Vous êtes sur la page 1sur 16

Get away, Jordan

Written by Mark Kibble for Take 6


Rearranged for SSATB by Tijs Krammer

Jazz gospel

Soprano

Alto

Tenor/Alto

Tenor

Bass

Double bass

#
& 44

#4
& 4

#4
V 4

#4
V 4

? # 44

. b

. 3
n b J J
3

n J
?# 4 J
J
J
J
J

#
4
J
No chord

#
&

ooh

#
&

Get

j

j

#
V

#
Get

?#

ooh

a - way,

Jor - dan.

bw

ooh

#
V

w
bw

.
w

Get

a - way,

Get

a - way,

#
Get

a - way,

a - way,

ooh

?#
G r9

J n
F 7sus4

b J n b J


J
F7

G r9

2 Get away, Jordan


10

&
&

#
#

j
.

j
.

Jor - dan,

get

j
.

j
.

Jor - dan,

?#

?#

.
G6

14

&
&
V
V

#
#
#
#

Jor

Jor

dan.

? # a
J

Jor

E m7

dan.


J
I

dan.

Jor

dan.

A7

Jor

Jor

Jor

want to cross

want to cross

E m7

dan,

o - ver

o - ver

to

o - ver

to

o - ver

A7

to

b #

F r9

see my

see my

Lord.

j
#

Get

Get

Get

Get

G7

a - way,

Lord.

a - way,

Get

j
n

see my

D7

Lord.

j
#

Lord.

see my

j
#

Lord.

see my

a - way,

G6

j
j
N

to

a - way,

b #
J

j
j
N

to

get

get

a - way,

get

dan,

n
J

o - ver

want to cross

get

get

n .

dan,

want to cross

b #
J

a - way,

want to cross

D m11

dan,

get a - way.

dan.

a - way,

a - way,

dan,

G7

#
-

want you to

Jor

Jor

?#


J
J

get

get

Jor

Jor - dan,

#
V N .

a - way,

Jor - dan,

#
V N .

get

a - way!

a - way!

a - way!

a - way!

a - way!

Get away, Jordan 3


17

&
#
Get

&

Get

a - way,

a - way,

V #
Get

a - way,

V #
Get

a - way,

. j .

j
. .

Jor - dan,

get

get

N . j .

Jor - dan,

G7

21

&
&
V
V

#
#
#
#

get

get

get

get

?#
get

?#
G 69

G r9

a - way,

a - way,

G6

Jor

a - way,

a - way,

a - way,

#
-

d'n.

d'n.

d'n.

N
a
J

Jor

E m7

get a - way.

Jor

Jor


J
I

d'n.

d'n.

A7

dan,
3

Jor

Jor

n .
3

Jor

want

to

want

to

want

to

want

to

want

to

E m7

cross

cross

b #

n
J

F9

# #

o - ver

# #

cross

j 3

cross


J
3

cross

b
J

dan,

j 3

dan,

D m11

b
J

dan,

a - way,

G7

Jor

Jor

dan,

I want you to

a - way,

Jor

a - way,

get

get

a - way,

Jor - dan,

N . j .

Jor - dan,

?#
?#

to

o - ver

o - ver

A7

to

o - ver

to

o - ver

to

to

3 b

4 Get away, Jordan


24

&
&
V
V

#
#
#
#

j
N

j
#

see my Lord.

j
N

j
#

jF
j

j
#

&
&
V
V

#
#
#
#

ooh

ooh

n # n
b

G 7-10

er

Jor - dan

and

want to cross

o - ver

want to cross

want to cross

o - ver

j
j
N

to

to

o - ver

to

j
a
o - ver

?#

to

E m7

j
#

see my

Lord.

E b/F

see my

Lord.

j
n .

see my


A7

j
#

see my

D7

Lord.

Lord.

ooh

ooh

bop

ooh

ooh

n
J
3

j
N

G7

saw

ooh
3

band

3
j
b n

bop

B br

bop

j
n

b
J

j j

3
b
j

J b j
>

C9

what did I see?


J J

b j

b .

ooh

looked ov

j j
n

ooh

bop

ooh

Pn

J

G7

want to cross

?#

You know that I

D7

27

3
Pj
N

j
n

ooh

ooh

bop

see my Lord.

?#

see my Lord.

?#

ooh

bop

j j

3
b .

bop

see my Lord.

b
J

3
Pj
b n

see my Lord.

bop

ooh

ooh

ooh

n # n
b

G 7-10

of

an - gels


J
C9

Get away, Jordan 5


30

&
&
V
V

# b .
#

j
n

# b .
# .

?#

? # n

E b/F

&
&
V

want to cross

want to cross

j
n

want to cross

o - ver

G r9

to

o - ver

to

o - ver

to

j
a

o - ver

to

a - way,

a - way,

a - way,

a - way,

E m7

j
. .

N . j .

see my

see my

get

P
j

.
J
G6

a - way,

get

a - way,

get

a - way,

get a - way!

G7

Get a - way,

j

#

see my

Jor - dan,

Jor - dan,

Lord.

a - way,

Get a - way,

j

n

see my

Jor - dan,

Lord.

Get a - way,

Lord.

Get a - way,

n J

Get a - way,

D7

get

j
N . .

Lord.

Jor - dan,

A7

. j .

j

#

I want you to

?#

j
j
N

B br

P
a
#

b
J b j
> J

P
#

get

?#

want to cross

get

get

af - ter me.

get

b j

com - in'

33


G7

Jor

dan,
3

n
Jor

dan,

.
3

Jor

dan,
3

b
Jor

.
D m11

b
J
b

dan,

n .
Jor

dan,

n
J

F r9

b
J
b #

6 Get away, Jordan


37

&
&
V
V

#
#
#
#

get

a - way,

get

get

a - way,

Jor

j
&
N

see

& N j
V
V

?#

see

see

see

see

?#

a - way,

Jor

d'n.

d'n.

d'n.

E m7

D7

j
#

my

Lord.

j
#

my

Lord.

my

Lord.

j
#

my

Lord.

You know that I

G7

G 7-10

ooh

to

to

to

o - ver

to

ooh

ooh

ooh

ooh

to

o - ver

ooh

ooh

to

o - ver

ooh

went down

o - ver

A7

o - ver

bop

E m7

Pj
N

bop

j F
j

want to cross

Pn

bop

want to cross

Pj
b

want to cross

bop

j
n

my

want to cross

Lord.

A7

want to cross

d'n.

Jor

G6

a - way,

d'n.

? # #

40

Jor

Jor

? # #
get

a - way,

get

the

ri - ver,

C9

did - n't

Get away, Jordan 7

#
& b .

j j

42

&
V
V

j j
n

# b .

# .

?#

go

? # n

&
V
V

#
#

j j

j
n
I

want to cross

want to cross

want to cross

o - ver

j
j
N
to

o - ver

to

o - ver

see my

Lord.

j
a

to

Lord.

j
#

see my

b
J
3

ooh

j
b n

ooh

n
J

ooh

j
N

soul

?#
G 7-10

ooh

j j
n

b
J
3

hap - py,

C9

stayed

E b/F


J J

j j

all

j
n
I

You know my

D7

b .

ooh

got

j j

b .

ooh

ooh

bop

A7

ooh

bop

E m7

Lord.

j
n .

see my

Lord.

to

o - ver

j
#

see my

b J j j
b
>

bop

?#

bop

want to cross

B br

#
&

for to stay.

b j

E b/F

45

G7

want to cross

want to cross

want to cross

want to cross

o - ver

to

to

o - ver

to

j
a
o - ver

to

B br

E m7

o - ver

day.

J j j
b
>

A7

8 Get away, Jordan


48

&
&
V
V

j
N
see

j
#

my

Lord.

see

my

Lord.

see

?#

my

my

Get

Get

Get

j
#

Lord.

Get

D7

j
j

&

#

a - way,

oh,

n N

J
V J
3

get

a - way,

j
b
3

a - way,

?#


J
3

a - way,

?#
C7

#
C 7+5/E

Get a - way,

Jor

Get a - way,

Jor

Get a - way,

Jor

Get a - way,

Jor

n .

Get a - way,

Jor

a - way!

a - way!

oh,

get

chil - ly

chil - ly

oh,

j
b

oh,

chil - ly

G 7-10/D b C 9

Jor - dan,

Jor - dan,

Jor - dan,

Jor - dan,

A 9-5

j
.

dan,

b
J

b
get

dan,

dan,

get

get

D 7-10/A b

a - way,

a - way,

a - way,

get a - way,

3
n b

a - way,

a - way,

get

get

a - way,

get

a - way,

G 7-10/D b

a - way,

n
get

get

a - way,

b 3

get

a - way,

n
get

dan,

dan,

D m7

Jor - dan,

chil - ly

j
b .

Gr

chil - ly

oh,

j
n

G7

# 3 b
&
J
J
#

G7

a - way,

a - way!

51

get

Get

a - way!

n J

a - way!

Lord.

?#

j
n

see

get a - way,

G7

n
F7

E7

Get away, Jordan 9


54

&

j
a

want

#
J

Jor - d'n.

want

Jor - d'n.

# j
& N
V
V

Jor - d'n.

# #
J

Jor - d'n.

?#

Jor - d'n.

?#

A7

57

&
&

#
#

want

#
J

V
#

V
?#

G9

to cross

to cross

j
.

o - ver

to see my Lord.

j
.

o - ver

to cross

Get

back!

Jor

want

to

cross

o - ver

to

see

back!

Jor

# .

Get

n .

back!

Jor

Get

back!

Jor

# .

back!

Jor

cross

F#9

dan.

dan.

dan.

n
J

dan.

o - ver

j
#

# .

dan.

to

G9


Get a - way!

my Lord.

n #

F9

Get a - way!

my Lord.

j
#

see

Get a - way!

my Lord.

#
J

to

Get a - way!

to see my Lord.

A9

.
.

o - ver

E m7

to see my Lord.

# .
J

want

Get

?#
J

Get

Get

Get

Get

Get

Get

Get a - way!

F#9

a - way, outch

a - way, outch

a - way, outch

a - way, outch

a - way, outch

10 Get away, Jordan


3
#
&

60

ch

ch chil - ly

&

ch

# 3
ch

V
V

#
#

want to cross

want to cross

want to cross

?#

a - way!

a - way!
3

a - way!

want to cross

?#

o - ver to see my

o - ver to see my
3

o - ver to see my
3

o - ver to see my

No chord

Get

back!

N
J

Jor - dan,

Jor - dan,

Lord.

Lord.

Lord.

Lord.

j
b n

Lord.

If

J #
3

D 7-10

G 7-10

no!


J J


J J

no!

no!

ooh

ooh

ooh

ooh

3
b

ooh


J J

ooh

re - li - gion

3
n

bop

no!

ooh

bop

C #dim

b
J

bop

A 69

bop

no!

#
J

back!

j j

Jor - dan,

.
.

Jor - dan,

E 7-10 E alt

o - ver to see my
3

back!

j j
b

Jor - dan,

back!

Get

# .

A 7-9

back!

Get

Get

a - way!

get

Get

get

N .

Overly classical

want to cross

get

Jor - dan,

C7

Jor - dan,

B 7-5

&

a - way!

n
get

Jor - dan,

ch chil - ly

?#

get

ch

&

ch chil - ly

?#

Jor - dan,

Jor - dan,

ch chil - ly

ch chil - ly

ch

63

were

ooh

a thing

C9

that your

Get away, Jordan 11

#
& b .

j j

66

&
V
V

# b .
# .

? # n b

j j

n j

o - ver

want to cross

want to cross

j
b

want to cross


J J

j j
n

j
j
N
to

o - ver

to

o - ver

to

j
a

want to cross

o - ver

to

j
#

see my Lord.

j
n .

? # n

see my Lord.

see my Lord.

j
#

#
&
&
V
V

#
#
#

3
j
b n

ooh

ooh

bop

ooh

3
n

bop

rich

?#
G 7-10

ooh
3

A9

see my Lord.

b .

ooh

n b j
b
3

live


J
C7

and the

poor would just

n
F7

B br9

>
j

J
I

j
n j
>

drop

j
n j
>

drop

G7

j
j
>

drop

b .

drop

D9

ooh

ooh

would

E m7

ooh

bop

? # b

b
> >

b
J
bop

B br9

69

You know that the

b J 3

F9

mo - ney could buy

j
b
>

want to cross

o - ver

want to cross

want to cross

o - ver

to

to

o - ver

to

o - ver

to

j
a

want to cross

drop

j
j
b
>

E m7

A9

12 Get away, Jordan


72

&
&
V
V

#
#
#
#

j
N
see

?#

my

Lord.

see

my

Lord.

see

j
n

my

see

?#

j
#

my

Get

j
#

Lord.

Get

D9

a - way!

# J
&
b
Get

Get

Get

Get

- way!

n
#

a - way, outch

Get

a - way, outch

#
V J b

# .
Jor

Get

n .

back!

Jor

dan!

Get

back!

Jor

dan!

# .

back!

Jor

ch
3

ch

ch chil - ly

ch chil - ly

ch

ch chil - ly

b
3

ch

ch chil - ly

ch

B 9-5

C7

dan!

n
J

F#9

Jor - dan, get a - way!

A 7-9

n
F r9

E m11

Get

back!

back!

Get

back!

Get

back!

Get

back!

# .

Get

Jor - dan, get a - way!

Get a -

G9

Jor - dan, get a - way!

dan!

Jor - dan, get a - way!

b n 3

Jor - dan, get a - way!

ch chil - ly

dan!

back!

n b

Get

3
n
n3

a - way, outch

# .

G9

a - way, outch

# J
b
V

Jor

a - way, outch

#
& J b

back!

Get

G7

75

Get

a - way!

a - way!

a - way!

Get

a - way!

n J

?#

Get

Get

?#

Lord.

.
3

E 7-10

.
.
.

b .

E 7-10/B b

Get away, Jordan 13


78

&
&

#
#

pj
j
b

pj
j

#
J

p
J
J

Jor - dan, no!

# #
J

? # N
J

81

&

#
#

V
V

- lieve He'll part the

?#

G m11

n
F9

wa - ters

wa - ters

wa - ters

G alt/D b C 7sus4

wa - ters

E alt


if


if

if

wa - ters

if


if

E b 7+11

have

have

C 7/F #

Ritenuto

E b 7-10

F m11

lit - tle

faith

so

get,

N .

have

lit - tle

faith

have

lit - tle

faith

N .

have

lit - tle

so

get,

b 3 b

D 7sus4

C 7/D

D 7-10

get,

N .

so

Get

f .

Get

G9

back!

Get

back!

f n .
.

f .

back!

Get

get,

back!

f.
.

so

f .

Get

get,

N .

D alt/A b

Slower

faith

so

be -

D alt

be -

lit - tle

faith

N .

be -

see Him face to face, 'Cause I

be -

see Him face to face, 'Cause I

be -

see Him face to face, 'Cause I

see Him face to face, 'Cause I

see Him face to face, 'Cause I

want to cross the Jor - dan just to

Crescendo

- lieve He'll part the

?#

G 7-10

want to cross the Jor - dan just to

- lieve He'll part the

- lieve He'll part the

# n

p
J
J

- lieve He'll part the

& N

C #dim

A9

want to cross the Jor - dan just to

j
J #

want to cross the Jor - dan just to

Jor - dan, no!

p
N
J
J

Jor - dan, no!

?#

want to cross the Jor - dan just to

Jor - dan, no!

Jor - dan, no!

back!

14 Get away, Jordan

# . J
&


#
& # .
J

84

Jor - dan!

Get

Jor - dan!

# # . J
V
# .

n
J

Get

Jor - dan!

? # # .

b .

Get

? # # b N b
G9

# n .
J
&
-

# b .
- ta

? # b .
- ta

?#
C m11

back!

'cause

back!

back!

'cause

want to see my Je - sus!

want to see my Je - sus!

So

tion

So

tion

tion


n
F9

So

C m7

So

b n
F7

No

temp -

No

temp -

No

temp -

tion

temp -

b J .

No

.
b

.
n J

want to see my Je - sus!

temp -

.
J
n b

'cause

No

want to see my Je - sus!

3
n

back!

.
n

.
n n b J

3 n
'cause

want to see my Je - sus!

So

# .
J
V
- ta

tion

'cause

b J

G m7

# .
&
J
- ta

C9

88

- ta

.
back!

Get

Jor - dan!

F#9

Get

Jor - dan!

j b
b

n
B b6

C9

F9

I'm pray - in':

b
J

A alt

D alt/A b

help

me

n .

N .

G9

me

help

me

help

I'm pray - in':

me

help

I'm pray - in':

I'm pray - in':

#
J

help

I'm pray - in':

n
J

b n

me

Get away, Jordan 15


92

&
&

#
#

.
Lord

Lord

Lord

b
J
and

b
J

Lord

and

b
J

&
&

#
#

j j
b

j j

Jor - dan

#
J
Jor - dan

#
V # J

Jor - dan

? # N
J

Jor - dan

?#


J
A9

split

b .

oh


J J

oh


J J

oh


J J

oh

C #dim

# .

this

Jor

# .

this

Jor

want to cross

want to cross

Jor

want to cross

b
J

o - ver to see my

o - ver to see my
3

o - ver to see my

Get

back

back

Get

back

ooh

Get

back

.
.

# .
#

A9

.j
.

.j
.

Lord.

Lord.

Lord.

Yes,

b .

Yes,

Yes,

#
3

#
3

Yes,

3
n

J b .
3

Yes,

.
J

Lord.

.j
.

E 7-10

Lord.

.
j
.

Get

Bb9

back

ooh

b n

Get

dan

ooh

n
J

o - ver to see my
3

dan

ooh

dan

o - ver to see my
3

dan

ooh

n
J

Overly classical

want to cross

dan

B9

want to cross

# . n

this

Jor

this

. n
J
Jor

C9

split

.
this

split

oh

j j
#

split

D b 7+11

Jor - dan

D m7

96

split

and

and

Lord

?#

and

# n .

?#

Gradually pick up the tempo

16 Get away, Jordan

#
& #

99

&
V

#
#

want to cross

o-ver to see my

want to cross

want to cross

# #

? # N

#
&
#

sa-viour face to face. Yes,

j
b
ooh

b
J

To

see

.
b

Get

Get

? # .
D alt

Get

Solo voice speak: Get a way back!

E alt

.
n
F9

got - ta get to the oth - er side.

N 3

got - ta get to the oth - er side.

back!

back!

back!

Shake

dan!

A9

#
Jor

A 7sus4

back!

a b

got - ta get to the oth - er side.

F9

3
# n

Je-sus.

sa-viour face to face. Yes,

got - ta get to the oth - er side.

#
J

Get

#
V

sa-viour face to face. Yes,

my Lord!

j
#

G7

?#

o-ver to see my

o-ver to see my

&
V

A 9/C # C/D

A9

102

sa-viour face to face. Yes,

want to cross

?#

o-ver to see my

o-ver to see my

I want to see

want to cross

sa-viour face to face.

Jor

dan!

Jor

dan!

Jor

dan!

Jor

dan!

#
#
#

F #r9

G r9