Vous êtes sur la page 1sur 3

OGP3

Format voor sterkte-zwakte-analyse bij lesontwerp


Domein: Taal Rekenen/ wiskunde OJW BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

Wat ging goed?


B1. Leerdoelen stellen
De student kiest in zijn lesontwerp
voor passende leerdoelen (proces- en
product) die aansluiten bij leerlijnen en
het bestaande onderwijsprogramma
van de stagegroep.

Zowel de productdoelen als de


procesdoelen zijn gevalueerd
en behaald.
Helaas heeft de school geen
methode voor het vak BVO,
waardoor ik zelfstandig een
kerndoel heb gekozen uit de site
Tule.slo. Bovendien heb ik
tijdens het kiezen van een
kerndoel rekening gehouden
met de groep of die kerndoel
wel geschikt is.
De lesinhoud heb ik aangepast
op de belevingswereld van
groep 3. Fantasie is bij deze
leeftijdsgroep nog heel hoog,
hier heb ik een productdoel op
aangesloten. Het procesdoel
(motorische ontwikkeling
bevorderen) is erg van belang
aangezien rond deze leeftijd de
gevoelige periode is
(Schasfoort, 2012).

B3. Leeractiviteiten begeleiden


De student toont aan dat hij in staat is
om in de lesuitvoering coperatieve
werkvormen te hanteren. De student
toont aan dat hij leerlingen hulp biedt
bij het leerproces, rekening houdend
met de kenmerken van de groep. Hij
bevordert de samenwerking tussen
leerlingen en de redzaamheid van
individuele leerlingen.

A3. Leiding geven aan het


groepsproces
De student toont dat hij samenwerking
leren tijdens de onderwijsactiviteiten
bevordert en laat expliciet zien dat hij
kinderen aanspreekt op gedrag, hen
positief stimuleert en zicht houdt op
alle groepjesleerlingen.

Coperatieve werkvormen
hebben niet plaatsgevonden.
Wel heb ik rondgelopen om de
productdoelen en procesdoelen
te stimuleren. Verder heeft de
klassikale evaluatie, aan het
eind van de les, ook een
bijdrage geleverd.

N.V.T.
Wel heb ik tijdens het
individueel werken aan de
tekeningen, zowel verbaal als
non-verbaal complimenten
gegeven zodat de leerlingen
gemotiveerd blijven en deze
werkhouding aanhouden die
ervoor zorgde dat de gestelde
productdoelen en procesdoelen

Wat mag beter?

A4. Interactie aangaan met de groep


De student toont aan dat hij vanuit een
onderzoekende houding gesprekken
voert met de leerlingen door actief te
luisteren. De student evalueert de
onderwijsactiviteiten met kinderen en
hij geeft feedback aan leerlingen op
het samenwerkingsproces en/of op de
gestelde doelen.

B2 Leeractiviteiten ontwerpen
De student toont in het ontwerp aan
dat hij coperatieve werkvormen
hanteert.
De student maakt zichtbaar dat hij
voor aanvang van de lesactiviteiten
benodigde materialen en leermiddelen
klaar zet.

te behalen.
Tijdens het tekenen heb ik
verschillende leerlingen
gevraagd over de gang van
zaken, hierbij heb ik enkele tips
gegeven. De leerlingen dachten
over de tip na en gebruikten die
of gingen er zelfs dieper op in.
Leerling R werkten in eerste
instantie niet mee, de leerling
las namelijk een stripboek. Ik
heb de leerlingen aangesproken
over zijn gedrag en de leerling
heeft vervolgens enthousiast
gewerkt aan de tekenopdracht.
De materialen die
tijdens de les waren
ingezet waren
voldoende om de
productdoelen en
procesdoelen te
behalen. Wel ging ik
ervanuit dat alle
materialen aanwezig
waren in het klaslokaal,
dit had ik niet
gecontroleerd. Gelukkig
waren ze er wel
aanwezig. Toch zal ik de
volgende keer voordat ik
mijn les geef,
controleren of alle
materialen ook
daadwerkelijk aanwezig
zijn in het klaslokaal
zodat ik geen enkel
risico loop.

Literatuurlijst:
Ontwikkeling motoriek:
Schasfoort, B. (2012). Beeldenonderwijs en didactiek (4e druk).