Vous êtes sur la page 1sur 3

Kumbha /Arka Vivha Vidhi

The girl is dressed in new unwashed clothes, adorned and sits with her father.
Ganesha pja is done followed by svasti-puyha vcanam

sakalpa
o .............. mse ................ pake ..............
tithau .................
gotra ................ arm
aha
......................... gotry asy
r .................. kanyy yatsthna sthita duha graha scita vaidhavya
doa nti dvr r parmevara prtyartha supjita kumbha [bilva phale]
ska ubha vivha kariye ||

The father and daughter offer pupjali

o avattha hutabhugbhga govindasya sad priya |


aea hara me ppa vkarja namo'stu te ||
o avatthya nama

navagraha pjanam
Establish a kalaa and invoke the navagraha and the pacyatana devatas - Offer pj

viu- varua pjanam


Upon another kalaa place a lagrma and invoke lord viu and varua offer pj

pupjali
o dehi vio vara deva kany playa dukhata |
pati jvaya kanyycira dehi tath sukha ||
o varu'ga svarpastva jvann samraya
pati jvaya kanyycira putra sukha kuru ||
Hold a screen between the girl and the kumbha and recite mangala lokas:

rmat pakaja viatarau hari-harau vyur mahendronala


candro bhskara vittapla varu pretdhipy grah |
pradyumnau nala kubarau suragaja-cintmai kaustubha

svm akti-dharaca lgala-dhara kurvantu vo magalam || 1 ||


gaur r--kuladevat ca subhag bhmi prapr ubh
svitr ca sarasvat ca surabhis satyavratrundhat |
svh jmbavat ca rukma-bhagin dusvapna pradhvain
vel cmbu-nidhes samna makara kurvantu vo magalam || 2 ||
gag sindhu sarasvat ca Yamun godvar narmad
kver sarayu mahendra-tanay carmavat vedik |
kipr vetra-vat mah-suranad khyt ca y gaak
puya puya-jalais samudra sahit kurvantu vo magalam || 3 ||
lakm kaustubha prijtaka sur dhanvantari-candram
dhenu kmadhugh surevara gaja rambh ca devgan |
ava-sapta-mukho via hari-dhanu akhomta cmbude
ratnnti catur-daa prati-dina kurvantu vo magalam || 4 ||
brahm veda-pati iva-paupatis sryo graha pati
akro deva-patir havir-huta-patis skandaca sen-pati |
viur yaja-patir yamo pit-pati akti patin-pati
sarve te patayas sumeru sahith kurvantu vo magalam || 5 ||
Remove the screen and perform the sakalpa

kanyadna sakalpa
o prvokta gua vieaa visihy asy ubha tithau mama upta
samasta duritakaya dvr r paramevara prtyartha .................. arm
aha asy kanyy vaidhavya doa parihra artha r viu varua
svarpie kumbhya im slakr rrpi varrthin .....................
nmn kany sampradade ||
gaur kanym im salaka yath akti vibhitm |
dadmi tubhya kumbhya saubhgya dehi sarvad ||

A married woman then takes the girl and places the sindur in her hair.
Tie a sacred thread of ten strands around the maids neck

pari tv girvao gira im bhavantu vivata |


vraddhyum anuvraddhayo ju bhavantu juaya ||

dakia sakalpa
o prvokta gua vieaa visihy asym ubha tithau asy kanyy
yat ri sthna sthita dua graha scita vaidhavya doa parihra dvr
saubhgya phala prptaye ktasya kubha vivha karmaa sd guya
artha etvad dravya mlyaka hirayam agni daivata yath nma gotrya
brhmaya daki dtum utsjye ||