Vous êtes sur la page 1sur 18

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

CHNG 4: THIT K H NC NGM


----- o0o ----4.1. CU TO V PHN TCH KT CU:
Cng trnh c 2 h nc ngm: phc v nhu cu sinh hot v nc cha chy, c
b tr v tr giao gia trc A-B v trc 3-5.
Mi h kch thc: 8.5 x 6.25 x 4.5m
Chn chiu dy s b ca bn thnh v bn vch l 250mm, bn y 300mm, dm
y 400x600mm.
Mc nc cao nht trong h l 3m.
H nc c lm bng vch b tng ct thp chu lc ton khi, truyn ti xung
cc dm y.

Mt bng h nc ngm

Mt ct h nc ngm
trang 49

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

4.2. TNH TON THIT K CC CU KIN:


4.2.1. Bn np, dm np:
V bn np v dm np chnh l dm v sn tng 1 ca cng trnh nn c tnh
ton v b tr theo cch tnh sn tng. V vy khng tnh ring cho h nc.
4.2.2. Bn thnh: (Tnh bn vch ngoi trc A)
a. Bn vch ngoi (8.5x4.5m)
Trng hp b y nc v cha c t p xung quanh (th ti)
Ti trng:
p n n hn n 1000 4.5 1 4500kg / m 2

S tnh v ni lc:
B qua trng lng bn thn kt cu, xt t s cnh di trn cnh ngn:
=

L2 8.5

1.9 => thin v an ton v cng d tnh ton ta xem vch nh bn 1


L1 4.5

phng tnh.
Ct di bn 1m tnh nh cu kin chu un s nh sau:

S tnh

Momen

Tnh thp:
Gi tr tnh ton:
Chn a = 7 h0 = h - a = 25 7 = 18cm.
trang 50

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

B tng B25 c: Rb = 145 kg/cm2, Rbt = 10.5 kg/cm2


Thp CIII c: Rs = Rsc = 3650 kg/cm2, R 0.563; R 0.405
T M tnh:

M
M
; 0.5(1 1 2 m ) ; As
2
Rs h0
Rb b ho

Momen Gi tr M

ho

Rb

Rs

(daN.cm) (cm) (cm) (MPa) (MPa)

As

Chn thp

(cm2)

a
(mm)

As

chn

Gi

606153

18.0

100

14.5

365

0.129 0.931

9.91

14

150

10.26 0.57

Nhp

267839

18.0

100

14.5

365

0.057 0.971

4.20

12

200

5.66

0.31

Trng hp b c p t xung quanh v khng cha nc


Ch tiu c l ca t nn
Lc dnh C
(kg/cm2)

Gc ma st
trong ()

Dung trng
t (T/m3)

Dung trng y
ni (T/m3)

m
(%)

CL1

0.0663

1.732

1.538

0.550

80.64

CL2

0.0806

5.442

1647

0.667

54.74

CH

0.6598

18.531

1.898

0.913

33.11

CL3

0.6107

12.700

1.945

0.956

30.66

LP
T

Ti trng: ta dng t CL1 tnh t p xung quanh b nc


Mc nc ngm cao trnh -0.95m so vi mt t t nhin (ta quy c cost mt sn
hon thin bng mt t t nhin)
+ Ti tm thi trn mt t, ly qtth = 1 T/m2 v c quy ra chiu cao tng ng, ta
coi nh ti ca 1 lp t c chiu cao tng ng:
ht

qtth

1000
0.65m
1538

- p lc t nh vch: do chiu cao ht < 1m, ta chn v tr nh vch p lc bng 0.


- p lc t v tr mc nc ngm:

P1d d h n tg 45 0 1538 1.6 1.3 tg 45 0 3104kg / m 2


2
2

trang 51

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

- p lc t ti chn vch:
+ p lc P0 ca lp t c chiu dy H1 k t mt t tng ng ti mc nc ngm

1.732

2
p0 d h n tg 45 0 1538 0.65 0.95 1.3 tg 45 0
3104kg / m
2
2

+ p lc nc ngm tc dng ln thnh b:


p n n h 1000 2.55 1.1 2805kg / m 2

+ p lc y ni trong nc tc dng ln thnh b:

p n n h n tg 45 0 550 2.55 1.3 tg 450 1769kg / m 2


2
2

Tng ti trng tc dng ti chn b nc:


P2 d po p n p n 3104 1769 2805 7678kg / m 2

S tnh v ni lc:

Ti trng

Momen

Tnh thp:
Gi tr tnh ton:
Chn a = 7 h0 = h - a = 25 7 = 18cm.
B tng B25 c: Rb = 145 kg/cm2, Rbt = 10.5 kg/cm2
Thp CIII c: Rs = Rsc = 3650 kg/cm2, R 0.563; R 0.405
T M tnh:

trang 52

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

M
M
; 0.5(1 1 2 m ) ; As
2
Rs h0
Rb b ho

Momen Gi tr M

ho

(daN.cm) (cm)

b
(cm)

Rb

Rs

(MPa) (MPa)

As

Chn thp

(cm2)

a
(mm)

As

chn

Gi

999570

18.0

100

14.5

365

0.191 0.893 15.34

14

100

15.39 0.86

Nhp

441919

18.0

100

14.5

365

0.094 0.951

14

200

7.70

7.08

0.43

Tng hp: Chn gi tr thp ln nht trong 2 trng hp trn b tr:


- Thp dc 2 lp: 14a100
- Thp ngang theo cu to: 12a200
Kim tra nt:
Kim tra iu kin hnh thnh vt nt theo cng thc sau: Mr Mcrc
Trong :
Mr momen do ngoi lc nm mt pha tit din ang xt i vi trc song
song vi trc trung ha v i xa im li cch xa vng chu ko ca tit din ny
hn c;
Mcrc momen chng nt ca tit din thng gc vi trc dc cu kin khi hnh
thnh vt nt, c xc nh theo cng thc:
Mcrc = Rbt,ser.Wpl + Mrp
Vi cu kin khng ng lc trc Mrp =0;
Wpl momen khng un ca tit din i vi th chu ko ngoi cng c xt n
bin dng khng n hi ca btng vng chu ko, theo 7.1.2.6 TCVN 356-2005:
Wpl

2 I bo I so I so'
hx

Sbo

Vi: +x khong cch t trc trung ha n mp chu nn


+Ibo, Iso, Iso ln lt l momen qun tnh i vi trc trung ha ca din tch vng
b tng chu nn, ca din tch ct thp chu ko v ca din tch ct thp chu nn.
+Sbo momen tnh i vi trc trung ha ca din tch vng b tng chu ko.
+V tr trc trung ha x c xc nh theo iu kin:
trang 53

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

+Sb0 momen tnh ca vng chu nn i vi trc trung ha.


+SS0, SS0 momen tnh ca din tch ct thp chu ko v ct thp chu nn i vi
trc trung ha.
h 'f , h f , b 'f , b f - chiu cao, b rng cnh trn di ca tit din ch I vi tit din ch

nht h 'f 0, h f 0, b 'f 0, b f 0


Ta c:
I bo

x3
2
b ; I so As h0 x
3

I so' As' h0 a '

S bo b

h x 2 ;
2

x h0

S bo' S so' S so

h x Abt
2

hf '

a'
b f b 21 As'
bh 21
h
0.5h
1
'
'
2 Ared b f b h f

Kt qu kim tra c th hin bng sau:


V tr
M (daN.cm)
b(cm)
h(cm)
a (cm)
a (cm)

Th ngoi

Th trong

999570
100
25
7

606153
100
25
7

h0 (cm)

18

18

15.39

15.39

A's (cm )

15.39

15.39

Es (Mpa)

200000

200000

Eb (Mpa)

30000

30000

Rbt,ser (Mpa)

1.6

1.6

Rb,ser (Mpa)

18.5
6.67

18.5
6.67

x=.h0 (cm)

As (cm )
2

trang 54

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

Ibo (cm4)

25881

25881

1194

1194

1862

1862

12496

12496

Wpl (cm )

18348

18348

Mcrc (daN.cm)

2935691
Khng nt

2935691
Khng nt

Iso (cm )
4

I'so (cm )
3

Sbo (cm )
3

Kt lun
Kt lun: khng nt
b. Bn vch ngang (6.25x4.5m)

Ti trng: Ti trng ln nht khi th ti, tc b cha y nc.


p n n hn n 1000 4.5 1 4500kg / m 2

1
p n l1l 2 63281kg / m 2
2

S tnh v ni lc:
B qua trng lng bn thn kt cu.
Xt t s cnh di trn cnh ngn:

L2 6.25

1.39 => Bn hai phng


L1
4.5

S tnh

l2/l1

1.0

0.0194

0.0216

0.0588

0.0502

trang 55

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

1.1

0.0211

0.0198

0.0614

0.0480

1.2

0.0228

0.0178

0.0633

0.0435

1.3

0.0243

0.0153

0.0644

0.0418

1.4

0.0257

0.0132

0.0650

0.0396

1.5

0.0271

0.0120

0.0652

0.0357

Bn thnh c tnh nh bn 2 phng, chu ti trng tam gic.


Moment c tnh nh sau:
M 1 1 P 0.0256 63281 1620kg.m
M 2 2 P 0.0134 63281 848 g .m
M I 1 P 0.0649 63281 4107kg.m
M II 2 P 0.0398 63281 2519kg.m

Tnh thp:
Gi tr tnh ton:
Chn a = 7 h0 = h - a = 25 7 = 18cm.
B tng B25 c: Rb = 145 kg/cm2, Rbt = 10.5 kg/cm2
Thp CIII c: Rs = Rsc = 3650 kg/cm2, R 0.563; R 0.405
T M tnh:

m
Momen Gi tr M

M
M
; 0.5(1 1 2 m ) ; As
2
Rs h0
Rb b ho
ho

Rb

Rs

(daN.cm)

(cm)

(cm)

M1

162000

18.0

100

14.5

365

M2

84800

18.0

100

14.5

MI

410700

18.0

100

MII

251900

18.0

100

As

Chn thp

As

a
chn
(mm)

(cm2)

0.034 0.982

2.51

10

200

3.93

0.22

365

0.018 0.991

1.30

10

200

3.93

0.22

14.5

365

0.087 0.954

6.55

14

200

7.70

0.43

14.5

365

0.054 0.972

3.94

12

200

5.66

0.31

(MPa) (MPa)

Tng hp: Gi tr thp tnh c tng i nh, v th thin v an ton ta b tr thp


nh thp bn vch ngoi trc A ( bn 8.5x4.5m)

trang 56

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

4.2.3. Bn y:
Cu to bn y
Trng lng
ring (kg/m3)

Chiu
dy (m)

H s
vt ti

Ti trng
tnh ton
(kg/m2)

-Xi mng B5 qut 2 lp,Va xi


mng B5 trn Sika dy 3cm

2000

0.03

1.1

66

-Sn b tng ct thp dy 30cm

2500

0.3

1.1

825

-Mc nc cao nht 3m

1000

3000

Vt liu

Tng

3891

a. Trng hp b y nc
Nhp tnh ton:
L1 = 6.25m ; L2 = 8.5m
Khi : = l2/l1 = 8.5/6.25 = 1.36
Ti trng:
P = q x l1 x l2 = 3891x6.25x8.5 = 211491 kg
S tnh: bn y c tnh nh sn n 4 cnh ngm theo s s 9
S
hiu

sn

Cnh Cnh
ngn
di
L1
L1
(m
(m)

m91
m92

Hot
ti

Tnh
ti

k91

ptt

gtt

2
6.25

3
8.5

y
nc

MI

8
206709

MII
(daN.m)
9
4341

k92
2

M1
M2

4
5
1.36 0.0210

daN/m
6
3000

daN/m
7
891

0.0113
0.0454
0.0258

2344
9380
5325

Ni lc v tnh thp:
Gi tr tnh ton:
Chn a = 7 h0 = h - a = 30 7 = 23cm.
B tng B25 c: Rb = 145 kg/cm2, Rbt = 10.5 kg/cm2

trang 57

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

Thp CIII c: Rs = Rsc = 3650 kg/cm2, R 0.563; R 0.405


T M tnh:

M
M
; 0.5(1 1 2 m ) ; As
2
Rs h0
Rb b ho

Momen Gi tr M

ho

(daN.cm) (cm)
2

M1

434090

M2

Rb

Rs

(cm) (MPa) (MPa)

21.0 100

14.5

365

234408

19.0 100

14.5

MI

938047

21.0 100

MII

532483

21.0 100

As

Chn thp

(cm2)

(mm)

As

chn

10

11

12

13

14

0.068 0.965

5.87

12

150

7.54

0.36

365

0.045 0.977

3.46

12

200

5.66

0.30

14.5

365

0.147 0.920 13.30 14

100

15.39 0.73

14.5

365

0.083 0.956

200

7.70

7.26

14

0.37

b. Trng hp cha c nc
Mc nc ngm cao trnh -0.95m so vi mt sn hon thin
p lc y ni tc dng ln y sn nh xem nh phn hot ti khi tnh ton.
Lc y ni c tnh nh sau:
p dn h n 1000 2.55 1.1 2805kg / m 2

Trng lng bn thn ca bn y:

qbd 891kg / m 2
Hai ti trng ny c chiu ngc nhau, thin v an ton nn khng xt qbd
Ti trng:
P = (gtt+ptt) x l1 x l2 = 2805x6.25x8.5 = 149016kg
S tnh: bn y c tnh nh sn n 4 cnh ngm theo s s 9
S
hiu

sn

Cnh Cnh
ngn
di
L1
L1
(m
(m)

m91
m92

Hot
ti

Tnh
ti

k91

ptt

gtt

Khng
nc

2
6.25

3
8.5

k92
2

M1
M2

daN/m
4
5
6
1.36 0.0210 2805
0.0113
0.0454
0.0258

daN/m
7
0

8
149016

MI
MII
(daN.m)
9
3129
1690
6762
3839

trang 58

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

Ni lc v tnh thp:
Gi tr tnh ton:
Chn a = 7 h0 = h - a = 30 7 = 23cm.
B tng B25 c: Rb = 145 kg/cm2, Rbt = 10.5 kg/cm2
Thp CIII c: Rs = Rsc = 3650 kg/cm2, R 0.563; R 0.405
T M tnh:

M
M
; 0.5(1 1 2 m ) ; As
2
Rs h0
Rb b ho

Momen Gi tr M

ho

(daN.cm) (cm)
2

M1

312933

M2

Rb

Rs

(cm) (MPa) (MPa)

23.0 100

14.5

365

168984

22.0 100

14.5

MI

676233

23.0 100

MII

383864

23.0 100

As

Chn thp

(cm2)

(mm)

As

chn

10

11

12

13

14

0.041 0.979

3.81

12

200

5.66

0.25

365

0.024 0.988

2.13

10

200

3.93

0.18

14.5

365

0.088 0.954

8.45

14

150

10.26 0.45

14.5

365

0.050 0.974

4.69

12

200

5.66

0.25

Ct thp bn y c b tr 2 lp, ta chn gi tr ln nht trong 2 trng hp trn b


tr nh sau:
Lp di: phng ngn: 12a150
Phng di : 12a200
Lp trn: phng ngn: 14a100
Phng di : 14a200
c. Kim tra vng bn y
l l

f f

1
200

vng ca bn ngm bn cnh c xc nh theo cng thc sau:


.q.

a4
D

Trong l h s ph thuc vo t s (L2/L1) ca bn:


trang 59

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

L2/L1

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

0.00126

0.00150

0.00172

0.00191

0.00207

Ta c: L2/L1= 8.5/6.25 = 1.36 tra bng c = 0.00206


q = 3891 kg/m2 ; a = L1 = 6.25 m
Ta c:
D

Vi:

Eb h 3
30 10 3 300 3

7.03125 1010
12(1 2 )
12 1 0.2 2

Eb = 30.103 MPa; h = 300mm; =0,2

vng ca bn:
.q.

a4
625 4
0.00206 3891 10 4
1.7mm f 2.5cm
D
7.03125.1010

Kt lun: vng ca bn y nm trong gii hn cho php.


Kt lun: thp bn thnh c b tr nh sau:
Lp di: phng ngn: 12a150
Phng di : 12a200
Lp trn: phng ngn: 14a100
Phng di : 14a200
4.2.4. Dm y.
a. H dm y v s truyn ti:

trang 60

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

b. Ti trng tc dng ln dm y:
Dm D1 gm:
Trng lng bn thn:
g1 hd hs bd n 0.6 0.3 0.4 2500 1.1 330kg / m

Trng lng thnh h:


g t bt ht n 0.25 4.5 0.6 2 2500 1.1 2269kg / m

Ti do bn y truyn vo:
p1 qt k q

l1
6.25
0.779 1086
2644kg / m
2
2

Vi q l ti bn y c xt y ni:
q qb q ht q n 891 3000 2805 1086

k l h s quy i c tnh theo cng thc sau:

k 1 2 2 3 1 2 0.368 2 0.368 3 0.779

l1
6.25

0.368
2 l 2 2 8.5

Tng ti tc dng ln dm D1:


G1 g1 g t p1 330 2269 2644 5243kg / m

Dm D2 gm:
Trng lng bn thn:
g 2 hd hs bd n 0.6 0.3 0.4 2500 1.1 330kg / m

trang 61

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

Trng lng thnh h:


g t bt ht n 0.25 4.5 0.6 2 2500 1.1 2269kg / m

Ti do bn y truyn vo:
l
5
5
6.25
p 2 qt q 1 1086
2121kg / m
8
2 8
2

Tng ti tc dng ln dm D2:


G2 g 2 g t p 2 330 2269 2121 4720kg / m

Dm D3 gm:
Trng lng bn thn:
g 3 hd hs bd n 0.6 0.3 0.4 2500 1.1 330kg / m

Trng lng thnh h:


g t bt ht n 0.25 4.5 0.6 2 2500 1.1 2269kg / m

Ti do bn y truyn vo:
l
5
5
6.25
p3 qt 2 q 1 2 1086
4242 kg / m
8
2
8
2

Tng ti tc dng ln dm D3:


G3 g 3 g t p3 330 2269 4242 6841kg / m

c. Tnh ni lc
H dm trc giao do c nhiu cch xc nh ni lc. Trong thc t cc h dm ny
lm vic ng thi vi nhau. Do ta gii bi ton h dm ny lm vic khng gian bng
cch m hnh bi ton vo Sap2000 (m hnh khng gian).

trang 62

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

S truyn ti

Biu Moment

trang 63

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

Biu lc ct
BNG S LIU NI LC DM
Tn dm

V tr

Lc ct (Kg)

Gi

Momen (M3)
(Kg.cm)
-4718158

27833

D1
Nhp

2660243

Gi

0
14750

D2
Nhp

2365639

Gi

0
21378

D3
Nhp

3171389

d. Tnh thp
Tnh ct dc
Gi tr tnh ton:
B tng B25 c: Rb = 145 kg/cm2, Rbt = 10.5 kg/cm2
Thp CIII c: Rs = Rsc = 3650 kg/cm2, R 0.563; R 0.405
T M tnh:
trang 64

Phn 2: Kt cu thng tng

m
on
dm

V
Tr
Nhp

D1

Gi
C

D2

Nhp

D3

Nhp

Chng 4: Thit k h nc ngm

M
M
; 0.5(1 1 2 m ) ; As
2
Rs h0
Rb b ho

Gi tr M

ho

Rb

Rs

(daN.cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(MPa)

(MPa)

60

53.0

40

14.5

365

0.163

0.910

15.11

60

51.0

40

14.5

365

0.313

0.806

60

53.0

40

14.5

365

0.145

60

53.0

40

14.5

365

0.195

2,660,243
4,718,158
2,365,639
3,171,389

As

Chn thp

tt%

(cm2)

0.71

25

31.45

1.54

20

0.921

13.27

0.63

0.891

18.40

0.87

As

chn
19.63

0.93

32.20

1.58

25

14.73

0.69

25

19.63

0.93

25

Tnh ct ai
B tng B25 c: Rb = 145 kg/cm2, Rbt = 10.5 kg/cm2
Thp CI c: Rsw = 1750 kg/cm2, R 0.618; R 0.427
Chn thp ai 8, s nhnh ai n = 2
Asw = 2x0.503 = 1.005 cm2
Tnh Mb:

M 1 n R b h 2
0
b
b2
f
bt
Vi: b2 h s ph thuc vo loi b tng
f h s nh hng ca cnh tit din
n h s nh hng ca lc dc
Tnh s:
S max

b 4 1 n Rbt bh02
Q

S max 2h0

S tt1

4 M b Rsw Asw
Q2

S tt 2

2 Rsw Asw
b 3 1 f n Rbt b

Sct h/3
Khong cch b tr: S

bt

ch%

max , stt1, stt 2 , sct 14cm

min s

Kim tra iu kin chu nn :


trang 65

Phn 2: Kt cu thng tng

Chng 4: Thit k h nc ngm

Qmax 0.3 R b h
w1 b1 b
0
Bng tnh ct ai
on

G.tr
Qmax

ho

dm

(daN)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

D1

17,833

60

54.5

40

D2

14,750

60

54.0

40

D3

21,378

60

54.0

40

sct

Mb

smax

stt1

stt2

sbt

(cm)

(daN.cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

1.005

20.0

2495010

104.9

55.2

14.0

13

0.0019

1.0677

OK

1.005

20.0

2449440

108.0

79.2

14.0

13

0.0019

1.0677

OK

1.005

20.0

2449440

85.9

37.7

14.0

13

0.0019

1.0677

OK

Chn thp ai

K.tra
nn

B tr ct ai nh sau:
on u dm b tr ai 8a100
ong gia m b tr ai 8a200

trang 66