Vous êtes sur la page 1sur 2

.. kumArIkavachaM rudrayAmalottaratantrAntargatam ..

}##\endtitles ##
Anandabhairava uvAcha \-\athAtaH sampravakShyAmi kumArIkavachaM shubham |
trailokyaM ma~NgalaM nAma mahApAtakanAshakam || 1||
paThanAddhAraNAllokA mahAsiddhAH prabhAkarAH |
shakro devAdhipaH shrImAn devagururbRRihaspatiH || 2||
mahAtejomayo vahnirdharmarAjo bhayAnakaH |
varuNo devapUjyo hi jalAnAmadhipaH svayam || 3||
sarvaharttA mahAvAyuH kuberaH ku~njareshvaraH |
dharAdhipaH priyaH shambhoH sarve devA digIshvaraH || 4||
na meruH prabhurekAyAH sarvesho nirmalo dvayoH |
etatkavachapAThena sarve bhUpA dhanAdhipAH || 5||
trailokyama~NgalakumArIkavacham \-\praNavo me shiraH pAtu mAyA sandAyikA satI |
lalATodrdhvaM mahAmAyA pAtu me shrIsarasvatI || 6||
kAmAkShA vaTukeshAnI trimUttirbhAlameva me |
chAmuNDA bIjarUpA cha vadanaM kAlikA mama || 7||
pAtu mAM sUryagA nityaM tathA netradvayaM mama |
karNayugmaM kAmabIjaM svarUpomAtapasvinI || 8||
rasanAgraM tathA pAtu vAgdevI mAlinI mama |
DAmarasthA kAmarUpA dantAgraM ku~njikA mama || 9||
devI praNavarUpA.asau pAtu nityaM shivA mama |
oShThAdharaM shaktibIjAtmikA svAhAsvarUpiNI || 10||
pAyAnme kAlasandaShTA pa~nchavAyusvarUpiNI |
galadeshaM mahAraudrI pAtu me chAparAjitA || 11||
kShauM bIjaM me tathA kaNThaM rudrANI svAhayAnvitA |
hRRidayaM bhairavI vidyA pAtu ShoDasha susvarA || 12||
dvau bAhU pAtu sarvatra mahAlakShmIH pradhAnikA |
sarvamantrasvarUpaM me chodaraM pIThanAyikA || 13||
pArshvayugmaM tathA pAtu kumArI vAgbhavAtmikA |
kaishorI kaTideshaM me mAyAbIjasvarUpiNI || 14||
ja~NghAyugmaM jayantI me yoginI kullukAyutA |
sarvA~NgamambikAdevI pAtu mantrArthagAminI || 15||
keshAgraM kamalAdevI nAsAgraM vindhyavAsinI |
chibukaM chaNDikA devI kumArI pAtu me sadA || 16||
hRRidayaM lalitA devI pRRiShThaM parvatavAsinI |
trishaktiH ShoDashI devI li~NgaM guhyaM sadAvatu || 17||
shmashAne chAmbikA devI ga~NgAgarbhe cha vaiShNavI |
shUnyAgAre pa~nchamudrA mantrayantraprakAshinI || 18||
chatuShpathe tathA pAtu mAmeva vajradhAriNI |
shavAsanagatA chaNDA muNDamAlAvibhUShitA || 19||
pAtu mAne kali~Nge cha vaikharI shaktirUpiNI |
vane pAtu mahAbAlA mahAraNye raNapriyA || 20||
mahAjale taDAge cha shatrumadhye sarasvatI |
mahAkAshapathe pRRithvI pAtu mAM shItalA sadA || 21||
raNamadhye rAjalakShmIH kumArI kulakAminI |
arddhanArIshvarA pAtu mama pAdatalaM mahI || 22||
navalakShamahAvidyA kumArI rUpadhAriNI |
koTisUryapratIkAshA chandrakoTisushItalA || 23||
pAtu mAM varadA vANI vaTukeshvarakAminI
iti te kathitaM nAtha kavachaM paramAdbhutam || 24||
kumAryAH kuladAyinyAH pa~nchatattvArthapAraga
yo japet pa~nchatattvena stotreNa kavachena cha || 25||
AkAshagAminI siddhirbhavettasya na saMshayaH || 26||
vajradehI bhavet kShipraM kavachasya prapAThataH |
sarvasiddhIshvaro yogI j~nAnI bhavati yaH paThet || 27||

vivAde vyavahAre cha sa~NgrAme kulamaNDale |


mahApathe shmashAne cha yogasiddho bhavet sa cha || 28||
paThitvA jayamApnoti satyaM satyaM kuleshvara
vashIkaraNakavachaM sarvatra jayadaM shubham || 29||
puNyavratI paThennityaM yatishrImAnbhaved dhruvam
siddhavidyA kumArI cha dadAti siddhimuttamAm || 30||
paThedyaH shRRiNuyAdvApi sa bhavetkalpapAdapaH |
bhaktiM muktiM tuShTiM puShTiM rAjalakShmIM susampadAm || 31||
prApnoti sAdhakashreShTho dhArayitvA japedyadi |
asAdhyaM sAdhayedvidvAn paThitvA kavachaM shubham || 32||
dhaninA~ncha mahAsaukhyadharmmArthakAmamokShadam |
yo vashI divase nityaM kumArIM pUjayennishi || 33||
upachAravisheSheNa trailokyaM vashamAnayet |
palalenAsavenApi matsyena mudrayA saha || 34||
nAnAbhakShyeNa bhojyena gandhadravyeNa sAdhakaH |
mAlyena svarNarajatAla~NkAreNa suchailakaiH || 35||
pUjayitvA japitvA cha tarpayitvA varAnanAm |
yaj~nadAnatapasyAbhiH prayogeNa maheshvara || 36||
stutvA kumArIkavachaM yaH paThedekabhAvataH |
tasya siddhirbhavet kShipraM rAjarAjeshvaro bhavet || 37||
vA~nChArthaphalamApnoti yadyanmanasi vartate |
bhUrjapatre likhitvA sa kavachaM dhArayed hRRidi || 38||
shanima~NgalavAre cha navamyAmaShTamIdine |
chaturdashyAM paurNamAsyAM kRRiShNapakShe visheShataH || 39||
likhitvA dhArayed vidvAn uttarAbhimukho bhavan |
mahApAtakayukto hi muktaH syAt sarvapAtakaiH || 40||
yoShidvAmabhuje dhRRitvA sarvakalyANamAlabhet |
bahuputrAnvitA kAntA sarvasampattisaMyutA || 41||
tathAshrIpuruShashreShTho dakShiNe dhArayed bhuje |
ehike divyadehaH syAt pa~nchAnanasamaprabhaH || 42||
shivaloke pare yAti vAyuvegI nirAmayaH |
sUryamaNDalamAbhedya paraM lokamavApnuyAt || 43||
lokAnAmatisaukhyadaM bhayaharaM shrIpAdabhaktiprada |
mokShArthaM kavachaM shubhaM prapaThatAmAnandasindhUdbhavam |
pArthAnAM kalikAlaghorakaluShadhvaMsaikahetuM jaya |
ye nAma prapaThanti dharmamatulaM mokShaM vrajanti kShaNAt || 44||
|| iti shrIrudrayAmale uttaratantre mahAtantroddIpane
kumAryupacharyAvinyAse siddhamantraprakaraNe
divyabhAvanirNaye navamapaTale kumArIkavacham saMpUrNam ||
|| paTalaH 9 ||