Vous êtes sur la page 1sur 2

\ l

-~
I

"

fl

.""

~
o"

f\

T
~

..

.
fI

Asamblea
Las

"

"

ma-nos

a- bier-tas

an-te Ti, Se- or

Las Ma-nos a- bier- tas

"

nues-tro

an- te Ti, Se- or

Las Ma-nos a

bier- tas

an- te T, Se

'J

nues- tro

or
I

Las Ma-nos a

bier- tas

.-

do

go-zo es pro fun

do

""

nues- tro

an-te T, Se or

nues- tro

..
I

Las

go-zo es pro fun

do

es pro fun

do

bier- tas

ma - nos a - bier - tas

Edicin y adaptacin:

gO-Z0
1

do

r r
Las Ma-nos a
,~

r r r r
an-te T, Se or

"/

4~

"

"~

go-zo es pro fun

,.

,~"

cer-te al mun -

----

I'~

pa-ra_o-fre-

an- te TI, Se- or

Engelberto Aguijar Macas

,.

nues- tro

,_o

go- zo es pro- fun

Laus 1. J. M, 3 de Agosto de 2004

(.1

do

,/"1

.;

S
r

i'V

que- os an - te T Se que-izas an- te T Se que-os an-te .T, Se qu e- fas an- te Ti Se -

l. Gur ~a- nos pe Z.Gur-da-nospe 3.Gur~a- nospe-t.Gur-da-nospe -

que-os an-te
que-osan- te
que-os an-te
que-os an-te

"

r r r

1.Gur-da- nos pe2. Gur-da-nos pe3.Gur-da-nos pe4. Gur-da-nos pe-

or

pu-ros eo-mo_un
sim - pies y
llar
lle-nos de
lle- nos de -a
pan que_en 0- fren-da va - mos
u- vas en Tu Al
vi - no de

or
or
or

v
T Se - or

f\

pu-ros eo-mo_un
sim - pies y
l/e - 1I0S de a mor lle-nos de
pan que_en 0- fren-da va mos
vi - 110 de
u- vas en Tu Al

Se - or
T, Se - or
T Se - or
T

ma-nango a en-tretarde A-

~ial,
zo
gar
mor

.~
....

ma-nan- tiK
ZQ
go a en-tre- gar
tarde A- mor
I

T
r

..

I.Gur- da-nos
2. Gur-do-nos
3.Gur-da-nos
4. Gur-do-nos

I
r r
sirn- pIes y
pu-ros eo-mo_un ma-nan- ial,
l/e - nos de a '(llar lle-nos de
go
zo
pan que_eno - ifren-da va - mos
en-tre - ~ar
11- vas en Tu Al tarde A- 70r
vi - 110 de
-

Se .: or
Se - or
T, Se - or
T Se - fiar

pe- que-os an-te


pe- que -os an-te
pe- que-os an-te
pe- que-osan-te

T
T

.-

, ti

t-u

r J r r

gur- da-nos pe- que- nos an-te

herherque
que

ma-nos
ma-nos
Sal=va
la - va

nues-tros herguar-da-nos pe- que-os an-te nues-tros her-'


pa - ra queeon- vier- tas en Tu Cuer - po que
pa - ra que con- vier-tas en Tu San - gre que

ma-nos
ma -nos
Sal -va
la- va

nues-tros
gur-da-nos PF- que-os an-te
mes-Iras
pa - fa que con- vier - tas en Tu Cuer-po
pa - ra que con- vier-tas en Tu San-gre

r-.

dis- po- ni- bles eo-mo e


sim-ples ea- mi-nos que nos
que granMi- la- gro nos repre - cio - so Don que d la

a
nra.
/le - ven e T
ga as.
'fia.
Vi -

.'

40

...+

guar-da-nos pe- que- os an-te

.'

"

~
I

..

gur -da- nos pe- que-os


guar-da-nos pe- que-os
pi - ra quecon- vier- tas
pei - ra qua::on-'[vier-tas

an-te
an-te
en Tu
en Tu

nues-tros
nues-tros
~uer-po
San-gre
1

ma-nos
ma-nos
Sal
la- va

-va

r r

ni- bles
mi-nos
la- gro
Don que
1

herherque
que

y dis- poIstm-ples eaque gran Mipre-cio-so

~~
co-mo -e
que nos l/e - ven
nos re- ga
d la Vi -

~~a.

e T
as.

da.

dis- po- ni- bles co-mo -e a

nia.

sim-ples ea- mi-nos que nos /le - ven e T


as.
que gran :Mj~1 la- gro nos re- ga
Donque
d
Vi
'da.
la
Ifre - cio - so

- - -