Vous êtes sur la page 1sur 8

Š Z®ÅVEc

Š ‡~½*Š
?ì H|
Zz!
Ý°Z†i Z

ZX 7k0
éÔ• } i Z0 Zt?ì HŠ Z®ÅVEŠ ‡~½*Š
ÆË[ ZŽ j-»Tì wZÎ (Zq
 ) ãc
yZV; zì 쇮 Ù Xì ŠŽñeg kg » ãc
Š ‡V˜ o {zC Ù k0
Š ‡C Æ]Š ªã c
Š ‡èÑqÔ•
Ù ~gzŠh
¿C ]Æ` MgzZì‚Zg‚Ÿ !
»kZÐ yßR Š ‡QgzZì x  »R
g ZÊ ã c Û•FÊÆ
{zn kZ å6^Ñ„x ª »® Š ‡èa X ;g7Âðà *
 ) ã c ™ ¦ »g ÑzŠ Z°ZgzZ *
™ ‰Z `ZÃÆ
Æg ÑzŠ Z°ZXì „g™m
Ð äC Š Z® 9gzZì „gá x »Ð „ŠžðŠ Ì~}g !
¤ ÆŠ Z®KZ
Û ±5X å[ƒq zÑ„Ðäâ iÆã c
X• â • Š ‡Zi%i ¸ M »^ÑkZ~}g !

Š ‡Zi%~íMx •Z[ ÂKZ~Y 1897


:ì q ã c
:Y 1897
Ù J M [ ZgzZÐ Vƒ òŠ M Îg e &h
¼Ðg ZD •á B‚}÷¬ Ð îÏX3I L L
ãqzgÔíMx •Z )
(íqÔ310mÔ11¢ÔíZ • ó Xó •y]yY~{ ZgkZŽ •vß{z{Š c
i

Ü zkZ ÂZƒ]ZŠ~Y 1898 )l»LåZZ


:ƒ±5ˆ M6318 sÜŠ Z®t‰ p
:Y 1898
ø Û kZ'';g @
 ~‘• Ö i 5Šp~x c
™# Z ðZ’Z£ZxÝZi%L L
ãqzgÔx â ÑZ]gz¢)
( 415mÔ31¢ÔíZ• ó Xó •òŠ M ( 318) ZBv„
z

™V-Šp ã c
:ì @ Š ‡Zi%& ¤zG @
ÅT Zƒ4ZŠ~ª
Z°yÒt
Þ ‡!Js6g ZŠ ^r
VM•™f.  ™+-Z ` @
Ò)gzZœ(kZ L L
ó Xó c
Š îŠÃ„
 Š Ñ!
x ©b§Ås MÃÄ] uZz™ÄgŠ°ht ›ZgzZs »Z ä
ãqzgÔx â ÑZ]gz¢)
(513mÔ13Ô¢íZ•

Ù J M Š Z®ÅVzh
[ Z ˆƒ 318 ™•Š Z®t ~ Y 1898 gzZ ¶g ZD Š ‡ Zi%~ Y 1897
%Æ ã c
%7682 žìtwZÎ
?ˆ^ eyú¤7Z H‰ - V ¹h
:¾Ð M [ Z
:Y 1902
Ù ªV-Š Z®ÅVzh
:ì ÅC Š ‡Zi%~kZì Y 1902 '
%LZäãc Æ ZB 6®
•á ZÅ{ßZ ‡
ó Xó ų~÷äm¾Z {Š c
i ÌÐÄÑq
Z~w ‚PL L
ãqzgÔ {ßZ «)
Ô ¢ÔíZ •
(101 m19
:Y 1903
:~Y 1903 ~g†ˆ·&ÆkZ
ó Xó ˆƒ (ÄÑzŠ ª)PzŠÐÄÑ®
 )L L
Ô ¢ÔíZ •
(306 m19 Ø Zñ)
ãqzgÔÝ°Z<
:Y 1905
Û ±5ÄÑg eÐÄÑzŠ[ Z
:• â •
LZ 6B; }÷J Û žì x £ » ] ; g ZD
[ Z y̈ZÄÑ g e ㌠٠çO L L
ó Xó •`™/ÂЬgzZÐVƒk

G
(553mÔ22¢ÔíZ • îªG
ãqzgÔkß Z G G3©8)
:Y 1907
& Zƒ wßñâ » ó ó‘ Í ã c
Š ‡ L LËÐ ( ^)tg\Z Ã ã c
Š ‡ Zi%~ Y 1907 ~g†y
ZzZ
Š ‡Zi%
:ìtâ{zH76gîÆ{7LZ äãc
Ðfm ÜÖ •^’vÖ]æ ØÚ†Ö] •‚Â l…^‘æ •¡fÖ] ]„a oÊ ÜÓÂ^fi] l†%Ò ‚ÏÖ ZZ
G
(íq653mÔ22¢ ÔíZ• îªG
ãqzg Ôkß Z G G3©8) XX!ÜÒ …^’Þ] Äfi]æ ÜÓm]†e ØÛÂæŸ] ‚u]
ÅV-ègzZ e
g {zgzZ • ‰ƒ ¹ ~ o kZg »zc}g v L L :ÀF
gzZƒ H: ¿6ñZg Å\ M ä T ; g 7¹! Z VŒ X • ‰ƒ ~Š Z®
Ì¿q
ó Xó ƒŠ
ƒ:zc»Vzg ÇŠæÆ\ M
ZXì »! ºË7»[²Ëâtžì C3UIF
¤ Å XX•¡³³fÖ] ]„³³a o³³³Ê ZZ~âkZ
Xƒ ÈÉà ã c tÐ „tg\Z ä Ëžì eŠ
Š ‡ Zi%Ÿ ye 7~ w ´ÅúúÆyc Š‡
YE
Š ‡t wq¾Xƒ 1¯ {7CZ ÌÐ Z6gîÆ ó Šó ™gz!
Š ZŠ ëÑ ^Ñ ã c ¨Zz ï
G©½E&: Z-Š L Lä ã c
Š ‡ Zi%
o}g7 gzZ ¶'
Z' Ì ÅV- ègzZ Vzg fÆe
Æ2 gŠ Z®ÅVEc
Š ‡~^~y
ZzZÆ Y 1 906 Xì
t~ˆäY:Xƒ 1wZ e:~Œ LZtî»+ Š ‡äT å;g7¹!
 c Ûq
(Z Ì( ~^)Š•Z~
X M7Ìãc Š ‡q
ZV; zh
•á [ ZžˆƒËV ¹Š Z®
E
:¶ Šw q »äâ iÆŠúZi%xzŠÑã c
Š ‡QX¸ õ˜Å IgzZ^ÑÆäâ iÆãc Š ‡Zi%Ât
:Y 1922
èEG $ x) Xì ®
4›G  ) ÅÄÑ õ0 Z Š Z® Å ®
g e X Vƒ YC Ui Z0  ) LL
ó Xó ǃòŠ Mg ZD
ÙqZB‚Æ( ®
 )~gƒÑ)
Ø èãc
(< Š ‡!Zf1922yŽ 29B26QgñÔyc
Š ‡¯Zg ¶Z )

¶Å y Ò ÄÑ kŠ Š Z®Å VEc
Š ‡ä VƒZÍ ãc
Š ‡~1927X 28 îÏX3Ig ¶ Z)lL L
mX¸ŠŽñ~*Š ã c
Š ‡ÄÑä._Ƴ ¸ ãc
Š ‡Æ~gŠ“
Ã~Y 1930
t£ZeYWz6X r
 ™£Z ug I ~ßñ~ {øoÆ ( [ º) {Q~ Y 1932
ä +ã cŠ ‡ŠgŠ °°Z†~ „ w q X Å yÒ ÄÑ k• Š Z®Å VEc Š ‡ä yc
Š‡
E
-Í›
¡ ~ yà Z
Š ‡e
VEc ÒZ̈ ¸~ Vâ ›Æ[ ºž åHy Òt ‚Æ öE
75c ™°°Z†w–Ð [ ˆkZX •Š !
Ír M y›hz™| l
e~[ ºXì Å
!ZfÔ10•5¢Ô[º{QxsÑZÒ!‚g^g7g)ó Xó •ŠŽñ~ [ ºãc
Š ‡{Š c
i ÌÐÄÑ
Ø èãc
(< Š‡
Zi%xzŠÑ ã c
Š ‡™ƒg e Ñy
ÆH ! ^Y Z&
gzZ Š ¸ Zg ‚ž » ~g ÑxŠ% ~g »u} ™>vZp
:ƒ±5yÒ»ŠúZi%çOX ~ 7
ã™tŠ Z®-ZÊú
Ü z T LL
Ð zg Å ~g ÑxŠ% ~g »uª Á¹ Ð Š Z®Å ` M Š Z® ~g ø ‰
Ü z kZ ¶Î{Ša Š Z®Å Vzg Zh
xŠ% ~g »u‰ y Ü z kZ ¶Î{g VZ sÜ
g ¶Z ‰
Æg$
٠׊ Z®ÅV- £Z ~ [ ºÐ zg Å ~g Ñ
ZgzZì g ZD
ÂñY 3g p Ò » Ú«¤
ó Xó Âeäƒg Zh
y Ù g e~[ ºsÜÆg ¶Z}gø
ZiÐg ZD
Z
(205mÔ15¢ÔŠú]h )
Ç!
t c Ù ×~[ ºÐ zg Å ~g ÑxŠ%®
Íì g ZD  ) ~g ø L L
Ù 55Š Z®¦ù~ Y 1931^g7g ~g »uXì ß G) ì ß
~ TXì `gŠ g ZD
7Ìg ZD Ù 50Š Z®Åyc
Š ‡®
 ) b§kZ• ï• á Ìvßg ZD
Ù FÆ ®
 ) ~gƒ Ñ
+F
Ù çG.¢F)Š Z®tžß™n• Û 1• ~£Zg ZD
Ù M~g7 kZŠgÍ IÏZ sÜgzZ ( Sg
A
( gZD
tÌA Û Zg ZD
X •TgŠ Z• Ù äÆ®
 ) ~g ø~y *zy¹! Û gzZì „
ß™n•  gŠ
(186 mÔ15¢ÔŠú[h ) ó Xó •D Y0òŠ Mg ZD
Ù 75
[ ºsÜ ã c Ù 75À³» Vã c
Š ‡ŠgŠ °°Z†& X •yxgŠÆg ZD Š ‡Åw‚k• c
Í
Û {Š c
Š ‡ Zi%Šp7t•
Æ ãc Û » VxzŠ sÜ~ÄÑ75gzZg ZD
i¼ ì t• Ù 75 X å ; g CÄÑ75~
:žì q~pâŠÆ( 9mÔ21¢ÔíZ •
ãqzgQzt£Z•Z' Û ðÃtÌq
)çOX •t• Š 4
gzZ k• èa gzZ Š Ð k• 1å{Š Zg Z »™{ k• ¬ L L
H r Z6õ0
ó Xó Š
ƒZg7{°z{zÐV”õ0 Û »`q
n kZì t• ZsÜ~Š°Æõ0
=~ Y 1954 X [g*6
¡ zZÐá ZjÆ Vzk
 Š ‡Špž {¿q
’ãc Z »Š Z®ÅVEc
Š‡
Û ±5Ì{zì ðCŠ Z®Ž ÅVEc
:N â• Š ‡~yÎ 0
~^g7g CîKZ ä
:Y 1954
ó Xó ì CYðCnµÆÄÑzŠ~yÎ 0
Š Z®{ŠŽñÅ® Š ‡L L
 )ãc
Z°Cî^g7g )
(9mÔª
Û ±5~Ãq
:N â • ZžÜ »Š Z®ã c
Š ‡ :Y 1954 @Y 1897
(8000 ) Ù JM
g ZD ~gzŠÆãc
Š ‡Zi% : Y1897
(318) {g VZÎ& ''BB'' : Y1898
(100000 ) Z
ÄÑq ''BB'' : Y1902
(200000 ) ÄÑzŠ ''BB'' : Y1903
(400000 ) ÄÑg e ''BB'' : Y1905
( 400000) ÄÑg e Ü zÆ]ñÅ ãc
‰ Š ‡Zi% : Y 1907&08
(500000 &400000 ) ÄÑõ0
Ôg e gzŠ »ŠúZi% : Y1922
(1000000 ) ÄÑkŠ ''BB'' : Y1927 &28
(2000000 ) ÄÑä ''BB'' : Y1930
(5000000 ) ÄÑk• ''BB'' : Y1932
~[ º( 56000 ) Ù×
g ZD ~g ÑxŠ%~g »u : Y1931
A+F
&
Z}g7 ( 75000 )
~c Ù çG.¢F
g ZD ''BB'' : Y1931
~yÎ 0
( 200000 ) ÄÑzŠ ^g7g¡
 : Y1954
ÆÄÑk• gzZÄÑg eŠ Z®ÅVEc Û ±5gNÃg ÑzŠ Z°Z Ñ!
Š ‡~gzŠÆŠúZi%žN â • {gÃè
X 1™tÐ Z ä ŠúZi% ÂðC gZD
Æ ^g7 g¡ Ù ×ä ~g ÑxŠ% ~g »uZ
 Q ¶IðC yxgŠ

gzŠÆÜ* Š ‡• M [ ZX ö0 ðCÄÑzŠ sÜŠ Z®ÅVEc
Zi%xÎÑãc Š ‡~( Y 1954 ) yÎ 0
._
X s§Å
:Y 1971
ZŠ Z®ÅVEc
Hy´Z » äƒ hz™q Š ‡~: Ñ‚* ã c
Š ‡äÜ*
Zi%L L

(1991 Ô' Ù ¤Zi%!Zf)
Æ ZB 25 Ô[»C ó Xó å
Zi%~ kZgzZ ¶ÅW6qçñÆŠ Z®ÅVEc Ù ¤Zi%
Š ‡~½ *Š~-[kZ LZ äC
Û ³»ãg7 gßÐZgzZ åc
ÝZž ¹ñƒï Šg Z Œ Š™g ïZÐä™tŠ Z®Åhz™q
Z ðƒðCÅÜ*
 È) o yzg0
Z Ù ¤ Zi%~[kZXì ÁÐ hz™q
ZgzZo yzÛ‰ž å¹Ìt äC ZŠ Z®
Zž c
q Ù ¤Zi%X ‰g7x »Ðo ôZ ‰C™ c
Cñƒ ïŠwVäC CŠ Z®ÅVEc
Š ‡ÃÜ*
Zi%
sÜŠ Z®ÝZ V; z²Xì ÄÑkŠŠ Z®ÅVEc
ÄÑõ0 Š ‡V; zž c
C äÜ*
Zi%~}g !
Æo

Ù ¤ Zi%X ðƒŠiuÌÐC
äC Ù ¤ Zi%t„z ðƒŠiutŽnçÆŠ Z® ã c
Š ‡ÐÜ*
Zi%
ž HÐðZg M¾IgŠkZy´ Z »Š Z®ÅVß Zzäƒ4ZŠ6 ~®
X { CÅ Z} Š ‡~gzŠ LZ
 )ã c
eg)Zg e » ó ó³@¬L L6
Hy´ZgzZ åc 
µñÆ6¤': Ñ‚* ãc Ù ¤Zi%
Š ‡~Y 1993 äC
zŠ w‚Œ ZÆ kZX ñƒ 4ZŠ ~®
» äƒ k Û Z 6 J M Î&g ZD
Š ‡Š Z•
 ) ãc Ù g eÄÑzŠ w)Zž å
c
kZ¯\ Zg e »óZg e kZX Š Š b§kZX k
Y 2002)Zg e »äƒ k
egJ Šh
'× w‚Œ ZkZgzZ Zƒy´ Z
ZiÐÄÑJ MB; ÆgzäZi%{Z'
Z u ã c Ù ¤ Zi%Z
Š ‡~ Y 2003X Zƒ ãr M ~ Y 2003 C Ü z
 Zƒ ‰
Hy´ Z »äƒ4ZŠ~®
XŠ ÛZ
Š ‡»Š Z•
 )ã c
Û ±5w ‚/w‚{g ZØÍ »kZ Š
:• â • eg)Zg e ó:ó !
tc f » L L Ž » ±ŸZ~Š Z®ã c
Š ‡~sf `gŠ
þ
204308 ''''' 1993
421753 ''''' 1994
847725 ''''' 1995
1602721 ''''' 1996
3004585 ''''' 1997
5004591 ''''' 1998
10820226 ''''' 1999
41308975 ''''' 2000
81006721 ''''' 2001
20654000 ''''' 2002
16,48,75,605 Þ I
:T
892403 ''''' 2003
304910 ''''' 2004
209799 ''''' 2005
293581 ''''' 2006
261969 ''''' 2007
354638 ''''' 2008
23,17,300 Þ I
:T
164875605 '' Š Z®ÀJ
Y 2002 Ð Y 1993
2317300 '' Y2008 ÐY 2003
167192905 Û Z6áZzäƒ4ZŠ~®
'' Š Z®ÀÅŠ Z• Š‡
 )ãc
(30 mÔ 4•{g ÑÔY 2008 ~ZÔðÑŽ ÔyŽ yßt£Zg ¶Z)xâ!Zf)
16 Š Z®ÅVß Zz äƒ 4ZŠ 6 ~ ® Š ‡J
 ) ãc Y 2008 Ð Y 1993 ._Æ {g ZØÍkZ
hz™ 20 ª•200 Š Z®Åy Z~½ *Šžì òúŠ »® Š ‡6Š ã
 ) ãc Û Zh
Š Z•
ÏZXì k ZiÐ hz™
gx »ÐðZg M¾Ib§ÏZ® Š ‡gzZì g Dƒ4ZŠ~®
 ) ãc Š ‡vßÐg ëgÏZ¤
 ) ãc ZXì
Š ‡ž ǃ: ß It a kZXÐ N Y| (ãc
ã c Š ‡Ð ~Š !
M ÝZ Å *Šh
•á ~ Vß ‚P {Ò M „g
»ÇkZy´ Z » ±ŸZ~Š Z®KZ »®
Xì ^Ñ+F
$ )
6ZÆŠ Z®ÌÈ)ãc
Š ‡Špp(KZ••200 ~½ *Š {zžòúŠt»® Š‡
 ) ãc
ÚZX •C™7g ÑzŠ Z°Z ZÈ) ZÅVEc
, Š ‡žì Š
t ¬ŠX •g D»[ &
E
gzZ D"
Xì @
YcŠ §„
0  Š' Ù ªg ÑzŠ Z°ZgzZ] â ¥Ž ä®
i~kZ•ÅC Š ‡=g fÆ
 )ã c
•200 Š Z®ÅVEc
Š ‡~´ ˜193 ƽ*Šž ;g @
™òúŠtJ Ù ¤Zi%
Y 2002 C '1
X hz™ 20 ªì
Z6ó óvg M ^ Z exsÑZ L LŠ .x *
q ‚d
V z {”gàÅ® Š ‡Š Z®Å•200 '2
 ) ãc
V±Š ) ó ó Tens of Millions L ( Z ðâ Zg eQ ¶ŠŽñJ
L Å• 200 ñƒ D™sp~ i Z0 á²
Š™Zax ·ZžtÈX Š
c
XŠ Š™ ( •
c
ó ó www.ahmadiyya.org L L V
‚ d
z µ Z q
Z KZ Å 6¤'
® Š ‡ '3
 ) ãc
X ˆðC•200 Ì[ ZŠ Z®ÅVEc
Š ‡~´ ˜176~kZ Xì ( vg M ^ Z et£Z )
ö6Æ ® Š ‡6ó ó www.lankaweb.comL LV
 ) ãc ‚ d
z q ~u '4
Z Å ]
Xì •220 ~´ ˜190 Š Z®ÅVEc
Š ‡._Ƹˆ~g YÐ+
YÅ m
+Z†~ñó
Š ‡~ ó ó www.timesonline.co.ukL LV
ÅVEc ‚ d
z Åg ¶ Z q
ZÆ yß '5
Z•70~´ ˜180Š Z®
Xì ˆðCUi Z0
Ð!ZjÆ!ZP~ ó ó www.hinduonnet.com L LV
 ‚d
z q &
Z Åg¶ ZÆ c
Z '6
Xì ˆðC•170 ~´ ˜190 Š Z®ÅVEc
Š ‡~T Š ŠyÒ»gzäZi%{ Z'
c  Š‡
u ãc
Š ‡~½ *Š ._Æó ó www.france24.com L LV
ÅVEc ‚d
zq Û '7
Z Å÷Z•
Xì ˆðC•20 ~´ ˜193 Š Z®
=ggœÆÆ - ® Š ‡Ð !ZjÆ Y 2008 yŽB 1 2Qgñyßk
 ) ã c  )*
izg '8
Xì •75(»Š Z®ÅVEc
Š ‡~½ *Šžì yÒ»] §
ì @ Z »Š Z®ÅVEc
Yq
YH7{ ^ Š‡
x

Xì •200 Š Z®ÅVEc Ù ¤Zi%


Š ‡žòúŠ ÅC 1
ÄÑV±Š ~´ ˜193 www.alislam.org 2
•200 ~´ ˜176 www.ahmadiyyah.org 3
•220 •´ ˜190 www.lankaweb.com 4
•70 ~´ ˜180 www.timesonline.co.uk 5
•170 ~´ ˜190 www.hinduonnet.com 6
•20 ~´ ˜193 www.france24.com 7
•75 ~*Š ~g7 
2008 yŽB 12 Qgñyßk 8

Û žìt ] !
÷Z• Å]ªÐgzZ •170}gzZ70}•220}•200}, ™g¨Zg f
VŒ Xì •75sÜ._Æ ] § =ggœÆX ÆX - ® Š ‡gzZ •20sÜ~g ¶ZÆ
 ) ã c
Ù ¤Zi%òúŠ »•200¤
QgzZ å;g™C ZX ?ì HŠ Z®ÇgzZ-ZÅVEc
Š ‡~½*Šžì @
ƒZatwZÎ
c
1øä y• Wc Š ‡Š Z®Å•125†Âì ; g C•75] §=g
ˆ 3} i7Z Hˆ¬V ¹ÅVEc
ÆyZì CB®
k0  )±q
ZÃ\ M LZ ®
 )ã c Ø èLZ LZ {g !
Š ‡X ‰ - : Zz~< zŠ {z
Ð äC Š Z®¥q
m
¤ Z VYQ • ÝqÃyZ b‚z x ÓÆh
]gzŠgzZì ŠŽñeg kg » ã c Ù
Š ‡C
¯s ¸z"à *Š ~g7 É 7„ÃVÍßLZsÜ® Š ‡žì @
 ) ãc ƒ7ãZztÐ kZ H ?ì C™
s ¸z" Ug6ŠŽz! Ù žì ] !
Š ‡C
Æ+ YÃ|kZ ã c µ ZtXì [Áw7 »y Z[ ZpXì „g
Š ‡¤
ãc ZXì ~hð¹ Š Z®ÅVEc
Š ‡~½ *Š |gŠž •t³»c kZXì Zƒ ˆ6•g ¶
?σg »6 Ì ÅŠ Z®KZ=g fÆ}gŠ Z@¬g Z—Y)Ë{zH Âì ] P̀¹~®
äZ™2 )