Vous êtes sur la page 1sur 2

Bijlage 4

Feedback bij sterkte-zwakte analyse


(vakdocenten -stap 8-)

Naam student: Luke Rob


Vakgebied:Taal
Klas:1B

Naam vakdocent: Germaine Snijders


Stagegroep:
Datum feedback: 14 april

B.1 Leerdoelen stellen


3.4 passende
leerinhouden vanuit
leerlijnen
3.11 leerprocessen
observeren en
registreren

De student laat zien dat hij een reel beeld


heeft van de wijze waarop hij in zijn lesontwerp

B.3 Leeractiviteiten
begeleiden
samenwerking,
zelfredzaamheid

De student laat zien dat hij een reel beeld


heeft van de wijze waarop hij
1. hulp biedt bij het leerproces,

kiest voor passende leerdoelen (proces-en product)


die
1. aansluiten bij leerlijnen, n
2. aansluiten het bestaande onderwijsprogramma
van de stagegroep

2. rekening houdt met de kenmerken van de groep.


de student laat ook zien dat hij
3. de samenwerking tussen leerlingen bevordert* en
4. de redzaamheid van individuele leerlingen
bevordert.
A.3 Leiding geven aan
het groepsproces
1.1 Zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leraarcommunicatie

De student laat zien dat hij een reel beeld


heeft van de wijze waarop hij

A.4 Interactie aangaan


met de groep
3.12 feedback aan
leerlingen

De student laat zien dat hij een reel beeld


heeft van de wijze waarop hij

B.2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving
inrichten

- / +- / + incl.
toelichting
+Geef nog aan of je
productdoel en
procesdoel mbt het
gekozen domein
van taal en mbt de
leerlijn van dit
domein passend
was.
+Koppel ook hier
terug naar het
domein taal. Was
de voor taal
gekozen
leeractiviteit
passend.
+

1. samenwerkend/coperatief leren tijdens de


onderwijsactiviteiten bevordert* en dat hij
2. kinderen aanspreekt op gedrag, hen positief
stimuleert en zicht houdt op alle groepjes leerlingen.

1. evalueert de onderwijsactiviteiten met kinderen en


2. geeft feedback aan leerlingen op het
samenwerkingsproces en/of op de gestelde
leerdoelen (proces-en product).
De student maakt zichtbaar dat hij voor aanvang van
de lesactiviteiten benodigde materialen en
leermiddelen klaar zet.

+Ga ook hier meer


in op de gekozen
vakdidactiek.

+Waren de
benodigde/gekoze
n materialen
afdoende voor
deze taalles

*Niet zichtbaar in elke les. Van belang in tenminste 3 lessen

Ontwikkelingsgerichte feedback docent


Ga in de sterkte zwakte analyse aub meer in op het vakdidactische aspect van de les. Met andere
woorden ga in op de gekozen talige doelen, leerlijn, leeractiviteit. Je gaat nu namelijk vooral in op de
algemene onderwijskundige elementen en niet op het vak taal.

Succes

Bijstelling sterkte/zwakte analyse is noodzakelijk*


Handtekening docent:____Germaine Snijders