Vous êtes sur la page 1sur 27

Æ[ ÂX c {ø oäxj%r

CZ3 Zg »?kdñOÆ~i!  ™è‡ Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×#Ö] ÜŠe


YEIF
:–äVrQÅ: Zzg™ÉÌð ð½5kG 4&q
ZB‚ ×Z’Z
YEkIF
&Ì~ ÞZ =Â/ n kZ • D™¹ V× ð½5 G 4& \ MèaL L gzZ *
Y c i » 7 *%0Z []|ª 7 []§ Òo
VQ6y• M {0
0: [ZŽ »[ÂkZÐ\ M Ôǃ7‚eÃ\ M :VƒêŠÉ'! Û Xì {o¦)Z » Vâ › *
gzZ y M Œ ƒ wi * Ö ª [Œ
zŠ ~ *Š kZ #
{g ! Û » yZ
X ó óσIÐ]ñ~÷]ñÅ\ MX Ç} 7 Å {okZ Xì `g {Ð xsZ Ò]ZŠ ”
 » 7 []§Xì mµÐ g Š q Z
YEIF
ž cÛ ÂÅ b Š z Šg ä V2zŠ 6VÇð½5kG
â• 4& yZ Å xj% r
 ™ è‡ 0Z }Áz4 u à KZ ä $öžì YY c
L L~ g Z » ÌZ
ÎÐ kZ {i Z0
:ž c ‹[ZpqZÃ[xZQX ǃ„(Z\¬vZY ¶Z x6qçñkZ ä DIZ ~gzŠCÙ X • G ì‡[!
xÐ yZÄÆ ó ó*%

g
Zž ¬ŠÃ” @]|x â ZgzZ ” Œ]|x â Z *
njq ¦ LL X •èÁÂ

or
X „6í:
 Æã0äVrQ ÂHxs™ Yd Û ä~Ô•~
Œ Š ‡£ZxÝZi%~Y 1891
{o» []ÃzgzZ Hgï Z » 7[]§äã c

.
at
{Æ\ M ~ ! zŠ ZPì Hn²ä ~
Ð VñÝÆVñÝÆyZ0 ótó £Z •Z' Š ‡ Zi%èÑq ´0Šúñ [ŠpgzZ J ¥
 Ž ä ã c
L L[Â «Ð ƒ 

w
~njTëXì «Ô7qØt ! yGcÛ ?tqØtX Vƒ²Ì
â• wi * zŠÆ7 *%0Z []|Ð!ZjÆ*™y M Œ
{g ! Û ~ kZ èÐ x *
Æ

uw
x ÅZ »™ ó óx ZÔZ e¸L tL X • ìg™ «»:  P ÆkZ Ô• Å ó xó AZm{ L LLZq  kQ ;g Ìì‡J w‚ 12 ã½6{okZgzZ H™f »äƒ
YEkIF
gzZ ó óx Z% ±ÂL L ó xó sZ ìL L6qçñÆ[]Ãzä kZX c

ub
Ì{zX zŠ™V× ð½5 G Š ‡Zi%)ÃkZ Ì?Ðs§~g øXì
4&&( à ãc Š™y ´Z » []Ãz6Š ã

YEIF
Xóì
ó Lg @
™V× ð½5kG4& ™p’~s~ ] c
M MÅ *™y M ŒÛ ~ TKÁÂÐ x *
Æó xó ;zZ!ZiZ L L

en

; g {0 Š ‡ Zi%ˆ Æ ®
i w ‚ {gG ãc •á Z Å[ Â kZ X Zƒ „ (ZçO Š ‡ Zi%Xì M]o» []ÃzÐ ]c
ä x Z™ñfnÆ ãc M y Zž –Æ
X ˆƒ µZz¬Ì]ñÅ Zi%gzZ Zƒ‚ e „:gzZ ðƒ7È Å™[ ZŽ p
tm Š ½Ã ãc
ÅyZž c Š ‡Zi%ä DIZ‰X c Š [ZŽ Üæ»V1 {gÃèÅ ãc
Š ‡Zi%
ha
EE !
Û «:
{
( •* X ñâ•  PÆnjkZÌ…\¬vZ) »¶Šx ÅZÃVß Zzäh ÂbÑŠ Âä èEG4¨3 ‰gzZ} h ÂÃbÑŠ‰ •Š~V1Â
.k

Âì C M "
âŃIcc WLZ yxgŠÆVEc Š ‡gzZ Vâ › Š ‡Ë„:gzZ ðƒÈ ŶŠ[ ZŽÃ ãc
½ò ÅZ äãc Š ‡Zi%:pHÌy´Z
w

èÑq • D Ñ c k
ià qçñÆ ó ó[] Ãz z ]§ L Läãc Š ‡ž Š
t ¬Š Û'
Xìg Z ŒÌ` M ½tgzZ HwJÃ
w

Û ±5X 7ƒ b
!•â • »y ZZÐ}u [wz4
ÒoqŠ 4ÆãcŠ ‡Zi% Þ ‡ ÁÂ ò *ó xó sÑZ G@
Ž • ™f . ¸L L~ V1Â yZ
gzZ x ZÔZ e
w

Š ‡Zi%
:ì q ãc gµyGy Ñ·è‡'Æ ó ó~  =r G 
î*9g L L„ ~ Ï0 Š ‡ Zi%
i Å ãc
ðÃÅ]*ZZ ~g øŽ ì 7{o(Z ðÃ{o»wz4
Æ[L L ( 1) Š ‡Zi%ÝZgŠÃtgzZN â •
!ZiZgzZx Z%±ÂÔxsÑZ ì?£Å ãc Ûk
’ä~ ò g7
t Ð~ VÇr;œÉƒÁg ðÃÐ ~V.gÆ+Š}g ø c 
zb Ð+  mïkZ ÁÂ {gÃèKZ k0 Æãc Š ‡Zi%ä VrQX å[ ZŽ Üæ »x ;zZ
: âi TX 7m̼ Ð xsZ |ÃTì ðr q
tJ Z Xnƒb &ZÅkZžC
2 1
[!
ª ÅyÒ Z
 gzZ å7³* : âi kZ ¶ˆÅ7yÒ ðr
¼ xsZJ
ãqzgÔx;zZ!ZiZ)X ó óŠ
ƒ7ﻼxsZÐkZ¶ˆ
]o» 7[] § (171mÔ3¢íZ•
gzZ} ×6]§z ]Ãz Åx?Zm [ž7¦  Ù n²t ~g ø L L ( 2)
Û
C
Јy M Œ ( 72m2¢Ô] ª“) X ó ì ó ] ! ÏÌŠ Zq
ZtzQ D™ }I
wz4«g » 7 *%0Z []|Ð ]c
U
H" Û
M Š¼Å *™y M Œ sÜtÉ 7Ág »+ŠXtÔ7ƒ b »yZZÔ[wz4 z] §{oZ 
Åc×6kZgzZì c Ûk
â•’~V1ÂKZÃ]c Ö Z ñfgzZì YY
M y Qä # »s »Z Âì ]! ÏÌŠ Zq ZtgzZ7mðÃÐ xsZ|»kZÔì ðrq Z
Zi%~T•ìg™ `gŠ ] c M zŠ sÜÐ!Zjsf `gŠÆãc Š ‡Zi%ëpì {zžòOŠ ? Ø z¡ÅVEc Š ‡pñY Å: WÇ! 6qçñkZžìt  Ÿ»
Û Ì{z) •Tg^6ä™W6qçñÆ[]˜z ] §sÜ

g
Š ‡X H™f » ä M {g !
Zi%èa nÆVEc zŠÆ7 *%0Z []|ä ãc Š‡ Æg uz y M Œ

or
Xì H[NZ »]c
M y ZäënkZ•u,k
 Š‡
’Å ãc 6qçñkZèÑq ð M 7]gz¢Åä™A %Ãá‚g kZ n kZ ( Ð áZjz

.
á ÁÂ ~(Kg ~g ‚ ¹ ~ wq gzZ èâ

at
 M«
:e Ô• [c *[Z {z p• _ƒ ù•
Z „Ð V1Â yZ Ô}pÒZ ~á‚g Ãk

w
[]|gzZ • ‰ G ~  i wq¾
óä×ùÒ àm‚Ö] o× å†`¿nÖ ÐvÖ] àm•æ p‚F`Ö^e äÖ牅 ؉…] p„Ö] ça
Ö Z q ) Z Ôg Û X »]§ Å\ M Ôwz4

uw
ŠpgzZ # Š q ZÔ *™y M Œ z «g » 7 *%0Z
( 33:9 /ÂÒgÎ)
H[NZ »]c
Š Û Xì Š
M zŠ yQ ÌÅ *™y M Œ H" U Ð Vzk 
’Å ãc Š ‡ Zi%
ò È- ŠdZŠú*

ub
:~ Ññ:Z•]|ÔÀF
Xì ›q Š 4Æãc Š ‡i%Žì
Ù } Š„ÃkZž @
Ô™}Š +Š CgzZe
Z@ÃwÎg LZ 5äÏZ L L

en
C
y ZÃ]Y!Zj ãc Š ‡x Ó‰ G `gŠ ~á‚g kZt ìt lg Z*~y M
ó Xó 6

tm :ãc Š ‡Zi%Ôô=
iì c
8 ñƒ D™Ü!Zjžì eXì Š HÜ„ Ð V1ÂÝZ Å
 Zg ÓZ'
žì n²~ # Ö } Å[ xZx ÓÉVEc Š ‡n kZÔƒ ˆ{g tðÃyZgzŠÆ
ha

~ *Š {g !
wÑ+Z6äƒ wi* zŠÆ 7 []|~ Ñ! M
e X ÏñY~Š™„  gŠ~ã U TvZY ¶ Û iÂñ MÃtðÃ}¤
ZX N â • Z
.k

Š ‡Zi%ñƒD™
:ì q ãc ~g ø ÐZ gzZ •qJsÑÃÒÃHkZ ~g øžì ¬™ Ð \¬vZ
w

t ä×Ò àm‚Ö] o× å†`¿nÖ ÐvÖ] àm•æ pF‚`Ö^e äÖ牅 ؉…] p„Ö] ç³aZZ } M X ñ¯=g f »e Z@ÅVEc Š ‡Ãá‚gkZgzZ ñ¯=g f »]•
w

ðr ~ hÆx?Zm []|6gîƱ„  (gzZ ãKe M


w

g¼Ð=g fÆ[„{zXì Š c Š {°z »xsZ +Šn»„TgzZì Zz!


Ý°Z†
ÂÐNÑp=~ *Š kZ {g!
zŠ x?Zm []|Z  gzZ Çñ M ~ ]t»+@¬

6b¬kZpÇñY’~g·ZgzZt à M 0xsZ+ŠÐB; ÆyZ yßwq}
| 1429 w ZØB20
gZâZgzZ]c ¾KZg‚ {tžì Š
MgzZgôZgzZÀÂgzZgÎ ZgzZ" Ùª
HC
4 3
:ãc Š ‡Zi%ô= ë! ¬kZgzZì:%»Ï0
]¡Å [gzZ]¡Å b i«Å [ÐzgÅ
^Þ‚Â Üi‚³Â á]æ ܳӳn׳ 1C Üu†m á] ܳӳe… oF³ŠÂZZ ( Zi%x AZ) )@
¹xÐ []|Ãb ¬kZèa 'ì ðƒ µZz/?„ e
.
zás§Å]! kZ{Š Zg Z»\¬ñZ}ó]†n’u àm†Ê^Ó×Ö Üß`q ^ß×Ãqæ ÑÌÃb
q ¬kZÐ Y Z’Z~ðrÅ [ä*™0  n kZXì
zZ}
gzZ ZwÌë ÂH qŽgs§ÅÉugzZ {k ä?¤ ZgzZ}™3g6 ?Žì Ù ª»Ñ!
tZ]6gîãKgzZ ~C {™Pðr[]|ªXì 3g™
3g ¯: {{nÆVz• Û »Ã3äëgzZÐ,™qŽgs§Å" . X óì
ó ŠgñgzZû»kZ6
gîàëgzZãqzgb
¬tgzZì
Xì {g • á Z »äƒC Ù ª6gîà °Æ[]|~x £kZ e  Mt Xì (íqgŠíqÔ594D593m1¢íZ •
ãqzgÔt£Z•Z'
)
Ž ¡hgzZÐ ,™7wJÃyˆZ ¯gzZ ò3 gzZ ¬g & §¤ Z ª D :žÜ
E
: â i {z ÂXЕg¿uÐ kZXì Š ÁП ]c MgzZ î@tZz bÑŠ

g
XÐVƒwi* zŠ~*Š kZ 7[]|
{g ! ( 1)

or
gzZ«gzZ ýE 3“gzZ]”nÆ}ê\¬ñZ} Z  žì ÑZz ä M Ì
X ÇñY’xsZ+Š~Ý ¬x Ó6ä M {g !
zŠÆyZ ( 2)

.
*ŠB‚Æq°e .x?Zm []|gzZ Ç ñÑ~ w EZà ñ

at
X ǃ‚„ÃxsZ+Š=g fÆyZ ( 3)
gzZÐ,Š™s ™Ð u • á {zlÃVÃvgzZVƒZgx ÓgzZÐ, F Q6

w
zŠ Æ 7 []|ä \¬vZ ~ e
ðr Å äÑ p={g !  M kZ ( 4)

uw
~«iKZÃ •Æ„ZeÞZ w°gzZ Çìg: y¶ z x *  Zg *
»„ gzZ ¼
Û
Xì ðâ •
Zƒ µZzÆm;g Zg•nÆ: â i kZ: â itgzZ Ç}Š™Š1* z –Ð

ub
Xì [ƒ«g¬»yZžì ?Š Å]!
kZÔ*
ƒwi *
» 7[]| ( 5)
X ó óÇ}™ux ÓZ\¬Z} 6 gîà °‰ Ü zkZªXì
 M ~uzŠ

en
(íqgŠíqÔ602Ô601m1¢íZ •
ãqzgÔt£Z•Z'
)
:e
:žÜ XX^Þ‚Â Üi‚ á]æ ÜÓÛu†m á] ÜÓe… oFŠÂZZ
tm
á Z»äƒC Ù ª6
( 8:17LZu Zµ{gÎ)
Xì C™{g • gîà °Æ7[]|e  Mt ( 1)
ha
ò È- ŠdZŠú*
:~ Ññ]|:Z•]|ÀF
x ÓgzZ Ð ( Vƒ wi* ) ,FQ ~ *Š B‚Æ q° 7 []| ( 2)
.k

XÐ, Š™s ™™h 3 QÐa ÃVÇZ' ZgzZ6?}™3gžÐ [g}g v7êL L


Që ÂÐz™„zQ¤
w

XÐVƒwi* zŠ~*Š{z„A
{g! XìZƒ«g» 7[]|ž Zƒ" U (3) X óÐ
ó ,™„z
w

•Z'Ô{o» ãc Š ‡£Z xÝ Zi%žì @ƒ" Ut Ð Vì M VâzŠ yZ pÔ 7mðÃÐ wz4z «g Æ 7 []|p¤ Z » e
 M kZ
w

X å» []§~äâiÆ"Åt£Z 6äƒ wi * zŠ ~ *Š kZÆ 7 []|Ð e


{g ! Š ‡ Zi%
 M kZèa ä ãc
ï• á ~ ( 7 [] §X )„
 zKZ ä ëÌÃe  M kZ n kZì Hw Ñ+Z
}™3g6?{zž•ë~zŠg ZXì–~}gzõzŠg Z LZÃe Û kZäãc
M ã M Œ Š ‡Zi% 1C
… Zi%ƒ~ KË{z {ZpXì ?Š xq Û Z6ZkZ » ãc
ZgZ Œ Š ‡ Zi%Xì 1™
zŠg Z {Š c
ñ7 45
i èG #ÆkZèYXì –ÜÓn× Üu†m(ÅÜÓÛu†mäãc
EE Š ‡Zi%XnÆkZ
Xì p’ôÜÅ*™y M Œ Û tX¸vßñƒ :ì sf `gŠk
 Š‡
’à Ñ+ ZÅ ãc
6 5
]Š „Ô{>q
ZžJ
VŒ Ç}™: wJðÞ ǃgŠkZ wâ ~: â i ZuzŠ
[ !
Z X ǃ 4Ð ¥â z *Š ÞZ
Xð7( ~ G @ Åg u kZ ) ƒe ?¤
]o» 7[] §
‰ä́içÚ ØfÎ ä́e àÚçnÖ Ÿ] h^jÓÖ] Øa] àÚ á]æe Û
 MtÅpÑy M Œ
Š ‡Zi%gzZì ŠŽñ~›z~g gXì 9Ç!
¡ÅkZ äãc ut
g ÐgŠ q Z
Xì HwÑ+ZÐkZ((~V1ÂKZgzZì Å& ¤Å
ãqzgÔ*x c
( 408D 25m14¢íZ • ãqzgÔx ;zZ!Zi ZdŠ )
ZÔ582m3¢íZ • ã½~}g ! zŠ ~ *ŠÆ7 *%0Z []|
Æ äÑ p={g !
~ kZžìt È »TX • ìg 3n~ g ukZ ~  ]À M eZzg ' x Z™/ô{Š c
 Š q Z Z
 ]À M Ôg
iÐ ( 30) MÐ ~ ZiÐ œq
Z
Ù ªÐ p ÖZ Æ kZ Ž ì „z Èz p» kZ X $ Ë ƒ 7sz@

g
~ kZ Xì C p=~*Š kZ {g !zŠÆ7*%0Z []|ä~  \ M~XX •ìg™

or
:ž•ìg â • Û Š•
á gZ~
 \M ó7
ó }wz4 uÃXì ~ŠÐ s
L L~ g  ZÜ~(~V- ZcZ¸ÅäÑ

.
at
XÐ( Vƒwi* ) ,F Z ( » *%g) 7*%0Z / »ƒ yZžì HÜÐV- zZg ãZÐZä$ögzZìŠg ZzÐ]ÒkZy*»

w
X H Za \! 0ä\¬vZÃXÐVƒwi* 7*%0Z„z / Š q Z Xì w õ Y *
ÅÜhu&sÜVŒ Ð }ífÆ g ƒ ¦6[˜

uw
X ì ~g ugzZy M ŒÛ ™f »X / Xì CY
Û wi *
X ðâ • gZä\¬vZ6 X /

ub

gu«
Xì ð3nä~  \ M6 T / # ä×#Ö] Ù牅 Ù^³Î Ù^³Î ” é†m†a oe] à³Â

en
çnÖ ǻ‚ne oŠËÞ p„Ö]æ "
Xì „YÐwÅ Ønñ]†‰] oße oFÖ] Ÿ÷牅 *Š ~g ‚ÃX / ØjÏmæ gn×’Ö] †ŠÓnÊ Ÿ÷‚ ^÷ÛÓu Üm†³Ú à³e] ܳӳnÊ Ùˆ³ß³m á] à³Ó³•
*Š {g !
zŠ „ 7 *%0Z []|žì @ ƒ ãZz Ð ô=Ñ!tm zgq áçÓi oju ‚u] ä×fÏm Ÿ oju Ù^ÛÖ] ˜nËmæ ämˆr³Ö] ij–³mæ †³mˆ³ß³í³Ö]
Š Z%Ð kZ „ : gzZ ó ó! ! r Zl 0Z ãc Š ‡£Z xÝ Zi%L Lž: Ð NÑ p=~
ha
á] ]¨†ÏÊ ” é†m†a çe] ÙçÏm Ü$ ^`nÊ ^Úæ ^nÞ‚Ö] àÚ ]÷†nì é‚u]çÖ] é‚rŠÖ]
G3Bg!z]t¦æ¨%œ-z ãc
ïG Š ‡£ZxÝZi%ž¾t ðä Z }Xì 1C ó ó[ÿG 5I
4$L L óä́içÚ ØfÎ ä́e àßÚ©nÖ Ÿ] h^jÓÖ] Øa] àÚ á]æ Üjò•
.k

£ZxÝ Zi%„z éSE 4¨GG


$ Š Z%Ð kZ  Š%™ƒ 2~ 2C óé ó ð! zL LÃY 1908 #B 26Ž (Ü׳ŠÚ æ 7 Üm†Ú à³e o³Šn Ùæˆ³Þ h^³e (PUL” Mt (p…^³í³fÖ] å]æ…E
w

5G
I D7 oŠn ÙæˆÞ h^e (TS”Mt
ì gÃè ó ó7 *%0Z ögGL L~œy M Œ Û X ÿG 54$ðà »kZž: ÇñY Œ„ ãc
4‘
Š‡
w

ž• D™e
ZzgÐ ~
 ]À M ” >k
Ù 1Z]|
C :ÀF
•ŠŽñp ÖZÆó ó7*%0Z L LsÜc ó ó7*%0Z [L LY ]Z š ~ g
w

Š q ZgzZ
~ ]gŠïÆTXì nÅuZz ] Zf kZ= :c Û ä~
â•  \M
ž•D â • Û ™ 3n~  ]À Mì Š Hk  ’¬ž 6~gÃèg u ÂV ŒQ
X™ƒ wŠ ¬ z Áq 7 *%0Z~ ?Ð , F
Qgz¢ïXì yY ~÷
Šëq Š ‡¤ 5I
4$ãc
Š ‡ Zi%q
Š 4 Š ‡ 1C
7w¸t » „¬c Z Ë®
 ) ãc ZXì [ÿG
I $
ÆVEc ÆyZXÐ,Š VQtb
gzZÐ,™OÃ 1C k
ògzZÐ,h ÂÃÇ:
X •g »Ãä™7x ÅZëÂǃ ÿG»kZ {zÉ Çƒ7*%0Z [ÔŠúñ[žÃ™
5 4
Û ±56
X N â• 45™]o»]ñÐé ð! Š ‡Zi% 2C
zÅ ãc XÐ,Šx •Z „Špx » »ä™OÃk
  1C
ògzZäh ÂÃÇÂÐN Yƒy›òg »Z
8 7
7 [X ó ó! ! r Zl
wi * L Lx * Š ‡ Zi%²ì ói
» Vâ Å ãc ó œ*% L Lx *
»)H ÙCªLZ¸ÂñY½™ 3n] !  žìtwßZXÐ,F
ðÃZ Q ó ó7*%0Z L L
X ZƒZaÐùÆVâ ãc Š ‡Zi%²ÐVƒ ì ›Ìà ãc Š ‡ Zi%]! Ë ^7Ìsz@
t X$ ÅnË~ kZ Xì wú6
¸ Å T 7 óŠó úñ [ L L {z ¦  Ù ãc
C Š ‡ Zi%ž •t ³ » c kZ Xì q{zçO
X ¶~Š ä~  ]À M ð^ß%j‰] Ÿæ änÊ Ømæ^i Ÿ †a^¿Ö] o× ÙçÛvÚ †fíÖ] á] o× قm ܳŠÏ³Ö]æZZ
u~uzŠ
g ãqzgÔò²Z îG%× ) óXXÜŠÏÖ] †Òƒ oÊ kÞ^Ò é‚ñ^Ê pªÞŸ]æ
(íq 192m7¢íZ •
ofßÖ] à '‚vm ” é†m†a ^e] kÃÛ‰ Ù^Î oÛ׉ Ÿ] è׿ßu à³Â ZZ ò O£Zgà*
:K Ññi ZÀF
÷]†ÛjÃÚæ] ^q^u ð«uæ†Ö] sËe Üm†Ú á] à$ ×`nÖ ǻ‚ne oŠËÞ p„Ö]æ Ù^³Î " # Ù ª] !
wú6C ðƒ ½žì @ÑŠ6kZ I]!
™ª ðÙ 3ngzZ L L
X óì
ó H{Z

g
óXX^Û`ßnßn%nÖ æ] ûä3n:gzY ]Z:gzZì sz@
ðÃ:~kZXì

or
Ù 1Z äVrQÔ•Ð ÅZFŽ îÏŒ38L L
E
E
ž ‹Ð ”>k C :ÀF Z
:Në Zq

.
žì y Y~÷~ŒÆTÅg ÇŠgz6 kZì nž¸D â• Û~

at
Ñ ó ó*%0ZLž
gzZÐVƒwi* u{gÃè~
L •ìg 3n~ g  ]À M
ÆÜæzlžŽ ~KvÅY qzgÆ*%0 Û 7}µz—š%Z

w
Ö  i•  vZ wÎg¸Åä MÆXVƒŠúñ[„z~ Lž
~ L ì H™ 3nÌã c Š ‡Zi%
Û c

uw
ŽnÆVâzŠgzZÐ,™y ZŒ »{/c » eÐ,g åŽì ~ Û ±5p ÖZÆãc
:N â • Š ‡Zi%X ó ì
ó ~Š ä
( ÝZ[ ÂzŠg ZÔ298m3`Ô›9) X óB ó ‚„q ZÐ,g å

ub
:žì q{z
ãc Š ‡Zi%ñƒD™& ¤Å ó › ó 9L LXì 9Ç! gzZì 9gut
Û ZkZ ̬ä~ L L
VÍßB‚Æn~V1ÂKZÃsf ×g Z Œ

en
:žì q
TVƒ q™ 3nÅ \¬ Z} Ù ª6
kZ Ô~p6kZ Ì[ZgzZì HC
~ òúŠ G @ KZ ~  @ ƒ: b‡ » ¡Å›gzZ ~g g ~ ¤ tm Z L L
vZ -vZwÎg¸ÅTVƒŠúñ[„z~žì yY~÷~ïÆ
( 582m3¢íZ • ãqzgÔx ;zZ!ZiZ ) X ó ó@
™7Ãy Zg ! g !
VY
ha
b ô~uzŠgzZ›9gzZ ~g g 9Žì ~Š~Äg Š q ZyZ äÅzm
žn kZXÐ N Y n p~C Ù ªÌÆg u kZ b§Åg u«
.k

XXó÷]‚n`• ²] ^e oËÒæX •`gŠ~


ŠpgzZÐ,™ e™ƒwi* zŠ~ *Š 7*%0Z []|žìg â •
{g ! Û~  \M
w

( 327m1¢]ª“) Y 1â899~ZB17Ôh
ZzÅvZ A£ZxÝZi%¶Z°Z
Š Z%Ð 7 *%0Z]|X Ç}™7e òŠ M ZuzŠ ðÃ(ÅyZXÐ, ™ e „
w

ó ó! ! r Zl 0Z L L ÑZz •g » yc Š ‡ XÐ Vƒ „ 7 ™Š OZ 6¸ Å ¾Ã y›q


?’ e * Zž ì t ] ! Þ ‡ VŒ
g¨.
E *% 0Z }]|
w

Š Z%Ð egzZ7yc Š ‡Ïƒ KvÅ qzg „zŠ Z%Ðqz°Z ÷ EX ǃ7( ãc Š ‡Zi%) " ƒ ß »} úŠ Æ ãc
U* Š ‡ Zi%²) 6¸Å ã c
Š ‡ Zi% c  ]À M
¸Å ~
ЃE
X ǃ7ó óe ö L L»yc Š ‡Š Z%ÐkZǃeÝZÑZzl „z X ( ì [ƒ
Ì]Š XÅÚ Š Ã{gëÜæ z)(l ÃkZg )gŠ  * ™ e » ã c Š ‡ Zi% x * Š ‡ Zi%² ǃ ó }
» ãc ó L Lx *» [á Zz ä Mžì [Y Hk  ’6zZ
Xì 7óŠó úñ[L LÔãc Š ‡Zi%ž Zƒ" U Z®X ðƒ7‚ {-Zz Å 7 [Xì C Ù ªs ™t• Û ó ó} L LV ¹gzZ ó £
ó Z xÝL LV ¹X ó óå£Z xÝL L
10 9
Xì Hw Ñ+ ZÐg Ü Zœ
ukZ~‰ u~Š
g
G
ãqzgÔx ;zZ!ZiZÔ320m22¢íZ •
( 477m3¢íZ • G3©8¶ Š )
îªG
ãqzgÔkß Z G Ü`i^`Ú] l¡ùÃÖ éçì] ð^nfÞŸ] Ù^Î "
# ofßÖ] à³Â ” é†m†a oe] àÂ
Xì ŠŽñÌ~ pÑ ~g g g Š ‡ Zi%
u {gÃè ._Æ w ¸Æ ãc ÜÖ äüÞŸ 7 Üm†Ú àe] oFŠnÃe Œ^ßÖ] oÖæ] oÞŸæ ‚³u]æ ܳ`ß³m•æ o³ùj•
:ì CYÅk
’nÆ·_VŒ]g „~g ‚Å ãc Š ‡Zi%çO é†ÛvÖ] oÖ] Åçe†Ú Øq… åçʆÂ^Ê åçÛjm]… Ù‡^Þ äüÞù]æ ofÞ äüßneæ oßne à³Ó³m
Ù ª'ä~gg x â ZQ L L
vZ-]À MÐzz ÅrkZžì HC Ñ‚nÊ Ø×e äf’m ÜÖ á]æ †_ϳm äü³‰û]… á]†³’³Û³Ú á^³eç³$ ä³n׳ š^³nfÖ]æ
Ìgut ~ 489 mçOXì ¹xq ZÐ *%0Z [ÃÅzm Ô×`jÊ Ý¡ŠÖ] oÖF] Œ^ßÖ] ]ç‚mæ èmˆrÖ] Ä–mæ ˆmˆßíÖ] ØjÏmæ gn׳’³Ö]
•Ÿæ] ð^nfÞŸ]æ Üm†Ú àe^e Œ^ß³Ö] oF³Öæ] ^³Þ]ZZXì ~ŠÉ”{k
Ù 1Z e
C Zz'
 ÄÚ …^ÛßÖ]æ ØeŸ] ÄÚ •ç‰Ÿ] Äi†iæ Ý¡‰Ÿ] Ÿ] ^`×Ò Ø׳۳Ö] ^³`Þ^³Ú‡ o³Ê

g
( 588@ ãqzgÔx ;zZ!ZiZ )
587m3`íZ • óXXl¡Â &ÓÛnÊ Üa†–i ¡Ê l^nvÖ^e á^nf’Ö] g×Ãiæ ÜßÇÖ] ÄÚ h^m„³Ö]æ †³Ï³fÖ]

or
Xå̦æÉ åb‡sÜ:»¡Åg Š‡Zi%ž Zƒx¥ÐkZ
ukZÔãc óáçÛ׊Ö] än× o×’mæ oÊçjm Ü$ è߉ ànÃe…]

.
at
pÑŠ ƒ ZŠ 1ZB‚Æ ~pÅp ÖZ à ©{z´Æ£Zµg u Ñ!
{gÃè DPLR” (Nt (‚Ûu] ‚ߊÚæ Ù^q‚Ö] tæ†ì h^e (MOQ” (Ýæ• ‚×q (•¨]• çe] å]æ…E

w
ì H `gŠÃkZ~ XXéçfßÖ] èÏnÏuZZ[ ÂKZäŠúZi%yc
Š ‡ÑXì ŠŽñÌ~ :xzŠyc
Š ‡Ñ£ZŠúi%i ZÀF

uw
g ÍXì HÜÐ [ Â „ ÅŠúZi%Ã3 F
ut c ukZ ä ëgzZ
ÆkZgzZ g •CƒZÂN â ÅyZ•Dƒ b§ÅVǸC´Y m Zª L L

ub
XìRÌq Š 4 Š‡
ÆVEc gm{Š c
VƒÑZzp  Ð*%0Z}~gzZì @
iЃ Z+ŠgzZ
ƒq
Æ 7 *%0Z []|ä ~
Ž ~}g !  ]À M ~ g
ukZ wi * 3» ó óZƒL L ) 7Ñ ðÃyxgŠ}÷gzZÆkZèY

en
{zgzZ ( Š
Xì V-¼ {zì 5uŽ »äâiˆÆwz4  Ÿz
ÆyZgzZ,gzZs quÔ#Ö ‡: xgŠ {zžßyTÐZ ÂdŠ ÐZ Z  :Xì ÑZz äƒ
XÐVƒwi* ( 7! ! r Zl
tm
0Z) ó ó*%0Z L L X1 ÐuÆkZÔñƒê} ÀŠgiÔ8
uÍÔǃ;g- ã 0 g Zƒ 5~C
ha
4‘
X Zƒ7Ñ ðÃyxgŠÆ~ ]À MgzZÆXÔ7 ögG„z X2 uF gzZ Ç}™OÃk
Ãtb ògzZ Ç} h ÂÃÇ{zgzZƒ ÑZe „: ã0
6
.k

g4‘ ƒ \¬vZ ~: âiÆ kZX Ç}Š ]úŠ ÅxsZÃVÍßgzZ Ç}Š™


XÐ,™OÃk òÔÐ,™l0 l0 ÃÇÔ7 ö G X3 
w

Ø Zèƒ Ø Zè
4‘
XÐN Yƒuh<  ~äâ iÆÔ7 ögG X4 B‚ÆVŠzZègzZ ÇñY {g „xsZ sÜgzZ Ç} Š™uh Ã<
w

4
égzZB‚Æ. zZÔèž ÇñYƒì‡ðZ (Z~äâ iÆÔ7 ögG‘ Ð , Q Dl
B‚ÆV- –•ƒgzZB‚ÆVEñÇ égzZ
w

X5
XÐ'äl B‚ÆV-–•ƒgzZB‚ÆVÇÇ *%0 }XÐ ,Š : yvÃyZ {z gzZÐ £Ð Vz‚ a gzZ
X σ]ÃzÅy QQ X6 Å{i »Æy Zy›gzZÐN Yƒ]¯QgzZÐ •gJ w ‚:e
Š ‡Zi%Hž <ê™x åwŠgzZ õG
~äâiÆã c J
/4˜7g !
g !ukZ
Ãg E
34ÉZ îGªG
( 507D506m2¢Ôx‰Zg Zâ ZÔ192mÔ > ðE G
G3©8) Xг7iú
{gxsZq
wqtÂVŒX Š Ø Zèx ÓH ?åu¸ » *Š
ZsÜHgzZ ?‰ƒuh< Å } úŠ LZ ~ V1 KZ ä ãc
Š ‡ Zi%Xì 9Ìg
u Ñ!
{gÃè
12 11
[ !
ZŠ Š ‡gzZ ì „~ V”zŠ ®
ãc  ) ãc Ø Zè x Óžì
Š ‡Šp Dƒ uh H Â<
Û ~g × ~®
]o» 7[] § žŠ
[-Z Z câ• uX • „g M , ¸Åt Zí ZgzZg _
Zh' )
7]zZ°ÌyxgŠÆVz0
gŠzŠ H Â~VñŠ M zŠ ÂÐVƒwi *ó ó7*%0Z L L
~G@Š q Z
Åg Š ‡Zi%pÏN Yƒ »(ÏñY0{g Z‘ »yâ Zz ðZ *Š X σ
òŠ!Å ã c
,k
 Š ‡Zi%
’Å ã c NŠ™ VQ]Zg ¶ZXì „gv6
ug ZŒÅ~ŠgzZ•_ƒ(@¬zŠJ [ZÐ
Š ‡Zi%Šp~G@
Z•ÌÐ ¯Æãc ÅV (uÅ [] §Ô ä \¬vZ Xì „gƒ4g}itÐypÆVâ̈ZÄ: Zizg k
ÐVƒwi* zŠ {z~äâ iËgzZ‰ ñVQs§Åy• M 7*%0Z[ž c
{g ! Š Æ T7óŠó úñ [L L{z ¦
Ù ãc
C Š ‡ Zi%žì @U
ƒ" Ðgu kZ

g
{z åH~t£Z•Z' zŠÆ7*%0Z [äkZžtgzZ
[ÂKZ™fŽ »ä M {g ! X ¶~Š ä~
 vZwÎg¸Åä M

or
zŠ sÜ~ sf `gŠ X å~ ~zc Å ótó z%g UM LÆ  vZ wÎg ª) Ñ LZ
L (~

.
at
:•# Ö }7áZj

w
Š q Z ~g ø gzZ ª!
ÏZ» V1XÐ zgÆ V1Â Åg ¶ZgzZ g L L ( 1)

uw
»X¦- qZX •ÑzŠ {zXì Š
Hg¦* y• MB‚Æ~KŠŽ z
Y6 / / // /

ub
ë ÌqÁ gzZ }ÃX*%0Z [}uzŠ Xì ÌögŠ ZgzZ ´Zx *
•ìg™y Ò±‰Æh gzZ *ŠÇÚÅV1VâzŠ yZX •
]

en
Q6}i~ äâ i ËQgzZ ‰ ñVQ s§Åy• M VâzŠ {zž
,F
tm
R XgŠËÐ V1Â „ yZXÐdŠ D MÐ y• M ÃyZ ?gzZÐ
ha

X ó ó•D Yñ0 Š q Zp ÖZ
Ì~ttg
.k

ãqzgÔx Z%±Â)
( 52m3¢íZ •
w

» ä M ~ *Š {g !
zŠÆ *%0[¼Ž ~t£Z •Z'
ä~ L L ( 2)
w

À` M s§ÅTXì Ðp ÒÆ{og•q ZsÜ™f {zì –™f


w

Ù ªÏZÎÔ•ñƒv]ÑìÆVǸy›}g ø
p ÒÆŠ NZ~C
ÄÜ ~÷gzZ VƒŠúñÿG5I
4$sÜ~ž å c
ŠÉ~ •Z'
ä ~Ð
Ù ªÅkZ ÂÇñ M [Z
VâzŠ ãKgzZ ~C  pì ÄÜ ãqzgsÜ
kZ sÜ Xì [ƒ `gŠ ~ •Z' Ž yÒ t X σ ÄÜ 6gî
14 13
åa
[! Æ Ñ KZ |ÝZ s ÏZ iZ IÃÇŽ Xì Ðzz Å ~zc ~uu
X óì
ó xiÑÐp ÒÆtz%g UM
]o» 7[] § ãqzgÔx ;zZ!ZiZ )
( 196m3¢íZ •
:žÜ
Ð#Ö Zq )Z 7 *%0Z []|žì @ƒCÙ ªÐ k½Z VâzŠ yZÆ ãc
Š ‡ Zi%
BŠ ñƒ( Dƒwi*
) D MÐy• M 7QvßgzZ•‰ ñVQs§Åy• M
Û ˆ; Œ $E>ÐV- œ{Ša»ðsZ#
Û gzZ ÿK hˆ Ö Z
žì ; g M `{ot ìK Œ 
JZ 6ãc Š ‡ Zi%žt gzZ • DY ñ0 Š q ZgzŠ
p ÖZ R XÐ ÏZ~ g 
ÆðsZ# Ö ZXÐVƒwi* Ö ª[ Œ
zŠ #
{g ! Û gzZ•{0
i 7*%0Z []| Åtz%g UMÆÑ LZ Ì{o»kZJ A åZƒ7s ÏZ„ ZgÓZ'
x AZ=g &

g
Í• Å•sî~ V1Â KZÐ!ZjkZ ä + ŠëgzZvZ Y 1zZ Ô'
t c » Z VÅÑ 
X •{0i7[]|ž å¸~ó ó~zc~uu L L

or
Û Z ÌÃ ãc
Ðå »Vâ ›žìg Z Œ Š ‡Zi%ŠpXì {o¦) Z.»ðsZ# Ö Z

.
at
ë]og•n kZX •]§ 7*%0Z []|žì ;g {oF ZágzZ¦) Zt

w
Š ‡Zi%X •D™7,k
:ì q ãc  Š ‡Zi%VŒ
’Å ãc

uw
{¾ä?ž ¹ÐVÍßÆV ;zäëX¸‰ ~à ŠëiŠq ZL L ( 1) / / // /

ub
]|gzZy¯æÃÅzmvZ -]À Mžì Hw EZ¯t Ð k' Î
ZuzŠ [ Z1'µc
ZƒÆn }g v¯t X c
è6y• M {0
iÃð}

en
]Ãz'Ã}]|žìt {zgzZdŠÆ™w EZ {z • DC ë¯
( 300m10¢]ª“) X óßó yâ{”
tm
ha

ÅzgŠ wzZq
Z ðr Åä MÆ*%0Z [ž7{æ7 ]! t L L ( 2)
.k

~ b ôgŠ T gzZ ì 1™ wJ t ·Ñ!


äƒ à T ì ðr
w

X Cƒ 7"
U yiz ëgzZU ëÆ kZ ðr ðÕ ˆèV ×r
w

gŠkZ [ Z Xì t]ÅkZ ÌgZ Xì ÝqÃkZzgŠ wzZ » FZÂ


w

»VÍßyQ|gŠ •qçñhux Ótž ItgzZ *


¢ã06]o
7zgzZ { i̼ÐÏÙhgzZ´Š]ùä\¬Z} ÃXì x »
X ó óc
ãqzgÔx ;zZ!ZiZ )
( 400m3`íZ • Š
Š q Zž 7g ïZ ÌÃË~ *Š Ð%Z kZžƒ ãZz Î L L ( 3)
~g
16 15
{o¦) Z q Z {o» 7 []§žˆ Æg Z Œ Û Z kZÆ ã c Š ‡ Zi% t · Z6] !kZ »Vâ ›x ÓãŒ Û É슎ñðr??ÅŠúñ[
X ñY~Š™ `gŠ Ì]Š ÞÅŠúZi%yc Š ‡Ñžì @ ƒx¥ƒ  oXì ǃ *%0}x * »Tì ÑZzä M ¿q Zgz¢Ðzg Åg Š q Zžì
:ì qŠúZi%çO ð0
Ð ]ÒkZ~ g uÃ{)z~èF gzZ›gzZ ~g g ðrtgzZ
]Š ÞÅxzŠÑãc Š ‡ŠúZi% gŠkZ ]gz8! gzZì °» n Æ -Å ` Z' × ëq ZŽ ì CY
6äƒ {0  iÆ [~ Vâ ›Æ *Š ƒ  ãŒ Û ~ V- œëL L ÆŠúñ[¸t'ì ÑZzä MŠúñ[q Zžì @ 7*
ÑyZZ6uœ
[]|' ñƒ]¯6{okZvg ) } ( } ( gzZ å@ Y3gyZZ kZžì Cƒx¥ðƒ #~: âiq ZCÙ B‚ÆgzigŠkZ Åä M
~ yZ• }g*Y 1Y 1zZgŠT¬Ð òúŠÆ( ãc Š ‡Zi%)Šúñ s ~ X ñY Hg ï ZÐ FZÂÆ kZž σ 7ª ˜ ðÙ| (Ð
x ¬ ( •*'» Vâ ›x ÓÉ 7„ {z¤ Z (q Z ) {z¤
Z(q Z Ð ¬Cƒ ù• á g ZzŸ¸t Ð zg ÅXÁ {z ÅxsZ¤ ZžVƒ H s

g
o!
-PG
X ó óå@ 
™w ì{0ià ÷ ]|•âÆ{o 7Á¼Ð ;g ZD Ù ÁÂ+Z ÂN YÅÇZÆ™A %g Zz~œì ð M

or
3E
( 464Ô463m2¢x‰Zg Zâ ZÔ142m> ðE4ÉZ îGªG G
G3©8) Ç! Ð V1ÂòsZŽžì Â* ŒÃ¿kZ ]! t V ; X ÏVƒ

.
at
ãqzgÔy M ÅZ]Š Þ) X ó ì
ó ¸"
4
gzZ]§Å7*%0Z ögG‘]|X 7` Z» ô=ËÌ!ZjÑ! zgq ( 298m6`íZ •

w
ãcŠ ‡ Zi%q
Š 4 ÆVEc Š ‡%Zì @ Y {g 7µðÃ~æ M ~ *Š {g ! zŠ Å\ M žì 7+Z {zì ðr~g Š q ZŽ ~}g ! ÆŠúñ[L L ( 4)

uw
Ž • 7 }]|d  Æ *%q Š 4 Æ Vâ ›gzZì 7 ó ó*%0}L L ìŠ ƒ" U tÉ 'ƒ–6Y ¯ÅVìZzgPäg u[ZsÜÃT
X ñƒ_¬nÆLZuZµ

ub
¬ 4ZŠ ~6gz vgÆVâ›Ð Y Z’Z6gîÆ{oðrtž
Në ZqZ
Å ðrkZgŠÏ Q¸y›6}iñzg‰ Ü zk QgŠT c
Íì C M

en
[]|wz4 z ]§ž ˆƒ " U  ]!
Z Š ‡ Zi%
t Ð Vß ZjÆ ãc
D™Š c Ð Y Z’ZÃkZ {z6gîÆ {oèY ‰ŠŽñ'Š Þ6¡
ƒ”
ŽgzZ Š » {o¦)Z kZ ãc Š ‡ Zi%Xì {o¦) Zq tm
Z {o» 7*%0Z
( 304m6`íZ •ãqzgÔy M ÅZ]Š Þ) Xó¸ó D M-
±5 ò : » ãc Š ‡ Zi%Šp~ }g ! Æ kZ }™g ïZ »}o¦)Z q Z ¿
ha

:žì @ƒãZzÐ]%¥Ñ! {gÃèÅ ãcŠ ‡£ZxÝZi%


Û
X •â •
.k

y • M 7 *%0Z []|žì ;g M ` {o»V⠛Рw‚Î{¾ /


x ÓgzZ V¤• Û ÆkZÔ Z} 6kZ Â}™g ïZ » {o¦)Z Ë¿Ž L L
w

X •{0i6
ì ¬æZ÷¸gzZì Š°Z÷¸gzZì Š NZ Z÷¸Xì ÒÅVÍß
w

X ; g4ZŠ~6gzvgÆyZ {ot»Vâ › /
X ó ó7s %ZðÃ~¦) ZgzZà ßZÐx ¸KZ=
w

zgŠ » FZÂÃTì F 6]ZŠ •á g ZÆ ~


 ]À M {ot » Vâ › /
ãqzgÔíM x •Z )
( 144m11`íZ • Xì Ýq
ê » kZ ?ZIyÃZ Û Æ kZ gzZ Z}
 ñ » ÒÅ VÍßx ÓgzZ V¤•  X ;g {ZÍ »¡Å}okZŠ• ÛC
ÙC
Ù »yZgzZy›x ÓÆV- œ{¾ /
X}™® Š‡
 ) ãc Xì ;g M `@ ƒ`gŠg Zz~œ~V1ÂÅZ •òsZ ;g ZD Ù {ot /
/ / // / Xì F6ª ˜g ïZ »}oF ZágzZ¦) Z,Z /
18 17
ì iZgŠ: â i q
gzZ¸" Ð kZ Ç! ZŽ J
k'
{g !Û ~Q
㌠[ !
VZv0
Û Šúñ[~ •Z'
Šg ZŒ
~gzZì c Ðæz”~(=ä Z} ž ;g…¸
7[]ÃzÐ7[]§
X ‰ g*k'
{z A {g!
 X ;g ) 6{oŠgÆãU
Z æ M Å}]|
~ {g ! ñY ~Š wÅ|ÝZ6}÷ž Š
kZÐ FZÂA Ü z
M ‰ Šã
ÅkZÔ ~p~}oÆãc Š ‡Zi%
X óì
ó Šúñ[„žñƒqzÑ]â AZ gzZ
ãqzgÔ~£Zi ÚZ )
( 113m19¢íZ •
1VƒŠúñ[~ž @
Z} Ü zÆt£Z•Z'
™òúŠt„~‰ ~L L ( 2 ) VâZFg±~}g !
Æ{o—‚

g
C¯ Šúñ[={zž e™:Ãkz kZ Å•Z' Š¢ÃÃ~÷ä
~X c

or
³#}÷:gz ¶?Š y•Zxq Z6ðC~÷Ž ¶ÏŠ ‚ ~÷t ì ó ó[  ò AZL L « KZ ä ãc
Š ‡ Zi%ž ì [Y H k
’¬ ž 6

.
at

k'{g !
X åŠ ¯Šúñ[~t£Z•Z'
c MŠŽz!
ä~ž,Š e= pX å H `gŠ {o» [] §Ð!ZjÆx AZ LZgzZ *™y M Œ Û ~t£Z •Z'

w
X ó óc
ŠÉ³#ÅkzÅ Z}
~•Z'
VYgzZH: VYòúŠtJ
 0Z [ž 1| ¥
{o * » [] Ãz gzZ Š ƒ sÅÐ }oLZ {z ~ Y 1891

uw
ãqzgÔ~£Zi ÚZ )
( 114m19¢íZ • x¥ƒ oXì c¯ ó Šó úñ [L LÐZ ä \¬vZ(ÅyZgzZì Š
ƒ] ¯7 *%
Ù ª Š NZ Ìt ~ t£Z •Z' Û z m
~p~}oÔy *ZŠ Åg Z• Š ‡Zi%žì @

ub
ž å HC ä ~L L ( 3) Ð}oòs Z—‚Æãc
¤ ƒ
x AZ kZŽ ¶t~÷Ìt1Ð N M :ZzQ x?Zm}]| X ñYH `gŠ VŒÐZ•Å7V âZ Fg±Ž äkZ{z´ÆŠ ã ÅkZgzZ

en
ä \¬ Z}~ x AZ kZèYX Š Ž ¶³ #Æ
–„~t£Z •Z' Û ±5
:N â •
m}]|Ž c ZIt Z] » ðr ã M Œ
tm
Û kZ= gzZ 3g }x * Z÷ Š ‡Zi%
~p~}oÆã c
ha

pF‚`Ö^³e äü³Ö糉… س‰…] p„³Ö]ç³aì e  M {z'¶m{nÆx?Z Š ‡Zi%


:žì q ãc
.k

( 272m14¢íZ • ãqzgÔ*x cZ ) óXX ä́×ùÒ àm‚Ö] o× åü†`¿nÖ ÐvÖ] àm•æ ZIŠúñ[6gî×zggzZ s ™~t£Z •Z'
c ~M ŠŽz!L L ( 1)
w

Š ‡Zi%ä\¬vZžì @
Ã ãc
t£Z•Z' zgq
ƒ ãZzÐ ]‚½Z Ñ! Å}]| Š ÑZ e6}÷ŽÆwƒf kZz1ä ~ ÌQ1X åŠ 
w

æ M Å7 }]|J w ‚ 12 ã½{zpå cŠ™gH óŠó úñ [L L„ ~: â iÆ t 6wƒfgzZ ÏŠ ‚w¾ ~÷:X c


Š É~t£Z •Z'
{o» ã U
æM
w

kz??Å\¬vZ {zž Hs Z ‹Z »tkZ KZäkZX ;g )6 }oŠgÆãU kZ ä ~1¶C¯Šúñ[= Ât£Z •Z'


zgqÞZ kzžì ?Š
Â@
™g¨6] âAZáZzäƒwi*
6 Š ‡Zi%¤
zZ LZ ãc ZX ;g @
™w‚ A‚¿#Å ??ŠŽz! ™ÀŠp~X c
ä ~žVƒ @ ŠÉ~ •Z'
Ã}oŠg
Ã6
^ £Æó Šó úñ[L L~t£Z•Z'Ðóæó z”L LÐZ Â\¬vZž @ ƒx¥ÐZ Šgt ~ [ kZðY ¶C¯ Šúñ [= ~t£Z •Z'
Ž Æ kz
gzZì ;g™ ¶g {o» []§Æ™¿# ôÜÅkz Å \¬vZ {z pì @Û
â• ŠÉ{o
X c
20 19
Šã Š ‡Zi%
Å~p~}oÆã c ˜ ÏZgzZì Š
~ª ¯ ó Šó úñ[L L{zž7„ &{zXì ;g™®
c •á ZzíÅkZ
ž å –t ä ~ Ô~ ótó £Z •Z'
L L‰žì ´Ú »nÏ Qt L L ( 1) c¯ Šúñ[kZžì . Þ ‡kZ y̈Z ghà (Z Hžìt wZΕ D Yg*w‚ A‚
„ ~ [ÑZz ä Mž –t ~ˆ 1 ǃ wi *Ð y• M *%0Z [ X ] ! «¶Ât?ñY
Z÷~t£Z•Z'ä \¬Z} p¤
Zž å:
 ¸ Ì»´ÚkZX Vƒ Ð £ÆóŠó úñ[L LÃy̈Zq Z \¬vZ Z  žìt ] ! ~uzŠ [Z
1X ¶~Š äwÎggzZ Z}
¸Åä M}¾ž cÛ = ÌtgzZ 3g}x *
â• ~>øZ• Û LZ {z GÂì Lg•Zz* Ð £LZ¿{z ÌQ1•D iZâ
]|ž åŠ NZ ÌZ÷gzZ åZƒ ) 6Š NZ kZ »Vâ ›{z¤Zèa
q Z ǃ¿x » *
¤ gŠ¾{zžñY Hg¨~}g ! Æ¿,ZX Çìg @ ™„ Ô„@Ã
: * Ù ªÃkzÅ Z}
™Ü6C ä~ nkZÐVƒwi * Ð6y • M} „ &{z cVƒ3 gÍ~ž7„Ø ÐZgzZÇ™ ¯ 3 gÍ »"ßËÿË# Ö Ó
?Ç} Šx •ZùøZ• Û Æ3

g
ÃÏZgzZ å »Vâ›x ¬Ž 3g „zŠ NZ CZgzZ Åsz@
Åkz kZÉ ;e gÍ{z•ëþ3 gÍž7

or
ÞZ kz b§Ålg !
wi * ~ {g !
kZÆkZˆpH ù • á t£Z •Z'
 ÿËZ  \¬vZžìX{”tgzZ ãZzÇ! tžìt ]! ~Š

.
êŠ ]úŠÃVÍß [c Ñ {zQ • D iZâÐ £ÆóŠó úñ[L L c ó ó]t£L L

at
~g¼y¶ ;œÆkZB‚gzZì „ ÂåÑZz ä MŽŠúñ[{zž ðƒ
Û » ÑZz äÑ: yZZ6kZ  ƒ Ñ yZZ6ížì

w
ÃT\¬vZ VŒ pXì @ Yƒ•
gzZ ‰ƒ} 9nÆ & ¤~÷VâzŠ y• M z }igzZ ñ M
ÆZ}
Û «£ÆóŠó úñ[L L

uw
Å\¬vZ~êgzZ ~¸" J w ‚{g ! {zgzZ•D â •
äâi ~y
Mžñ M á s§kZ=Æ™ƒ6}÷y¶ ñƒ ¾
Æ[]§É 7ó Šó úñ[L L~žì ‚ g {o¸gzZì ;g™¿#ÚÅkz

ub
ä ~Ž å„z Š NZ Z÷:gz Vƒ „~ ÑZz ä M [~
t£Z •Z'
?ǃ• Û » Z(H{zž• Î{iZ0 ZÂì Lg )6}o
X ó óåc
ŠÉ~

en
G
ãqzgÔkß Z îGªG
( 153Ô152m22¢íZ • G3©8)
~(„ ~t£Z •Z' Ã ãcŠ ‡ Zi% ä \¬vZ Z  žì t ]! ¶a
ÂCƒ éZpt =¤ Šúñ[~ž¶éZp“
ZgzZ á =gzZ L L ( 2)
ñ MÐ y• M [ž qVY6Y ¯ ÅŠ NZ¬LZ~t£Z•Z'~
tm \¬vZ ̉ Ü z kZ H Â;g @ ™g ïZÐ kZ ãc Š ‡ Zi%gzZ åc Û Šúñ[Ðæz”
Šg Z Œ
} ( Åx AZ FZ ágzZ ôܬÆkZž ( v! f oZ) å;g™nZ²Z U•c å…¸z¸"
ha

™?:Xì 3g}x *
~žƒ M ~•Z'
Z÷äZ} Ï QèÑqX Ç :Ò ðÃà ã c Š ‡Zi%ä\¬vZ Ì6kZ1Xì ;g™~igzs ÜÇŠpÐgØzgzi
.k

×zg ä Z}
A A gzZ Vâ ¶ J Z  å Zhg 7Ê NZ ¬ ä b§Ëÿ,Z Â}™ ãâ• Û *gzZ ~igz s Ü ôÜÅ¬Æ \¬vZ ¿Ž X Å
w

ãqzgÔkß Z îGªG
( 602m22¢íZ • G
G3©8) X ó óc
Zr7B‚ÆVñAZ ?ì YY¹Šúñ[
w

Ù ªÐx AZm{ LZ6}÷gzZ 5=äk Qn kZ L L ( 3)


ž HC á Z Åt£Z •Z' gzŠ ª X • gzŠ zŠÆŠ NZÆ ãc Š ‡ Zi%
w

:â i »®•
vZwÎg *%0Z [žìt x AZ »kZçOXì [ƒ]¯*%0Z [ T »ˆÆY 1891gzŠ ZuzŠgzZ åb‡» []§ ãc Š ‡Zi%Z ( Y 1884@ Y 1880)
á^³³³³³³³³Òæì c
M ¬ZñÆ{°z™ƒ~8 gÆk QgzZì [ƒ] ¯ Š™òúŠ »äƒŠúñ[gzZŠ
X c ƒb‡» []ÃzgzZ 1™sp{oCZäkZ~
æ gn’Ú kÞ] ½ ànfÛÖ] ÐvÖ] o× kÞ]æ oÃÚ kÞ] ŸçÃË³Ú ä³×#³Ö]‚³Âæ ]¬Å kZ ¶HŠ ã Å kZgzZ HspVY {o CZ ä ãc Š ‡ Zi%
ãqzgÔx ;zZ!ZiZ )
( 402m3¢íZ • óXX½ Ðv×Ö ànÃÚ Û ±5
:N â •
22 21
Û LL
Á«gzZì ey-4Š~kzgzZx AZÐzgÅ*™y M Œ žX å‚ gŠ NZ¸ÐzzÅDŠzöÆe Æb§~g vÌ~L L( 4)
Ñz x AZ6¯ ÏZgzZ • t]Å4Š kZ gZgzZ e
)¬ x AZ c
e g  ä \¬Z} žÆ ] ! kZ ŠŽz!gzZ ǃ wi *Ð y• M *%0 }
X ó ó7uÆ*™y M Œ Û “_zkZñSݸ t M Å pÑy M Œ Û Ž gzZ 3g }x * Z÷~—‚ ‰t£Z •Z' 
ãqzgÔx ;zZ!ZiZ )
( 440Ô439m3¢íZ • s§~÷t M ƒ  {z ‰[™s§Å}]|6gîÆ ðr
—‚ Å kZ Špèa Ô‰ƒ ]¯ 7 }]|ž x AZ » ãc
Š ‡ Zi% ŠŽñ~g Û ¸Åä M}g vž c
ugzZy M Œ Û ÌtgzZ,Š™[™
Š â•
Å ó óx AZm{ L L{gÃèn kZì s ÜÆttg UMgzZy M Œ
Šã Û ._Æ]%¥ ß „z ä ~ Ô~—‚‰t£Z •Z' gzZ Zƒ:G~ ÌQ1ì
wY"q
?ì HgzZÂ7• Z]P̀Å{o~p6 y• M x?Zm}]|ž c Š™ ù•á gzZ c
ŠÉ6gîÆñZg KZ {o
žJ Z •gÈÇ! ‰Ü zkZ@ M ~÷gzZÐVƒwi * Ð

g
Z} J

Já²q Z ãc Š ‡ Zi%ž ˆ VJ
]ot0Ì] ! 
t Ð Vzk ’—‚ ( 2)

or
{z gzZ ì [ƒ ]¯ ¢ZuZ *%0 }ž c ŒÃí™wÅg ! g !
ä
äƒ wi *
6
zZ LZ ä kZ~ˆgzZ ;g @•
™® á ZzíÅkZgzZ ;g b‡» []§

.
~÷tXì *%0}„ÂnÆ# Ö ZkZgzZ: âikZÇñ M 7:Zz

at
»kZžìtw ZÎX Šƒb‡» [] ÃzÆ™sp{o=g fÆó xó AZm{L LáZz
X ó óˆƒ`gŠ~—‚‰t£Z•Z' Ž ñZgß

w
~ Vzo³p Ð zŠÆã c
Š ‡ Zi%X {oZuzŠ c Û {oª
uz y M Œ
ås ÜÆg

uw
ãqzgÔQú8t£Z•Z'
( 111m21¢íZ • )
˜iÑãc Û {oª»kZ¤
Š ‡Zi% Âås ÜÆy M Œ Z ǃs ÜÆy M Œ Û Âq Z!õÑ
p• CY ð0 ]{~ V1 ŠkZ ]%¥ÅnkZ Å ãc Š ‡ Zi% ( 1)
Þ ‡]!

ub
{]ZŠ J
k' yz!¿Žžì g¨. t VŒ X ;g `g {Ð xsZ {]ZŠ k'
yz!
Xì @™tãc Š ‡Zi%~]‚ ½Zg eÑ! zgqXì @ YH rZ64Q„  Šu
x AZ »¿, Z HÔì @ Š ¯ Šúñ [=g fÆx AZq
Y c  k{zƒ ;g `g {Ð xsZ

en
{zpåc Š™gHŠúñ[=g fÆx AZ „~t£Z•Z' ä\¬vZÐZ /
CZÃ{o6 kZ {z Âì s ÜÆg Û {oZuzŠ »kZ¤
uz y M Œ ZgzZ ?ì ¦Ñu
tm
Y 'â Šúñ [Ð zg ¦Ñÿ,Z H ?7ž Zƒ `g {Ð xsZ {]
ZŠ™
X å»y ›x ¬Ž 3g „z{oCZgzZ ;g܇ÐKÃx AZkZ
kZ ?ì ^ =g fÆó óx AZ m{L LÐZgzZ ðƒ wi * kz b§Ålg ! 6kZˆ w‚ {g ! /
ha

X σ°»„k ’Å ãc Š ‡Zi%~sf `gŠÉ 7]gz¢ÅäYgzŠ nÆ[ ZŽ Ð [] § c ÍX Å~p~}oä kZ™ Y A Xì óŠó úñ [L L„ ž Š cC
.k

Ñzì ‚
»e gŠ NZ ðÃg Û ³#Ž ÔÚÅ¿,Z LL
uz y M Œ X åó xó AZm{L L»kZŠ ã
Å~p~}oÆ[]Ãz
w

ZgzZì @
ðÃ{z¤ Y Œ`g{Ð xsZ {] ZŠ {zÉ X M
™7¦
Ù yá
C Æó óñZg KZ L L{oß {z å–{oŽ » []§~t£Z•Z' äkZ /
w

Xóì
ó @
Y¹ `Zg+ZÃkZÉ @ Ö Z™y¶
ƒ7g´# {zÂ}z3Š Ìy¶
 Ðq )ZgzZg uzy M Œ Û žŽ {oq ZHžì @ ƒ Zat wZÎVŒ[ZX c ŠÉ6gî
w

( 239m1¢] Zg 3Z·ù) žì n²Ú Z~ekZ ?ì ^ Y* Å ó xó AZm{ L L¡ÃkZì "


™sp6Š ã U
g Z±Z~}g! Š ‡Zi%
Æ}o—‚» ã c Åsz@ Â~x AZŠp ƒx AZs ÜÆ] ZŠñ• Û Æ~  ]À MgzZy M Œ Û ÃˤZ
6 }okZgzZ H `gŠ {o» [] §~t£Z •Z'
 ä ãc Š ‡ Zi% Š ‡Zi%ŠpX 7„
kZ ãc  gŠ ¦ Ù *
C ™spÃ}oã M Œ Û 6Š ã
ÅkZpì $ Ë Y
ˆÆw‚ 12äƒÇgzZ w ‚52Æ/KZ Ú
~ Y 1891 ä kZQX ;g ì‡J Xì qñƒB„  gŠÃ•ñ
24 23
[?ŠqÙ gzZ•ˆà „ÐpÑy M Œ
C Û ]Ó
] c { z• ˆ
Mƒ ¬ ä ž Zƒ w ZÎ6kZ Z
 X 1CZ {o» [] ÃzÆ™uF{o» []§
̄ ! Ž ì ˆÅ7„z
Æx ZoZ ÏZgzZì Å7~ x¯KZ ä Z} Æ kZ G 7g Z±ZgzZ ä· . Ž ä kZ Â ?H `gŠ VY {o» ó ó[]§ L L
:X •ñ0 Z~[ ÂkZÆpÑy M Œ
` Zg0 Û {g lVZg!
ã½Ð ä ~ n kZ å{o» []§ {o» Vâ ›x ¬èa ž –ä kZ Ô._
Û ZÆkZgzZ ë›gzZ 뇊ÆpÑy M Œ
gzZD¬g ZŒ Û [Ât~ | kZÔñYHwJÐZž7. Þ ‡kZ¦  Ù g±t»kZX c
C ŠÉ ó ó{oŠg L L~t£Z•Z' 
ì‚yÒà ¬q ZnÆä™C Ù ª,dZÆkZgzZîG
0.À7xEÆkZ :žì qZi%É 7[Âx ¬c à ©ðÃ{zåH `gŠ {ot~[ÂTžn
#â z é" Å *™\ñLZ6tŠ ™̈¤q ٠з_ÆTž
ZC Z» m
q ³/KZgzZ™w Ze ~h ”œÃyY KZ w ‚ A‚L L ( 1)
X ó óǃ×zgÆ[ éG Å
5. ¬[ë M éû%à ¬»[ ãqzgÔt£Z•Z'
( 64m1¢íZ • ) ( èc Í ) ó Xó Æ™ ayz
Å] î~(q Z¬Ð;@ Å[ ÂkZžVƒH s s~L L ( 2)

g
ãqzgÔt£Z•Z'
( 131Ô130m1¢íZ • )

or
AE
-! gzZ ˆ@ŠÐ' 
DgzZnpgzZ-â ZgzZ-
cŠ[ÂÅ< Ø èq CÙ gzZ ˆ
ÑZ ?{[» Ãb
Ym ¬ kZ~ Tì [ Zp{zq
ZÆyZ îÏ)E L L ( 5)

.
X ó óŠ
H̨ £ë ! »V1ÂyZgzZˆy‡• Û

at
žìt » kZ yÒ¿g•gzZX ¶ðƒ ]g c
i ÅÅzmvZ -½·

w
ãqzgÔt£Z•Z'
( 80D79m1¢íZ • )
 žd
tZ Œ Û Æ äâ i ÏZ ª~ ~{Y 1865 c
Y 1864ä ¢Z kZ
4&Š ] ¶[Âtžì {Z

uw
ä™k ’ÆîG0E
G Ãt ~ [ ÂkZ wzZ L L ( 3)
ÑZ ?{[ »åw'~D^i~~z¬Æ/KZ®
-Y m
•ŒÆ+ŠDwßZ6XžÐZœx Ó{zÉ X 7y#Z³* ~
Ü z kZgzZ ¬Š~[ZpÃÅzmvZ

ub
[´Šq Z~B; Æb¬kZ‰
~ kZ ƒ  {z Xì xsZ x *»¦½Z ˆ ÅXžD¬ ë›x Ó{zgzZ
ä ÅzmvZ -]À M X ¶Cƒ x¥;@ ¬ kZŠpŽž¶

en
Åb ]c gz¢ÃVß Zz "7Ð Tžì {Z Ã(ZtgzZX • x ¸%gzZ[¯
g‚ {Xì 3gx * i! ²™NŠÃ[ ÂkZ
H »[ Âäž Y7~y! N M 7~ ̀Æá Zz ä• gzZ ~iËgzZ Ç} zYƒ©q Z6+Š
Tì 3g ªä ~ x *
~g 3Z kZ [ Z¨Åx *
tm
» kZž Hn²ä gzZŠ *Zï»q Z n Æä™e Z@ gzZÃgzZ÷zÃ}uzŠÉ ÔÐ
ha

)b§Å{g *ÚŽžì [Â+Z {zž?t6 äƒ;@ Å[ ~ ¸gzZ œÎ&[ Âtžì {Z Ãt ZuzŠ XÐ N Y 0Úgg Èq Z
.k

 Ù kŠÆ™7Ãx PZ ï»ÆTì LgzZ w²â


c Šg 3Z »Bzgg ZD Ü ZœÐ Ú ŠÆXžì Œ6xsZ wßZgzZ xsZ |bÑŠ

w

 gzZX à áÐí[ Â{z äÅzmvZ -]À M n¾Xì Š


Z  gzZ J0 ZÇ!
žÆ¿kZSσC Ù ª6h̈¤q C Ù Å•+Š kZ
w

„ ” ug IB; »[ 7 M Âð M ~B; Æ ~tkl]|[ {z ) X óƒó 2~O g @ JŃ


w

( 129m1¢íZ •ãqzgÔt£Z•Z'

g”1å/xÐ Šz%ZŽž ˆ0{ñ]gzpgzZ8 g lpe
.q
Z x¯sg çgzZ ë›Ð"7ÆkZžì {Z Ãt~[ ÂkZ L L ( 4)
Â;e * ™l‡l‡nÆ䙄Ã{ñkZZ  ä ]À M X åi1F ÆTžÅkl[ ÂkZÄcgzZÕgzZÐN Yƒx¥Æã! g
X ó óŠ
½ÐßJ¬%ug IB;»[7 Mž•ßÐ~kZgŠkZ {z x ÓèYX ÏñYƒ¢6ƒ Û Z bzggâ
 ì Ýzg ÅxsZÐ iz•
(íqgŠíqÔ275&274m1¢íZ •
ãqzgÔt£Z•Z'
) ð3Š~ kZŽ ÐZœï»x Ó{zgzZ•ˆè~ kZŽ •Z'
gzZ bÑŠ
26 25
Û q ðÃL~ [ Ëä ~ ª
uz y M Œ
s ÜÆ] %¥Åg åH;@ Ãt£Z•Z' [™NŠŠ YgzZg :» b§;œä ë L L ( 6)
X è7 Å xsZ ‰Ü ZœÐ ?Š [œgzZ o¢Î&~ sßñ[ gzZ
¼Î èÛ×Ò ØÎ] ÜÖæ oFÖ^Ãi ä×#Ö] Ù^Î^Ú Ÿ] k³×³Î^³Ú o³Þ] ܳ׳óm ä³×#³Ö]æ ZZ (3) ( 38m1¢Ô]Zg3Z·ù)X ó óŠ c îŠ×zg F{Š c
iÌÐ[ë M "Z°
ì `gŠÐy ZÄÆó ó[Â ~g øgzZë L gL 3Zq Z~y MÆt£Z•Z' 
ãqzgÔò²Z îG%× ) óXXp†Û oÊ oÛ×Î ^`ŠÚ ^Úæ äËÖ^íÚ
( 186m7¢íZ•
:žì q ãc Š ‡Zi%~T
gzZì @Û \¬ Z}
â• Ž Vƒ H„z {z Vƒ H¼Ž ~žì }Y Z}
ª
~q g @ Å]ÑìLZ b§ÅyZ/0Z]|Ìb
‘ ¬t L L ( 7)

~0 ¿#gzZƒ \¬0
zZ}  s ÜŽ ¹7J
zZ} Ý(Z LðÃä ~
g ZuZ, ZgzZð M i Zz M Å XXÔe… ^Þ] o³Þ]ZZÐ({Š6iŠq žZ å;g™^
X Cƒ7Š iuLЯ}÷ gzZ à á»[ ÂkZ[ ZÎX ¶: ð‚g Åw ìgzZ=J XžñƒC Ùª

g
É –76gîŠg¡{o» []§äãcŠ ‡Zi%ž ZƒtÈ »kZ Xóì ó =°Z[g]| éSE 5…! Ù ªz
zUC

or
X –B‚ÆgœbÑ}g7=g fÆx AZ LZgzZg Û
uzy M Œ ãqzgÔt£Z•Z'
( 56m1¢Ô] Zg 3Z·ùÔ673m1¢íZ • 

.
)

at
á Å ãc
y• Š ‡Zi%~äâ iÆ;@ 
Åt£Z•Z'žì @
ƒx¥ƒo KZ ä ãc Š ‡ Zi%nÆä™"ÃTÔ[Â+Zq Z ótó £Z•Z'  LL

w
X ñY~Š™k
’Ì ÌbÑŠ x Ó~ kZgzZƒ ˆèˆ Æ ó ] ó î~( L LgzZƒ H ay ózó q Z »/ L L

uw
X óì
ó ‰
Ü zŠë{zžì Š ŠDÃ (t£Z•Z'
c ) ³ ¸ L L '1 ~gàÐ~  ]À MgzZƒ: Ìó óy#Z³* L gzZVƒ‰ •ŠÐó ó*™y M Œ
LQ Û LL
óL
ó gzZ w²â)b§Å {g*ÚL LXƒ Š 3g ó óªL Lx * »kZgzZƒ _ƒÝq Ì

ub
( 24m1¢] Zg 3Z·ù)
óƒ
ó =°Z[gà áL L»[ÂTgzZóƒ óŠc Š Ìg 3Z»BzggZD Ù kŠ ó ó½g•gzZƒÌ
™ƒgñâ gzZ ÇÐ s§Å \¬Z} Ãt£Z •Z'ä ³¸ L L '2

en
Æãc Š ‡ Zi%w– ~ [ {•àZz y• á +Z'ƒ bÑŠ ó oó ¢Î& L L~ TgzZ
( 23m1¢] Zg 3Z·ù) X óì
ó H;@
+Šh
‰zb & ZnŽ
ø8LÕÏ~gðq Z~ ~gZËЈÆ[fiúû%q Z LL '3
tm Š™ `gŠù äãc
gzZ c Š ‡ Zi%{oó óy M Œ
Û ³#gzZßL gLzZ ó Á ó {Ze L L6 []§
X;g ì‡Úw‚ 126{o ó óy M Œ Û ³#gzZßL LkZ Ôãc Š ‡ Zi%É 7'6kZQ
ha

PiŠ q Ù ªÝ¬ Ðq
¬ž ZƒC Z ¶/xÐ Y¶
Ð šŽ Ð E
XìòúŠ Ì»äƒ éŒB Zùx9à ãc
Ä Š ‡Zi%èÑq
.k

CŽ ÅVƒ 0
~ªqŽ® ¬Üð M iZz M Åä M¢¢ÆVñŠ M :ì q{z
w

]gzpgzZw=gzZîG
0;XE
9z e Ü zÏZQì C M iZz M Å{iñgzZ
.òŠ M õ0
‰ XXóànÚ ØÒ à oßÛ’Ãmæ àn èʆ› ð^_ì o× oßÒ†jmŸ ä×#Ö] á]æZZ ( 1)
w

Ù iÒÃz ;z Z]|z ÅzmvZ -Z}9[» ª‰ M t‚ ãqzgÔ/Zgâ )


( 272m8¢íZ •
w

ZC
ZÆkQˆQ'ì @
q 7Šc ZgzZŽZvZèg
(ZgzZÐ~yQäq ]! ßqZC Ù =gzZX ꊕg7¹! Ìœq Z6t=\¬vZ ª
ñ ÃTXì y M Œ
äZ Û ‚tž Š cet ÚÅTÔˆ~ŠÃí[Â Xì ‚ gpôÐ
XXóÔÖ]ƒ o× ä×#Ö‚ÛvÖ^ÊXìêŠÃ•‚{zZ[ZgzZìH;@ än%m‚vÖ]æ] änÞ]†ÏÖ] ”ç’ßÖ] ÌÖ^ím ^òn• h^jÒ oÊ ^³ß³fjÒ]æ ^³Þ]ZZ ( 2)
( 258m7¢íZ • ãqzgÔò²Z Gî%× ) óXX†a‚Ö] àÚ ^Úçm ä́e ^ßaçËi ^Úæ
(íqgŠíqÔ599m1¢íZ •
ãqzgÔt£Z•Z'
)
28 27
x AZ6gîm{ÃkZp¤ ƒB; » Z}
ZgzZì @ B; »kZgzZì Cƒy !
i Š ¯¬~: âi kZà ã c
c
ä\¬vZÐZ {z´ÆkZÔ åŠ Š ‡Zi% c
Í
É 7Ð s§ÅkZ {zì @
ƒ~g Y6
y!
iÅkZ¼Ž ÌA
ƒ: Ì :žì q{zX åc Û
Š 1Ìy M Œ
ãqzgÔkß Z îGªG
( 18m22¢íZ •
G
G3©8) ó Xó ì @ƒÐs§Å Z}  ܳ׳ ೳ۳³u†³³³Ö] Xì @Û ~t£Z•Z'
â•  \¬vZ(~uzŠ L L '4
 ŠÅk;Zbzgžì x¥tÐ/ŠCZ f LZÃb
8 ¬kZ L L '( 8 óXó H i6
Vs9gzZc Û NäTìZ}
1y M Œ {zª ýᕆÏÖ]
%{zgzZì Sg C™x »~ ò ¸x ÓÆÇ`š9C Ù gzZxŠC
Ù gzZ‰ Ü zCÙ ãqzgÔkß Z îGªG
( 486D 485m22¢íZ • G
G3©80)
7Ð Å 0 *ÏLZ ÌxŠ q ZÆ 8  Š|@ Å kZgzZ k;Z bzg gzZŠëÂåŠ Š¯y M Œ
c Û ¬gzZgñâ ÔÇÔ‰
Ü zŠë»äâ i ãc
Š ‡Zi%Z

(íq93m5¢íZ • ãqzgÔxsZ] Ѿs M ) ó Xó YX Û ±5~p ÖZ LZÆãc
:• â • Š ‡Zi%Ì{zì Cƒy• á Ž ÅÇ
`gŠÆ ãc Š ‡ Zi%

g
ïq » ]ÌÁ{zž ñY H·_g ! g !» VßZjÑ! s1 7ñš % {z X • D 0
x AZÐ \¬ñZ} vߎ L L '( 1

or
{zì Cƒy • á Ž ÅŠëzÇgzZ åŠëgzZÇ{z~ äâiÆ"Åt£Z •Z' X å Ð s§KZgzZ D™7òúŠ ðÃñâ • Û %gzZ B7ñŒ%gzZ

.
Š ‡ Zi% HŠŽz!

at
ä ~ Lž L ì Y ZryY ™Èt ãc Æ kZ Ôì _ƒ yÒ 6 zZ ãqzgÔxÑzZ!ZiZ )
( 197m3¢íZ • ó Xó M
™7~8Š ÅnË
á ¸ ÅŠëHX ó óc ŠÉ{oŠg »Vâ ›

w
Ôìg ì‡6 {oŠgÆVÍßžì Cƒy •
tz•]c "OåNÉMxEªÇñ MÐs§Å\¬ñZ}
0E
MzîG Šë{zL L '( 2
Ù kŠ6kZgzZì êŠg Z Œ Û ò AZ {zÃ[  à ZzZ

uw
Ìy´Z »x ÅZÆ9zgg ZD •+ZQ
( 179m3¢íZ • ãqzgÔx ;zZ!ZiZ ) ( •*
Xì ~gz¢* M )X óB
ó ‚Æ
»Vâ ›L L³7 {g !zŠ ÌÐZZg fì Cƒy• á Ž ÅÇgzZ ä×#Ö] àÚ …ç³Ú^³ÚXì @ ™

ub
m1™ƒ~Z} žì @ Yƒ +~ë Z]Ÿ%ngŠkZ L L( {z) '( 3
7}]|VYñŒ%gzZ Z 7 w1VY {zñšÆZ} %Ô~™ ó ó{oŠg
gzZÔì ù gzZÔì 8 Š™ƒ~ Z}
™ƒ~Z} gzZÔì

en
Ôì ¸™ƒ~Z}
Å7}]|VYÐs§KZgzZ c Š™y´Z » ãU æ M Åy ZVYgzZ 1™{0 iÃ
G3©8) ó Xó ì @
 ~‰ÆkZc
G
ãqzgÔkß Z îGªG
( 25m22¢íZ • ƒ„ Z} Í
6}Çg ZŠ)fgzZ ë Z Ëy̈Z u ! " (Z HX à™~8Š ~p tm g {o» ã U æM
?Z1 » ]Z f Å \¬Z}™%Ð ]§ ã^KZ Ž L L ( {z) '( 4
X 7¦ Ù ?ì •»äYGgñâ
ha
C E
*™y M ŒÛ {z å –{oŽ » 7 []§~t£Z •Z' ä ãc Š ‡ Zi% ó Xó ì @
Yƒ4ZŠg0 6gî öЃgzZ•D Yƒ
ZÆyZ\¬Z}
.k

G
:žì q{zŠŽz! ÆkZpì –ÐáZjÆ]â AZLZgzZ ~tg u ãqzgÔkß Z îGªG
( 26m22¢íZ • G3©8)
w

gzZ•D hzŠ „ s§Å Á$ ( y› ) ³#yZŠ * Ɖ Ü z kZ L L ó Xó ì @


YƒwŠ »yZl²» Z}
gzZì @
ƒwi *
6 L L '( 5
y ZZ}
w

G
ë }X • Çg ¯ nZ ‹Z H HX D M 7i! Xì g ZÎ6u]z° ãqzgÔkß Z îGªG
w

( 56m22¢íZ • G3©8)
ä MÆx?Zm ö ~t£Z•Z' g4G‘
¬Ðä™òúŠ »Šúñ[ž• VzuzŠŽ •wÎ ( ÃyZ )Äsg ç{z 0Æx¯ÆZ}
L L '( 6
~g Z Œ Û Z kZ ?ƒ D™[Zy VYE¬ KZ ! â ZŠ * } ZXì ŠŽñg ZŒ Û Z» ó Xó •D 0
ŠæÐk;Zbzg {zèYX M
úÎ7Ã
ì òúŠ »]! kZ“ =gzZVƒ @ ™yÒÐ kz Å Z} tžì –¹ ãqzgÔkß Z îGªG
( 57m22¢íZ • G
G3©8)
( 113Ô112m19¢íZ • ãqzgÔ~£Zi ÚZ ) ó Xó VƒØZݬ~ž Ü zC
‰
Å Z} Ù y!
iÅkZÆäƒvZ°+zgŠ e
.̄ ÑgzZ L L '( 7
30 29
[!
Ù !ZjÆTe Û äkZžñYHÄc
 M {z Å*™y M Œ gŠÐ ãc
Š ‡Zi%

}o—‚ÆãcŠ ‡Zi% &7ó óÞZkzL LÐZ H åH `gŠ {o» ~gz M p={g !


zŠ Å7}]|Ð
áZjÆx AZ LZ6íqgŠíq 601m1¢ÔíZ• ãqzg™Æt£Z•Z'gzZ å
±Î~}g !
Æ 593m1¢íZ • ãqzgÔt£Z•Z'QgzZ ?¶7ÞZkz {z åH `gŠ {oŽt Ð
ä kZ {z´Æ kZ } hg]gzZ ±Î½Ï0
 i ä ãc Š ‡ Zi% ÂV- c Ù ª Âó ì
?ì yÃÑZz ä™C ó Š Ù ª6b
HC ¬kZp Lž
L –t Z 6íqgŠíq
Æ)H{-Zz Åy ZgzZ 7 *%0Z []|
Å kZ Ô• Å VìøŽ ~ }g ! gzZì ã×gx AZtQ •\¬vZ¤ ZX 7„ eÂZŠX y -c ì Yƒ \¬vZ
•G ù •á Æ™k
’á‚g}g ‚¹qçñkZä# Ö Z ñfXì sî„
z [] §ä ãc Ù ª6ãc
Š ‡Zi%w q¾Ôì ã-x AZt ÂHC Š ‡Zi%ä y-¤Z

g
}g !
Æ( {o» []§ ) {o!‚yz!
LZˆÆ{o~päkZVŒp ™g ïZÐkZX Hy Ò„Ðx AZgzZkzKZ{o»
Xì ^ÑØ{*

or
Xì @ 
YHt‹»kZÆ™k  F
’g ZzK ÐZ•} hg±ÎŽ~ Š ‡ÐáZjÆä™ `gŠ {o» 7[]§~t£Z•Z'
ÅVEc 

.
at
ì xuÑ{o» 7[]§ ( 1) È0
»}oŠgÆVâ ›U¬ãcŠ ‡Zi%žì @ YH7Ìg±tÐ + Y

w
G
:ì q~Y KÑZe! ²Ækß Z G îªG
G3©8[ ÂKZÔãc Š ‡Zi% ‰ƒ]¯7[ž c
CZäkZA C=g fÆx AZg !
g !
6kZä\¬vZZ
 Xå

uw
Ün¿Â Õ†• Ÿ] ça á]æ l^Ú^Ú oFŠn á] Ù^Ïm á] h•Ÿ] ðç‰ àÛ³ÊZZ X¸ _7i úÆ™ìs§ÅkYZš  ¬~ Š w$
 *™Ñ b§TX c {o

ub
G
ãqzgÔkß Z îGªG
( 660m22¢íZ • G3©8)
óXXl^ߊvÖ] ØÒ^m Æ™ìs§ÅvZš  ä~
 \ M ÂZƒ wi *
¬»"7i ús§ÅvZšZ 
AE
Ôì xuÑZ3ÂtÔ7Z%}žñY¹tžìÆ[Š ZYÎîÏ)E
-!
Î ë! Š‡ Š
g±t »VEc ƒ c™{oª » 7 []§ b§kZXÑ "7i ú

en
Xì @
Y3ÃV>Ž ~ ] qXì Ð ~ ] q-7iúÆ™ìs§Å kYZ š  n kZ Xì
/Åk'
12ÆäƒÇgzZJ 52{zž Zƒx¥Ðk½ZkZÆãcŠ ‡Zi%
tm  ¬Ð‚~päVÍßXX $
kYZš Ë ƒ7~p~Z •Xì $Ë ƒ ~p
ha

Û èÑq åuæÐzz Åp
» \¬vZ~ *™y M Œ g {o» 7 [] §J w ‚ «c  gŠ Ì,iúÅyZÔ‰S7
͉w=VŒÆvZgzZ„ i úÆ™ìs§Å
.k

Û
:žì yâ • w– Æ ãcŠ ‡ Zi%²X Nƒ w=gzZ „
 gŠ VâzŠ Ì,iú~uzŠ gzZ Ì,i ú
w

îÖ] XX óäe Õ†Žm á] †ËÇm Ÿ ä×#Ö] á] ZZ gzZ 9{o» 7[]ÃzZuzŠgzZåy M ŒÛ ³#gzZÁ{Ze{oª» 7[]§
w

 M ÔY ûZ >gÎÔ5D{g 0 ß {z ¶~Š¸«Ž Å 7 [] §äãc Û ¬Zñ


Š ‡ Zi%žt È »kZÔåy M Œ
w

( 48e )
X}Š jì e{k
æZÎÆkZÔ¿7¦
Ù Ãuæ\¬vZª
C KÑ Âq Z G ~ Vz¸VâzŠ yZ ¶E¸~uzŠ Å 7 []ÃzgzZ ¶KÑgzZ
Š ‡Zi%Šp
:žì HÌãc Ë ƒ 7c ™ t*
n kZ X $  È Â Kg c
{z 1Ô• M E øn kZ Xì
X ó óÇVö7ÃuÑ~žì cÛ ~ˆy M Œ
â• Û ŽtL L X 7wJ.Þ ‡¦
Ù g±t»VEc
C Š‡
( 116m9]ª“) X ¶KÑ G¸~uzŠ Å ãc
Š ‡Zi%žì ¸ØtÐVŒ
32 31
Š ‡Zi%èÑq
:._Æãc :žì q ãc Š ‡Zi%ñƒD™ ô=Åe  M ÏZQ
kZŽ Çìg @
™ Za Ã}È,Zq ZÔ \¬ Z}
6 uÆ~œq Ù LL
ZC É} zY Å-6Å{)z Vzßžì 7Š Z%¸Ð uÑVŒ L L
ãqzgÔxsZ ì) ó Xó Ç}™h
( 6m3¢íZ • ‰Å+ŠÆ ( 18m6]ª“) ó Xó } zYÅ-6 Å[òZžì uÑq Zt
:žìŠ • á g Z(~uzŠq Z~*™y M Œ Û
~g7 cÍÅ7ðÌä ŠëËÅ {oÉÑq Zžì ]! Å]ªp
( 13e M Ôy%{gÎÔ 21D{g 0 ) XXÜn¿Â Ü×¿Ö Õ†ŽÖ] á] ZZ
Û { ZeÃ#
Šp{z Ô}Šg Z Œ Ö Z ~g7¿Ž X ¶„g M ¬~„ ZeÐ w‚gZD
Ù q Ö Z
ZÔ#
Xì ÕZ( Ѓ  ÂuѪ
:žì ~521mxzŠ¢~g ‡Z5Y ËbÑ~ekZì • Û »gzZ{ Ze
:ì „~ˆy M Œ Û gzZ
XXóÅ^ÛqŸ] ]„a äÖçÎ oÖ] Øñ^Î ØÒ †nËÓje Ä_ÏÞ ÔÖ„Òæ ZZ  M Ô{•{gÎÔ1D{g 0
( 124e ) XXànÛ׿Ö] ‚` Ù^ßm Ÿ ZZ
G
E

g
Ö ZÐzz ÅTž}™x¯ (Z ¿Žžìt È L L
Ò}
5 Å#$
ÿG X ǃ7Ýq »V>ª{Ç »]ttª

or
ó Xó •B•
Û »Dÿ,ZëÔÅ/ôx ÓÔƒ[z gzZÝ ª™{g b‡» 7 []§J k' 52ªJ Y 1891 ãc Š ‡ Zi%[Z

.
at
xiÑ*Û » c
ƒ• * Ö Z ~g ‚Ð T¾ ]!
ƒ { Ze »# +Z ¿Žž Zƒx¥ «mz ]t{ÇÃuægzZ ݪ,Z q Z \¬vZžì eùt  ;g ¯ uæ

w
X •B• Û »Ìÿ,Zñ M ì Cƒ ÅäSÃZ •: »æ„ e ¸z n¾Åä MÆx?Z:x Z™Y m ZX ñâ • Û

uw
ÆV-œ 13~ ( ãc Š ‡jZ}
E
§Š{ !
Zi% 錚ÅZ1Z i Z) 1C ö &{z´ÆkZ ì @ Yƒ ]¯„Ñ » ä MÆyZ ÂN Yƒ 2~ uÑ ( v! fÍ) „Šp{z¤ Z
¬ Ž ž Q7+Z wV Å Ñ q Z ËÐ ~ x?Z :x Z™ Y m Z —‚ …

ub
w– {o6 7 []§ Ìä +Šëx ÓyZ HXì „
 zÅ+ Šëx+Zß Z
XƒŠ ƒ^ Ã6}ÇÆ]t~ˆgzZƒ‚ gZ
•: »æ( v! fÍ)
úÐUT6xsZžìt„x » » 2C +Šë²Å7ðÌÅÉÑ ãc Š ‡Zi%

en
:žì I» ãc Š ‡Zi%
X }™gzŠÃÚc H
çkZì Š
fÍ) ä\¬vZÃ ó óuæxL LÏZgzZåuæZi%J
( v! Y 1891wq¾
tm Zg ‚¹äòg »X c MÐòg »~Vâ ›( []§ ) {ot L L
ó Xó c
;gzZÅ® • á ZÅ}okZÆ™ ay wâ
ha

Š ¯Šúñ[
X c G EBÑ$
( 660m22¢íZ • îªG
ãqzgÔkß Z G G3©8Ð! ²ú )
.k

 g—'â {0
ì •ÂÅ ~ ià 7}]| ( 2) :žtgzZ
w

6y• M {0
iB‚Æ ŸÏZx?Zm [ž @ 
™7¢ ¦Ù ~ LL
C ó óŠ Û LL
’~Vâ ›( []§ ) {otˆÆ…yzŒ
w


™ yâ à Z kZ ž n kZ X Vƒ ì‡ {0  [Z gzZ Vƒ ‰
w

iJ îªG
ãqzgÔkßZ G
(íq 61m22¢íZ • G
ãqzgÔx ;zZ!ZiZ )
G3©8Ô400m3¢íZ •
ó Xó ì Cƒäw"gzZ•ÂJÅÅzmvZ-]À M :žtgzZ
ãqzgÔ: ·-¼)
( 260m20¢íZ • t • ë : â i ã-ÃTì Zg*ˆ ÆX •yzŒ Û :âi q
Z L L
Û ±5644™{zì q
XN â• Š 4
Æãc
EŠ{!
á Ž Å ö§ &[Â C1
Š ‡Zi%y• ÏZì ;g ¯ z [gzZ VÒZygŠTì : â i » w‚g ZD Ù : â i ãxgŠ
Û ±5643™~}g !
XN â• Æx £Æ+Šë 2C ( 66m8¢Ô]ª“) ó Xó ì ;„~: â i
34 33
Špä \¬vZ } ó ó[Z˜gzZ ~ ¾ L LÐZ ë ñOžìt ] !
NŠ 
{0i6y• M ¤S~(âZ Ã []|ž • ` É ;g ! ë LL
Š Z•~ ó xó ;zZ!Zi ZL L[ Â KZ Ð Vð; Æ kZ
L LáZz + â Æ kZgzZŠp {zž c ÆkZÔì ˆ~ŠŽ ÅäFZ {g !
zŠQgzZ•g {0
 ]æâZgzZ"m
iJ 
X •ó [
ó Z˜gzZ ~ ¾ X óì
ó Cƒ•ÂÅÅzmvZ-Ñ}g øÐUq Ù
ZC
Û ±5
:N â • ãqzgÔtz±Íj)
(íq 205m17¢íZ •

Š ‡Zi%
:žì q ãc +Z qZ nÆ äÖ Æ ÅzmvZ -]À M ä \¬ Z} L L
 •ÅngÑZ] Z•gzZq
„ g @z ßgzZ ãe .Ž Å m?(?f
)* Ö }
i *~# Åyñ f ÅV¤• Û gzZ(Å0Ž Ô6y• Mà []|1( v! fÍ)X ¶(Å
]ŸzcyZ ~÷yx™\ M ! •qÑñfz +Š yZgŠ Z'
} Z L L ãqzgÔtz±Íj) ó Xó 1šì y k»5ä

g
(íq205m17¢íZ •
I
54$Ž ä b
¬ kZž[™ƒzáÃ

or
ûÁÃTì HòúŠ » 䃊úñÿG w‚52{zc
J 
Í ;g }â {0i6y• MÃ 7[]|J Y 1891ãc Š ‡Zi%

.
‹Ðì}÷„ ` MŽ 7òúŠ *ðÃt X •Æ™wìŠúñ[vß >%t»ª ‚g•Âžì x £»]ªX ;g>%»•ÂÐUC Ù Å~  ]À M

at
™ 0
t£Z•Z' ä~Ž Ôì x AZ *
Ð\¬ñZ} Z6 
„ztÉXƒ Š 0óŠó úñ[L L~ˆ

w
á ÆT åc Š™ `gŠ ôû6 Š ‡ Zi%

uw
¼Ðw‚]‚6ä™ù• ]â £FÆ Ôãe .Ô?f L( L Åä Ö Æ ~  ]À Mž{Lt » ãc
Ž ÔVƒ *%0Z [~ž H7¦Ù òúŠt ä~X ǃ Š
C g*ž²{Š c
i Z (Z »ª
ì iZ0 ‚g•Âv! fÍI ó( ó Å„ •ÅngÑZ] Z•gzZq g @

ub
s§~÷É Xì [Z˜gzZ ~ ¾u Zu{z} zÎ6}÷x Z²Zt ¿ dZÐ ¯z Ï™Ôl²Ž ì({z kŠZ£zgèÑqƒ ðƒ ]P̀+ZÃË„h •áž

en
5I
ó Xó Vƒ[ÿG á ¸'
4$~žì ;gƒù •  
Z'Ðw‚J M c
]‚ž²Ð Xì •ÂîWÅ(klk Qtì «g Z
ãqzgÔx ;zZ!ZiZ )
( 192m3¢íZ • tm  ¡*
ìŸ Y6
y • M » 7}]| ( 3)
;g qgzZ H ó ó*%0Z L LgzZ óŠó úñ[L LÃ\ M LZ ÌŠp ãc
Š ‡ Zi% Š ‡Zi%
:žì q ãc
ha

D™wEZp ÖZ ¸ ~}g ! ÆkZ ðZi%x ÓáZz + â ÆkZgzZ ó Xó ì Ÿ


¡*
Y6y• M {0
i»}]|ž•`™" U ëL L
.k

ãqzgÔQt£Z•Z'
(íq 262m21¢íZ • e)
ó óûÁ L Ð Š ‡Zi%Ô ãc
Š ‡ƒ
w

L zgÆò :Æãc  ƃ
ž Zƒx¥Ô•
žì }Y ¿C Ù X 7]gz¢Å s  Ÿz Å kZ ?• H pÆ ó Ÿ ó LL

w

X •ó ó[Z˜ LgLzZ
~ t£Z •Z' ä ãc Í ÔZíZ Ô[˜ Ô^Ñ • pÆ ó Ÿ
Š ‡ Zi% c ó LL

w

Û »Ðy M Œ
ì• Û {z•{0
i 7}ž¾tUp¿Ž ( 4)
Y 1891gzZ é ; ó Ÿ
ÏZ J ó ¡L LÆ™ `gŠ {o» wz4
 z ]§ Å7 }]|
:žì q ãc Š ‡Zi%
á ÅvZX åó ói!
y•  L L»zgŠá6
Ÿ ãcŠ ‡Zg%žì ¸ØÐkZX ;gyZZ6 óŸó LL

áæ†ËÓm ᕆÏÖ^e Üa àm„Ö] àÚ ç`Ê ÔÖ]ƒ Í¡ì ÷]‚ÛÃjÚ Ù^³Î à³Ú ZZ
XXóáæ…æ„ÃÚ Ü`e… ‚ß Ü`Ê o×fÎ àÚ ç×ì àm„Ö] Ÿ] [Z˜gzZ ~¾ÑZzÝ; ó Ÿ ó L L(Z HX Š
 0óŠó úñ[L L~ˆòŠ M ó ió !
 L L(Zž
Ÿ
ãqzgÔkß Z îGªG
( 666m22¢íZ •
G
G3©8) X ?ì 7•»äB
36 35
i ðögGž¾tgzZ Ç}™s ÜÆk Q Up¿Ž
4‘
[ !
VZ ‚ 
VÍßy Z {z •{0

Š q ZÅ ó ó 7[wz4
Š»g LL Û »Ð y M Œ
LZ {zX • ‰ g*¬ÐíŽ V; X • • Û Ž •Ð~
X •gzmq Š 4
ÆvZ
Æ7[]|~KÆVE¶ ~(~( Ö ªä ~
Å#  ]À M
• {0i7 }ž ;g qÉ ;g HsÜ: J /Åk' Š ‡ Zi%
52 ã c
yZžì c Ö ZgzZ•ðâ•
CÐ,Ã# Û y Òg
Š q Z~iZ0
ZZÐ!ZjÆwz4
0ó •
Zt » *ŠX Š
52ž ǃg Ñ„/Ûq Ûó »Ð y M Œ
Û L LŠp._Æw¸LZ {z c Í
wi *
7[]|}XÐVƒ úzg]uZz H HX ǃuH » *ˆÆwz4 Æ
0wÎgzÑgzZŠúñ[¿ÑZz•g ó •
XŠ Ûó »Ðy M Œ
Û L LJ
w ‚
yZ pX {)z {)z Ð ,™OÃk
òÔÐ ,h ÂÃÇÔÐ ,™OÃwYŠ ™ƒ

]ñÅxsZÏ0iÅ 7}]| ( 5)
á Å 7 []|gzZ c
T~ kŠZ y• Š ‡ Zi% b§T »g
Zh Qt Zè ä ãc Š q Z

g
Š ‡Zi%
:žì q ãc

or
X •D YG ÜáZj&sÜV Œ~yZ•ÅVìøs ”®b§

ÅxsZ ~ Ï0i Åð}gzZì Ï0
i ÅxsZ ~ ]ñÅð} L L

.
u oÑ6
y¶ 7[]| '1

at
ãqzgÔQt£Z•Z'
( 406m21¢íZ • ) X óì
ó ]ñ
:žì q ãc Š ‡Zi%

w
Š ‡Zi%J
ã c Z á xsZ õg @
 žì @• Xì ßu ZuòúŠt» ãc
Š ‡Zi%
(Z ðÈÆÅzmvZ -]À Mžì w ë)Ç!

uw
]! t LL
Z gzZ¸ Dƒy›ð|Vzhz™gzZVÅÑA
 åJ ¥7{o» [] Ãz ä
nÆi úvß ( 1)X Z  žì ÑZz ä M ( •* ' 7[]| ) Ñ

ub
{o» []Ãz ñƒ DCZ lzg ~Š· ä ãc
y›»VÇ| ÂJ ¥ Š ‡ Zi%Ð
yMŒ Û vßZ  gzZ ( 2)X Çиs§Å G{z ÂÐ,hzŠ s§ÅK
X ‰ƒð|y›~Š Z®ÅVÅÑg )gŠ Â*

en
Ü zÆ]Š „vßZ
‰  gzZ ( 3)X ÇÆwÅgZ {z Âг7pÑ ƒ
Š ‡ Zi% Z
ä ãc
~t£Z •Z' gŠ {z´Æ kZ
 žì YY HÄc
gzZ ( 4 ) X ǃzás§ÅkYZ š tm
 {z ÂÐ ,™ìs§ÅvZ š 
ó ó]ñÅxsZL LäkZ H ÂåH `gŠ {o»wz4 z ]§Å 7 *%0Z []|
Åx Zwzw 'ÆxsZgzZ ( 6)X Çñ3“  Í »gÎgzZ ( 5)X Ç[ [ZÑ
ha

( 31m22¢íZ • G3©8) ó Xó Ç}™7{ Zz6


ãqzgÔkß Z îGªG
G
 ¼ Æä™\Š6ó ó]ñÅxsZ L Là ãc Ü z kZ H ?¸ G \Š6äZz6Æ
Š ‡ Zi%‰
.k

s§Å 7 []|Ž ä ãc Š ‡Zi%Ô'! bt ( v! f oZvZNZ) ? åŠ ¯ŠëzÇn


c
w

]|~ T Ôì yc u oÑq ZÉ 7„ ^ÑÔß ‡ {z • Å [™


w

~ ¾]Z vZ Á Xì ˆ Å ÚÅ ä3gÎgzZ Å  [ ZÑ s§ Å 7 [
w

L Lž • D â• Û~ ò ŠŠ _övZ à z {• á ]| ( ~ yÒ Æ Vzq Å Å  ä3 ) / / // /
•ñ M D ZIx Zw' Z'Ãkòx?Z:Y m Zx ÓJ ˆâ ™áÐ 7 b â]|
x3 {zƒyZZ' Z'Cg~wŠÆy ›T ó ó•ñ M »[ AZ ´Ð kZgzZ
X ǃg66ì ó •ó w?f L ÃL •
 wkZ~p ÖZx3 Ð
38 37
:žì q~ó xó ;zZ!ZiZ L L[ ÂKZ ãc
Š ‡Zi%~p ÖZRXÐÏZ Š q Z '2
t Zè»g
OÃVzk ò ( •* ¹Ž {LZuzŠ gzZ L L
X 7 []|)žì Š •
gŠË~® á Z¸*ÅÇZ[ZŽ »â » ~ßJ@·G1Z • L L
6}i » []| HXì {LÐ Âì wú6|¤ Z Ìt Ç}™ n²gzZÚ Z nÆÄcNq ZgzZux ÓZpXì [ƒù•á Ð ûiE$
¹ gzZÐ ,Q Èg D» Vzk ò{zž ǃ ¸ x » {•ˆ Æ äF
Q g—Æ ( ãc Š ‡ Zi%) ó xó ?Zm kŠZ ]| Lž
L ì Œ~gz¢ *

gzZ V6‚gzZ Vzg h gzZ V³Âì s ¸¤ ZXÐ VƒB‚ È Ð Âó ó?D™7e VY\ Mž Š
H7nZ ‹Zt gzZ Š
J 7â {z Z

ÅyZì(Å ~Ÿp• n g „ zŠ ÃgDÆk 
òŽ Ã{)z Vw o :ž cÛ
â•
ãqzgÔx ;zZ!ZiZ )
( 123m3¢íZ • ó Xó Ïñ M0[p OÃVzk
ò~ ÂÌZì “ÅÇgzZO»Vzk
òx »ª Z÷

g
”!
¬¬Üv!
f oZvZNZ G yZX •¹!
ÌZyYJйgzZ•`%k
òйX Vƒ;g™

or
G
òúŠ » 7[ÿL 5¢» ã c
Š ‡Zi% '4 ó Xó áƒÂº
( 372m3¢Ô]ª“) Û gzZ›•
 Z• ÛÐ

.
at
(7[]|)Ñq ZÂq
ZXìnÆVÂ! zŠÔŠŽzZgø~ÝZLL Š q ZÐ á ZjÆ wz4
»g Æ 7 []|ÌVŒ ä ãc Š ‡ Zi%

w
(íq60m10¢Ô]ª“)óXó nÆägâ Ãy-u Z zŠÔnÆägâÃ Û Ðg DÆk
gzZB›•  Š ‡Zi%žk\Zpì c
ò:Ã ãc Zu oÑ
Zh Qt Zè~iZ0

uw
ó Xó ¹!
ÌZ*
%»y-1'•`%}]| L L `Ð*Š kZ4-gzZB=ÂÅ eÐQ„:}%k
XŠ òÆkZ„:

ub
( 60m10¢Ô]ª“)

x Z²Z »g D»Vzkò67[]| '3
Û Xì òúŠ »OÆ7[]|ÌÊ·b§Å ãc
ä*™y M Œ Š ‡Zi%

en
Šúñ[]| Lž  ™+Š x â Z Vx L L
L HyÒ Ðíä ãZ³r
žŽ ÔÃ*%0Z [ä ë Lž  M ûZ >gÎÃ} úŠ kZÆŠ·
L ì H™f ~ 157 e
O( Š·) {zLž
L cÛ gzZÅÔÅkZä\¬vZp ó óc
â•
tm
Š™OÔÆ\¬vZ•vZwÎg
Æ5#}g ø w–ž¸ D™ cÛ ™f ÒZ ( ãc
â• Š ‡Zi%) ó xó ?Zm
ha
áZzy ÂÐN Y6yÆkZnÆYÃkZvßgzZ Çñ M [Z 
gzZì ¬Ì* ™òúŠ » ä™OÃÑq Z ó ó1VQs§KZÃyZ ä ëÉ n™7
Ù !
• ñƒ ‰ n Æ äg â g ð0^ ~ kC  ™ [žÐ }
.k

r
™òúŠ » b§ÏZÇÌãc
Xì @ Š ‡ Zi%ž¶ ŠÃ!ZjÑ! `gŠ Xì ÒZ ñ
w

Z@ÅVÍßžì [÷tžÐ}™ƒy Zªvß{zQ ( vZNZ)


e
Æ7 []|Å ãc Š ‡ Zi%Xì NÑòúŠ {gÃè »VâzŠ Ôãc
Š ‡ Zi%gzZŠ·²
w

¿,Zž¸ D â •Û QXì @ Ù !
Q ng D »Vzg ð0^C gzZì c M nÆ
Ôy-gzZ 7[]|Ôãc Š ‡Zi%Xì {Š c
iÐ]zZ°ÅŠ·Ô#Šz]zZ°B‚
w

Ë ƒÙpÃVwogzZV ðG
X •D™x » »nkZŽì $ 4h4E
3X‚ ÂÐæ M Å
f oZXì9gŠÆOÆVâzŠÔÆ™Z9~•„q
v! ZÃVâzŠ
gzZ •gzŠ VÎÃÐ VÅ ãc
Š ‡ Zi% Â 7 []|žìt y•á ÅvZ žJ Ë ƒÙpùÃVâ ›
VŒ¸ ¨ \ MÆ™yÒp ÖZt Xì $
ÌZ Ìy-»kZžò » *
X Z%7J ñZz (•*
XNâ• Z»©Zgf)ó Xó å@
Û ±5iZ0  Y M ã0
~V\ M Å\ M ]‡zZ ÒZ
/ / // / ( 292@
291m3¢Ô~ŒZ >§)

40 39
Æ< Ø Zè Z224: Zizg ._ÆY 1941 yŽB 19 y c Š ‡¯Z)* Š‡
izgg ¶Z ãc [!
V Z^ M
¹F Åá|~*Š[ Zì ÅY 1941 Â^g7gtX •ìgƒð|~y*zyòŠ M
Š ‡{z Zƒ rz•
ã c Û HÃá|~ ´ ˜j• Û ZgzZ ÷Š@ ÔyÎ 0 ?ì wq H » Š ‡Zi%
7 7[] â ´~ãc
Šúñ [¦  Ù {z åß mòúŠ » ãc
C Š ‡ Zi%ž Zƒ " U Xì x¥ G î ) y ÒÅ 7[]|V*¶  ]À M~xzŠ [!
ŽgzZ‘´Ž ä~
X7
á Ó »]gŠÅ\¬vZpIð0
¶ Š• Š ‡ Zi% Â{z‰Å
7Ìb§Ë~ ãc
ÅxsZÐG@ Ð s§~÷~w ‚]‚yZ¤
Å\¬Z} Z: ( 2)
LZ b§ÏZ Yƒ7óŠó úñ[L Lãc
Š ‡Zi%Z u b§Tž
 ®Æm.g
»îσ!yc Š Z ( 1)ÐB; Æ[ž 6gzZ Vƒ:C Ù ªW ZV c
ú~ #Ö }
Š ‡ Zi%~ sf `gŠ X @
&Æãc óŠó úñ[L LÌÐ w¸LZgZ Œ
U
ƒ7" Û Z ôÜ
: ~ g¼Ð=g f }÷6VeŠ L Ñ]ñt ( 2) ì ~gz¢ *

g
%
:ì @
YHt‹»kZÆ™7w ¸

or
w1»xs ZÐ X}™:CÙ ªy¶
{zÐB; }÷\¬ Z} ª} z M
Š ‡Zi%~âq
:ì iZBg ãc Zx * Z@g 2
ÆgLLg ¶Zñi è‡

.
Ù Ð TgzZƒ Ñ!

at
ƒ 4ZŠ ~ xsZÐ s§q
gzZ ñYƒ qzÑ * ZC
Åäƒ_¬LZ {z '• D M Ð s§Å \¬ Z} vߎ L L ( 1)

w
Å Z}~ ÂñY ñ: 8ggzZ *ŠgzZ ñYƒ +Šqë!»á | ( 3 )
: ~ g¼n²Å ƒ Å yZ J
Z D% 7gzZ f
0
à ð¸ A

uw
X ó óÇVß™w ì[f »ÏLZ~žVƒH™ 3n
ó óñY M

ub
ãqzgÔíM x •Z )
( 319Ô314m11¢íZ •
~ nÆTx » Z÷žVƒ @ t ~ nÆh̈¤L L
™7]!
Š ‡ Zi%J
}g ‚t à ãc Y 1903X ðƒ~Y 1896®• á Z Å ó óíM x •Z L L

en
gzZ VzŠ h ÂÃy2Æ 46}~žì t Vƒ Zƒ Z9~ y Zy kZ
ÑÃ\ M LZ ä kZ Âe™: Zg7 6‰
N Ü z {gHx »}g ‚t ¤ZX¸ ¶Š x •Zx »
°ÅÅzmvZ -]À M gzZ VzŠ ;é ÂÆeñO
» VÂ! 
{gÃègzZ ;g {0 {g !
i k' ˆÆw ¸kZ ãc tm
Š ‡ Zi%Xì ¿g 3nÅh
™
gzZ ª
Ù ªÌy¶
t gzZ VƒC hz™Ðí¤
Z : Vz™CÙ ª6*Š y•
á gzZ Ñ
ha
Å kZ ÌJk' {g !g )gŠ Âk']‚X å 3g™y´Z » äƒ ~ k' ] ‚g¼
C™ #Š VYÐí *Š : ÔVƒ NÑ~ Âñ M : ~ g¼ð¸ A
.k

U
?Zƒ " Š ‡ Zi%._Æw¸LZ [Z Zƒ:g¼Ì»]!
H ãc Z Ë~ Ï0
q  i
Š 7VYÃx •Z}÷{zXì
ZX ÷
x » {z~ ]×ÅxsZ ä ~¤
w

?7ž Zƒ[f »
ZgzZVƒ C~Q Âå’ e *
:¼¤ ™ÃŠúñ~ugzZŠúñ[Ž c
3Š™
w

Ü zÆwz4
Ð ]Ò6*Š xsZ‰ Æ[žì Šƒt · Z6kZ L L ( 3)
ó Xó VƒN
w

£ZxÝ  Š
Ñž•g { Z̓ %gzZ Zƒ
ó Xó ÐN Yƒuh îσ!
^gzZÇñY’ I
( 162@ ¯îZÏ5!ÔY 1906ðÑŽ 19QgñÔg$
161mÔwzZzÔ6¢Ôt£Z]! g ¶Z )
ãqzgÔ*x c
( 381m14¢íZ •
Š ‡ Zi%Ô# 7Ðg¨Ãk½Z Ñ!
`gŠÆãc Š ‡ Zi%
Z)
Ð ä%LZÃ ãc
ž•Š™yÒ ŠpÌx»ÆŠúñ[Xì {Š™gHCZ » ãc
Š‡ Zi%Ìg£t Š ‡Zi% HX *
yZ LZ ãc ;© ÂñOÆe( 2) * h Ây2» 46}( 1)¬
Ø Zèë!
XÐN Yƒuh< Ü zÆwz4
ÐB;ÆkZgzZÇñY’xsZ~*Š‰ Špžì wqt » ¹F Åá|Ôg )gŠ Â* h Ây2 »46}X ?Zƒ[ x»~uzŠ
42 41
xsZ tZ c
‰ƒ uh îσ! Š‡ Zi% Hžìt wZÎ
^gzZ Zƒ„ »xsZÐB; Æãc
?ì;gƒ[¦
Š ‡ Zi%Z
õYÃ ãc Û »®
 ®ÆVß ¸&{gÃèì n• Š ‡[Z
 ) ãc

{z ¦Ù Ôãc
C Š ‡ Zi%ž 7Â *
™êtQgzZ N
Ñc
CXì @UH {zž B
ƒ"
E
Š{!
á Å ó óö§ &L L[ Â
y•  ]À M¸ÅT7ó Šó úñ [L L
Š q Z à Zz V1Z˜ÔVßYŠÉ X ¶~Š ä ~
g
Xì ˆ~Š¸ÅTì t Z]DÆ
E
Š{!
Š ‡ Zi% ) áPúñ []|gïÔ ö§ &[ Â L L
{z ÂÅ 7 ( ãc

g
Ù „\ Mž c
izgC Û Ð ug Iy!
â• iVZiZˆñZ—¹™NŠÃ[Â

or
Y (Ð [fJ á g Zz/çOX ,™ c
{ â FŠ • Š ‹ÃkZ[fi úˆ x £»+ Šë

.
at
Ð [f=ä yx™‰ž Zƒ Ìt · Z (ZiŠ ‰gzZ ;g @ 
‹J

w
o!
-PG
[Â~ • T e * Š ‡ Zi% ) ÷ gï¼ ë ` Mž c
‹ ( ãc ŠÈ¬ Ù èYXì ~gz¢*
: â iˆÆw‚ÎC M »VzŠë6 Ù LL
uÆ~œC

uw
ž ¶ˆƒÐ [ kZ pŠgŠkZÃkŠZ ]|1X @ Yá : {Z_ Yƒ µZz ü~ xsZ +Š gzZì C3 ¶ ª
'iZ Z®Ôì @ q Å
Û ÂÙ Š: [ Â~B; }÷Z

ub
ƒ Ñ ƒ YX ñÑ 7[ÂVY D â •  ¿ðÃn Æ ä™gzŠ Ã~gz$gzZ ükZžì ~gz¢
Å \¬ Z}
 Ð tØ'
 J{ â &zŠ n¾ƒ ‹gzZ ó Xó ƒZ9~*Š™ 0
G @

en
gŠkZgzZ ˆƒ »ž ©ìg F Z' ( 162mÔ1¢Ô½&) m{Ðs§
ž cÛ ‰¦] Zg˜Ï¹²~ : £*
â• iiŠ qZž ñƒ lp
ËÐ~Vzh%}÷žì è[Â{•+Z är  ™jZ}
tmZi%
ha

'''è7[Â{Å•+ZJ ` Mä ä™{ i@ ‰g]Šëžƒ ãZz Î L L


pÆ kZgzZì •Ð h
o! o. GEE
.k

-PG -G
÷ ]|gïž cÛ I gŠkZÃ[ kZ ä ÷ Z îªG3Ò7]| L L
â• ðÃÐzz Ë: ˤ Z ~ xsZ ª• Æá Zz ä™o¢gzZáZz
w

p°Å[ÂkZ~Ï[¶¦Ïiz'
  ) x Óñz'
Žt£Z® zgz kÎZgzZŠ ZŠ Z}
Dì Zƒ_¬Ž ¿{z ÂñYƒ µZz ügzZ ÏŠ%9
w

Zi% 錚ÅZ1Z b
( 7mÔ1¢ÔŸ&ÔjZ} ¬) ó Xó ðâ •
Û Z~+ŠÆ™gzŠÃVçZy
bzg5q  gzZV- gz$x ÓyZЕ'Å©
w

Xó¾
ó q ZŠßZÐ*ŠÆ™ì‡6y"o¢~(q ZgzZ}Š7
Y
( 157mÔ1¢Ô½&)

44 43
™ƒ rg ÃÐ º\ M Z
ÚZ ÂÑ j  X ð M ºq
ZÃ\ MgzZ cŠ
M„
g eu»\ MgzZ‰¤
Åð0 6ð0 Þ Æ1i
g e. i\ Mž åü
äƒHtvZž ¹™ Z<Í ä~6kZ ˆƒVͤŠª
qgzZ c
Z”Ð~Ç
X ó óå@
™ ¹~Žì „ztcÛ ä\ M Âì Î
â•
( 12D 11mÔwzZzÔ~ŒZ]§) Ðé ð! Š ‡Zi%
zÅ ãc
Š ‡Zi%kQ Â7ét¤
ã c Ö ´Å~g F¾ ó óºgzZ„
Z ?ì #  ŠLL ]o»]ñ
»]ñèn%KZ äãc
x * Š ‡Zi%ž•ï Š™"U Ð!ZjÆ[ZâÜ* ÷ÆÆ

g
:åHm ? óé
ó LL + â Æ kZ ®  ) ãc Š ‡pðƒÐ óé ó ð! Š ‡ Zi%
z L L]ñÅ ãc

or
:žì q[ZâÜ* Š ‡Zi%
÷Æ» ãc à óé
ó L L c
Í ðƒÐ ó ów–Z L L]ñÅ ãc
Š ‡ Zi%ž• ët gzZ Xì ~g ïZÐ

.
at
Š ‡ Zi%) Ôr
~Ã]Zg kZ ñƒg FÃ]ZgT ( ãc  ™]| L L Ð óé
ó L L~ V1Â Åy ZŠppXì @ Š JhzZ {Š ] » ó ów –Z L LnÆäÖ
Y c

w
c
XåŠ › = Âðƒ 1 ¹ Ã\ M Z  X å [Ι Y6x £ LZ :•# Ö }
7áZjzŠ]og•~ekZ kX •ŠŽñáZjÆä%

uw
= ä \ M  ¬Š wq » \ M gzZ à k0
Ær ™]|~ Z  :ì q ãcŠ ‡Zi%0ZÔ} Z *ZÔ£ZaZi%
ä\ MˆÆkZ ó ìó Š Û Æ™¥#

ub
ƒé ð!  ™÷L Lc
z= r â• Š ‡Zi%)/™{-ZzÂc
ãc Š ‡Zi%)Šúñ[]| L L
M™f »]ÃzÅ ( ãc
izg }uzŠžJ
VŒ X ðâ •Û 7~ wì}÷]! ä3 *
3„ Š ªÃ ( ãcŠ ‡Zi% )Šúñ[]|ž c Û ä ( ~ç Å

en
s ™ +Z ðà â•
Å w ÙZ Æ \ M 6ë Âs§q ƒ wÙZ » \ M ˆ Æ W kŠ
Z X Š Š Vƒ 0
ìg D ! Æ\ M vßëJ k Š ~hðˆÆkZ1Ôåc Ü zÆ
M‰
ÁZ (äVÍßlç$gzZ- {gØÆgƒÑs§~uzŠ ¶~ 7 ¤
tm QÃ\ M ˆ k
Š¼ pÔˆÎÌ~gzZ Ô‰ Ι4 Ð x Zg M \ M gzZ
ha

:7~g »uV• * Í Ãy}gøgzZ åH 0


ž å3g= 
'!
ZÑzgØgzZ { h Í p=: { 0  q «giŠzŠ c
\ M nÆ ~ Z „¸gzZ ðƒkC~
q q
.k

X ó óây MÐÞZØgnÆ«™~g ø ›=ÐB; LZ ÂHkCü{Š c


X c iä\ MˆÆkZX ‰ á
w

( Y 1927cŠ®
•á Z õg @
Ô15Ô14mÔÜ*
]§) 6 M~gzZ‰ 4„6ð0
g e ~÷\ Mž åüÚ ZÃ\ M Â_Q~
w

Ð óé
ó ð! Š ‡Ë HXì HgzZ ]o ãZz {Š c
z L L~ ãc iÐ kZ [Z ä( ãc Š ‡ Zi%) r
 ™]|ˆk Š ~hðX ˆÖ nÆä! Š Vƒ 0
w

?ì ]P̀Åä™g ï Z»ä% gzZ q Š ~ 7¹ä ~ ! ƒ YÎ[ Z ?c


ZÃ\ M ~ ãZ X Vƒ C! Û
â•
ä~n kZ¸M Y: Ô: { 0
\ Mž åügŠkZ[ Z1X c Š
M„
/ / // / Š™x OZ „ k0
™JQQgzZ ñƒ rg Ã™Ö •z \ MgzZ c Æð0
ge
Zˆ ÆkZ å Š
gzZ q Š Vƒ 0
ƒ ¹ ü1X „g C! ~gzZ ‰ 4
46 45
y
M sw

Š‡
]ÑZÎPÐVEc

g
7 *%0Z [áZz ä Mžì YYH "
U Û H ( 1)
u z y M Œ
tÐ g

or
?ÐVƒZaÐùÆ!! rZl ÉÐVƒ7wi*

.
at
w
™7 w¸q
ž• M Z ðà » _ö c ŠëË c Û H ( 2)
u z y M Œ
g

uw
I
54$»kZǃ7*%0Zó Šó úñ[L L
?ǃ ÿG

ub
7*%0Z[]|žìYYH7w¸q Z»ŠëËÆV-œ{¾H ( 3)

en
?ì~òEuGÅyž
Z tgzZÐN M7:Zz{z[ZgzZ•‰ƒ]¯
tm
ha
.k

/ // /
w
w
w

47
w
w
w
.k
ha
tm
en
ub
uw
w
at
. or
g