Vous êtes sur la page 1sur 144

S.

NO

EMPLOYEE
NO.

ADDRESS

NAME
PRESENT

22

AKASH JAIN

31

34

AMIT KUMAR

ANIL SINGHAL

30

DEEPAK NAGAR

24

GOVIND KUMAR

GURCHARAN SINGH

GURINDER SINGH

14

IMRAN HUSSAIN

10

10

IMTIAZ ZAMAN

11

11

JAI RAM

12

12

JENNY DAYMARY

13

23

OM PRAKASH SHAKYA

14

29

PARVEEN.N

15

13

RAJENDER SINGH

16

RAJINDER KAUR

17

RIKU ALI AHMED

18

19

RITTIK PORAN BORA

19

33

ROHIT

20

32

SHABIN

21

TANVEER SINGH

22

15

TOUSHIF AHMED

23

VASANTHA RAMESH

24

DEEPAK GUPTA

25

DIBAKAR BARDHAN

26

KAUSHIK KUMAR DEY

27

IMTIAZ SARWAR FARIDI

28

ARSHAD JAMIL

A-152 SEC - 41 NOIDA

QTR. NO. 412/A BRPL TOWNSH

PERMANENT
AMBICA VIHAR KUNJWANI BY PASS

ROWMARI, W.NO. :- 02, ABHAYAPURI

VILL :- AGGATHURY PO.:- DADARA D


VILL. :- SUTARGAON DIST. KAMRUP

KWILA MURILA DIST. CHIRANG ASS

A-11 NEW SAKET NAGAR TAUSA-11 NEW SAKET NAGAR TAUSEN RO

V.+P.O LIKHI,TEH-HODAL DIST PALWA

BORTALAWA DHALIGAON, ASSAM


KUSHAL NAGAR,PO. :- MORANHAT D

CHRISTIAN BASTI, JURI GUWAHATI,

B
PHONE

9891513578

PAN

AIMPJ2269C

9957200589

9891755012
9891764646
9859979139
9957031345
9278806235
9954134247
9015120900
9650407246,
9891387988
9911443605

9864197362
9957660392

SQPS5171M

PF
ESI
PF
APPLICABL
APPLICABLE
CODE
E (Y/N)
(Y/N)

ESI
CODE

APR

MAY

JUN

6550

6550

6550

10000

10000

10000

3800

3800

3800

3800

3800

3800

40000

40000

40000

40000

40000

40000

10000

10000

10000

6550

6550

6550

3800

3800

3800

4127

4127

4127

10000

10000

10000

8000

8000

8000

10000

10000

10000

40000

40000

40000

4127

4127

4127

6550

6550

6550

6550

6550

6550

9999103149

40000

40000

40000

9854946732

6550

6550

6550

4350

4350

4350

7050

4350

4350

7050

4350

4350

4350

4350

4350

4350

4350

4350

4350

4350

4350

JUL

AUG

BASIC
SEP

OCT

HRA %
NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

OTHERS
APR

MAY

JUN

50%

4175

4175

4175

40%

12500

12500

12500

1500

1500

1500

1250

1250

1250

35000

35000

35000

35000

35000

35000

40%

1830

1830

1830

40%

4830

4830

4830

1250

1250

1250

1466

1466

1466

50%

50

50

50

50%

1000

1000

1000

50%

3500

3500

3500

35000

35000

35000

2360

2360

2360

117

117

117

6175

6175

6175

35000

35000

35000

40%

850

850

850

50%

626

626

626

50%

626

626

626

50%

626

626

626

50%

626

626

626

50%

626

626

626

50%

626

626

626

40%

50%

JUL

AUG

SEP

OTHERS
OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

M
A
V
E
L
E
D
/
D
E
P
H
T
A
U
A
R
S
IK
B
L
A
A
S
N
H
A
D
B
J
D
N
A
U
A
IB
L
M
N
A
E
H
L
A
E
K
G
I
R
U
M
A
R
###
M
C
H
A
-H
F
R
A
A
A
R
Y
N
M
E
U
M
Z
S
Z
A
U
ID
R
N
A
P
G
L
I
Y
R
IH
A
A
P
R
H
A
M
S
A
DWIJEN
BRAHMA DAIMARY
W
L
N
A
N
L
P
G
R
U
M
S
E
R
O
H
M
C
K
A
H
K
C
K
S
A
U
H
IY
R
S
E
A
N
H
D
G
N
A
H
A
S
K
L
I
A
G
I
N
U
G
T
N
R
A
H
A
U
C
H
R
H
M
B
U
A
E
O
R
D
R
A
D
A
R
M
IN
H
A
E
N
R
M
S
A
E
H
A
I
M
S
H
N
E
H
N
M
G
S
A
E
H
H
N
ID
A
R
N
I
A
R
I
R

Employee No.

PANDING LEAVES

NAME

CL
22

AKASH JAIN

31

EL

Err:502 Err:502

CL

SL

OP.

USED

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

34

AMIT KUMAR

ANIL SINGHAL

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

30

DEEPAK NAGAR

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

24

GOVIND KUMAR

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

GURCHARAN SINGH

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

GURINDER SINGH

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

14

IMRAN HUSSAIN

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

10

IMTIAZ ZAMAN

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

11

JAI RAM

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

12

JENNY DAYMARY

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

23

OM PRAKASH SHAKYA

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

29

PARVEEN.N

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

13

RAJENDER SINGH

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

RAJINDER KAUR

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

RIKU ALI AHMED

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

19

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

#N/A

33

ROHIT

32

SHABIN

TANVEER SINGH

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

15

TOUSHIF AHMED

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

VASANTHA RAMESH

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

35

DEEPAK GUPTA

36

DIBAKAR BARDHAN

Err:502

37

KAUSHIK KUMAR DEY

38

BABLOO

39

SANJEEV KUMAR SAURAB

40

ARSHAD JAMIL

41
42

Err:502 Err:502
0

IMTIAZ SARWAR FARIDI

AMIT KUMAR ASTHANA

April

June

EL

CL.

OP.

USED

SL

CL.

OP.

Err:502 Err:502

CL

EL

USED

CL.

OP.

USED

CL.

OP.

USED

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

SL

CL.

OP.

Err:502 Err:502

USED

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502

Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502

Err:502

#N/A

#N/A

Err:502

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502 Err:502

#N/A

#N/A

Err:502 Err:502

#N/A
0

August

July

SL

CL

EL

CL.

OP.

USED

SL

CL.

OP.

USED

CL.

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

OP.

CL

EL

USED

CL.

OP.

USED

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

14

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502

Err:502 Err:502

CL.

OP.

USED

Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502 Err:502

gust

September

EL

SL

CL.

OP.

Err:502 Err:502

CL

EL

USED

CL.

OP.

USED

CL.

OP.

USED

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

SL

CL.

OP.

Err:502 Err:502

CL

USED

CL.

OP.

USED

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502 #N/A Err:502

Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502

Err:502 #N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502

Err:502

Err:502

#N/A

#N/A

Err:502 Err:502
0

#N/A

#N/A

Err:502 Err:502
0

October

CL

November

EL

CL.

OP.

USED

SL

CL.

OP.

Err:502 Err:502

CL

EL

USED

CL.

OP.

USED

CL.

OP.

USED

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

SL

CL.

OP.

Err:502 Err:502

USED

CL.

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

11

11

Err:502

Err:502

11

11

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502

Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502

Err:502

16

Err:502

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502

11

11

11

11

Err:502 Err:502

#N/A

#N/A

Err:502 Err:502

December
CL

EL

CL.

OP.

USED

SL

OP.

USED

CL.

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

11

11

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

Err:502

OP.

CL

USED

CL.

OP.

Err:502

###

###

###

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502 Err:502 #N/A Err:502

###

Err:502 Err:502

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

###

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

Err:502 Err:502

Err:502

###

Err:502

Err:502 Err:502

11

Err:502 Err:502

Err:502

###

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

###

Err:502

Err:502

###

###

11

11

###

###

#N/A

#N/A

Err:502 Err:502

March
SL

CL.
Err:502
4
3
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
#N/A
4
Err:502
Err:502
Err:502
#N/A
Err:502
4

7
2

1
EMPLOYEE
NO.
22

NAME
AKASH JAIN

31

THU

FRI

10

11

12

13

14

15

SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU

O/D O/D
O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D
P HOLIDAY P
P
P
CL
P
P
P
P
PHOLIDAYP

34

AMIT KUMAR

HOLIDAY

PHOLIDAYP

ANIL SINGHAL

HOLIDAY

PHOLIDAYP

30

DEEPAK NAGAR

HOLIDAY

PHOLIDAYP

24

GOVIND KUMAR

HOLIDAY

PHOLIDAYP

GURCHARAN SINGH

HOLIDAY

PHOLIDAYP

GURINDER SINGH

HOLIDAY

PHOLIDAYP

14

IMRAN HUSSAIN

HOLIDAY

PHOLIDAYP

10

IMTIAZ ZAMAN

HOLIDAY

PHOLIDAYP

11

JAI RAM

HOLIDAY

PHOLIDAYP

12

JENNY DAYMARY

HOLIDAY

PHOLIDAYP

23

OM PRAKASH SHAKYA

29

PARVEEN.N

13

RAJENDER SINGH

RAJINDER KAUR

RIKU ALI AHMED

HOLIDAY

19

RITTIK PORAN BORA

HOLIDAY

32

SHABIN

TANVEER SINGH

HOLIDAY

15

TOUSHIF AHMED

VASANTHA RAMESH

35
36

O/D O/D
O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D
P HOLIDAY P
CL
P
P
P
P
P
P
PHOLIDAYP
O/D O/D
O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/DHOLIDAYCL
P HOLIDAY P
P
P
P
P
P
P
P
PHOLIDAYP
P

PHOLIDAYP

PHOLIDAYP

PHOLIDAYP

HOLIDAY

PHOLIDAYP

CL

HOLIDAY

SL

PHOLIDAYP

DEEPAK GUPTA

DIBAKAR BARDHAN

A hOLIDAY A

A hOLIDAY A

37

KAUSHIK KUMAR DEY

38

BABLOO

39

SANJEEV KUMAR SAURAB

40

ARSHAD JAMIL

41

IMTIAZ SARWAR FARIDI

42

AMIT KUMAR ASTHANA

APRIL
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CL EL SLDAYS PAYABLE

FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI
O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

1
SAT

Err:502

Err:502

O/D
P

30

Err:502

CL

SL

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
SL
P
P

Err:502

Err:502

O/D
EL

SL

SL

EL

EL

EL

EL

Err:502

30

30

30

18

12

30

30

30

30

30

30

30

30

MAY
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE
O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D
P
P
P
P
P
P
P
P
EL EL EL EL
P
P
P
P
P
P
P
P
P

EL

EL

EL

26

27

28

29

30

31

CL EL

SL

DAYS PAYABLE

WED THU FRI SAT SUN MON


O/D O/D O/D O/D O/D O/D
P
P
P
P
P

TUE WED THU FRI SAT


0

Err:502

O/D O/D O/D O/D O/D

Err:502

O/D O/D O/D O/D O/D


O/D O/D O/D O/D O/D

22

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

O/D O/D O/D O/D O/D EL


P
P
P
P
P

Err:502

CL

SL

EL

EL

EL

Err:502

EL

Err:502

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

JUNE
6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE
O/D O/D O/D O/D O/D

CL

SL W/O

SL

W/O

W/O

O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D W/O O/D O/D
O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D O/D W/O O/D O/D
W/O

W/O

W/O

SL

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

SL

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O CL
W/O P

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

EL

EL

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

SL

SL

SL

SL

SL

SL

EL

EL

EL

W/O

SL W/O
P W/O

W/O

O/D O/D W/O O/D O/D O/D O/D O/D O/D W/O O/D O/D O/D O/D O/D O/D W/O O/D O/D
P
P W/O P
P
EL
P
P
P W/O P
P
P
P
P
P W/O P
P
CL
P
EL W/O P
P
P
P
P
P W/O P
P
P
P
P
P W/O P
P
P
P
P W/O P
P
P
P
P
P W/O P
P
P
P
P
P W/O P
P
P

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O
A

W/O

W/O
A

EL W/O
A
A

W/O

W/O

30

CL EL SL

DAYS PAYABLE

WED
SL

THU

FRI

SAT SUN MON TUE WED THU

9
FRI

10

11

12

13

SAT SUN MON TUE

Err:502

W/O

W/O

Err:502

W/O

W/O

30

W/O

W/O

Err:502

EL

Err:502

W/O

W/O

Err:502

W/O

W/O

Err:502

W/O

W/O

Err:502

W/O

W/O

Err:502

Err:502

Err:502

W/O

W/O

Err:502

W/O

W/O

O/D
P

Err:502

Err:502

O/D
p

O/D
p

O/D
p

O/D
p

Err:502

O/D W/O O/D


EL W/O
p
CL
CL W/O
p

30

W/O

W/O

30

W/O

W/O

30

30

30

30

30

W/O

W/O

22

W/O

W/O

22

W/O

W/O

30

30

30

30

30

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

O/D O/D
CL
p
p

O/D W/O O/D O/D


EL W/O
p
p
CL W/O
EL
EL

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/OHOLIDAY p
p
p
W/O
W/O

JULY
14

15

WED THU

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SAT W/O MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
LEFT LEFT W/O LEFT LEFT LEFT LEFT LEFT LEFT
LEFT LEFT LEFT LEFT LEFT LEFT

CL EL SL

FRI

W/O

W/O

W/O
p

W/O

CL

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

W/O

CL

CL

CL

SL

SL

SL

EL

EL

EL

O/D
p

O/D
p

O/D
P

EL

EL

W/O

W/O

O/D W/O O/D O/D


EL W/O
EL
P
EL
P W/O
CL
P

EL

EL

W/O
p

W/O

W/O

W/O
p

W/O

W/O

W/O

31

31

31

31

31

DAYS PAYABLE

FRI

SAT

SUN MON TUE WED THU

10

11

12

13

14

FRI

SAT

SUN MON TUE

SUN MON TUE WED THU

15

16

17

Err:502
Err:502

31

Err:502

Err:502

SL

CL

SL

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

CL

CL

CL

CL

SL

SL

EL

EL

EL

Err:502

SL

#N/A

Err:502

Err:502
Err:502
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
#N/A
31

Err:502
Err:502

AUGUST
18

19

WED THU

20

21

FRI

SAT

22

23

24

25

26

SUN MON TUE WED THU

27

28

FRI

SAT

29

30

31

CL

EL

SL

DAYS PAYABLE

SUN MON TUE

WE
0

Err:502
Err:502

CL

CL

CL

SL

Sl

Sl

SL

SL

CL

CL

CL

Sl

EL

EL

EL

EL

31

CL HOLiday P

Err:502

EL

EL

EL

EL

P HOLiday P

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

P HOLiday P

Err:502

Err:502

14

Err:502

Err:502

Err:502

#N/A

31

Err:502

Err:502
Err:502

EL

EL

EL

EL

EL Holiday EL

EL

EL

EL

EL

EL

CL Holiday P

#N/A

Err:502

31

31

31

31

27

SEPTEMBER
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI
P

W/O

P Holiday

P Holiday P

EL

EL

PHOLIDAYP

P HOLiday

P HOLiday P

PHOLIDAY
SL Sl

EL

ELHOLIDAY
EL EL

EL

PHOLIDAYP

CL

SL

SL

EL

EL

EL

PHOLIDAY
CL Sl

P HOLiday

LEFT

CLHOLiday

CLHOLidaySL

25

26

27

28

29

30

CL EL SL

DAYS PAYABLE

SAT SUN MON TUE WED THU

FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN
0

Err:502
Err:502

CL

30

Err:502

Err:502

Err:502

P
HOL
IDAY
hoLIDAY

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

11

Err:502

HOLIDAY

CL

Err:502

HOLIDAY

Err:502

Err:502

HOLIDAY

Err:502

Err:502

#N/A

30

Err:502

Err:502
Err:502

HOLIDAY

CL

SL

EL
Left Esteem

10

#N/A

SL

SL

Err:502

24

HOLIDAY

28

HOLIDAY

26

26

HOLIDAY
A
A

25

OCTOBER
11

12

13

MON TUE WED

14
THU

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CL EL

FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN
0

SL

p
P
HOLIDA
P
P
Y
CL HOLIDAY P

p HOLIDAYP

EL

SL

SL

P HOLIDAY CL

P
P

SL

SL

P HOLIDAY P

SL

EL

EL

EL

P HOLIDAY P

SL

P HOLIDAY P

p HOLIDAYP

p HOLIDAYP

28

NOVEM
SL

DAYS PAYABLE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU
0

Err:502

Err:502

31

SL

Err:502

pHOLIDAY
HOLIDAY

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

31

Err:502

Err:502

AHOLIDAYA

CL

EL

ELHOLIDAYEL

SL SL

p hoLIDAY p

EL

EL

p hoLIDAY p

CL

p hOLIDAY p

CL

ELHOLIDAY
HOLIDAY

CL

p hOLIDAY
HOLIDAY

EL

EL

EL

Err:502

pHOLIDAY
HOLIDAY

CL

#N/A

Err:502

CL

EL

ELHOLIDAYEL

Sl

SL

SL

SL

SL

SL

EL

ELhOLIDAYEL

22

p hOLIDAY p

25

25

AHOLIDAY
HOLIDAY

pHOLIDAY
HOLIDAY

SL

31

pHOLIDAY
HOLIDAY

pHOLIDAY
HOLIDAY

NOVEMBER
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CL EL SL

DAYS PAYABLE

FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE

WED THU FRI


0

Err:502
Err:502

30

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

EL

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

EL

Err:502

Err:502

Err:502

30

Err:502

Err:502

Err:502

EL

EL

EL

#N/A

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

16

Err:502

10

20

23

16

14

30

28

30

DECEMDER
4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON

EL

CL

SL

HOLiday

sl HOLiday

sl

EL

CL EL

EL

CL

HOLiday

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

EL

holiday

cl

hoLiday

HOLiday

SL

SL

CL

HOLiday

SL

HOLiday

HOLiday

28

29

30

31

CL

EL

SL

DAYS PAYABLE

TUE WED THU FRI


0

Err:502

Err:502

31

Err:502

Err:502

sl

sl

sl

sl

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

31

Err:502

Err:502
Err:502

10

SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON

11

#N/A

Err:502

28

24

31

31

25

31

JANUARY
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CL EL

TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON
0

FEBRUAR
SL

DAYS PAYABLE

TUE WED THU FRI SAT SUN MON


0

Err:502

Err:502

31

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

31

Err:502

Err:502

Err:502

#N/A

Err:502

31

31

31

31

31

31

FEBRUARY
8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

CL EL

TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON
0

MA
SL

DAYS PAYABLE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI
0

Err:502

Err:502

28

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

28

Err:502

Err:502

Err:502

#N/A

Err:502

28

28

28

28

28

28

MARCH
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CL EL SL

DAYS PAYABLE

SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU
0

Err:502

Err:502

31

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

31

Err:502

Err:502

Err:502

#N/A

Err:502

31

31

31

31

31

31

JUNE
Employee
NAME
No.
22

AKASH JAIN

31

DAYS
PAYABLE

BASIC

HRA

OTHERS

TOTAL

GROSS
SALARY

CTC

Err:502

6550

3275

4175

14000

Err:502

Err:502

Err:502

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

34

AMIT KUMAR

30

ANIL SINGHAL

Err:502

10000

4000

12500

26500

Err:502

Err:502

30

DEEPAK NAGAR

Err:502

3800

1500

5300

Err:502

Err:502

24

GOVIND KUMAR

Err:502

3800

1250

5050

Err:502

Err:502

GURCHARAN SINGH

Err:502

40000

35000

75000

Err:502

Err:502

GURINDER SINGH

Err:502

40000

35000

75000

Err:502

Err:502

14

IMRAN HUSSAIN

Err:502

10000

4000

1830

15830

Err:502

Err:502

10

IMTIAZ ZAMAN

Err:502

6550

2620

4830

14000

Err:502

Err:502

11

JAI RAM

Err:502

3800

1250

5050

Err:502

Err:502

12

JENNY DAYMARY

Err:502

4127

1466

5593

Err:502

Err:502

23

OM PRAKASH SHAKYA

Err:502

10000

5000

50

15050

Err:502

Err:502

29

PARVEEN.N

Err:502

8000

4000

1000

13000

Err:502

Err:502

13

RAJENDER SINGH

Err:502

10000

5000

3500

18500

Err:502

Err:502

RAJINDER KAUR

30

40000

35000

75000

75000

80273

RIKU ALI AHMED

30

4127

1651

2360

8138

8138

9086

19

RITTIK PORAN BORA

30

6550

117

6667

6667

6984

33

ROHIT

30

6550

3275

6175

16000

16000

16000

32

SHABIN

30

TANVEER SINGH

30

40000

35000

75000

75000

80273

15

TOUSHIF AHMED

30

6550

2620

850

10020

10020

10020

VASANTHA RAMESH

30

4350

2175

626

7151

7151

8083

RAM LAL

TOTAL

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Err:502

Err:502

Paid

Closing
Balance

BASIC CALC FOR


WORKING DAYS
FOR PF PERPOUS

BASIC CALC FOR


ADMIN CHARGE
FOR PF PERPOUS

14000

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

7253

Err:502

Err:502

Err:502

5515

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502
Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502
Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Previous Net Salary


Balance
Payable
Err:502

Err:502

0
0

#N/A
0

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502
Err:502

Err:502
Err:502

Err:502

5515

Err:502

Err:502
Err:502

20150

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

13891

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502
70200

20118

Err:502

Err:502

70200

40000

6500

7500

4127

4127

6550

6550

70200

40000

6500

10020

6550

7509

4350

4350

Err:502

0
0

7500
6550

16000

0
70200

0
0
1506

10020
8009

500

9000

Err:502

Err:502

86942

Err:502

Err:502

Err:502

ESI

PF

S.NO

MONTH

GROSS
SALARY

4.75%

1.75%

TOTAL
ESI

BASIC

Employee's
Contribution
(12%)

Employer's
Share 8.33%
(Pension)

Employer's
Share 3.67%

Total
(24%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
February
March

21956
21956
21956
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

88477
88477
88477
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

65868

#N/A

#N/A

#N/A

265431

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

PF
BASIC CALC EDLI Admn.
Admn.
EDLI
FOR ADMIN
Charges
Total PF
Charges
(0.50%) CHARGE FOR (0.01%, min. (25.60%)
(1.10%)
PF PERPOUS
Rs. 2)
#N/A
#N/A
21477
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
21477
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
21477
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A

#N/A

#N/A

64431

#N/A

#N/A

Total PF
(25.61%)
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A

Esteem Projects Pvt. Ltd.

Head Off.:B-39, Sector- 67,

Noida 201 301.

SALARY SLIP

Month: Oct'2012

Name

Ms. Deepthi C

Husband's Name

Mr. Kumar Vivek

Employee Code.

Date of Joining

PF No.

: DS/SHD/00033565/000/0000469

ESI No.

#N/A

Basic

15000

HRA

Others

56283

71283

Computation

Days Payable

31

Basic

15000

HRA

Others

56283

Total (a)

71283

Deductions

ESI

PF

1800

TDS

2794

Others

Total (b)

4594

Adjustments

Net Payable (a-b)

66689

Esteem Projects Pvt. Ltd.

Centres d'intérêt liés