Vous êtes sur la page 1sur 19

K)

Kedai Barangan Elektrik ABV


Imbangan Duga Terlaras pada 30 April 2014
Perkara
Folio
Debit
RM
Modal Axel
LA1
Modal Brian
LA1
Modal Vincent
LA1
Premis
LA2
350,000
Kenderaan
LA3
150,000
Perabot
LA4
90,000
Alatan Pejabat
LA5
60,000
Stok
LA6
70,000
Stok Alat Tulis
LA7
2,000
Akaun Semasa Axel
LA8
Akaun Semasa Brian
LA8
Akaun Semasa Vincent
LA 8
Pinjaman
LA 9
Susut Nilai Terkumpul Kenderaan
LA10
Susut Nilai Terkumpul Perabot
LA11
Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat
LA12
Derma
LA13
3,000
Belian
LA14
49,400
Pulangan Belian
LA15
Jualan
LA16
Pulangan Jualan
LA17
1,680
Insurans
LA18
250
Alat Tulis
LA19
1,300
Promosi
LA20
1,300
Duti Atas Belian
LA21
4,700
Kadar Bayaran
LA22
2,600
Gaji
LA23
6,000
Belanja Kenderaan
LA24
3,720
Diskaun Diberi
LA25
4,813
Diskaun Diterima
LA26
Susut Nilai Kenderaan
LA27
1,600
Susut Nilai Perabot
LA28
1,125
Susut Nilai Alatan Pejabat
LA29
500
Belanja Hutang Ragu
LA30
1,807
Peruntukan Hutang Ragu
LA31
Gaji Terakru
LA32
Kadar Bayaran Terakru
LA33
Insurans Terdahulu
LA34
2,750
Sewa Diterima terakru
LA35
2,000
Sewa Diterima
LA36
Ambilan Vincent
LA37
2,000
Kawalan Penghutang
LA38
36,140
Kawalan Pemiutang
LA39

Kredit
RM
120,000
80,000
40,000

86,201
57,466
28,733
298,334
55,600
28,125
12,500

1,200
112,080

2,920

1,807
1,500
100

2,000

26,180

Tunai
Bank

BT1
BT1
21

5,780
100,281
954,746

954,746

L)

Kedai Barangan Elektrik ABV


Penyata Pendapatan bagi bulan berakhir 30/4/2014
RM
RM
Jualan
() Pulangan Jualan
() Diskaun Diberi
Jualan Bersih
Stok Awal
Belian
() Pulangan Belian
() Diskaun Diterima
Belian Bersih
Duti Atas Belian
Kos barang untuk Dijual
() Stok akhir
Kos Jualan
Untung Kasar
Hasil
Sewa Diterima
Jumlah Hasil
Belanja
Derma
Insurans
Alat Tulis
Promosi
Kadar Bayaran
Gaji
Belanja Kenderaan
Susutnilai Kenderaan
Susutnilai Perabot
Susutnilai Alatan Pejabat
Belanja Hutang Ragu
Jumlah Belanja
Untung Bersih
Faedah Ambilan
Vincent
Jumlah Untung Bersih Untuk Diasingkan
Faedah Modal
Axel
Brian
Vincent
Gaji
Axel
Brian
Vincent
Kongsi Untung
Axel
Brian
Vincent

RM
112,080
1,680
4,813
105,587

70,000
49,400
1,200
2,920
45,280
4,700

49,980
119,980
60,000
59,980
45,607
2,000
47,607
3,000
250
1,300
1,300
2,600
6,000
3,720
1,600
1,125
500
1,807
23,202
24,405
10
24,415
500
333
167

1,000

2,000
2,000
2,000

6,000

8,708
5,805
2,902

17,415
24,415

22

N)

Kunci Kira-kira pada 30/4/2014


RM
Aset Bukan Semasa
Premis
Kenderaan
() Susutnilai Terkumpul
Perabot
() Susutnilai Terkumpul
Alatam Pejabat
(-)Susutnilai Terkumpul
Aset Semasa
Tunai
Bank
Penghutang
() Peruntukan Hutang Ragu
Insurans Terdahulu
Sewa Diterima Terakru
Stok Alatulis
Stok Akhir
Liabiliti Semasa
Pemiutang
Gaji Terakru
Kadar Bayaran Terakru
Modal Kerja
Ekuiti
Modal
Axel
Brian
Vincent
Akaun Semasa
Axel
Brian
Vincent
Liabiliti Bukan Semasa
Pinjaman

RM

RM

350,000
150,000
55,600
90,000
28,125
60,000
12,500

94,400
61,875
47,500

553,775

5,780
100,281
36,140
1,807

26,180
1,500
100

34,333
2,750
2,000
2,000
60,000
207,144

27,780
179,364
733,139

120,000
80,000
40,000

240,000

95,399
65,604
33,802

194,805
298,334
733,139

24

(Q) Perbandingan Analisis Nisbah


Nisbah Untung
Nisbah
i)
ii)
iii)
iv)

Tokokan
Margin Untung Kasar
Margin Untung Bersih
Pulangan Modal

Bulan April lebih baik berbanding bulan Mac kerana perningkatan sebanyak 29%.
Bulan April lebih baik berbanding bulan Mac kerana perningkatan sebanyak 11%.
Bulan April lebih baik berbanding bulan Mac kerana kelebihan sebanyak 2.05%.
Bulan Mac lebih baik berbanding bulan April kerana kelebihan sebanyak 2.22%.

Nisbah Kecairan
Nisbah
i) Nisbah Semasa
ii) Nisbah Kecairan
iii) Nisbah Ujian Mampu

Bulan April lebih baik berbanding bulan Mac kerana peningkatan sebanyak RM2.40.
Bulan April lebih baik berbanding bulan Mac kerana peningkatan sebanyak RM2.10.
Bulan Mac lebih baik berbanding bulan April kerana penurunan sebanyak 0.03.

Nisbah Kecekapan
Nisbah
i) Kadar Pusing Ganti Stok
ii) Tempoh Kutipan Hutang
iii) Tempoh Pembayaran Hutang

Bulan April lebih baik berbanding bulan Mac kerana peningkatan sebanyak 0.11 kali.
Bulan April lebih baik berbanding bulan Mac kerana penurunan sebanyak 11 hari.
Bulan April lebih baik berbanding bulan Mac kerana bayar lebih cepat sebanyak 7 hari.

29

R) ANDAIAN BELANJAWAN TUNAI


1) Baki awal Tunai pada 1 Mei 2014 = RM106 061
2) Jualan bulan Mei 116 145 dan peningkatan 10% setiap bulan dari bulan sebelum
untuk Jun dan Julai. 20% daripada Jumlah Jualan ialah secara tunai dan bakinya dikutip
pada bulan berikut.
3) Belian bulan Mei RM47 124 dengan peningkatan 5% setiap bulan dari bulan sebelum
untuk Jun dan Julai. 20% daripada jumlah belian adalah secara tunai dan bakinya
dibayar pada bulan berikut.
4) Bayaran balik pinjaman RM1 666 setiap bulan.
5) Sewa sebahagian Premis yang diterima ialah RM1 000 setiap bulan.
6)

Belanja Bulanan adalah seperti berikut:


Insurans
RM250
Alat Tulis
RM800
Promosi
RM500
Duti Atas Belian RM2 500
Gaji
RM6000
Belanja Kenderaan RM 3 720

Nota 1 Jualan
Jumlah Jualan
Jualan Tunai (20%)
Kutipan Penghutang (Jualan Kt 80%)

Mei
Jun
Julai
116 145 127 760 140 536
23 229 25 552 28 107
36 140 92 916 102 208

Nota 2 Belian
Jumlah Belian
Belian Tunai (20%)
Bayaran Pemiutang (Belian Kt. 80%)

Mei
47 124
9 425
26 180

Jun
Julai
49 480 51 954
9 896
10 391
37 699 39 584

30

S)

Belanjawan Tunai untuk Tiga Bulan Berakhir 31 Julai 2014


Mei
Jun
Julai
106 061
110,939
162,836

Jumlah
379,836

23,229
36,140
2,000
61,369

25,552
92,916
2,000
120,468

281,072
102,208
2,000
385,280

329,853
231,264
6,000
567,117

9,425
26,180
1,666

9,896
37,699
1,666

10,391
39,584
1,666

29,739
103,463
4,998

2,500
800
500
4,700
2,500
4,500
3,720

2,500
800
500
4,700
2,500
4,500
3,720

2,500
800
500
4,700
2,500
4,500
3,720

7,500
2,400
1,500
14,100
7,500
13,500
11,160

56,491
4,878
110,939

68,481
51,987
162,836

71,401
313,879
476,265

196,373
370,744
750,040

Baki b/b
Penerimaan
Jualan Tunai
Kutipan Penghutang
Sewa Diterima
Jumlah Penerimaan
Pembayaran
Belian Tunai
Bayaran Pemiutang
Bayaran Balik Pinjaman
Insurans
Alat Tulis
Promosi
Duti Atas Belian
Kadar Bayaran
Gaji
Belanja Kenderaan
Jumlah Pembayaran
Lebihan/ (Kurangan)
Baki h/b

31

T) Cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa perniagaan.


Dengan merujuk kepada analisis penyata kewangan dan analisis nisbah, cadangan untuk meningkatkan prestasi
semasa perniagaan atau perancangan jangka pendek dalam tempoh satu tahun adalah seperti berikut:
1. Meningkatkan jualan
Meningkat promosi dengan pengiklanan produk melalui media massa atau risalah
Mencari pasaran baru
2. Meningkatkan keuntungan
Meningkatkan jualan tunai dan mengurangkan jualan kredit kerana dapat mengurangkan risiko berlakunya
hutang lapuk dan meningkatkan aliran tunai perniagaan.
Mengurangkan perbelanjaan dengan menjimatkan kadar bayaran, mencari pembekal yang dapat
memberikan harga dan kualiti barang yang terbaik.
3. Memberikan latihan/ kursus

Pekerja dihantar menghadiri kursus untuk meningkatan prestasi kerja mereka

4. Tingkatkan hasil perniagaan dengan menyewa lori kepada pihak ketiga.

Cadangan untuk meningkatkan prestasi perancangan jangka panjang.


Dengan merujuk kepada belanjawan tunai yang menunjukkan lebihan, cadangan untuk meningkatkan prestasi
jangka panjang perniagaan adalah seperti berikut :
1. Membesarkan perniagaan
Membuka cawangan perniagaan yang baru sama ada di dalam daerah mahupun negeri.
2. Pembelian aset bukan semasa
Pembelian mesin / jentera untuk meningkatkan hasil pengeluaran dengan meminimumkan kos dan
memaksimumkan keuntungan.
3. Membuat penyelidikan dan pembangunan perniagaan
Mendapatkan bantuan R&D daripada agensi-agensi luar untuk di pasarkan ke luar negara.

32

U) RUMUSAN
Saya amat bersyukur kerana dapat menyiapkan kerja kursus Prinsip Perakaunan ini dalam masa tempoh dua bulan
yang telah ditetapkan iaitu bulan April hingga bulan Mei. Semasa melaksanakan tugasan ini, saya telah
menguasai kemahiran seperti mengorganisasi, menganalisis, mentaksir dan mengaplikasi serta merekod urus
niaga ke dalam buku catatan pertama dan akhirnya saya dapat menyediakan Imbangan Duga dan Penyata
Kewangan dengan betul. Saya juga dapat memahami dan menghayati proses kitaran perakaunan yang lengkap
untuk satu tempoh perakaunan.
Perniagaan saya telah mengamalkan konsep, prinsip dan andaian perakaunan berikut dalam merekod urus niaga
dalam buku-buku perakaunan
1. Kos Sejarah
Konsep Kos Sejarah digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam Kunci Kira-kira dengan kos asal.
2. Wang Sebagai Ukuran
Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia (RM). Ini selaras dengan konsep Wang Sebagai
Ukuran.
3. Konservatisme
Stok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dan harga pasaran.
4. Catatan Bergu
Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip sistem catatan bergu
Sebagai kesimpulannya, folio ini banyak memberi saya motivasi dan iktibar dalam menguruskan akaun kepada
sesebuah perniagaan yang mungkin berguna kepada saya kelak.

33