Vous êtes sur la page 1sur 6

Academy

PLAN I PROGRAM NASTAVE

1. Plan i program
Korienje programa AutoCAD na izradi projektne
dokumentacije u 2D obliku.
Ovaj kurs obrauje osnovne tehnike kreiranja 2D
dokumentacije u programu AutoCAD.
Obrauje kompletan proces kreiranja projektne
dokumentacije u 2D prostoru, potujui pravila programa i tehnikih propisa. AutoCAD je najpoznatiji i
najvie primenjivan program rme Autodesk za izradu
projektne dokumentacije u 2D projektovanju,
namenjen ininjerima i tehniarima svih tehnikih
struka.
Program kursa je namenjen da Vas upozna sa
osnovnim tehnikama korienja programa AutoCAD i
savladavanjem istih. Izrada crtea i projekata.
Priprema projektne dokumenatacije.
raranje, kotiranje, unos teksta, rad sa blokovima i
priprema za tampu. Primena programa AutoCAD u
raznim oblastima tehnike struke u projektovanju:
mainstvo, arhitektura, graevinarstvo, GIS (geografski
informacioni sistemi), elektrotehnika. Veza programa
AutoCAD sa specijalizovanim programima rme
Autodesk (vertikalnim aplikacijama) namenjenih
projektovanju u mainstvu (Inventor i AutoCAD
Mechanical); arhitekturi i prateim AEC kategorijama
(Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP,
AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical),
GIS-infrastruktura (AutoCAD Civil 3D i AutoCAD Map).
Veza programa AutoCAD i 3Dmax.

2. Cilj
Cilj predavanja je obuiti polaznike da samostalno
ovladaju osnovnom izradom 2D projektne dokumentacije koristei program AutoCAD.
3. Sadraj po terminima:
Termin 1:
Funkcija programa, istorijat programa, oblast primene,
hardverski zahtevi, nain uenja. Instalacija programa
AutoCAD 2010. Help, New Features Workshop.
Osnove rada sa programom AutoCAD 2010. Graki interfejs programa. Menu Browser, Quick Access Toolbar,
Info Center, Ribbon, Working Area, Command Line,
Status Line, CUI, StartUp, ToolTips. AutoCAD clasic. Options. Jedinice za crtanje u programu AutoCAD 2010.
Termin 2:
Rad sa crteima. Format fajlova u programu AutoCAD
2010, dwg, dwt, dws, dwf, dwfx, dwl, dwl2. Veza sa prethodnim verzijama programa AutoCAD.
Priprema crtea za rad u AutoCAD 2010, Kreiranje prototip crtea. Komande Units, Liimits, Dsettings, Options,
CUI. Working space, podeavanje i kreiranje. Kreiranje
korisnikog Working space.
Unos koordinata i osnovne komande za crtanje i editovanje, pomoni alati. Pravougaoni i polarni metod za
unos koordinata, apsolutne i relativne koordinate.
GRID, SNAP i ORTHO reim rada. DDE. Dynamic Input.
Line, Circle, Point, Xline, Ray.

Termin 3:
Display komande, set komandi za prikaz crtea u AutoCAD 2010. Zoom, Pan, Regen.
Selekcija objekata na crteu. Pojedinana i grupna
selekcija. Hladna selekcija.
Termin 4:
Metode za precizan graki unos koordinata na crteu.
Object SNAP, OTRACK, POLAR.
Termin 5:
Osobine objekata. Layer Properties Manager. Object
Properties. Paleta Properties. Quick Properties. ByLayer,
ByBloc. Quick Select, brza selekcija objekata komandom Qselect.
Termin 6:
Komande za editovanje i modikovanje crtea (Modify
komande).
Termin 7:
Rad sa gripovima, hladna selekcija.
Termin 8:
Work shop. Mainski i elektro elementi u praksi.
Work shop. Arhitektonski, graevinski.
Termin 9:
Rad sa polinilijom (LWPolyline), Pline i Pedit. Specijalne polilinije, Polygon, Donut, Rectang. Paleta Properties za Polyline. Ellipse. Spline.

Termin 10:
raranje poprenih preseka na crteu. Editovanje raranih poprenih preseka. Komande Bhatch i Hatchedit. Paleta Properties za rad sa rafurom. Anotativnost
objekata od verzije AutoCAD 2007.
Termin 11:
Pisanje i editovanje teksta na crteu i prostoru papira.
Komande Style, MTEXT, DTEXT, TEXTSIZE. Anotativnost
objekata od verzije AutoCAD 2007. Uvod u rad sa poljima (Field). Osnove rada sa tabelama. Kreiranje i editovanje tabela. Veza tabela i polja, automatizacija procesa.
Termin 12:
Kotiranje crtea. Kotni blok. Komande za rad na kotiranju crtea. Osnovne komande za kotiranje crtea. Editovanje kotnih blokova, asocijativnost kotnih blokova.
Anotativnost objekata od verzije AutoCAD 2007
Termin 13:
AutoCAD Design Center. Razmena elemenata izmeu
crtea korienjem palete ADC. Action Recorder.

Termin 14:
Komande za rad sa blokovima. Block, Insert i Wblock.
Rad sa atributima. Anotativnost objekata od verzije AutoCAD 2007. Osnovni uvod u BlockEditor i dinamike
blokove. ToolPalletes.
Termin 15:
Priprema crtea za tampanje. Options/Plot. Layot zone.
PageSetup, Mview. DWF tampa, uvod u Autodesk
Design Review. Priprema projektne dokumentacije za
razmenu u procesu projektovanja. DWFx podrka. Brz
pregled crtea i prostora papira.
4. Verzija softvera:
AutoCAD 2016.
5. Fondasova:
Za ovaj kurs je predvien 15 termina.
7. Vebanja:
U toku termina predviene su Vebe koje polaznici
reavaju samostalno uz asistenciju predavaa.
8. Zavrni rad:
Polaznici su duni da na zadnjem predavanju prezentuju zavrni rad koji su uradili na osnovu konsultacija sa
predavaem.
dipl.ing Sinia Trkulja

Vous aimerez peut-être aussi