Vous êtes sur la page 1sur 4

Een tablet is een geschikt hulpmiddel om eenzaamheid bij 65+

die zelfstandig wonen te verminderen.

Uit onderzoek van TNS (2012) blijkt dat


85% van de Nederlanders denkt dat de
doelgroep ouderen, het vaakst eenzaam
zijn. Het ouderenfonds meldt dat van de
2,9 miljoen, 65-plussers er 900.000 zich
daadwerkelijk eenzaam voelen. Hieruit
blijkt dat 85% van de Nederlanders een
belangrijk probleem hebben aangekaart.
Eenzaamheid kan namelijk leiden tot een
ongelukkig bestaan met alle gevolgen van
dien. Dit is een kwestie die zo actief
mogelijk voorkomen dient te worden.
Een tablet is een geschikt hulpmiddel om
ouderen langer in contact te kunnen
houden met hun naaste omgeving zoals
kinderen en kleinkinderen. Doordat een
tablet een communicatiemiddel is kunnen
ouderen in contact blijven met hun naaste
omgeving en daarmee kan eenzaamheid
voorkomen worden.
Eenzaamheid
Het RIVM meldt in (2016) dat eenzaamheid
kan leiden tot ongelukkige gevoelens,
depressiviteit en zelfs sucidale neigingen.
Tevens is de kans op alzheimer en
hartaandoeningen groter bij mensen die
eenzaam zijn dan bij mensen die niet
eenzaam zijn. De kans op eenzaam
worden neemt toe naarmate de leeftijd
stijgt. Echter is het niet zo dat gesteld kan
worden dat dit een lineair verband is. Er is
geen regel op te stellen dat ouder worden
gepaard gaat met eenzaam worden.
Echter wordt het wel vaak geconstateerd
Een verklaring waarom ouderen zich vaker
eenzaam voelen is het overlijden van een
partner, de inkrimping van sociale
omgevingen door individualisering en
doordat ouderen vaker minder mobiel zijn
en daardoor minder sociale contacten op

kunnen doen. (Tilburg, 2014) Dit wordt


tevens bevestigd door het Nationaal
kompas volksgezondheid (2014).
Theo van Tilburg deed in 2014 onderzoek
naar de toe-en afname van eenzaamheid
bij ouderen. De resultaten zijn terug te
vinden in figuur 1.

Figuur 1: De toe en afname van


eenzaamheid bij ouderen.
Het Nationaal kompas volksgezondheid
(2014) bevestigd met tabel 1 dat als
mensen de leeftijd van 75+ bereiken zij
zich significant emotioneel eenzamer
voelen dan mensen onder die
leeftijdscategorie

Tabel 1: Eenzaamheid onderverdeeld op


leeftijd.
Methode
Om te onderzoeken of de tablet een
geschikt hulpmiddel is om eenzaamheid
onder ouder te verminderen zijn er 10
bronnen geraadpleegd. De geraadpleegde
bronnen zijn niet ouder dan (2014), hier is
voor gekozen om de informatie in dit
artikel zo relevant mogelijk te houden. Van
de 10 bronnen zijn er 5 op
wetenschappelijke basis.

Om het ouderen nog gemakkelijker te


maken om een tablet te gebruiken en
contact te onderhouden met hun naaste
omgeving heeft het bedrijf de Compaan
een tablet ontwikkeld die zich speciaal
richt op ouderen. Deze tablet maakt
bijvoorbeeld gebruik van grote touchtoetsen die voor ouderen gemakkelijk zijn
te bedienen en een houten omlijsting die
het gemakkelijk maakt om de tablet vast
te houden. Tevens maakt de tablet van de
Compaan gebruik verschillende ouder
vriendelijke apps en interfaces
(Seniorenweb, 2016) .
Vermindering eenzaamheid door
tablet

Groei tablets en smartphones


De 65 plussers maken steeds vaker
gebruik van een tablet. Het blijkt namelijk
zo te zijn dat tussen de periode 2013 en
2014 een flinke groei in het tablet gebruik
bij 65-plussers heeft plaatsgevonden. In
2013 had 43 procent van de 65-plussers
een tablet. Dat aantal groeide naar 56
procent. Ook het bezit van de smartphone
onder ouderen is toegenomen. In 2013
was dat aantal nog 29 procent. In 2014 is
dat toegenomen naar 45 procent (Van
Scheijndel, 2014)
Een tablet is voor ouderen een ideaal
hulpmiddel om in contact te blijven met de
directe omgeving. Dat komt doordat de
gebruiker geen computer expert hoeft te
zijn om een tablet te gebruiken. Een tablet
is namelijk zo ontworpen dat deze
makkelijk is om mee te nemen, een licht
gewicht heeft en zo basic mogelijk is qua
interface. Met behulp van een
touchscreen wordt de tablet bediend.
Ouderen hebben baat bij een
communicatiemiddel dat gemakkelijk is in
gebruik dus grootte toetsen heeft en geen
poespas. De meest gebruikte functies voor
ouderen met een tablet zijn: beeldbellen,
zorgapps, social media zoals facebook,
online bookreader en spelletjes zoals
wordfeud (Seniorenweb, 2016).

De rechters van het hof in Amsterdam


hebben vastgesteld dat een tablet een
communicatiemiddel is. De tablet stelt
gebruikers in staat om onderling met
elkaar in contact te blijven door
programmas zoals e-mail, en andere
toepassingen die via het internet lopen
(Leon Veraa, 2014). Een tablet voorziet
dus in de mogelijkheid om contact te
kunnen leggen met familie/ vrienden en
naasten.
Dat wil echter niet zeggen dat meer
contact hebben met familie leden,
vrienden en naasten eenzaamheid
tegengaat. Volksgezondheidszorg.info
meldt in (2016) dat meer contact niet altijd
een geschikte oplossing is om
eenzaamheid te verminderen.
Eenzaamheid ontstaat doordat er weinig of
slecht contact is met sociale relaties. In
sommige gevallen is het dus juist wel goed
om iets vaker contact te hebben.
Een tablet moet niet gezien worden als
een wondermiddel dat eenzaamheid onder
65 plussers op zichzelf zal verminderen.
Echter is het wel een geschikt middel om
ouderen in staat te stellen sociale
contacten te onderhouden. Een goed
voorbeeld is robot Teresa. Teresa is een
tablet op wieltjes die rond rijdt in een
verzorgingstehuis. 65 Plussers die hun
woning niet kunnen verlaten kunnen met
behulp van de tablet en de functie
2

videobellen toch aanwezig zijn tijdens de


wekelijks bingo. Op deze manier komen zij
niet in een sociaal isolement om dat zij
toch nog deel kunnen nemen aan de bingo
(omroep Gelderland 2015)
Een ander project dat uitgevoerd wordt om
eenzaamheid onder ouderen te
verminderen met behulp van een tablet is
de boodschappenplusbus. In de
boodschappenplusbus leggen vrijwilligers
aan ouderen uit hoe zij gebruik kunnen
maken van een tablet om in contact te
blijven met hun sociale kring. Monique
Wolfkamp van het Nationaal Ouderenfonds
ziet hier ook de mogelijkheden van in en
geeft aan dat zij erg positief is over deze
ontwikkelingen (Van Scheijndel, 2014)
Conclusie
Een tablet is een veel belovende
hulpmiddel om eenzaamheid onder
ouderen te voorkomen. De tablet reikt
ouderen de mogelijkheden aan om hun
sociale relaties te onderhouden, echter is
het geen wondermiddel dat eenzaamheid
zal voorkomen. Sociale relaties en de
kwaliteit daarvan zijn hierin een essentile
factor.

Literatuurlijst
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2015,
26 november). Bevolking; kerncijfers.
Geraadpleegd op 13 mei, 2016, van
http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?
vw=t&dm=slnl&pa=37296ned&d1=0-2,813,19-21,25-35,5256,68&d2=0,10,20,30,40,50,60,6465&hd=151214-1132&hdr=g1&stb=t
Leon Veraa. (2014, 29 september).
Rechter: tablet is communicatiemiddel en
geen computer. Geraadpleegd van
http://www.tabletguide.nl/51652/rechtertablet-communicatiemiddel-en-geencomputer/
Nationaal Kompas Volksgezondheid (2014,
23 juni). Hoeveel mensen zijn eenzaam?
Geraadpleegd op 13 mei 2016, van
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid

-en-ziekte/functioneren-en-kwaliteit-vanleven/eenzaamheid/hoeveel-mensen-zijneenzaam#reference_19590
Omroep Gelderland. (2015, 21 september).
Teresa, het nieuwe wapen tegen
eenzaamheid bij ouderen. Geraadpleegd
van
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/20
99007/Teresa-het-nieuwe-wapen-tegeneenzaamheid-bij-ouderen
RIVM. (2016). Gevolgen van eenzaamheid.
Geraadpleegd van
https://www.volksgezondheidenzorg.info/o
nderwerp/eenzaamheid/cijferscontext/oorzaken-en-gevolgen#nodegevolgen-van-eenzaamheid
Seniorenweb. (2016, 21 januari).
Seniorentablet Compaan onder de loep.
Geraadpleegd van
https://www.seniorweb.nl/artikel/seniorenta
blet-compaan-onder-de-loep
Van Scheijndel, N. (2014, 10 februari).
Tablet tegen eenzaamheid. Geraadpleegd
van https://www.plusonline.nl/mensenmeningen/tablet-tegen-eenzaamheid
Van Scheijndel, N (2014, 15 december).
Meer ouderen digitaal. Geraadpleegd op
13 mei, 2016 van
https://www.plusonline.nl/tablets-ensmartphones/meer-ouderen-digitaal
Tilburg, T. (2014, februari). Over toe-en
afname van eenzaamheid onder ouderen.
Geraadpleegd op 15-05-2016 van
http://download.springer.com.ezproxy.avan
s.nl/static/pdf/246/art
%253A10.1007%252Fs40718-014-00463.pdf?originUrl=http%3A%2F
%2Flink.springer.com%2Farticle
%2F10.1007%2Fs40718-014-00463&token2=exp=1463333823~acl=
%2Fstatic%2Fpdf%2F246%2Fart
%25253A10.1007%25252Fs40718-0140046-3.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A
%252F%252Flink.springer.com
%252Farticle%252F10.1007%252Fs40718014-00463*~hmac=468249830b92e313709ed7b4f
28b25e187155581310136d99b2efb228f2e
386
3

Volksgezondheidenzorg.info. (2016).
Oorzaken van eenzaamheid. Geraadpleegd
van
https://www.volksgezondheidenzorg.info/o

nderwerp/eenzaamheid/cijferscontext/oorzaken-en-gevolgen#nodeoorzaken-van-eenzaamheid