Vous êtes sur la page 1sur 2

Government Engineering College-Bhavnagar

Mechanical Engineering Department


Sr No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Staff Name
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

(Dr.) J M Patel
A N Prajapati
J H Pandit
J B Valaki
R B Mandaviya
S J Doshi
S H Zala
D S Mehta
H G Vyas
N N Jadeja
N D Mehta
H V Mendpara
A Y Pathak
K U Ram
A C Gohil
D B Morabiya
P R Basiya
A B Solanki
N R Tank
V T Makwana
P P Kamaliya
R J Mehta
J R Vaghela

Staff Contact Detail


Contact No
9426837119
9913384254
9913715250
9428787505
9426478330
9427755783
9925930875
9426428107
9428991843
9427202612
9426067894
9979537248
9913984191
9898427264
9925486045
9426845551
9662059567
9099058193
9426028028
9725515144
9925509600
9033225271

eering College-Bhavnagar
gineering Department

Contact Detail
Email ID
jmpatel2098@yahoo.co.in
anp3748@gmail.com
jhpandit@gmail.com
janakvalaki@gmail.com
rajendramandaviya@gmail.com
Prof.essordoshi@gmail.com
zala.bpti@gmail.com
digant2005@gmail.com
vhirendra@yahoo.in
nirav.mehta248@gmail.com
hardik.thermal@gmail.com
amishapathak317@gmail.com
kamleshuram@gmail.com
acgohil10886@gmail.com
divyesh.morabiya@gmail.com
pradyu11@gmail.com
solankiamit4239@gmail.com
nrt1912@gmail.com
vishal88.mech@gmail.com
kamaliya.pankaj@gmail.com
mehta_raghuveer@yahoo.com
jigneshvaghela030@gmail.com