Vous êtes sur la page 1sur 4

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)


gemaakt?

Kerndoel 38:
De leerlingen leren hoofdzaken
over geestelijke stromingen die in
de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol
spelen, en ze leren respectvol om
te gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.
Waarbij de leerlijn Christendom
erop aansluit.

De psychiater Sigmund Freud


zitten de leerlingen in de
latentietijd, leerlingen hebben
behoefte aan sociale
activiteiten.

Hierbij heb ik de volgende


productdoelen gesteld:
-De leerlingen kunnen de 4
kenmerken (planten/ bloemen die
bloeien, dieren worden geboren,
feest die viert met je familieleden)
van Pasen benoemen.

-Fase 1: hierbij stelde ik vragen


die de leerlingen moesten
beantwoorden.
-Fase 2: hierbij vraag ik of de
leerlingen ook zoiets hebben
meegemaakt.
-Fase 3:hierbij vraag ik aan de
leerlingen wat de betekenis is
van hun ervaringen.
-Fase 4:Tot slot laat ik de
leerlingen verwoorden welke
betekenis deze ervaringen voor
mensen kan hebben.

Ook heb ik het volgende


procesdoelen:
-De leerlingen oefenen met
levensbeschouwelijke
gesprekken.
-De leerlingen oefen om hun
gedachtes te vertellen aan
medestudenten.

B3. Leeractiviteiten
begeleiden

Ik heb geen coperatieve


werkvormen in mijn les toegepast.

2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

A3. Leiding geven aan het


groepsproces

Ik heb gekozen om de leerlingen


in een kring te zetten.

Een levensbeschouwelijk
gesprek is er n van. Hierbij
heb ik het levensbeschouwelijk
gesprek het volgende structuur
gegeven:

Dit heb ik gedaan zodat de


leerlingen de productdoelen
kunnen benoemen die
aansluiten op de procesdoelen.

Ik heb deze keuze gemaakt


aangezien het mijn eerste les
was, die ik ging geven aan de
groep. Tevens was dit mijn
tweede stage dag en heb ik
niet de mogelijkheid gehad om
de groep voor mezelf in beeld
te brengen. Vandaar dat ik voor
de werkvorm kring heb
gekozen, hierbij heb ik een
duidelijk overzicht van de
leerlingen en kan ik ze
eventueel aanspreken op hun
gedrag.
Ik heb bewust gekozen voor het
vak levensbeschouwing

1.1 zicht op groepjes


leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met


de groep
3.13 feedback aan leerlingen

Samenwerkend leren/coperatief
leren in groepjes komt dus niet
aanbod.
Wel heb ik gekozen voor een
sterke effectieve
leerkrachtcommunicatie tijdens
het vertellen van mijn verhaal en
tijdens het voeren van gesprekken
over het feest Pasen.

De productdoelen zijn
gevalueerd direct na het
paasverhaaltje. Vervolgens
kwamen de productdoelen vooral
aanbod , waar het meeste
aandacht aanbesteed is. De gang
van zaken evalueer ik aan het
eind van de les.

aangezien dit de eerste les zal


worden die ik ga geven aan de
groep. Samenwerkend leren/
coperatief leren eist namelijk
wat kennis over de groep. Dit
heb ik niet allemaal in n
stagedag in beeld kunnen
brengen voor mezelf. Vandaar
heb ik dus gekozen voor een
gesloten les. Bovendien wil ik in
mijn eerste les overzicht
houden van de gehele klas, de
kring leek mij hierbij geschikt. Ik
kan de leerlingen tegelijkertijd
beter leren kennen door
iedereen aan het woord te laten
en meteen inschatten hoe de
leerlingen zijn in hun doen en
laten.
Verder heb ik effectieve
leerkrachtcommunicatie
toegepast om natuurlijk de les
rustig te laten verlopen, maar
daarnaast wil ik ook dat de
leerlingen mij leren kennen.
Door effectieve
leerkrachtcommunicatie leren
de leerlingen wat ze wel en niet
kunnen bij mij, dit deed ik zowel
verbaal als non-verbaal.
de productdoelen waren de
eerste stappen tot het voeren
van een levensbeschouwelijk
gesprek. De leerlingen moeten
eerst weten wat het onderwerp
is om vervolgens je mening te
kunnen geven daarover. Door
verschillende leerlingen de
vragen te laten beantwoorden
over het verhaaltje konden de
leerlingen als klas het
onderwerp benoemen, Pasen.
Verder heb ik me vooral gericht
op de procesdoelen. De
leerlingen kunnen zich vooral
ontwikkelen door dit veel te
doen. Ikzelf heb de leerlingen
vooral gestuurd door bepaalde
stellingen te stellen aan de
kring, waarover de leerlingen
vervolgens hun meningen
gaven. Terwijl de leerlingen hun
meningen gaven heb ik
regelmatig samengevat wat de
leerlingen zeiden waarop ik
andere leerlingen liet reageren.
Mijn eigen mening heb ik niet
verteld aan de klas. Het kan de
leerlingen benvloeden op hun
meningen, aangezien

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

Zoals al eerder vermeldt heb ik


gekozen om de leerlingen in de
kring te zetten. Tijdens het
vertellen van mijn verhaal heb ik
thuis zelfgemaakte, papieren
paaseieren gemaakt waarop de
achterkant een stelling/ vraag
staat geschreven, die aansluit bij
mijn zelfgemaakte paasverhaal.

sommigen tegen mij op zullen


kijken. kort gezegd was ik dus
de gespreksleider.
Aan het eind van de les
vermeldt ik hoe ik de les vond
gaan, hierbij vertel ik vooral wat
goed ging. Ook vertellen de
leerlingen hoe zij het hebben
ervaren.
Om de betrokkenheid te
verhogen heb ik een zelf
bedachte verhaaltje geschreven
die aansluit op de
belevingswereld van groep 3.
Verder wil ik ook nog eens de
betrokkenheid verhogen door
zelfgemaakte, papieren
paaseieren te koppelen aan het
verhaaltje. Telkens wanneer er
een paasei aanbod kwam in het
verhaal heb ik ook een paasei
op tafel gelegd, waar alle
leerlingen de paaseieren kon
bekijken vanaf hun plaats.

Literatuurlijst:
Structuur levensbeschouwelijk gesprek:
Voogdgeert, R. (2014) levensbeschouwelijk gesprek. Geraadpleegd op 11 april 2016, van
http://robertvoogdgeert.nl/golev/2014/05/18/het-levensbeschouwelijk-gesprek/
Fase leerlingen:
Hendriksen, J., & Dijkstra, H. (2011). Het verhaal van het kind. Thieme Meulenhoff