Vous êtes sur la page 1sur 3

---Protestanckie Towarzystwa Biblijne przejte przez katolicyzm!

---

Protestanckie Towarzystwa Biblijne przejte przez katolicyzm!


Towarzystwo Biblijne w Polsce, zaoone jako organizacja midzywyznaniowa, potem przez
dziesiciolecia uchodzce za protestanck, powrcio na pocztku lat 90. XX w. do penego
ekumenicznego wymiaru i odtd wsppracuj w nim Kocioy rnych tradycji
chrzecijaskich.http://tb.org.pl

W tym roku Towarzystwo Biblijne w Polsce obchodzi 200 lat swego istnienia. Zaoone
przez Protestantw szybko zostao przeniknite i przejte przez katolicyzm i
ekumenizm.
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne(BFBS) zostao zaoone w roku
1804 przez Protestantw. Ci zostali przejci przez Jezuitw w roku 1813 gdy zaczli
wydawa katolicka Biblie wraz z apokryfami!
Ju w 1825-6 pojawi si skandal i nastpi rozam z tego powodu. Narodziy si
Glasgow and Edinburgh Bible Societies(Towarzystwa Biblijne Glasgow i Edynburg)
co dzisiaj nosi nazw Szkockie Towarzystwo Biblijne.
Kolejny rozam powsta, gdy BFBS dopuszczao pord nich przedstawicieli
Unitarianizmu. To spowodowao, e w roku 1831 powstao Trinitarian Bible Society.
(Trynitarne Towarzystwo Biblijne).
Unitarianie zaprzeczaj bosko Protestanckiego Jezusa Chrystusa, odrzucaj
wieczne potpienie, zaprzeczaj nieomylno Pisma, twierdza, ze adna religia nie
moe mie monopolu na Prawd teologiczna czy Ducha Boego!
Towarzystwo Biblijne w Polsce powstao w roku 1816. Do tej pory katolicyzm oponowa
kadym tego prbom. Papie Grzegorz XVI potpi towarzystwa i wydawanie Biblii w
jzykach ojczystych w encyklice Inter Praecipuas. Zostao szybko przeniknite i
przejte przez katolikw. W roku 1946 weszo w skad, sfinansowanej i zaoonej przez
Jezuitw- wiatowej Rady Kociow!
Dzisiaj wsppracuj z katolicyzmem, jego dzieckiem- ekumenizmem i Prawosawiem!
Wprowadzili Ekumeniczne Dni Biblijne. Przy udziale Zielonowitkowcw
wyprodukowali Bibli Ekumeniczna!
1z3

https://antyekumenia.wordpress.com/

AntyEkumenia 2016

---Protestanckie Towarzystwa Biblijne przejte przez katolicyzm!---

S Protestantami tylko z nazwy, dla zmyki. Celem jest wprowadzenie wszystkich z


powrotem do sytuacji sprzed Reformacji(1517) i Wielkiej Schizmy(1054).To co wierz i
promuj w peni pokrywa si z postanowieniami Soboru Watykaskiego II!
yjemy w wiecie uudy i niedomwie, utajania i zwodzenia! Jezuici infiltruj dzi
wszelka organizacje aby ja przyprowadzi pod Watykan.
Biblie Gedeonitki (Biblie Protestanckie) s uwaane przez ksiy katolickich jako
niezgodne z naukami katolicyzmu. Nie maja odnonikw do katolickiej teologii
promujcej papiestwo, czyciec itd. Brak w nich take apokryfw. S one zem
koniecznym. Zatroskani i przeraeni katolicy pisz o ludziach rozdajcych te Biblie
do ksiy.
Biblia bya przez stulecia ksiga przeladowana, nie tyle przez pogan ale przez
katolicyzm. Bali si, ze lud czytajcy to Sowo nagle pozna, ze ta instytucja jest
oszustwem. Waczya z tym Inkwizycja, umiecili Biblie na indeksie ksig zakazanych (
Index Librorum Prohibitorum istnieje do dnia dzisiejszego w Watykanie i funkcjonuje
prawnie )! Potpiay ja sobory i papiee!
Od czasw Reformacji kady czowiek mg dosta Pismo i zaznajomi si z Jego
treci. Poniewa katolicyzm nie potrafi zatrzyma Jego tumaczenia, zmuszony by
wprowadzi wasne tumaczenia (katolicka wersja jest tumaczona z innych rkopisw,
tekstw i kodeksw ni Biblia Protestancka!).
Naley doda, ze wiele wspczesnych Protestanckich tumacze zawiera katolickie
rkopisy, co wywoao od lat sporo kontrowersji na wiecie! Textus receptus na ktrym
opieraj si Protestanckie biblie jest dzi wymiewany przez Jezuitw, ktrzy chc
zniszczy Protestantyzm. Infiltrowane s rwnie Biblie!
Takie tumaczenia jak Biblia Krla Jakuba, Biblia Genewska, Biblia Coverdale czy
Nowy Testament Tyndale'a s oparte na Textus Receptus.
Przekad Ekumeniczny jest uczyniony w czci do Soboru Watykaskiego II i
dziaalnoci ekumenicznej zmierzajcej do de- Protestantyzacji i zamiast tego
utworzenia Jednego, katolickiego i Apostolskiego Kocioa...
Przejmuj denominacje...Gosz, e denominacja to 'zo','podzia','od
diaba','bigoteria'
Przejmuj wydawanie Biblii...
Wprowadzaj do tumaczenia Biblii Protestanckiej tumaczy nie wierzcychPrawosawie, katolicyzm.
2z3

https://antyekumenia.wordpress.com/

AntyEkumenia 2016

---Protestanckie Towarzystwa Biblijne przejte przez katolicyzm!---

Wprowadzaj potajemnie katolickie manuskrypty...


Przejmuj pieni Zielonowitkowe i Charyzmatyczne na uzytek ich
ekumenicznych wysikw...
Przejmuj metody ewangelizowania od Protestantw w Duchu...
Wprowadzili podrbk do Ruchw Zielonowitkowych i Charyzmatycznych- tj.
Odnow w Duchu, Charyzmatycznych katolikw
Dziaaj aby unika wymieniania sowa: Protestantyzm i jego eliminacji. Nie ma
problemu ze sowem katolicki!
Male grupki ludzi podpisuj dokumenty o wsppracy z katolicyzmem aby zmyli
wiksze grupy!
Goszona jest niech do denominacji...preferowana nazwa jest
niedenominacyjny...
Zmieniana jest historia...Zaprzeczaj cele Reformacji...wyznaczaj swoje
widzimisi...
Spotykaj si za plecami ich denominacji by systematycznie zwrci ich
denominacje do papiestwa.
Stosuj metod- nie osadzaj, nie interesuj si tym- s waniejsze sprawy by
zyska na czasie i moc ich zwie nawet z pulpitw!
Zapraszaj synnych ewangelistw z zachodu, aby inni 'zobaczyli, ze nie ma nic
zego by wsppracowa z ich brami katolikami'.'Za doo byo goszenia i
okradania wierzcych miedzy kocioami'.Synni ewangelici s pierwsi aby
potpi sekularyzacje, aborcje, zboczenie- sprbuj tylko tkn i napomkni- a
co z tym katolicyzmem?
Te rzeczy dziej si w 2016 roku na NASZYCH oczach! Czas dziaa TERAZ.
Konieczne jest de-ekumenizowanie kadego zboru Protestanckiego i usuniecie
jego propagatorw, zabranianie im zajmowania funkcji kierowniczych w kociele,
obojtnie jakie bd groby i konsekwencje!
Czaj wyj z zepsutych do szpiku koci katolicyzmem denominacji! Czas jest aby
stan za Prawda Pisma!Oto NASZ czas, oto czas Przebudzenia!
Czas na przebudzenie, ktre obnay ekumenizm i poprowadzi ludzi do mocy Duchacuda, znaki, jzyki, walk duchowa ze zwierzchnociami, uzdrawianie i uwalnianie
ludzi od demonw!
Tagi: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Biblia
Ekumeniczna, ekumenizm, Koci Zielonowitkowy, wiatowa Rada Kociow, 200 lat
towarzystwa biblijnego w Polsce, zwiedzenie, Jezuici, Infiltracja, textus receptus, Gedeonici, biblie
gedeonitki, Trynitarne Towarzystwo Biblijne, czasy ostateczne, wychodzenie z kocioa.

3z3

https://antyekumenia.wordpress.com/

AntyEkumenia 2016