Vous êtes sur la page 1sur 6

Page | 1

ABKASA ELEM.SCHOOL
FIRST GRADING- REVIEWER
ARALING PANLIPUNAN 5
I. Isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Ang ating mga ninuno ay nakapunta sa Pilipinas gamit ang _______ na lupa.
a. daan
b. sementado
c. tulay
d. wala sa mga
nabanggit
2. Ayon sa teorya ng _______ ang unang pangkat na pumasok sa ating bansa ay mga Ita o
Negrito at nasundan ito ng mga Malay at Indones.
a. Wave
b. Biblical
c. Agham
d. Tulay na lupa
3. Ayon sa teorya ng _______ ang unang lahi ng tao ay nagmula kina Adan at Eva.
a. Alamat
b. Biblikal
c. Wave
d. Tulay na lupa
4. Ang teorya ng ________ ay tumutukoy sa isang pinagmulan ng lahi ng tao ay ang mga
homo-sapiens.
a. Biblikal
b. Wave
c. Agham
d. Alamat
5. Ayon sa teorya ng _________ ang unang babae at ang lalaki ay nagmula sa nabiyak na
kawayan.
a. Agham
b. Wave
c. Alamat
d. Biblikal
6. Ang paglakad ng babae na una sa lalake ay tanda ng _______.
a. Pagtatakbo ng lalake sa babae.
b. Pagamamalabis ng ng lalake sa babae
c. Pag-alala ng lalake sa kaligtasan ng babae
d. Pagpapakasal ng lalake sa babae
7. Ang matulis na instrumenting ginagamit na panulat n gating mga ninuno ay __________.
a. sipol
b. lapis
c. ballpen
d. krayola
8. Sa panahon ngayon ang ginagamit sa pagsusulat ay lapis o __________.
a. sipol
b. pentel pen
c.ballpen
d. makinilya
9. Ang pagsulat ng love letter noon ay tanda na nanliligaw ang lalake sa babae,
samantala, ngayon, ang panliligaw ay sa pamamagitan ng _________.
a. text, chart o facebook
b. pagtatalakay
c. panliligaw sa magulang
d. pagsisisgaw ng lalake sa babae.
10. Sa pagpapakasal noon, ay pinagkakasundo ng mga _________.
a. nanay
b. tatay
c. magulang
d. anak
11. May ibat ibang antas ng tao sa lipunan noon. Aling pangkat ang namumuno ng
pamahalaan at taglay ang katangiang matapang at matatag ang loob.
A. Alipin
C. Timawa
B. Maharlika
D. Tumarampok
12. Ang tawag sa alipin sa Luzon na siyang pinaka-mababang uri ng tao at nagmula sa amo
ang ikinabubuhay.
A. Aliping Namamahay
C. Tumataban
B. Aliping Saguiguilid
D. Tumarampok
13. Sila ang kinikilalang mga taong malaya o pangkaraniwang tao sa lipunan noon sa
Mindanao.
A. Ayuey
C. Mabubai Bangsa
B. Malai-Bangsa
D. Umalahokan
14. Sa sinaunang lipunan sa Luzon, pantay lamang ang posisyon ng
A. Bayani at Datu
C. Datu at Maharlika
B. Aliping Namamahay at Saguiguilid
D. Maharlika at Timawa
15. Ang Ayuey, Tumarampuk, Tumataban ay ang mga uri ng alipin o oripon sa
A. Luzon
B. Visayas
C. Mindanao
D. Palawan
16. Ang nagsisilbing patnuby sa pakikipag-ugnayan ng mga tao at mga barangay.
A. Batas
C. Paniniwala
B. Kasabihan
D. Salawikain
17. Ang seremonya ng pag-inom ng pinaghalong dugo at alak ng mga pinuno ng bawat
barangay pagkatapos ng pagpupulong.
A. Pagpapabinyag
C. Sanduguan
B. Pagpapakasal
D. Ritwal
18. Ito ay kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga tribo ng mga taga-Bondoc,
Cordillera.
A. Bodong
C. Sanduguan

Page | 2
B. Sarimanok
D. Pag-aalay
19. Ano ang karaniwang binibigyang pansin ng mga pinunno ng barangay sa kanilang
pagpupulong?
A. Kapayapaan at Kabuhayan
C. Alitan at Pagnanakaw
B. Pakikidigma at Kaguluhan
D. Pananakit sa kapwa at Pandaraya
20. Ang katangiang dapat taglayin ng mga pinuno sa simulain ng pinagkasunduan.
A. Masipag
C. Maginoo
B. Matapat
D. Mapagbigay
21. Kabilang sa mga nakasulat na batas sa barangay ang tungkol sa
relasyong pampamilya gaya ng _____________.
a.diborsyo
c.negosyo
b.pautang
d.pakikidigma
22. Katulong ng datu sa pagsagawa ng batas sa barangay ang ______.
a.kanyang pamilya
c.lupon ng matatanda
b.mga mandirigma
d.mga anak na lalaki
23. Ano ang uri ng batas sa barangay noong unang panahon?
a.kodigo
c.di-nakasulat
b.nakasulat
d.nakasulat at di-nakasulat
24. Uri ng batas ng sinaunang Pilipino na pasalin-salin sa henerasyon sa
pamamagitan ng talakayan ng magulang at anak.
a.nakasulat
c.pasalita
b.pakanta
d.paawit
25. Siya ang tagapagbalita sa buong barangay sa bagong batas na
ipinapatupad ng datu sa mga nasasakupan nito.
a.alipin
c.mandirigma
b.umalohokan
d.mga babaeng tsismosa
Panuto: Isulat sa sagutang papel ang uri ng hanapbuhay na ipinapahiwatig sa
bawat
sitwasyon. Hanapin ang sagot sa loob ng kahon sa ibaba.

Pangingisda/pagsasalata

paghahayupan/pagpapastol

Pagtatanim/pagsasaka

pagsasaka

pangingisda

_________26. Ang Lungsod ng Baguio ay may malamig na klima,Marami ritong mga sariwang
gulay at bulaklak.ang lugar na ito ay angkop sa anong uri ng hanpapbuhay?
_________27. Maraming bagoong,bangus at iba pa sa lalawigan ng Pangasinan.Anong
hanapbuhay ang naaangkop dito?
_________29. Malawak ang kapatagang taniman ng palay sa Gitnang Luzon.Ang lugar na ito
ay angkop sa anong uri ng hanapbuhay?
_________30. Ang mga lalawigan ng Bukidnon,Batangas,at Mindoro ay may malawak na
pastulan ng hayop tulad g baka at kambing.Angkop ang lugar na ito sa anong
hanapbuhay?
_________31. Malawak na bahagi ng Pilipinas ay katubigan.Kung pagyayamanin
ito,maraming
sariwang isda at ga yamang dagat ang mapakinabangan.Anong uri ng
hanapbuhay ang naaangkop dito?
Panuto:

Isulat kung ang sumusunod ay naganap noong panahon ng


Lumang Bato,
Bagong Bato o
Metal.Gawin

_________32. Ang mga kasangkapan ay maingat na hinasa at pinakinis


_________33. Gumamit ng kristal bilang palamuti sa katawan.
_________34. Ang bakal ay naging pangunahing materyal sa paggawa ng
kasangkapan.
__________35. Nakagawa ng mga palayok at banga na nilagyan ng mga disenyo.
_________ 36. Magaspang at matutulis na bato ang kasangkapan at sandata.
Isulat ang titik ng tamang sagot.
37. Anong paraan ng kalakalan ang ginamit noong unang panahon?
a. pagtitinda sa Bangka
b. pagtitinda sa barangay
c. pagdayo sa sentro ng kalakalan
d. pakikipagpalitan ng paninda
38. Bakit nakipagpalitan noong unang panahon an gating mga ninuno sa mga
karatig barangay?
a.gusto lang nilang makipagkaibigan
b.gusto nilang mamasyal sa kabilang barangay

Page | 3
c.upang magkaroon sila ng mga gamit na wala sa kanila
d.iniutos ng kanilang datu
39. Sino ang mga dayuhang galling sa timog na bahagi ng Pilipinas na
mangangalakal at nagdala ng kanilang relihiyon?
a.Arabe
c.Tsino
b.India
d.Hapon
40. Sila ang mga dayuhang nagdala sa atin ng mga produktong
salamin,timbangan,plato,payong at nagturo sa atin sa pagpapalipad ng
saranggola.
a.Arabe
c.Tsino
b.India
d.Hapon
41. Sa pakikipagkalakalan sa mga sinaunang Pilipino,madalas na iniiwan ng
mga dayuhan ang kanilang kalakal.Binabayaran sila sa kanilang
pagbabalik pagkalipas ng ilang buwan.Ano ang naglalarawan sa mga
Pilipino?
a.matapat
c.mabagal
b.mapagtiis
d.magastos
Panuto:
Punan ang patlang na angkop sa pangungusap. Piliin ang tamang sagot
at isulat ang titik lamang.
42. Ang __________ ang pangunahing hanapbuhay ng mga ninunong nanirahan sa
kapatagan at lambak..
A Pagsasaka
B. Pagmimina
C. pangingisda
D. pagsisid ng perlas
43. Isa sa mga hanapbuhay ng mga unang Pilipinong nakatira sa kabundukan ay pagmimina
ng yamang mineral tulad ng _______ at _______ bilang pamalit nila sa pang-araw-araw
nilang pangangailangan.
A pinggan at baso
B. perlas at bato
C. pilak at ginto
D. gulay at prutas
44. Umunlad ang pagsasaka ng ating mga ninuno nang gumamit sila ng ________ na dinala
rito ng mga mangangalakal na Indones.
A kambing
B. kalabaw
C. kabayo
D. baka
45. Bilang pag-angkop sa lugar na kanilang tinitirhan, ginawa ng mga Ifugao ang __________
sa bulubunduking lugar ng Banawe para makapagtanim.
A. patag
B. taniman
C. palayan
D. Hagdan-hagdang Palayan
46. Karamihan sa mga unang Pilipino ay naninirahan malapit sa ilog, lawa, look at
karagatan..
Ang pangkabuhayan ng mga Pilipino dito ay __________.
A pangingisda
B.pagsasaka
C. pagmimina
D. pangangaso
Panuto:

Basahin nang mabuti ang paraan ng paghahanapbuhay ng mga


sinaunang Pilipino. Piliin ang titik ng tamang sagot.
A. pangangaso
B. pangingisda

C. pagsisisid
D. pagmimina

E. pagsasaka
D. pakikipagkalakalan

_________ 47. Gumagamit sila ng pana, sibat, pamansing at lambat sa pangunguha ng isda.
_________ 48. Nagbubungkal ng lupa gamit ang kalabaw.
__________49. Kadalasang kabuhayan ng mga unang Pilipino sa kabundukan. Ang kinukuha
nila ay naging pamalit sa kalakal o ginagawang alahas sa mga kababaihan.
__________50. Gumagamit sila ng sibat o pana sa paghuli ng hayop kagubatan.

Inihanda ni
Gng. Maricon C. Salanap
Subject Teacher

Panuto:

Piliin kung anong uri ng paniniwala at tradisyon ang ipinahahayag ng


kalagayan.

Isulat ang titik lamang.

Page | 4
A. pagkamagalang
B. paniniwala sa talino at kakayahan ng mga tao
C. demokrasya
D. bayanihan
E. kalayaan
F. pakikisama
1. Maraming mga bayani ang lumaban para makamit ang __________ ng ating bansa.
2. Ang mga tao ang siyang pumipili ng kakatawan sa kanila sa pamahalaan sa pamamagitan
ng pagboboto.
3. Si Gelli ay nagmano sa kanyang lolo at lola tuwing siya ay umuuwi ng bahay.
4. Ang _________ ay pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng bagyo.
5. Si Len ang kinatawan sa pag-awit ng kanilang klase dahil pinili siya ng kanyang mga
kamag-aral dahil magaling siya.
Buuin ang pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. Ang pagtatanim muli sa nakakalbong kabundukan o kagubatan ay pagiging
_____________.
A. maka-Diyos
B. makakalikasan
C. makatao
D. makabansa
2. Ang pagka _________ ay ipinapakita sa pamamagitan ng paggunita sa mga
mahahalagang pangyayari sa Pilipinas bago nakamit ang kalayaan.
A. maka- Diyos
B. makakalikasan
C. makatao
D. makabansa
3. Ang pagsamba ay isang paraan na nagpapakita ng pagiging ___________ ng mga
Pilipino.
A. maka-Diyos
B. makakalikasan
C. makatao
D. makabansa
4. Ang pagiging __________ ay ipinapakita sa pagbabayanihan, pagbibigayan at
pagkakawanggawa.
A. maka-Diyos
B. makakalikasan
C. makatao
D. makabansa
5. Ang pagtatapon ng basura sa basurahan ay impluwensiya ng pagiging _________.
A. makakalikasan
B. makabansa
C. makatao
D. maka-Diyos
6. Karamihan sa mga unang Pilipino ay naninirahan malapit sa ilog, lawa, look at
karagatan. Ang pangkabuhayan ng mga Pilipino dito ay __________.
A pangingisda
B.pangangaso
C. pagsasaka
D. pagmimina
7. Ang __________ ang pangunahing hanapbuhay ng mga ninunong nanirahan sa
kapatagan at lambak..
B Pagsasaka
B. Pagmimina
C. pangingisda
D. pagsisid ng perlas
8. Isa sa mga hanapbuhay ng mga unang Pilipinong nakatira sa kabundukan ay pagmimina
ng yamang mineral tulad ng _______ at _______ bilang pamalit nila sa pang-araw-araw
nilang pangangailangan.
B pinggan at baso
B. perlas at bato
C. pilak at ginto
D. gulay at prutas
9. Umunlad ang pagsasaka ng ating mga ninuno nang gumamit sila ng ________ na dinala
rito ng mga mangangalakal na Indones.
B kambing
B. kalabaw
C. kabayo
D. baka
10. Bilang pag-angkop sa lugar na kanilang tinitirhan, ginawa ng mga Ifugao ang __________
sa bulubunduking lugar ng Banawe para makapagtanim.
A. patag
B. taniman
C. palayan
D. Hagdan-hagdang Palayan

Panuto: Piliin ang sagot sa ibaba.


A. pagsasaka
B. pagsisid

C. pangingisda
D. pagmimina

E. paglalala
D. pangangaso

__________11. Gumagamit sila ng pana, sibat, pamansing at lambat sa pangunguha ng isda.


_________12. Nagbubungkal ng lupa gamit ang kalabaw.
__________13. Kadalasang kabuhayan ng mga unang Pilipino sa kabundukan. Ang kinukuha
nila ay naging pamalit sa kalakal o ginagawang alahas ng mga kababaihan.
_________14. Gumagamit sila ng sibat o pana sa paghuli ng hayop sa kagubatan.

Page | 5
__________15. Kumukuha ng mga perlas sa kailaliman ng karagatan para gawin palamuti ng
mga kababaihan o pamalit sa mga pangangailangan.
Panuto: Piliin ang sagot sa mga pagpipilian sa ibaba.
A. bayanihan
B. pakikisama
C. pagkamagalang
D. paniniwala sa talino at kakayahan ng mga tao
E. demokrasya
F. kalayaan
_________16. Maraming mga bayani ang lumaban para makamit ang __________ ng ating
bansa.
_________17. Ang mga tao ang siyang pumipili ng kakatawan sa kanila sa pamahalaan sa
pamamagitan ng pagboboto. Pasya ng nakararami ang nananalo.
_________18. Si Lyka ay nagmano sa kanyang lolo at lola tuwing siya ay umuuwi ng bahay.
_________19. Ang _________ ay pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng bagyo.
_________20. Si Annie ang kinatawan sa pag-awit ng kanilang klase dahil pinili siya ng
kanyang mga kamag-aral dahil magaling siya.
Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.
21. Ang pagtatanim muli sa nakakalbong kabundukan o kagubatan ay pagiging
_____________.
A. maka-Diyos
B. makakalikasan
C. makatao
D. makabansa
22. Ang pagka _________ ay ipinapakita sa pamamagitan ng paggunita sa mga
mahahalagang pangyayari sa Pilipinas bago nakamit ang kalayaan.
A. maka- Diyos
B. makakalikasan
C. makatao
D. makabansa
23. Ang pagsamba ay isang paraan na nagpapakita ng pagiging ___________ ng mga
Pilipino.
A. maka-Diyos
B. makakalikasan
C. makatao
D. makabansa
24. Ang pagiging __________ ay ipinapakita sa pagbabayanihan, pagbibigayan at
pagkakawanggawa.
A. maka-Diyos
B. makakalikasan
C. makatao
D. makabansa
25. Ang pagtatapon ng basura sa tamang kalalagyan ay impluwensiya ng pagiging
_________.
A. makakalikasan
B. makabansa
C. makatao
D. maka-Diyos
Mga sagot:
1. A
6. C
2. B
7. A
3. C
8. D
4. B
9. D
5. D
10. B

11. F
12. E
13. C
14. A
15. D

16. B
17. D
18. A
19. C
20. A

( 11- 15 ) Basahin ang talata at punan ng tamang sagot ang puwang


ayon sa
Paglaganap ng Relihiyong Islam sa ibang bahagi ng bansa.

Ayon sa Tarsila, lumalaganap ang 1.________________dahil


dahil sa mga gawain ng mga Arabeng mangangalakal,misyunero at
guro.
Isang Arabeng Iskolar na nangangalang 2. __________________ ang
Pinaniniwalang nagsimula ng pundasyon ng Islam sa Malaysian.
Noong 1390, si 3. _______________ isang pinuno sa Menangkabaw,
Sumatra ay dumating sa Sulu kasama ang kanyang Mandirigma.
Sumunod na dumating si 4. _____________________noong 1450.
Nagpakasal siya sa anak ni Rajah Baguinda na si Paramisuli.Siya ang

Page | 6
Nagtatag ng Sultanato sa Sulu. Dumating naman si
5._________________
mula sa Johore kasama ang kanyang mga tauhang nagpalaganap ng
ng Islam sa Maguindanao noong 1475.

Mga Sagot :
1.Islam

2. Sharif Makhdum

3. Rajah Baguinda 4. Abu

Bakr
5. Sharif Kabungsuwan

NOON

NGAYON

1.Bilang paggalang,ang mga kababaihan ay laging nauunang maglakad sa kalsada


upang maaala layan o maipagtanggol ng mga kalalakihan ang mga babae.
2.Isang pari o huwes ang nagkakasal sa magsing-iog.
3.Ang panliligaw ay dinadaan sa text, chat o facebook.
4.Ang mga kabataan ay nag-aaral sa kanilang bahay o bothoan.
5.Pumapasok sa gusaling pampaaralan ang mga kabataan.
6.Pagbibigay-kaya ng lalaki sa pamilya ng babae.
7.Pagload ng lalaki sa babae.
8.Hinaharana ang babaeng gustong ligawan.
9.Balewala sa lalaki kahit nakikitang nagbubuhat ng mabigat na bagay ang babae.
10.Ang nanay ang nagbibigay pangalan sa anak.