Vous êtes sur la page 1sur 8

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Anne van de Lisdonk
Mentor
Klas
PEH15VA
Datum
Stageschool OBS Brandevoort
Groep
Plaats
Helmond
Aantal lln
Vak- vormingsgebied: Kunstzinnige orintatie - muziek
Speelwerkthema / onderwerp: Afrika The lion sleeps tonight

Linda
16-03-2016
7C
28

Persoonlijk leerdoel:
Duidelijke instructie geven: Ik wil aan het eind van deze periode een duidelijke instructie kunnen geven ongeacht welke les. Ik ga dit bereiken door
tijdens mijn instructie vragen te stellen aan de leerlingen. Op deze manier kom ik erachter of mijn instructie duidelijk was.
Plannen : Ik wilde deze periode beter worden in het plannen van lessen. Wanneer ik de tijd goed in de gaten hou is er genoeg tijd over om de les
gezamenlijk te evalueren.
Lesdoel(en):
- Aan het einde van deze muziek les kunnen de leerlingen
samen het liedje The Lion sleeps tonight in canon zingen.
Waarbij ze letten op de juiste toonhoogte en de inzet van
anderen (productdoel).
- Aan het einde van de les hebben de leerlingen klassikaal
gereflecteerd op de les en het uiteindelijke resultaat
(productdoel).
De leerlingen gaan werken aan het kerndoel 54: De leerlingen
leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee
te communiceren. En kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen
werk en dat van anderen te reflecteren.

Evaluatie van lesdoelen:


Aan het einde van de les hebben de leerlingen het liedje The Lion Sleeps
Tonight in canon gezongen en hebben we gezamenlijk de les gereflecteerd. Ik
ga erop letten of de leerlingen op je juiste toonhoogte letten. En of ze gelijk
gaan met de rest van de klas/groep.

Beginsituatie:
Er zitten 28 leerlingen in deze klas, 13 meisjes en 15 jongens. De leerlingen in groep 7 werken deze periode aan het thema Afrika en het thema
vieren. Om deze themas worden bij de kunstzinnige vakken een opdracht gemaakt. De leerlingen van groep 7 hebben (bijna) iedere week muziek.
Omdat het thema nu Afrika is en het veste festival eraan komt heb ik samen met mijn mentor besloten om het lied The Lion sleeps tonight aan
te leren in canon. De leerlingen hebben nog niet eerder in canon gezongen, dit wordt dus een hele uitdaging. We hebben deze muziekles aan het
einde van de dag waardoor de leerlingen waarschijnlijk vermoeid zijn en het moeilijker wordt om de concentratie erbij te houden. Ik moet er dus
voor zorgen dat ik de leerlingen geboeid hou door de les op een leuke manier aan te bieden. Het is belangrijk dat ik deze klas complimenten geef
bij dit soort lessen omdat de leerlingen vrij bang zijn voor nieuwe dingen. Ze zijn snel bang om fouten te maken.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud

Didactische handelingen
Leraar

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)

Materialen /
Organisatie

Inleiding
Vertellen wat
Ik zorg ik dat ik duidelijk aangeef wat er van ze
5 minuten we gaan doen, verwacht wordt namelijk:
en luisteren
- goed meedoen met de les
naar het liedje.
- tijdens mijn instructie niet praten
- respecteer elkaar met het zingen
- als je vragen hebt steek je je vinger op.
Nadat ik dit vertelt heb vertel vraag ik aan de
leerlingen of ze een liedje weten wat met Afrika
te maken hebben. Na een aantal liedjes vertel ik
dat we het liedje The Lion sleeps tonight gaan
leren en dat we dit uiteindelijk in canon gaan
zingen. ik vraag of ze weten wat canon is en
wat het inhoudt.
Als de eventuele vragen zijn beantwoordt laat ik
het liedje een keer horen aan de klas. Wanneer
ik bezig ben met liedje te starten geef ik de
hulpjes de taak om de blaadjes met de songtekst
uit te delen.

De leerlingen zorgen ervoor dat ze


Organisatie : de
allemaal met hun gezicht naar mij en
leerlingen draaien naar
naar het bord zijn gericht (desnoods de
het mij en het bord toe.
stoel omdraaien). Ze luisteren naar wat er De hulpjes delen de
van ze verwacht wordt en proberen
songteksten uit.
hierop te gaan letten.
Materialen :
Wanneer ik vraag welke liedjes er te
songteksten ,en het
maken hebben met Afrika gaan de
liedje The Lion sleeps
leerlingen hierover nadenken. Weten ze
tonight (youtube)
een liedje steken ze hun vinger op.
Wanneer een leerling aan de beurt is met
praten is de rest van de klas stil.
Wanneer ik vertel wat over dat we in
canon gaan zingen gaan de leerlingen
nadenken over wat dit precies is.
Tijdens het opzetten van het liedje zorgen
de hulpjes ervoor dat de songteksten
worden uitgedeeld.
Wanneer de muziek start mogen de
leerlingen die het liedje al kennen
meezingen met de muziek.

Kern
20
minuten

Aanleren van
het liedje:
The lion sleeps
tonight in
canon.

Ik ga de tekst eerst een keer met de klas


doornemen. Wat valt ons op?

Ik verwacht dat de leerlingen enthousiast Materialen : songtekst


en goed meedoen met de les en deze niet en het liedje the lion
verstoren door te gaan lachen.
sleeps tonight.

Daarna gaan we de tekst een keer samen zingen


zonder muziek. Wanneer dit lukt zet ik de
instrumentale versie van het liedje op, dit om te
kijken of we op het goede tempo zingen.
Wanneer de leerlingen de tekst kennen splits ik
de klas op in twee groepen. We oefenen daarna
nog door met het zingen. Als dit goed gaat
maken we uiteindelijk groepen van 4 leerlingen.
Ik vertel dat de leerlingen samen gaan oefenen
met het in canon zingen. Ik help ze hierbij op
weg.

Organisatie : goed
bijhouden van de tijd.
Maximaal 20 minuten
de tijd voor het
aanleren.

Wanneer de leerlingen in de groepjes elkaar een


nummer hebben gegeven gaan we oefenen met
heel de klas samen. De leerlingen met het
nummer 1 beginnen, daarna nummer 2, nummer
3 en uiteindelijk nummer 4.
Afsluiting Nabespreken
5 minuten van de les.

Ik zorg ervoor dat de leerlingen weer op hun


plaats zitten. Wanneer iedereen zit en stil is
kunnen we de les gaan bespreken. Ik stel ze de
volgende vragen:
- Wat vonden ze van de les?
- Hoe ging het zingen individueel en in
canon?
- Waar moeten we op letten als we het nog
een keer gaan zingen?
- Wat vonden ze van de manier van
aanleren?

Literatuur :
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L54b.html
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L55.html

De leerlingen zorgen ervoor dat ze weer


allemaal rustig op hun plaats zitten met
het gezicht naar mij toe.
Wanneer we het klassikaal gaan
bespreken steken ze hun vinger op als ze
iets willen zeggen.

Haverkort, F., & Lei, R. van der, & Noordam, L. (2015) Muziek meester. Amersfoort : ThiemeMeulenhof
Haverkort, F., & Lei, R. van der, & Noordam, L. (2010) Eigen-wijs : Liedbundel voor kinderen van 4-12 jaar, Born: Stichting ter bevordering van
de Muzikale Vorming.
Persoonlijke reflectie
Wat wilde ik?
Duidelijke instructie geven: omdat we vandaag klassikaal aan het werk gaan en een bepaald eindproduct moeten hebben moet ik ervoor zorgen
dat de instructie die ik geef duidelijk overkomt naar de leerlingen. Ik ga hiervoor telkens vragen stellen om te kijken of het duidelijk is wat de
opdracht is.
Plannen : Ik wil zorgen dat ik de tijd goed in de gaten houd. Op deze manier kunnen we het liedje een aantal keer oefenen en kunnen we de les
gezamenlijk reflecteren.
Wat deed ik?
Ik ben met Linda gaan overleggen over een liedje wat paste bij het thema Afrika en die we konden gebruiken voor het Veste Festival. Ik heb toen
thuis gekeken in het boek van Eigen-wijs (2010) en ik zag daar het liedje The Lion Sleeps Tonight staan. Ik heb toen samen met Linda overlegd , en
dit zou het liedje worden dat ik met ze kon gaan zingen. Omdat het groep 7 is vond Linda het een leuk idee om ze het in canon aan te leren.
Ik heb ervoor gezorgd dat ik de songteksten al had uitgeprint zodat we meteen konden beginnen aan de les. De hulpjes hebben de songteksten
uitgedeeld. Toen iedereen de songtekst had heb ik verteld wat we die les gingen doen. Ik heb toen twee keer met de leerlingen naar het liedje
geluisterd. Daarna heb ik samen met de leerlingen de tekst doorgenomen om te kijken wat er nou precies staat. We hebben daarna de tekst een
paar keer gezongen. Ik probeerde daarna het in canon aan te leren. Dit ging niet heel goed waardoor het heel rumoerig was in de klas. We hebben
de les klassikaal besproken en hebben gekeken wat we de volgende keer beter kunnen doen. Ik heb aan het einde van de dag tegen de leerlingen
verteld dat ze het liedje thuis n of twee keer moesten gaan luisteren zodat ze later die week nog een keer konden oefenen met het liedje. Zodra
de leerlingen naar huis waren heb ik met Linda de les besproken en gekeken wat ik de volgende keer beter kon doen.
Welke betekenis heeft dit voor mij?
Ik vond deze les persoonlijk niet goed gaan. Omdat ik vrij onzeker ben over het zingen voor de klas straalde ik dit ook uit naar de leerlingen. Ik
probeerde enthousiast te doen zodat de leerlingen goed mee zouden doen met de les. Omdat de leerlingen zelf heel enthousiast waren was het
moeilijk om ze stil te krijgen. Daarom vond ik de les te druk en niet goed gaan. Ik had verwacht dat het makkelijker zou zijn om een liedje aan
groep 7 aan te leren, maar dit was toch nog vrij moeilijk. De feedback van Linda geeft me toch vertrouwen om het de volgende keer weer te
proberen omdat ik wel zag hoe blij de leerlingen waren met een beetje muziek.
Hoe nu verder?
Ik wil in de toekomst beter gaan kijken naar hoe Linda precies muziekles geeft en hoe ze die les in elkaar zet. Ik wil de eventuele vragen met haar
doornemen maar ook met Ton van Erp. Verder wil ik zorgen dat ik meer liedjes uit het boek van Eigen-wijs uit mijn hoofd kan zodat ik meer kan
zingen met de leerlingen. Ik wil me daarnaast gaan verdiepen in de stof die uitlegt hoe je het beste een muziekles kunt geven ongeacht welke

groep.

OGP3
Format voor toelichting lesontwerp
Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in


dit opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze


keuze(s) gemaakt?

Ik heb voor deze les de


volgende leerdoelen
geformuleerd.

Ik ben gaan kijken naar wat


de leerlingen deze les
precies gingen doen. Omdat
ik had gekozen voor het
liedje The Lion Sleeps
Tonight was het logisch dat
ik dit zou verwerken in de
leerdoelen. Hetzelfde geld
voor het in canon zingen.
Verder heb ik ervoor
gekozen om de les met de
leerlingen te reflecteren
zodat ik precies weet wat
de leerlingen ervan vonden
en of ze dit vaker zouden
willen doen.

- Aan het einde van deze


muziek les kunnen de
leerlingen samen het liedje
The Lion sleeps tonight in
canon zingen. Waarbij ze
letten op de juiste toonhoogte
en de inzet van anderen
(productdoel).
- Aan het einde van de les
hebben de leerlingen
klassikaal gereflecteerd op de
les en het uiteindelijke
resultaat (productdoel).
De leerlingen gaan werken
aan het kerndoel 54: De
leerlingen leren beelden,

Ik ben toen gaan kijken op


Tule.slo.nl aan welke
kerndoelen ik ging werken
deze les. Deze heb ik toen

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

A3. Leiding geven aan


het groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 efectieve
leerkrachtcommunicatie

muziek, taal, spel en


beweging te gebruiken,
om er gevoelens en
ervaringen mee uit te drukken
en om er mee te
communiceren. En kerndoel
55: De leerlingen leren op
eigen werk en dat van
anderen te reflecteren.
Ik heb aan het begin van de
les verteld wat we precies
gingen doen. De leerlingen
zijn al veel bezig geweest met
het schoolthema Afrika
(muurkranten, opstellen en
knutselwerkjes gemaakt)
daarom wisten ze gelijk welk
liedje we gingen doen. Ik heb
verteld dat we eerst naar het
liedje gingen luisteren en dat
we daarna de tekst zouden
doornemen om te kijken waar
het liedje precies over zou
gaan. Zodra ze de tekst
kunnen gaan we door met het
zingen in canon.
De leerlingen gingen bij hun
eigen tafel staan achter hun
stoel.
Tijdens mijn uitleg zorg ik dat
het stil is in de klas. Ik vraag
aan de leerlingen die door mij
heen praten te vertellen wat

overgenomen. En verwerkt
in mijn lesvoorbereiding.

Ik heb ervoor gekozen om


aan het begin van de les
duidelijk te vertellen wat
we gingen doen omdat de
leerlingen dan niet langer
in spanning zouden zitten
bij het woord muziekles.
Het leek mij verstandig om
eerst het liedje een keer te
luisteren met zn allen
omdat ze zo een beeld
kregen over de melodie van
het liedje. Ik heb ervoor
gekozen om de tekst door
te nemen omdat het een
Engels liedje was en ik het
wel belangrijk vond dat de
leerlingen wisten waar het
over ging.
Doordat de leerlingen bij
hun eigen stoel en tafel
stonden hield ik toch nog
een soort van overzicht.
Omdat ik vooraan in het
midden van de klas stond
kon ik iedereen in de gaten
houden en leerlingen

ik zojuist zei.
A4. Interactie aangaan
met de groep
3.13 feedback aan
leerlingen

Tijdens de les heb ik de


leerlingen feedback gegeven
niet alleen op hun zingen
maar ook om hun inzet.
Zodra leerlingen vragen
hadden konden ze deze
stellen. Ik heb vrijwel alle
vragen kunnen beantwoorden.

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving
inrichten

Voor deze les heb ik gekozen


voor een klassikale uitleg en
het klassikaal zingen.
Ik heb de klas daarna verdeeld
in 3 groepen zodat we in
canon konden gaan oefenen.
Ik heb ervoor gekozen om aan
het einde van de les zowel het
liedje als de rest van de les te
evalueren met de leerlingen.
ik heb gevraagd aan ze hoe ze
het vonden gaan, wat ze
moeilijk/makkelijk vonden en
wat ze de volgende keer beter
zouden vinden.

aanspreken op ongewenst
gedrag.
Ik vind het belangrijk dat ik
de leerlingen positieve
feedback geef. Veel
leerlingen vinden het niet
fijn om te zingen voor de
klas. Omdat iedereen goed
meedeed vond ik dat ik ze
mocht aanspreken op hun
inzet. Zo kregen ze minder
angst om verder te zingen.
Omdat we het liedje in
canon moesten zingen was
het belangrijk dat we de
tekst eerst zouden leren.
Dit kon het beste klassikaal.
Ik heb ervoor gekozen om
de klas in 3 groepen te
verdelen omdat er in het
liedje 3 coupletten zijn. Op
deze manier kon iedereen
echt zijn eigen stukje
hebben.
Door met de klas te
reflecteren kreeg ik een
goed beeld over hoe de
leerlingen denken over zon
les. Ik kreeg goede
feedback terug die ik mee
kan nemen bij de volgende
muziekles.