Vous êtes sur la page 1sur 11

Activiteitenrapport 2015_Handicap International

Financieel
rapport
Jaarrekening
van het
federale
netwerk
van Handicap
International
Bijdrages van de
federatie en de
nationale afdelingen
aan de inkomsten
van het internationale
netwerk

Frankrijk
Federatie
(Lyon + Brussel)

35%

22%
Verenigd Koninkrijk 9%
Verenigde Staten
9%
Belgi
7%
Zwitserland 7%
Luxemburg
4%
Canada
4%
Duitsland
3%

21

B. Bogaerts - Handicap International

Positief signaal
voor de start van
onze nieuwe strategie
De groei van onze activiteiten
weerspiegelde zich in een sterke
toename van ons financieel volume
(meer dan 9%) ten opzichte van 2014.
Die toename houdt deels verband met
onze interventie na de aardbeving in
Nepal. Die interventie kon plaatsvinden
door een aanzienlijke stijging van onze
private en publieke fondsen.
De institutionele donors hebben hun
vertrouwen in Handicap International
vernieuwd. Door onze projecten met
87,4 miljoen euro te financieren,
ondersteunden zij onze interventies
in noodsituaties, die zich steeds vaker
voordoen.
Onze inkomsten die afkomstig zijn
van de vrijgevigheid van het publiek
zijn in 2015 gestegen tot 58,9 miljoen
euro. De grote inzet van alle nationale
afdelingen van Handicap International
om tegemoet te komen aan de noden
van de slachtoffers van de aardbeving in
Nepal, heeft hier enorm toe bijgedragen.
Ook wierpen onze inspanningen naar
grote donateurs toe hun vruchten af, in
het bijzonder op het vlak van legaten.
Het voorbije jaar mocht onze organisatie
een legaat ontvangen van 450.000 euro
in Duitsland en een van 300.000 euro in
Luxemburg.
Deze uitstekende resultaten van het
voorbije jaar bevestigden nog maar eens
onze financile soliditeit. Onze liquide
middelen waren stabiel en gezond, onze
werkingskosten waren onder controle
en met het ontstane overschot uit 2015
konden we onze reserves aanvullen.

22

Activiteitenrapport 2015_Handicap International

We zorgden voor de nodige middelen


voor een snellere reactiviteit in geval
van humanitaire crisissen en versterkten
onze investeringscapaciteit. Dit alles is
heel positief. Het liet toe te investeren in
de lancering van onze strategie in 2016
en garandeert de ontwikkeling van deze
strategie voor de volgende 10 jaar.

Institutionele financiering:
groei zet zich verder
De institutionele financieringen voor
het federale netwerk van Handicap
International stegen in 2015 met meer
dan 11% ten opzichte van 2014.
Die goede resultaten zijn te danken
aan de sterke toename van publieke
financieringen vanwege de Franse,
Engelse, Canadese en Amerikaanse
coperaties en het noodfonds van de
Europese Commissie (ECHO).
Onze organisatie kreeg bovendien
aanzienlijke steun van de
agentschappen van de Verenigde
Naties, maar ook van de Nederlandse
en Zwitserse coperaties. Onze twee
raamovereenkomsten met de Belgische
en Luxemburgse coperaties gingen
hun tweede jaar in en garandeerden een
goede financile dekking voor talloze
ontwikkelingsprojecten die we leiden.
Veel institutionele donors hebben grote
steun verleend aan de activiteiten die
onze teams ontwikkelden als antwoord
op de crisis in Syri en zijn buurlanden
en in het kader van de tweede
burgeroorlog in Irak. Onze donors
hebben zich ook nog voor andere
noodsituaties ingezet: de natuurramp
in Nepal, humanitaire crisissen in
Oekrane, de Centraal-Afrikaanse
Republiek en Jemen en de ebolacrisis
in Sierra Leone en Liberia waar we, in
samenwerking met de Britse overheid,
een belangrijke hulp konden betekenen.
De publieke financieringen blijven
het grootste deel uitmaken van de
institutionele financieringen.

Private inkomsten:
steeds vaker afkomstig
van grote sponsors
Om onafhankelijk te blijven en onze
acties een duurzaam karakter te geven,
wil Handicap International haar missies
voor een groot deel financieren met de
inkomsten van private fondsen, in het
bijzonder van het grote publiek. Dankzij
die strategie kunnen interventies in
noodsituaties snel plaatsvinden, zonder
te moeten wachten op de financiering
van institutionele donors.
De nationale afdelingen van Handicap
International richten zich voor de
werving van private fondsen doorgaans
op het grote publiek. Sinds 2012
hebben we de keuze gemaakt om
meer verscheidenheid te tonen en
te investeren in fondsenwerving bij
bedrijven, particuliere organisaties
en grote donateurs. Deze vorm van
fondsenwerving heeft al mooie
resultaten opgeleverd, met name in
Duitsland, de Verenigde Staten en
Luxemburg.

Activiteitenrapport 2015_Handicap International

Kanhara en Srun
Kanhara die door een ongeval haar rechterarm en -been verloor kreeg vijf jaar lang geen speciale verzorging,
tot een sociaal werker van Handicap International haar op het spoor kwam. In het revalidatiecentrum van Kampong Cham
in Cambodja volgt kinesitherapeut Srun haar op.
Lucas Veuve - HANDICAP INTERNATIONAL

23

Oorsprong van de

inkomsten
Op 31.12.2015, uitgedrukt in duizend euro
TotAAl
inkomsten
2015

Inkomsten afkomstig
van de vrijgevigheid
van het grote publiek

Overdracht van giften van het publiek,


niet gebruikt in het begin van het boekjaar (1)

13.828

Giften afkomstig van de vrijgevigheid van het publiek (2)

58.879

58.879

Ondernemingen en andere private inkomsten (3)

10.152

Totaal private inkomsten

69.030

Inkomsten van overheden

79.347

Overige opbrengsten

2.410

Totaal inkomsten van het boekjaar

150.787

Gebruik van voorzieningen

527

Fondsen overgedragen van vorig boekjaar

826

Variatie van specifieke fondsen afkomstig van het publiek


Totaal inkomsten

-365

152.139 72.341

Totaal van uitgaven gefinancierd met giften


door de vrijgevigheid van het publiek

-55.028

Saldo van inkomsten afkomstig van het publiek,


niet-projectgebonden en niet gebruikt in het boekjaar (4)

17.314

Deze tabel komt uit de jaarrekening van Handicap International. De cijfers werden afgerond.
(1) Overdracht van giften van het publiek, niet gebruikt in het begin van het boekjaar: dit is de initile voorraad aan giften. Dit komt overeen met het
deel van de verenigingsfondsen dat afkomstig is van de werving bij het publiek en dat niet gebruikt werd tijdens de voorgaande boekjaren.
(2) G
 iften afkomstig van de vrijgevigheid van het publiek: alle eenmalige giften, giften door domiciliring, giften afkomstig van sponsoractiviteiten,
legaten, die tijdens het jaar werden geworven.
(3) Ondernemingen en andere private inkomsten: private institutionele financieringen afkomstig van stichtingen, verenigingen en bedrijven.
(4) S
 aldo van inkomsten afkomstig van het grote publiek, niet-projectgebonden en niet gebruikt in het boekjaar: dit is de definitieve voorraad
aan giften die niet werd gebruikt aan het einde van het jaar. Deze voorraad, die gentegreerd is in de verenigingsfondsen, draagt bij tot de financile zekerheid
die nodig is voor de duurzaamheid van de sociale missies.

Oorsprong van de inkomsten

44,5%
53,9%

Private inkomsten uit


fondsenwerving

Subsidies
en andere publieke
middelen

1,6%
Andere
inkomsten

NB In het bovenstaande diagram zijn de inkomsten van de verkoop van producten voor het goede doel, voor een bedrag van 3.484 K euro, niet inbegrepen.

Verdeling van de

uitgaven
Op 31.12.2015, uitgedrukt in duizend euro
TOTAAL
UITGAVEN
2015

Uitgaven
van andere
inkomsten

Uitgaven
van inkomsten
afkomstig van giften
van het grote publiek

Sociale missies (1)

117.337

82.922

34.415

Fondsenwervingskosten (2)

19.652

369

19.283

9.813

8.617

1.196

146.802

91.908

54.894

Werkingskosten (3)
Totaal uitgaven van het boekjaar
Voorzieningen

1.418 1.418

Fondsen overgedragen naar volgend boekjaar

1.191

Inkomstenreserve van het boekjaar

1.191

2.728

2.728

152.139

97.246

54.894

Vaste activa gefinancierd door giften


van het grote publiek

1.043

Afschrijvingen gefinancierd door giften


van het grote publiek

-910

Totaal uitgaven gefinancierd door


de vrijgevigheid van het grote publiek

55.028

Totaal uitgaven

Deze tabel komt uit de jaarrekening van Handicap International. De cijfers werden afgerond.
(1) SOCIALE MISSIES: het totaal van programmas die Handicap International wereldwijd heeft opgezet en alle diensten van de zetel om de missies te cordineren.
Een programma bestaat uit meerdere projecten.
(2) FONDSENWERVINGSKOSTEN: omvatten de kosten van de verschillende acties en campagnes voor giften en de institutionele fondsenwerving.
(3) WERKINGSKOSTEN: omvatten alle kosten die gemaakt worden door diensten van algemene aard, alsook de kosten om het grote publiek te informeren
en bewust te maken, zoals de website van de organisatie.

Verdeling van de uitgaven


gelinkt aan de sociale missies

0,4%

2,8%

Europa

Niet geografisch
toegewezen

5,7%

2,6%

Centraalen Zuid-Amerika

4,3%
Internationale
campagne
tegen mijnen

Sociale missies
van de zetel

32,3%

Afrika en
Indische Oceaan

31%

Noord-Afrika en
Midden-Oosten

20,9%
Azi

Gecombineerde balans
van het netwerk van
Handicap International

Op 31.12.2015, uitgedrukt in duizend euro


2015

2014

ACTIVA
Vaste activa (1)

14.396

15.121

Vorderingen van institutionele donors (2)

11.568

11.651

Andere voorraden en vorderingen

14.366

13.187

Liquide middelen (3)

33.505

32.693

73.835

72.651

33.425

30.206

Voorzieningen voor risicos en kosten (5)

2.959

2.272

Overgedragen projectgebonden fondsen (6)

1.191

826

15.521

16.385

20.621

22.834

118

127

73.835

72.651

TOTAAL VAN DE ACTIVA

PASSIVA
Fondsen van de vereniging (4)

Schulden bij de institutionele donors (7)


Andere schulden
Wisselkoersverschil
TOTAAL VAN DE PASSIVA

Deze tabel komt uit de jaarrekening van Handicap International. De cijfers werden afgerond.
(1) VASTE ACTIVA: gebouwen, voertuigen, informatica, ... zowel op het terrein als op de hoofdzetel.
(2) VOORRADEN EN VORDERINGEN: waarde van de goederen in voorraad en geld verschuldigd door klanten en donors.
(3) LIQUIDE MIDDELEN: geld dat onmiddellijk beschikbaar is voor de noden van de organisatie. Een deel hiervan zit in een beleggingsvennootschap zonder risico.
(4) FONDSEN VAN DE VERENIGING: een fonds dat bestaat sinds de oprichting van de organisatie en dat liquide middelen omvat, die de organisatie toestaan
meteen te reageren in afwachting van aangekondigde financieringen door donors.
(5) VOORZIENINGEN VOOR RISICOS EN KOSTEN: middelen voorbehouden om hangende geschillen of potentile risicos op financile contracten te dekken.
(6) OVERGEDRAGEN PROJECTGEBONDEN FONDSEN: geld bedoeld voor een specifiek project, maar niet gebruikt binnen het jaar.
(7) SCHULDEN: sociale schulden, schulden bij leveranciers en fondsen die werden voorgeschoten door institutionele donors die niet werden gebruikt binnen het
jaar.

Verdeling van de uitgaven


per 100 euro
Handicap International streeft een belangrijk
evenwicht na tussen de uitgaven voor sociale missies,
meer dan 80%, en de uitgaven bestemd
voor werkingskosten en fondsenwerving. Sinds
ettelijke jaren stelt onze organisatie alles in het werk
om deze verhouding te bewaren: de begunstigden,
die zich in het hart van de sociale missies bevinden,
zijn immers de reden van ons bestaan.
De uitgaven verbonden aan de werkingskosten waren
stabiel en onder controle in vergelijking met 2014. Wat
de fondsenwervingskosten betreft, tekenden we een
stijging op van ongeveer 6% voor campagnekosten.
Deze kosten zijn verbonden aan een aanzienlijke
toename van bijna 40.000 nieuwe donateurs.
NB De bovenstaande diagram betreft de uitgaven van het boekjaar uitgegeven door
het netwerk van Handicap International. De kosten van de verkoop van producten
voor het goede doel, zijnde 1.975 K euro directe kosten gentegreerd in de rubriek
fondsenwervingskosten alsook 79 K euro werkingskosten, zijn niet inbegrepen.

e 12,2
e 81,1

Fondsenwervingskosten

Sociale
missies

e 6,7
Werkingskosten

Activiteitenrapport 2015_Handicap International

27

Financile transparantie

Jaarrekening
van Handicap
International
Belgi

Handicap International Belgi


schenkt veel aandacht aan het
goede beheer van de fondsen
die haar ter beschikking worden
gesteld. Alle rekeningen van de
organisatie worden gecontroleerd
door Ernst & Young. De
jaarrekening van 2015 werd
op 17 juni 2016 goedgekeurd
door de algemene vergadering.
Verder worden de uitgaven
voor onze projecten regelmatig
gecontroleerd in opdracht van
onze donateurs. Daarnaast
kunnen onze budgetten slechts
worden ingezet na het doorlopen
van strikte interne procedures.
Dankzij die externe en interne
controlemechanismen kunnen
we verzekeren dat de middelen
die we van onze donateurs
krijgen, optimaal worden
beheerd.

Institutionele
fondsen
Na een matig 2014 was 2015 in het
algemeen positief voor Handicap
International Belgi. We mochten een
significante toename optekenen van
institutionele fondsen. Ook toonde het
Belgische publiek zich vrijgevig om de
slachtoffers van de aardbeving in Nepal
te steunen.
Het voorbije jaar stond in het teken van
de verhuis van onze organisatie naar
een nieuw kantoor in Brussel. De verhuis
hield een aanzienlijke investering in
op het vlak van kantoormateriaal en
kantoorinrichting.

Private fondsen
Met een brutomarge van 3,3 miljoen
euro kende de werving van private
fondsen een terugval in 2015. Dit hield
een daling in van bijna 300.000 euro
ten opzichte van 2014. Oproepbrieven
vormden de eerste bron van inkomsten
van private fondsen, gevolgd door
legaten die in 2015 592.000 euro
opbrachten om de acties van onze
organisatie te ondersteunen. Handicap
International Belgi ontving ook
379.800 euro via het Consortium 12-12
naar aanleiding van de aardbeving in
Nepal.

Handicap International Belgi


beschikte over bijna 6.075 K euro
aan institutionele fondsen voor de
financiering van projecten in het Zuiden
en sensibiliserings- en beleidsacties
in Belgi. Dit bedrag was groter dan
in 2014, meer bepaald dankzij de
fondsen van de Directie-Generaal
voor Ontwikkelingssamenwerking en
Humanitaire Hulp voor een project ter
ondersteuning van slachtoffers van de
Syrische crisis en een nieuw project
om hulp te verlenen aan ondervoede
kinderen in de Sahelregio.
Handicap International Belgi heeft
tot 8.017 K euro kunnen bijdragen aan
projecten van de Handicap International
federatie.

Recht op informatie
Handicap International is een
actief lid van de Vereniging voor
Ethiek in de Fondsenwerving (VEF
www.vef-aerf.be) en onderschrijft
de deontologische code van
de VEF. Daarin is het recht op
informatie opgenomen. Iedereen
heeft dus het recht om ons om
aanvullende informatie te vragen,
meer bepaald:
een kostenanalyse van de

winst- en verliesrekening;

uitleg over wat de organisatie

verstaat onder de verschillende


kostenposten, in het bijzonder
voor fondsenwerving;

het verslag van de

bedrijfsrevisor;

de loonspanning;
de afschrijvingstabel.
A. Maes - Handicap International

Via het nummer


+32 (0)2 280 16 01 of het
e-mailadres info@handicap.be
kan gevraagd worden om
bepaalde informatie te laten
opsturen. Bovengenoemde
documenten kunnen ook steeds
geraadpleegd worden op onze
hoofdzetel (Gewijde-Boomstraat
44 bus 1, 1050 Brussel).

Uitgaven en
inkomsten

Op 31.12.2015, uitgedrukt in duizend euro


UITGAVEN

Fondsenwerving
Prospectie
Fidelisering

INKOMSTEN

1.664,50 4.984,30
541,00 367,00
1.003,10 3.377,50

Nichemarketing (ondernemingen, grote donateurs, legaten, )

87,20

Overige

33,20 456,10

Informatie en communicatie
Sensibilisering en vorming over ontwikkeling
Sensibilisering en vorming over ontwikkeling
Beheer en werving van institutionele fondsen
Algemene werking
Personeelskosten
Ondersteunende diensten
Uitzonderlijke uitgaven en inkomsten
Totaal

783,70

157,40
34,10
27,70
6,50

141,40
101,70
39,70

1.691,30
1.239,20
452,10

409,50
191,60
217,90

76,40

30,60

3.623,60 5.565,80

Resultaat

1.942,20

6.074,80
6.017,70
57,10

6.074,80
6.017,70
57,10

11.640,60

11.640,60

Nettobijdrage aan de Handicap International federatie


Afkomstig van fondsenwerving
1.942,20
Niet-projectgebonden 1.366,30
Projectgebonden 575,90
Afkomstig van financieringen
Publieke fondsen
Private fondsen
Totaal uitgaven en inkomsten
EINDRESULTAAT

0,00

De Belgische
donoren
Publieke instellingen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie-Generaal voor

Ontwikkelingssamenwerking en
Humanitaire Hulp (DGD)
Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken
Provincie Vlaams-Brabant
Stad Antwerpen
Stad Brussel
Walloni-Brussel Internationaal
Private stichtingen
Fonds Eliane Jourdain
Koning Boudewijnstichting
Nationale Loterij van Belgi

Actie met reuzenprotheses op de internationale dag tegen mijnen.


a. maes - HANDICAP INTERNATIONAL

Steun voor onze projecten

in Belgi

De Belgische institutionele donors steunden verschillende van onze beleids- en sensibiliseringsacties in eigen land. Hun steun wordt in sommige gevallen verspreid over
meerdere jaren. De tabel hieronder geeft een overzicht van welk bedrag hiervan werd
uitgegeven in 2015.
DONOR

PROJECT

BEDRAG

Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking


en Humanitaire Hulp (DGD) Beleid

251.948,89 euro

DGD Vrijwilligerswerking

184.802,73 euro

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken Beleid

71.223,08 euro

Walloni-Brussel Internationaal Schrijfwedstrijd


sensibiliseringsactie

3.750,00 euro

Stad Antwerpen Vrijwilligerswerking

2.450,00 euro

Stad Brussel Gelijke kansen Solidanza


DGD Opleiding aan professionals

uit de gezondheidszorg
* Geaffecteerd naar 2016 wegens uitstel evenement

2.000,00 euro*
-

Steun voor onze projecten

in het Zuiden
Verschillende van onze projecten op het terrein werden volledig of gedeeltelijk gefinancierd door Belgische institutionele donors. Hun steun wordt in sommige gevallen
verspreid over meerdere jaren. De tabel hieronder geeft een overzicht van welk bedrag
hiervan werd uitgegeven in 2015.

Fysieke revalidatie
DONOR LAND
BEDRAG
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire Hulp (DGD) Burundi

281.755,07 euro

DGD Democratische Republiek Congo

244.765,71 euro

DGD Laos

243.419,86 euro

DGD

235.724,51 euro

Hati

DGD Rwanda

170.298,10 euro

DGD China

166.600,72 euro

DGD Bolivia

158.752,59 euro

DGD Colombia

116.363,60 euro

Gemeenschapsgerichte revalidatie
DONOR LAND
BEDRAG
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire Hulp (DGD) China

252.341,95 euro

DGD Rwanda

211.211,39 euro

DGD Cuba

82.584,83 euro

Gezondheid van moeder en kind


DONOR LAND
BEDRAG
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire Hulp (DGD) Burundi

253.829,43 euro

DGD Vietnam

244.795,09 euro

DGD Laos

207.834,65 euro

DGD Rwanda

192.186,43 euro

DGD Democratische Republiek Congo

189.709,34 euro

Nationale Loterij van Belgi Vietnam

45.092,53 euro

Koning Boudewijnstichting Burundi

20.000,00 euro

Walloni-Brussel Internationaal Vietnam

13.165,00 euro

Mijnen
DONOR LAND
BEDRAG
FOD Buitenlandse Zaken Colombia

85.797,04 euro

Noodhulp
DONOR LAND
BEDRAG
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire Hulp (DGD))

Syri

597.310,32 euro

Fondsen ingezameld door het Consortium 12-12 voor SOS Nepal Nepal

301.730,00 euro

DGD Sahelregio (Burkina Faso, Mali, Niger)

257.937,00 euro

Fondsen ingezameld door het Consortium 12-12 voor Haiyan 21-21 Filipijnen

77.357,00 euro

Risicopreventie van natuurrampen


DONOR LAND
BEDRAG
Provincie Vlaams-Brabant

Hati

18.575,00 euro

Stad Antwerpen

Hati

4.000,00 euro

Sociaal-economische integratie
DONOR LAND
BEDRAG
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire Hulp (DGD)) Bolivia

322.836,38 euro

DGD Burundi

236.396,37 euro

DGD

Hati

DGD Colombia

179.292,31 euro
103.665,18 euro

Steun aan organisaties van en voor mensen met een handicap


DONOR LAND
BEDRAG
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire Hulp (DGD) Rwanda

223.116,96 euro

DGD Burundi

210.033,99 euro

DGD Laos

200.643,52 euro

DGD Democratische Republiek Congo

184.698,33 euro

DGD Colombia
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Marokko

DGD China

67.314,74 euro
40.783,00 euro
37.151,23 euro

Transversale activiteiten
DONOR LAND
BEDRAG
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
Bolivia, Burundi, DR Congo,
en Humanitaire Hulp (DGD) China, Colombia, Hati, Laos,
Rwanda, Vietnam

311.699,24 euro

Verkeersveiligheid
DONOR LAND
BEDRAG
Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
en Humanitaire Hulp (DGD) Vietnam

233.718,98 euro

DGD Democratische Republiek Congo

200.493,38 euro

DGD Laos

189.026,37 euro

DGD

Hati

101.155,01 euro