Vous êtes sur la page 1sur 2

“Vrijwilligerswerk?

Dat is toch voor huisvrouwen die bij bejaarden koffie schenken?


Nee hoor, veel te saai voor mij!” NIEUWSBRIEF
svwo/Arcon heeft eind 2009
Vrijwillige inzet Maart 2010
moment vrijwilligerswerk. Dat is vrijwel gelijk vrijwilligerswerk te doen. Zo kunnen ze leren

onderzoek laten doen naar het imago aan het landelijk gemiddelde van 43 procent wat maatschappelijke betrokkenheid is.

en de populariteit van vrijwilligerswerk (SCP, Vrijwilligers in meervoud, mei 2009).

in Overijssel. In tegenstelling tot wat je Uit het onderzoek komen ook suggesties voor Wilt u meer over het onderzoek weten, dan kunt

zou verwachten blijkt dat inwoners van verbetering naar voren. Zo vinden de onder- u contact opnemen met Ester van Leeuwen,

Overijssel vrijwillige inzet helemaal niet vraagden dat de overheid meer zou moeten evanleeuwen@arcon.nl, tel. 06 14 759 259.

suf en stoffig vinden. Ze associëren het doen om het vrijwilligerswerk te stimuleren

juist met positieve waarden als dankbaar, zodat meer mensen enthousiast worden om

sociaal en zelfontplooiing. 44 procent van vrijwillig aan de slag te gaan. Vooral jongeren Het onderzoek is in december 2009 uitgevoerd

de Overijsselaren doet dan ook op dit zouden gestimuleerd moeten worden om nu al door JES Marketing Onderzoek BV

Regiobijeenkomst
Goed voor
Interactieve beleidsvorming
Colofon
svwo/Arcon
Elkaar
Azelosestraat 25
7622 NC Borne Haal inspiratie uit de Op 2 november 2009 is de
eerste regiobijeenkomst van
T : 074 2426520 maatschappij Goed voor Elkaar georganiseerd
E : info@arcon.nl voor gemeenten in de provin-
W : www.arcon.nl
samengesteld met tips en handvatten zodat u
cies Overijssel, Gelderland en
in uw gemeente het vrijwilligerswerk samen
Utrecht. Tijdens deze bijeen-
Voor meer informatie over
met de vrijwilligers(organisaties) kunt vorm-
komst werden de basisfuncties
Goed voor Elkaar kunt u contact 2 november 2009
geven. Met behulp van een stappenplan kunt
mantelzorg en vrijwillige inzet
opnemen met Maaike Moulijn, Overijssel,
mmoulijn@arcon.nl Interactieve beleidsvorming is hot. u omstandigheden en keuzes overwegen voor
besproken en presenteerden
Gelderland,
tel 06 14 759 282 De nieuwe ambtenaar zet Weber en het bureau een interactief traject. Ook biedt de brochure
enkele prominenten goede
Utrecht
aan de kant en gaat de straat op om zijn input instrumenten voor de uitvoering.
voorbeelden aan het publiek.
Deze nieuwsbrief is ook te en inspiratie uit de maatschappij te halen. Dit Verderop in deze nieuwsbrief
downloaden vanaf is een verworven vrijheid waar hopelijk veel De brochure Samen met vrijwilligers vrijwil-
vindt u het verslag van de sessie
www.arcon.nl beleidsmakers gretig gebruik van gaan maken. ligerswerkbeleid opstellen is te bestellen of te
over vrijwillige inzet.
Moeilijk hoeft het niet te zijn, het vraagt vooral downloaden via www.movisie.nl. Als u inter-
Tekst: Na de presentaties was er een lunchcafé met
om wat meer publiek ondernemerschap en een esse heeft om een interactief traject te starten,
Mirjam van Huet (MCM Tekst), de gelegenheid om vragen te stellen, goede
open instelling. kunt u hiervoor ondersteuning krijgen van een
Maaike Moulijn,
Vrijwilligerswerk is een mooi beleidsveld om voorbeelden uit te wisselen en te bouwen aan
adviseur van svwo/Arcon. U kunt hiervoor
Adrie van Nieuwenhuijzen,
interactieve beleidsvoering in de praktijk te netwerken.
Jan Pellegrom, contact opnemen met Anne ten Vergert,

Anne ten Vergert brengen. Movisie heeft hiervoor een brochure atenvergert@arcon.nl, tel. 06 147 576 34.
Op maandag 22 maart is de volgende regio-
Eindredactie:
bijeenkomst van Goed voor Elkaar. Deze is
Marten Schulp
mschulp@arcon.nl gericht op de Overijsselse gemeenten. Tijdens

Vormgeving: deze bijeenkomst worden de resultaten gepre-


www.zwietart.nl senteerd van de nulmeting die svwo/Arcon in
Beeldmateriaal Goed Voor
Elkaar: Movisie
alle Overijsselse gemeenten uitvoerde. Houd
voor details de website van svwo/Arcon in de
gaten: www.arcon.nl
> Lees verder:
Panel basisfuncties
Vrijwillige Inzet

nieuwsbrief 03.indd 2-3 01-03-10 17:24


welke initiatieven er in het mbo en hbo
Workshop en panelgesprek Maatschappelijke stages al zijn, met welke vragen en problemen
gemeenten, stagemakelaars en stage-
biedende organisaties zitten en welke
Basisfuncties Vrijwillige inzet: Steun bij invoering MaS
> 2 november 2009
Goed voor elkaar?
Vanaf volgend schooljaar zijn maatschappelijke stages (MaS) verplicht
ondersteuning ze graag willen hebben.

Aan het eind van het traject krijgen alle

Gespreksleider: Hans van Bruinessen, CMO Alleato (Utrecht). in het voortgezet onderwijs. Scholen, gemeenten, stagemakelaars, betrokken partijen een aanbod op maat.

Panelleden: Anneke Raven (gedeputeerde Financiën, Cultuur lokale steunpunten en stagebiedende organisaties werken Scholen, lokale steunpunten, stage-

en Samenleving, Provincie Utrecht), Carla Kurvers (wethouder momenteel hard aan de invoering. makelaars en gemeenten kunnen bij

Nieuwegein) en Henny Oude Geerdink (wethouder Tubbergen). V&O terecht voor concrete steun bij de
invoering. svwo/Arcon ondersteunt voor
De provincie Overijssel hecht veel Gezamenlijk onderzoek de Provincie vrijwillige inzet in het alge-
belang aan MaS omdat die het vrijwilligers- In Overijssel werken Variya, V&O (kennis- en meen en werkt van daaruit zo mogelijk
werk kunnen verjongen en organisaties inzicht adviescentrum Vrijwilligerswerk & Onderwijs in mee aan bijvoorbeeld EVC/trajecten en
Alle panelleden hebben ervaring met • Laat soortgelijke organisaties elkaar vinden
kunnen geven in de wensen en behoeften van Overijssel) en svwo/Arcon samen aan de on- het verbreden en versterken van de MaS
vrijwilligerswerk: flexibel of vast, van politiek en blijf communiceren. Zoek en vind dat wat
jonge vrijwilligers. De provincie wil daarom ook dersteuning bij de invoering van de maatschap- naar mbo en hbo.
tot jongerenorganisatie of carnavalsvereni- bijvoorbeeld zorg- en sportorganisaties
in het mbo en hbo de MaS promoten. pelijke stage. In april 2010 start een gezamen-
ging. Van hun ervaringen profiteren ze in hun bindt. Laat gemeente daarin verbindende rol
lijk onderzoek waarin ze inventariseren hoe ver Meer informatie bij Jan Pellegrom,
dagelijkse werk. Ze kennen de samenleving in spelen en kom regelmatig bij elkaar;
het voortgezet onderwijs met de invoering is, jpellegrom@arcon.nl, tel. 06 54 398 340
de gemeente ‘vanaf de andere kant’ en schat- • Ontwikkel beleid om kwaliteit van sport-
ten onderlinge verhoudingen en verbanden op besturen te verbeteren. Zet goede projecten
waarde. Alle panelleden vinden dat gemeenten op de kaart. Stem de rollen van provincie en
een visie moeten ontwikkelen op waardering gemeente op elkaar af;
van vrijwilligerswerk. • Sport is meer dan de sport zelf: heb aan- Kennis- en adviescentrum
dacht voor bijvoorbeeld sociale samenhang,
gezondheid, enz. Goed voorbeeld: sport-
club biedt aan andere organisaties cursus
Good practices van de panelleden:
• ‘Met mekaar, veur mekaar’ in Tubbergen. Iedere maand krijgt een vrijwilliger of
‘positief coachen’ aan; Vrijwilligerswerk & Onderwijs
• Bevorder regelmatig overleg tussen
vrijwilligersorganisatie de opgestoken duim – inclusief veel persaandacht;
sportraad en maatschappelijke organisaties
• Vrijwillige Inzet Nieuwegein. Doel: stimuleren dat burgers zich vrijwillig inzetten
om belang van sport bij maatschappelijk V&O is vraagbaak in Overijssel voor vrijwilligerswerk en
en ook zelf vrijwillige inzet promoten in de eigen wijk. Om beter maatwerk te
welzijn op de kaart te zetten. onderwijs. Denk daarbij aan de maatschappelijke stage,
kunnen leveren gaat de gemeente met burgers in gesprek;
• Een basisschool in de provincie Utrecht is een website begonnen om ouders meer maar ook aan beroepsstages bij vrijwilligersorganisaties
“De provincie is geen pinautomaat.” Gemak- en Erkenning van Verworven Competenties (EVC).
bij het vrijwilligerswerk te betrekken. Zulke projecten verdienen ondersteuning;
kelijk uit te zetten projecten op bovenlokaal
• In Nieuwegein is voor intra- en extramurale vrijwilligers een netwerk
niveau worden ondersteund. Goed voorbeeld:
georganiseerd dat ook regelmatig bijeenkomsten houdt.
project in Nieuwegein met vijf gemeenten Vooral lokale stagemakelaars • uitwisselen kennis, ervaring en (informatie) dvd Maatschappelijke
rond maatschappelijke stages. In gezamenlijk- doen een beroep op V&O. Voor bovenstede- materialen; Stage in Overijssel
heid gaat zoiets gemakkelijker, zeker als rijk of lijke initiatieven kunnen ook scholen, vrijwil- • creëren maatschappelijke-stageplekken Wat houdt de maatschappelijke
Resultaten nulmeting provincie financieren. ligersorganisaties, vrijwilligerssteunpunten en binnen vrijwilligersorganisaties; stage in? Scholen, vrijwilligers-
In de meeste gemeenten zijn de eerste vier gemeenten er terecht. Dankzij de subsidie van • onderbrengen beroepsstages bij organisaties, vrijwilligers-
basisfuncties goed voor elkaar (vertalen, Ambities en toekomst de provincie Overijssel kan V&O haar diensten vrijwilligersorganisaties; steunpunten en stagemakelaars
maatschappelijke ontwikkeling, verbinden en Kijk anders naar ambities en stel ze bij. Laat gratis aanbieden. • samenbrengen scholen/stagemakelaars. kunnen het zien op deze dvd,
makelen, versterken, verbreiden). Aan de vijfde meer aan de samenleving over; de sterkste rug- aan te vragen bij V&O.
basisfunctie (verankeren) moet verder inhoud gen dragen de zwaarste lasten. Er wordt al meer Vrijwilligerswerk & Onderwijs draagt onder Het team bestaat uit deskundigen van regionaal
worden gegeven. teruggegeven aan de samenleving. Provincie en andere bij aan: opleidingscentrum Landstede (al tien jaar bezig
gemeenten: wees en blijf alerter op taken want • visieontwikkeling vrijwilligerswerk en met maatschappelijke stages), Vrijwilligerscen- Neem voor meer informatie contact op
Wat kan nog beter? vrijwilligerswerk is een gemeentelijke taak. Dat onderwijs; trale Zwolle (geeft advies aan vrijwilligersorga- met Marieke Veldhof van het secretariaat
• Bereikbaarheid, ruimtelijke voorzieningen wordt duidelijker als daarvoor gelden worden • coördinatie maatschappelijke stage; nisaties en scholen) en Provinciaal Steunpunt van V&O, tel. 038 422 52 00,
en aansluitingen kunnen soms beter; toegewezen. Meer weten? Maaike Moulijn • opzetten EVC-trajecten binnen Scouting Overijssel (heeft veel kennis van EVC info@vrijwilligerswerkenonderwijs.nl,
“vrijwilliger mag niet verdwalen”; mmoulijn@arcon.nl, tel. 06 14 759 282. vrijwilligersorganisaties; en beroepsstages binnen het vrijwilligerswerk.) www.vrijwilligerswerkenonderwijs.nl.

nieuwsbrief 03.indd 4-5 01-03-10 17:24