Vous êtes sur la page 1sur 2

YU CU CP GIY PHP S DNG PHN MM

ASOFT ACCOUNTING 2012


ngh qu cng ty C Phn Gii Php Phn Mm N.H.T (ASOFT) cung cp cho chng ti sn
phm ASOFT-Accouting 2012 v cc dch v km theo vi thng tin chi tit nh sau:
1. Thng tin lin lc
Tn Cng ty:..................................................................................................................................
a ch:...........................................................................................................................................
MST: ...........................................in thoi:...................................Fax:.......................................
Website: ..................................................................Email:...........................................................
Gim c:.................................................................Email:...........................................................
Gii tnh:

Nam

Mobile:..........................................................

K ton trng: .......................................................Email:...........................................................


Gii tnh:

Nam

Mobile:..........................................................

2. Sn phm ng k mua
Vui lng check vo sn phm, v ghi r s lng
n gi
Sn phm
M t
(VN)
Standard

Khng gii hn s my ci t,
khng bao gm o to

3.500.000

Professional

Khng gii hn s my ci t,
bao gm o to min ph 02
bui ti doanh nghip

5.500.000

S lng

Thnh tin

Tng cng
3. Dch v h tr ng k
n gi
(VN)

Hnh thc ng k
Qua email (ghi r a ch
email): .....................................................

Min ph

Bng a CD/DVD c ghi b ci phn


mm v nhn ti Asoft.

50.000

Bng a CD/DVD c ghi b ci phn


mm v chuyn qua ng bu in.

150.000

S lng

Thnh Tin

Tng cng

Cng ty CP Gii php Phn mm N.H.T

Trang 1

4. Dch v o to
Vui lng check vo sn phm, v ghi r s lng
Sn phm

M t dch v
T trc tip ti n v

n v tnh

n gi
(VN)

1 bui/ Ln

600.000

Hc vin/ 1 bui

300.000

2 bui/ Ln

950.000

Hc vin/2 bui

500.000

1 bui/ Ln

700.000

S
lng

Thnh tin

Standard
T ti Asoft
T trc tip ti n v
Professional
T ti Asoft
Enterprise

T trc tip ti n v

Tng cng
5. Xc nhn thanh ton:
Chng ti ng mua sn phm, dch v km theo nh ng k v ng thanh ton vi
tng s tin l: .VN.
(Bng ch: .)
Hnh thc thanh ton:

Tin mt

Chuyn khon v ti khon:

CNG TY C PHN GII PHP PHN MM N.H.T


STK: 0181002701252 Ngn hng Ngoi thng Viet Nam, chi nhnh Nam Si Gn.
Xin vui lng in y mi thng tin vo phiu ng k v gi qua bu in, fax hoc email
v a ch:
Phng KINH DOANH - CNG TY CP GII PHP PHN MM N.H.T (ASOFT)
a ch: 35-37 ng s 65, Phng Tn Phong, Qun 7, TP. HCM
T: +848 3775 4428~29~30, +848 3775 5013~14~15
Fax: +848 3 755 4432 - Email: asoft-accounting@asoft.com.vn
. ngy ...... thng ...... nm 2012
i din n v
(K, ng du, ghi r h tn)

Cng ty CP Gii php Phn mm N.H.T

i din ASOFT
(K, ng du, ghi r h tn)

Trang 2