Vous êtes sur la page 1sur 28

MAMBO 05

Arranjo Para Big Band

Perez Prado Arranjo Original Orquestra Perez Prado Transcrição: Rocha Sousa

œ»

» »

»

Sxa1 ============================& l

» œ

»

»

»»

œ»

» »

» ŒÓ

_œ » _œ» J »

» » œ» »

J »

» »

» œ

»

» »

»

‰ »

J

» œ»

» »

_œ» » _œ» J »

» »

» » œ

» »

»

‰ »

J œ» » » »

œ» » » »

» œ » »

J œ» »

» »

»

œ‰ »

» » »

œ‰ »

» » »

» » »

J

» » œ» »

_œ» » _œ» J »

» »

» » œ

» »

»

‰ »

l
l

l

l

l l

_œ » _œ» J »

J œ»

= l

l l

=

l
l

» = l

l l

» =

l

l

= l

l
l

=

l

l

= l

l
l

=

l
l

= l

l

l
l

l

= l

l l

¬ l

l

L
l
l

“ ============================= l

l

“ ============================&

« « ˆ = «


l
l

=

œ»

»

» »

C

C

C

C

C

C

C

œ»

» » »

l
l

l

l

l
l

l

l
l

l

l
l

l
l

l

l
l

l
l
l

l

l
l
l

l

l

l l

l
l

l
l

l

l

l

l
l

l

l

l

l l
l

l

l

l l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

_» œ » _œ œ » _ » _» œ » _» œ » l _œ œ » _ » _» œ » _œ » œ _œ » _ » l

l
l

l

l

l l

l

l

l
l

l

l

«

« «

ˆˆˆ « « « ˆ« « « ˆˆ « ˆˆˆ « «

œ» » œœ » »

» »

Œ

» œ

» »

»»

» œ

»

» »

» œ

» »

»»

Œ

Œ

œ» » » œœ » œœœ » » »

» »

œ» »

» »

»

l
l

l

l

“ {


“ {

“ “


“ {

“ {

“ {


“ {

“ “

“ { »

» »

Ó

œ» » »

»

œ»

»

» »

œ»

» »

»

œ » »

» »

»» »

»» »

»

» »

» »

» »

» » »

» »

»

» »

»

» »

»

» »

»

»

» »

»

‰ » »

»

‰ »

l
l

l
l

» »

»

» » »

»

» »

» » »

»

» »

»

»

l

l l

l

l

l
l

l
l

» »

» »

»

» »

» »

»

» »

» »

»

» »

»

»

» »

» »

»

œ » » »

» œ » » »

»

œ»

» » »

œ»

» »

»

_» œ »

_

» » »

»

»

» » »

» » »

»

» » »

»

» » »

»

» »

»

»

» » »

» »

»

» » »

»

» » »

»

» »

»

»

» » »

» »

»

» »

»

» »

»

» » »

»

»

» » »

» » »

»

» » »

»

» » »

»

l
l

» » »

» » »

» »

»

œ» » l » »

» »

œ»

» » »

»

»

» » »

» » »

»

» » »

»

œ»

»

» »

Sxa2 ============================&

œ»

» »

»

œ»

» »

»

_œ » _œ» J »

J œ»

œ»

» » »

ŒÓ

Œ

Ó

ŒÓ

»œ »

»

» »

Ó

œ» » œœ » » œ» » œ»œ » » » œ œœœœ » »

» »

{

{

{

«

« «

ˆ«

« «

ˆ« «

œ»

» » »

œ» »

» »

œ» »

» »

» »

»

‰ » »

»

‰ »

» »

» »

»

œœœ » » » œœ » » l »œ œ » œœœœ

»

» »

‰œ» J‰ »

Sxt1 ============================& l

œ» »

»

»

b

b

œ»

»

» »

œ»

» » »

«

J œ» «

l l
l

l

l

l

l

l
l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l l

l

l

l
l l
l

l l

»» » Û » »

Ó

ˆ« «

ˆ« «

œ»

» »

»

œ » » »

œ » »

»

» »

œ » » »

» œ »

»

» »

» œ »

» »

»

» »

»

»

»

‰ » »

J

» »

»

œ»

l
l

l
l

‰œ» J‰ »

Sxt2 ============================&

œ»

»

» »

œ»

»

» »

œ» »

» »

œœœ » » » œ» » œ» » » œœ » œœœœ » »

» » »

»» »

» »

Œ

»» »

» »

» œ

» »

»»

Œ

» œ

» »

»»

_

»» »

»» »

» »

»» »

_

» œ

»

» »

Œ

Œ

«

J œ» «

» » »

Ó

J

» »

» œ»

» »

»

» »

» »

»

» » »

œ»

» »

»

Sxbr ============================& l

œ»

» »

»

œ»

» »

» ŒÓ

_œ » _œ» J »

J œ»

œ»

»

» »

Ó

œ» » œœ » » » œœ »œ œœœœ »

» »

»

‰ »

l
l

l
l

» »

Tmpt1 ============================&

» œ

_

_» œ »

_

œ»

» »

»

» »

œ» »

» »

« «

« ˆ

ˆ« «

œ» » œœ » » » œœ »œ œœœœ »

» »

b

b

» »

ŒÓ

Ó

œ» » œœ » » œœ » » l »œ œ » œœœœ

» »

»

» »

Tmpt2 ============================& l

œ»

» »

» ŒÓ

œ»

» » »

Ó

l
l

l

l

Tmpt3 ============================&

b

b

C

« «

« « ˆ

_ˆ« «

»» »

»» »

» œ

» »

»

Œ

_ œ

» » »

_

_ »

»

»

» » »

Ó

œ» » œœ » »

» »

œ» » » œœ » œœœ » » »

» »

œ»

»

» »

œ» » »

»

œ»

»

» »

ŒÓ

l

l
l

{

» »

»

» œ

»

» »

»

» »

» »

»

» œ

_ » _ »

œ

»

»

» »

_

» » »

»

œ » œ » œ » »

» » »

_ œ _ »

_ » » »

œ »

» » »

»

œ

»

_ »

»

»

»

_

_ »

œ

_ _ _ » » » » »

œ » » » _ _ » » _ » » » _ _ » » » œ »

»

»

œ

œ

œ

_ _ _ » » » » »

Tb1 ============================? l

b

b

b

C

» œ

»

» »

Œ

»

_ »

l

l

»

œ

_ »

» » »

»

»

_ » »

»

» »

»

»

_ » œ

ŒÓ

Ó

l

l

l
l

_ » œ

_ »

Tb2 ============================?

b

b

C

Ó

» »

» »

Œ

» »

» »

»

»

ŒÓ

{

œœœ » » » œœ » » l »œ œ » œœœœ

» » »

Tb3 ============================? l

b

b

C

œ»

»

» »

Œ

« «

« «

ˆŒ

» œ

»

Œ

l

l l

ˆ« «

« «

»» »

»» »

« « « «

ˆ« « ˆˆ « «

« «

«« « «

» » »

« «

» » »

« « «

l

l

l

l l

» » »

»

» »

« « «

œ»

»

» »

œ»

» »

»

» » »

»

» » »

»

» » »

»

» » »

»

Ó

l

l

l

?

b

b

b

b

b

b

B b 7

C

C

«

« «

«

« ˆ

«

_

ˆ

œ»

» »

»

B b 7

B b 7

{

« «

«

“ Œ


“ {

“ { »

¿

B

b 7

_ ˆ « « «

»œ »

»

» »
»
»

«

« « ˆ

ˆ« «

'

Piano

ˆ« « « ˆˆ « ˆˆˆ « «

« « « «

ˆ« « « «

« « «

« « «

Œ

Ó

œ»

» »

»

Ó

«

ˆ« ˆˆ« «

« « « «

» »

« « j

« «

_ « ˆ «

» »

jˆ« «

ˆ« « « «

« « j

« «

_ « ˆ «

» »

œ» » »

j« «

ˆ « «

ˆ« « « «

« «

_

« ˆ

« « «

« « « ˆ

» œ »

œ » » »

» »

» »» » »
»
»»
»
»

» »»

œ»

»

» »

œ»

» »

» ŒÓ

Ó

œ» » œœ » » » œœ »œ œœœœ »

» » »» » » »» » »
»
»
»»
» »
»»
»
»

» »

»

» »

» »

œ » » »

»

»

» »

» » »

»

» » »

»

» »

»

» » »

»

œ» » œœ» Jœ» » »

» »

œ» J œ» J » » Jœ» » » œ

» » »

œ» » » »

l
l

= ˆ « « ˆ ˆ«

l

ˆ« « = l

l

l l

Drums =============================

_‚ » _‚

Guitar ============================&

b

b

« «

« ˆ

ˆ « ˆ« «

b

C

B

b

b

C

C

b

b

ˆ

ˆ

ˆ
7

_

œ»

»

» »

»

» »

« «

«

«

«

«

«

« «

«« « «

« «

« «

« «

« «

« «

« «

ˆ« «

l

l l

l

»

» » »

ˆ« « « «

« « «

« « «

« « « «

l l

l

l l

_Î » » »

« « «

« ˆ « ˆ ˆ«

« «

«

«

«

« «

«

« «

«

« «

ˆŒ

» » œ

Œ

« « «

œ»

»

» »

œ» ŒÓ

» » »

{

Œ

œ» »

» »

Œ

˙» » » »

Œ

œ» »

» »

l

l

Ó

ˆ

ˆ

«

ˆ«

ˆ

ˆ

«

ˆ«

b

B

˙» »

» »

7

œ»

»

» »

Bass ============================? l

œ»

» »

»

œ»

» »

» ŒÓ

ˆ« « « «

Ó

œ» » œœ » » » œœ »œ œœœœ »

» » » »» » » »» »
»
»
»
»»
» »
»»
»

»

» »

œ » » »

»

» »

»

» » »

»

» » »

»

» »

»

»

» » »

l

l

_ÎÎ_Î_ » » » » » »

»

»

»

l
l

l

» _Î_Î » _Î » _Î _Î_Î

» »

» »

» »

»

» »

»

» » »

» » » » » » » »» » » » »
»
»
»
»
»
»
»
»» » »
»
»

Œ

» »

» »

»

» »

»

» » »

_—

» »

»

¿ _‚ü_ ¿ ¿

_‚ »

» »

» »

» » »

_ü »

» »

ÛÛ » Û Û » Û » Û »

» »

»

_»‚ » » ¿ _‚

»

»

» »

»

Û » »

_ü » »

Û » » » »»

_‚ » »

»

» » » » »

_ü » » »

ÛÛ »

» » Û

¿ _ü» »

¿

– »

» »

»

ÛÛ » »

_‚ » _ü ¿

» » » » » »

» »

» »

» »

» Û » Û » Û

» »

» » » Û

/

Œ

Ó

Ó

»» » » » » » » » » » » » » »» »
»» »
» » »
» »
»
» »
»
» »
»» »
» » »
» » »
» »
» »
_— » » _— » » »
» » _— » _— _— » »
»
»» »
»» » »
» » » »
» » » »
» » »

_‚» »

» »

_‚» » » »

b

œ»

» »

»

» œ

»

»

»

œ»

» »

»

œ»

» »

» ŒÓ

œ»

» »

»

_

»

» »

» » _

» »

_ »

»

_ »

»

»

_ » »

»

» » »

MAMBO 05

2

»

» »

Sxa1 ============================& l

7

l
l

l
l

_œ» » _œ» J »

œ» J »

» »

» »

» œ

»

» »

» »

_œ » _œ» J »

œ» J »

» »

»

» œ

» »

»

» »

l
l

l

_œ » _œ» J »

» J œ»

J œ» » » »

_œ» » _œ» » J

» œ

»

»

»

»

‰ »

_œ » _œ» » J

œ» J »

» » »

» œ

»

» »

»

‰ »

_œ » »

œ» » »

»

» »

_œ » »

œ» » »

»

» »

J œ»

» » »

J œ»

» » »

_œ» J »

» »

_œ» J »

» »

_œ» » _œ» » J

œ» J »

» »

» »

» œ

‰ »

» »

» »

_œ » _œ» » J

œ» J »

»

» »

» œ

» »

‰ »

» »

» »

» œ »

» »

» œ »

» »

_œ »

» »

»»

_œ »

» »

»»

J œ» » » »

J œ» » » »

_œ» J »

_œ» J »

œ»

» »

»

œ»

» »

»

œ» »

» »

» »

»»

»

‰ »

{ “ {

{

{

” “


” { {

œ»

» »

»

œ»

” “

” “ »

» »

l
l

l
l
l

l

J œ» «

» » »

œ»

» » »

= » { ”

” ”

= {


= » { ”

” ”

= { ”

” ”

= {

Œ

Œ = { ”

œ» J‰ l ‰œ» » Jœ» » œœ‰ » » l ‰ jˆ « ˆ « « œJ‰ ”

»

» »


»

J œ

» »

l

l l

l

l l

œ» J «

» »

»

œ»

» »

»

l
l

l

l

l l
l

J œ» «

» » »

œ» »

» »

» »

»»

‰ » »

‰ » »

œ»

» » »

» »

» »

Sxa2 ============================&

_œ » _œ» J »

» J œ»

œ»

»

» »

» »

l

l l

J œ» «

l

l
l

l
l

l

l

l

l
l

l
l

l

l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l
l

l l

_‚ » ¿ _‚ » » _ü » » ¿ _ü» » _‚ » – » ¿ _ü » » ¿ » »

œ»

»

» »

»

‰ »

œ» »

» »

œ»

» » »

œ»

»

» »

Sxt1 ============================& l

l
l

l

l

b

«

« «

ˆ«

ˆ« j »

» »

« «

«

œ» »

» »

» œ‰

» »

»

« «

ˆ«

œ » »

» »

œ »

» »

»»

‰œ» J‰ »

» »

œ» J

» »

»

«

ˆ« « «

«

” “ «

” “

» œ » »

J œ» »

» » »

œ‰ »

» » »

«

ˆ« «

l l

l

J œ» «

» » »

œ» » » »

œ » » » »

‰œ» J‰ »

» »

« «

ˆ«

l l

œ» J «

l
l

l

l l

l

l

l
l

ˆ« j »

» »

« « «

œ» »

» »

» œ‰

« «

ˆ«

J œ» «

l
l

l

l
l

l

‰‰

l
l

l

l

»œ »

» »

œ »

» »

»»

‰œ» J‰ »

» »

J

» »

œ»

Sxt2 ============================&

«

« «

ˆ«

ˆ« j »

» »

«

« «

b

œ» »

» »

» œ‰

» »

»

J œ» «

« «

ˆ«

œ» »

» »

» œ »

» »

» »

»»

‰œ» J‰ »

» »

œ » »

»» »

œ» J

» »

»

{

ˆ« «

ˆ« j »

» »

«

« «

œ» J » » »

œ» » » »

«

ˆ« «

{

{ “ {

” “

“ ” “ ” “

{ “ {

{

œ‰ »

» » »

l
l

l

l

l

l

l

l

œ»

» » »

œ» »

» »

_œ » »

œ» » »

» »

»

‰œ» J‰ »

» »

J œ»

» » »

œ» Jœ» » » œ »

»

»

»

» »

»

_

»

» »

_œ» J »

» »

Œ

œ » » » »

« «

ˆ«

œ» »

» »

» œ‰

»

» »

œ»

»

» »

» » »

œ » »

» »

œ» »

» »

»

»

_œ » »

»» »

» »

»

‰œ» J‰ »

» »

J œ» »

‰ » »

_œ» J »

» »

« «

ˆ«

œ » »

»» »

= » {

J

» œ» »

_œ» J »

»

‰ »

Sxbr ============================& l

J œœœ » » »

œ»

» » »

Tmpt1 ============================&

_œ» » _œ» J »

œ» J »

» »

»

» »

» œ

» »

» »

_œ » _œ» J »

J

» » » œ»

» »

{

{

œ»

»

» »

Œ

_œ » _œ» » J

œ» J »

» »

» » »

» œ

»

» »

»

‰ »

»

‰ »

»

» » »

_œ » _œ» » J

»

œ» J »

» »

» »

» œ

‰ »

» »

» »

» »

» »

»

» »

»

œ»

» »

»

œ»

»

» »

œ»

» »

»

l
l
l

l

b∑

»

» ‰‰ »

» »

Œ

œ» Jœ» » œœ » » œ» J» œœ » »

» » »

Tmpt2 ============================& l

œ» J » »

Œ

b∑

J œœœ » » » œ» J» » œœ » »

œ»

» »

»

Œ

‰ »

» »

Œ

œ» J » »

» » »

» ‰‰

»

»

»

» »

»

»

» »

»

œ» Jœ» » œœ » » œ» J» » œœ » »

» »

»

» »

»

» »

»

» »

‰‰

» »

»

«

« «

»

»

« « «

» »

»

« « «

l

l

l
l

Tmpt3 ============================&

b

b

” “

{ “ {

{ »

»

_

»

» »

»

» »

» » »

» »

»

»

» »

l l

»

» »

»

»

» »

»

»

» »

»

» »

»

» »

»

_ œ

»

» » »

Œ

l

l

l
l

l

l l

l

l l

Œ

ˆ« ˆˆ « ˆ «

» œ»

» »

» J »

l l

_œ» » J» _œ_œ_œ » » » _œ» » J_œ» » _œ » _

» œ

» »

» »

» »

»

» »

»

∑œ» “ » J Œ» »

» »

‰ œœœ » » l œ» Jœ» » » œ

œ » œ » œ œ » œ Jœ _ » » œ J »

J

»

»

» »

Œ

= {

Tb1 ============================? l

Œ = { ”

” ”

= {


Œ = { ”

¬ l
l

“ ============================&

“ ============================= l

_ « ˆ

« ”

« = {

Œ

‰‰

l
l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l l

Œ

Œ

» »

» »

»

»

» »

» » » œ

»

‰‰ »

l

l l

‰‰

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l
l

l l

» » » Û » » »

» » » »

» »

»

»

» »

»

b

b

b

J œ

» »

_

l l
l

l


” “

“ » »

J

œ» »

»

œœœ » » » œ» Jœ» » » œ »

» »

»

œ» J» œœ » »

» » »

_œ» J »

Tb2 ============================?

b

b

b

{

{ “ { »

{

” “

” “

” “

” ”

{

” “


” ” “

{“

{

Œ

» » »

» »

»

»

‰ » »

»

»

» »

»

œ» J » »

Œ

Œ

œ» Jœ» » œ » »

» »

‰ »

» »

»» »

»

»

» »

»

» »

‰ Œ

Tb3 ============================? l

l

b

b

E

b

J

» œ» »

Œ

B b 7

œœœ » » » œ» Jœ» » » œ »

» » »

»

» »

»

» »

‰‰

» »

»

»

»

» »

»

Œ

Œ

E

b

‰œ» Jœ» » » » œ » ‰‰ » » ‰

» »

» »» » » » »
»
»»
»
»
»
»

»

»

»

»

» »

» œ

œ» J» » œœœ» » J »

» »

b

b

b

b

'

Piano

«

ˆ« « «

œ» » »

»

E b

« «

« «

« « ˆˆ« « j «

« « «

« «

j_ˆ« j «

_ˆ« « « «

« ˆˆ« « j « « « « « « j_ˆ« j « _ˆ« « «
« ˆˆ« « j « « « « « « j_ˆ« j « _ˆ« « «

« «

« «

«

ˆ

_ «

« « «

«

j «

«

« « « «

« «

« « «

_ ˆ «

_ˆ « _

_

« « j « « « « « « « « « « « _ ˆ

œ » »

œ» J» » œ œ »

» »

» » » » » » » » » » » »
»
»
» »
»
»
» » » »
»
»

» œ »

{

{

ˆ« « « «

«

_ ˆ « « «

ˆˆ« « jˆ« «

« « « «

j « «

« « «

ˆ« « « «

j « «

« «

_ « ˆ «

{

“ Œ

B

b 7

»

œ» œœ» » Jœ» » »

» » »

œ » »

» »

» »
»
»

» »

» » »

» » »

œ» » »

«

« «

« «

_ ˆ « « ˆ ˆ «

ˆ« « « «

œ» » » »

j« «

ˆ « «

« «

« ˆ

« « «

«

l

l

l
l

l
l

l

l
l

_‚ – » » »

ˆ « « «

«

ˆ« « «

œ»

»

» »

E b

«

« « ˆˆ« « j «

« «

« « «

« «

« « j

j_ˆ« «

_ˆ« « « «

j « « « « « « « « « « j j_ˆ« « _ˆ« «
j « « « « « « « « « « j j_ˆ« « _ˆ« «

« «

«

ˆ

_ «

«

« «

« «

_ ˆ « _ ˆ « ˆ «

« « « «

_ˆ «

«

_

_

« « « _ ˆ « _ ˆ « ˆ « « « « « _ˆ

_ « ˆ « «

» œ » » » » »

œ» J» » œ œ »

» »

» » » »

œ » » » » » œ» J» » œ œ » » » » »

{

«

«

j «

«

« «

_ ˆ « _ « ˆ

œ» » »

» » » »
»
»
»
»

œœ» » J »

» »

œ»

» » »

«

ˆ «

_

» »

_ « ˆ «

œ»

» »

»

_

_

« ˆ

l

?

L
l

l

l
l

b

b

jˆ« ˆ« « »

« « «

« «

j ˆ«

«

«

«

» œ »

œ » » »

œ

» » »

» »» »
»
»»
»

œ » » »

» » » »
»
» » »

jˆ« ˆ« « »

« « «

« «

j ˆ«

«

« «

» »

» »

œ » » » »

” ”

« ˆ « ˆ ˆ« = {


= { ”

” ”

Drums =============================

» » »

» { ”

œ» J J œ» » Jœ» » »

» »»

œœ» J »

»

Guitar ============================&

b

b

b

b

b

b

« « «

ˆ « ˆ « ˆ«

« « «

ˆ « « ˆ ˆ«

« « «

« ˆ ˆ« « ˆ

« «

«

« ˆ « ˆ ˆ«

«

« «

« «

«

ˆ « ˆ « ˆ«

« «

«

«

« «

«

ˆ« «

ˆ ˆ

« « «

ˆ « ˆ« ˆ «

« « «

ˆ « ˆ« « ˆ

«

« «

« ˆ « ˆ ˆ«

« «

«

Œ

b

E

˙»

»

» »

œ»

» » »

Œ

Œ

˙»

» » »

œ»

» » »

Œ

{

B

b

7

ˆ

«

«

Œ

Œ

˙» » » »

ˆ

«

«

œ» »

» »

Œ

Œ

b

E

¿ l l » » » » » »

˙»

» » »

œ»

» » »

Œ

Œ

˙»

» » »

_ü » » »

» Û »

Œ

œ»

» » »

» »

– » » » » »

ˆ« ˆ

ˆ« ˆ

œ» »

» »

Bass ============================? l

« «

«

ˆ«

» Û »

_»‚ » »

»

Û » Û

»

Û » »

_ü »

» Û

{ “ { »

˙» » »

_‚ – » » »

» Û » »