Vous êtes sur la page 1sur 2

.. navAkSharIstotram ..

shrIgurucharaNasaroja.n shrIkarabhavataraNasukaradR^i
DhanAvam .
machchitamadhupajha.nkR^itamAnanda.n naumi shA.nka
ra.n sharaNyam .. 1..
aindradhanurmaratakamAmairAvatanAthagIrbhirabhyarch
yAm .
ai.nkArArthasvarUpAmaishAnInAthasevitA.n vande .. 2..
hrInatadaityasamUhA.n hR^idyA.n suralokasevitAN^ghriyu
gAm .
hrI.nkArAntyasarUpA.n hR^idayavilAsaprachoditA.n vande
.. 3..
klI.nkArakAmajananI.n klImitishabdaprapUritadigantAm .
klIbastrIpu.nshabdakrIDArUpA.n namAmi vishvamayIm ..
4..
chAmarabibhradvANIchandrasajAtAsusevyapArshvayugA
m.
charaNatalamahiShamuNDA.n chApAdikarA.n namAmi ch
AmuNDAm .. 5..
muNDamaNihArakaNThI.n mukurakapolaprabhAsushobh
amukhIm .
muhurAsphAlitadhanuSha.n muraharabhAginI.n namAmi
mugdhatanum .. 6..
DAkinyAdyabhituShTA.n DamarukanAdena pUritadigantA
m.
DambhAbhimAnahantrI.n DAmaratantraprakAshitA.n van
de .. 7..
yaivarNasatyamAyAyasyai dattAnyAyudhAni shakrAdyaiH .
yauvanamadasAmrAjyAyai tasyai namo.astu vidyAyai .. 8..
vishvottIrNA.n vidyA.n vividhajagachchitrakalpanArUpAm
.

viyadAdisR^iShTihetu.n vishvAsaikaprakAshitA.n naumi ..


9..
chetasi nitarA.n vAsitachetomayi chaityachetane chature .
champakakalikAnAse chAmIkarabhAsurAN^gi naumi tvAm
.. 10..
akSharanavAkSharIya.n nikShepamayI suvAksudhArUpA .
etat stotram paThatA.n yachchhati saubhAgyakIrtipuShTi
dhR^itIH .. 11..
|| ityAnandanAthapAdapadmopajIvinA kAshyapagotrotpan
nenAndhreNa tyAgarAjanAmnA virachita.n navAkSharIstot
ra.n sa.npUrNam ||