Vous êtes sur la page 1sur 44

Q

a
b
L

1
1
1
1

MA
MB
Ra
Rb

Q
c
L

1
1
1
1

MA
MB
Ra
Rb

Q
a
b
c
L

1
1
1
1
1

MA
MB
Ra
Rb

Q
L

1
1

MA
MB
Ra
Rb

Q
a
l

1
1
1

MA
MB
Ra
Rb

m
a
b
l

1
1
1
1

MA
MB
Ra
Rb

F
a
b
l

1
1
1
1

MA
MB
Ra
Rb

0.0333333333
0.05
0.15
0.35

-0.0833333333
0.0833333333
0
0

0.6666666667
0.6666666667
2
0

0.0520833333
-0.0520833333
0.25
0.25

0.0833333333
-0.0833333333
0.5
0.5

-1
-1
6
-6

1
-1
1
1

fuerza p en distancia a
fp

fuerza p en distancia l/2


fp

carga distristribuida l
QW

carga distribuida de a - l
QW

QW

QW

QW

QW

QW

QW

0.125

MOMENTO
EN A
0.5 0.08333333

0.5

MOMENTO
EN A
0.5 0.08333333

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

MOMENTO
EN A
-0.125
0.5

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

MOMENTO
EN A
1
1

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

0.5

MOMENTO
EN A
1 -0.08333333

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

MOMENTO
EN A
0 0.66666667

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

MOMENTO
EN A
0.25 0.05208333

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

0.25

MOMENTO
EN A
0.35 0.03333333

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

0.15

MOMENTO
EN A
0.35 0.03333333

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

0.15

MOMENTO
EN A
0.35 0.03333333

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

0.15

MOMENTO
EN A
6
-1

REACCION EN REACCION EN
A
B

l=longitud

MOMENTO
EN B
-1

MOMENTO
EN B
0.5

MOMENTO
EN B
-0.08333333

MOMENTO
EN B
-0.08333333

MOMENTO
EN B
0.08333333

MOMENTO
EN B
-0.66666667

MOMENTO
EN B
-0.05208333

MOMENTO
EN B
-0.05

MOMENTO
EN B
-0.05

MOMENTO
EN B
-0.02166667

MOMENTO
EN B
-1

DISEO POR FLEXION


VIGA PRINCIPAL DEL EJE 1-1
Wu =

1763.3 kg/m
2.65 m

L=
Mu mx =
DATOS:
Mu mx

fy=
fc=
=
d=
b=
h=
a=
As=

Wu L
2

2336.3725 kg/m

233637 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
44 cm
35 cm
50 cm

METODO POR TANTEO


a=d/6

Mu mx

As =

a=

. Fy. (d-a/2)
7.33

2.68

DISEO POR FLEXION


VIGA PRINCIPAL DEL EJE 1-1
ANALISIS ESTRUCTURAL
Wu =
1763.3 kg/m
L=
Mu mx =

2.65 m
Wu L
2

6191.3871 kg/m

DATOS:
Mu mx

fy=
fc=
=
b=
h=
a=
As=

619139 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
35 cm
50 cm

Mu

b * d =

**b*d*fy(1-(*fy)
1.70*fc

b * d =
18116.61
d= 22.75121
DONDE "h":
d= h -6
h=
28.75121

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 35 X 30

DETERMINAMOS "As"
(. Fy) As
1.7 . Fc .b

(. Fy .d) As +

Mu mx

414.885954 As

49142.61 As +

619138.71 =

As =(
(49143)( 49143 ^24(414.89
619139)))/(2414.89)
As = 49142.61
As 1 =

104.12

As 2 =

14.33

829.7719

37249.27

LIMITES DE CUANTIA
= As
b*d
mx=

0.75*b

0.018

0.0195

min=

14
fy

0.0058

Wu =

1 kg/m
1m

L=
L1=

233637.25 kg-cm

1m

Mu mx =

Wu *L1 *(2-(L1 /L))


8

Mu mx = 0.13

As.fy
0.85 . Fc . B

(. Fy) As
1.7 . Fc .b

- (. Fy .d)
As +Mu mx

1.03
### As

### As + 233637.25 =

As =(
(95040)( 95040 ^24(2241317
6471233637.25)))/(22241131776471)
95040 ### =
###

###
4.483E+010
###
4.483E+010

619138.7 kg-cm

h= 30 cm

-467274.499

467274.499

AZOTEA
DISEO POR FLEXION
VIGA PRINCIPAL DEL EJE 1-1 / TRAMO A-B
ANALISIS ESTRUCTURAL
Wu =
1763.3 kg/m
L=

2.65 m

Mu mx =
DATOS:
Mu mx

fy=
fc=
=
b=
h=

Wu L
2

6191.39 kg/m

619139

619138.71 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
35 cm
50 cm
Mu

b * d =

**b*d*fy(1-(*fy)
1.70*fc

18116.61
22.75

b * d =
d=
DONDE "h":
d= h -6
h=

28.75

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 35 X 30

h= 30 cm

DETERMINAMOS "As"
(. Fy)
1.7 . Fc .b

As

(. Fy .d) As +

414.885954 As

49142.61 As +

Mu mx

619138.713 =

As =(
(49143)( 49143 ^24(414.89
619139)))/(2414.89)
As = 49142.6101
As 1 =

104.12

As 2 =

14.33

37249.27
829.7719

LIMITES DE CUANTIA
= As
b*d

0.018

mx=

0.75*b

0.0195

min=

14

0.0058

fy
min

0.0058

<

0.018

<

mx

0.0195

AZOTEA
DISEO POR FLEXION
VIGA PRINCIPAL DEL EJE 2-2 / TRAMO A-B
ANALISIS ESTRUCTURAL
Wu =
2631.9 kg/m
L=

2.65 m

Mu mx =

kg-cm

DATOS:
Mu mx

fy=
fc=
=
b=
h=

Wu L
2

9241.26 kg/m

924125.89 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
25 cm
50 cm
Mu

b * d =
**b*d*fy(1-(*fy)

1.70*fc

27040.84
32.89

b * d =
d=
DONDE "h":
d= h -6
h=

38.89

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 25 X 40

DETERMINAMOS "As"
(. Fy)
1.7 . Fc .b

As

580.840336 As

(. Fy .d) As

71038.51 As +

Mu mx

924125.888 =

As =(
(71039)( 71039 ^24(580.84
924125.89)))/(2580.84)
As =

71038.507

As 1 =

107.50

As 2 =

14.80

53845.99
1161.681

LIMITES DE CUANTIA
= As
b*d

0.018

mx=

0.75*b

0.0195

min=

14

0.0058

fy
min

0.0058

<

0.018

<

mx

0.0195

AZOTEA
DISEO POR FLEXION
VIGA PRINCIPAL DEL EJE 3-3 / TRAMO A-B
ANALISIS ESTRUCTURAL
Wu =
2577.1 kg/m
L=

3.6 m

Mu mx =

924126 kg-cm

DATOS:
Mu mx

Wu L
8

417490.20 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
25 cm
40 cm

fy=
fc=
=
b=
h=

Mu

b * d =

**b*d*fy(1-(*fy)
1.70*fc

h= 40 cm

12216.18
b * d =
d=
22.11
DONDE "h":
d= h -6
h=
28.11

OPTAMOS MULTIPLO DE 5

DETERMINAMOS "As"

(. Fy) As
1.7 . Fc .b

(. Fy .d) As +

580.84 As

47747.6 As +

As =(
(47748)( 47748 ^24(580.84
417490.2)))/(2580.84)
As = 47747.5838
As 1 =

72.26

As 2 =

9.95

1161.68

36191.87

LIMITES DE CUANTIA
= As
b*d

0.018

mx=

0.75*b

0.0195

min=

14

0.0058

fy
min

0.0058

<

0.018

<

AZOTEA

AZOTEA
DISEO POR FLEXION
VIGA PRINCIPAL DEL EJE 3-3 / TRAMO B-C
ANALISIS ESTRUCTURAL
Wu =
2577.1 kg/m
L=
4174.90 kg/m

3.85 m

Mu mx =

417490 kg-cm

DATOS:
Mu mx

Wu L
8
477488.31 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
25 cm
40 cm

fy=
fc=
=
b=
h=

Mu

b * d =

**b*d*fy(1-(*fy)
1.70*fc

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 25 X 30

h= 30 cm

b * d =
d=
DONDE "h":
d= h -6
h=

13971.78
23.64

29.64

DETERMINAMOS "As"
Mu mx

417490.2 =

(. Fy) As
1.7 . Fc .b

(. Fy .d)

580.84034 As

51063.39

As =(
(51063.4)( 51063.4 ^24(580.
844774488.31)))/(2580.84)
As = 51063.38826
As 1 =

77.27

As 2 =

10.64

1161.681

LIMITES DE CUANTIA
= As
b*d
mx=

0.75*b

min=

14
fy

mx

min

0.0195

0.0058

<

0.018

AZOTEA
DISEO POR FLEXION
VIGA PRINCIPAL DEL EJE 4-4 / TRAMO A-B
Wu =
L=
=

4774.88 kg/m

Mu mx =

477488 kg-cm

DATOS:
Mu mx

fy=
fc=
=
b=
h=
b * d =
**b*d*fy(1-(*fy)

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 25 X 30

h= 30 cm

b * d =
d=
DONDE "h":
d= h -6
h=

DETERMINAMOS "As"
As +

As +

Mu mx

477488.309 =

As =(
51063.4)( 51063.4 ^24(580.
44774488.31)))/(2580.84)

(. Fy)
1.7 . Fc .b
0

580.84

As =(
(48784.53)( 48784.53 ^
0.84435821)))/(2580.84)

38705.19

As =
As 1 =
As 2 =
LIMITES DE CUANTIA

0.018

0.0195

mx=

0.0058

min=

<

mx

min

0.0195

0.0058

AZOTEA

DISEO POR FLEXION


VIGA PRINCIPAL DEL EJE 4-

VIGA PRINCIPAL DEL EJE 4-4 / TRAMO A-B


ANALISIS ESTRUCTURAL
2690.25 kg/m
3.6 m
Wu L
8

4358.21 kg/m

435821 kg-cm

435820.50 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
25 cm
40 cm
Mu

b * d =

**b*d*fy(1-(*fy)
1.70*fc

12752.54
22.59

28.59

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 25 X 30

h= 30 cm

DETERMINAMOS "As"
As

(. Fy .d) As +

As

48784.53 As +

Mu mx

435821 =

As =(
(48784.53)( 48784.53 ^24(58
0.84435821)))/(2580.84)
48784.525

1161.68067

36977.85

73.83
10.16
LIMITES DE CUANTIA
As
b*d

0.018

0.75*b

0.0195

14

0.0058

fy

<

0.018

<

mx

0.0195

AZOTEA
DISEO POR FLEXION
VIGA PRINCIPAL DEL EJE 4-4 / TRAMO B-C
ANALISIS ESTRUCTURAL
Wu = 2690.25 kg/m
L=

3.85 m

Mu mx =
DATOS:
Mu mx

Wu L
8

4984.53 kg/m

498453 kg-cm

### kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
25 cm
40 cm

fy=
fc=
=
b=
h=

Mu
**b*d*fy(1-(*fy)
1.70*fc

14585.22
b * d =
d=
24.15
DONDE "h":
d= h -6
h=
30.15

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 25 X 30

h= 30 cm

DETERMINAMOS "As"
(. Fy)
1.7 . Fc .b

As

(. Fy .d) As +

580.84 As

52172.34 As +

Mu mx

498452.88 =

As =(
(52172.3)( 52172.3 ^24(580.
84498452.88)))/(2580.84)
As = 52172.34
As 1 =

78.95

As 2 =

10.87

1161.681

39545.76

LIMITES DE CUANTIA
= As
b*d
mx=

min=

0.018

0.75*b

0.0195

14

0.0058

fy
min

0.0058

<

0.018

<

mx

0.0195

AZOTEA
DISEO POR FLEXION
VIGA PRINCIPAL DEL EJE 5-5 / TRAMO A-B
ANALISIS ESTRUCTURAL
Wu =
1437 kg/m
L=

3.6 m

Mu mx =
DATOS:
Mu mx

fy=
fc=
=
b=
h=

Wu L
8

2327.94 kg/m

232794.00 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
25 cm
35 cm
Mu

b * d =

**b*d*fy(1-(*fy)
1.70*fc

6811.78
16.51

b * d =
d=
DONDE "h":
d= h -6
h=

22.51

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 25 X 25

DETERMINAMOS "As"
(. Fy)
1.7 . Fc .b

As

(. Fy .d) As +

580.84 As

35654.48 As +

Mu mx

232794 =

As =(
(35654.48)( 35654.48 ^24(58
0.84232794)))/(2580.84)
As = 35654.4834
As 1 =

53.96

As 2 =

7.43

1161.6807

27025.50

LIMITES DE CUANTIA
= As
b*d

0.018

mx=

0.75*b

0.0195

min=

14

0.0058

fy
min

0.0058

<

0.018

<

mx

0.0195

AZOTEA
DISEO POR FLEXION
VIGA PRINCIPAL DEL EJE 5-5 / TRAMO B-C
ANALISIS ESTRUCTURAL
Wu =
1437 kg/m
L=

0.75 m

Mu mx =

232794 kg-cm

DATOS:
Mu mx

Wu L
2

404.16

40415.63 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
25 cm
35 cm

fy=
fc=
=
b=
h=

Mu

b * d =

**b*d*fy(1-(*fy)
1.70*fc

h= 25 cm

1182.60
6.88

b * d =
d=
DONDE "h":
d= h -6
h=

12.88

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 25 X 15

DETERMINAMOS "As"
(. Fy)
1.7 . Fc .b

As

(. Fy .d) As +

580.84 As

14856.035 As +

Mu mx

40415.63

As =(
(14856)( 14856 ^24(580.84
40415.63)))/(2580.84)
As = 14856.0348
As 1 =

22.48

As 2 =

3.10

1161.6807

11260.62

LIMITES DE CUANTIA
= As
b*d

0.018

mx=

0.75*b

0.0195

min=

14

0.0058

fy
min

0.0058

<

0.018

<

mx

0.0195

kg/m

40416 kg-cm

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 25 X 15

h= 15 cm

Wu =

1 kg/m
1m

L=
L1=

1m
Mu mx =

Wu *L1

*(2-(L1 /L))
8

Mu mx =
DATOS:
Mu mx

fy=
fc=
=
b=
h=

0.125

0.125 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
35 cm
50 cm
Mu

b * d =

**b*d*fy(1-(*fy)
1.70*fc

b * d =
d=

0.0037
0.01

DONDE "h":
d= h -6
h=

6.01

OPTAMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 35 X 30

DETERMINAMOS "As"
(. Fy) As
1.7 . Fc .b
414.886 As

- (. Fy .d)As +

Mu mx

22.08 As +

As =(
(49143)( 49143 ^24(414.89
619139)))/(2414.89)

0.125 =

As =(
(49143)( 49143 ^24(414.89
619139)))/(2414.89)
As =

22.081

As 1 =

0.05

As 2 =

0.01

829.8

16.74

LIMITES DE CUANTIA
= As
b*d
mx=

min=

0.018

0.75*b

0.0195

14

0.0058

fy
min

0.0058

<

0.018

<

mx

0.0195

DISEO POR FLEXION


VIGA PRINCIPAL DEL EJE 3-3 / TRAMO A-B
ANALISIS ESTRUCTURAL
Wu =

2577.1 kg/m

L=

3.6 m

Mu mx =
DATOS:
Mu mx

fy=
fc=
=
b=
h=

Wu L
8

417490.20 kg-cm
2400 kg/cm
210 kg/cm
0.9
25 cm
40 cm
Mu

b * d =

**b*d*fy(1-(*fy)
1.70*fc

h= 30 cm

b * d =
d=
DONDE "h":
d= h -6
h=

12216.18
22.11

28.11

OPTAMOS MULTIPLO DE 5

DETERMINAMOS "As"
(. Fy)
1.7 . Fc .b

As

580.840336 As

(. Fy .d)

As +

47747.5838 As +

As =(
(47748)( 47748 ^24(580.84
417490.2)))/(2580.84)

As =(
(47748)( 47748 ^24(580.84
417490.2)))/(2580.84)
As = 47747.5838
As 1 =

72.26

As 2 =

9.95

1161.68067

36191.87

LIMITES DE CUANTIA
= As
b*d

0.018

mx=

0.75*b

0.0195

min=

14

0.0058

fy
min

0.0058

<

0.018

<

4174.90 kg/m

417490 kg-cm

AMOS MULTIPLO DE 5
SECCION: 25 X 30

Mu mx

h= 30 cm

417490.2 =

mx

0.0195