Vous êtes sur la page 1sur 4

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

B1. Leerdoelen
stellen
3.4 passend
leerinhouden vanuit
leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en
registreren

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

Welke keuze(s) heb je in dit opzicht


gemaakt?

Waarom heb je deze


keuze(s) gemaakt?

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen


werken en dat te reflecteren.
Productdoel:
De leerlingen hebben aan het eind van de les
een creatieve tekening inleveren bij mij.

Ik heb deze doelen


gesteld omdat ik dit
passend vond voor
groep 3. De leerlingen
moeten zich nog
ontwikkelen op de
procesdoelen, hiervoor
is het productdoel nodig.
Vooral het ontwikkelen
van de motoriek is in
deze leeftijdsgroep een
gevoelige periode
(Schasfoort, 2012).

Procesdoelen:
De leerlingen ontwikkelen zich motorisch bij het
gebruik van (kleur)potloden en stiften.
De leerlingen ontwikkelen zich door te
reflecteren van eigen werk en dat van andere op
de volgende aspecten:
-Is er een alledaagse voorwerp in de tekening.
-Oogt het voorwerp levend.
-Oogt het voorwerp vrolijk.
Er is geen sprake van samenwerkend leren.

De leerlingen
beoordelen zijn eigen
werken en van andere
leerlingen aan het eind
van de les. Het echt
samenwerkend leren
komt niet naar voren
aangezien de leerlingen
zich vooral individueel
ontwikkelen op alle de

gestelde doelen van


deze les.
A3. Leiding geven
aan het
groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicati
e

N.V.T.

Effectieve leerkrachtcommunicatie gebruik de


gehele les om de leerlingen aan te spreken op
gedrag, informatie goed door te geven en om
orde te houden op de groep

Het goed doorgeven van


de informatie, vooral
tijdens mijn inleiding van
de les, is van belang
waardoor de leerlingen
weten wat hen te
verwachten staat. Ook
zal ik tijdens het
zelfstandig werken
rondlopen in de klas en
leerlingen individueel
feedback geven. Verder
zal ik de leerlingen
zoveel mogelijk positief
(zowel verbaal als nonverbaal) benaderen
zodat de leerlingen hun
positieve werkhouding
vasthouden en de
overige leerlingen hun
werkhouding aanpassen
tot een goede
werkhouding, hierdoor
heb ik de groep onder
controle. Hierdoor zijn
de leerlingen bezig met
het productdoel en
ontwikkelen ze zich op

de geplande
procesdoelen.

A4. Interactie
aangaan met de
groep
3.13 feedback aan
leerlingen

B2 Leeractiviteiten

De feedback geef ik tijdens het individueel


werken aan de tekeningen en aan het eind van
de les.

Om de ontwikkeling bij
de leerlingen te
bevorderen.
Het feedback geven
tijdens het individueel
werken geeft de
leerlingen nog meer de
mogelijkheid om zich te
ontwikkelen. Ook zal ik
tijdens de evaluatie aan
het eind van de les
gericht feedback gaan
geven. Leerlingen delen
ook opgedane kennis
met andere leerlingen.
Zij vertellen namelijk wat
hun is opgevallen bij het
vergelijken van
andermans tekening met
die van hun. Hierbij zou
ik nog dieper op in
kunnen gaan door
specifieke vragen te
stellen, zodat de
leerlingen nog meer
specifiek kunnen
reflecteren.

Leerlingen moeten zich

ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving
inrichten

Op eigen plaats.

(kleur)potlood, stiften en A4-blaadjes voor alle


leerlingen.

individueel ontwikkelen
op de gestelde doelen.
Samenwerken komt niet
hierin voor.
Hiermee kunnen de
leerlingen het
productdoel bereiken die
meteen aansluit bij de
procesdoelen.

Literatuurlijst:
Ontwikkeling motoriek:
Schasfoort, B. (2012). Beeldenonderwijs en didactiek (4e druk).