Vous êtes sur la page 1sur 193

Sri Brahma-vaivarta Purana

Canto Four, Volume Seven

Chapter Nineteen
Kliya-damana-dvgni-mokana
Subduing Kliya and Extinguishing the Forest Fire
Text 1
ekada balakai sardha
baladeva vina hari
jagama yamuna-tra
yatra kaliya-mandiram
ekada - one day; balakai - boys; sardha - with; baladeva Balarma; vina - without; hari - Kna; jagama - went; yamuna - of
the Yamuna; tram - to the shore; yatra - where; kaliya-mandiram - the
home of Kliya.
One day, with the boys and without Balarma, Lord Kna went to
the Yamun's hore, to the place where Kaliya had his home.
Text 2
paripakva-phala bhuktva
yamuna-traje vane
svecchamayas tt-partas
cakhada nirmala jalam
paripakva - ripe; phala - fruit; bhuktva - eating; yamuna-traje - on
the Yamun's shore; vane - in the forest; svecchamayas - as He wished;
tt-partas - thirsty; cakhada - drank; nirmala - clear; jalam - water.

He ate some fruit from the forest by the Yamun's shore and He
drank the clear water.
Text 3
gokula kalayam asa
iubhi saha kanane
vijahara ca tai sardha
sthapayam asa gokulam
gokula - the cows; kalayam asa - herded; iubhi - boys; saha with; kanane - in the forest; vijahara - played; ca - and; tai - with
them; sardha - with; sthapayam asa - placed; gokulam - the cows.
As He watched over the cows, He played with the boys in the
forest.
Text 4
kra-nimagna-citto 'ya
balaka ca mudanvita
bhuktva nava-tna gavo
via-toya papur mune
kra-nimagna-citto - His heart plunged into pastimes; aya - He;
balaka - the boys; ca - and; mudanvita - happy; bhuktva - eating;
nava - new; ta - grass; gavo - the cows; via-toya - poisoned
water; papur - drank; mune - O sage.
O sages, as Ka, His heart plunged in in the thought of His
pastimes, played with the happy boys, the cows ate new grass and
then drank poisoned water.
Text 5
viakta ca jala ptva
daruantaka-ceaya

jvalabhi kalakutana
sadya prana ca tatyaju
viakta - poisoned; ca - and; jala - water; ptva - drinking;
darunantaka-ceaya - by the terrible deed; jvalabhi - burning;
kalakutana - of poison; sadya - at once; praan - life; ca - and;
tatyaju - abandoned.
Drinking the the water burning with poison, the cows at once gave
up their lives.
Text 6
dva mta go-samuha
gopa cintakula bhiya
vianna-vadana sarve
tam ucur madhusudanam
dva - seeing; mta - dead; go-samuha - the cows; gopa - the
gopas; cintakula - anxious; bhiya - with fear; viaa-vadana dejected; sarve - all; tam - to Him; ucur - said; madhusudanam - to
Lord Ka.
Seeing the cows dead, the frightened and anxious boys told Lord
Ka.
Text 7
jatva sarva jagan-natho
jvayam asa gokulam
uttasthur tat kana gavo
dadu r-harer mukham
jatva - understanding; sarva - everything; jagan-natho - the
master of the universes; jvayam asa - revived; gokulam - the cows;
uttasthur - stood; tat - that; kaa - moment; gavo - the cows;
dadu - saw; r-harer - of Lord Ka; mukham - the face.

Aware of everything, Lord Ka brought the cows to life. Standing


up, the cows gazed at Lord Ka's face.
Text 8
kna kadambam aruhya
yamuna-tra-nrajam
papata sarpa-bhavane
nra-madhye narakti
kna - Lord Kna; kadambam - a kadamba tree; aruhya climbing; yamuna-tra-nrajam - by the Yamun's shore; papata - fell;
sarpa - of the snake; bhavane - in the home; nra-madhye - in the
water; narakti - in the form of a human being.
Climbing a kadamba tree by the Yamun's shore, Lord Ka, who
appeared to be an ordinary human being, dove into the water where
Kliya had his home.
Text 9
ata-hasta-pramaa ca
jalotthana babhuva ha
bala hara-viada ca
menire tatra narada
ata-hasta-pramana - a hundred hastas in size; ca - and; jala - of
the water; utthana - rising; babhuva - became; ha - indeed; bala - the
boys; hara - joys; viada - sorrow; ca - and; menire - thought; tatra there; narada - O Nrada.
O Narada, by diving into the water Lord Ka created a great
wave a hundred hands high. When the boys saw all this they became
both happy and sad.
Text 10
sarpo narakti dva

kaliya krodha-vihvala
jagrasa r-hari tura
tapta lauha yatha nara
sarpo - the snake; narakti - human form; dva - seeing; kaliya
- Kliya; krodha-vihvala - angry; jagrasa - swallowed; r-hari - Lord
Ka; turna - at once; tapta - hot; lauha - iron; yatha - as; nara a person.
Seeing humanlike Lord Ka, the snake Kliya at once swallowed
Him. Then Lord Ka made Himself hot like molten iron.
Text 11
dagdha-kahodaro nagas
codvigno brahma-tejasa
praa yantty evam uktva
cakarodvamana puna
dagdha - burned; kaha - throat; udaro - belly; nagas - the snake;
codvigno - distressed; brahma-tejasa - by the Lord's s iritual power;
praa - life; yanti - left; iti - thus; evam - thus; uktva - saying; cakara did; udvamana - vomiting; puna - again.
His throat and stomach burned by the Lord's spiritual power, the
snake, now on the verge of death, vomited up Lord Ka.
Text 12
bhagna-danto rakta-mukha
ka-vajraga-carvaat
bhagna-vaktrasya bhagavan
uttasthau mastakopari
bhagna - broken; danto - fangs; rakta - red; mukha - mouth; ka
- of Lord Ka; vajra - thunderbolt; aga - limbs; carvaat - from
chewing; bhagna - broken; vaktrasya - mouth; bhagavan - the Supreme
Personality of Godhead; uttasthau - stood; mastaka - the head; upari on.

When it tried to bite the Lord, the snake broke its fangs and its
mouth. Its mouth became red with its own blood. Then the Lord
jumped on the snake's head.
Text 13
nago vivambharakranta
sa pranas tyaktum udyata
cakarodvamana rakta
papata murchito mune
nago - the snake; vivambhara - by the maintainer of the universes;
akranta - defeated; sa - he; pranas - life; tyaktum - to abandon;
udyata - was about; cakara - did; udvamana - vomiting; rakta blood; papata - fell; murchito - unconscious; mune - O sage.
O sage, defeated by the Lord who maintains all the universes, the
snake was on the verge of death. Vomiting blood, the snake fell
unconscious.
Text 14
dva ta murchita naga
rurudu prema-vihvala
kecit palayita bhta
kecit praviviur bilam
dva - seeing; ta - him; murchita - unconscious; naga - the
other snakes; rurudu - creid; prema-vihvala - filled with love; kecit some; palayita - fled; bhta - afraid; kecit - some; praviviur - entered;
bilam - holes.
Seeing Kliya had fallen unconscious, the other snakes, who dearly
loved him, wept. Some fled in fear, and some entered their holes.
Text 15

maranabhimukha kanta
dva hi subala sat
naginbhi saha premna
ruroda purato hare
maranabhimukha - on the verge of death; kanta - husbasnd;
dva - seeing; hi - indeed; subala - Subal; sat - chaste; naginbhi
- with many female snakes; saha - with; prema - with love; ruroda wept; purato - before; hare - Lord Ka.
Seeing their husband on the verge of death, chaste Subal,
accompanied by the Kliya's other wives, approached Lord Ka and
wept, overcome with love.
Text 16
puajali-yuta tura
pranamya r-hari bhiya
dhtva padaravinda ca
tam uvaca bhayakula
puajali-yuta - with folded hands; tura - at once; praamya bowing down; r-hari - to Lord Ka; bhiya - with fear; dhtva holding; padaravinda - lotus feet; ca - asnd; tam - to Him; uvaca said; bhayakula - frightened.
Frightened, and her hands respectfully folded, she touched Lord
Ka's lotus feet and spoke.
Text 17
r-subalovaca
he jagat-kanta kanta me
dehi mana ca manada
pati pranadhika strna
nasti bandhu ca tat-para
r-subala uvaca - ri Subal said; he - O; jagat-kanta - creatoer of
the universes; kanta - husband; me - to me; dehi - please give; mana

- honor; ca - and; manada - O giver of honor; pati - husband;


praadhika - more dear than life; stra - of women; na - not; asti is; bandhu - friend; ca - and; tat-para - more than He.
ri Subal said: O most dear person in the universe, please return
my husband. O most honorable one, please honor my request. For a
woman her husband is more dear than life. No one is a greater friend
than he.
Text 18
ayi sura-vara-natha prana-natha madya
na kuru vadham ananta prema-sindho su-bandho
akhila-bhuvana-bandho radhika-prana-sindho
patim iha kuru dana me vidhatur vidhata
ayi - O; sura-vara-natha - master of the great demigods; prananatha - the lord of life; madya - my; na - not; kuru - do; vadham killing; ananta - O limitless one; prema-sindho - O ocean of love; subandho - O friend; akhila-bhuvana-bandho - O freind of all the worlds;
radhika - of Rdh; praa - life; sindho - O ocean; patim - husband; iha
- here; kuru - do; dana - gift; me - to me; vidhatur - of the creator;
vidhata - O creator.
O master of the great demigods, please don't kill the master of my
life. O limitless one, O friend, O ocean of love, O friend of all the
worlds, O ocean of love for ri Rdh, O creator of the creator, please
give me the gift of my husband's
return.
Text 19
trinayana-vidhi-ea anmukha casya saghai
stavana-viaya-jaya stotum a na van
na khalu nikhila-veda stotum a kim anye
stavana-viaya-akta santi santas tavaiva
trinayana-vidhi-ea - iva, Brahm, and ea; amukha Krttikeya; ca - and; asya - of him; saghai - with the multitudes;
stavana - prayers; viaya - in the realm;

jaya - speechless; stotum - to pray; a - able; na - not; va Sarasvati; na - not; khalu - indeed; nikhila-veda - all the Vedas;
stotum - to pray; a - able; kim - what?; anye - others; stavanaviaya- akta - able to pray; santi - are; santas - saintly persons; tava
- of You; eva - indeed.
iva, Brahm, ea, Krttikeya, and their associates become
speechless when they try to glorify You. Sarasvati has not the power to
glorify You. All the Vedas have not the power to glorify You. How can
others, saintly though they may be, have the power to glorify You
properly?
Text 20
ku-matir aham avija yoita kvadhama va
kva bhuvana-gatir a cakuo 'gocaro me
vidhi-hari-hara-eai stuyamana ca yas tva
manu-manuja-munai stotum icchami ta tvam
ku-matir - foolish; aham - I; avija - ignorant; yoita - of women;
kva - where?; adhama - - the lowest; va - or; kva - where?; bhuvanagatir - the destination of the worlds; a - the Lord; cakuo - of eyes;
agocaro - beyond the perception; me - of me; vidhi-hari-hara- eai by Brahm, Vinu, iva, and Yamarja; stuyamanas - being praised; ca
- and; yas - who; tva - You; manu-manuja-munai - by the
manus, human beings, and kings of the sages; stotum - to praise;
icchami - I desire; ta - Him; tvam - You.
Who am I? I am a fool, the lowest of women. Who are You? You are
the Supreme Personality of Godhead, the resting place of the worlds.
You are beyond the perception of material eyes. You are glorified by
Brahm, Viu, iva, Yamarja, the Manus, the sons of Manu, and the
kings of the sages.
Text 21
stavana-viaya-bhta parvat yasya padma
ruti-gaa-janayitr stotum a na ya tam
kali-kalua-nimagna veda-vedaga-astraravana-viaya-muha stotum icchami ki tvam

stavana-viaya-bhta - afraid to offer prayers; parvat - Prvati;


yasya - of whom; padma - Lakmi; ruti-gana - of the Vedas; janayitr the mother; stotum - to glorify; a - able; na - not; ya - whom; tam to Him; kali-kalua-nimagna - plunged in the
wickedness of Kali-yuga; veda-vedaga-astra - the Vedas and
Vedgas; ravana-viaya - hearing; muha - bewilddered; stotum - to
praise; icchami - I desire; ki - what?; tvam - You.
Prvati and Lakmi are afraid to offer prayers to You. Sarasvati, the
mother of the Vedas, does not know how to offer prayers to You. How
can I, plunged in the sins of Kali-yuga and bewildered by the
explanations of the Vedas and Vedgas, offer
prayers to You?
Texts 22-26
ayano ratna-paryake
ratna-bhuana-bhuita
ratna-bhuana-bhuag
radha-vaka-sthala-sthita
candanokita-sarvaga
smeranana-saroruha
prodyat-prema-rasambhodhau
nimagna santata sukhat
mallika-malat-malajalai obhita-ekhara
parijata-prasunana
gandhamodita-manasa
pus-kokila-kala-dhvanair
bhramara-dhvani-samyutai
kusumeu vikarena
pulakacita-vigraha
priya-pradatta-tambula
bhuktavan ya sada muda
vande 'ha tat-padambhoja
brahmea-ea-vanditam

ayano - reclining; ratna-paryake - on a jewel couch; ratnabhuana-bhuita - decorated with jewel ornaments; ratna-bhuanabhua - the jewel of jewel ornaments; ag - body; radha - ri Rdh;
vaka-sthala-sthita - staying on the chest; candanokita- sarvaga whose limbs are anointed with sandal; smerananasaroruha - whose lotus face is smiling; prodyat-prema- rasambhodhau
- in a rising ocean of the nectar of love; nimagna - plunged; santata
- always; sukhat - happily; mallika- malat-mala-jalai - with mallika
and malati garlands; obhita - decorated; ekhara - crown; parijataprasunana - of parijata flowers; gandhamodita-manasa - scented;
pus- kokila - cuckoos; kala-dhvanair - with the sweet sounds;
bhramara- dhvani-samyutai - with the humming of bees; kusumeu in flowers; vikarena - with emotions; pulakacita-vigraha - with bodily
hairs erect; priya-pradatta-tambula - betelnuts given by the beloved;
bhuktavan - enjoying; ya - who; sada - always; muda - happily; vande
- bow; aham - I; tat-padambhoja - to His lotus feet; brahmea- eavanditam - worshiped by Brahm, iva, and ea.
I offer my respectful obeisances to the lotus feet, worshiped by
Brahm, iva, and ea, of You, the Supreme Personality of Godhead,
who recline on a jewel couch, who are decorated with jewel
ornaments, who are Yourself the ornament that decorates Your jewel
ornaments, Who rest on Rdh's breast, whose limbs are anointed
with sandal paste, whose lotus face is smiling, who always happily
swims in a rising nectar ocean of love, whose crown is decorated with
mallik and malati flowers, whose chest is fragrant with a prijta
garland, whose hairs stand erect with joy when you hear the humming
of bees or the singing of cuckoos, and who enjoy the betelnuts offered
by Your beloved.
Texts 27 and 28
lakm-sarasvat-durgajahnav-veda-matbhi
sevita siddha-saghai ca
munndrair munibhi sada
veda na akta ya stotu
ja-bhuta vicakana
tam anirvacanya ca
ki staumi naga-vallabha

lakm-sarasvat-durga-jahnav-veda-matbhi - by Lakmi,
Sarasvati, Prvati, Gag, and Savitri; sevita - served; siddha-saghais
- by the siddhas; ca - and; munndrair - by the kings of the sages;
munibhi - by the sages; sada - always; veda - the Vedas; na - not;
akta - able; ya - whom; stotu - to glorify; ja- bhuta - speechless;
vicakaa - the philosophers; tam - to Him; anirvacanya indescribable; ca - and; ki - how?; staumi - I praise; naga-vallabha the wife of a snake.
How can I, the wife of a snake, properly glorify You, the
indescribable Supreme Personality of Godhead, whom the Vedas have
not the power to glorify, before whom the great philosophers become
speechless, and who are served by Lakmi, Sarasvati,
Prvati, Gag, Savitri, the siddhas, and the sages?
Text 29
nikaranayakhila-karanaya
sarvevarayapi parat paraya
svayam-prakaaya paravaraya
paravaranam adhipaya te nama
nikaranaya - who has no cause; akhila - of all; karanaya - to the
cause; sarvevaraya - the master of all; api - and; parat - than the
greatest; paraya - greater; svayam-prakaaya - self-manifest;
paravaraya - the high and the low; paravaraam - of the high and the
low; adhipaya - to the king; te - to You; nama - obeisances.
I offer my respectful obeisances to You, who are not caused by
anything, but are the cause of all, who are the master of all, greater
than the greatest, self-manifest, present everywhere, and the master
of the great and small.
Text 30
he kna he kna surasurea
brahmea eea prajapata
muna manv-a caracarea
siddha siddhea gunea pahi

he - O; ka - Ka; he - O; ka - Ka; surasurea - O master


of the suras andf thew asuras; brahmea - O master of Brahm;
eea - O master of ea; prajapata - O master of Prajpati;
muna - O master of the munis; manv-a - O master of the manus;
caracarea - O master of the moving and unmoving beaings; siddha O master of the mystic powers; siddhea - O matser of the prefect
beings; guea - O master of the modes of nature; pahi - please
protect.
O Ka! O Ka! O master of the demigods and demons! O
master of Brahm! O master of ea! O master of Prajpati! O master
of the sages! O master of the manus! O master of the moving and
unmoving beings! O master of mystic powers! O master
of the perfect beings! O master of the modes of nature! Please protect
my husband!
Text 31
dharmea dharma ubhaubhea
vedea vedev anirupita ca
sarvea sarvatmaka sarva-bandho
jva jvevara pahi mat-prabhum
dharmea - O master of religion; dharma - O master of the pious;
ubhaubhea - O master of the auspicious and inauspicious; vedea O master of the Vedas; vedev - in the Vedas; anirupita - not
described; ca - and; sarvea - O master of all; sarvatmaka - O
Supersoul presernt in all; sarva-bandho - O friend of all; jva - O
master of the living entities; jvevara - O master of life; pahi - please
protect; mat-prabhum - my husband.
O master of religion! O master of the pious! O master of the
auspicious and inauspicious! O master of the Vedas! O master not
described in the Vedas! O master of all! O Supersoul present
everywhere! O friend of all! O master of all living beings! O master of
life! Please protect my husband!
Text 32
ity eva stavana ktva

bhakti-namratma-kandhara
vidhtya caranambhoja
tasthau nagevar bhiya
iti - thus; eva - thus; stavana - prayer; ktva - doing; bhaktinamratma-kandhara - humbly bowed head; vidhtya - holding;
caraambhoja - lotus feet; tasthau - stood; nagevar - the snake
queen; bhiya - with awe.
After speaking these prayers, the snake-queen humbly bowed her
head. With awe and reverence, she touched the Lord's lotus feet.
Text 33
naga-patn-kta stotra
tri-sandhya ya pahen nara
sarva-papat pramukta ca
sa yati r-hare padam
naga-patn-kta - done by the wifer of the snake; stotra - prayer;
tri-sandhya - three times; ya - who; pahen - recites; nara - a
person; sarva-papat - from all sins; pramukta - freed; ca - and; sa - he;
yati - attains; r-hare - of Lord Ka; padam - the feet.
One who at sunrise, noon, and sunset recites these prayers of the
snake-queen becomes free of all sins and attains the feet of Lord
Ka.
Text 34
iha loke harau bhakti
ante dasya labhed dhruvam
labhate parado bhutva
salokyadi-catuayam
iha - in this; loke - world; harau - for Lord Kna; bhakti - devotion;
ante - at the end; dasya - service; labhed - attains; dhruvam - indeed;
labhate - attains; parado - a personal associate of the Lord; bhutva becoming; salokyadi-catuayam - the four kinds of liberation,
beginning with salokya.

In this world he attains devotion for Lord Ka. When this life is
ended he attains the four kinds of liberation, beginning with salokya.
He becomes a personal associate of the Lord. He serves the Lord
directly.
Text 35
r-narada uvaca
naga-patn-vaca rutva
kim uvaca hari svayam
kathayasva maha-bhaga
rahasya paramadbhutam
r-narada uvaca - ri Narada said; naga-patn-vaca - the words
of the snake's wives; rutva - hearing; kim - what?; uvaca - said; hari
- Lord Kna; svayam - personally; kathayasva - please tell; mahabhaga - O fortunate one; rahasya - secret; paramadbhutam - very
wonderful.
ri Nrada said: When He heard the snake-queen's words, what did
Lord Ka say in reply? O very fortunate one, please tell me His
confidential and very wonderful words.
Text 36
r-suta uvaca
naradasya vaca rutva
bhagavan dharma-nandana
uvaca paramakhyana
madhura ca pade pade
r-suta uvaca - ri Sta said; naradasya - of nrada; vaca - the
words; rutva - hearing; bhagavan - Lord; dharma-nandana - the son
of Dharma Muni; uvaca - said; paramakhyana - the sublime story;
madhura - sweet; ca - and; pade - step; pade - after step.

ri Sta said: Hearing Nrada's words, ri Nryana i, the son of


Dharma Ri, spoke transcendental words that were sweet and
pleasing at every step.
Text 37
r-narayana uvaca
naga-patn-stava rutva
r-knas tam uvaca ha
puajali-yuta padapatita bhaya-vihvalam
r-narayana uvaca - ri Nryaa i said; naga-patn- stava the snake-queen's prayers; rutva - hearing; r-kas - ri Ka;
tam - to her; uvaca - said; ha - indeed; puajali- yuta - folded hands;
pada - at His feet; patita - fallen; bhayavihvalam - frightened.
ri Nryaa i said: Hearing the words of the snake-queen, who
with folded hands had fallen, frightened, at His feet, Lord Kna spoke.
Text 38
r-ka uvaca
uttihottiha nagei
vara vnu bhaya tyaja
ghana kanta he marta
mad-varad ajaramaram
r-ka uvaca - ri Ka said; uttiha - rise; uttiha - rise;
nagei - O snake queen; vara - boon; vu - choose; bhaya - fear;
tyaja - abandon; ghaa - take; kanta - husband; he - O; marta mortal; mad-varad - by My blessing; ajaramaram - free of old-age and
death.
Lord Ka said: Rise! Rise, O snake-queen! Please ask for a boon.
Give up your fears. Take your husband. By My blessing he is now free
of old-age and death.

Text 39
kalind-hradam utsjya
svakya-bhavana vraja
bhartra sa-gohya sardha ca
gaccha vatse tvam ipsitam
kalind-hradam - the Yamun's lake; utsjya - abandoning; svakyabhavana - own home; vraja - go; bhartra - with your husband; sagohya - with your family; sardha - with; ca - and; gaccha - go; vatse
- O child; tvam - your; ipsitam - desired.
Child, take your husband and family, leave this lake in the Yamun,
and go to your own home. Go wherever you wish.
Text 40
adya-prabhti-nagei
bhuta kanya ca tva mama
tvat-pranadhika evaya
jamata na ca saaya
adya-prabhti - from now on; nagei - O snake queen; bhuta manifested; kanya - daughter; ca - and; tva - yiu; mama - My; tvatpranadhikas - your husband more dear than life; eva - indeed; aya he; jamata - son-in-law; na - not; ca - and; saaya - doubt.
From today on you are My daughter and your husband, more dear
to you than life, is My son-in-law. Of this there is no doubt.
Text 41
mat-pada-padma-cihnena
garuas tvat-pati ubhe
ktva ca stavana bhaktya
pranamiyati mat-padam

mat-pada-padma-cihnena - by the mark of My lotus footprint;


garuas - Garua; tvat-pati - your husband; ubhe - O beautiful one;
ktva - doing; ca - not; stavana - prayers; bhaktya - with devotion;
praamiyati - will offer obeisances; mat-padam - to My feet.
O beautiful one, because your husband bears the mark of My foot,
Garua will glorify him with many prayers and devotedly bow down
before the footprint he carries.
Text 42
tyaja tva garuad bhiti
ghra ramanaka vraja
hradan nirgaccha he bhadre
vara vnu yathepsitam
tyaja - abandon; tva - you; garuad - of garua; bhiti - fear;
ghra - at once; ramaaka - to ramaaka ; vraja - go; hradan - from
the lake; nirgaccha - go; he - O; bhadre - beautiful one; vara - boon;
vu - ask; yathepsitam - as you desire.
O beautiful one, give up your fear of Garua. At once leave this
lake and go to Ramaaka-dvipa. As for a boon, whatever you wish.
Text 43
r-knasya vaca rutva
prasanna-vadanekana
uvaca saru-netra sa
bhakti-namratma-kandhara
r-kasya - of ri Ka; vaca - the words; rutva - hearing;
prasanna-vadanekaa - smiling face and eyes; uvaca - said; saru with tears; netra - in her eyes; sa - she; bhakti-namratma-kandhara with humbly bowed head.
Hearing Lord Ka's words, the snake-goddess became happy. Her
face and eyes were filled with smiles and her eyes with tears of
happiness. She humbly bowed her head and spoke.

Text 44
r-subalovaca
vara dasyasi cen mahya
varadevara he pita
tvat-padabje dha bhakti
nicala datum arhasi
r-subala uvaca - ri Subal said; vara - boon; dasyasi - You will
give; cet - if; mahya - to me; varadevara - O master of they who
give boons; he - O; pita - father; tvat-padabje - for Your lotus feet;
dha - firm; bhakti - devotion; nicala - unwavering; datum - to
give; arhasi - You are worthy.
ri Subal said: O father, O king of they who give boons, if You
would give me a boon, then please give me firm and unwavering
devotion for Your lotus feet.
Text 45
man-manas tvat-padambhoje
bhramatu bhramaro yatha
tava smter vismtir me
kadapi na bhaviyati
man-manas - my heart; tvat-padambhoje - at Your lotus feet;
bhramatu - may wander; bhramaro - a bee; yatha - as; tava - of You;
smter - of the remembering; vismtir - of the forgetting; me - of me;
kadapi - ever; na - not; bhaviyati - may be.
May my mind become like a bumblebee always flying among the
lotus flowers of Your feet. May I always remember You. May I never
forget You.
Text 46

sva-kante mama saubhagya


kanto 'ya janina vara
ity eva prarthanya ca
paripurna kuru prabho
sva-kante - for the husband; mama - my; saubhagya - good
fortune; kanto - - husband; aya - he; janina - of philosophers; vara
- the best; iti - thus; eva - thus; prarthanya - to be requested; ca and; paripura - full; kuru - please do; prabho - O Lord.
May my husband become fortunate. May be become the wisest of
philosophers. O Lord, please fulfill this request.
Text 47
ity evam uktva sarpa-str
pratasthau purato hare
arat-parvana-candrasya
dadara r-harer mukham
iti - thus; evam - thus; uktva - speaking; sarpa-str - the snake-wife;
pratasthau - stood; purato - before; hare - Lord Ka; arat - auutmn;
parvaa - season; candra - moon; asya - face; dadara - saw; rharer - of Lord Ka; mukham - the face.
After speaking these words, the snake-queen stood before Lord
Ka and gazed at His autumn-moon face.
Text 48
locanabhya papau vaktra
nimea-rahita sat
sarvaga-pulakodbhinna
sanandaru-paripluta
locanabhya - with eyes; papau - drank; vaktra - the face; nimearahita - without blinking; sat - the saintly woman; sarvaga - all limbs;
pulakodbhinna - hairs erect; sanandaru-paripluta - flooded with tears
of joy.

As she drank with unblinking eyes the sight of Lord Ka's face,
the hairs of her body stood up and her eyes became flooded with
tears.
Text 49
sundara balaka dva
para sneha prakurvat
uvaca punar eva ta
bhakty-udrikta-paripluta
sundara - handsome; balaka - boy; dva - seeing; para great; sneha - love; prakurvat - did; uvaca - said; punar - again; eva
- thus; ta - to Him; bhakty-udrikta-paripluta - flooded with loving
devotion.
As she gazed at the handsome young Ka, she fell in love with
Him. Flooded with feelings of love, she spoke again.
Text 50
na yasyami ramaaka
tatra nasti prayojanam
sarpa karotu sasara
kuru ma nija-kikarm
na - not; yasyami - i will go; ramanaka - to Ramanaka; tatra there; na - not; asti - is; prayojanam - need; sarpa - snake; karotu may do; sasara - material world; kuru - please do; ma - to me; nijakikarm - Your maidservant.
She said: I will not go to Ramaaka-dvipa. There is no need for me
to go. The Kliya snake may stay in the material world. Please make
me Your maidservant.
Text 51

na vacha mama he ka
salokyadi-catuaye
tvat-padambuja-sevaya
kala narhanti oam
na - not; vacha - desire; mama - of me; he - O; kna - Kna;
salokyadi-catuaye - for the four kinds of liberation beginning with
salokya; tvat-padambuja-sevaya - of service to Your lotus feet; kala a part; na - not; arhanti - is worthy; oam - sixteenth.
O Ka, I do not wish the four kinds of liberation that begin with
slokya. Liberation is not equal to one sixteenth the value of service to
Your lotus feet.
Text 52
vina tvat-pada-seva ca
yo vachati varantaram
bharate durlabha janma
labdhasau vacita svayam
vina - without; tvat-pada-seva - service to Your lotus feet; ca - and;
yo - who; vachati - desires; varantaram - another boon; bharate - on
the earth; durlabha - rare; janma - birth; labdhva - attaining; asau he; vacita - cheated; svayam - personally.
One who, after taking birth in this world desires a boon other than
service to Your lotus feet is cheated.
Text 53
naga-patn-vaca rutva
smeranana-saroruha
prasanna-vadana rman
om ity evam uvaca ha
naga-patn-vaca - the snake-queen's words; rutva - hearing;
smeranana-saroruha - smiling lotus face; prasanna-vadana - happt
face; rman - glorious; om - Yes; iti - thus; evam - thus; uvaca - said;
ha - indeed.

Hearing the snake-queen's words, glorious Lord Ka became


happy and His lotus face began to smile.
Text 54
etasminn antare divya
sad-ratna-sara-nirmita
ajagama rathas tura
pradptas tejasa mune
etasminn antare - then; divya - splendid; sad-ratna-sara-nirmita made of prewcious jewels; ajagama - came; rathas - chariot; tura quickly; pradptas - splendid; tejasa - with splendor; mune - O sage.
O sage, a splendid jewel chariot suddenly arrived at that place, . . .
Text 55
parada-pravarair yukto
vastra-mala-paricchada
ata-cakro vayu-vego
mano-yay manohara
parada-pravarair - with the Lord's liberated associates; yukto endowed; vastra-mala-paricchada - decorated with fine garments and
flower garlands; ata-cakro - a hundred wheels; vayu-vego - fast like
the wind; mano-yay - fast like the mind;
manohara - beautiful.
. . . a beautiful chariot with a hundred wheels, fast like the wind or the
mind, decorated with curtains and flowers, and filled with the liberated
associates of the Lord.
Text 56
avaruhya rathat turna

yamala yama-kikara
pranamya kna ntva ta
jagmur golokam uttamam
avaruhya - descending; rathat - from the chariot; tura - at once;
yamala - dark; yama-kikara - servants of Lord Ka; praamya bowing down; ka - to Lord Ka; ntva - taking; ta - her; jagmur
- went; golokam - to Goloka; uttamam - in the spiritual world.
Descending from the chariot, the dark servants of the Lord bowed
down before Lord Ka. Taking the snake-queen with them, they
went to Goloka, the highest place in the spiritual world.
Text 57
hari chaya vinirmaya
dadau sarpaya mayaya
sa ca kicin na bubudhe
mohito vinu-mayaya
haris - Lord Kna; chaya - shadow; vinirmaya - making; dadau gave; sarpaya - to the snake; mayaya - by illusion; sa - he; ca - and;
kicit - anything; na - not; bubudhe - understood; mohito - bewildered;
viu-mayaya - by Lord Viu's maya.
Then Lord Ka created a shadow form of the snake-queen and
gave it to the Kliya snake. Bewildered by the Lord's my potency,
the snake did not understand anything of that.
Text 58
avaruhya sarpam urdhva
r-ka karuna-nidhi
dadau hasta ca kpaya
ghra kaliya-mastake
avaruhya - descending; sarpam - the snake; urdhva - above; rka - ri Ka; karua-nidhi - an ocean of mercy; dadau - gave;
hasta - hand; ca - and; kpaya - by mercy; ghra - at once; kaliyamastake - on the head of Kliya.

Descending from the snake's head, Lord Ka, who is an ocean of


kindness, kindly touched it with His hand.
Text 59
samprapya cetana sadyo
dadara purato harim
puajali-yuta yo 'rupurna ca subala satm
samprapya - attainign; cetana - consciousness; sadyo - at once;
dadara - saw; purato - before him; harim - Lord Ka; puajali-yuta
- with folded hands; yo - ho; aru - with tears; pura - filled; ca - and;
subala - Subal; satm - chaste.
Regaining consciousness, the snake saw before him Lord Ka
and saintly Subal, her hands folded and her eyes filled with tears.
Text 60
praanama hari sadyo
ruroda prema-vihvala
bhakty-udrekat saru-netra
pulakacita-vigraham
prananama - bowed; hari - to Lord Kna; sadyo - at once; ruroda wept; prema-vihvala - overcome with love; bhakty-udrekat - with
great devotion; saru-netra - with eyes filled with tears; pulakacitavigraham - boldiy hairs erect.
Overwhelmed with feelings of love, his eyes filled with tears and
the hairs of his body erect, the snake bowed down before Lord Ka
with great devotion.
Text 61

tum-bhuta ca ta dva
tam uvaca kpa-nidhi
sad-varasya satata
yogyayogye sama kpa
tum-bhuta - silent; ca - and; ta - him; dva - seeing; tam to him; uvaca - said; kpa-nidhi - an ocean of mercy; sad-varasya of the Supreme Personality of Godhead; satata - always; yogyayogye for the qualified and the unqualified; sama - equal; kpa - mercy.
Seeing the snake unwilling to speak, Lord Ka, who is an ocean
of mercy, spoke to him. The Supreme Lord is equally king to both the
qualified and the unqualified.
Text 62
r-ka uvaca
vara vnu tva kaliya
yat te manasi vachitam
tva me praadhiko vatsa
sukha tiha bhaya tyaja
r-ka uvaca - ri Ka said; vara - boon; vu - choose; tva
- you; kaliya - O Kliya; yat - what; te - of you; manasi - in the mind;
vachitam - desired; tva - you; me - to Me; praadhiko - more dear
than life; vatsa - child; sukha - happily; tiha - stay; bhaya - fear;
tyaja - abandond.
Lord Ka said: O Kliya, you may ask for a boon, whatever you
wish in your heart. Child, to Me you are more dear than life. Don't be
afraid. Be happy.
Text 63
tasyaham anughnami
yo 'ti-bhakto mamaaja
kicit ta damana ktva
prasada hi karomy aham

tasya - to whom; aham - I; anughnami - am kind; yo - who; atibhakto - a great devotee; mama - of Me; aaja - born from a part of
Me; kicit - something; ta - that; damana - subduing; ktva - doing;
prasada - mercy; hi - indeed; karomi - do; aham - I.
I am always kind to My devotee. I treat him like a son. Sometimes I
may discipline him a little, but then I am very kind.
Text 64
tvad-vaa-jatan sarpa ca
hanti yo manavadhama
brahma-hatya-sama papa
bhavita tasya nicitam
tvad - of you; vaa-jatan - born in the family; sarpa - snakes; ca and; hanti - kills; yo - one who; manavadhama - the lowest of men;
brahma - of a brhmana; hatya - the killing; sama - equal; papa - sin;
bhavita - becomes; tasya - of him; nicitam - indeed.
One who kills any of your descendants will become the lowest of
men. His sin will equal the sin of killing a brhmana.
Text 65
mat-pada-padma-cihne ya
karoti dana-taanam
dvi-guna brahma-hatyaya
bhavita tasya kilbiam
mat-pada-padma-cihne - in My footprint; ya - one who; karoti does; daa - stick; taanam - hitting; dvi-gua - double; brahmahatyaya - of killing a brhmaa; bhavita - will be; tasya - of him;
kilbiam - the sin.
One who with a stick hits the place where you bear My footprint
commits a sin twice that of killing a brhmaa.

Text 66
lakmr yasyati tad-gehat
apa dattva su-darunam
vaayur-yaasa hanir
bhavita tasya nicitam
lakmr - Goddess Lakmi; yasyati - will go; tad-gehat - from his
house; apa - sin; dattva - doing; su-darunam - very terrible; vaa family; ayur - lifespan; yaasa - and fame; hanir - destruction; bhavita
- will be; tasya - of him; nicitam - indeed.
He commits a great sin. Goddess Lakmi will leave his home. His
lifespan, fame, and descendants will all be destroyed.
Text 67
dhruva vara-ata kalasutre yasyati darune
tvat-pramana ka-sagha
daiyanti ca santatam
dhruva - indeed; vara-ata - a hundred years; kalasutre - in hell;
yasyati - will go; darue - terrible; tvat - you; pramaa - like; kasagha - worms; daiyanti - will bite; ca - and; santatam - always.
For a hundred years he will stay in a terrible hell where worms as
big as you will bite him always.
Text 68
bhogante janma labdhva ca
tan-mtyus tasya dasanat
tasya vaodbhavana ca
tvad-vaodbhavita bhayam
bhoga - experience; ante - at the end; janma - birth; labdhva attaining; ca - and; tan-mtyus - his death; tasya - of him; dasanat -

from the bite; tasya - of him; vaodbhavana - descendants; ca - and;


tvad-vaodbhavita - born in his faliy; bhayam - fear.
When his time in hell is ended, he will take birth again. He will die
of a snake's bite. His descendants will fear snakes.
Text 69
ye ca tvad-vaa-ja dva
tat padaka madyakam
pranamiyanti bhaktya te
mucyante sarva-patakat
ye - who; ca - and; tvad-vaa-ja - born in your family; dva seeing; tat - that; padaka - footprint; madyakam - My;
praamiyanti - will bow down; bhaktya - with devotion; te - they;
mucyante - become freed; sarva-patakat - from all sins.
They who bow down with devotion when they see My footprint on
your descendants, will become free from all sins.
Text 70
gaccha ghra ramanaka
tyaja bhti khagadhipat
mat-padaka murdhni dva
bhaktya ca pranamiyati
gaccha - please go; ghra - at once; ramaaka - to Ramaakadvipa; tyaja - abandon; bhti - fear; khagadhipat - of the king of birds;
mat - of Me; padaka - the footprint; murdhni - on the head; dva seeing; bhaktya - with devotion; ca - and; praamiyati - will bow
down.
Please go at once to Ramaaka-dvipa. Don't fear Garua. He will
bow down with devotion when he sees My footprint on your head.
Text 71

tava tvad-vaa-jatana
garuan na bhaya dhruvam
sarvea jati-vargana
varo 'dya bhava mad-varat
tava - of you; tvad-vaa-jatana - born in your family; garuan from Garua; na - not; bhaya - fear; dhruvam - indeed; sarvea - of
all; jati-vargana - relatives; varo - the best; adya - now; bhava - be;
mad-varat - by My boon.
By My blessing not one of your descendants will fear Garua.
Text 72
vara kim apara vatsa
vachita varayadhuna
bhaya tyaktva kathaya ma
tvadya-bhaya-bhajanam
vara - boom; kim - hwat?; apara - more; vatsa - O child; vachita
- desired;varaya - choose; adhuna - now; bhaya - fear; tyaktva leaving; kathaya - please tell; ma - Me; tvadya-bhaya-bhajanam estroying your fears.
Child, ask for a boon. Give up your fears and ask a boon from Me,
the person who has broken your fears to pieces.
Text 73
r-kna-vacana rutva
kaliya kampito bhiya
puajali-yuto bhutva
tam uvaca bhujagama
r-kna - of Lord Kna; vacana - the words; rutva - hearing;
kaliya - Kliya; kampito - trembled; bhiya - with fear; puajali-yuto folded hands; bhutva - ecoming; tam - to Him; uvaca - spoke;
bhujagama - the snake.

Hearing Lord Ka's words, Kliya trembled with fear. Folding his
hands, he spoke.
Text 74
r-kaliya uvaca
vare 'nyasmin mama vibho
vacha nasti vara-prada
bhakti smti tvat-padabje
dehi janmani janmani
r-kaliya uvaca - ri Kliya said; vare - a boon; anyasmin another; mama - of me; vibho - O Lord; vacha - desire; na - not; asti is; vara-prada - O giver of boons; bhakti - devotion; smti - memory;
tvat-padabje - of Your lotus feet; dehi - please give; janmani - birth;
janmani - after birth.
ri Kliya said: O Lord, O giver of boons, please give to me the
boon that I will always remember and always be devoted to Your lotus
feet birth after birth. I do not wish any other boon.
Text 75
janma brahma-kule vapi
tiryag-yoniu va mama
tad bhavet sa-phala tac cet
smtis tvac-caraambuje
janma - birth; brahma-kule - in a family of brhmaas; va - or; api even; tiryag-yoiu - in animal species; va - or; mama - of me; tad that; bhavet - may be; sa-phala - with the result; tat - that; cet - if;
smtis - memory; tvac-caraambuje - of Your lotus feet.
Whether I take birth in a brhmaa's family or in an animal's
womb, my life will be a great success if I remember Your lotus feet.
Text 76

tan niphala svarga-vaso


nasti yasya smtis tava
tvat-pada-dhyana-yuktasya
yat tat sthana ca tat param
tat - that; niphala - useless; svarga-vaso - residence in Svarga; na
- not; asti - is; yasya - of whom; smtis - memory; tava - of You; tvatpada-dhyana-yuktasya - meditating on Your lotus feet; yat - what; tat that; sthana - place; ca - and; tat - that; param - best.
If I live in Svargaloka but cannot remember You, then my life is a
great failure. The place where I can remember Your feet is the best of
places.
Text 77
kana va koi-kalpa va
puruayu ca yas tatha
yadi tat-sevaya yati
sa-phalo niphalo 'nyatha
kanam - a moment; va - or; koi-kalpa - ten millions kalpas; va or; puruayu - a persopn's life; ca - and; yas - what; tatha - so; yadi if; tat-sevaya - by service to You; yati - goes; sa-phalo - fruitful;
niphalo - fruitless; anyatha - otherwise.
Lasting for either a moment or ten million kalpas, a life spent in
Your service is a great success. Otherwise it is a failure.
Text 78
tea cayu-kayo nasti
ye tvat-padabja-sevaka
na santi janma-maranaroga-okarti-bhtaya
tea - of them; ca - and; ayu - of life; kayo - destruction; na not; asti - is; ye - who; tvat-padabja-sevaka - servants of Your lotus

feet; na - not; santi - are; janma - birth; maraa - death; roga - disease;
oka - grief; arti - pain; bhtaya - and fear.
They who serve Your lotus feet never die. For them there is no
birth, death, old-age, lamentation, pain, and fear.
Text 79
indratve camaratve va
brahmatve cati-durlabhe
vacha nasty eva bhaktana
tvat-pada-sevana vina
indratve - the post of Indra; ca - and; amaratve - the post of a
demigod; va - or; brahmatve - the post of Brahm; ca - and; atidurlabhe - very difficult to attain; vacha - desire; na - not; asti - is; eva
- indeed; bhaktana - of the devotees; tvat-padasevana - service to Your lotus feet; vina - without.
Your devotees do not wish to become a demigod, an Indra, or a
Brahm if by doing so they cannot serve Your lotus feet.
Text 80
su-jrna-paa-khanasya
sama tan nunam eva va
payanti bhakta ki canyat
salokyadi-catuayam
su-jra-pata-khaasya - a torn piece of cloth; sama - equal; tan indeed; nunam - indeed; eva - indeed; va - or; payanti - see; bhakta devotees; ki - what?; ca - and; anyat - another; salokyadi-catuayam
- the four kinds of liberation, beginning
with salokya.
Your devotees see the four kinds of liberation, what to speak of
other things, as equal to a torn piece of cloth.

Text 81
samprapya tvan-manu brahmann
anantad yavad eva hi
tavat tvad-bhavanenaiva
tvad-vargo 'ham anugrahat
samprapya - attaining; tvan-manu - Your mantra; brahmann - O
Supreme Personality of Godhead; anantad - from Lord ea; yavad as; eva - indeed; hi - indeed; tavat - then; tvad-bhavanena - by
meditating on You; eva - indeed; tvad-vargo - Your devotee; aham - I;
anugrahat - by the mercy.
O Lord, I attained Your mantra from Lord ea. Since then I have
always meditated on You. Now, by Your mercy, I have become part of
Your family.
Text 82
ma ca bhaktam apakva va
vijaya garua svayam
dead dura ca nyak-kara
cakara dha-bhaktiman
ma - me; ca - and; bhaktam - devotee; apakva - immature; va or; vijaya - knowing; garua - Garua; svayam - himself; dead - from
the country; dura - far; ca - and; nyak-kara - contempt; cakara - did;
dha-bhaktiman - advanced in devotion.
Aware that I was immature in devotional service, the advanced
devotee Garua was able to insult me and force me to go far from my
home.
Text 83
bhavata ca dha bhaktir
datta me varadevara
sa ca bhakta ca bhakto 'ha
na ma bhoktu kamo 'dhuna

bhavata - by you; ca - and; dha - firm; bhaktir - devotion; datta given; me - to me; varadevara - O giover of boons; sa - he; ca - and;
bhakta - devotee; ca - and; bhakto - devotee; aha - I; na - not; ma me; bhoktu - to eat; kamo - able; adhuna - now.
O giver of boons, please give me advanced devotion. In that way
Garua will be an advanced devotee and I will be an equally advanced
devotee. Then Garua will not able to eat me.
Text 84
tvat-pada-padma-cihnakta
dva r-mastaka mama
sa-doa guna-yukta ma
so 'dhuna tyaktum arhati
tvat-pada-padma-cihnakta - Your lotus footprint; dva - seeing;
r-mastaka - on the head; mama - of me; sa-doa - with faults;
gua-yukta - with virtues; ma - me; so - he; adhuna - now; tyaktum to abandon; arhati - is worthy.
When he sees Your lotus footprint on my head he will leave me in
peace, not considering whether I have virtues or faults.
Text 85
mama badhya ca nagendra
na tad-badhyo 'ham vara
bhaya na kebhya sarvatra
tam ananta guru vina
mama - of me; badhyas - under the control; ca - and; nagendras the snake-kings; na - not; tad-badhyo - under their control; aham - I;
vara - O Lord; bhaya - fear; na - not; kebhya - from whom?;
sarvatra - everywhere; tam - Him; ananta - ea; guru - the master;
vina - except for.

O Lord, now the snake-kings are under my control, and I am free of


their control. Whom, except for my master, Lord ea, need I fear?
Text 86
ya devendra ca deva ca
munayo manavo nara
svapne dhyane na payanti
cakuor gocara sa me
ya - whom; devendra - the kings of the demigods; ca - and; deva
- the demigods; ca - and; munayo - the sages; manavo - the manus;
nara - the humans; svapne - in dream; dhyane - in emditation; na not; payanti - see; cakuor - of eyes; gocara - in the range; sa - he;
me - of me.
The Supreme Personality of Godhead, whom the demigods, the
kings of the demigods, the sages, the manus, and the humans cannot
see, even in meditation or in dream, has now come before my eyes.
Text 87
bhaktanurodhat sakara
kutas te vigraho vibho
sa-gunas tva ca sakaro
nirakara ca nirguna
bhaktanurodhat - out of kindness to His devotees; sakara - in His
transcendental form; kutas - where?; te - of You; vigraho - form; vibho O Lord; sa-guas - with qualities; tva - You; ca - and; sakaro - with
transcendental form; nirakara - without form; ca - and; nirgua without qualities.
O almighty Lord, out of kindness to Your devotees You show them
Your transcendental form. You have a transcendental form and
transcendental qualities, and then again, in Your impersonal aspect,
You have neither form nor qualities.
Text 88

svecchamaya sarva-dhama
sarva-bja sanatana
sarveam vara sak
sarvatma sarva-rupa-dhk
svecchamaya - who is supremely independent; sarva-dhama - the
resting place of all; sarva-bja - the seed of all; sanatana - eternal;
sarveam - of all; vara - the master; sak - witness; sarvatma Supersoul present in everyone's heart; sarva-rupa-dhk - manifesting
all forms.
You are supremely independent. Your desires are all fulfilled. You
are the resting-place of all and the seed from which all has come. You
are eternal. You are the master of all. You are the witness of all. You
are the Supersoul in everyone's
heart. You have the power to appear in any form You wish.
Text 89
brahmea-ea-dharmendra
veda-vedaga-paraga
stotu yam a te jaya
sarpa stoyati ki vibhum
brahma - Brahm; a - iva; ea - ea; dharma - Yamarja;
indras - and Indra; veda-vedaga-paraga - gone to the farther shore of
the Vedas and Vedgas; stotu - to praise; yam - whom; a - the
Supreme Personality of Godhead; te - they; jaya - speechless;
sarpa - snake; stoyati - will praise; ki - how?; vibhum - the Supreme
Personality of Godhead.
Brahm, iva, ea, Yamarja, Indra, and the philosophers who
have traveled to the farther shore of the Vedas and Vedgas become
speechless when they try to praise the Supreme Personality of
Godhead. How can I, a snake, praise Him properly?
Text 90
he natha karuna-sindho

dna-bandho kamadhamam
khala-sva-bhavad ajanad
grastas tva carvito maya
he - O; natha - master; karuna-sindho - ocean of mercy; dnabandho - friend of the poor; kama - please forgive; adhamam - lowly; khala-sva-bhavad - demonic by nature; ajanad - out of
ignorance; grastas - swallowed; tva - You carvito - chewed; maya - by
me.
O master, O ocean of mercy, O friend of the poor, please forgive
me. I am very fallen and wretched. Because I am a fool and a demon, I
chewed and swallowed You.
Text 91
nastra-spyo yathakao
na dya capy alaghyaka
duprapyo hi na cavaryas
tatha tejas tvam eva ca
na - not; astra - by weapons; spyo - to be touched; yatha - as;
akao - the sky; na - not; dya - to be seen; ca - and; api - also;
alaghyaka - not to be trangressed; duprapyo - difficult to attain; hi indeed; na - not; ca - and; avaryas - without a superior; tatha - so;
tejas - fire; tvam - You; eva - indeed; ca - and.
As the sky cannot be touched with weapons, seen, disobeyed,
attained, or excelled, so You, the supremely powerful Lord, cannot be
touched with weapons, seen, disobeyed, attained, or excelled.
Text 92
ity evam uktva nagendra
papata caranambuje
om ity uktva haris tua
sarva tasmai vara dadau
iti - thus; evam - in this way; uktva - speaking; nagendra - the
snake-king; papata - fell; caraambuje - at the lotus feet; om - Yes; iti -

thus; uktva - saying; haris - Lord Ka; tua - pleased; sarva - all;
tasmai - to him; vara - boon; dadau - gave.
After speaking these words, the snake-king fell at the Lord's feet.
Pleased, Lord Ka said, Yes. So be it.", and blessed him.
Text 93
naga-raja-kta stotra
pratar utthaya ya pahet
tad-vaa-jana tasyapi
nagebhyo na bhaya bhavet
naga-raja-kta - done by the snake-king; stotra - the prayer;
pratar - at sunrise; utthaya - rising; ya - one who; pahet - recites;
tad-vaa-jana - of his descendents; tasya - of him; api - also;
nagebhyo - from snakes; na - not; bhaya - fear; bhavet - will be.
A person who rises at sunrise and recites this prayer of the snakeking need never fear snakes. His descendants also need have no fear
of snakes.
Text 94
sa naga-ayya ktvaiva
svaptu akta sada bhuvi
via-pyuayor bhedo
nasty eva tasya bhakane
sas - He; naga-ayya - on a couch of snakes; ktva - doing; eva indeed; svaptu - to sleep; akta - able; sada - always; bhuvi - on the
earth; via - nectar; pyuayor - and poiuson; bhedo - difference; na not; asti - is; eva - indeed; tasya - of him; bhakae - in eating.
He has the power to sleep unharmed on a bed of snakes. For him
snake-poison is not different from nourishing food.
Text 95

naga-graste naga-ghate
pranante via-bhojanat
stotra-ravana-matrea
su-stho bhavati manava
naga-graste - bitten by a snake; naga-ghate - attacked by a snake;
praante - at the end of life; via-bhojanat - because of poison; stotra prayer; ravaa-matrea - simply by hearing; su-stho - healthy; bhavati
- becomes; manava - a person.
If a person on the verge of death from the poison of a snake-bite
hears this prayer, he becomes healthy.
Text 96
bhurje ktva stotram ida
kanhe ca dakine kare
bibharti yo bhakti-yukto
na nagebhyo 'pi tad-bhayam
bhurje - on a paper; ktva - doing; stotram - prayer; ida - this;
kahe - on the neck; ca - and; dakie - on the right; kare - hand;
bibharti - holding; yo - who; bhakti-yukto - a devotee; na - not;
nagebhyo - from snakes; api - also; tad-bhayam - fear.
A devotee who writes this prayer on a paper and wears it on his
neck or his right wrist need never fear snakes.
Text 97
yatra gehe stotram ida
nagas tatraiva tihati
viagni-vajra-bhti ca
na bhavet tatra nicitam
yatra - who; gehe - in the home; stotram - prayer; ida - this; nagas
- snake; tatra - there; eva - indeed; tihati - stays; via - poison; agni -

fire; vajra - lightning; bhtis - fear; ca - and; na - not; bhavet - is; tatra there; nicitam - indeed.
Snakes will not enter a home where this prayer is kept. In that
home there need be no fear of poison, fire, or lightning.
Text 98
iha loke harau bhakti
smti ca satata labhet
ante ca sva-kula putva
dasya ca labhate dhruvam
iha - in this; loke - world; harau - for Lord Kna; bhakti - devotion;
smti - memory; ca - and; satata - always; labhet - attains; ante - at
the end; ca - and; sva-kula - own family; putva - purifying; dasya service; ca - and; labhate - attains;
dhruvam - indeed.
In this life he attains devotion to Lord Ka and constant
meditation on Him. He purifies his entire family. At the end he attains
direct service to Lord Ka.
Text 99
r-narayaa uvaca
nagendraya vara dattva
punas ta jagad-vara
uvaca madhura vakya
parinama-sukhavaham
r-narayana uvaca - ri Nryaa i said; nagendraya - to the
snake-king; vara - boon; dattva - giving; punas - again; ta - to him;
jagad-vara - the master of the universes; uvaca - spoke; madhura
- sweet; vakya - words; pariama-sukhavaham - bringing happiness.

ri Nryaa i said: After giving the snake-king His blessings,


Lord Ka, the master of the universes, spoke sweet and pleasing
words.
Text 100
r-ka uvaca
gaccha vatsa ramanaka
yathendra-nagara param
sardha sva-gohya nagendra
yamuna-jala-vartmana
r-kna uvaca - ri Ka said; gaccha - please go; vatsa - O
child; ramaaka - to Ramaaka; yatha - as; indra-nagara - to the city
of Indra; param - great; sardha - with; sva-gohya - your family;
nagendra - O king of snakes; yamuna-jala-vartmana - on the path of
the Yamun.
ri Ka said: Child, please travel on the path of the Yamun and
with your family go to Ramanaka-dvipa, which is glorious like the city
of Indra.
Text 101
rutva nago harer aja
ruroda prema-vihvala
kada drakyami tvat-padapadma nathety uvaca ha
rutva - hearing; nago - the snake; harer - of Lord Kna; aja - the
command;ruroda - wept; prema-vihvala - overcome with love; kada when?; drakyami - will I see; tvat-pada-padma - Your lotus feet;
natha - O Lord; iti - thus; uvaca - said; ha - indeed.
Hearing Lord Ka's order, the snake wept. Filled with love, he
said, O Lord, when will I see Your lotus feet again?"
Text 102

praamya ata-ktva ca
striya gohya mahevaram
jagama jala-margena
kaliyo virahatura
praamya - bowing; ata-ktva - a hundred times; ca - and; striya with his wife; gohya - with family; mahevaram - to Ramanakadvipa; jagama - went; jala-margena - by ther path of water; kaliyo Kaliya; virahatura - suffering in separation.
Bowing before Lord Kna a hundred times, Kliya, overcome with
unhappiness in separation from the Lord, with his wife and family
traveled on the water path and went to Ramanaka-dvipa.
Text 103
yamuna-hrada-toya ca
babhuvamta-kalpakam
prasanna jantava sarve
babhuvus tatra narada
yamuna-hrada-toya - the water of the Yamun's lake; ca - and;
babhuva - became; amta-kalpakam - like nectar; prasanna - happy;
jantava - the living beings; sarve - all; babhuvus - became; tatra there; narada - O Nrada.
O Nrada, the water of that lake in the Yamun then became sweet
like nectar, and all living beings there became happy.
Text 104
gatva dadara bhavana
yathendra-nagara param
ajaya ca kpa-sindhor
nirmita vivakarmana
gatva - going; dadara - saw; bhavana - home; yatha - as; indra of Indra; nagara - the city; param - great; ajaya - by the order; ca -

and; kpa-sindhor - of He who is an ocean of mercy; nirmita - built;


vivakarmaa - by Vivakarm.
When Kliya came to his home, he saw that it was now as opulent
as the palace of Indra. By the order of the Supreme Lord, who is an
ocean of mercy, Vivakarm had made it that way.
Text 105
tatra tasthau ca nagendra
striya putrair ganai saha
niako hara-yukta ca
hari-bhavana-tat-para
tatra - there; tasthau - stayed; ca - and; nagendra - the snake-king;
striya - with wife; putrair - and chilren; gaai - associates; saha - with;
niako - fearless; hara-yukta - happy; ca - and; hari-bhavana-tatpara - always remembering Lord Ka.
Fearless, happy, and always rapt in meditation on Lord Ka, the
snake-king Kliya lived there with his wife, children, and associates.
Text 106
ity eva kathita vatsa
hare caritam adbhutam
sukhada mokada sara
para ki rotum icchasi
iti - thus; eva - thus; kathita - spoken; vatsa - O child; hare - of
Lord Kna; caritam - pastimes; adbhutam - wonderful; sukhada delightful; mokada - giving liberation; sara - best; para transcendental; ki - what?; rotum - to hear; icchasi - you wish.
O child, thus I have repeated Lord Ka's wonderful, delightful,
transcendental pastimes, which bring liberation. What more do you
wish to hear?

Text 107
r-suta uvaca
maharer vacana rutva
narado hara-vihvala
i papraccha sandeha
sarva-sandeha-bhajana
r-suta uvaca - ri Sta said; maharer - of the great sage;
vacana - the words; rutva - hearing; narado - Nrada; haravihvala - filled with happiness; i - to the sage; papraccha - asked;
sandeha - doubt; sarva-sandeha-bhajana - to
the breaker of all doubts.
ri Sta said: Hearing the sage's words, Nrada became happy.
Then he expressed a doubt to the sage famous for breaking all doubts.
Text 108
r-narada uvaca
katha vihaya kaliya
sva-purva-bhavana param
jagama yamuna-tra
tan me bruhi jagad-guro
r-narada uvaca - ri Sta said; katha - why?; vihaya - leavinbg;
kaliya - Kliya; sva-purva-bhavana - his previous home; param then; jagama - went; yamuna-tra - to the Yamun's shore; tan - that;
me - to me; bruhi - tell; jagad-guro - O guru of the universe.
ri Nrada said: Why did Kliya leave his previous home and go to
the Yamun's shore? O guru of the universes, please tell me that.
Text 109
r-narayana uvaca
nu narada vakye 'ha
itihasa puratanam

pura ruta dharma-vaktran


malaye surya-parvani
r-narayana uvaca - ri Nryana i said; nu - hear; narada - O
nrada; vakye - I will tell; aha - I; itihasa - the history; puratanam ancient; pura - before; ruta - heard; dharma-vaktran - from the
mouth of Dharma Muni; malaye - in the Malaya Hills; surya- parvani on the Surya-parva festival.
ri Nryaa i said: O Nrada, please listen and I will tell you the
ancient account of this, which I heard from Dharma Muni's mouth in
the Malaya Hills during the Srya-parva festival.
Text 110
kakhyana-prasagena
suprabha-pacime tae
papraccha dharma pulaha
kathitu muni-sasadi
kakhyana-prasagena - in connection with the account of Lord
Ka's pastimes; suprabha-pacime - on the western shore of the
Suprabh ruiver; tae - on the shore; papraccha - asked; dharma Dharma; pulaha - Pulaha; kathitu - to speak; muni-sasadi - in the
assembly of sages.
As they were discussing Lord Ka's pastimes on the western
shore of the Suprabh river in the assembly of sages, Pulaha Muni
asked Dharma Muni to tell this story.
Text 111
idam akhyanam acarya
uvaca ta kpa-nidhi
tatra ruta maya brahman
nibodha kathayami te
idam - this; akhyanam - story; acarya - wonderful; uvaca - said;
ta - to him; kpa-nidhi - an ocean of mercy; tatra - there; ruta -

heard; maya - by me; brahman - O brhmaa; nibodha - listen;


kathayami - I will tell; te - to you.
Then Dharma Muni, who is an ocean of mercy, repeated that
wonderful story. It was there that I heard it. O brhmaa, please listen,
and I will tell it to you.
Texts 112 and 113
eajaya naga-gaa
prati-samvatsara bhiya
karttik-purnimaya tu
karoti garuarcanam
pupair dhupai ca dpai ca
naivedyair balibhis tatha
pukare ca maha-trthe
su-snata bhakti-samyuta
eajaya - by ther order of Lord ea; naga- gana - the snakes;
prati-samvatsara - every year; bhiya - with fear; karttik-purnimaya
- on the full moon day of the month of karttika; tu - indeed; karoti - do;
garuarcanam - worship of Garua;
pupair - with flowers; dhupai - incense; ca - and; dpai - lamps; ca
- and; naivedyair - foods; balibhis - offerings; tatha - so; pukare - at
Pukara; ca - and; maha-trthe - the great holy place; su- snata carefully bathed; bhakti-samyuta - filled with devotion.
By Lord ea's order, every year, at Pukara-tirtha, on the fullmoon day of the month of Krttika, the snakes carefully bathe and
with devotion and awe, fearfully worship Garua with flowers, incense,
lamps, foods, and many offerings.
Text 114
tasya puja ca kaliyo
na karoty aty-ahakara
naga pujopakarana
balad bhakitum udyata

tasya - of him; puja - the worship; ca - and; kaliyo - kliya; na - not;


karoti - does; aty-ahakara - very proud; naga - snake; puja - of
worship; upakaraa - the offering; balad - forcibly; bhakitum - to eat;
udyata - was ready.
Very proud, Kliya would not participate in the worship. Indeed, he
wanted to forcibly devour the offering.
Text 115
cakrur nivarana naga
ntim ucur madoddhatam
na akta varae te cety
avirbhuta khagevara
cakrur; nivaraa - did; naga - stopping; ntim - reason; ucur spoke; madoddhatam - mad with pride; na - not; akta - able; varae in stopping;
te - they; ca - and; iti - thus; avirbhuta - appeared; khagevara Garua.
The snakes appealed to Kliya. Then they tried to stop him by
force. They could not stop him. Then Garua came.
Text 116
dva khagevara naga
kaliya-prana-rakaya
prana-aktya ca yuyudhur
yavat suryodaya mune
dva - seeing; khagevara - garua; naga - the snakes; kaliyapraa-rakaya - for protecting kliya's life; praa-aktya - with the
power of their lives; ca - and; yuyudhur - fought; yavat - until;
suryodaya - sunrise; mune - O sage.
Seeing Garua, the snakes fought with him to protect Kliya. O
sage, they fought until sunrise.

Text 117
pakndra-tejasa sarve
samudvigna palayita
ananta arana jagmu
sarveam abhaya-pradam
pakndra-tejasa - by the power of Garua; sarve - all;
samudvigna - in disarray; palayita - fled; ananta - to ea; araa
- shelter; jagmu - went; sarveam - of all; abhaya-pradam - the giver
of fearlessness.
Defeated by Garua's great power, the snakes fled to Lord ea,
their protector, who can remove their fears.
Text 118
palayana-paran dva
naga ca karuna-nidhi
tatra tasthau ca niaka
kaliyas ta dadara ha
palayana-paran - fled; dva - seeing; naga - the sankes; ca and; karua-nidhi - an ocean of mercy; tatra - there; tasthau - stood;
ca - and; niaka - fearless; kaliyas - Kliya; ta - him; dadara - saw;
ha - indeed.
Seeing the snakes flee, fearless Kliya stood his ground and stared
at Garua. In truth Kliya was a sincere devotee of Lord Ka, who is
an ocean of mercy.
Text 119
smtva hari-padambhoja
kaliyo yuyudhe rane
muhurta ca tayor yuddha
babhuvatva-darunam
smtva - meditating; hari-padambhoja - on Lord Ka's lotus feet;
kaliyo - Kliya; yuyudhe - fought; rae - in the battle; muhurta - for 45

minutes; ca - and; tayor - of them; yuddha - fight; babhuva - was;


atva-daruam - very terrible.
His thoughts fixed on Lord Ka's lotus feet, Kliya fought Garua.
For forty-five minutes they fought a terrible duel.
Text 120
parajita ca nagendra
khagendra-tejasa tata
bhiya palayana ktva
jagama yamuna-hradam
parajitas - defeated; ca - and; nagendra - Kliya; khagendra-tejasa
- by the power of Garua; tata - they; bhiya - in fear; palayana fleeing; ktva - doing; jagama - went; yamuna-hradam - to the lake in
the Yamun.
Finally defeated by Garua's superior strength, Kliya fled to a lake
in the Yamun.
Text 121
na ta saubhari-apena
khagendro gantum vara
tatra tasthur bhiya naga
jagmu pacac ca tad-gana
na - not; ta - there; saubhari-apena - because of saubhari Muni's
curse; khagendro - Garua; gantum - to go; vara - able; tatra there; tasthur - stayed; bhiya - fearfully; naga - the snakes; jagmu went; pacac - behind; ca - and; tad-gaa - his entourage.
Because of Saubhari Muni's curse, Garua could not come there.
The frightened snakes went there.
Text 122

r-narada uvaca
katha ta saurabhe apo
babhuva garua mune
katha na akto gantu ta
hradam vara-vahana
r-narada uvaca - ri nrada said; katha - why?; ta - there;
aurabhe - of saurabhi Muni; apo - the curse; babhuva - was;
garua - to Garua; mune - O sage; katha - why?; na - not; akto able; gantu - to go; ta - there; hradam - to the lake; vara-vahana
- the carrier of the Supreme Personality of Godhead.
ri Nrada said: O sage, why did Saubhari Muni curse Garua? Why
was Garua, the carrier of the Supreme Personality of Godhead, not
able to go to that lake?
Text 123
r-narayana uvaca
divya ata-sahasra ca
varana tatra saurabhi
tapas taptva maha-siddho
dadhyau kna-padambujam
r-narayana uvaca - ri Nryana i said; divya - celestial; atasahasra - a hundred thousand; ca - and; varana - of years; tatra there; saurabhi - Saurabhi; tapas - austerities; taptva - performing;
maha-siddho - perfect sage; dadhyau - meditated; ka-padambujam
- Lord Ka's lotus feet.
ri Nryaa i said: For a hundred thousand celestial years the
perfect yogi Saurabhi stayed there, performing austerities and
meditating on Lord Ka's lotus feet.
Text 124
sampe dhyanamanasya
akulo yamuna-jale

gaena sardha niaka


karoti bhramana muda
sampe - near; dhyanamanasya - meditating; akulo - a sakula fish;
yamuna-jale - in the Yamun's waters; gaena - entourage; sardha with; niaka - fearless; karoti - did; bhramaa - wandering; muda happily.
Near the meditating sage a akula fish fearlessly and happily swam
back and forth with its associates in the Yamun water.
Text 125
puccham uttolya bahudha
parita paramecchaya
muni pradakin-ktya
yaty ayati mudanvita
puccham - tail; uttolya - lifting; bahudha - many; parita - with;
paramecchaya - with great desire; muni - the sage; pradakin-ktya
- circumambulating; yati - went; ayati - came; mudanvita - happy.
Accompanied by its friends, the fish would raise its tail and
earnestly swim around the sage, happily coming and going again and
again.
Text 126
akula su-maha-pna
dara dara khagadhipa
jagraha cacva turna ca
munndrasya sampata
akula - the sakula fish; su-maha-pna - very big and fat; dara looking; dara - and looking; khagadhipa - Garua; jagraha grabbed; cacva - with his beak; tura - at once; ca - and;
munndrasya - of the king of sages; sampata - in the presence.
Looking again and again at the big and fat akula fish, Garua
quickly grabbed it in his beak in the sage's presence.

Text 127
gacchanta ta mna-mukha
dadara kopa-cakua
prakopato muner dva
mnas toye papata ha
gacchanta - going; ta - that; mna-mukha - big fish; dadara saw; kopa-cakua - with angry eyes; prakopato - because of the
anger; muner - of the sage; dva - seeing; mnas - the fish; toye - in
the water; papata - fell; ha - indeed.
With angry eyes the sage saw the fish being abducted. Seeing the
sage's anger, Garua dropped the fish and it fell back into the water.
Text 128
tam uvaca munndra ca
punar adatum udyatam
mna ca garua-trasat
tasthau muni-sampata
tam - to him; uvaca - said; munndra - the great sage; ca - and;
punar - again; adatum - to take; udyatam - eager; mna - the fish; ca
- and; garua - of Garua; trasat - in fear; tasthau - stood; munisampata - before the sage.
Frightened of Garua, the fish stayed in front of the sage. The sage
spoke to Garua, who wanted to retake the fish.
Text 129
r-saurabhir uvaca
gaccha dura gaccha dura
khagendra mat-sampata
ka yogyata mat-puras te
grahitu jvam ulbanam

r-saurabhir uvaca - ri saurabhi said; gaccha - go; dura - far


away; gaccha - gpo; dura - far away; khagendra - O king of birds;
mat-sampata - fro me; ka - what?; yogyata - qualification; matpuras - in my presence; te - of you; grahitu - to take; jvam - living
entity; ulbanam - big.
ri Saubhari said: O king of birds, get away from me! Go far away
from me! What right have you to grab this big fish in my presence?
Text 130
r-kna-vahana jatva
catmana bahu manyase
tvad-vidhan koia kna
akta srau ca vahanan
r-kna-vahana - the carrier of Lord Ka; jatva - knowing; ca and; atmana- yourself; bahu - improtant; manyase - you think; tvadvidhan - like you; koia - millions; ka - Lord Ka; akta - is
able; srau - to create; ca - and; vahanan - carriers.
You think that because You carry Lord Ka you are so very
important. Lord Kna can create many millions of carriers like you.
Text 131
karomi bhasmasat tura
tva ca bhru-bhaga-llaya
vahana ca tvam asya
na vaya tava kikara
karomi - I do; bhasmasat - to ashes; turna - at once; tva - you; ca
- and; bhru-bhaga-llaya - with a single movement of my eyebrow;
vahana - carrier; ca - and; tvam - you; asya - of the Supreme
Personality of Godhead; na - not; vaya - we; tava - of you; kikara the servants.

By moving my eyebrow I can burn you to ashes in a moment. You


may carry Lord Ka, but that does not mean that we are all the
servants of you.
Text 132
adya-prabhti pakndra
yady agacchasi me hradam
madya-apat tura ca
bhasmasad bhavita dhruvam
adya-prabhti - from this moment on; pakndra - O king of birds;
yadi - if; agacchasi - yoiu come; me - of me; hradam - to the lake;
madya - of me; apat - by the curse; tura - at once; ca - and;
bhasmasad - to ashes; bhavita - will become; dhruvam - indeed.
If from this moment on you dare come to my lake, by my curse you
will be at once burned to ashes.
Text 133
munndrasya vaca rutva
pracakampe khagevara
smara smara kna-pada
ta pranamya jagama ha
munndrasya - of the great sage; vaca - the words; rutva hearing; pracakampe - trembled; khagevara - Garua; smara remembering; smara - and remembering; ka-pada - Lord
Ka's feet; ta - to him; praamya - bowing down; jagama - went;
ha - indeed.
Hearing the great sage's words, Garua trembled. Again and again
remembering Lord Ka's feet, and bowing before the sage, Garua
left.
Text 134

tata prabhti viprendra


patagendrasya santatam
hradasya ruti-matrea
kampo bhavati nicitam
tata prabhti - from then on; viprendra - O king of brhmanas;
patagendrasya - of the king of birds; santatam - always; hradasya - of
the lake; ruti-matrea - simply by hearing; kampo - trembling; bhavati
- became; nicitam - indeed.
O king of brhmaas, from that time on whenever he even heard
the name of that lake, Garua trembled.
Text 135
itihasa ca kathito
yac chruto dharma-vaktrata
rahasya ca ruti-sukha
prakta nu magalam
itihasas - sotry; ca - and; kathito - spoken; yac - what; ruto - heard;
dharma-vaktrata - from the mouth of Dharma Muni; rahasya - secret;
ca - and; ruti-sukha - pleasing to the ears; prakta - natural; u please hear; magalam - auspicious.
In this way I have repeated what I heard from the mouth of Dharma
Muni. Now please hear something confidential, auspicious, and
pleasing to the ears.
Text 136
vijaya su-cira bala
nottasthau taj-jalad dhari
cakrur viada mohac ca
rurudur yamuna-tae
vijaya - understanding; su-cira - gradually; bala - the boys; na not; uttasthau - came; taj-jalad - from the water; hari - Lord Kna;
cakrur - did; viada - lament; mohat - out of bewilderment; ca - and;
rurudur - wept; yamuna-tae - on the Yamun's shore.

When after a long time Lord Ka still did not emerge from the
water, the boys on the Yamun's shore became bewildered and wept
in grief.
Text 137
sva-vakodghaana cakru
kecid bala ucakula
kecin nipatita bhumau
murcham apur hari vina
sva-vakodghaana - beating their chests; cakru - did; kecid some; bala - boys; ucakula - grief stricken; kecin - some; nipatita fallen; bhumau - to the gorund; murcham - unconsciousness; apur attained; hari - Lord Kna; vina - without.
Some boys beat their chests in grief. Some fell unconscious to the
ground now that they had lost Kna.
Text 138
hrada praveu kecic ca
virahena samudyata
kecid gopala-bala ca
kurvantas tan-nivaranam
hrada - the lake; praveu - to enter; kecic - some; ca - and;
virahena - in separation; samudyata - eager; kecid - some; gopalabalas - copa boys; ca - and; kurvantas - doinf; tan-nivaraam - stopping
them.
Some gopa boys, overcome by the thought of life without Ka,
wanted to drown themselves in the lake, but other boys stopped them.
Text 139

ktva vilapa kecit tu


praas tyaktu samudyata
tan kecij jatavanta ca
raka cakru prayatnata
ktva - doing; vilapa - lament; kecit - some; tu - they; pranas life; tyaktu - to abandon; samudyata - eager; tan - to them; kecit some; jatavantas - wise; ca - and; raka - protection; cakru - did;
prayatnata - carefully.
Some lamented and tried to commit suicide. Other wise boys took
care to stop them.
Text 140
kecid ucu ca haheti
kna kneti kecana
kecij jatu pravtti ca
prayayur nanda-sannidhim
kecid - some; ucus - said; ca - and; haha - alas! alas!; iti - thus;
ka - O Ka; ka - O Ka; iti - thus; kecana - some; kecij some; jatu - to understand; pravtti - action; ca - and; prayayur went; nanda-sannidhim - to Nanda.
Some cried out, Alas! Alas!", and some cried out, Ka! Ka!"
Some went to tell Nanda what had happened.
Text 141
kecit sammilitas tatra
oka-moha-bhayatura
ity ucu ki kariyama
kuto 'smaka gato hari
kecit - some; sammilitas - met; tatra - there; oka-moha-bhayatura
- agitated with grief, bewilderment and fear; iti - thus; ucu - said; ki what?; kariyama - can we do; kuto - where?; asmaka - our; gato gone; hari - Ka.

Some, overcome with grief, bewilderment, and fear, said among


themselves, What shall we do? Where has our Ka gone?"
Text 142
he nanda-suno he ka
prananam adhika-priya
he bandho darana dehty
ucu prana prayanti na
he - O; nanda-suno - son of Nanda; he - O; ka - Ka;
praanam - than life; adhika-priya - more dear; he - O; bandho - friend;
darana - sight; dehi - please give; iti - thus; ucu - said; praa - the
life; prayanti - goes; na - our.
O Ka! O son of Nanda! O friend more dear than life! Please
appear before us. We are on the verge of death."
Text 143
etasminn antare kecid
balaka nanda-sannidhim
samprapur ati-lola ca
rudanto bhaya-vihvala
pravttim ucus ta ghra
yaoda mulato balam
etasmin antare - then; kecid - some; balaka - boys; nandasannidhim - near to Nanda; samprapur - attained; ati-lolas - vert
agitated; ca - and; rudanto - weeping; bhaya-vihvala - terrified;
pravttim - action; ucus - told; ta - to him; ghra - at once;
yaodam - to Yaod; mulato - from the beginning; balam - to
Balarma.
Agitated, frightened, and weeping, some boys went and told
Nanda, Yaod, and Balarma all that had happened.
Text 144

gopala gopika caiva


rakta-pakaja-locana
rutva varta ca te sarve
ghra jagmu ucanvita
gopala - gopas; gopika - gopis; ca - and; eva - indeed; raktapakaja-locana - red lotus eyes; rutva - hearing; varta - the news; ca
- and; te - they; sarve - all; ghra - at once; jagmu - went;
ucanvita - griefstricken.
Hearing the news, all the griefstricken, red-lotus-eyed gopas and
gopis left at once.
Text 145
kalinda-nandin-tra
rudadbhir balakair yutam
gatva sammilita sarve
rurudu oka-murchita
kalinda-nandin-tra - to the shore of the Yaod; rudadbhir weeping; balakair - boys; yutam - with; gatva - going; sammilita met; sarve - all; rurudu - wept; oka-murchita - faitning with grief.
Overcome with grief, they arrived at the Yamun's shore and wept
with the boys.
Text 146
hrada vianti kecic ca
kecic cakrur nivaranam
gopa gopalika caiva
jaghnur agani okata
kecid vilalapus tatra
murcham apu ca kacana
hrada - the lake; vianti - enter; kecic - some; ca - and; kecic some; cakrur - did; nivaranam - stopping; gopa - gopas; gopalikas gopis; ca - and; eva - indeed; jaghnur - beat; agani - limbs; okata -

out of grief; kecid - some; vilalapus - lamented; tatra - there; murcham


- fainted; apu - attained; ca - and; kacana - some.
Some gopas and gopis tried to enter the lake. Others stopped
them. Some beat their chests in despair. Some wailed. Some fainted.
Text 147
hrada vant ta radha
varayam asur eva te
murcha samprapa sa okan
mteva ca sarit-tae
hrada - the lake; vant - entering; ta - Her; radha - Rdh;
varayam asur - stopped; eva - indeed; te - they; murcha - fainting;
samprapa - attained; sa - She; okat - from grief; mta - dead; iva - as
if; ca - and; sarit-tae - on the riverbank.
Rdh tried to enter the lake. The others stopped Her. She fainted
in grief. She became like a corpse by the lakeside.
Text 148
vilapyati-bha nando
murcha prapa puna puna
bhuyo 'pi rodana ktva
bhuyo murcha jagama ha
vilapya - lamenting; ati-bha nando murcha prapa puna puna
bhuyo 'pi
rodana ktva bhuyo murcha jagama ha.

Text 149
vilapanta bha nanda

yaoda oka-murchitam
rudato balakan dva
balika ca ucanvita
sarva ca bodhayam asa
bala ca janina vara
vilapanta - lamenting; bha - greatly; nanda - to nanda;
yaoda - to Yaod; oka-murchitam - fainting with grief; rudato weeping; balakan - boys; dva - seeing; balika - the girls; ca - and;
ucanvita - grieving; sarva - all; ca - and; bodhayam asa wakened; balas - Balarma; ca - and; janina - of the
philosophers; vara - the best.
Seeing Nanda grieving, Yaod fallen unconscious, and the boys
and girls wailing in grief, Lord Balarma, the wisest of philosophers,
enlightened them all.
Text 150
r-baladeva uvaca
gopa gopalika bala
sarve nvantu mad-vaca
he nanda janina reha
garga-vakya-smti kuru
r-baladeva uvaca - Lord Balarma said; gopa - O gopas; gopalika
- O gopis; bala - O boys; sarve - all; vantu - should hear; mad My; vaca - words; he - O; nanda - Nanda; janina - of philosophers;
reha - the best; garga-vakya-smti - the memory of Garga Muni's
words; kuru - please do.
Lord Balarma said: O gopas! O gopis! O boys! Everyone! Please
hear My words! O Nanda, best of the wise, please remember Garga
Muni's words.
Text 151
jagad-vibhartu easya
sahartu akarasya ca
svaya vidhatur jagata

varasya kuto vipat


jagad - of the universe; vibhartu - the maintainer; easya - ea;
sahartu - the destroyer; akarasya - iva; ca - and; svaya personally; vidhatur - of the creator; jagata - of the universes;
varasya - of the Supreme Personality of Godhead;
kuto - where?; vipat - calamity.
How can any calamity fall on the Supreme Personality of Godhead,
who creates all the universes, as Lord ea holds them up, and as
Lord iva destroys them at the end?
Text 152
vivareu ca lomna ca
yasya brahmana-sahati
tasyeasya maha-vino
r-kasya kuto bhayam
vivareu - in the holes; ca - and; lomna - of the hairs; ca - and;
yasya - of whom; brahmaa-sahati - the universes; tasya - of Him;
asya - of the Lord; maha-vio - Mah-Viu; r-kasya - of Lord
Ka; kuto - where?; bhayam - fear.
How can there be a fearful situation for Lord Kna, who as MahVinu manifests hosts of universes from the pores of His
transcendental body?
Text 153
kalantakasyantakasya
mtyor mtyor athatmana
vidhatu samvidhatu ca
bhuvi kasmat parajaya
kala - of time; antakasya - of the end; antakasya - of the end;
mtyor - of death; mtyor - of the death; atha - then; atmana - of the
Self; vidhatu - of the creator; samvidhatus - of the great creator; ca and; bhuvi - on the earth; kasmat - from what?; parajaya - defeat.

How can there be defeat for Lord Ka, who is the end of time,
the killer that kills death, and the creator of the creator?
Text 154
paramau-paro 'nuha
sthulat sthulatara para
vidyamano 'py adya ca
hdi-stho yoginam api
paramau-paro - more than the atom; anuha - small; sthulat - than
the biggest; sthulatara - bigger; para - more; vidyamano - being so;
api - even; adya - invisible; ca - and; hdi-stho - staying in the
hearts; yoginam - of the yogis; api - and.
He is smaller than the smallest and greater than the greatest. Who,
unseen, stays in the hearts of all, even the great yogis.
Text 155
dia nasti samaharo
dyo nakaa eva ca
napi radhevaro badhya
ity ucu rutaya sphuam
dia - of the directions; na - not; asti - is; samaharo - collection;
dyo - visible; na - not; kasas - the sky; eva - indeed; ca - and; na not; api - even; radhevaro - the Lord of Rdh; badhyas - confined; iti thus; ucu - said; rutaya - the Vedas;
sphuam - clearly.
The Vedas say that as the directions cannot be confined to a single
place and as the sky cannot even be seen, so Lord Ka, the master
of Rdh, cannot be brought under anyone's control.
Text 156

natma dyo nastra-lakyo


na badhyo na hi nayaka
na hi dahyo na hisa capam adhyatmiko vidu
na - not; atma - the Supersoul; dyo - visible; na - not; astra-lakyo
- the object of a weapon; na - not; badhyo - bound; na - not; hi indeed; nayaka - destroyed; na - not; hi - indeed; dahyo - burned; na
- not; hisa - harm; ca - and; apam - distressed; adhyatmiko - in
relatiojn to the spirit; vidu - they know.
Spirit is not visible to material eyes. It cannot be cut by any
weapon, bound, killed, burned, hurt, or distressed. This the wise know.
Text 157
vigraho 'syaiva knasya
bhakta-dhyanartham eva ca
jyoti-svarupasya vibhor
nady-anta-madhyam atmana
vigraho - form; asya - of Him; eva - indeed; knasya - of Lord
Kna; bhakta-dhyanartham - for the meditation of the devotees; eva indeed; ca - and; jyoti - of light; svarupasya - form; vibhor - of the
Lord; na - not; ady-anta-madhyam - beginning, middle, or end;
atmana - of the Supreme Lord.
Revealing His effulgent spiritual form, which has neither beginning,
middle, nor end, Lord Ka appears in the meditations of the
devotees.
Text 158
jala-plute ca brahmae
jala-ay janardana
yan-nabhi-padmaje brahma
tasyeasya hrade vipat
jala-plute - flooded with water; ca - and; brahmae - in the
material universe; jala-ay - resting on the water; janardana - Lord

Ka; yan-nabhi- padmaje - on whose lotus navel; brahma - Brahm;


tasya - of Him; asya - the Supreme Personality of Godhead; hrade on the lake; vipat - calamity.
Lord Ka floats on the water that fills half the universe. From His
lotus navel the demigod Brahm is born. How can Ka be in trouble
in the middle of a small lake?
Text 159
maaka ca kamo grastu
brahmaam akhila pita
na tathapi mad-a ta
grastu sarpa kamo bhavet
maakas - a mosquito; ca - an; kamo - able; grastu - to swallow;
brahmaam - the universe; akhila - entire; pita - O father; na - not;
tathapi - still; mad-a - My Lord; ta - Him; grastu - to swallow;
sarpa - a snake; kamo - is able; bhavet - is.
O father Nanda, a mosquito will swallow the entire universe before
some snake can swallow My master, Ka.
Text 160
ity eva kathita sarva
adhyatmikam anuttamam
niguha yogina sara
saaya-ccheda-karaam
iti - thus; eva - in this way; kathita - spoken; sarva - all;
adhyatmikam - spiritual; anuttamam - without equal; niguha - secret;
yogina - of the yogis; sara - best; saaya-ccheda-karanam stopping the cycle of repeated birth and death.
I have spoken to you the highest, most secret transcendental
knowledge, knowledge hidden even from the yogis, knowledge that
cuts the bonds of repeated birth and death.

Text 161
baladeva-vaca rutva
garga-vakyam anusmaran
tatyaja oka nanda ca
vraja ca vraja-yoita
baladeva - Lord Balarma's; vaca - words; rutva - hearing; gargavakyam - Garga Muni's words; anusmaran - remembering; tatyaja abandoned; oka - grief; nandas - Nanda; ca - and; vraja - the men
of Vraja; ca - and; vraja-yoita - the women of Vraja..
Hearing Lord Balarma's words and remembering Garga Muni's
words, the men and women of Vraja ended their lamentation.
Text 162
prabodha menire sarve
na yaoda na radhika
kna-viccheda-samaye
prabodhe na sthira mana
prabodham - enlightenmwent; menire - considered; sarve - all; na not; yaoda - Yaod; na - not; radhika - Rdh; ka-viccheda separation from Ka; samaye - at the time; prabodhe - in knowledge;
na - not; sthira - steady; mana - mind.
They all became enlightened. Only Yaod and Rdh remained
unhappy. Separated from Lord Ka, they could not be peaceful at
heart.
Text 163
etasminn antare kna
utpatanta jalan mune
dadu su-prasanna ca
vraja ca vraja-yoita

etasmin antare - then; kna - Kna; utpatanta - emerging; jalan


- from the water; mune - O sage; dadu - saw; su-prasannas - very
happy; ca - and; vraja - the men of Vraja; ca - and; vraja-yoita - the
women of Vraja.
O sage, the next moment the happy men and women of Vraja saw
emerging from the waters Lord Ka, . . .
Text 164
arat-parvaa-candrasya
sa-smita su-manoharam
asnigdha-vastram asnigdha
alupta-candanajanam
arat-parvaa-candrasya - face of the autumn moon; sa-smita smiling; su-manoharam - very handsome; asnigdha - not wet; vastram
- garments; asnigdha - not wet; alupta - not undone; candanajanam sandal paste ointment.
. . . who was handsome and smiling, whose face was an autumn
moon, whose limbs and garments were not wet, whose sandal-paste
ointment was not broken, . . .
Text 165
sarvabharana-samyukta
jvalanta brahma-tejasa
mayura-puccha-cua ca
vai-vadanam acyutam
sarvabharana-samyukta - decorated with all ornemants; jvalanta
- shining; brahma-tejasa - with spiritual splendor; mayura-pucchacuam - wearing a peacock-feather crown; ca - and; vai-vadanam playing a flute; acyutam - infallible.
. . . who was decorated with a peacock-feather crown and all
ornaments, who shone with spiritual splendor, who was playing His
flute, and who was not aware that anything was amiss.

Text 166
yaoda balaka dva
ktva vakasi sa-smita
cucumba vadanambhoja
prasanna-vadanekana
yaoda - Yaod; balaka - the boy; dva - seeing; ktva - doing;
vakasi - to her breast; sa-smita - smiling; cucumba - kissed;
vadanambhoja - lotus face; prasanna-vadanekaa - with happy face
and eyes.
Seeing her boy, smiling Yaod embraced Him to her breast. Her
face and eyes effulgent with happiness, she kissed His lotus face.
Text 167
kroe cakara nanda ca
bala ca rohin muda
nimea-rahita sarve
dadu r-harer mukham
kroe - on the lap; cakara - did; nanda - nanda; ca - and; bala Balarma; ca - and; rohin - Rohini; muda nimea-rahita - unblinking;
sarve - all; dadu - saw; r-harer - of Lord Ka; mukham - the
face.
Nanda, Balarma, and Rohii, happily held Ka in their laps. With
unblinking eyes everyone happily gazed at Lord Ka.
Text 168
premandha balaka sarve
cakrur aligana hare
papu caku-cakorai ca
mukha-candra ca gopika

prema - with love; andhas - blinded; balaka - the boys; sarve - all;
cakrur - did; aligana - embrace; hare - of Lord Kna; papu - drank;
caku-cakorais - with the cakor birds of their eyes; ca - and; mukhacandra - the moon of His face; ca - abd; gopika - the gopis.
Blinded with love, all the boys embraced Ka. With the cakora
birds of their eyes, the gopis drank the moon of Ka's face.
Text 169
etasminn antare tatra
sahasa kananantaram
davagnir veayam asa
tai sardha saha gokulam
etasminn antare - then; tatra - there; sahasa - suddenly;
kananantaram - in the forest; davagnir - a forest-fire; veayam asa surrounded; tai - them; sardha - with; saha - with; gokulam - the
cows.
In a moment a forest-fire suddenly flared up and surrounded the
people and their cows.
Text 170
dva aila-pramanagni
parita kananantare
pramada menire sarve
bhayam apu ca sakate
dva - seeing; aila-pramanagni - a fire as big as a mountain;
parita - everywhere; kananantare - in the forest; pramada - panic;
menire - thought; sarve - all; bhayam - fear; apu - attained; ca - and;
sakate - in the danger.
Seeing the fire big like a mountain, everyone panicked.
Text 171

r-kna tuuvu sarve


sampuajalayo vraja
bala gopya ca santrasta
bhakti-namratma-kandhara
r-kna - to ri Kna; tuuvu - prayed; sarve - all;
sampuajalayo - folded hands; vraja - of Vraja; bala - the boys;
gopyas - the gopis; ca - and; santrasta - frightened; bhakti-namratmakandhara - humbly bowed heads.
With bowed heads and folded hands, the frightened men, boys, and
gopis all offered prayers to Lord Ka.
Text 172
sarva ucu
yatha samrakita brahman
sarvapatsv eva na kulam
tatha raka kuru punar
davagner madhusudana
sarve - everyone; ucu - said; yatha - as; samrakita - protected;
brahman - O Lord; sarvapatsu - in all calamities; eva - indeed; na - of
us; kulam - the family; tatha - so; raka - protection; kuru - please do;
punar - again; davagner - from the forest fire; madhusudana - O Ka.
Everyone said: O Lord Ka, as in the past You protected us from
all dangers again and again, now please protect us from this forest
fire.
Text 173
tvam ia-devatasmaka
tvam eva kula-devata
vahnir va varuno vapi
candro va surya eva ca
tvam - You; ia-devata - the worshipable Lord; asmakam - of us;
tvam - You; eva - indeed; kula-devata - the Deity worshiped in our

family; vahnir - Agni; va - or; varuo - Varua; va - or; api - also; candro
- Candra; va - or; surya - Srya; eva - indeed; ca - and.
You are our worshipable Lord. You are the Deity worshiped in our
family. Agni, Varua, Candra, Srya, . . .
Text 174
yama kuvera pavana
anadya ca devata
brahmea-ea-dharmadya
munndra manava smta
yama - Yama; kuvera - Kuvera; pavana - Pavana; ana - iva;
adyas - beginning with; ca - and; devata - demigods; brahma Brahm; a - iva; ea - ea; dharma - Yama; adyas - beginning
with; munndra - the kings of the sages; manava - the manus;
smta - considered.
. . . the demigods headed by Brahm, iva, ea, Dharma, Yama,
Kuvera, Pavana, and Ina, the kings of the sages, the manus, . . .
Text 175
manava ca tatha daitya
yaka-rakasa-kinnara
ye ye caracara caiva
sarve tava vibhutaya
manava - human beings; ca - and; tatha - so; daitya - demons;
yaka-rakasa-kinnara - yakas, rkasas, and kinnaras; ye ye whoever; cara - moving; acaras - and unmoving; ca - and; eva - indeed;
sarve - all; tava - of You; vibhutaya - the potencies.
. . . the human beings, demons, yakas, rkasas, and kinnaras, and
every one of the moving or unmoving living entities are all Your
potencies.

Text 176
sraa pata ca saharta
jagata ca jagat-pate
avirbhavas tirobhava
sarvea ca tavecchaya
sraa - the creator; pata - maintainer; ca - and; saharta destroyer; jagata - of the universes; ca - and; jagat-pate - O Lord of
the universes; avirbhavas - appearance;
tirobhava - disappearance; sarvea - of all; ca - and; tava - of You;
icchaya - by the order.
O master of all, You are the creator, maintainer, and destroyer of
the universes. Everything is manifest and unmanifest according to
Your wish.
Text 177
abhaya dehi govinda
vahni-saharana kuru
vaya tva arana yamo
raka na araagatan
abhaya - fearlessness; dehi - please give; govinda - O Ka;
vahni-saharaa - stopping the fire; kuru - please do; vaya - we; tva
- You; araa - shelter; yamo - go; raka - protect; na - us;
araagatan - who have surrendered.
O Ka, please make us fearless. Please extinguish this fire. We
take shelter of You. Please rescue us, Your surrendered devotees.
Text 178
ity evam uktva te sarve
tasthur dhyatva padambujam
dur-kta ca davagni
r-knamta-dita

ity evam - thus; uktva - speaking; te - they; sarve - all; tasthur stood; dhyatva - meditating; padambujam - on His lotus feet; durktas - extinguished; ca - and; davagni - forest fire; r-kamtadita - from ri Ka's nectar glance.
After speaking these words, they all meditated on Lord Ka's
lotus feet. With His nectar glance, Lord Ka then extinguished the
forest fire.
Text 179
dur-bhute 'tra davagnau
vipattau praa-sakae
stotram etat pahitva ca
mucyate natra saaya
dur-bhute - was extinguished; atra - then; davagnau - when the
forest fire; vipattau - in the danger; prana-sakate - in the calamity;
stotram - the prayer; etat - this; pahitva - reciting; ca - and; mucyate is freed; na - not; atra - here; saaya - doubt.
A person who recites this prayer becomes free from forest- fires,
calamities, and dangers that threaten his life. Of this there is no doubt.
Text 180
atru-sainya kaya yati
sarvatra vijay bhavet
iha loke harer bhakti
ante dasya labhed dhruvam
atru - of enemies; sainyam - the army; kaya - to destruction; yati
- goes; sarvatra - everywhere; vijay - victorious; bhavet - becomes;
iha - in this; loke - world; harer - of Lord Kna; bhakti - devotion; ante
- at the end; dasya - direct service; labhed - attains; dhruvam indeed.

His enemy's army is destroyed. He is victorious everywhere. In this


life He attains sincere devotion to Lord Ka. At the end of this life he
attains direct service to Lord Ka.
Text 181
r-narayaa uvaca
davagni-mokana ktva
tai sarvai saha narada
jagama r-harir geha
kuvera-bhavanopamam
r-narayana uvaca - ri Nryaa i said; davagni- mokaa extinbguishing the forest fire; ktva - doing; tai - them; sarvai - all;
saha - with; narada - O Nrada; jagama - went; r-harir - Lord Ka;
geha - home; kuvera-bhavanopamam - like Kuvera's palace.
ri Nryaa i said: O Nrada, after extinguishing the forest fire,
Lord Ka went with everyone to His home, which was opulent like
Kuvera's palace.
Text 182
brahmaebhyo dhana nanda
paripurnatama dadau
bhojana karayam asa
jati-varga ca bandhavan
brahmaebhyo - to the brhmaas; dhana - wealth; nanda gave; paripuratama - full; dadau - gave; bhojana - food; karayam
asa - made; jati-vargan - relatives; ca - and; bandhavan - friends.
Then Nanda gave great charity to the brhmaas. He gave a great
feast for them and for his relatives and friends also.
Text 183
nana-vidha magala ca

harer namanukrtanam
veda ca pahayam asa
vipra-dvara mudanvita
nana - various; vidha - kinds; magala - auspicious rites; ca - and;
harer - of Lord Kna; namanukrtanam - chanting the holy name;
veda - the Vedas; ca - and; pahayam asa - had recited; vipra-dvara
- by the brhmaas; mudanvita - happy.
Happy Nanda had the brhmaas recite the Vedas, chant the holy
names of the Supreme Personality of Godhead, and perform many
auspicious rituals.
Text 184
eva mumudire sarve
vndaraye ghe ghe
r-kna-caranambhoje
dhyanaika-tana-manasa
eva - thus; mumudire - rejoiced; sarve - all; vndaraye - in
Vndvana; ghe - in home; ghe - after home; r-ka - of ri
Ka; caraambhoje - on the lotus feet; dhyanaika-tana-manasa minds fixed in meditation.
In every home of Vndvana everyone was happy. Everyone was
rapt in meditation on Lord Ka's lotus feet.
Text 185
ity eva kathita sarva
hare carita-magalam
kali-kilbia-kahana
dahane dahanopamam
iti - thus; eva - thus; kathita - spoken; sarva - all; hare - of Lord
Kna; carita-magalam - the auspicious pastimes; kali - of Kali-yuga;
kilbia-kahana - of the sins and calamities; dahane - in the burning;
dahanopamam - like the burning.

Thus I have related Lord Ka's auspicious pastimes, which are


like a great fire that burns all the sins and calamities of Kali-yuga.

Chapter Twenty
Go-vatsa-harana
Stealing the Calves
Text 1
r-narayana uvaca
ekada balakai sardha
balena saha madhava
bhuktva ptvanulipta ca
vndaranya jagama ha
r-narayana uvaca - ri Nryana i said; ekada - one day;
balakai - the boys; sardha - with; balena - Balarma; saha - with;
madhava - Kna; bhuktva - eating; ptva - drinking; anuliptas anointed; ca - and; vndaranya - to Vndvana; jagama - went; ha indeed.
ri Nryaa i said: One day, after eating and drinking at
breakfast and anointing His limbs with sandal, Lord Ka went to
Vndvana forest with Balarma and the boys.
Text 2
kra cakara bhagavan
kautukena ca tai saha
kra-nimagna-cittana
dura tad gokula yayau

kra - games; cakara - did; bhagavan - the Lord; kautukena happily; ca - and; tai - with them; saha - with; kra-nimagna plunged into pastimes; cittana - hearts; dura - far; tad - that; gokula
- the cows; yayau - went.
There Lord Ka happily played with His friends. As the boys' were
absorbed in playing, the cows strayed far away.
Text 3
tasya prabhava vijatu
vidhata jagata pati
cakarapahnava ga ca
vatsa ca balakan api
tasya - of Him; prabhava - the power; vijatu - to know; vidhata Brahm; jagata - of the universe; pati - the master; cakara - did;
apahnavam - hiding; ga - the cows; ca - and; vatsa - the calves; ca and; balakan - the boys; api - also.
Then, the demigod Brahm, wishing to understand the extent of
Lord Ka's power, stole the cows, calves, and boys.
Text 4
vijaya tad-abhipraya
sarvajo sarva-karaka
puna cakara tat sarva
yogndro yoga-mayaya
vijaya - understanding; tad-abhipraya - his intention; sarvajo - allknowing; sarva-karaka - all-powerful; puna - again; cakara - did; tat them; sarva - all; yogndro - the master of yoga; yoga-mayaya - by
His yogamy potency..
Understanding Brahm's intention, all-knowing and all- powerful
Lord Ka, the master of all mystic potencies, with His yogamy
potency created duplicates of the boys, cows, and calves.

Text 5
jagama r-harir geha
carayitva tu gokulam
balena balakai sardha
kra-kautuka-manasa
jagama - went; r-harir - Lord Kna; geha - home; carayitva herding; tu - indeed; gokulam - the cows; balena - with Balarma;
balakai - the boys; sardha - with; kra-kautuka-manasa - happily
playing.
Then happily playing Lord Ka returned to his home,
accompanied by Lord Balarma and the duplicate boys and cows.
Text 6
eva cakara bhagavan
varam eka ca praty-aham
gamanagamana gobhir
balena balakai saha
eva - thus; cakara - did; bhagavan - Lord Ka; varam - year;
eka - one; ca - and; praty-aham - every day; gamanagamana - going
and coming; gobhir - cows; balena - Balarma; balakai - boys; saha with.
Thus, accompanied by Lord Balarma and the duplicate boys and
cows, for one year Lord Ka daily went to the forest and returned.
Text 7
brahma prabhava vijaya
lajja-namratma-kandhara
ajagama hare sthana
bhara-vaa-mulakam
brahma - Brahm; prabhava - the power; vijaya - understanding;
lajja-namratma-kandhara - his head bowed with shame; ajagama -

came; hare - of Lord Ka; sthana - to the place; bhara-vaamulakam - at the root of a banyan tree.
The demigod Brahm, finally understanding the greatness of Lord
Ka's powers, and his head now bowed in shame, approached Lord
Ka at the roots of the banyan tree.
Text 8
dadara ka tatraiva
gopala-gaa-veitam
yatha parvana-candra ca
vibhanta bha-gaai saha
dadara - saw; ka - Lord Ka; tatra - there; eva - indeed;
gopala-gaa-veitam - surrounded by gopa boys; yatha - as; parvanacandra - the autumn moon; ca - and; vibhanta - shining; bha-gaai the stars; saha - with.
There he saw, surrounded by gopa boys like an autumn moon
surrounded by stars, Lord Kna, . . .
Text 9
ratna-sihasana-stha ca
vasanta sa-smita muda
pta-vastra-pardhana
jvalanta brahma-tejasa
ratna-sihasana-stha - sitting on a golden throne; ca - and;
vasanta - staying; sa-smita - smiling; muda - happily; pta - yellow;
vastra - garments; pardhana - wearing; jvalanta - shining; brahmatejasa - with spiritual splendor.
. . . who was sitting on a golden throne, happily smiling, dressed in
yellow garments, and shining with spiritual splendor, . . .
Text 10

ratna-keyura-valayaratna-majra-rajitam
ratna-kunala-yugmabhya
su-kapola-sthalojjvalam
ratna-keyura-valaya - jewel bracelets and armlets; ratna-majrarajitam - jewel anklets; ratna-kunala-yugmabhya - jewel earrings;
su-kapola-sthalojjvalam - splendid cheeks.
. . . who was decorated with jewel bracelets, armlets, and anklets,
whose cheeks were splendid with jewel earrings, . . .
Text 11
koi-kandarpa-lavanyalla-dhama-manoharam
candanaguru-kasturkukumarcita-vigraham
koi - millions; kandarpa - of Kmadevas; lavaya - handsomeness;
lla-dhama-manoharam - the handsome above of pastimes;
candanaguru-kastur-kukuma - with sandal, aguru, musk, and
kunkuma; arcita - anointed; vigraham - form.
. . . who was more handsome than millions of Kmadevas, who was
splendid, playful, and charming, whose limbs were anointed with
sandal, aguru, musk, and kukuma, . . .
Text 12
parijata-prasunana
mala-jalair virajitam
malat-malya-samyuktamayura-puccha-cuakam
parijata-prasunana - of parijata flowers; mala-jalair - with garlands;
virajitam - splendid; malat-malya-samyukta - with jasmine garlands;
mayura-puccha-cuakam - with a peacock feather crown.

. . . who was splendid with prijta garlands and a crown of peacock


feathers and jasmine flowers, . . .
Text 13
svaga-saundarya-dptya ca
kta-bhuita-bhuanam
navna-nrada-yama
prodbhinna-nava-yauvanam
svaga-saundarya-dptya - with the splendor of His limbs; ca - and;
kta-bhuita-bhuaam - decorated the ornaments; navna - new;
nrada - monsoon cloud; yama - dark; prodbhinna-nava-yauvanam in full bloom of youth.
. . . whose splendid handsomeness was an ornament decorating the
ornaments He wore, who was dark like a new monsoon cloud, who was
in the full bloom of youth, . . .
Text 14
arat-parvana-candrasya
prabha-muasya-sundaram
pakva-bimbadharoha ca
khagendra-cacu-nasikam
arat-parvaa-candrasya - of the autumn moon; prabha - the
splendor; mua - robbing; asya - of the face; sundaram - the
handsomeness; pakva - ripe; bimba - bimba; adharoha - lips; ca and; khagendra - the king of birds; cacu - beak; nasikam - nose.
. . . the glory of whose handsome face robbed the autumn moon of its
splendor, whose lips were ripe bimba fruits, whose nose was the birdking's beak, . . .
Text 15

aran-madhyahna-padmana
prabha-mocana-locanam
mukta-pakti-vinindaikadanta-pakti-manoharam
arat - autumn; madhyahna - midday; padmana - of lotus flowers;
prabha - glory; mocana - stealing; locanam - eyes; mukta-pakti pearls; vininda - eclipsing; eka - one; danta - teeth; pakti - roe;
manoharam - charming.
. . . whose eyes robbed the midday autumn lotus flowers of their
glory, whose charming teeth eclipsed the pearls, . . .
Text 16
kaustubhena manndrea
vaka-sthala-samujjvalam
anta ca radhika-kanta
paripuratama param
kaustubhena - with the Kaustubha gem; manndrea - the king of
jewels; vaka-sthala-samujjvalam - splendid chest; anta - peaceful;
ca - and; radhika-kanta - Rdh's beloved; paripuratama - the
original, perfect Supreme Personality of
Godhead; param - the supreme.
. . . whose chest was splendid with Kaustubha, the king of jewels, who
was ri Rdh's peaceful beloved, and who was the Perfect Original
Supreme Personality of Godhead.
Text 17
evam-bhuta prabhu dva
prananamati-vismita
dara daram vara ta
prananama puna puna
evam-bhuta - like this; prabhu - the Lord; dva - seeing;
praanama - offered obeisances; ati-vismita - filled with wonder;

dara - gazing; daram - and gazing; vara - at the Lord; ta - Him;


praanama - bowed; puna - again; puna - and again.
Gazing at the Supreme Personality of Godhead, the demigod
Brahm became filled with wonder. He bowed down. He gazed at the
Lord again and again. He bowed down before Him again and again.
Text 18
yad da hdayambhoje
tad rupa bahir eva ca
ya murti purato da
sa pacat paritas tata
yad - what; da - seen; hdayambhoje - in the lotus of the heart;
tad - that; rupa - form; bahir - outside; eva - indeed; ca - and; ya which; murti - form; purato - in the presence; da - seen; sa - that;
pacat - behind; paritas - around; tata - then.
In his heart the demigod Brahm saw that form of Lord Kna.
Outside his heart he also saw that form. He saw that form in front,
behind, and on every side.
Text 19
tatra vndavane sarva
dva knamaya mune
dhyaya dhyaya ca tad rupa
tatra tasthau jagad-vidhi
tatra - there; vndavane - in Vndvana forest; sarva - everything;
dva - seeing; knamaya - made of Kna; mune - O sage;
dhyaya - meditating; dhyaya - and meditating; ca - and; tad - that;
rupa - form; tatra - there; tasthau - stood; jagad-vidhi - the creator of
the universe.
Then he saw that everything in Vndvana forest was Ka.
Brahm stood there, meditating again and again on Lord Ka's
form.

Text 20
gavo vatsa ca bala ca
lata-gulma ca vrudha
sarva vndavana brahma
yama-rupa dadara ha
gavo - cows; vatsa - calves; ca - and; bala - boys; ca - and; lata vines; gulmas - bushes; ca - and; vrudha - plants; sarva - all;
vndavana - Vndvana; brahma - Brahm; yama-rupa - the dark
form of Lord Ka; dadara - saw; ha - indeed.
Brahm saw that the cows, calves, boys, vines, bushes, plants, and
everything else in Vndvana forest had become the dark form of Lord
Ka.
Text 21
dvaiva paramacarya
punar dhyana cakara ha
dadara tri-jagad brahma
nanyat kna vina mune
dva - seeing; eva - thus; paramacarya - very wonderful;
punar - again; dhyana - meditating; cakara - did; ha - indeed; dadara
- saw; tri-jagad - the three worlds; brahma - Brahm; na - not; anyat another; ka - Ka; vina - without; mune - O sage.
Gazing at this great wonder, Brahm meditated again. O sage, now
he saw that the three worlds were not different from Lord Ka.
Text 22
kva ca vka kva va aila
kva mah va ca sagara
kva deva kva ca gandharva
kva munndra kva manava

kva - where?; ca - and; vka - the trees; kva - where?; va - and;


aila - the hills; kva - where?; mah - the earth; va - or; ca - and;
sagara - the oceans; kva - where?; deva - the demigods; kva where?; ca - and; gandharva - the gandharvas; kva - where?;
munndra - the kings of the sages; kva - where?; manava - the
human beings.
He thought: Where are the trees? Where are the mountains? Where
are the continents? Where are the oceans? Where are the demigods?
Where are the gandharvas? Where are the kings of sages? Where are
the human beings?
Text 23
kva catma kva jagad-bja
kva svarga gava eva ca
sarva ca sada brahma
dadara mayaya hare
kva - where?; ca - and; atma - myself; kva - where?; jagad-bja the seed of the universe; kva - where; svarga - Svarga; gava - the
cows; eva - indeed; ca - and; sarva - all; ca - and; sada - like this;
brahma - Brahm; dadara - saw; mayaya - by my; hare - of Lord
Ka.
Where am I? Where is the seed of the universe? Where is
Svargaloka? Where are the cows?
Bewildered by Lord Ka's Yogamy potency, Brahm saw that
everything had become just like Lord Ka's form.
Text 24
ka kno jagata natha
ka va maya-vibhutaya
sarva knamaya dva
kicin nirvaktum akama

ka - who?; ko - Ka; jagata - of the universes; natha - the


master; ka - what?; va - or; maya-vibhutaya - the potdncies; sarva all; kamaya - consisting of Ka; dva - seeing; kicit something; nirvaktum - to describe; akama - nable.
Who was Ka, the master of the universes? What were His
potencies? Brahm could not say. All he saw was Ka.
Text 25
ka staumi ki karomti
manasaiva praktya ca
tatra sthitva jagad-dhata
japa kartu samudyata
kam - whom; staumi - I praise; ki - what?; karomi - I do; iti - thus;
manasa - with his mind; eva - indeed; praktya - by nature; ca - and;
tatra - there; sthitva - standing; jagad-dhata - the creator of the
universe; japa - japa; kartu - to do; samudyata - was about.
To whom should I offer prayers? What should I do? Thinking this in
his mind, Brahm, the creator of the universe, began to chant
mantras.
Text 26
sukha yogasana ktva
babhuva sampuajali
pulakacita-sarvaga
saru-netro 'ti-dnavat
sukha - comofrtable; yogasana - yoga-asana; ktva - doing;
babhuva - became; sampuajali - folded hands; pulakacita-sarvaga
- the hairs of his body erect; aru-netro - tears in his eyes; ati-dnavat
- very pathetic.
Folding his hands, he sat in a yoga posture. The hairs of his body
stood erect. His eyes filled with tears as if he were very poor and
dejected.

Text 27
ia suumna medhya ca
pigala nalin dhruvam
na-aka ca yogena
nibadhya ca prayatnata
ia - ida; suumna - susumna; mehya - medhya; ca - and;
pigala - pingala; nalin - nalini; dhruvam - dhruva; na-aka the six nadis; ca - and; yogena - by yoga; nibadhya - blocking; ca - and;
prayatnata - carefully.
Practicing yoga, he carefully blocked the six nais: ia, suuma,
medhya, pigala, nalin, and dhruva.
Text 28
muladhana svadhihana
maipuram anahatam
viuddha paramajakhya
aka-cakra nibadhya ca
muladhana - muladhana; svadhihana - svadhihana;
manipuram - manipura; anahatam - anahata; viuddha - viuddha;
paramajakhya - named paramajna; aka-cakra - six cakras;
nibadhya - stopping; ca - and.
Then he blocked the six cakras: muladhara, svadhihana,
manipura, anahata, viuddha, and paramaja.
Text 29
laghana karayitva ca
tat a-cakra kramad vidhi
brahma-randhra samanya
vayu-purna cakara ha

laghana - jumping over; karayitva - causing; ca - and; tat - that;


a-cakra - six cakras; kramad - gradually; vidhi - Brahma; brahmarandhra - the brahma-randhra; samanya - entering; vayu-pura filled with air; cakara - did; ha - indeed.
Gradually bringing the life-air past the cakras, he placed it in the
brahma-randhra.
Text 30
nibadhya vayu medhya ta
samanya hd-ambujam
ta vayu bhramayitva ca
yojayam asa mehyaya
nibadhya - blocking; vayu - the air; mehya - medhya; ta - that;
samanya - taking; hd-ambujam - to the lotus of the heart; ta - that;
vayu - air; bhramayitva - bringing; ca - and; yojayam asa - placed;
mehyaya - with the medhya.
Then he carried the life-air along the medhy path and brought it
to the lotus of the heart.
Text 31
eva ktva tu nipanno
yo datto harina pura
jajapa parama mantra
ta tasyaikadaakaram
eva - thus; ktva - doing; tu - indeed; nipanno - placed; yo - who;
datto - placed; haria - by Lord Ka; pura - before; jajapa - chanted;
parama - great; mantra - mantra; ta - that; tasya - of him;
ekadaakaram - eleven syllables.
Then he chanted the eleven-syllable mantra Lord Ka gave him
in ancient times.

Text 32
muhurta ca japa ktva
dhyaya dhyaya padambujam
dadara hdayambhoje
sarva tejomaya mune
muhurtam - for 45 minutes; ca - and; japa - chanting; ktva doing; dhyaya - meditating; dhyaya - and meditating; padambujam on the lotus feet; dadara - saw; hdayambhoje - in the lotus of his
heart; sarva - all; tejomaya - filled with splendor; mune - O sage.
Chanting for forty-five minutes and meditating on the Lord's lotus
feet, he saw a spiritual effulgence in the lotus of his heart.
Text 33
tat-tejaso 'ntare rupa
atva-su-manoharam
dvi-bhuja mural-hasta
bhuita pta-vasasa
tat-tejaso - the effulgence; antare - within; rupa - the from; atvasu-manoharam - very charming; dvi-bhuja - two arms; mural-hasta flute in hand; bhuita - decorated; pta-vasasa - with yellow
garments.
At the center of that effulgence he saw a very handsome twoarmed person dressed in yellow garments, holding a flute, . . .
Text 34
ruti-mula-su-vinyastajvalan-makara-kunalam
ad-dhasya-prasannasya
bhaktanugraha-kataram
navna-jaladakarayamasundara-vigraham

ruti - of the ear; mula - at the root; su-vinyasta - greacefully


placed; jvalat - glittering; makara - shark; kunalam - earing; ad slight; hasya - smile; prasanna - cheerful; asya - face;
bhaktanugraha-kataram - filled with kindness for the devotees;
navna-jaladakara - the form of a new cloud; yamasundara- vigraham
- a handsome dark form.
. . . with glittering shark-earrings, a gently smiling cheerful face, and a
handsome form dark like a monsoon cloud, a person overwhelmed
with kindness for His devotees, . . .
Text 35
sthita jantuu sarveu
nirlipta saki-rupinam
atmarama purna-kama
jagat-vyap jagat-param
sthitam - situated; jantusu - in living beings; sarveu - all; nirlipta untouched; saki-rupiam - the witness; atmarama - self-satisfied;
pura-kama - His desires fulfilled; jagat-vyap - all-pervading; jagatparam - the master of the universe.
. . . a person present in all living entities, untouched by matter, the
witness of all, self-satisfied, His desires all fulfilled, a person who was
all-pervading, a person who was the master of the universes, . . .
Text 36
sarva-svarupa sarvea
bja-rupa sanatanam
sarvadhara sarva-vara
sarva-akti-samanvitam
sarva-svarupa - assuming all forms; sarvea - the master of all;
bja-rupa - the seed; sanatanam - eternal; sarvadhara - the resting
place of all; sarva-vara - the best of all; sarva-akti-samanvitam endowed with all powers.

. . . an eternal person who could assume any form at will, who was
the master of all, the seed of all, the resting place of all, the best of
all, and the master of all potencies, . . .
Text 37
sarvaradhya sarva-guru
sarva-magala-karanam
sarva-mantra-svarupa ca
sarva-sampat-kara varam
sarvaradhya - to be worshiped by all; sarva-guru - the guru of all;
sarva-magala-karaam - the source of all that is good; sarva-mantrasvarupa - the form of all sacredmantras; ca - and; sarva-sampat-kara
- the giver of all good fortune; varam - the best.
. . . a person who was the Deity to be worshiped by all, the guru of all,
the source of all that is auspicious, the form of all sacred mantras, the
giver of all good-fortune, and the best of all.
Text 38
yad da brahma-randhre ca
hdi tad bahir eva ca
dva ca paramacarya
tuava paramevaram
yad - whom; da - seeing; brahma-randhre - in the brahmarandhra; ca - and; hdi - in the heart; tad - that; bahir - outside; eva indeed; ca - and; dva - seeing; ca - and; paramacarya - most
wonderful; tuava - offered prayers; paramevaram - to the Supreme
Personality of Godhead.
Gazing at the most wonderful Supreme Personality of Godhead,
and seeing Him in his heart, in the brahma-randhra, and outside also,
the demigod Brahm glorified Him with prayers.
Text 39

yat stotra ca pura datta


harinaikarnave mune
tam a tena vidhina
bhakti-namratma-kandhara
yat - what; stotra - prayer; ca - and; pura - previously; datta given; harina - by Lord Kna; ekarave - on the ocean; mune - O sage;
tam - to Him; a - the Supreme Personality of Godhead; tena - by
him; vidhina - properly; bhakti-namratma-kandhara - his head humbly
bowed.
Humbly bowing his head, Brahm recited the prayers Lord Ka
had taught him on the great ocean.
Text 40
r-brahmovaca
sarva-svarupa sarvea
sarva-karana-karanam
sarva-nirvacanya ta
namami iu-rupinam
r-brahma uvaca - ri Brahmn said; sarva-svarupa - all forms;
sarvea - the master of all; sarva-karaa-karaam - the cause of all
causes; sarva-nirvacanya - not describeable by anyone; ta - to
Him; namami - I bow; iu-rupiam - in the form of a boy.
ri Brahm said: I offer my respectful obeisances to the Supreme
Personality of Godhead, who can assume any form at will, who is the
master of all, and the cause of all causes, whom no one can
completely describe, and who has the form of a young boy.
Text 41
akta akti-bja ca
akti-rupa-dhara param
akti-yuktam ayukta ca
staumi svecchamaya vibhum

akta - the master of all potencies; akti-bja - the seed of all


potencies; ca - and; akti-rupa-dhara - who has the power to assum,e
any form; param - supreem; akti-yuktam - endowed with all powers;
ayukta - not ; ca - ndowed; staumi - I praise; svecchamaya - whose
desires are all fulfilled; vibhum - all-powerful.
I glorify the Supreme Personality of Godhead, who is the master of
all potencies, the seed of all potencies, and the resting-place of all
potencies, who is simultaneously one and different from His potencies,
who is all-powerful, and whose
desires are all fulfilled.
Text 42
sasara-sagare ghore
akti-nauka-samanvitam
kpa-nidhi karnadhara
namami bhakta-vatsalam
sasara-sagare - in the ocean of repeated birth and death; ghore terrible; akti-nauka-samanvitam - with the boat of His potencies;
kpa-nidhi - an ocean of mercy; karnadhara - the captain; namami - I
bow down; bhakta-vatsalam - who loves His devotees like a father.
I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of
Godhead, who is an ocean of mercy, who dearly loves His devotees,
and who is the captain of the powerful ship to cross the terrible ocean
of repeated birth and death.
Text 43
atma-svarupam ekanta
lipta nirliptam eva ca
sa-guna nirguna brahma
staumi sveccha-svarupinam
atma-svarupam - the Supersoul; ekanta - spiritual; lipta touched; nirliptam - untouched; eva - indeed; ca - and; sa-guna - with
qualities; nirgua - without qualities; brahma - the Supreme

Personality of Godhead; staumi - I glorify; sveccha-svarupiam - who


can assume any form at will.
I glorify the Supreme Personality of Godhead, whose form is
transcendental, who visits the material world but is untouched by
matter, who is beyond the modes of nature, who has all
transcendental virtues, and who has the power to assume any form at
will.
Text 44
sarvendriyadhideva ta
indriyalayam eva ca
sarvendriya-svarupa ca
vira-rupa namamy aham
sarvendriyadhideva - the Deity of all the senses; ta - to Him;
indriyalayam - the abode of the senses; eva - indeed; ca - and;
sarvendriya - of all senses; svarupam - the from; ca - and; vira-rupa the universal form; namami - I bow down; aham - I.
I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of
Godhead, who is the Deity of all senses, the home of all senses, and
the form of all senses, and who appears as the universal form.
Text 45
veda ca veda-janaka
sarva-vedaga-rupinam
sarva-mantra-svarupa ca
namami paramevaram
veda - the Vedas; ca - and; veda-janaka - the father of the Vedas;
sarva-vedaga-rupiam - the form of all the Vedangas; sarva-mantra of all mantras; svarupam - the from; ca - and; namami - I bow;
paramevaram - to the Supreme Personality of Godhead.

I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of


Godhead, who is the Vedas, the father of the Vedas, the Vedgas, and
all sacred mantras.
Text 46
sarat saratara dravya
apurvam anirupitam
svatantram asvatantra ca
yaoda-nandana bhaje
sarat - than the greatest; saratara - greater; dravya - thing;
apurvam - unprecedented; anirupitam - not described; svatantram independent; asvatantra - not independent; ca - and; yaodanandana - Yaod's son; bhaje - I worship.
I worship Yaod's son, who is greater than the greatest,
unprecedented, indescribable, independent, and also not independent.
Text 47
santa sarva-arreu
tam adam anuhakam
dhyanasadhya vidyamana
yogndrana guru bhaje
santa - existing; sarva-arreu - in all bodies; tam - Him;
adam - invisible; anuhakam - inconceivable; dhyana - by
meditation; asadhya - not attaible; vidyamana - being so;
yogndrana - of the kings of the yogis; guru - to the guru; bhaje - I
worship.
I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of
Godhead, the supreme guru, who stays, invisible and inconceivable, in
the bodies of all conditioned souls, and who cannot be found by the
meditations of the kings of the yogis.
Text 48

rasa-manala-madhya-stha
rasollasa-samutsukam
gopbhi sevyamana ca
ta radhea namamy aham
rasa-manala-madhya-stha - staying in the middle of the rasadance circle; rasollasa-samutsukam - happy in the rasa-dance;
gopbhi - by the gopis; sevyamana - served; ca - and; ta - to Him;
radhea - the master of Rdh; namami - bow; aham - I.
I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of
Godhead who, served by the gopis, happily stays in the center of the
rsa-dance circle.
Text 49
sata sadaiva santa ta
asantam asatam api
yoga yogina yoga
namami iva-sevitam
sata - of the devotees; sada - always; eva - indeed; santa - kind;
ta - to Him; asantam - unkind; asatam - to the demons; api - also;
yoga - the master of the yogis; yogina - of the yogis; yoga - yoga;
namami - I bow; iva-sevitam - served by iva.
I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of
Godhead, who is kind to the saintly and harsh to the demons, who is
the master of the yogis, who is the yoga practiced by the yogis, and
who is served by Lord iva.

Text 50
mantra-bja mantra-raja
mantrada phalada phalam
mantra-siddhi-svarupa ta
namami ca parat param

mantra - of mantras; bja - the seed; mantra-raja - the king of


mantras; mantrada - the giver of mantras; phalada - the giver of
results; phalam - the result; mantra-siddhi-svarupa - the form of the
perfection attained by chanting mantras; ta - to Him; namami - I bow;
ca - and; parat - than the greatest; param - greater.
I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of
Godhead, who is greater than the greatest, the seed of all mantras,
the king of all mantras, the giver of mantras, the giver of the results
attained by chanting mantras, and Himself the
result attained by chanting mantras. The sight of His transcendental
form is the greatest perfection attained by chanting mantras.
Text 51
sukha dukha ca sukhada
dukhada punyam eva ca
punyada ubhada caiva
ubha-bja namamy aham
sukha - happiness; dukha - suffering; ca - and; sukhada - giving
happiness; dukhada - giving pain; puyam - piety; eva - and; ca and; puyada - giving piety; ubhada - giving auspiciousness; ca and; eva - indeed; ubha-bja - the seed of auspiciousness; namami bow; aham - I.
I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of
Godhead, who is happiness, pain, the giver of happiness, the giver of
pain, piety, the giver of piety, the giver of auspiciousness, and the
seed of auspiciousness.
Text 52
ity eva stavana ktva
dattva govatsa-balakan
nipatya danavad bhumau
ruroda prananama ca

iti - thus; eva - in this way; stavana - prayer; ktva - doing; dattva
- giving; govatsa-balakan - the boys and calves; nipatya - falling down;
danavad - like a stick; bhumau - to the ground; ruroda - wept;
praanama - bowed; ca - and.
After reciting these prayers, Brahm returned the cows, calves, and
boys. He wept. Falling like a stick to the ground, he offered obeisances
to the Lord.
Texts 53 and 54
dadara cakur unmilya
vidhata jagata mune
bhanra-vaa-mula-stha
ratna-sihasana-sthitam
veita sarva-gopalair
ekam eva manoharam
puna pranamya ta brahma
brahmaloka yayau svayam
dadara - saw; cakur - eyes; unmilya - opening; vidhata - the
creator; jagata - of the universe; mune - O sage; bhanra-vaamula- stha - at teh root of a banyan tree; ratna-sihasana-sthitam sitng on a golden throne; veita - surrounded; sarva-gopalair - by all
the gopas; ekam - one; eva - indeed; manoharam - charming; puna again; praamya - bowing; ta - - to Him; brahma - Brahm;
brahmaloka - to Brahmaloka; yayau - went; svayam - own.
O sage, Brahm, the creator of the universe then opened his eyes.
Again He saw the same charming Supreme Personality of Godhead,
surrounded by all the gopas and sitting on a golden throne under a
banyan tree. Again offering obeisances to Him, the
demigod Brahm returned to his own abode.
Text 55
brahmana ca kta stotra
nitya bhaktya ca ya pahet
iha loke sukha bhuktva
yaty ante r-hare padam

brahmana - by Brahm; ca - and; kta - done; stotra - prayer;


nitya - regulalrly; bhaktya - with devotion; ca - and; ya - one who;
pahet - recites; iha - here; loke - in this world; sukha - happiness;
bhuktva - enjoying; yati - goes; ante - at the end; r-hare - of Lord
Ka; padam - to the abode.
A person who regularly reads these prayers of the demigod Brahm
lives happily in this world and at the end goes to Lord Ka's spiritual
abode.
Text 56
labhate dasyam atula
sthanam vara-sannidhau
labdhva ca kna-sarupya
parada-pravaro bhavet
labhate - attains; dasyam - direct service; atula - incomparable;
sthanam - place; vara-sannidhau - near the Lord; labdhva - attaining;
ca - and; kna-sarupya - a form like the Lord; parada-pravaro - a
personal associate of the Lord; bhavet - becomes.
He attains a spiritual form like the Lord's. He stays near the Lord.
He becomes a personal associate of the Lord. He attains peerless
direct service to the Lord.
Text 57
r-narayana uvaca
gate jagat-karane ca
brahmaloka ca brahmani
r-kno balakai sardha
jagama svalaya vibhu
r-narayana uvaca - ri Nryana i said; gate - gone; jagatkarae - the creator of the worlds; ca - and; brahmaloka - to
Brahmaloka; ca - and; brahmai - when Brahm; r-ko - ri Ka;

balakai - the boys; sardha - with; jagama - went; svalaya - to His


home; vibhu - the Supreme Personality of Godhead.
ri Nryaa i said: After the creator Brahm had left for
Brahmaloka, Lord Kna, the all-powerful Supreme Personality of
Godhead, returned with the boys to His home.
Text 58
gavo vatsa ca bala ca
jagmur varantare gham
r-ka-mayaya sarve
menire te dinantaram
gavo - cows; vatsa - calves; ca - and; bala - boys; ca - and;
jagmur - went; varantare - at the end of a year; gham - to the
homes; r-ka - of Lord Ka; mayaya - by the my; sarve - all;
menire - thought; te - indeed; dinantaram - at the end of a day.
In this way at the end of a year the cows, calves, and boys returned
to their homes. By the influence of Lord Ka's yogamy potency
they all thought that only a single day had
passed.
Text 59
gopa gopalika kicit
tarkitu na kamas tada
yogina ktrima sarva
ki nutna va puratanam
gopa - the gopas; gopalika - the gopis; kicit - something; tarkitu to guess; na -not; kamas - able; tada - then; yogina - of the yogis;
ktrima - artificial; sarva - all; ki - what?; nutna - new; va - or;
puratanam - old.
When the real boys, cows, and calves returned, the gopas and
gopis did not suspect that anything had changed. How can a form
created by a mystic yogi be counted as young or old?

Text 60
ity eva kathita vipra
r-kna-carita ubham
sukhada mokada punya
sarva-kala-sukhavaham
iti - thus; eva - thus; kathita - spoken; vipra - O brhmaa; rka-carita - ri Ka's transcendental pastimes; ubham auspicious; sukhada - delightful; mokada - giving liberation; puya
- sacred; sarva-kala-sukhavaham - always pleasing.
O brhmaa, thus I have related Lord Ka's auspicious and
sacred pastimes, which are always pleasing and delightful, and which
bring liberation.

Chapter Twenty-one
ri Indra-yga-bhajana
Breaking the Indra-yaja
Text 1
r-narayana uvaca
ekadananda-yukta ca
nanda-gopo vraje mune
dundubhi vadayam asa
akra-yaga-ktodyama
r-narayana uvaca - ri Nryana i said; ekada - one day;
ananda-yukta - happily; ca - and; nanda-gopo - Nanda-gopa; vraje - in
Vraja; mune - O sage; dundubhi - dundubhi drum; vadayam asa - had
sounded; akra-yaga-ktodyama - about to perform a yajna for the
demigod Indra.

ri Nryaa i said: One day the gopa Nanda, intending to offer


a yaja to the demigod Indra, had a drummer sound a dundubhi drum.
Texts 2 and 3
dadhi kra ghta takra
navanta gua madhu
etany adaya akrasya
puja kurvantv iti bruvan
ye ye santy atra nagare
gopa gopya ca balaka
balika ca dvija bhupa
vaiya udra ca bhaktita
dadhi - yogurt; kra - milk; ghta - ghee; takra - buttermilk;
navanta - better; gua - molasses; madhu - honey; etani - they;
adaya - taking; akrasya - of Indra; puja - worship; kurvantv - should
do; iti - thus; bruvan - saying; ye ye - whoever; santi - are; atra - in
this; nagare - village; gopa - gopas; gopya - gopis; ca - and; balaka boys; balika - girls; ca - abd; dvija - brhmanas; bhupa - ksatriyas;
vaiya - vaisyas; udra - sudras; ca - and; bhaktita - with devotion.
Nanda proclaimed: All the brhmaas, katriyas, vaiyas and
dras in this village must devotedly worship the demigod Indra with
offerings of yogurt, milk, ghee, buttermilk, butter, molasses, and
honey.
Text 4
ity eva ravayitva ca
svayam eva mudanvita
yaim aropayam asa
ramya-sthane su-vistte
ity eva - thus; ravayitva - proclaiming; ca - and; svayam personally; eva - indeed; mudanvita - happy; yaim - staff;
aropayam asa - lifting; ramya-sthane - in a beautiful place; su-vistte broad.

After saying this, cheerful Nanda placed a great pole in a beautiful


and broad place.
Text 5
dadau tatra kauma-vastra
mala-jala manoharam
candanaguru-kasturkukuma-dravam eva ca
dadau - gave; tatra - there; kauma-vastra - silken cloth; malajala - flower garlands; manoharam - beautiful; candanaguru-kasturkukuma-dravam - anointed with sandal, aguru, musk, and kunkuma;
eva - indeed; ca - and.
There he erected a beautiful silken tent decorated with flowers and
anointed with sandal, aguru, musk, and kukuma.
Text 6
snata ktahniko bhaktya
dhtva dhaute ca vasas
uvasa svarna-phe sa
prakalita-padambuja
snata - bathed; ktahniko - performed daily duties; bhaktya - with
devotion; dhtva - placing; dhaute - clean; ca - and; vasas - garments;
uvasa - sat; svara-phe - on a golden throne; sa - he; prakalita washed padambuja - lotus feet.
Then performed his daily duties, bathed, dressed in clean
garments, washed his lotus feet, and sat on a golden throne.
Texts 7 and 8
nana-prakara-patrai ca
brahmanai ca purohitai
gopalair gopikabhi ca

balabhi saha balakai


etasminn antare tatrajagmur nagara-vasina
mahat-sambhta-sambhara
nanopayana-samyuta
nana-prakara-patrais - with many kinds of jars; ca - and;
brahmanai - with brhmanas; ca - and; purohitai - priests; gopalair with gopas; gopikabhis - with gopis; ca - and; balabhi - boys; saha with; balakai - girls; etasmin antare - then; tatra - there; ajagmur came; nagara-vasina - the people of the village; mahat-sambhtasambhara - bringing many offerings; nanopayana-samyuta - with
many gifts.
Accompanied by many brhmana priests, gopas, gopis, boys, and
girls, and bringing many cups, ritual ingredients, and offerings, the
village people came to that place.
Text 9
ajagmur munaya sarve
jvalanto brahma-tejasa
anta iya-ganai sardha
veda-vedaga-paraga
ajagmur - came; munaya - sages; sarve - all; jvalanto - shining;
brahma-tejasa - with spiritual splendor; anta - peaceful; iya-gaai
- disciples; sardha - with; veda-vedaga-paraga - traveled to the
farther shore of the Vedas and Vedgas.
Many great sages shining with spiritual splendor, who had traveled
to the farther shore of the Vedas and Vedgas, came with their
disciples.
Text 10
garga ca galava caiva
sakalya akaayana
gautama karatha kanvo
vatsya katyayanas tatha

gargas - Garga; ca - and; galava - Galava; ca - and; eva - indeed;


sakalya - sakalya; akaayana - Sakatayana; gautama - Gautama;
karatha - Karatha; kanvo - Kanva; vatsya - Vatysa; katyayanas Katyayana; tatha - so.
Garga, Galava, Sakalya, akaayana, Gautama, Karatha, Kanva,
Vatsya, Katyayana, . . .
Text 11
aubharir vamadeva ca
yajavalkya ca panini
yango gauramukho
bharadvaja ca vamana
aubharir - Saurabhi; vamadeva - Vamadeva; ca - and;
yajavalkyas - Yajnavalkya;ca - and; panini - Panini; yango Rasyasrnga; gauramukho - Gauramukha; bharadvaja - Bharadvaja; ca
- and; vamana - Vamana.
. . . aubhari, Vamadeva, Yajavalkya, Panini, yanga,
Gauramukha, Bharadvaja, Vamana, . . .
Text 12
kna-dvaipayana g
sumantur jaimini kaha
paraara ca maitreyo
vaiampayana eva ca
kna-dvaipayana - Kna-dvaipayana; g - Srngi; sumantur Sumantu; jaimini - Jaimini; katha - Katha; paraaras - Parasara; ca and; maitreyo - Maitreya;
vaiampayana - Vaisampayana; eva - indeed; ca - and.
. . . Ka-dvaipayana, g, Sumantu, Jaimini, Kaha, Paraara,
Maitreya, Vaiampayana, . . .
Text 13

brahmaa ca kati-vidha
bhkuka vandinas tatha
bhupa vaiya ca udra ca
samajagmur mahotsave
brahmanas - brhmaas; ca - and; kati-vidha - many kinds;
bhkuka - sannyasis; vandinas - poets; tatha - so; bhupa - kings;
vaiyas - avisyas; ca - and; udra - sudras; ca - and; samajagmur came; mahotsave - to the great festival.
. . . as well as many brhmaas, sannysis, poets, katriyas, vaiyas,
and dras came to that festive ceremony.
Text 14
dva munndran nanda ca
brahmaan bhumipa tatha
svara-phat samuttasthau
vraja cottasthur eva ca
dva - seeing; munndran - the kings of sages; nanda - Nanda;
ca - and; brahmaan - brhmaas; bhumipa - kings; tatha - so;
svara-phat - from his golden throne; samuttasthau - rose; vraja the people of Vraja; ca - and; uttasthur - rose; eva - indeed; ca - and.
Seeing the great sages, brhmaas, and kings, Nanda rose from his
golden throne, and the people of Vraja also rose.
Text 15
praamya vasayam asa
munndra-vipra-bhumipan
team anumati prapya
tatrovasa punar muda
praamya - bowing; vasayam asa - had sit down; munndra-viprabhumipan - the great sages, brhmaas, and kings; team - of them;

anumati - consent; prapya - attaining; tatra - there; uvasa - sat; punar


- again; muda - happily.
Nanda bowed before the great sages, brhmaas, and kings, gave
them comfortable sitting places, and, with their permission, happily
sat down himself.
Text 16
paka ca yai-nikae
kartum aja cakara ha
paka-praja-brahmanana
atam anya sadarat
paka - cooking; ca - and; yai-nikae - under the tent; kartum - to
do; ajam - the order; cakara - gave; ha - inded; paka-prajabrahmaana - of brhmanas expert in cooking; atam - a hundred;
anya - bring; sadarat - respectfully.
Then Nanda respectfully asked a hundred expert brhmaa cooks
to begin cooking under the tent.
Text 17
tatra ratna-pradpa ca
jajvalu parita sada
andh-bhuta ca dhupena
sthana tat surabh-ktam
tatra - there; ratna-pradpa - jewel lamps; ca - and; jajvalu shone; parita - everywhere; sada - always; andh-bhuta - blinded; ca
- and; dhupena - with incense; sthana - place; tat - that; surabhktam - scented.
In that place jewel lamps shone always and everywhere, a blinding
cloud of incense smoke scented every place, . . .
Text 18

nana-vidhani pupani
malyani vividhani ca
naivedya ca bahu-vidha
apurva su-manoharam
nana-vidhani - many kinds; pupani - flowers; malyani - garlands;
vividhani - many kinds; ca - and; naivedya - foods; ca - and; bahuvidha - many kinds; apurva - unprecedented; su-manoharam - very
beautiful.
. . . there were many flowers and flower garlands, many beautiful and
unprecedented offerings of food, . . .
Text 19
ila-lauka-purna ca
allakana sahasrakam
svastikai paripurna ca
bhallakana sahasrakam
kalasana sahasra ca
purna arkaraya mune
ila-lauka-purna - filled with sesame laus; ca - and; allakana
- allakas; sahasrakam - a thousand; svastikai - with svastikas;
paripura - filled; ca - and; bhallakana - of bhallakas; sahasrakam - a
thousand; kalasana - of waterpots; sahasra - a thousand; ca - and;
pura - filled; arkaraya - with sugar; mune - O sage.
. . . thousands of sesame laus, allakas, svastikas, bhallakas, jars of
sugar, . . .
Text 20
yava-godhuma-curnana
laukair madhurair varai
ghta-pakvair vipra-ktai
purani kalasani ca

yava - barley; godhuma - and wheat; curana - flour; laukair laus; madhurair - sweet; varai - excellent; ghta - in ghee; pakvair cooked; vipra-ktai - done by brhmaas; purani - filled; kalasani pots; ca - and.
. . . many jars of delicious barley-wheat laus the brhmaas fried in
ghee, . . .
Text 21
vka-pakvani ramyani
caru-rambha-phalani ca
phalani paripakvani
kala-deodbhavani ca
vka-pakvani - tree-ripened; ramyani - delicious; caru-rambhaphalani - beautiful bananas; ca - and; phalani - fruits; paripakvani very ripe; kala-deodbhavani - locally grown and in season; ca - and.
. . . many delicious tree-ripened bananas and other ripe fruits in
season, . . .
Text 22
krana kumbha-lakani
dadhna tavanti narada
madhuna kumbha-ataka
sarpi-kumbha-sahasrakam
krana - of milk; kumbha-lakani - a hundred thousant pots;
dadhna - of yogurt; tavanti - as many; narada - O Nrada; madhuna of honey; kumbha-ataka - a hundret post; sarpi-kumbhasahasrakam - a thousand pots of ghee.
. . . O Nrada, a thousand pots of milk, a thousand pots of yogurt, a
hundred pots of honey, a thousand pots of ghee, . . .
Text 23

kalasana ca ataka
purna ca navantakai
kalasana tri-lakani
takra-purnani nicitam
kalasanam-of pots; ca - and; ataka - a hundred; pura - filled; ca
- and; navantakai - with butter; kalasana - of pots; tri-lakai three hundred thousand; takra-purani - filled with butrtermilk;
nicitam - indeed.
. . . a hundred pots of butter, three hundred thousand pots of
buttermilk, . . .
Text 24
ghaana paca-lakani
gua-purnani nicitam
vinu-tailena purna ca
kalasana sahasrakam
ghaana - of pots; paca-lakai - five hundred thousand; guapurani - filled with molasses; nicitam - indeed; viu-tailena - with
Viu-oil; pura - filled; ca - and; kalasana - of pots; sahasrakam - a
thousand.
. . . five hundred thousand pots of molasses, and a hundred pots of
Viu-oil.
Texts 25 and 26
vendra ca bahu-vidha
bhogarha-dravya-vahaka
nanabodhani vadyani
caruni madhurani ca
vadaka svarna-yantrani
vadayam asur utsave
nana-vidhani patrani
sauvarna-rajatani ca

vendras - the kings of bulls; ca - and; bahu-vidha - many kinds;


bhogarha-dravya-vahaka - carrying the foods; nanabodhani - many
kinds; vadyani - musical instruments; caruni - beautiful; madhurai sweet; ca - and; vadaka - musicaians;
svara-yantrai - golden instruments; vadayam asur - played; utsave in the festival; nana-vidhani - many kinds; patrai - pots; sauvararajatani - of gold and silver; ca - and.
Regal bulls carried the many cooking ingredients. There were many
pots of gold and silver. Many musicians melodiously played on golden
instruments.
Text 27
vastrani varanarhani
caruni bhuanani ca
svarna-phani ca brahmann
ajagmur yai-sannidhim
vastrai - garments; varaarhani - exquisite; carui - beautiful;
bhuaani - ornaments; ca - and; svara-phani - golden sitting
places; ca - and; brahmann - O brhmaa; ajagmur - came; yaisannidhim - to the tent.
O brhmaa, many beautiful and exquisite garments, ornaments,
and golden thrones were brought to the tent.
Text 28
chagalana sahasrai
mahiana atani ca
meakana ca lakani
hy anayam asa tatra vai
chagalana - of goats; sahasrai - a thousand; mahiaa - of
buffaloes; atani - a hundred; ca - and; meakana - of sheep; ca - and;
lakai - a hundred thousand; hi - indeed; anayam asa - brought; tatra
- there; va - indeed.

A thousand goats, a hundred buffaloes, and a hundred thousand


sheep were also brought.
Text 29
atany eva ganakana
ajagmur yai-sannidhim
prokitani ca sarvai
rakitani ca rakakai
atani - a hundred; eva - and; gaakana - of rhinoceroses;
ajagmur - came; yai-sannidhim - to the tent; prokitani - sprinkled;
ca - and; sarvai - all; rakitani - protected; ca - and; rakakai - by
guards.
A hundred rhinoceroses were also brought. The animals were
sprinkled with water and protected by guards.
Text 30
balakana balikana
vkana vka-yoitam
yuna ca yuvatna ca
sakhya kartu ca ka kama
balakana - of boys; balikana - and girls; vkana - of trees;
vka-yoitam - of the wives of trees; yuna - of youths; ca - and;
yuvatna - of young girls; ca - and; sakhya - the number; kartu - to
do; ca - and; ka - who?; kama - is able.
Who is able to count the trees and flowering vines in that place, or
the boys, girls, and young men and women that came there?
Text 31
gayakana ca sagta
nartakana ca nartanam

rutva dva jana sarve


mumuhu su-mahotsave
gayakana - of the singers; ca - and; sagta - the song;
nartakana - of dancers; ca - and; nartanam - the dance; rutva hearing; dva - seeing; jana - people; sarve - all; mumuhu - were
charmed; su-mahotsave - at the beautiful festival.
Hearing the singers' singing and seeing the dancers' dancing,
everyone became pleased at that beautiful festival.
Text 32
rambhorva menaka ca
ghtac mohin rat
prabhavat bhanumat
vipracitt tilottama
rambha - Rambh; urva - Urvasi; menaka - Menaka; ca - and;
ghtac - Ghrtaci; mohin - Mohini; rat - Rati; prabhavat Prabhavati; bhanumat - Bhanumati;
vipracitt - Vipracitti; tilottama - Tilottama.
O brhmana, the apsars Rambh, Urva, Menaka, Ghtci,
Mohini, Rati, Prabhavat, Bhanumat, Vipracitt, Tilottama, . . .
Text 33
candraprabha suprabha ca
ratnamala madalasa
renuka raman brahmann
eta ajagmur utasave
candraprabha - Candraprabha; suprabha - Suprabha; ca - and;
ratnamala - ratnamala; madalasa - Madalasa; renuka - Renuka; rama
- Ramani; brahman - O brhmaa; eta - they; ajagmur - came; utasave
- to the festival.
. . . Candraprabha, Suprabha, Ratnamala, Madalasa, Reuka, and
Rama also came to the festival.

Text 34
tasa ntyena gtena
stanasya-roi-daranat
rupena vakra-dya ca
murcham apu ca manava
tasa - of them; ntyena - by the dancing; gtena - singing;
stanasya-roi-daranat - by seeing the breasts, hips, and faces;
rupea - by the beauty; vakra-dya - by crooked glances; ca - and;
murcham - enchantment; apu - attained; ca - and; manava - the
men.
The men at once became enchanted by their singing, dancing, and
crooked sidelong glances, and by seeing the beauty of their faces,
breasts, and hips.
Text 35
etasminn antare ghra
ajagama hari svayam
gopala-balakai sardha
balena bala-alina
etasmin antare - then; ghra - quickly; ajagama - came; hari Lord Kna; svayam - personally; gopala-balakai - with the gopa boys;
sardha - with brhmana; balena - powerful; bala-alina - with His plow.
Then Lord Ka personally came, accompanied by the gopa boys
and by powerful Lord Balarma, who carried His plow.
Text 36
dva ta ca jana sarve
sambhrama hara-vihvala
uttasthur arad bhta ca
pulakacita-vigraha

dva - seeing; ta - Him; ca - and; jana - the people; sarve - all;


sambhrama - respectful; hara-vihvala - filled with happiness;
uttasthur - stood; arad - near; bhta - awed; ca - and; pulakacitavigraha - their bodily hairs erect.
The people, the hairs standing up on their bodies, stood up, happy
and filled with awe when they saw Lord Ka, . . .
Text 37
kra-sthanat samayanta
anta sundara-vigraham
vinoda-mural-veuakha-abda-samanvitam
kra-sthana - the abode of transcendental pastimes; samayanta
- coming; anta - peaceful; sundara-vigraham - handsome; vinoda - of
pastimes; mural-veu - murali and venu flutes; akha - conchshells;
abda - sounds; samanvitam - with.
. . . who had just come from His place of pastimes, who was
handsome and peaceful, who was playing a flute and a conchshell, . . .
Text 38
sad-ratna-sara-bhuabhir
bhuita kaustubhena ca
candanaguru-pakena
carcita yama-vigraham
sad-ratna-sara-bhuabhir - with jewel ornaments; bhuita decorated; kaustubhena - with the Kaustubha jewel; ca - and;
candanaguru-pakena - with sandal and aguru paste; carcita anointed; yama-vigraham - dark form.
. . . who was decorated with jewel ornaments and a Kaustbha jewel,
whose dark form was anointed with sandal and aguru, . . .
Text 39

aran-madhyahna-padmasya
payanta ratna-darpanai
caru-candana-candrena
kastur-binduna saha
aakena yatha-kaa
bhala-madhye virajitam
aran-madhyahna-padma - a midday autumn lotus; asya - face;
payanta - seeing; ratna-darpaai - with jewel mirrors; caru beautiful; candana-candrea - with a moon of sandal paste; kasturbinduna - with a musk dot; saha - with; aakena - with a moon; yatha
- as; akaa - the sky; bhala-madhye - in the middle of His forehead;
virajitam - shining.
. . . whose face was splendid like a midday autumn lotus flower, who
was looking in a jewel mirror, whose forehead was splendid with a
sandal-paste moon and a musk dot, who was like a splendid moon in
the sky, . . .
Text 40
malat-malaya yamakanha-vaka-sthalojjvalam
baka-paktya yathakaa
aradya su-nirmalam
malat-malaya - with a garland of malati flowers; yama - dark;
kanha - neck; vaka-sthala - and chest; ujjvalam - splendor; bakapaktya - with a row of ducks; yatha - as; akaa - the sky; aradya autumn; su-nirmalam - splendid.
. . . whose dark neck and chest, splendid with a garland of mlati
flowers, were like an autumn sky splendid with a line of white ducks, . .
.
Text 41
caruna pta-vastrena

obhita-yama-vigraham
vibhanta vidyuta avan
navna-nrada yatha
carua - beautiful; pta-vastrea - with yellow garments; obhitayama-vigraham - splendid dark form; vibhanta - shining; vidyuta with lightning; avan - always; navna-nrada - a new monsoon
cloud; yatha - as.
. . . whose handsome dark form, splendid with beautiful yellow
garments, was like a monsoon cloud and glittering lightning, . . .
Text 42
kunda-prasunair gujabhir
baddha-vakima-cuakam
yathendra-dhanua bhata
vibhanta bhaganair nabha
kunda-prasunair - with kunda flowers; gujabhir - with gunja;
baddha-vakima-cuakam - crowned; yatha - as; indra-dhanua - with a
rainbow; bhata - shining; vibhanta - shining; bhagaair - with stars;
nabha - the sky.
. . . whose topknot, tied with guj and kunda flowers, was like a
rainbow shining with many stars in the sky, . . .
Text 43
ratna-kunala-dptya ca
smita-vaktra su-obhitam
arat-praphulla-padma ca
dyumae kiraair yatha
ratna-kuala-dptya - with the splendor of jewel earrings; ca - and;
smita-vaktra - a crooked smile; su-obhitam - splendid; aratpraphulla-padma - a blossoming autumn lotus; ca - and; dyumae of the moon; kiraair - with light; yatha - as.

. . . and whose splendid smile, shining with jewel earrings, was like a
autumn lotus blossoming in the moonlight.
Text 44
vipra-katriya-vaiya ca
munayo ballava muda
pranamya vasayam asu
ratna-sihasane vibhum
vipra-katriya-vaiyas - brhmaa, ksatriyas, and vaisyas; ca - and;
munayo - sages; ballava - gopas; muda - happily; praamya - bowing;
vasayam asus - had sit down; ratna-sihasane - on a jewel throne;
vibhum - the Lord.
Then the brhmaas, katriyas, vaiyas, sages, and gopas happily
bowed down before the Lord and gave Him a seat on a jewel
throne.
Text 45
uvasa svara-phe sa
tea madhye jagat-pati
yatha babhau arac-candro
jyotiam antare ca khe
uvasa - sat; svara-phe - on the golden throne; sa - and; tea of them; madhye - in the midst; jagat-pati - the master of the
universes; yatha - as; babhau - shone; arac-candro - an autumn moon;
jyotiam - of stars; antare - in; ca - an; khe - the sky.
Then Lord Ka, the master of the universes sat on the golden
throne. He was like an autumn moon shining in the midst of many
splendid stars.
Text 46
stutva tam uus te sarve

jagatam vara param


svecchamaya gunatta
jyot-rupa sanatanam
stutva - offering prayers; tam - to Him; uus - stayed; te - they;
sarve - all; jagatam - of the universes; vara - the master; param supreme; svecchamaya - independent; guatta - beyond the modes
of nature; jyot-rupa - splendid; sanatanam - eternal.
Everyone stood up and offered prayers to Lord Ka, the splendid
and eternal Supreme Personality of Godhead, whose desires are all
fulfilled and who is beyond the modes of nature.
Text 47
dva mahotsava ghra
uvaca pitara hari
vidua durlabha nti
nti-astra-viarada
dva - seeing; mahotsava - the great festival; ghra - quickly;
uvaca - said; pitara - to His father; hari - Lord Kna; vidua - of the
wise; durlabha - difficult to attain; nti - wise conduct; nti-astraviarada - expoert in the Niti-sastras.
Seeing the great festival, Lord Ka, the most learned scholar of
the Niti-stras, spoke of the philosophy of right conduct, His words
beyond the reach of even the greatest philosophers.
Text 48
r-ka uvaca
bho bho ballava-rajendra
ki karoha suvrata
aradhya ka ca ka puja
ki phala pujane bhavet
r-kna uvaca - ri Kna said; bho - O; bho - O; ballava- rajendra
- king of the gopas; ki - what?; karoi - are you doing; iha - here;

suvrata - O saintly one; aradhya - to be worshiped; ka - who?; ca and; ka - what?; puja - worship; ki - what; phala - result; pujane - in
the worship; bhavet - is.
ri Ka said: O king of the gopas, O saintly one, what are you
doing here? Who is being worshiped? How are you worshiping him?
What is the result of this worship?
Text 49
phalena sadhana ki va
ka sadhya sadhanena ca
deve rue bhavet ki va
pujaya pratibandhake
phalena - with the result; sadhana - method; ki - what?; va - or;
ka - what; sadhya - to be attained; sadhanena - by the method; ca and; deve - when the demigod; rue - is angry; bhavet - may be; ki what?; va - or; pujaya - of the worship; pratibandhake - in the
impediment.
What is the method employed to attain the result? What is the
result attained by employing this method? If the object of worship is
displeased how will he punish the worshiper?
Text 50
tuo deva ki dadati
phalam atra paratra kim
kacid dadaty atra phala
paratra neha kacana
tuo - if; deva - the demigod; ki - pleased; dadati - gives;
phalam - result; atra - here; paratra - in the next life; kim - what?; kacid
- something; dadati - gives; atra - here; phala - result; paratra - in the
next life; na - not; iha - here; kacana - something.
If the object of worship is pleased what result will he give in this life
and the next? Some worship brings results in this life but not in the

next, and other worship brings results not in this but only in the next
life.
Text 51
kacic ca nobhayatrapi
cobhayatrapi kacana
aveda-vihita puja
sarva-hani-karanika
kacic - some; ca - and; na - not; ubhayatra - in both; api - even; ca and; ubhayatra - in both; api - also; kacana - some; aveda-vihita - not
prescribed in the Vedas; puja - worship; sarva-hai-karaika - a box of
troubles.
Some worship brings results in both this life and the next. Some
worship does not bring any results in either this life or the next.
Worship that is not ordered by the Vedas is a box of sufferings and
calamities.
Text 52
pujeyam adhuna va te
kim u va purua-kramat
do devas tvaya kisvit
puja yad-anusarin
puja - worship; iyam - this; adhuna - now; va - or; te - of you; kim what?; u - indeed; va - or; purua-kramat - from a series of people;
do - seen; devas - the god; tvaya - by you; kisvit - somehow; puja the worship; yad-anusari - following which.
Is this worship a recent invention or an ancient tradition passed
down through many generations? Have you seen the demigod
worshiped, or is the worship performed without seeing him?
Text 53

sakat khadati devas te


sakat ki va na khadati
sakad bhukte ca yo deva
supraasta tad-arcanam
sakat - directly; khadati - eats; devas - the demigod; te - of you;
sakat - directly; ki - whether?; va - or; na - not; khadati - eats;
sakad - directly; bhukte - eats; ca - and; yo - who; deva - demigod;
supraasta - better; tad-arcanam - that worship.
Does the demigods directly eat the offerings or not? The worship is
better when the demigod directly eats.
Text 54
pthivya brahmana deva
iti vedair nirupitam
sarvea pujanat tata
su-praasta dvijarcanam
pthivyas - of the earth; brahmana - the brhmanas; deva - the
demigods; iti - thus; vedair - by the Vedas; nirupitam - said; sarvea of all; pujanat - than the worship; tata - O father; su-praasta - better;
dvijarcanam - worship of the brhmaas.
The Vedas declare that the brhmaas are the demigods of the
earth. Worship of the brhmaas is better than all other kinds of
worship.
Text 55
sakat khadati naivedya
vipra-rup janardana
brahmae paritue ca
santua sarva-devata
sakat - directly; khadati - eats; naivedya - the offering; vipra-rup
- in the form of a brhmana; janardana - Lord Vinu; brahmane - when
a brhmaa; paritue - is pleased; ca - and; santua - is pleased;
sarva-devata - all the demigods.

The Supreme Personality of Godhead, Lord Viu, enters the


brhmaas and eats through them. When a brhmaa is pleased, then
all the demigods are pleased also.
Text 56
ki tasya deva-pujaya
yo niyukto dvijarcane
pujita brahmaa yena
pujita sarva-devata
ki - whether?; tasya - of this; deva-pujaya - in the worship of ythe
demigods; yo - who; niyukto - engaged; dvijarcane - in the worship of
the brhmana; pujita - worshiped; brahmana - the brhmanas; yena by whom; pujita - worshiped; sarva-devata - all the demigods.
Why would a person engaged in worshiping the brhmanas worship
the demigods? When the brhmanas are worshiped then all the
demigods are worshiped automatically.
Text 57
devaya dattva naivedya
na datta brahmanaya cet
bhasm-bhuta ca tad-dravya
pujana niphala bhavet
devaya - to a demigod; dattva - giving; naivedya - food; na - not;
datta - given; brahmaaya - to the brhmaas; cet - if; bhasmbhutam - burned to ashes; ca - and; tad-dravya - that thing; pujana worship; niphala - useless; bhavet - becomes.
If a person offers food to a demigod and then does not offer it also
to a brhmaa, then his property becomes burned to ashes and his
worship becomes fruitless.
Text 58

vipraya deva-naivedya
dana dhruvam anantakam
tuo devo vara dattva
prayati ca sva-mandiram
vipraya - to a brhmana; deva-naivedya - food offered to the
demigods; dana - charity; dhruvam - indeed; anantakam - limitless;
tuo - pleased; devo - the demigod; vara - blessing; dattva - giving;
prayati - goes; ca - and; sva-mandiram - to his abode.
If one gives in charity to a brhmaa the foods offered to a
demigod, the demigod becomes pleased and offers limitless blessings.
The donor goes to the world of the demigods.
Text 59
dattva devaya naivedya
muho bhukte svaya yadi
dattapahar devasva
bhuktva ca naraka vrajet
dattva - giving; devaya - to a demigod; naivedya - food; muho fool; bhukte - eats; svaya - himself; yadi - if; datta - given; apahar taking away; devasva - the property of a demigod; bhuktva - eating;
ca - and; naraka - to hell; vrajet - goes.
If one offers food to a demigod and then eats the remnants himself,
he robs the demigod's property. Such a person goes to hell.
Text 60
deva-datta na bhoktavya
naivedya ca vina hare
praasta sarva-deveu
vinor naivedya-bhojanam
deva-datta - given to a demigod; na - not; bhoktavya - to be
eaten; naivedya - offering of food; ca - and; vina - without; hare - of

Lord Hari; praasta - glorious; sarva-deveu - in all the demigods;


vior - of Lord Viu; naivedya-bhojanam - the eating of food.
The remnants of offerings to the demigods may not be eaten. Only
the remnants of offerings to Lord Viu may be eaten. Offerings to
Lord Viu are much better than offerings to the demigods.
Text 61
anna viha jala mutra
yad vior aniveditam
sarvea ca kramam ida
brahmanana vieata
anna - food; viha - stool; jala - water; mutra - urine; yad what; vior - of Lord Viu; aniveditam - not offered; sarvea - of all;
ca - and; kramam - sequence; ida - this; brahmaana - of the
brhmaas; vieata - specifically.
Food not offered to Lord Viu is stool. Water not offered to Lord
Viu is urine. This is true for everyone, but it is especially true for the
brhmaas.
Text 62
na dattva vastu devaya
datta vipraya cet su-dh
bhuktva vipra-mukhe devas
tua svarga prayati ca
na - not; dattva - giving; vastu - thing; devaya - to a demigod;
datta - given; vipraya - to a brhmana; cet - if; su-dh - an intelligent
person; bhuktva - eating; vipra-mukhe - in the brhmaa's mouth;
devas - the demigod; tua - pleased; svarga - to Svarga; prayati goes; ca - and.
If, not offering it first to a demigod, a person offers food to a
brhmaa, the demigod becomes pleased and eats through the
brhmaa's mouth. The donor then goes to Svargaloka.

Text 63
tasmat sarva-prayatnena
vipranam arcana kuru
praasta-phala-datna
iha loke paratra ca
tasmat - therefore; sarva-prayatnena - very carefully; vipraam - of
the brhmaa; arcana - worship; kuru - please do; praasta - - best;
phala - results; data - the givers; iha - in this; loke - world; paratra in the next; ca - and.
Therefore, with all carefulness please worship the brhmaas, who
give the best results both in this life and the next.
Text 64
japas tapa ca puja va
yaja-dana mahotsava
sarvea karmana saro
vipra-tui ca dakina
japas - chanting; tapa - austerities; ca - and; puja - worship; va or; yaja - yajnas; dana - charity; mahotsava - a great festival;
sarvea - of all; karmaa - deeds; saro - the best; vipra-tui satisfaction of the brhmaas; ca - and; dakia - gift.
Better than chanting mantras, performing austerities, worship, and
yajas, giving charity, and celebrating great festivals, is pleasing the
brhmaas and giving gifts to
them. Pleasing the brhmaas is the best of all pious deeds.
Text 65
brahmanana arreu
tihanti sarva-devata
padeu sarva-trthani

punyani pada-dhuliu
brahmaana - of the brhmaas; arreu - in the bodies;
tihanti - stay; sarva-devata - all the demigods; padeu - in the feet;
sarva-trthani - all holy places; puyani - pious deeds; pada-dhuliu in the dust of their feet.
All demigods stay in the brhmaas' bodies. All holy places stay in
the brhmanas' feet. All pious deeds stay in the dust from the
brhmaas' feet.
Text 66
padodakeu viprana
trtha-toyani santi ca
tat-sparat sarva-trtheu
snana-janya-phala bhavet
padodakeu - in the water that washed the feet; viprana - of the
brhmanas; trtha-toyani - the water of holy places; santi - are; ca and; tat-sparat - by touching it; sarva-trtheu - in all holy places;
snana-janya-phala - the result of bathing; bhavet - is.
The waters of all holy places stay in water that has washed the
brhmaas' feet. By touching that water one attains the result of
bathing in all holy places.
Text 67
nayanti bhakaad roga
bhakti-bhavena ballava
sapta-janma-ktat papan
mucyate natra saaya
nayanti - perish; bhakaad - from eating; roga - diseases; bhaktibhavena - by the power of devotion; ballava - O gopa; sapta - seven;
janma - births; ktat - performed; papan - sins; mucyate - is released;
na - not; atra - here; saaya - doubt.

O gopa, by devotedly drinking that water one becomes cured of


disease and freed from the sins of seven births. Of this there is no
doubt.
Text 68
papa paca-vidha ktva
yo vipra pranamed dvijam
sa snata sarva-trtheu
sarva-papat pramucyate
papa - sin; paca-vidha - five kinds; ktva - doing; yo - who; vipra
- a brhmana; pranamed - offers obeisances; dvijam - a brhmaa; sa he; snata - bathed; sarva-trtheu - in all holy places; sarva-papat from all sins; pramucyate - is freed.
If he bows down before a brhmaa, a sinner who has committed
the five kinds of sins becomes free of all sins. He attains the result of
bathing at all holy places.
Text 69
brahmaa-spara-matrena
mukto bhavati patak
daranan mucyate papad
iti vede nirupitam
brahmaa-spara-matrea - simply by touching a brhmaa; mukto
- liberated; bhavati - becomes; patak - a resident of hell; daranan from seeing; mucyate - is freed; papad - from sin; iti - thus; vede - in
the Vedas; nirupitam - is described.
Simply by touching a brhmaa, a resident of hell becomes
released. Simply by seeing a brhmana, one becomes free from sins.
This is said in the Vedas.
Text 70

aprajo vatha prajo va


brahmao vinu-vigraha
vipra pranadhika vinor
ye vipra hari-sevina
aprajo - a fool; va - or; atha - then; prajo - a wise man; va - or;
brahmao - a brhmaa; viu - of Lord Viu; vigraha - the form;
vipra - a brhmaa; praadhika - more dear than life; vior - of Lord
Viu; ye - who; vipra - brhmaas; hari- sevina - servants of Lord
Viu.
Intelligent or not, a brhmaa is the form of Lord Vinu. The
brhmanas that serve Lord Vinu are more dear than life to Him.
Text 71
dvijana hari-bhaktana
prabhavo durlabha rutau
yea padabja-rajasa
sadya puta vasundhara
dvijana - of the brhmanas; hari-bhaktana - devoteews of Lord
Vinu; prabhavo - the power; durlabha - rare; rutau - in the ear;
yea - of whom; padabja-rajasa - by the dust of the lotus feet; sadya
- at once; puta - purified; vasundhara - the earth.
The Vedas declare that brhmaa devotees of Lord Viu are
extremely powerful. The dust of their lotus feet at once purifies the
earth.
Text 72
tea ca pada-cihna yat
trtha tat parikrtitam
tea ca spara-matrea
trtha-papa praayati
tea - of them; ca - and; pada-cihna - the footprint; yat - what;
trtha - a holy place; tat - that; parikrtitam - said; tea - of them; ca

- and; spara-matrea - simply by the touch; trtha-papa - the sins in


the holy places; pranayati - are destroyed.
Their footprints are holy places. Their touch destroys the sins that
sinners leave behind at the holy places.
Text 73
aliganat sadalapat
team ucchia-bhojanat
daranat sparanac caiva
sarva-papat pramucyate
aliganat - by their embrace; sadalapat - conversation; team - of
them; ucchia-bhojanat - from eating the remnants of food; daranat by seeing; sparanat - by touching; caiva - and; sarva-papat - from all
sins; pramucyate - is freed.
By embracing them, conversing with them, eating the remnants of
their food, seeing them, or touching them, one becomes freed from all
sins.
Text 74
bhramane sarva-trthana
yat punya snanato bhavet
hari-dasasya viprasya
tat punya daranal labhet
bhramae - in traveling; sarva-trthana - of all holy places; yat what; puya - piety; snanato - from bathing; bhavet - may be; haridasasya - of service to Lord Hari; viprasya - of a brhmaa; tat - that;
puya - piety; daranal - by seeing; labhet - attains.
Simply by seeing a brhmaa-servant of Lord Hari one attains the
same purification attained by traveling to all holy places and bathing
in all holy rivers.

Text 75
ye vipra haraye dattva
nityam anna ca bhujate
ucchia-bhojanat tea
harer dasya labhen nara
ye - who; vipra - brhmanas; haraye - to Lord Hari; dattva - giving;
nityam - regularly; anna - food; ca - and; bhujate - eats; ucchiabhojanat - the remnants of food; tea - of them; harer - of Lord Hari;
dasya - service; labhet - attains; nara - a person.
By eating the remnants of food eaten by brhmaas who regularly
offer food to Lord Hari and then eat His remnants, one attains direct
service to Lord Hari.
Text 76
na dattva haraye bhaktya
bhujate ca bhramad api
pura-sada vastu
jala mutra-sama bhavet
na - not; dattva - giving; haraye - to Lord Hari; bhaktya - with
devotion; bhujate - eats; ca - qand; bhramad - by mistake; api - even;
pura - stool; sada - like; vastu - thing; jala - water; mutra-sama
- like urine; bhavet - is.
When a person foolishly eats what is not offered to Lord Hari, his
food is like stool and the water he drinks is like urine.
Text 77
bhakta-hasta-gata vastu
tad vinor eva ballava
adattva haraye bhuktva
devasva-bhojako bhavet

bhakta - of a devotee; hasta - in the hand; gatam - gone; vastu thing; tad - that; vinor - of Lord Vinu; eva - indeed; ballava - O gopa;
adattva - not offering; haraye - to Lord Hari; bhuktva - eating; devasvabhojako - eating what belongs to the Lord; bhavet - becomes.
O gopa, what is in a devotee's hand is automatically the property of
Lord Viu. If someone accepts food from a devotee's hand and then
eats it without it being offered to Lord Hari, he is thief of the Supreme
Lord's property.
Text 78
udra ced dhari-bhakta ca
naivedya-bhojanotsuka
amanna haraye dattva
paka ktva ca khadati
udras - a sudra; ced - if; dhari-bhakta - a devotee of Lord Hari; ca
- and; naivedya-bhojanotsuka - eager to eat the offered food;
amanna - uncooked food; haraye - tom Lord Hari; dattva - giving;
paka - cooking; ktva - doing; ca - and; khadati - eats.
If he is a devotee of Lord Hari, a dra should cook food, offer it to
Lord Hari, and then eat the remnants.
Text 79
vipra-katriya-vaiyana
alagrama-ilarcane
adhikaro na udrana
harer evarcane tatha
vipra-katriya-vaiyana - of brhmaas, katriyas, and vaiyas;
alagrama-ilarcane - in worship of lagrma-il; adhikaro qualification; na - not; udraa - of dras; harer - of Lord Hari; eva indeed; arcane - in the worship; tatha - so.

Only brhmaa, katriyas, and vaiyas are qualified to worship the


lagrma-il. The dras are not qualified to worship Lord Hari in
that way.
Text 80
dravyany etani gopendra
viprebhya cen na dasyasi
bhasm-bhutani sarvani
bhaviynti na saaya
dravyani - things; etani - these; gopendra - O king of the gopas;
viprebhya - to the brhmaas; cet - if; na - not; dasyasi - you will give;
bhasm-bhutani - burned to ashes; sarvai - all; bhaviynti - will be; na
- not; saaya - doubt.
O king of the gopas, if you do not offer all these things to the
brhmaas, then everything you possess will be burned to ashes. Of
this there is no doubt.
Text 81
anna ca sarva-jvebhya
puyartha datum arhasi
dattva viia-jvebhyo
viia phalam apnuyat
anna - food; ca - and; sarva-jvebhya - to all living entities;
punyartha - for piety; datum - to give; arhasi - is worthy; dattva giving; viia-jvebhyo - to the best living entities; viia - the best;
phalam - result; apnuyat - attains.
To attain purification one should give food to all living entities. Still,
by giving to exalted living entities one attains a better result.
Text 82
ato dattva manuebhyo

labhate 'a-guna phalam


tato viia udrebhyo
dattva tad dvi-gua phalam
ato - therefore; dattva - giving; manuebhyo - to human beings;
labhate - attains; aa-gua - eight times; phalam - result; tato - than
that; viia - better; udrebhyo - to dras; dattva - giving; tad that; dvi-gua - twice; phalam - result.
By giving to human beings one attains a result eight times better
than by giving to lower species. By giving to a dra one attains a
result two times better than that.
Text 83
dattvanna vaiya-jatibhyas
tata caa-guna phalam
katriyebhyo 'pi vaiyana
dattvanna dvi-gua bhavet
dattva - giving; annam - food; vaiya-jatibhyas - to vaiyas; tata than that; ca - and; aa-gua - eight times; phalam - result;
katriyebhyo - to ksatriyas; api - also; vaiyana - of vaiyas; dattva giving; anna - food; dvi-gua - twice; bhavet - is.
By giving food to vaiyas one attains a result eight times better
than that, and by giving food to katriyas one attains a result two
times better still.
Text 84
katriyana ata-guna
viprebhyo 'nna pradaya ca
viprana ca ata-guna
astra-je brahmane phalam
katriyana - of ksatriyas; ata-gua - a hundred times; viprebhyo
- to brhmaas; annam - food; pradaya - giving; ca - and; vipraa ofg brhmaas; ca - and; ata-gua - a hundred times; astra-je -

learned in the scriptures; brahmae - to a brhmaa; phalam - the


result.
By giving food to brhmaas one attains a result a hundred times
better than by giving to katriyas. By giving food to a brhmana
learned in the scriptures one attains a result a hundred times better
than by giving to ordinary brhmanas.
Text 85
astra-janat ata-guna
bhakte vipre labhed dhruvam
sa canna haraye dattva
bhukte bhaktya ca sadaram
astra-janam - learned in the scriptures; ata-gua - a hundred
times; bhakte - to a devotee; vipre - brhmaa; labhed - attains;
dhruvam - indeed; sas - he; ca - and; annam - food; haraye - to Lord
Hari; dattva - giving; bhukte - eats; bhaktya - with devotion; ca - and;
sadaram - with respect.
By giving food to a brhmaa devotee of the Lord one attains a
result a hundred times better than be giving to a brhmana learned in
the scriptures. A devotee brhmana offers the food to Lord Hari and
then eats the remnants with respect and devotion.
Text 86
vinave bhakta-vipraya
dattva datu ca yat phalam
tat phala labhate nuna
bhakta-brahmana-bhojane
vinave - to Lord Vinu; bhakta-vipraya - to a devotee-brhmaa;
dattva - giving; datu - of a giver; ca - and; yat - what; phalam - result;
tat - that; phala - result; labhate - obtains; nuna - indeed; bhaktabrahmaa-bhojane - feeding a devotee-brhmaa.

By feeding a devotee-brhmaa one attains the result of giving


charity to a devotee-brhmaa and to Lord Viu.
Text 87
bhakte tue haris tuo
harau tue ca devata
bhavanti sikta sakha ca
yatha mula-nisecanat
bhakte - when a devotee; tue - is pleased; haris - Lord Hari; tuo
- is pleased; harau - when Lord Hari; tue - is pleased; ca - and;
devata - the demigods; bhavanti - become; sikta - watered; sakha the branches; ca - and; yatha - as; mula-nisecanat - by watering the
root.
When a devotee is pleased, then Lord Hari is pleased. When Lord
Hari is pleased then all the demigods become pleased, as by watering
the root all of a tree's branches are also watered.
Text 88
dravyany etani devaya
yady ekasmai prayacchati
sarve deva vitua ced
devaika ki kariyati
dravyani - things; etani - these; devaya - to one demigod; yadi - if;
ekasmai - to one; prayacchati - gives; sarve - all; deva - the demigods;
vituas - are displeased; ced - if; devaika - one demigods; ki what?; kariyati - will do.
If by offering all these things to one demigod the others are
displeased, what good result will this one demigod grant?
Text 89
athava tva ca vastuni

dehi govardhanaya ca
ga vardhayati yo nitya
tena govardhana smta
athava - or; tva - you; ca - and; vastuni - the things; dehi - you
should give; govardhanaya - to Govardhana Hill; ca - and; ga - the
cows; vardhayati - nourishes; yo - who; nitya - always; tena - by that;
govardhana - Govardhana; smta - is considered.
Instead, you should offer all these things to the hill that because it
nourishes (vardhana) the cows (go) is called Govardhana.
Text 90
govardhana-samas tata
punyavan na hi bhu-tale
nitya dadati gobhyo ye
navnani tnani ca
govardhana - to Govardhana; samas - equal; tata - O father;
puyavan - pious; na - not; hi - indeed; bhu-tale - on the earth; nitya always; dadati - gives; gobhyo - to the cows; ye - who; navnani - new;
tani - grasses; ca - and.
O father, on this earth no one is pious and saintly like Govardhana
Hill, which every day gives new grasses to the cows.
Text 91
trtha-snaneu yat punya
yat punya vipra-bhojane
yat puya ca maha-dane
yat puya hari-sevane
trtha-snaneu - bathing in holy places; yat - what; puya - piety;
yat - what; puya - piety; vipra-bhojane - in feeding a brhmaa; yat what; puya - piety; ca - and; maha-dane - in great charity; yat what; puya - piety; hari-sevane - in serving Lord Hari.

The piety that comes from bathing at holy places, the piety that
comes from feeding brhmaas, the piety that comes from giving
generous charity, the piety that comes from serving Lord Hari, . . .
Text 92
sarva-vratopavaseu
sarvev eva tapasu ca
bhuva paryaane yat tu
satya-vakyeu yad bhavet
sarva-vrata - all cows; upavaseu - and fasts; sarveu - all; eva indeed; tapasu - austerities; ca - and; bhuva - of the earth;
paryaane - in circumambulation; yat - what; tu - indeed; satyavakyeu - in speaking the truth; yad - what; bhavet - may be.
. . . and the piety that comes from all vows and fasts, all austerities,
circumambulating the earth, and speaking truthfully, . . .
Text 93
sarve deva gavam age
trthani tat-padeu ca
tad-guhyeu svaya lakms
tihaty eva sada pita
sarve - all; deva - the demigods; gavam - of the cows; age - in the
limbs; trthani - the holy places; tat-padeu - in their feet; ca - and;
tad-guhyeu - in their hearts; svaya - personally; lakms - Goddess
Lakmi; tihati - stay; eva - indeed; sada - always; pita - O father.
. . . as well as all the demigods, always stay in the bodies of the cows.
The holy places always stay in the cows' hooves. O father, Goddess
Lakmi always stays in the cows' hearts.
Text 94
go-padakta-mda yo hi

tilaka kurute nara


trtha-snato bhavet sadyo
'bhaya tasya pade pade
go-pada - the cows' hooves; akta - anointed; mda - with the mud;
yo - who; hi - indeed; tilaka - tilaka; kurute - makes; nara - a person;
trtha-snato - bathing in a holy place; bhavet - does; sadyo - at once;
abhaya - fearlessness; tasya - of him; pade - step; pade - by step.
A person that wears tilaka of mud that touched a cow's hoof attains
the result of bathing in a holy place. He is fearless at every step.
Text 95
gavas tihanti yatraiva
tat trtha parikrtitam
pranas tyaktva naras tatra
sadyo mukto bhaved dhruvam
gavas - the cows; tihanti - stay; yatra - where; eva - indeed; tat that; trtha - holy place; parikrtitam - is glorified; praas - life
breath; tyaktva - abandoning; naras - a person; tatra - there; sadyo - at
once; mukto - liberated; bhaved - becomes;
dhruvam - indeed.
A place where cows stay is holy. One who dies there is at once
liberated.
Text 96
brahmanana gavam aga
yo hanti manavadhama
brahma-hatya-sama papa
bhavet tasya na saaya
brahmaana - of the brhmaas; gavam - of cows; aga - the
body; yo - one who; hanti - harms; manavadhama - the lowest of
men; brahma-hatya - killing a brhmaa; sama - equal; papa - sin;
bhavet - is; tasya - of him; na - not; saaya - doubt.

One who harms a brhmaa or a cow is the lowest of men. he


commits a great sin, as if he had killed a brhmana. Of this there is no
doubt.
Text 97
narayanaan vipra ca
ga ca ye ghnanti manava
kalasutra ca te yanti
yavac candra-divakarau
narayaaan - the limbs of Lord Nryaa; vipra - the
brhmaas; ca - and; ga - the cows; ca - and; ye - who; ghnanti harms; manava - people; kalasutra - to hell; ca - and; te - they; yanti
- go; yavac - as; candra-divakarau - the sun and the moon.
A person who harms the cows or the brhmaas, who are the limbs
of Lord Nryana, goes to hell for as long as the sun and moon shine
in the sky.
Text 98
ity evam uktva r-ko
virarama ca narada
ananda-yukto nanda ca
tam uvaca smitanana
ity evam - thus; uktva - speaking; r-kno - Lord Kna; virarama
- stopped; ca - and; narada - O Nrada; ananda-yukto - blissful; nandas
- Nanda; ca - and; tam - to Him; uvaca - said; smitanana - smiling.
O Nrada, after speaking these words, Lord Kna became silent.
Happily smiling Nanda then spoke to Him.
Text 99
r-nanda uvaca

paurvaparya pujeti
mahendrasya mahatmana
su-vi-sadhan sadhya
sarva-asya manoharam
asyani jvina prana
asyaj jvanti jvina
r-nanda uvaca - ri Nanda said; paurva - previous; apar others; iya - this; puja - worship; iti - thus; mahendrasya - of King
Indra; mahatmana - the great soul; su-vi- sadhan - giving good
rain; sadhya - attainable; sarva-asya - all
vegetation; manoharam - beautiful; asyani - from vegetation; jvina
- of the living entities; prana - the lives; asyaj - from vegetation;
jvanti - live; jvina - the living entities.
ri Nanda said: This worship of noble-hearted King Indra is a
tradition in our family. Indra gives good rains. From rain come crops.
Crops are life for the living beings. Because of crops everyone lives.
Text 100
pujayanti vraja-stha ca
mahendra purua-kramat
mahotsava vatsarante
nirvighnaya ivaya ca
pujayanti - worship; vraja-stha - the people of Vraja; ca - asnd;
mahendra - Indra; purua-kramat - from the ancestors; mahotsava great festival; vatsara - of a year; ante - at the end; nirvighnaya - for
freedom from impediments; ivaya - for auspiciousness; ca - and.
To attain auspiciousness and protection from troubles and
obstacles, the people of Vraja traditionally worship King Indra at the
end of each year.
Text 101
ity eva vacana rutva
balena saha madhava
uccair jahasa ca punar

uvaca pitara muda


ity eva - thus; vacana - words; rutva - hearing; balena Balarma; saha - with; madhava - Kna; uccair - loudly; jahasa laughed; ca - and; punar - again; uvaca - said; pitara - to His father;
muda - happily.
Hearing these words, Kna and Balarma burst out laughing.
Happy Kna then spoke to His father.
Text 102
r-kna uvaca
aho ruta vicitra te
vacana paramadbhutam
upahasya loka-astre
devev eva vigarhitam
r-ka uvaca - Lord Ka said; aho - Oh!; ruta - heard;
vicitra - wonder; te - of you; vacana - the words; paramadbhutam - a
great wonder; upahasya - ridiculous; loka-astre - in both the
scriptures and the common-sense og the world; devev - in the
demigods; eva - indeed; vigarhitam - condemned.
Lord Ka said: Ah! What strange words have We heard from you!
Both the scriptures and the common-sense of this world laugh at these
words. The demigods condemn these words.
Text 103
nirupana nasti kutra
akrad vi prajayate
apurva nti-vacana
rutam adya mukhat tava
nirupana - description; na - not; asti - is; kutra - where?; akrad from Indra; vi - rain; prajayate - is born; apurva - unprecedented;
nti-vacana - the statement of scripture; rutam - heard; adya today; mukhat - from the mouth; tava - of you.

No one talks like that. Who talks like that? The scriptures don't say
that. Only today and only from your mouth has anyone heard words
like that.
Text 104
ruta nti rutavata
he tata nanaya vada
vacana sama-vedokta
santo jananti sarvata
ruta - heard; nti - the conclusion of scripture; rutavata - of
they who have heard; he - O; tata - father; na - not; anaya - improper;
vada - say; vacana - words; sama-veda - in the Sma Veda; ukta spoken; santo - saintky devotees; jananti - know; sarvata - in all
respects.
O father, please don't talk this nonsense. Say what the Vedic
scholars say. The saintly devotees know what the Sma Veda says
about this.
Text 105
prana kuruva mantra ca
vibudhan api sasadi
bruvanti paramartha ca
kim indrad vir eva ca
prana - a question; kuruva - please ask; mantra - advice; ca and; vibudhan - the wise; api - also; sasadi - in the assembly; bruvanti
- say; paramartha - the final conclusion; ca - and; kim - what?; indrad
- from Indra; vir - rain; eva - indeed; ca - and.
Ask the philosophers what they think. They will answer, How can
rain come from Indra?"
Text 106

suryad dhi jayate toya


toyac chasyani akhina
tebhyo 'nnani phalany eva
tebhyo jvanti jvina
suryad - from the sun; hi - indeed; jayate - is produced; toya water; toyac - from water; asyani - plants; akhina - trees; tebhyo from them; annani - grains; phalani - fruits; eva - indeed; tebhyo - from
them; jvanti - live; jvina - the living beings.
From the sun comes water. From water come trees and plants.
From trees and plants come fruits and grains. With fruits and grains
the living entities are able to live.
Text 107
surya-grasta ca nra ca
kale tasmat samudbhava
suryo meghadaya sarve
vidhatra te nirupita
surya-grasta - taken by the sun; ca - and; nira - water; ca - and;
kale - at the proper time; tasmat - from it; samudbhava - released;
suryo - the sun; meghadaya - beginning with the clouds; sarve - all;
vidhatra - by destiny; te - the; nirupita - described.
The sun absorbs water and in time releases it. The sun, the clouds,
and everything else are under the control of destiny. That is the right
explanation.
Text 108
toya-yukto jaladharo
gaja ca sagaro marut
asyadhipo npo mantr
vidhatra te nirupita
toya-yukto - filled with water; jaladharo - a cloud; gaja - an
elephant; ca - and; sagaro - the ocean; marut - the air; asyadhipo -

the farmer; npo - the king; mantr - the king's minister; vidhatra - by
destiny; te - they; nirupita - described.
The water-laden clouds, ocean, wind, elephants, farmers, kings,
and royal counselors are all under the control of destiny. That is the
right explanation.
Text 109
jaladakana asyana
tnana ca nirupitam
sarve 'bde 'sty eva tat sarva
kalpe kalpe yuge yuge
jaladakana - of the clouds; asyana - of the plants; tana - of
the grass; ca - and; nirupitam - described; sarve - every; abde - year;
asti - is; eva - indeed; tat - that; sarva - all; kalpe - kalpa; kalpe - after
kalpa; yuge - yuga; yuge - after yuga.
Year after year, yuga after yuga, and kalpa after kalpa, the clouds,
plants, and grass remain under the control of destiny.
Text 110
hast samudrad adaya
karena jalam psitam
dadyad ghanaya tad dadydad
vatena prerito ghana
hasti - the elephant; samudrad - from the ocean; adaya - taking;
karea - with its trunk; jalam - water; psitam - desired; dadyad - gives;
ghanaya - to the cloud; tad - that; dadydad - gives; vatena - by the
wind; prerito - sent; ghana - cloud.
The elephant takes the water it wishes from the ocean and gives it
to the clouds. The clouds are then carried by the wind.
Text 111

sthane sthane pthivya ca


kale kale yathocitam
ecchayavirbhuta ca
na bhuta pratibandhakam
sthane - in place; sthane - after place; pthivya - on the earth; ca and; kale - in time; kale - after time; yatha - as; ucitam - appropriate;
a - of the Supreme Personality of Godhead; icchaya - by the
desire;virbhuta ca - and; na - not; bhuta - manifested;
pratibandhakam - obstacle.
In place after place and in time after time, rain is manifest on the
earth by the will of the Supreme Personality of Godhead. Nothing
stops His will.
Text 112
bhuta bhavya bhaviya ca
mahat kudra ca madhyamam
dhatra nirupita karma
kena tata nivaryate
bhuta - was; bhavya - is; bhaviya - will be; ca - and; mahat great; kudra - small; ca - and; madhyamam - middle; dhatra - by
fate; nirupita - described; karma - karma; kena - by what; tata - O
father; nivaryate - is stopped.
Past, present, future, great, middling, and small are all manifested
by destiny. What can stop destiny?
Text 113
jagac caracara sarva
kta tenevarajaya
adau vinirmito bhakya
pacaj jva iti smtam

jagat - universe; caracara - moving an inert; sarva - all; kta done; tena - by Him; varajaya - by the order of the Supreme
Personality of Godhead; adau - in the beginning; vinirmito - made;
bhakya - to be eaten; pacat - then; jva - living
entity; iti - thus; smtam - considered.
The entire universe of moving and unmoving beings was created
by the order of the Supreme Personality of Godhead. First food was
created, and then the living entities.
Text 114
abhyasac ca sva-bhavo hi
sva-bhavat karma eva ca
jayate karmana bhogo
jvina sukha-dukhayo
abhyasat - by repetition; ca - and; sva-bhavo - own nature; hi indeed; sva-bhavat - from own nature; karma - karma; eva - indeed; ca
- and; jayate - is manifest; karmaa - by karma; bhogo - experience;
jvina - of the living entities; sukha-dukhayo - of pleasure and
pain.
From repeated action the living entities' own nature is manifest.
From their own nature karma is manifest. From karma their pleasures
and pains are manifest.
Texts 115 and 116
yatana-janma-marana
roga-oka-bhayani ca
samutpatti-vipad divya
kavita va yao 'yaa
punya ca svarga-vasa ca
papa naraka-sasthiti
muktir bhaktir harer dasya
karmana ghaate nnam

yatana - suffering; janma - birth; maraa - death; roga - disease;


oka - lamentation; bhayani - fear; ca - and; samutpatti - good fortune;
vipad - calamity; divya - spelndid; kavita - poetry; va - or; yao - fame;
ayaa - infamy; puyam - piety; ca - and; svarga-vasa - residence in
Svargaloka; ca - and; papa - curse; naraka-sasthiti - residence in
hell; muktir - liberation; bhaktir - devotion; harer - for Lord Hari;
dasya - service; karmaa - by karma; ghaate - is; nam - of human
beings.
Birth, death, suffering, disease, lamentation, fear, good fortune,
calamity, splendid learning, fame, infamy, piety, residence in
Svargaloka, sin, residence in hell, liberation, devotion to Lord Hari,
and service to Lord Hari, are all created in human beings by karma.
Text 117
sarvea janako ha
cabhyasa-la-karmanam
dhatu ca phala-data ca
sarva tasyecchaya bhavet
sarvea - of all; janako - the father; hi - indeed; a - the
Supreme Personality of Godhead; ca - and; abhyasa - repetition; la own nature; karmaam - andf karma; dhatus - of the creator; ca - and;
phala-data - the giver of results; ca - and; sarva - all;
tasya - of Him; icchaya - by the desire; bhavet - is.
The Supreme Personality of Godhead is the father of all. He is the
father of repeated action, own nature, karma, and destiny. He is the
giver of results. Everything is manifest by His wish.
Texts 118-122
vinirmito vira yena
tattvani praktir jagat
kurma ea ca dharan
cabrahma-stamba eva ca
yasyajaya marut kurma
kurma ea bibharti ca
eo vasundhara murdhna

sa ca sarva caracaram
yasyajaya sada vati
jagat-prano jagat-traye
tapati bhramana ktva
bhur-loka su-prabhakara
dahaty agni sacarate
mtyu ca sarva-jantuu
bibhrati akhina kale
pupani ca phalani ca
sva-sva-sthane samudra ca
turna majjanty adho 'dhuna
tam a bhaja bhaktya ca
ko va ki kartum vara
vinirmito - created; vira - the universal form; yena - by whom;
tattvani - the tattvas; praktir - matter; jagat - the universe; kurma the tortoise; ea - Lord ea; ca - and; dharan - the earth; ca and; a - from; brahma - Brahm; stamba - to the immobile living
entities; eva - indeed; ca - and; yasya - of whom; ajaya - by the order;
marut - the wind; kurma - the tortoise; kurma - the tortoise; ea Lord ea; bibharti - holds; ca - and; eo - Lord ea; vasundhara the earth; murdhna - by His head; sa - He; ca - and; sarva - all; cara moving; acaram - and unmoving; yasya - of whom; ajaya - by the
order; sada - always; vati - blows; jagat- prano - the life of the universe;
jagat - worlds; traye - in the three; tapati - burns; bhramana wandering; ktva - doing; bhur-loka - the worlds; su-prabhakara the sun; dahati - burns; agni - fire; sacarate - moves; mtyu - death;
ca - and; sarva- antuu - among all living entities; bibhrati - hold;
akhina - tree; kale - in time; pupani - flowers; ca - and; phalani fruits; ca - and; sva-sva-sthane - in their own places; samudra - the
oceans; ca - and; turna - at once; majjanti - floods; adho - below;
adhuna - now; tam - Him; a - the Supreme Personality of Godhead;
bhaja - please worship; bhaktya - with devotion; ca - and; ko - who?;
va - or; ki - what?; kartum - to do; vara - is able.
Please devotedly worship the Supreme Personality of Godhead,
who created the universal form, the tattvas, material nature, the
material universe, the great tortoise, Lord ea, the earth, and the
living entities from Brahm to the smallest immobile creature, the
Supreme Personality of Godhead by whose command the great wind
holds up the great tortoise, the great tortoise holds up Lord ea, and
Lord ea holds the earth on His head, the Supreme Personality of

Godhead manifest in all moving and unmoving beings, the Supreme


Personality of Godhead by whose command the life of the universe
breathes, the sun shines as it wanders the three worlds, fire burns,
death travels here and there among all living beings, trees give
flowers and fruits in season, and the deep oceans stay, unmoving, in
their places. Who can do anything without His sanction?
Texts 123 and 124
brahmana ca kati-vidha
avirbhuta tirohitam
vidhaya ca kati-vidha
yasya bhru-bhaga-llaya
mtyor mtyu kala-kalo
vidhatur vidhir eva ca
vraja ta arana tata
sa te raka kariyati
brahmana - the universe; ca - and; kati-vidha - how many
kinds?; avirbhuta - manifested; tirohitam - disappeared; vidhaya Brahmas; ca - and; kati-vidha - how many?; yasya - of whom; bhrubhaga- llaya - by the playful movement of His eyebrow; mtyor - of
death; mtyu - the death; kala-kalo - the time of time; vidhatur - of
the creator; vidhir - the creator; eva - indeed; ca - and; vraja - go; ta to Him;
arana - the shelter; tata - O father; sa - He; te - of you; raka protection; kariyati - will do.
How many universes and how many Brahms are manifested and
unmanifested by the playful movement of His eyebrows? He is the
death of death. He is the time that ends time. He is the creator of the
creator Brahm. O father, please take shelter of Him. He will protect
you.
Text 125
aho 'a-viatndrana
patane yad ahar-niam
vidhatur eva jagata
aottara-atayua

nimead yasya patana


nirgunasyatmana prabho
evam-bhute tihate
akra pujyo viambanam
aho - Oh; aa-viati - 28; indraa - of Indras; patane - in the fall;
yad - which; ahar-niam - day and night; vidhatur - of Brahm; eva indeed; jagata - of the universe; aottara-ata - 108; ayua - a life;
nimead - from the eyblink; yasya - of whom; patana - the fall;
nirguasya - beyond the modes of natyre; atmana - of
ther Lord; prabho - of the Lord; evam-bhute - like this; tihati stands; e - the Lord; akra - Indra; pujyo - worshipable;
viambanam - ridiculous.
In one of Brahm's days and nights 28 Indras live out their lives
and die, one after another. Brahm lives for 108 years of such days
and nights. Still, Brahm's entire life is hardly an eyeblink for the
Supreme Personality of Godhead, who is beyond the modes of
material nature. This is a grotesque joke: to worship Indra instead of
the Supreme Personality of Godhead.
Text 127
ity evam uktva r-kno
virarama ca narada
praaasu ca munayo
bhagavanta sabha-sada
ity evam - thus; uktva - speaking; r-kno - ri Kna; virarama stopped; ca - and; narada - O Nrada; praaasu - praised; ca - and;
munayo - the sages; bhagavanta - the Supreme Personality of
Godhead; sabha-sada - in the assembly.
O Nrada, after speaking these words, Lord Ka became silent.
Then the assembled sages praised Him in many words.
Text 128
nanda sa-pulako ha
sabhaya saru-locana

ananda-yukta manuja
yadi putrai parajita
nanda - Nanda; sa-pulako - the hairs erect; ha - happy;
sabhaya - in the assembly; saru-locana - his eyes filled with tears;
ananda - bliss; yukta - with; manuja - the people; yadi - if; putrai with sons; parajita - defeated.
Nanda was very happy. The hairs of his body stood up. His eyes
were filled with tears. A father is pleased to be defeated by his
powerful son.
Text 129
r-knaja samadaya
cakara svasti-vacanam
kramena varana tatra
sarvea sa cakara ha
r-kna-aja - ri Ka's order; samadaya - taking; cakara - did;
svasti-vacanam - blessing; kramea - gradually; varaa - description;
tatra - there; sarvea - of all; sa - he; cakara - did; ha - indeed.
Saying, So be it," Nanda accepted Lord Ka's command and did
everything Ka had said.
Text 130
parvatasya munndrana
cakara pujana muda
budhana brahmanana ca
gava vahne ca sadaram
parvatasya - of the hill; munndrani - of the kings of sages; cakara
- did; pujana - worship; muda - happily; budhana - of the learned;
brahmaana - brhmaas; ca - and; gava - of the cows; vahne - of
the fire; ca - and; sadaram - respectfully.

Respectfully and happily, Nanda worshiped Govardhana Hill, the


great sages, the learned brhmaas, the cows, and the sacred fire.
Text 131
tatra puja-samaptau ca
magale ca mahotsave
nana-prakara-vadyana
babhuva abdam ulbanam
tatra - there; puja-samaptau - at the completion of the worship; ca and; magaleu - auspicious; mahotsave - in the great festival; nanaprakara - many kinds; vadyana - of isntruments; babhuva - was;
abdam - sound; ulbaam - great.
When the worship came to an end there was a great festival and a
tumult of many musical instruments.
Text 132
jaya-abda akha-abdo
hari-abdo babhuva ha
veda-magala-can ca
papaha muni-pugava
jaya-abda - sounds of Glory!"; akha-abdo - sounds of
conchshells; hari-abdo - sounds of Hari!"; babhuva - were; ha indeed; veda-magala-ca - auspicious verse from the Vedas; ca and; papaha - recited; muni-pugava - great sage.
There were sounds of conchshells and calls of Glory!" and Hari!" A
great sage recited auspicious verses from the Vedas.
Text 133
vandina pravaro din
kasasya aciva-priya
uccai papaha purato

magala magalaakam
vandina - of poets; pravaro - the best; din - Dini; kasasya - of
Kasa; aciva-priya - the favorite minister; uccai - loudly; papaha recited; purato - in teh presence; magala - auspicious;
magalaakam - eight verses.
Dii, who was Kasa's chief minister and the best of poets, recited
eight auspicious verses.
Text 134
ka ailantika gatva
divya murti vidhaya ca
vastu khadami ailo 'smi
vara vv ity uvaca ha
ka - Lord Ka; ailantika - near the hill; gatva - going;
divya - splendid; murti - form; vidhaya - manifesting; ca - and; vastu
- thing; khadami - I eat; ailo - the hill; asmi - I am; vara - boon; vv choose; iti - thus; uvaca - said; ha - indeed.
Approaching the hill, Lord Kna manifested a splendid gigantic
form and proclaimed, I am the hill. I shall eat these offerings. You may
ask for a boon."
Text 135
uvaca nanda r-kna
paya aila pita pura
vara prarthaya bhadra te
bhavita cety uvaca ha
uvaca - said; nanda - to Nanda; r-ka - ri Ka; paya look; aila - the hill; pita - O father; pura - in the presence; vara boon; prarthaya - ask; bhadra - auspiciousness; te - to you; bhavita will be; ca - and; iti - thus; uvaca - said; ha - indeed.

Then Lord Ka said to Nanda, Father, look! The hill has come
before Us. Ask for a boon and you will attain it."
Text 136
harer dasya harer bhakti
vara vavre sa ballava
dravya bhuktva vara dattva
so 'ntardhana cakara ha
harer - to Lord Hari; dasya - service; harer - of Lord Hari; bhakti devotion; vara - boon; vavre - chose; sa - he; ballava - the gopa;
dravya - things; bhuktva - enjoying; vara - boon; dattva - giving; so He; antardhana cakara - disappeared; ha - indeed.
The gopa Nanda asked for the boon of devotional service to Lord
Hari. The gigantic form granted the boon, ate the offerings, and then
disappeared.
Text 137
munndran brahmana caiva
bhojayitva ca gopapa
vandibhyo brahmanebhya ca
munibhya ca dhana dadau
munndran - the great sages; brahmana - the brhmanas; ca and; eva - indeed; bhojayitva - feeding; ca - and; gopapa - the king of
the gopas; vandibhyo - to the poets; brahmaebhyas - to the
brhmaas; ca - and; munibhya - to the sages; ca - and; dhana wealth; dadau - gave.
Then Nanda, the king of the gopas, fed the brhmaas and sages
and gave charity to the brhmaas, sages, and poets.
Text 138
munibhyo brahmanebhya ca

natva nando mudanvita


rama-knau purasktya
sa-gana svalaya yayau
munibhyo - to the sages; brahmaebhya - to the brhmaas; ca and; natva - bowing; nando - Nanda; mudanvita - happy; rama Balarma; kau - and Ka; purasktya - placing in front; sa-gaa
- with his associates; svalaya - to his own abode; yayau - went.
After bowing down before the brhmaas and sages, Joyful Nanda,
placing Ka and Balarma in front, returned home with his
associates.
Text 139
raupya vastra suvara ca
varam ava mani tatha
bhakya-dravya bahu-vidha
vandine diine dadau
raupya - silver; vastra - garments; suvara - gold; ca - and;
varam - gifts; ava - horses; mai - jewels; tatha - so; bhakyadravya - foods; bahu-vidha - many kinds; vandine - to a poet; diine
- Dii; dadau - gave.
Then Nanda gave to the poet Dii gold, silver, jewels, garments,
horses, and many kinds of food.
Text 140
stutva natva rama-knau
munayo brahmana yayu
yayur apsarasa sarva
gandharva kinnaras tatha
stutva - praying; natva - bowing down; rama-knau - to Kna and
Balarma; munayo - the sages; brahmana - and brhmanas; yayu went; yayur - went; apsarasa - teh apsaras; sarva - all; gandharva the gandharvas; kinnaras - the kinnaras; tatha - so.

Bowing down before Lord Ka, and offering many prayers, the
sages, brhmaas, apasars, gandharvas, and kinnaras all departed.
Text 141
rajano ballava sarve
cagata ye mahotsave
sarve praamya r-ka
yayur adara-purvakam
rajano - the kings; ballava - the gopas; sarve - all; ca - and; agata come; ye - who; mahotsave - to ther great festival; sarve - all;
praamya - bowing; r-ka - to Lord Ka; yayur - went; adarapurvakam - respectfully.
All the kings and gopas that had come to the festival respectfully
bowed down before Lord Ka and departed.
Texts 142 and 143
etasminn antare akra
kopa-prasphuritadhara
makha-bhaga bahu-vidha
ninda rutva surevara
marudbhir varidai sardha
ratham aruhya sa-tvaram
jagama nanda-nagara
vndaranya manoharam
etasminn antare - then; akra - Indra; kopa- prasphuritadhara his lips trembling in rage; makha- bhaga - breaking of the yajna;
bahu-vidha - many kinds; ninda - offense; rutva - hearing;
surevara - the king of the demigods; marudbhir - with winds;
varidai - with clouds; sardha - with; ratham - chariot; aruhya mounting; sa-tvaram - quickly; jagama - went; nanda-nagara - to
Nanda's village; vndaraya - Vndvana; manoharam - beautiful.

Hearing how his yaja was stopped and he was insulted in many
ways, Indra, the king of the demigods, his lips trembling with rage,
mounted his chariot and, accompanied by many great winds and
rainclouds, hurried to Nanda's beautiful city of Vndvana.
Text 144
sarve deva yayu pacad
yuddha-astra-viarada
astrastra-panaya kopad
ratham aruhya narada
sarve - all; deva - the demigods; yayu - came; pacad - behind;
yuddha-astra-viarada - expert at fighting with weapons; astrastrapaaya - with weapons in hand; kopad - angrily; ratham - chariot;
aruhya - mounting; narada - O Nrada.
O Nrada, angrily taking up weapons and mounting their chariots,
all the warrior demigods followed behind.
Text 145
vayu-abdair megha-abdai
sainya-abdair bhayanakai
cakampe nagara sarva
nando bhayam avapa ha
vayu-abdair - with sounds of winds; megha-abdai - with sounds
of clouds; sainya-abdair - with sounds of armies; bhayanakai fearful; cakampe - trembled; nagara - the city; sarva - all; nando Nanda; bhayam - fear; avapa - attained; ha - indeed.
The terrible sounds of the winds, clouds, and armies made the
entire city of Vndvana tremble. Nanda was afraid.
Text 146
bharya sambodhya sva-gana

uvaca oka-katara
raha-sthala samanya
nti-astra-viarada
bharya - wife; sambodhya - calling; sva-gaa - with associates;
uvaca - said; oka-katara - griefstricken; raha-sthala - to a secluded
place; samanya - taking; nti-astra-viarada - expert in the
scriptures of right conduct.
Griefstricken Nanda, expert in the scriptures of right conduct,
called his wife and associates, took them to a secluded place, and
spoke to them.
Text 147
r-nanda uvaca
he yaode samagaccha
vacana nu rohini
rama-knau samadaya
vraja dura vrajat priye
r-nanda uvaca - ri Nanda said; he - O; yaode - Yaod;
samagaccha - come near; vacana - words; nu - hear; rohini - O
Rohini; rama-knau - Kna and Balarma; samadaya - taking; vraja go; dura - far; vrajat - from Vraja; priye - O beloved.
ri Nanda said: O Yaod, O Rohini, come near. Hear my words. O
beloved, take Kna and Balarma and flee Vraja.
Text 148
balaka balika naryo
yantu dura bhayakula
balavanta ca gopalas
tihantu mat-sampata
balaka - boys; balika - girls; naryo - women; yantu - should go;
dura - far; bhayakula - frightened; balavanta - powerful; ca - and;
gopalas - gopas; tihantu - should stay; mat-sampata - with me.

The frightened women, boys, and girls should flee. The strong
gopas should stay here with me.
Text 149
pacac ca nirgamiyamo
vaya ca prana-sakatat
ity uktva ballava-reha
sasmara r-hari bhiya
pacat - then; ca - and; nirgamiyamo - we will go; vaya - we; ca and; praa-sakatat - from the danger; iti - thus; uktva - saying;
ballava-reha - the best of the gopas; sasmara - remembered; rhari - Lord Hari; bhiya - with fear.
Then we will follow you, fleeing from this great danger.
After speaking these words, the frightened gopa-king Nanda placed
his thoughts on Lord Hari.
Text 150
puajali-yuto bhutva
bhakti-namratma-kandhara
kanva-akhokta-stotrena
tuava r-ac-patim
puajali-yuto - with folded hands; bhutva - becoming; bhaktinamratma-kandhara - with humbly bowed heads; kanva-akhoktastotrea - with prayers from the Kava recension of the Vedas; tuava
- prayed; r-ac-patim - to Indra.
With folded hands and humbly bowed head, Nanda then recited
prayers from the Kava-kha Veda glorifying King Indra.
Text 151

indra sura-pati akro


'ditija pavanagraja
sahasrako bhagaga ca
kayapatmaja eva ca
ri Nanda said: Indra is known as Sura-pati, akra, Aditija,
Pavanagraja, Sahasraka, Bhagaga, Kayapatmaja, . . .
Text 152
viauja ca sunaro
marutvan paka-asana
sarvea janaka rman
ao daitya-sudana
. . . Viauja, Sunara, Marutvan, Paka-asana, Sarvea Janaka,
riman, a, Ia, Daitya-sudana, . . .
Text 153
vajra-hasta kama-sakha
gautam-vrata-naana
vtraha vasava caiva
dadhci-deha-bhikuka
. . . Vajra-hasta, Kama-sakha, Gautam-vrata-naana, Vtraha,
Vasava, Dadhci-deha-bhikuka, . . .
Text 154
jinu ca vamana-bhrata
puruhuta purandara
divaspati atamakha
sutrama gotrabhid vibhu

. . . Jinu, Vamana-bhrata, Puruhuta, Purandara, Divaspati,


atamakha, Sutrama, Gotrabhit, Vibhu, . . .
Text 155
lekharabho balaratir
jambha-bhed svarat svayam
sakrandano ducyavanas
turasan megha-vahana
. . . Lekharabha, Balarati, Jambha-bhed, Svara, Sakrandana,
Ducyavana, Turasa, Megha-vahana, . . .
Text 156
akhanalo hariharo
namuci-prana-naana
vddharava va caiva
daitya-darpa-nisudana
. . . Akhanala, Harihara, Namuci-prana-naana, Vddharava, Va,
and Daitya-darpa-nisudana.
Text 157
a-catvarian-namani
papa-dagdhani nicitam
stotram etat kauthumokta
nitya yadi pahen nara
maha-vipattau akras ta
vajra-hasta ca rakati
a-catvariat - 46; namani - names; papa-dagdhani - burning up
sins; nicitam - indeed; stotram - prayer; etat - this; kauthumokta spoken by Kautuma Muni; nitya - regularly; yadi - if; pahet - reads;
nara - a person; maha-vipattau - in greta calamity; akras - Indra; ta
- him; vajra-hasta - the thunderbolt in hand; ca - and;
rakati - protects.

If a person regularly recites these 46 names of Indra, names that


burn up sins, names that were spoken by Kauthuma Muni, then, when
he is in great trouble, Indra, thunderbolt in hand, will protect him.
Text 158
ati-vai ila-vair
vajra-patac ca darunat
kadapi na bhaya tasya
rakita vasava svayam
ati-vai - with great rains; ila-vair - with hailstones; vajrapatac - with thunderbolts; ca - and; daruat - terrible; kadapi - at a
certain time; na - not; bhaya - fear; tasya - of him; rakita - will
protect; vasava - Indra; svayam - personally.
He need never fear great rains, hailstones, or terrible lightning
bolts. Indra will personally protect him.
Text 159
yatra gehe stotram ida
yo va janati punyvan
na tatra vajra-patana
ila-vi ca narada
yatra - where; gehe - in the home; stotram - prayer; ida - this; yo one who; va - or; janati - knows; puyavan - pious; na - not; tatra there; vajra-patana - thunderbolts; ila-vi - hail; ca - and; narada
- O Nrada.
A person who knows this prayer is pious. Lightning and hail will not
fall on his house.
Text 160

stotra nanda-mukhac chrutva


cukopa madhusudana
uvaca pitara nti
prajvalan brahma-tejasa
stotra - prayer; nanda-mukhat - from Nanda's mouth; rutva hearing; cukopa - became angry; madhusudana - Kna; uvaca - said;
pitara - to His father; nti - right conduct; prajvalan - shining;
brahma-tejasa - with spiritual splendor.
Hearing this prayer from Nanda's mouth, Lord Ka became
angry. Shining with spiritual splendor, He instructed to his father.
Text 161
ka staui bhiro ko vendras
tyaja bhti mamantike
kaardhe bhasmasat kartu
kamo 'ham avallaya
ka - whom?; staui - do you praise; bhiro - frightened; ko - who?;
va - or; indras - Indra; tyaja - abandon; bhti - fear; mama - Me; antike
- near; kaardhe - in half a moment; bhasmasat - to ashes; kartu - to
do; kamo - able; aham - I; avallaya - with ease.
Lord Ka said: Whom do you, so anxious, praise? Who is this
Indra? Abandon your fears. I am here. In half a moment I can easily
burn Indra to ashes.
Text 162
ga ca vatsa ca bala ca
yoito va bhayatura
govardhanasya kuhare
sasthapya tiha nirbhayam
gas - cows; ca - and; vatsa - calves; ca - and; bala - boys; ca and; yoito - women; va - or; bhayatura - frightened; govardhanasya of Govardhana Hill; kuhare - in the cavity; sasthapya - placing; tiha
- stay; nirbhayam - without fear.

Place the frightened cows, calves, boys, and women under


Govardhana Hill. Abandon your fears.
Text 163
balasya vacana rutva
tac cakara mudanvita
harir dadhara aila ta
vama-hastena danavat
balasya - of the boy; vacana - the words; rutva - hearing; tat that; cakara - did; mudanvita - happy; harir - Lord Ka; dadhara lifted; aila - hill; ta - that; vama-hastena - with His left hand;
daavat - like a stick.
Then Lord Ka lifted Govardhana Hill as if it were a twig. Nanda
did what he heard Ka say.
Text 164
etasminn antare tatra
dpto 'pi ratna-tejasa
andh-bhuta ca sahasa
babhuva rajasavtam
etasmin antare - then; tatra - there; dpto - shining; api - even;
ratna-tejasa - with the splendor of jewels; andh-bhuta - blinded; ca and; sahasa - suddenly; babhuva - became; rajasa - with dust; avtam
- filled.
The sky was suddenly effulgent with jewel-light and the next
moment a dust storm brought blinding darkness.
Text 165
sa-vata-megha-nikara

cacchada gagana mune


vndavane babhuvativir eva nirantaram
sa-vata - with winds; megha-nikara - and clouds; cacchada covered; gagana - the sky; mune - O sage; vndavane - in Vndvana;
babhuva - became; ati-vir - great rain; eva - indeed; nirantaram ceaseless.
O sage, clouds and winds covered the sky in Vndvana. Then
came a great rain that would not stop.
Text 166
ila-vir vajra-vir
ulka-pata su-daruna
samasta parvata-sparat
patita duratas tata
ila-vir - hail; vajra-vir - lightning; ulka-pata - meteors; sudarua - fearful; asata - all; parvata-sparat - from touching the
hill; patita - fallen; duratas - far;
tata - then.
Hail, lightning, and fearful fiery comets fell on the hill and
ricocheted far away.
Text 167
niphalas tat-samarambho
yathanodyamo mune
dva mogha ca tat sarva
sadya akra cukopa ha
niphalas - useless; tat-samarambho - that action; yatha - as; ana
- of an atheist; udyamo - the efforts; mune - O sage; dva - seeing;
mogha - useless; ca - and; tat - that; sarva - all; sadya - at once;
akra - Indra; cukopa - became angry; ha - indeed.

O sage, everything was a failure, like the efforts of an atheist.


Seeing his failure, Indra became angry.
Text 168
jagrahamogha-kulia
dadhcer asthi-nirmitam
dva ta vajra-hasta ca
jahasa madhusudana
jagraha - grasping; amogha - infallible; kulia - thunderbolt;
dadhcer - of Dadhjici; asthi-nirmitam - made from the bones; dva seeing; ta - that; vajra-hasta - thunderbolt in hand; ca - and; jahasa laughed; madhusudana - Lord Ka.
Then Indra picked up his infallible lightning bolt. Seeing Indra,
lightning bolt in hand, Lord Ka laughed.
Text 169
sa-hasta stambhayam asa
vajram evati-daruam
maha-marud-gana megha
cakara stambhana vibhu
sa-hasta - with the hand; stambhayam asa - making stunned;
vajram - thunderbolt; eva - indeed; ati-daruam - very terrible; mahamarud-gaa - great winds; megha - cloud; cakara - did; stambhana
- stunned; vibhu - the Lord.
Then Lord Ka stunned the terrible lightning-bolt and the hand
holding it, making them numb and motionless. He also stunned the
clouds and the winds.
Text 170
sarve tasthur nicalas te
bhittau pualika yatha

harina jmbhita akra


sadyas tandram avapa ha
sarve - all; tasthur - stood; nicalas - motionless; te - they; bhittau on a wall; pualika - wooden dolls; yatha - as; haria - by Lord Ka;
jmbhita - yawned; akra - Indra; sadyas - suddenly; tandram sleepiness; avapa - attained; ha - indeed.
Everything stood motionless, like a line of wooden puppets leaning
against a wall. Then Lord Ka made Indra very sleepy. Indra
yawned.
Text 171
dadara sarva tandraya
tatra kamaya jagat
dvi-bhuja mural-hasta
ratnalakara-bhuitam
dadara - saw; sarva - everything; tandraya - in sleepiness; tatra there; knamaya - consisting of Kna; jagat - the universe; dvibhuja - two hands; mural-hasta - flute in hand; ratnalakarabhuitam - decorated with jewel ornaments.
In his sleepy trance Indra saw Ka everywhere. Everywhere was
two-handed Ka, holding a flute, decorated with jewel ornaments, . .
.
Text 172
pta-vastra-pardhana
ratna-sihasana-sthitam
ad-dhasya-prasannasya
bhaktanugraha-kataram
pta-vastra-pardhana - wearting yellow garments; ratnasihasana-sthitam - sitting ona jewel throne; ad-dhasyaprasannasya - gently smiling; bhaktanugraha-kataram - overcome
with kindness to His devotees.

. . . dressed in yellow garments, siting on a jewel throne, gently


smiling, filled with kindness for His devotees, . . .
Text 173
candanokita-sarvaga
evam-bhuta caracaram
dvadbhutatama tatra
sadyo murcham avapa ha
candana - sandal; ukita - anointed; sarva - all; aga - limbs; evambhuta - thus; caracaram - the moving and unmoving; dva - seeing;
adbhutatama - most wonderful; tatra - there; sadyo - at once;
murcham - unconsciousness; avapa - attained; ha - indeed.
. . . and all His limbs anointed with sandal paste. Gazing at this great
wonder everywhere in the universe filled with moving and unmoving
beings, Indra fell into a deep trance.
Texts 174-177
jajapa parama mantra
pradatta guruna pura
sahasra-dala-padma-stha
dadara jyotir-ujjvalam
tatrantare divya-rupa
atva-su-manoharam
navna-jaladotkarayamasundara-vigraham
sad-ratna-sara-nirmanajvalan-makara-kunalam
manndra-sara-racitakirojjvala-vigraham
jvalata kauubhendrena
kanha-vaka-sthalojjvalam
mani-keyura-valayamani-majra-rajitam

antar bahi sama dva


tuava paramevaram
jajapa - chanted; parama - transcendental; mantra - mantra;
pradatta - given; guruna - by his guru; pura - before; sahasra-dalapadma-stha - sitting on thousand-petal lotus; dadara - saw; jyotirujjvalam - a great light; tatra - there; antare - within; divya-rupa - a
splendid form; atva-su-manoharam - very charming; navna-jalada - a
new cloud; utkara - more glorious; yama - dark; sundara handsome; vigraham - form; sad-ratna-sara - of precious jewels;
nirmana - made; jvalat - glistening; makara - shark; kunalam earrings; manndra-sara-racita - made of the kings of jewels; kira crown; ujjvala - splendid; vigraham - form; jvalata - shining;
kauubhendrea - with the king of kaustubha jewels; kaha-vaka
- neck and chest; sthal - place; ujjvalam - splendid; mai-keyuravalaya - jewel bracelts and armlets; mai-majra-rajitam - jewel
anklets; antar - within; bahi - outside; sama - the same; dva seeing; tuava - offered prayers; paramevaram - to the Supreme
Personality of Godhead.
Then Indra chanted a transcendental mantra long ago received
from his guru. He saw a great light within a thousand-petal lotus.
Penetrating the light to its source, he saw a very handsome and
splendid person, dark and glorious like a monsoon cloud, wearing
glittering, jewel, shark-shaped earrings, wearing a splendid crown of
the kings of jewels, His neck and chest splendid with the splendid king
of kaustubha jewels, and His limbs decorated with jewel bracelets,
armlets, and anklets. Indra
saw this person inside his heart and he also saw the same person
outside, standing before him. Then Indra offered prayers to Him, the
original Supreme Personality of Godhead.
Text 178
r-indra uvaca
akara parama brahma
jyot-rupa sanatanam
gunatta nirakara
svecchamayam anantakam
r-indra uvaca - ri Indra said; akara - imperishable; parama supreme; brahma - Brahman; jyot-rupa - splendid form; sanatanam
- eternal; gunatta - beyond the modes of nature; nirakara - with no

material form; svecchamayam - whose desires are all fulfilled;


anantakam - limitless.
To the imperishable Supreme Personality of Godhead, who is
eternal, whose form is splendid, who is beyond the modes of material
nature, who has no material form, whose desires are all fulfilled, who
is limitless, . . .
Text 179
bhakta-dhyanaya sevayai
nana-rupa-dhara param
ukla-rakta-pta-yama
yuganukramam eva ca
bhakta - of the devotees; dhyanaya - for meditaion; sevayai - for
service; nana-rupa-dhara - manifesting many forms; param supreme; ukla - white; rakta - red; pta - yellow; yama - black;
yuga-anukramam - in each yiga; eva - indeed; ca - and.
. . . who to give the devotees a chance to meditate on Him and serve
Him appears in each yuga in forms that are either white, red, yellow,
or black, . . .
Text 180
ukla teja-svarupa ca
satye satya-svarupinam
tretaya kukumakara
jvalanta brahma-tejasa
ukla - white; teja-svarupa - splendid; ca - and; satye - in Satyayuga; satya-svarupiam - form of goodness; tretaya - in Treta-yuga;
kukumakara - a form red like kunkuma; jvalanta - shining; brahmatejasa - with spiritual effulgence.
. . . who in Satya-yuga, appears in a form suitable for the Satya-yuga,
a splendid white form, who in Tret-yuga appears in a form red like
kukuma, a form shining with spiritual splendor, . . .

Text 181
dvapare pta-varna ca
obhita pta-vasasa
kna-varnat kalau ka
paripuratama vibhum
dvapare - in Dvapara-yuga; pta-vara - a yellow form; ca - and;
obhita - splendid; pta-vasasa - with yellow garments; ka-varat because of a black color; kalau - in Kali-yuga; ka - Ka;
paripuratama - the perfect Supreme Personality of Godhead;
vibhum - the almighty Lord.
. . . who in Dvpara-yuga appears in a yellow form splendid with
yellow garments, and who in Kali-yuga appears in a black form, the
most perfect of all His forms, the form of the original Supreme
Personality of Godhead, I offer my respectful obeisances.
Text 182
nava-nradharotkayamasundara-vigraham
nandaika-nandana vande
yaoda-jvana prabhum
nava-nradharotka - the best opf new monsoon clouds; yama dark; sundara - handsome; vigraham - form; nanda - of Nanda; eka only; nandana - son; vande - I bow down; yaoda-jvana - to the life
of Yaod; prabhum - the Supreme Personality of Godhead.
I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of
Godhead, who is handsome and dark like the most glorious of new
monsoon clouds, who is Nanda's only child, who is Yaod's very
life, . . .
Text 183

gopika-cetana-hara
radha-pranadhika param
vinoda-mural-abda
kurvanta kautukena ca
gopika - gopis; cetana - hearts; hara - stolen; radha-pranadhika of Rdh more dear than life; param - supreme; vinoda-mural pastime flute; abda - sound; kurvanta - doing; kautukena - happily;
ca - and.
. . . who stole the gopis' hearts, who considers ri Rdh more dear
than life, whom ri Rdh considers more dear than life, who happily
plays playful music on His pastime flute, . . .
Text 184
rupenapratimenaiva
ratna-bhuana-bhuitam
kandarpa-koi-saundarya
bibhrata antam varam
rupea - with a form; apratimena - peerless; eva - indeed; ratnabhuaa-bhuitam - decorated with jewle ornaments; kandarpa-koi millions of Kmadevas; saundarya - handsomeness; bibhrata manifesting; antam - peaceful; varam - Supreme
Personality of Godhead.
. . . whose form is peerless, who is decorated with jewel ornaments,
who is more handsome than millions of Kmadevas, who is peaceful,
who is the supreme controller, . . .
Text 185
kranta radhaya sardha
vndaranye ca kutracit
kutracin nirjane ramye
radha-vaka-sthala-sthitam
kranta - playing; radhaya - Rdh; sardha - with; vndaraye in Vndvana forest; ca - and; kutracit - somewhere; kutracin -

somewhere; nirjane - in a secluded place; ramye - beautiful; radhavaka-sthala-sthitam - resting on Rdh's breast.
. . . who somewhere in Vndvana forest enjoys pastimes with Rdh,
who sometimes in a secluded place rests on Rdh's breast, . . .
Text 186
jala-kra prakurvanta
radhaya saha kutracit
radhika-kavar-bhara
kurvanta kutracin muda
jala - water; kra - pastimes; prakurvanta - doing; radhaya Rdh; saha - with; kutracit - somewhere; radhika - of Rdh; kavarbhara - braids; kurvanta - doing; kutracin - somewhere; muda happily.
. . . who sometimes enjoys water pastimes with Rdh, who
sometimes happily braids Rdh's hair, . . .
Text 187
kutracid radhika-pade
dattavantam alaktakam
radha-carvita-tambula
ghnanta kutracin muda
kutracid - sometimes; radhika-pade - at Rdh's feet; dattavantam placed; alaktakam - red lac; radha-carvita - chewed by Rdh;
tambula - betelnuts; ghanta - taking; kutracin - sometimes; muda
- happily.
. . . who sometimes anoints Rdh's feet with red lac, who sometimes
happily takes the betelnuts chewed by Rdh, . . .
Text 188

payanta kutracid radha


payant vakra-cakua
dattavanta ca radhayai
ktva mala ca kutracit
kutracid radhaya sardha
gacchanta rasa-manalam
payanta - looking; kutracid - sometimes; radha - at Rdh;
payant - looking; vakra-cakua - with crooked eyes; dattavanta placed; ca - and; radhayai - for Rdh; ktva - doing; mala - garland;
ca - and; kutracit - sometimes; kutracid - sometimes; radhaya - Rdh;
sardha - with; gacchanta - going; rasa-maalam - to
the rasa-dance circle.
. . . who sometimes gazes at Rdh as She gazes with crooked eyes
at Him, who sometimes gives Rdh a garland, who sometimes goes
with Rdh to the rsa-dance circle, . . .
Text 189
radha-datta gale mala
dattavanta ca kutracit
sardha gopalikabhi ca
viharanta ca kutracit
radha-datta - give by Rdh; gale - on the neck; mala - the
garland; dattavanta - gave; ca - and; kutracit - sometimes; sardha with; gopalikabhis - the gopis; ca - and; viharanta - enjoying pastimes;
ca - and; kutracit - sometimes.
. . . who sometimes gives to Rdh the same garland She placed
around His neck, who sometimes enjoys pastimes with many gopis, . . .
Text 190
radha ghtva gacchanta
vihaya ta ca kutracit
vipra-patn-dattam anna
bhuktavanta ca kutracit

radha - Rdh; ghtva - taking; gacchanta - going; vihaya abandoning; ta - therm; ca - and; kutracit - sometimes; vipra-patndattam - given by the brhmaas' wives; anna - food; bhuktavanta eating; ca - and; kutracit - sometimes.
. . . who sometimes goes with Rdh and leaves the other gopis
behind, who sometimes eats the food offered by the brhmaas'
wives, . . .
Text 191
bhuktavanta tala-phala
balakai saha kutracit
vastra gopalikana ca
haranta kutracin muda
bhuktavanta - ate; tala-phala - tala fruits; balakai - boys; saha with; kutracit - sometimes; vastra - garments; gopalikana - of the
gopis; ca - and; haranta - took;
kutracin - sometimes; muda - happily.
. . . who sometimes eats tla fruits with the boys, who sometimes
happily steals the gopis' garments, . . .
Text 192
gayanta ramya-sagta
kutracid balakai saha
kaliya-murdhni padabja
dattavanta ca kutracit
gayanta - sings; ramya-sagta - beautiful songs; kutracid sometimes; balakai - boys; saha - with; kaliya - of Kliya; murdhni - on
the head; padabja - lotus feet; dattavanta - placed; ca - and; kutracit
- sometimes.
. . . who sometimes sings melodious songs with the boys, who
sometimes places His lotus feet on Kliya's head, . . .

Text 193
gava gana vyaharanta
kutracid balakai saha
vinoda-mural-abda
kurvanta kutracin muda
gava gaa - the cows; vyaharanta - tending; kutracid sometimes; balakai - boys; saha - with; vinoda - pastime; mural flute; abda - sound; kurvanta - does; kutracin - sometimes; muda happily.
. . . who sometimes with the boys herds the cows, and who
sometimes happily plays His pastime flute.
Text 194
stutvanena stavenendra
prananama hari bhiya
pura dattena guruna
rane vtrasurai saha
stutva - praying; anena - with this; stavena - prayer; indra - Indra;
praanama - bowed; hari - to Lord Ka; bhiya - with awe; pura before; dattena - given; gurua - by the guru; rae - in battle;
vtrasurai - Vtrsura; saha - with.
After reciting this prayer, which his guru gave him for the battle
with Vtrsura, Indra bowed to Lord Ka with great awe and
reverence.
Text 195
kena datta kpaya
brahmane ca tapasyate
ekadaakaro mantra
kavaca sarva-lakaam

kena - by Lord Ka; datta - given; kpaya - kindly; brahmae


- to Brahm; ca - and; tapasyate - performing austerities;
ekadaakaro - eleven-syllable; mantra - mantra; kavaca - kavaca;
sarva-lakaam - all-glorious.
When Brahm performed great austerities, Lord Ka gave to him
this prayer, the eleven-syllable mantra, and the all-glorious kavaca.
Text 196
dattam etat kumaraya
pukare brahmana pura
kumaro 'girase datto
gurave 'girasa mune
dattam - given; etat - this; kumaraya - to the Kumaras; pukare - at
pukara-tirtha; brahmaa - by Brahm; pura - before; kumaro Kumra; agirase - to Agir Muni; datto - given; gurave - to the guru;
agirasa - by Agir; mune - O sage.
In ancient times Brahm gave this prayer to Kumra at Pukaratirtha. Kumra gave to Agir Muni. Agir Muni gave it to Indra's guru.
Text 197
idam indra-kta stotra
nitya bhaktya ca ya pahet
iha prapya dha bhakti
ante dasya labhed dhruvam
idam - this; indra-kta - done by Indra; stotra - prayer; nitya regularly; bhaktya - with devotion; ca - and; ya - one who; pahet recites; iha - here; prapya - attaining; dha - firm; bhakti - devotion;
ante - at the end; dasya - service; labhed - attains; dhruvam - indeed.
A person who regularly recites this prayer spoken by Indra attains
firm devotion in this life, and at the end of this life he attains direct
service to Lord Ka.

Text 198
janma-mtyu-jara-vyadhiokebhyo mucyate nara
na hi payati svapnena
yama-duta yamalayam
janma-mtyu-jara-vyadhi-okebhyo - from birth, death, old-age,
disease, and lamentation; mucyate - is released; nara - a person; na not; hi - indeed; payati - sees; svapnena - in dream; yama-duta - the
messengers of Yamarja; yamalayam - the abode of Yamarja.
He is freed from birth, death, old-age, disease, and lamentation.
Even in dreams he does not see Yamarja's messengers or Yamarja's
abode.
Text 199
r-narayana uvaca
indrasya vacana rutva
prasanna r-niketana
prtya tasmai vara dattva
sthapayam asa parvatam
r-narayana uvaca - ri Nryana i said; indrasya - of Indra;
vacana - teh words; rutva - hearing; prasanna - pleased; rniketana - the home of the goddess of fortune; prtya - with affection
and happiness; tasmai - to him; vara - boon; dattva - giving;
sthapayam asa - put down; parvatam - the hill.
ri Nryaa i said: hearing Indra's words, Lord Ka became
pleased. Happily and affectionately, He offered Indra a boon. He put
Govardhana Hill back in its place.
Text 200
praamya r-hari akra

prayayau sva-gaai saha


gahvara-stha jana sarve
prajagmur gahvarad gham
praamya - bowing; r-hari - to Lord Ka; akra - Indra;
prayayau - went; sva-gaai - his associates; saha - with; gahvarasthas - under the hill; jana - the people; sarve - all; prajagmur - went;
gahvarad - from the hill; gham - home.
Bowing to Lord Ka, Indra departed with his associates. All the
people that had stayed under the hill returned to their homes.
Text 201
te sarve menire ka
paripuratama vibhum
purasktya vraja-stha ca
prayayau svalaya hari
te - they; sarve - all; menire - considered; ka - ri Ka;
paripuratama - the Supreme Personality of Godhead; vibhum powerful; purasktya - placing in front; vraja-sthain Vraja; ca - and;
prayayau - went; svalaya - to His own home; hari - Lord Ka.
Everyone thought that Ka must be the original Supreme
Personality of Godhead. Then Lord Ka returned to His own home.
Text 202
tuava nanda putra ta
pura-brahma sanatanam
pulakacita-sarvago
bhakti-purnaru-locana
tuava - prayed; nanda - Nanda; putra - son; ta - to Him;
pura-brahma - the Supreme Personality of Godhead; sanatanam eternal; pulakacita-sarvago - the hairs of his bpdy erect; bhaktipuraru-locana - his eyes filled with tears of devotion.

Then, the hairs of his body erect and his eyes filled with tears of
devotion, Nanda offered prayers to his son, the eternal Supreme
Personality of Godhead.
Text 203
r-nanda uvaca
namo brahmanya-devaya
go-brahmana-hitaya ca
jagad-dhitaya knaya
govindaya namo nama
r-nanda uvaca - ri Nanda said; namo - all obeisances;
brahmanya-devaya - to the Lord worshipable by persons in
brahminical culture; go-brahmaa - for cows and brhmaas; hitaya beneficial; ca - also; jagad-dhitaya - to one who always is
benefiting the whole world; kaya - unto Ka; govindaya - unto
Govinda; nama nama - repeated obeisances.
ri Nanda said: Let me offer my respectful obeisances unto Lord
Ka, who is the worshipable Deity for all brahminical men, who is
the well-wisher of cows and brhmanas, and who is always benefiting
the whole world. I offer my repeated obeisances unto the Personality
of Godhead, known as Kna and Govinda.*
Text 204
namo brahmanya-devaya
go-brahmana-paratmane
ananta-koi-brahmaadhama-namne namo 'stu te
namo - all obeisances; brahmaya-devaya - to the Lord worshipable
by persons in brahminical culture; go-brahmaa - for cows and
brhmaas; paratmane - to the Supreme Lord; ca - also; ananta-koi numberless millions; brahmaa - of universes; dhama - the abode;
namne - named; namo - obeisances; astu - may be; te - to You.

Let me offer my respectful obeisances unto You, who are the


worshipable Deity for all brahminical men, who are the Supreme Lord
of the cows and brhmaas, and who are the resting place of
numberless millions of universes.
Text 205
namo matsyadi-rupana
bja-rupaya sakine
nirliptaya nirgunaya
nirakaraya te nama
namo - obeisances; matsyadi-rupana - of the forms beginning with
Lord Matsya; bja-rupaya - the seed; sakie - the witness; nirliptaya untouched; nirguaya - beyond the modes; nirakaraya - without a
material form; te - to You; nama - obeisances.
Let me offer my respectful obeisances unto You, who are the seed
from which Lord Matsya and the other divine incarnations have grown,
who are the supreme witness, who are not touched by matter, who are
free from the modes of material nature, and whose form is not
material.
Text 206
ati-sukma-svarupaya
dhyanasadhyaya yoginam
brahma-vinu-maheana
vandyaya nitya-rupine
ati-sukma-svarupaya - whose form is spiritual; dhyanasadhyaya who is not attainable by the meditation; yoginam - of the yogis;
brahma-viu-maheana - by Brahm, Viu, and iva; vandyaya offered obeisances; nitya-rupie - whose form is eternal.
Let me offer my respectful obeisances unto You, whose form is
spiritual and eternal, who cannot be seen in the meditations of the
yogis, who are the Supreme Lord to whom Brahm, Viu and iva
bow down to offer respects, . . .

Text 207
dhamne catura varnana
yugev eva caturu ca
ukla-rakta-pta-yamabhidhana-gua-aline
dhamne - the abod3; catura - of the four; varaa - varnas;
yugev - in the yugas; eva - indeed; caturu - four; ca - and; uklarakta-pta-yama - white, red, yellow, and black; abhidhana - names;
gua - and qualities; aline - endowed.
. . . who are the abode of the four varas, who appear in the four
yugas in white, red, yellow, and black forms with many names and
transcendental qualities, . . .
Text 208
yogine yoga-rupaya
gurave yoginam api
siddhevaraya siddhaya
siddhana gurave nama
yogine - yogi; yoga-rupaya - the form of yoga; gurave - the guru;
yoginam - of the yogis; api - and; siddhevaraya - the master of the
perfect beings; siddhaya - perfect; siddhana - of the perfect beings;
gurave - the guru; nama - obeisances.
. . . who are the supreme yogi, the form of yoga, and the guru of the
yogis, who are perfect, and who are the master and guru of the
perfect beings.
Texts 209-212
ya stotum akamo brahma
viur ya stotum akama
ya stotum akamo rudra
eo ya stotum akama

ya stotum akamo dharmo


ya stotum akamo vidhi
ya stotum akamo lambodara capi a-anana
ya stotum akama brahmaraya sanakadaya
kapilo na kama stotu
siddhendrana guror guru
na aktau stavana kartu
nara-narayanav
anye jaa-dhiya ke va
stotu akta parat param
ya - whom; stotum - to praise; akamo - unable; brahma - Brahm;
viur - Viu; ya - whom; stotum - to praise; akama - unable; ya whom; stotum - to praise; akamo - unable; rudra - iva; eo ea; ya - whom; stotum - to praise; akama - unable; ya - whom;
stotum - to praise; akamo - unable; dharmo - Yama; ya - whom;
stotum - to praise; akamo - unable; vidhi - Vidhi; ya - whom;
stotum - to praise; akamo - unable; lambodaras - Gaea; ca - and;
api - and; aanana - Krttikeya; ya - whom; stotum - to praise; akama - unable;
brahmaraya - the brhmaa sages; sanakadaya - headed by
Sanaka; kapilo - kapila; na - not; kama - able; stotu - to praise;
siddhendraa - of the kings of the perfect beings; guror - of the guru;
guru - the guru; na - not; aktau - able; stavana - praise; kartu - to
do; nara-narayaau - Nara-Nryaa i; anye - others; jaa stunted; dhiya - intelligence; ke - who?; va - or; stotu - to praise;
akta - able; parat - than the greatest; param - greater.
How can the unintelligent people of this world properly glorify You,
the Supreme Personality of Godhead, who are greater than the
greatest, and whom even Brahm, Viu, iva, ea, Yama, Vidhi,
Gaea, Krttikeya, Sanaka, the brhmaa sages,
and Kapila, the guru of the guru of the kings of the perfect beings,
cannot properly glorify?
Text 213
veda na akta no va

na ca lakm sarasvat
na radha stavane akta
ki stuvanti vipacita
veda - the Vedas; na - not; akta - able; no - not; van - Vani; na not; ca - and; lakm - Lakmi; sarasvat - Sarasvati; na - not; radha Rdh; stavane - in praise; akta - able; ki - how?; stuvanti - praise;
vipacita - the wise.
Neither the Vedas, nor Goddess Vni, nor Lakmi, nor Sarasvati,
nor Rdh can properly glorify You. How can the wise men of this
world properly glorify You?
Text 214
kamasva nilkhila brahmann
aparadha kane kane
raka ma karuna-sindho
dna-bandho bhavarnave
kamasva - please forgive; nilkhila - all; brahmann - O Supreme
Personality of Godhead; aparadha - offenses; kae - moment; kae
- after moment; raka - please protect; ma - me; karua - of mercy;
sindho - O ocean; dna - of the poor; bandho - O friend; bhavarave in the ocean of repeated birth and death.
O Supreme Personality of Godhead, please forgive all my offenses
committed moment after moment. O ocean of mercy, O friend of the
poor, please rescue me from this ocean of repeated birth and death.
Text 215
pura trthe tapas taptva
prapta putra sanatana
svakya-caranambhoje
bhakti dasya ca dehi me
pura - previously; trthe - in the holy place; tapas - austerities;
taptva - performing; prapta - attained; putra - son; sanatana -

eternal; svakya - own; caraambhoje - at the lotus feet; bhakti devotion; dasya - service; ca - and; dehi - please give; me - to me.
In ancient times I performed austerities at a holy place and I now I
have a son who is the eternal Supreme Personality of Godhead. O
Lord, please give me devotion and service to Your lotus feet.
Text 216
brahmatvam amaratva va
salokyadi-catuayam
tvat-padambuja-dasyasya
kala narhanti oam
brahmatvam - being a Brahm; amaratva - being a demigods; va or; salokyadi-catuayam - attaining the four kinds of liberation
beginning with salokya; tvat-padambuja-dasyasya - of service to Your
lotus feet; kala - a part; na - not; arhanti - are worthy; oam sixteenth.
Being a Brahm, being a demigod, or attaining the four kinds of
liberation beginning with slokya, are not equal to even one sixteenth
the value of service to Your lotus feet.
Text 217
indratva va suratva va
samprapti svarga-siddhayo
rajatva cira-jvitva
sudhiyo ganayanti kim
indratva - being an Indra; va - or; suratva - being a demigod; va or; samprapti - attainment; svarga-siddhayo - of Svargaloka or
Siddhaloka; rajatva - being a king; cira-jvitva - living for a long time;
sudhiyo - the wise; gaayanti - count; kim - how?.
How can the wise think being an Indra, a demigod, or a king, or
residing in Svargaloka or Siddhaloka, or living for a long time are very
important attainments?

Text 218
etad yat kathita sarva
brahmatvadikam vara
bhakta-saga-kanardhasya
nopama te kim arhati
etad - that; yat - what; kathita - spoken; sarva - all;
brahmatvadikam - beginning with being a Brahm; vara - O Lord;
bhakta - of devotees; saga - association; kaa - moment; ardhasya half; na - not; upama - equal; te - of You; kim - how?; arhati - is
worthy.
O Lord, the post of Brahm and the other benefits I have just
described are not equal to even half a moment's association with Your
devotee. How can they be equal to that?
Text 219
tvad-bhaktas tu tvat-sada
kas ta tarkitum vara
kanardhalapa-matrea
para kartu sa cevara
tvad-bhaktas - Your devotee; tu - indeed; tvat-sada - equal to
You; kas - who?; ta - that; tarkitum - to guess; vara - able;
kaardha - half a moment; alapa-matrea - simply by conversation;
para - to best; kartu - to do; sas - he; ca - and; vara - able.
Your devotee is like You. Who can understand Your devotee? By
speaking for half a moment a devotee can give the greatest benefit.
Text 220
bhakta-sagad bhavaty eva
bhakty-akuram anavaram
tvad-bhakta-jaladalapa-

jala-sekena vardhate
bhakta-sagad - from association with the devotee; bhavati - is; eva
- indeed; bhakty-akuram - the sprout of devotional service; anavaram
- imperishable; tvad - of You; bhakta - of the devotee; jalada - of the
cloud; alapa - of the words; jala-sekena - by sprinkling of water;
vardhate - increases.
Association with Your devotee plants the imperishable seedling of
devotional service to You. The raincloud of Your devotee's words
waters that seedling and makes it grow.
Text 221
abhaktalapa-tapac ca
ukata yati tat kanam
tvad-guna-smti-sekac ca
sarva tat tat kane sphuam
abhakta - of the non-devotees; alapa - of the words; tapat - from the
heart; ca - and; ukata - dried-up; yati - attains; tat - that; kaam moment; tvad - of You; gua - the qualities; smti - memory; sekat from the watering; ca - and; sarva - everything;
tat - that; tat - that; kae - moment; sphuam - manifested.
The burning sun of a non-devotee's words makes that plant wither
and dry. The water of remembering Your transcendental qualities
brings it back to life.
Text 222
tvad-bhakty-akuram adbhuta
sphta manasaja param
na naya vardhanya tan
nitya nitya kane kane
tvad-bhakty-akuram - the seedling of devotion to You; adbhuta wonderful; sphta - grown; manasaja - born from the heart; param great; na - and; naya - destroyed; vardhanya - growing; tan - that;

nitya - always; nitya - always; kae - moment; kae - after


moment.
The heart's wonderful plant of devotional service to You grows at
every moment. It can never be destroyed.
Text 223
tata samprapya brahmatva
bhaktasya jvanavadhi
dadaty eva phala tasmai
hari-dasyam anuttamam
tata - then; samprapya - attaining; brahmatva - fulness;
bhaktasya - of the devotee; jvanavadhi - in his life; dadati - gives; eva
- indeed; phala - the fruit; tasmai - to him; hari-dasyam - service to
Lord Ka; anuttamam - incomparable.
Growing during the devotee's life, the plant finally bears its
peerless fruit: direct service to Lord Hari.
Text 224
samprapya durlabha dasya
yadi daso babhuva ha
su-nisphena tenaiva
jita sarva bhayadikam
samprapya - attaining; durlabha - rare; dasya - service; yadi - if;
daso - servant; babhuva - became; ha - indeed; su-nisphea - without
desire; tena - by him; eva - indeed; jita - conquered; sarva - all;
bhayadikam - beginning with fear.
If one attains that rare direct service and becomes Your servant, he
becomes free of all material desires. He conquers fear and a host of
troubles.
Text 225

ity evam uktva bhaktya ca


nandas tasthau hare pura
prasanna-vadana kno
dadau tasmai tad-psitam
ity evam - thus; uktva - speaking; bhaktya - with devotion; ca - and;
nandas - Nanda; tasthau - stood; hare - of Lord Ka; pura - in the
presence; prasanna - happy; vadana-face; ko - Ka; dadau gave; tasmai - to him; tad-psitam - what he desired.
After speaking these words with great devotion, Nanda stood
before Lord Ka. Lord Ka smiled and fulfilled Nanda's desire.
Text 226
eva nanda-kta stotra
nitya bhaktya ca ya pahet
su-dha bhaktim apnoti
sadyo dasya labhed dhare
evam - thus; nanda-kta - done by Nanda; stotra - prayer; nitya
- regularly; bhaktya - with devotion; ca - and; ya - one who; pahet recites; su-dha - firm; bhaktim - devotion; apnoti - attains; sadyo at once; dasya - service; labhed - attains; hare - of Lord Ka.
A person who with devotion regularly recites these prayer of Nanda
attains very firm devotion to Lord Ka. He quickly attains direct
service to Lord Ka.
Texts 227-229
tapas tapta yada droas
trthe ca dharaya saha
stotra tasmai pura datta
brahmana tat su-durlabham
hare a-akaro mantra
kavaca sarva-lakanam

iha saubharina datta


tasmai tuena pukare
tad eva kavaca stotra
sa ca mantra su-durlabha
brahmano 'ena munina
nandaya ca tapasyate
tapas - austerities; tapta - performed; yada - when; dronas - Drona;
trthe - at the holy place; ca - and; dharaya - with Dhar; saha - with;
stotra - to praise; tasmai - to him; pura - before; datta - given;
brahmana - by Brahm; tat - that; su-durlabham - rare; hare - of Lord
Ka; a-akaro - six syylable; mantra - mantra; kavaca - kavaca;
sarva-lakaam - all-glorious; iha - here; saubharia - by Saubhari;
datta - given; tasmai - to him; tuena - pleased; pukare - at
Pukara- tirtha; tad - that; eva - indeed; kavaca - kavaca; stotra prayer; sa - that; ca - and; mantra - mantra; su-durlabha - very rare;
brahmao - of Brahm; aena - by the partial expansion; munina - by
the sage; nandaya - to Nanda; ca - and; tapasyate - performing
austerities.
When, accompanied by Dhar, Droa performed austerities at a
holy place, Brahm gave him this difficult to attain prayer, the sixsyllable Ka-mantra, and the glorious Kna-kavaca. On this earth
Saubhari Muni, who is a partial expansion of Brahm, again gave the
same prayer, mantra, and kavaca to Nanda, who was
performing austerities.
Text 230
mantra stotra ca kavaca
ia-devo gurus tatha
ya yasya vidya pracna
na ta tyajati nicitam
mantra - mantra; stotra - prayer; ca - and; kavaca - kavaca;
ia-devo - worshipable Deity; gurus - guru; tatha - so; ya - which;
yasya - of whom; vidya - knowledge; pracna - ancient; na - not; ta that; tyajati - abandons; nicitam - indeed.

One who attains this prayer, mantra, and kavaca, a bona-fide guru,
and Lord Ka as his worshipable Deity, attains spiritual knowledge
that is never lost.
Text 231
ity eva kathita stotra
r-kakhyanam adbhutam
sukhada mokada sara
bhava-bandhana-mocanam
iti - thus; eva - in this way; kathita - spoken; stotra - prayer; rkakhyanam - glorifying Lord Ka; adbhutam - wonderful;
sukhada - giving happiness; mokada - giving liberation; sara - the
best; bhava-bandhana-mocanam - release from the bonds of repeated
birth and death.
Thus I have spoken to you this wonderful transcendental prayer
glorifying Lord Ka, a prayer that brings both happiness and
liberation from the bonds of repeated birth and death.