Vous êtes sur la page 1sur 3

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

WYDZIAU DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII

studia stacjonarne

1. Wydzia Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (wydzia w organizacji*)


1.1 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:
a) doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia
b) doktora nauk spoecznych w dyscyplinie nauki o mediach
1.2 Kierunek studiw:
a) bibliologia i informatologia
b) nauki o mediach
1.3 Czas trwania studiw: 4 lata
1.4 Forma studiw: stacjonarne
1.5 Limit miejsc: 30 (bibliologia i informatologia: 10; nauki o mediach: 20)
1.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 12 do 22 wrzenia 2016 roku
1.7 Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, z rcznie dopisan na
wydruku nazw wybranego kierunku studiw,
b) odpis dyplomu ukoczenia studiw pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiw
magisterskich albo (w przypadku absolwentw, ktrzy ukoczyli studia drugiego stopnia tu
przed postpowaniem rekrutacyjnym) oprcz dyplomu ukoczenia studiw pierwszego stopnia
zobowizanie do dostarczenia do dnia rozpoczcia studiw dokumentu powiadczajcego
posiadanie tytuu zawodowego magistra lub rwnorzdnego uzyskanego na podstawie odrbnych
przepisw, pod rygorem nieprzyjcia kandydata na studia doktoranckie,
c) zawiadczenie o wynikach w nauce z caego okresu studiw (rednia ocen),
d) yciorys,
e) 3 fotografie,
f) informacja o znajomoci jzykw obcych, potwierdzona certyfikatami wydawanymi przez Rad
Koordynacyjn ds. Certyfikacji Biegoci Jzykowej (poziom B2, C1 i C2) oraz certyfikatami
jzykowymi okrelonymi w zaczniku do Zarzdzenia Rektora UW nr 24 z dnia 31 maja 2007
(www.szjo.uw.edu.pl),
g) konspekt projektu badawczego,
h) udokumentowane informacje o aktywnoci naukowej, w tym: o publikacjach, pracach w koach
naukowych, aktywnym udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyrnieniach i staach
naukowych.
Wszystkie dokumenty skadane s w jzyku polskim.

1.8 Termin przyjmowania dokumentw: od 12 do 22 wrzenia 2016 roku

1.9 Sposb przeprowadzania rekrutacji:

OPIS

Czynnoci w postpowaniu kwalifikacyjnym kandydatw na czteroletnie stacjonarne


Studia Doktoranckie Wydziau Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
W postpowaniu rekrutacyjnym, ktre odbywa si w drodze konkursu, kandydat moe uzyska do 50
punktw. O przyjciu na studia doktoranckie w ramach limitu miejsc decyduje pozycja na licie
rankingowej, wynikajca z liczby punktw uzyskanych w postpowaniu kwalifikacyjnym.
Kandydaci, ktrzy z rozmowy kwalifikacyjnej** otrzymaj mniej ni 10 punktw nie bd
przyjmowani na studia doktoranckie.
Kandydaci, beneficjenci Diamentowego Grantu (art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyszym; Dz.U. 2012, poz. 572 z pn. zm.), ktrzy przedo potwierdzone przez
opiekuna naukowego sprawozdanie z realizacji objtego nim projektu, otrzymuj maksymaln liczb
punktw za aktywno naukow.
Etapy postpowania
Terminy / kryteria / uwagi
rekrutacyjnego
1. Kandydat dokonuje rejestracji w Od 12 do 22 wrzenia 2016
systemie IRK UW
2. Kandydat skada dokumenty w
Wykaz dokumentw w pkt. 1.7
dziekanacie Wydziau
Termin zoenia: do 22 wrzenia 2016 roku
Obliczanie punktacji
3. Obliczanie
punktacji
wynikajcej ze
redniej ocen

Studia
jednolite
Studia
dwustopniowe

4. Obliczanie punktacji
wynikajcej ze znajomoci
jzykw obcych
5. Obliczanie punktacji
wynikajcej z ukoczenia
studiw kierunkowych
6. Obliczanie punktacji
wynikajcej z oceny aktywnoci
naukowej kandydata

7. Obliczanie punktacji
wynikajcej z rozmowy
kwalifikacyjnej

Maksymalna liczba
punktw

rednia ocen mnoona przez 2


Suma redniej ocen ze studiw pierwszego i drugiego
stopnia
Ocena na podstawie zoonych dokumentw
(0-5 punktw za jzyk, zalenie od stopnia biegoci):
C2
5 punktw
C1
4 punkty
B2
3 punkty
o
Studia I
1 punkt
Studia IIo
1 punkt
Studia jednolite magisterskie
2 punkty
Publikacja ksikowa
2 punkty
Artyku naukowy
1 punkt
Udokumentowana wsporganizacja
1 punkt
konferencji naukowej
Inne udokumentowane formy
1 punkt
aktywnoci naukowej
Komunikatywno
0-2 punktw
Poprawne posugiwanie si
kategoriami naukowymi w obrbie
0-2 punktw
wybranej dyscypliny
Umiejtno logicznego formuowania 0-2 punktw
wypowiedzi
Umiejtno konceptualizacji
0-2 punktw
problemu badawczego
Umiejtno argumentowania
0-2 punktw
Merytoryczna ocena rozmowy na
0-10
temat projektu badawczego
punktw
czna liczba punktw:

10

10

20

50

1.10

Termin ogoszenia wynikw: do 30 wrzenia 2016 roku

1.11 Miejsce ogoszenia wynikw postpowania rekrutacyjnego:


konta kandydatw w systemie IRK UW
tablica informacyjna studiw doktoranckich, ul. Bednarska 2/4
1.12

Termin rozpoczcia studiw doktoranckich: 1 padziernika 2016 roku

Osoby, ktre w wyznaczonym terminie nie dostarcz wymaganych dokumentw zostan


skrelone z listy kandydatw.
* zgodnie z uchwa nr 454 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie
wyraenia opinii o utworzeniu Wydziau Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (Monitor UW z 2016 r.
poz. 19) oraz zarzdzeniem nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w
sprawie utworzenia Wydziau Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (Monitor UW z 2016 r. poz. 23) z
dniem 1 wrzenia 2016 r. tworzy si Wydzia Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
** o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostan zawiadomieni
poprzez ogoszenie zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogosze Wydziau przynajmniej na
siedem dni przed wyznaczonym terminem.

Zobacz rwnie:
http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3661/M.2016.183.U.559.pdf