Vous êtes sur la page 1sur 12

rrrrrrrrr

77777r77777

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

4bbbbb4bbb4444444

x0x

e000

hhhbbbhbhbbhh

4774774774

00y

yr0m0y

hbhbbbhbhbbhh

04b47b44brbbb

000r0

00m02m707i00r0

ybhy

4bkbkbbk

xr0r0

0007kmr0

ym7mrry

sm0r0m7xr0r00

e0r0r7m0

07m00m0670mrr0

aahkhhhbhbyhhkbh

emmr0r7m0

70m77m077m00r

70m0mm0mr0emrm

7r000707e0r0

emm0

77m77m777m00r

dhdbbdbbb

yhnbbnbbbbbbnhhbbb

emm7r0m07ymrr

77m70m777rm7r

4hkdhnbyhhbhb

nbhabhbbb4

m0r7r0m07ymrr

077m77m777rm7r

000000rr07emrm

emmm

kmr0

xmm00ry0

emm007e00m7r0m0

00m70m727rm7r

n0r0m

a0a0

ee70r0mm7mr7r0m0

077m77m077rm7r

i0m0

00a0

x0m0r0007r0m0

07m76m077rm7r

kmm0

a0m0r

x7mr000

76m77m007rm7r

00m0

7mry0

x7m00r

07m77m007rm7r

a0r0m

a0000y0

00y707r0r0mm

70m72m777rm7r

a000y0

r00m00r

x7m70m007)7y0m)

000000m0y0m

a0rr0

e0rr0r

x7m70m007)im00)

srr0r

k7mr0

7mry0

r0m000

a0mmm0

x000mm

a0r000

00m0770m00m0r

n00y0n000mm00mm

x7m700rr00

00m72m077y0mm0r

00y0))0000000)

ymmm0r707ymmm0r

70m0mm0mr700rr00

06m06m7077r000

x7mx0rm)m00r)

e0m

0007070000070000070007000700000707777707700077770077077770707707707
m0mm70000r7r7r0mm0mr0mm000mmm0700m000m7m000mr7r7r0mm0mr0mm000mmm

sbhbbhhbybhbsbbbdbhbbbhhbbbbsbdbhbbbd
sb
d y
70m
x7m
emm
e0r
y
e0r
r7m
a0m
x0r
)
)00
)
n0r
)
sr0
00m
007
e0m7r00a0m

dhdb
7r0
y0m
y0m
e0m
e0m
a0r
e0m
xmm
e0m
7r0
y0m
e0m
e0m
y0m

hbsbbb
nnbbb
06m06m70 020m77m77
77m77m00
00m72m07
70m77m00
77m07m07
77m07m72
77m77m77
77m77m77
07m77m00
77m77m77
77m77m77
77m70m70
00m70m07
77m77m77
70m00m77
77m70m07
07m07m07
77m70m07
07m07m07
77m70m07
70m07m07
77m77m76
76m07m70
77m77m76
76m06m70
00
76m77m00

4hk
shb 4bn
7 0
nr0rr000
0 7
700000
0 00
xr0am0
0 77
e0r00
0 77
070000
0 70
s70000
0 77
070000
7m7r0m00 0 77
7 76
a000000
0 0
a00r0m0
0 2
0700y0
7 77
xa0r0
0 77
e0r00
00 07
s7x0m00

dd
e0r
emm
x0r
x7m
x7m
e0r
x7m
e0r
a0m
e0r
emm
a0m
x7m
x0r

4d
x7m
e0r
emm
n0r
a0m
x7m
a0m
x0r
r7m
a0m
x0r
)00
n0r
x7m

nbb
x7m
e0r
n0r
r7m
r7m
n0r
e0r
)00
r7m
r7m
)00
)00
)00
e0r

hbsbbhy
000
yrx0rm
07x0rm
yrx0rm
yrx0rm
emx0rm
emx0rm
emx0rm
yrx0rm
yrx0rm
000
000
000
00

dbdbhbbsbhbbbbnbnhhhbbbhby
ybbybhbbdhbbhbhbbnbybhbbdh
dhhbbbbhbbb

dhhbbbbayhbhhdhbbb04b47b44
bbbbbyhhbh

dhsbhbyhhbbh
77
70

0
n0

)0
x7 0

77
0

x7

x0
2

70
n0

7
em 77

em

6
7
a0 e0 e0

r7

4hahhdhbyhhbh

77

a0 x0

a0

77

x7

e0

77

)0 7
6

r7

e0
7
n0

7
r7

e0

2
7

70

2
x0

7
)0

em 0

e0

0007070000070000070007000700000707777707700077770077077770707707707
m0mm70000r7r7r0mm0mr0mm000mmm0700m000m7m000mr7r7r0mm0mr0mm000mmm

7
0

yhhbbhbabbb4bbhyhbhbhhhahbyhhbbh
4bbhyhbhbhhhahbyhhbbh

yhhbbhbhbsbbb
hhhah
7
0
0
0
7
6
7
2
7
77
77
70

hhhahbnhhbh
hhhahbbbbbbb
7r000 72m07m07
7r000 06m06m70
r07r70 72m07m07
r07r70 77m70m06
i0m0m0 77m02m00
i0m0m0 70m70m07
i0m0m0 00m06m07
y0mm0r 76m77m00
y0mm0r 00m06m07
e0m 70m70m07
a0rrm 77m02m00
a0rrm 77m70m06
e0mr0 72m07m07
e0mr0 06m06m70
xmmrm0m 72m07m07
xmmrm0m 77m70m06
x0r0rr0r070 77m02m00 x0r0rr0r070 70m70m07
x0r0rr0r070 00m06m07 y0mr0mmrm 76m77m00
y0mr0mmrm 00m06m07 7e70r070 70m70m07
000m00 77m02m00
000m00 77m70m06

ybdn
7
0
0
0
7
6
7
2
7
77
77
70

dhdb
7r000
r07r70
i0m0m0
y0mm0r
e0m
a0rrm
e0mr0
xmmrm0m
x0r0rr0r070
y0mr0mmrm
7e70r070
000m00

hbsbbb
06m06m70
00m06m07
70m07m76
76m77m00
70m70m07
77m70m07
06m06m70
00m06m07
70m07m76
76m77m00
70m70m07
77m70m07

hhbhbyhhkbh
ahbhh

nhhnhh

tbnhh

bdhbh

sbhhyhbb

nhhbhhk thbhh

bbhbh

ahbhbhbh

xr0am0

000m000

x0rm0000

07a00m

s7a00m

)0a0r0

70a0m0

a00r0m0

nr0rr000

)m00m0

err0r0

7rmr0

07mra07

0700y0

700000

e0r00

070000

s70000

r00r0

y00rr0

xa0r0

a000000

7m7r0m00 ry00r00

emm00

07x0m00

s7x0m00

yhhbbhbyhhbh

ybdnbyhhbh

n0
0
0

x7

70
n0

0
77

em

77

x7

a0
e0
7
e0

)0 7

6
r7

2
x0

70
7

r7
e0
a0 7
e0

77

em

77

x0 7
6

7
2

)0

0007070000070000070007000700000707777707700077770077077770707707707
m0mm70000r7r7r0mm0mr0mm000mmm0700m000m7m000mr7r7r0mm0mr0mm000mmm

tbhdhbhhhbbbhhdhh
hhbhbnbbbhbhhdhbbbbbbbb0bkbhbdb7bbbbhhdb00bhhyd
bbbb

bhbd

dhhb

abnbhbb

nhhbbb

4774774774

4074774774

4474774774

4474774777

4474770444

4074774774

4474774774

4474774777

4474770444

4074770404

7707707777

e0r 0707707767

)00 7007707777

r7m 0707607727

x0r 7707700770

7707707777

)00 7707707767

r7m 7207607770

x0r 7707707777

e0r 7007700777

7707707777

r7m 0007707760

x0r 7707007777

e0r 7207007770

n0r 0007000772

7707707777

x0r 7007707760

e0r 7707707777

n0r 7707007770

a0m 0007000777

7707707777

e0r 0707707760

n0r 0707707772

a0m 7007707777

x7m 7707000770

7707207777

n0r 0707007767

a0m 0707707727

x7m 7707707776

emm 7007700770

n0r 7007007772

a0m 0707707766

x7m 7007707720

emm 7707707772

e0r 7007000770

a0m 7007707777

x7m 7007707766

emm 7007007720

e0r 7207007772

)00 0707700777

x7m 7007707767

emm 7007707767

e0r 7007707727

)00 7007700777

r7m 7007700707

bbbnbby

bbhb

tbbbd

nbb

bbbb

4074770404

4474770444

4074770444

4074770474

4474770444

4474770444

4074770444

4074770474

4474770444

4474474444

e0r 0707700700

n0r 0707700707

a0m 7007700707

x7m 0707200760

emm 7007000777

n0r 0607700700

a0m 0707700702

x7m 7707700702

emm 7707000767

e0r 7007700777

a0m 0707700706

x7m 7607000707

emm 7007700777

e0r 0607600767

)00 7007000770

x7m 7007600707

emm 7707700707

e0r 7007700777

)00 0707700766

r7m 7007200770

emm 7707700702

e0r 7007000707

)00 7007700770

r7m 7707000767

x0r 7007000776

e0r 0707700707

)00 0707000707

r7m 7007000777

x0r 7707000762

e0r 7007200777

)00 7207700700

r7m 0707000700

x0r 7007700767

e0r 0607000762

n0r 7707200777

r7m 0007200700

x0r 7607700700

e0r 7007000760

n0r 7007700767

7707707777

x0r 7007700707

e0r 7007700700

n0r 7007700760

a0m 7007700777

7707707777

b hhbbhbbabbbhdhbnbbbbbdbhhabbbbbbbnbhnbhbbbbbbhhbbbhdbdbbhbbbbbbhbsbbbnbrbkbabb bhdb
nbbbbhhyhhb7bbhhbhbsbhhbbbhbhbnbbbhbbhdhbbdbbbbbb0bkb7bbb07bhn
b hhbb hhhbdb sbabbb hbbb hhdhb nbbbbbdb dhbkb hhbbbb bbbbbsdnb hbabdbbbdb bhb tbhdhbhhhbbb hhdhb hbbb
ybhnbbhbb404bybhbdbhbbbsbabbbhbbbbkbhhbbhbhbybnbbdbbbbhhbbbbbhbbbbsbabhyn

0007070000070000070007000700000707777707700077770077077770707707707
m0mm70000r7r7r0mm0mr0mm000mmm0700m000m7m000mr7r7r0mm0mr0mm000mmm

bhabbbhbbbbsbbbhd
y0am7r0m0070m0mr07r0a07ym77r0070mm000mr07mr7ym7r7rr00mm0y7mmmm0m0r0mm0700mm007
00r07 ym7r7 r0m0m0007 07m0y7 mr7 rr00mm0y7 m7mm0r07 0r07 ym7r7 rmmm7 rr00mm07 mr7 m0rrm0r007 x0m000r0y7
m0mm00700r07ym7r7rr00mm0y700m0mm0mr70r07m0m0r0m70mm7r0m00700r07rr00mm0y700rm70r07m0m007rm7
ym7077r00m707m0y7m0y007y00r070mm7m0r0mm07mr7m0m0r0m7m00m0r07mr0mr7mrm0m0r0ry0700mm0m0007
0mm707mm0000
m00r0mr7 r0am7r0m007 0rmm0007 m0r0007 7 ym0m7r07 mr0mr7 rmrr07 m0mr007 0mm7 m0y00m007
00mm0m00007 e7m0y7 0rmm07 0m00mm007 r007 07m007 xr0rr0mr7 0my7 0mmmrr0mr7 0mr07 0r7 r0am7r0m007
r0m07 mr0mr07 07mm00007 e0m0r0r0mm7 mr7 r007 imm7 )000r07 00a0)7 7 r0m0r007 mr7 r0am7r0m007 m0mrr07
r0a007 m0mr007 m00m07 7 0r0rm007 00mm0m00007 00000mr7 0m7 mr7 mmm0r0mr7 r0am7r0m007 0r0m007
m0r000007 00e70m07 0rm07 mr0mr07 mrm0m0r0ry7 0r7 0mm007 r0007 00y7 700r07 mr7 r0am7r0m007 mm0mr07 0m7
m000y700r07m0m7m0700r00y7700r700

)0m0m0070m0
e7m0y70m0
yr00mm0y70m00
ea0070m00
immm7k00r0
y0a000y0
y0a0000m0r0
yr00mm0y7x0rm0
yr00mm0y770m
imm00mr000m
y0a0xrmm0
0r00r7xrmm00
e7m0y7xrmm0
y0a0e0r00
y0a0ym0mr
y0a000r0mr0mm
y0a0r0m0
0r0m00mmm0r0
y0r0000
e0e70m0

7
0
7070076077
0077072
07006007070060
r0707x7m07r70
r7m0r0r07x7m07e0r0
a0rrm07e0mr0
y0mm0r07x0r0rr0r070077e70r070
00r00mr0
ymr00
x0mrmmmmr0
k0x0m0
ymmm0r
ar0m07)0m
xm7r0
7rr0r707mr000
em00000007e70007)0m7x0mm00
e0000
i000

0007070000070000070007000700000707777707700077770077077770707707707
m0mm70000r7r7r0mm0mr0mm000mmm0700m000m7m000mr7r7r0mm0mr0mm000mmm

nbhbnbbbnhbbb
00rrmrm0mr7)0m0m0007m0007r007 7000r0mr70rmm07rmr707m00m0r7000m070mmr00007r007
mm00r0a07 00m0mr07 mr7 r007 m00m0r07 0m7 r007 0mrm0mmm007 xm00mr0r0m000y07 7 r0m0r007 mr7 e0mrr07 rmr7 07
m0rr0m700r7m00m0r77rmrm0707mrmr0mr0mm700y0r70rm7mm7r007m0m07xrmm070mmr000007r007m0m0r0m7
00m0mr07my70m0mrm0mr7r0y07mr7r007m00m0r70mm7r0m00mr7r00m70mrm707m0m7mmmy0
0mrm000y707r0m0my7007mrma0m0m7rmr7r007e0rmr7m0r0mm70mrm7xrmm070070mrm7rmr70700007
00m0mm0mr0777r07mr7m0m0r0m70m7000mrm07m00m7ym7700m70m7000r7000m070rmm07mr70mmmr7000m07
r0m0my7007r0a0m70m7r007rm00m00mr7r0m00700mmr700r070r070r007mr70rr0mr0a0m000070m700m07e0rmr7
m0r0mm7r0r007mmr0mm7mr7xrmm070r07r0a0m07km77m0m70000mr70my7mmr0mm7my70mm00mr70r7r007000m7
ym770xm0mr7rrmm7r0070rmm07mr7r0m0my0

e0r07xrmm0m
ymr00
e7m0y7xrmm0m
k0x0m0
a0m0r0m7xrmm0m )7my

n0m0700mm0m0000immm70000r007am0m070mm0m0mr
ymme70r70m0m0000y0m00x0a0mr0
ymmrmrr00n0m0700mm0m0000x0a0mr0

hhdh

nhbbb

sbkbb

bhbhbhb7bbhdhb7bhbbhhbbbb7bhbbbhbhd

emmm
7707207777
7007707767
e0r0
7007707767
7007707767
)007
7007707767
7007707727
r7m0r0r
7007707727
7007700777
x0r7rm
7007700777
7007700707
e0rm7ry
7007700707
7007700707
n0r7
7007700707
7007700700

)7my
k0x0m0
ymr00
)7my
ymr00
k0x0m0
)7my
k0x0m0
ymr00
k0x0m0
)7my
ymr00
)7my
k0x0m0
ymr00
)7my
k0x0m0
ymr00
)7my
k0x0m0
ymr00

27%
77%
70%
20%
67%
60%
67%
60%
00%
77%
77%
77%
67%
77%
00%
20%
67%
70%
67%
60%
07%

0m7x0r0m7x0r0m7x0rmm7x007y00mmr0m000700m007)77777)
emmm0y0)0m007ymmm07x000007e70007m00r07x0mm0007y7rm
y0r00r707mm00007ymmrmrr007x0a0mr0
0m7nr0m7nr0m7nrmm7x007a0mm0y0700m007)77777)
r700m0y0e000007em00000007e70007)0m7x0mm0007i000
n0m0700mm0m00007immm70000r0077am0m070mm0m0mr
0m7a0r0m7a0r0m7a0rmm7x007)00a0700m007)72777)
x0r7rm0y0em0007)0m00000m07x0mrm07a00m00r07e70r0m00
e0r0r007m000007immm70000r0077am0m070mm0m0mr
0m7ir0m7ir0m7irmm7x007ar0000m0r0y0700m007)77777)
r07r0m0y0ir0m07r7rm0r0m07amm007k000m07yr70r07i000
ymme70r70m0m00007y0m007x0a0mr0
0m70r0m70r0m70rmm7x007x00m00m00r0y0700m007)00777)
x0r7rm0y0sr0m07e70007a00m07ym007x0m007000
7am0m070mm0m0mr07y0r00r707mm00007e0rm0mr0
0m7ar0m7ar0m7armm7x007a7m00y0700m007)7777)
m0mm00m0y0emmmr070amry07y0mm0mr07yr70r07i000
n0m0700mm0m000070m00r07ymme70r70m0m000
0m7xr0m7xr0m7xrmm7x007n0ra0700m007)77777)
r700m0y0em0007x0a0m0rr00m007ymmmm7r077rm007y7rm
immm70000r0070m00r07ymme70r70m0m000

0007070000070000070007000700000707777707700077770077077770707707707
m0mm70000r7r7r0mm0mr0mm000mmm0700m000m7m000mr7r7r0mm0mr0mm000mmm

shydbebb bsbbdbbhbbhy bannbhbbbnbbeb4hhbbb


00mm007 mmrm7 000m7 7r0007 70m0mm0mr7 0007 r000mr07 00007 r0m0r000y7 00a07 07 000m07
y0r7 m70m700r7 mmmy7 mr7 m0m07m7 0r0r7r007 r00y7 mmm r7 00a07 r007 r0mm0mmy7 rm7 m7r7 mm7
000r0r07 000m07 r0a007 r00m7 07 mmmm0mr7 r0r7r07 mr7 r7mmy7 mmmm00x0mm07 r00y7 00a07 0m7
ma007 r0m07 0mmrr0mr7 m700y7 0y0mrm0007 0ma0r00m0y7 r00y7 00a07 0y007 mr7 rr0y7 mr7 rr0y0007
mrm0m7 mm0m7r07 77 m0r07 mr7 0m0r7 mm7 r007 000m7 mr7 mm7 00r00r7 00m07 mr7 r007 r0mm0007 007 07
m00r0mmr7mm000m000ry0
7r00m07 0mrmy7 rmmm7 0000r07 0mm7 00a07 0m7 0mm700r7 mmm0r0r7r0mm7 00a0mr7 r007
mm00r7 rm7 r0000r7 m000000007 r00y7 m0m7 r0m00m7 r0r7 0r7 r00y7 0r0m07 rm7 a0r0r0r00m7 rmmm7 0mm7
0m0r00m7rrmm70mrmx0m0r0mr7mr0m0007a7r700mm07r00y70r07mrmm07rm70mr7r00007r00y700m70m7m07
0xrr0m00y7m0r0r7070m7r000r7mma0m0mr007r0000mr7000m07r00y7r7m7r007r0007mr70m70mm0m0mr07
m0rr0m700r0y7rm7r007000m07r00y700m70m700a070m0e70r07r00r70mm70000m070mm7m70r0a0r07
r00700m0r7mr7r0a0mr7r00r7rm7r000r7r0m007m0ra000
r00070070000mr00007007my7m0r7r077r00m070r070mr0mm0mr00mr0m070a0r7r00my7rm7r0r0r7
0r00m0r70ma0r00r00007r0a0mr7070m0r0r7mr70mm0m0mm0mm007r00y700007rm70007m7r7rm7m0r0mm7
r000r7 r0r0r07 0mm7 r0000r7 0mr70r0m007 x0mm0007 0rr00r0rrmr00rm7 0mm7 m7r0mm00m07 r00y7 00a07
m00rm0mr7 m0mm0r07 000m07 0rrr0mr7 r007 mmmm00r07 00x07 7rm0mr7 0m7 0ma07 m000mr07 r00y7
00m00r70a0r0000r0mr70rr0mr0mm7mm7r000r70mm700070m0y07r00y700m70m7m7rm7r000r7m000r07rm7
m07r007mmm0m0mr7m0rrm0r70r70mm007r000r7r000700r07r000r7r000r0a00700007mmr7m07rmm70rrmmr7
0mm7mrr0m7r00y700a070rr00m0m7r000r0mm000m00
e0r07 00007 m07 mm07 mr7 mmmr0m7m707 0rr7rr0007 00r07 a0ry0mr7 rmrr7m0007 r00r07 00007 m07
mm7 m00rr07 mr7 0m0m00007 m7r7 7r00m07 0r07 m0m0m007 mr7 mmme70r0mr7 r00m07 a0m07007 mr7
r000r70rrr0000a07m0r7r007r00y700007000m070m70x0m7r0a07mm0r00
r00mr070r07r0am7r0m007rmr7ym77rm70m0rr0700707mm7r0r0m7007rmrm0r707m0r0mm7
m0m07007 mr7 r007 mr000mm07 mr7 n0r77 0m7 r007 r0r0r7 0m7007 0m7 ym7r7 m0rr07 m00rr07 0r7 ym77 rm7
0mm7r7 ym7r7 rmm7 00r0m7r7 r00r07 ym77 m0m7 r0007 rm7 r007 mm00r0mm7 mr7 07 000m0r7 0mrmy0mr7 07
07m0r0mr0a07r0m007a00000m700r0707rmmm7m0y00e7070mm70m7mm70000r007ym7700007m070m007
rm70m000a07ym7r7rm0007mrma0m0m7ym77mmm r7m70r0a0r07m0m700m0r00
0rm0m0rm7007ym7700007m070m707mm00r0mm7rm7mm707rmmm7r7rm7rm7mr00r007000m0700007
m0007ym7707r00m0mr0m007m0mm0r7mr70mm00ry0

0007070000070000070007000700000707777707700077770077077770707707707
m0mm70000r7r7r0mm0mr0mm000mmm0700m000m7m000mr7r7r0mm0mr0mm000mmm

nnbbdb bbhbbbhsbbabbbhbdbbbddbshbhbbb
r0m007mmrm7000m7e0mr0700070m7r00700a0mr070m700700007m07rmrr7m0r070mm7r07
rm700a0707a0ry7m000r0m0070mm70007i0m0r000y07r000r70mm0r0mm7mr700a0mr707m0rrm0r700m7
007mmr7mm0y70rrr0mr0a07m7r7000m70mr0000r0mr70mm7mmmm0r0mr0700007m07r70r0000m0
a7r070mmm00m700r0707m070m00mm0m7e7000r00007r0070mm7007007mm7mm7rm70m0m7r007
000m00mm7 0mm7 a0rr7000y7 m0mr0r07 r0rm007 xm07 ym77 00007 00a07 rm7 0x0rm0007 r0mr7 0mm7
m0r00mm07 rm7 0am0m7 m00y0mr7 r007 00mmmm7 r0mm007 0r7 0mm007 rm7 r0r7 07 m0rrm0r7 00m7 00007
mmm077m7rm7ym7r70xm0mr0r0mm07ym770m70m7mm700007rm70mm07rmr7mm07m00mmr0mr7rm7r007
e0mr007 x0r0rr0r0707 mr7 e0m7 00rm007 r00m7 ym77 mmr07 00007 m07 07 mm7m007 00r07 07 mmmmmm7
00a000mrr00
km7r7m0r0r007r000r0mm0700007m07e70r07rmmm0700m0m0000y7m0m07007ym7r70mm70007
a0ry7m7m070mr0r00r0m70m7m00mr00m0mr7r007r0m00y7mr00r0r00700007r7rm7m7r7rm7m0707rmmm7
0m0r07a7r70m70my7r0r00r0mr07ym770000700a07rm7r00m07r00m07m0rmr07mr0000mr7mr00r070m7rrmmr7
mr7 ym7r7 0mm70007 r007 00rr0r7 00007 m07 rmm7 mrm7m7 0mm7 r000m707 rm7 rm00r0r07 mmm0r0mr7 mr7
mr00r00
r00r07 007 07 0m0007 mrmm00m7 00r07 mmr07 mr7 ym707 km77 0r07 r0a0m7 rm7 0mr0000r0mr7 0m7
00a00070xm0mm0r7r007r0070r0mr70m707m0m00m070m7ym7r7m0m07m000mm007r0mm007mmr07mr7ym77
0000700a07rm7m70r0a0r07r00700a0mr0700m0r70m7r00r7ym77mmm r7r0007r007m0mm07mr7mmm0y70m7
ym7r7m0m70r0077070r70007ym7r70xm0m000700007m07mm7r00700r0700m07007ym7r70mm70070xm0mr07
ym770mm07rm70rr0r7r0070mr0r07r0m00y700007my7m00r0mr70007r000r7r0e70r0m0mr00
0m7ym7r7m000070m00a0r07r0070mm0m0r0mm070r07mmr7rmm7r0am7r0m007m0m07007mr7
r007 0mm0r0mm7 mr7 )0077 0m7 e0mr07 0m7 r007 00a0mr07 0m70007 r00r07 0r07 mm000m000r0007 r00r7 ym77
m0y7 mmr7 m07 0m007 rm7 00r7 0r7 mrr7 00r07 ym7r7 0mm70007 m707 rm7 m0rr0r0mm007 mr7 mm0m0mm7 0mm7
m0r0mm0m7e70rr00007y0m77m700r07r0070rmm0m00r070r70mm007ym77m0y7m07r00070m7rm0mr7
0rr0r7m0mm0r07mr7r007mr00r700x7000m0700007r7rr00r70mm007r007m0r0r007r0000
r007 mm0y7 m0mm007 00r07 00mm7 ym77 m0y7 m07 0m007 rm7 rmrr07 00rmmm0m707
r000r0mm070r07ym7r7m700m0007m0rrm0r0070r7ym77mr0r0r7rr0m07rm700ra0m00

0007070000070000070007000700000707777707700077770077077770707707707
m0mm70000r7r7r0mm0mr0mm000mmm0700m000m7m000mr7r7r0mm0mr0mm000mmm

Best Horoscopes Model Comparison


Worried? Things are not going according to you?
Stop worrying....Make your Online Horoscope & Get answers for your life's problems

Choose from most popular horoscope models...

Free
Horoscope

KUNDLI FEATURES
Pages in Horoscope

Charts & Calculations

Dasha Calculations

My Kundli

299

Kundliphal

499

Kundli
Darpan

Free

Rs.

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

22

39

80

171

Basic
Includes Avakhada
chakra, Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points,
Birth chart, Moon
chart, Navamsha,
Chalit & Cuspal chart

Basic
Includes Birth details
with Panchang,
Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points, Birth
chart, Moon chart,
Navamsha chart, Chalit
& Cuspal chart

Basic Plus
Includes My Kundli +
Karak, Avastha and
Rashmi

Advanced
Includes Kundlifal +
Sudarshan chakra +
KP System +
Divisional charts +
Jaimini astrology +
Shadbal + Ashtak
Varga and 10 more
items

Comprehensive
Includes Kundli
Darpan + Graph for
Shadbal &
Ashtakvarga and 20
more items

Vimshottari Dasha,
Antar Dasha

Vimshottari Dasha upto


pratyantar

Vimshottari Dasha
Extended

Vimshottari & Yogini


Dasha with
Sookshma Details

7 types of dashas
(with Sookshma
details)

Extended

Extended

10 years

10 years

30 Years

5 years

5 years

20 years

Basic

Detailed

Rs.

Rs.

999

Bhrigu
Patrika
Rs.

1999

PREDICTIONS
House predictions about your
Health, Finance, Marriage,
Career etc.

Limited

Planet readings about 9 planets


in your horoscope
Dasha readings

10 years

Yearly predictions (Transit


predictions)
Yoga predictions (Based on
astrological combinations)
Numerology predictions
Nakshatra Reading

Extended

Lalkitab predictions
20 YEAR GRAPHS for Health,
Finance & Emotion
REMEDIES
Gem Therapy
Sadesati (Saturn's period)
Kalsarp Dosh
Manglik Dosh
Lucky Substitute Stones
Numerology Recommendations
Lal Kitab Remedies

Free
Make Now

Rs.

299

Make Now

Rs.

499

Make Now

Rs.

999

Make Now

Rs.

1999

Make Now