Vous êtes sur la page 1sur 1

Maklumat-maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Borong Ahmad pada 31

Disember 2010
RM
Stok Awal
Belian
500
Jualan
Angkutan Masuk
Duti atas Belian
1250
Insurans atas Belian
350
Upah atas Belian
Stok Akhir

3 700
15
28 000
800

150
3500

Sediakan Akaun Perdagangan untuk Kedai Borong Ahmad bagi tahun berakhir 31
Disember 2010.
Kedai Borong Ahmad
Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010
RM
Stok awal
Belian
(+)Angkutan Masuk
Duti atas Belian
Insurans atas Belian
Upah atas Belian
Kos Belian
Kos Barang untuk Dijual
(-) Stok Akhir
Kos Jualan
Untung Kasar

RM
3 700

Jualan

RM
28 000

15 500
800
1 250
350
150
18
050
21
750
3
500
18 250
9 750
28 000

28 000