Vous êtes sur la page 1sur 31

Le cheikh a divis le coran en trois parties.

Pour chaque lettre qui


commence une partie, il en fait un vers de ce celbre pome.
C'est ce pome qui clture la prestation des kourels le plus souvent.

Allahou minn Koulli Karimine Akramou


Mann Ammahoun Khda Lahou Takaramou

Aslim

Lahou

Walaazimil

Waajih-hou bi
Toukfa

koulaka
ihsaana

choukri

hisaabahou

ann
li

maani

rahmaani

bila koufraani
maha

nraani

***************************************************************************
*******
***************************************************************************
*******

JAWARTOU
Bismil Lahir Rahmanir Rahimi,Faraqtou Iblissa wa jami ' al mafassidi
wa bismil lahir rahmanir rahimi, lazamtou rassoul lhi sallal lhou
'alayhi wassallama, wa jami'al massalihi wala hawla wala khouwata ill billahil 'alliyil azimi
jawartou lah bikitabuh ila doukhouliya jannatahou.

Jawartou bil - fourkhani rabiyal - mouhine


Malaktou nafsiya wa zahzahtoul lahine
Akhaztou mine dounyahou zadi lil-jinane
Wane-khada lil haw wali safl janne

Wa laniyal abrarou fi oukhray


Wane khada li bilane tihane khiry
Rfakhani lal jinani jmou
Wali siwy zouhzihar - rajmou
Toursi anil lahini wal foujjri
Kawnou badihil hlamina jr
Akramanil badihou bil kitabi
Wa Snani an jlibil hitabi
Lame yanhouni il doukhlil jannah
Khayrou boucharatil hali zil minnah
Lame yanhouni zajroune wal wahidou
Wa houmouri lal jinni-hidou
Akhf liyas siral masnal lahou
Houbbane wa la illaha-l-lahou
Hadaniyal-lahou wa innahl-badih
Wa khadani lah bi anwahil badih
Barra anil khalikhou mine siwahou
Wa khadani mane la youra charwahou
Kitabou rabbi kana li wa kountou
Lah wa lillahi bih sakantou
Toursi anil akdari wa-l-mafsd
Salamat mine jaalibil lifsd
Akramani-l lhou bizikrh wam
Likh trah wa liya khada-lakhwam
Bh biya-lahou-L-kirm-L-khourr
Wa bi bakhahiya-nabiyya sarr
Hibtou zil-L- jalali wal-ikrami
Li khalladat mourakhabil - kirami
Ilayya khadal - Lahou m lame yakouni

Wala yakounou abadane li moumkini


Lastou achoukou abadane fi-kawni
Jaral-badihi hajabane lil-kawni
Inna-L laz minal ilahi houztou
Khaba hanil - kawni wa fihifouztou
Dallaniya-L lahou alal-lahi bila
Takharrourine wa houmouri takhabbala
Khbatt khoultiya mahal housad
Mouz saman houztou bila kasad
Wakhaniyal bakhi bihi soubor
Tijrati ladayhi lane tabr
Lame yanhoun m baha annil- lahou
Fadlane wa l ilaha illa-L- lahou
Yakhoudou li bi lantiha-n aman
Mane kana li wa lya saf zaman
Jawartou rabb bi lissni harab
Bi l nihayatine wa tbatt khourab
Nazaha lil- islama hinda khourbat
Ladal jazahir mounrou tourbat
Nouziha li nouroul lisanil wal kitab
azmana khidmat lada ahlil kitab
Tazyilou ma chabata lil-mouchaffah
Akhna yamin ane azane wa midfah
Hadaniyal lahou wa zahzahal lahine
Ila siwa houmriya habazal mouhine

Soub hanna rabika rabil hizati amma yassifouna wasallamoune


hal-lal moursalina wal hamdou lil- lahi rabil hallamina

Khassida : Malaktu
Malaktu afdalal bachar maa laa yazaalu min buchar
Wa yumnahu liya nachar wa qaadanii bil karami
Nafhu Nabiiyil muntaqaa zabba lihayril muttaqaa
Wa qaadanii ma-a tuqaa mu amminan lil harami
Yasurru xaral mursaliin ma-a sihaabil ajmaliin
Wa aalihil mukammaliin ixdaamuhu biqalami
Waajahanii ajrul jamiil fii xidmatil maahiil humuul
Faxidamii lahu tamiil mu barra-an min alami
Malaktu Ahmada siniin kullii wa qaadaliil funuun
Wa saananii anil aniin wa jaalibaati saqami
Ilaa siwaa qalbii iftiraa lam yanhu mantiqii imtiraa
Wa Laahu sirrii sataraa wa saananii an niqami
Lisaanu zikrii bi chukuur ardaa ilaahiya chakuur
Walaysa yanhu nii nakiir wa lastu bil mutahami
Ilayya qaada maalikii mu zahzihal hawaaliki
uniiru qalba saaliki bizaahirin wa mubhami
Sabbata Rabbii qadamii bil Mustafaa muqaddami
Wa saananii an nadami wa jaalibaati zullami
Nafaytu ibliisa lahiin bi Laahi Rabbiyal muhiin
Lihayri nahwi wa yuhiin bii Laahu zaa tahallumi
Yaquudu xattiyal muriid lil qaadiril baaqiil muriid
Mu zahzihan kulla mariid ilaa siwaal mu-allami
Nabiiyunaa mahaa darar lihayri zaatii wa harar
Walaysa yanhunii charar bihifzi Rabbiil akrami

Wa min kulli yawmin qablahu wabahdahu bibarakaati man wulida fiihi wa nafaha
man qablahu wa man ma-ahu wa man bahdahu bi nafhi naafihil baaqiil hayyi lezii
laa yamuutu wa jahala haazihil qasiidata wa chaqiiqatahaa mimmaa tataxanaa
bihaal huurul hiinu wal wildaanu fiil jannati latii wuhidal muttaquuna aamiin yaa
rabbal aalamiina

..
Khassida : Assiru
Asiiru ma-al abraari hiina asiiru
Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru

Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii


Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru

Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa


Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru

Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii


Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru

Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa


Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru

Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii


Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru

Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman


Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru

Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu


Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru

Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa


Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru

Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii


Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru

Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun


Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru

Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan


Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru

Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii


Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru

Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat


Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru

Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi


Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru

Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu


Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru

Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi


Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru

Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu


Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru

Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu


Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru

Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu


Daniinan bihi inna suduuru qubuuru

Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran


Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru

Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa


Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru

F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa


Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru

Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii


Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru

Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu


Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru

Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii


Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru

Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin


Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru

Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan


Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru

Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa


Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru

Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa

Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru

Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa


A uubu bihi lil barri anta naziiru

Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii


Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru

Alayka salaatun minhu jalla musalliman


Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru

Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa


Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru

Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii


Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru

Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman


Ilaal barri wal abraari anta bachiiru

Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun


Muniiran biyal islaama anta muniiru

Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan

Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru

Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin


Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru

Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an


Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru

Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi


Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru

Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan


Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru

Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu


Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru

Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa


Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru

Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim


Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru

Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa


Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru

yazunuunanii waqta ikhtiraabii ladayhumu


Asiiran lahum wal kullu samma yahuuru

Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa


Wa innii lirabbil archi jalla asiiru

Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan


Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru

Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu


Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru

Tamasaktu bilhablil matiini murattilan


wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru

Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan


Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru

Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa


Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru

Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin


Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru

Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin


li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru

Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran


Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru

..
[M]- Madda al-Khabru L wa-l-Kabru
Ml yabru Mina-l luh i
[]- ibu rabb Khill wa ibb
Ma`al Mu abb affa-ashtih i
[M]- Maa-A`till M all
Munmii all Bila-antih i
[M]- Mad u-l Muqaff `umriya aff
Wa qda aff L bi-`tin i
[D]- Dma-a-qtirb `inda turbii
Bila-aghtirbi Wal `an i
[Y]- Yanh Shukr Illa-sh-shakri
`al-sh-shakri arfi than i
[A,i]Ila-ttaqiyyi Laythi-sh-shaqiyyi
Bbi-rruqiyyi Yan nid i
[L]- Lam yanu qalb D`in likhalbi
Aw daa`ii salbi Aw d` d i

[KH]-Khayra-l-`ibdi Sabquka bdi


Mina-l-mabd Lidhi-i-khtid i
[L]- Laka-t-tuhru Minka-l-Muhru
Laka--uhru Yawma-l-Khaf i
[Y]- Ydha-l-Katib Lighayri tib
Likhayri tib Minka shif
[L]- Laka urf Minka urf
Ma`a-l-wurfi Y dha-l-luh i

.
Rabbi Ahlmadou
Rabbiya ahmadu alaa Muhammadi
alayhi xayru salaawaatis samadi

Baarik liyaa alaahuma fii hayaatii


Waj al fu aadii watanal aayaati

Bara tanii Rabbi minal ichraaki


Lii xallidil yaqiina zaa idraaki

Ilayka wajjahtu iftiqaarii abadaa


Faltuhninii wa lii hinaaya abbidaa

Naajaytu wahaaban kariiman barraa


Walii yaquudu liljinaani birraa

Naajaytu baaqiyan qadiiman anzalaa


Kitaabahu walii yaquudu nuzulaa

Yaquudu lii ilaa duxuuliyal jinaan


Wa fil jinaani maa tutayiibbul janaan

Lahu xitaabii raadiyan anhu wa an


Rasuulihi waman qalaanii lam yu an

Malakaniil kitaaba faah fazhu biyaa


Wa umurii ihfazhu bihi yaa rabbiyaa

Ijal kitaabaka ma ii haysu akuun


Yaa man lahu bihi ilaahiya rukuun

Anta lazii qudtal masaahifas sihaah


Liya walii qudtal yaqiina was sahaah

Nafayta faqrii lisiwaaka abadaa


Yaa xayra muhnin bif tiqaarin ubidaa

Zayyanta zikraka bi umriya kamaa


Zayantanii bihi muhibban muhkimaa

Laqantanii yaa maalikiil alfaazaa


Wa bii turaaqi hizbakal hufaazaa

Tartiilu ayaatil kitaabi yuhnii


Anil makaarihi bi fadlil muhnii

Inna tilaawatal kitaabi sarafat


Li xayri durriyal idaa fan sarafat

Laa yantahii ilaa hayaatii suu u


Bi sawni rabbiya walaa musii u

Yaquudu llil kitaabu maa yasurru


Bilaa nihaayatin walaa akh tarru

Yasurru umriya Rasuula laahi


Alayhi tasliimaatu muxzii laahi

Mallakaniil qur aana rabbul aalamiin


Wa qaadahu liyal amiinu wal amiin

Nafa anii naafi-u naf an faaqaa


Wa qaada liil ikraama wal wifaaqaa

xidmatu xayril aalamiina salabat


Liyal karaamaati ma an fan salabat

Yaquudunii qawdal kiraami jiimu


Wali siwaa nahwi intahaa rajiimu

Radiya anni laahu wa rasuulu


Wa ahlu badrin wa ataanii suulu

Faazat hayaatii bibaqaa-i laahi


Wa bilkitaabi wa rasuulu laahi

Qalbii wadii atun lirabbii walisaan


ma-al jawaarihi wa fuztu bihisaan

Yaquudu nii bi hismatin liljanna


Man saana nii anil azaa bi junna

Rabbiya ahmadu alaa muhammadi


Nihma wasiilatii lirabbiis samadi

..
#sindidi#
bismil lhir rahmnir rahmi

wa sallal lhu'al sayydin muhammadin wassalama tasslman


Yl lhu bil mustaf sindni yl lhu wa bikhallika yl lhu
Wa bikalmka msa slihin khadirin wa bi-su'aybin wa ismla yl lhu
Wa bisulaymna nhim ynusal yasa'l wa zakariyy-a yahya hda yl lhu
Hrna ycha'a llysin wa dama dwda wa zil kifli 'sa lta yl lhu
Wa yssufin wa bi ishqin wa khayrihim min anbiy-i wa rusulin laka yl lhu
Wa bil mal-iki turran summa safwatihim jibrla summa bimik-la yl lhu
Wa shibin nafkhi isrfila qbidi arwhil khala-iqi azr-iqi'azr-la yl lhu
Wa bis sahbati sumal awliy-i ma'an wal'amilna minal ahbri yl lhu
Wa bis siddqi wa bil summa bihm annrayni summa abs sibtayni yl lhu
Bi mlikin zil mazyach chfi'iyya abi hanfatin ahmadal mahmda yl lahu
Bil lawhi wal qalamil mahfzi summa bi'archikal 'azimi wa bil kursiyyi yl lahu
Wa bil qur-ni wa bit tawrti summa bm dwudu j-a bih war yl lahu
Balikh salti wa taslm'alayhi lah wal li was sahbi wal azwji yl lhu
Wa asbilanna'alyna rabbi'afiyatawa hab lanl fid drayni yl lhu
W ifta lan kulia bbin kunta ftihahlis slihna minal khayrt yl lahu
Wasluk bin nahja ruchdin wakfin zallan wa-trud lanl jinna wach chaytna yl
lhu
Wa kammilan kullam nanhu wa naqsuduh wa hab lan kullam nakhtar yl
lahu
Wa rud lan kulla z sa'bin wazi haranin wa yassiran kulla zit ta'sri yl lhu
Tawwil lan'umran sahhih lan badanan wa hab lanr ruchda wat tawfqa yl
lahu
Wa dammiran kulla a'd-in tudirru bin qablal wusl lan yl lhu yl lhu
Wa kun lan'simsn min kulli mahlakatin wa najjin min bal yad dahru yl lhu

Wa fatin'hatin ma'gussatin miharin zalzalatin chiddatin wal faqri yl lhu


Ihnatin qillatin ma'zilatin khalabin wafqatin'atachin wal jl yl lhu
Wa fitnatin wal wab-wal harqi ma'kharaqin wal barqi ma'saraqin wal kaddi yl
lhu
Harrin wa bardin wa nahbin kurbatin niqamin daltin'arajin wal khammi yl lhu
Wa hmmatin wa khaty dlatin zalalin wal maskhi khasfi summal qasfi yl lhu
Wa khullatin ma'junnin'illatin maradin summaljuzmayni wan nuqsni yl lhu
Wa min qabhati duny summa khiratin wa min fudhihim yl lhu yl lhu
Y man'al kull chay-in qdirun wa'alai'archil'azmi-istaw bil qahril yl lhu
Inn sa-altuka qalban khchi'an mutawadi'an wa'illman kasran naf'i yl lhu
Wa tawbatan qubilat ma'zwjatin saluhat bid yl lhu
Wa kun mu'zan lan min charri zhassadin ma'charril'ayni yl lhu
Wa charri sihrin wa charril khalqi insihimu ma'a jinnihim wa dwtis sammi yl
lhu
Inn ja'altuka fid drayni y siqati hisnan hasinan fakun maljya lhu
Fal takiln il nafs fa-ahlika kun mujban haysu m ad'ka yl lhu
Waj'al ilsni wa qalb zkirayka ma'an'indal mamti ma'al mni yl lhu
Sabbit yaqniya f qalb bil wajalin hatt uhibbu haqqqa yl lhu
Wa l-ij'alil mawta rhtin wa mafrahatin min kullcharrin wa karbin dqa yl lhu
Wahfazal liyal jisma haysur rhu fraqan fil qabri l tubilyyanahuddahra yl lhu
Wa kun nasri ansi hina m dafan jism fasirtu wahdan sammal yl lhu
La tadmummanna ma' m qad yuruwwi an bal ikfna kullam akhchhu yl lhu
Wa najjn wa jam'al ma'an wa najji wlldt mna yl lhu
Wakhfir lan walah wastur ma'-iban waltuf bin wa bih fil hawli yl lhu
Anna tajwaz wa lyyh irhamanna fam lah siwaka wa antal barru yl lah

Fi barzakhin ma'a qabrin kun lah wazaaran wa minkurubin wa khawfin yl lhu


L takhtabibirin bim laysat biqdiratin wal tukhayyib rajh fika yl lhu
Wa asqna ma'ah min m-i kawsari man ikhtartah min jami'll khalqi yl lhu
Man kna yurchidu z khayyi wa yuhliku z kufrin wa yansuru man yakhchka yl
lhu
Muhammadin mazka-il akhyri q-idin lil jannatil khuldi yawmal hachri yl lhu
Alayhi salli wassallim d-iman abadan waman nafawhu ilyawmid dni yl lhu
Allhumma salli'alla sayyidn muhammadin wa sallin

..
LISANU CHOUKRI
Bismil Lhir Rahmnir Rahmi
Wa sallalahu ala Seydina Muhamadine
wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima
Laa ilaha ilaa houe

Lisaanu choukrii/mine bahdi dhikrii


Bighari makri / lidhil alahi
Expression de mes remerciements
Suit mes invocations sans complt contre lui
ilaas' salaami Ufdii kalaami
bilaa malaami wa laa khilaa'i
Vers la paix je verse ma parole
sans blme et sans haine
Ufdii lisaanii ma hal hisaani
Limane kasaanii chawbahtilaa'i
Il m'est apparu que j'ai la droiture
Sans contestation, sans hypocrisie
Allaahou Rab'bii khad zaada ub'bil
leho wa habbii mahar tiwaa'i
Allah Mon Seigneur a renforc mon amour
(au Prophte) et ma grle au abrevoir

huwal kariimu bihii arumu


Maalaa yariimu bahdah tiwaa'i
Il est le grand qui je me dirige
Sans aucune ambition outre
aprs l'accaparement
Ach kachtika'ii bahda tikaa'i
bilaa bukaa i walaa dawa'i
Le plains mon angoisse aprs
mon adossement au (Prophte)
sans pleur ni remde
La dhanaa'ii hinda hanaa'ii
bil'n shinaa'i ilaa miraa'i
je lui dcerne mon loge sans peine,
sans exception et sans hypocrisie
La Nahawtu wamaa hafawtu
Wamaa sabautou ilaa mira'i
c'est lui que je m'adresse sans que
je me trompe je me suis orient vers le tergiverse
Afnaa futnii muhtiil mutni
Mahal mutni bil djir'i
Il a allg ma fatigue le donneur
de raffermissement, ce raffermissement
m'a t donn sans peine
Hadaal Muriida nafaal mariida
Nihma fariida yunmii sharaa'ii
Il a guid le Mouride et gar l'hypocrisie
Quel bon individu qui accrot la richesse
Wajahtu chukri limuhti zikri
Mine makri alal alaai
J'adresse mon remerciement celui qui
accepte l'invocation sans complot au famille

Sub'aana rab'bika rab'bil isati amaa yasifna wa


salmune alal mursalina wal hamdu lillhi
rab'bil aalamiina

..

MADAL KHARIBOU

Bismil Lhir Rahmnir Rahmi


Was'salla l 'ou alaa sayidinaa
wa Dhamarati Afidatinaa wa khaliilinaa wa habiibinaa
(Muhamadiyal khaliili)

Madal khabiiru lii wal kabiiru


Maalaa yaburu minal luhaa'i
Le connaisseur et le Grand m'a donn
des dons qui ne finissent jamais
Hibaa' rab'bii khilli wa hibii
Maahal Muhibbi safaa'stihaa'ii
L'lu de mon Seigneur est mon ami et mon aim
avec qui mon plaisir s'est purifi
Mahah tilali maahii dalaalii
Munmii Halaalii bilaane tihaa'i
Il a dissip mon orgueil,
il a guid mon garement
Mad'hul mukhafaa umriiya Safaa
Wa khaada safaa libihtinaai
Chanter l'loge du guide est
mon choix de ma vie
il m'a purifi sans aucune peine
Daama khtiraabii inda turaabii
bilaakhtiraabi walaa hanaa'i
Mes relations sont restes avec lui
l o je me trouve dans mon terroir
sans isolement(exil) et sans la moindre fatigue
Yanh chukori ilach chakri
Alaa chukri dharfi sanaa'i
Mes reconnaissances s'adressent au Prophte
D'Allah dtenteur de tout loge mrite
ila takhiyii laysi chakhiyii
Baabi rukhiyi yanh nidaa'i
Vers le pieux, brave comme lion contre
le desempar, je lance mon appel celui
qui est la porte d'levation

lam yannhu khalbii daakhine likhalbii


Aw daa ii salbi Aw daa ii daa'i
Mon coeur ne cesse de m'appeler vers la perte
ou vers la perte, le mal ou l'austre
Khayral ibaadi sabkhuka baadi
Minal mabaadii lidhi ikhtidaai
Le meilleur des esclaves ( Mouhammed )
votre devance est vidente
par tes qualits(principes) suivre
Lakka thuhoru minkal muhru
Lakka dhuhru yawmal khaf'i
Tu as la puret, de mane les dots
Tu seras au devant le jour de dissimulation
Yaa dhaal kataaib lighari taa'ibe
Likhari taa'ib minka chifaa'ii
O toi qui guide tous les troupes sans aucune peine vers celui
qui accepte la rpentance, c'est toi mane ma gurison
Lakka Hurfii minka dhurfii
Mahal wurofi yaadhaa luhaa'i

Wa Alaa Alihi wa sahbihi


Ane naasimi haadihii khassidati abadane aamine
Ya rabbil haalamina shubhaana rabika rabil izati
Amaayachifna wa salaamune alal Mursaliina wal
Hamdu lilaahi rabbil haalamiina
Sur toi je consacre mon temps et mes crits
Avec splendeur pour chanter tes louanges et sur
sa famille et ses compagnons. Et sur le compositeur
de ce pome ternellement. Amiine
O Seigneur des deux monde. Gloire Ton
Seigneur, Seigneur de toute gloire loin de tout
ce qu'ils dcrivent, que la bndiction soit sur
les messagers, louange Allah, Seigneur des
deux mondes.

MIDAADII WA AKHLAAMII

Bismil Lhir Rahmnir Rahmi

Allahumma Salli wasallim wa brik 'ala man


madahtah wabarra-tah wazakkaytah bihawlika
Man tutr rasla fahada at'al lha
Sayyidin wa mawlna Muhammadin wa lihi
Wa sahbih wahab likhadmihil al laz
madahah bihzihl abyti fil bahri
Wa raddatah ilal barri m yakhbituh fihi
karrun min khuddmihi salla lhu ta'la
Aleyhi wassallam fil hli wal ma-ali bil
tazalzulin wal mu'dtin wal chay-in
yas-u aw yaduru abadan min
yrabbal 'alamina

Midd wa aqlm liman zahzahal yamm


kam zahzahach chaytna wal jahla wal khamm
mahal lhu n alh khalhah 'amm
ma'aziya bilbhi al laz khitmat ramm
Minan nri wachchaytni had 'ustu mundamm
birabb il khuddami man 'indahul asm
Nawaytu bimadh man atn nawluh
wa inn biml -ikhtra hat'an 'iyluh
Nabaztul hir lillhi jalla jalluh
bimadhl laz amdhuh zahzahat huzn
Yardu bijhil mustaf al lhu l zaman
'alayhiminal bhi salmhu haysu 'an
Yakhn yahnch chakka fi sirri wal'aln
wali hda rabb binnabl bichra wal aman
Yamn 'alayha daynu khattin yr sunan
chafi'in kafni dna durrin zawil bakhyi

Taribtu bi-ann kayyisun bi-ntib hih


wa anniya rayynun bi-asf miyhini
Taw l ilh bahda sayr bijhih
wal bna khayrus sa'yi bahdas -ichtibhih
Tawaytu turhal hawmi wahtam -tidhih
Wal had hadl hjti bir rawdi wal basti
'Alayya jamlun lilbahjil mujammali
liwadjhi ilh zil baryl mujammili
'Afawtu liwajhil lhi ma safwi kalkal
wa hultu li-ird-il muhaffl mu-ammali
Alal mustaf abh salma mukammilin
mahal li wal ashbi man naf'hum naf'
Ilh ila mukhtri m-khtarah isrifan
wasalli bitaslmin 'alayhi wacharrifan
Ilal Muntakha awsil surran wa haddiman
wa min tahabbal khidmt waltu'azziman
Ahlu ilhi salli 'anni wa salliman 'alal
muntah bilhizbi man hubbuhum khab-
Lah hud nawlan f-ihan f nawlih
wazidhu jamlan r-ihan f jamlih
Lah uktub bih kawn surran li-lih
wa ashbih bichran lah ma'rijlih
Lah -uktub saltan ma' salmin bi-lihi
wa ashbih y whidan jalla 'an misli
Rabhiyan madhun lillazl madhu makhnamu
wa innil ilal jannti bilbichri mun'amu
Rafahtu wa kull muminun ma'ah muslimu
ilal lhi amri khdiman wahwa sallamu
Raslun karmun l yubh mukarrumu
bachirun nazrun minhu binnaf'i wadduri
Sahn bika-sil hawmi man nawwaral hij

bikawn khadman lillaz hablu farraj


Salimtu minal a'ad-i turran ma'al tij
Lirabbi wabbul lhi lam yaku murtaj
Salmun 'alal mhil laz zahzahad dujj
Muhammadin alamab'si binnushi walba-si
Waqnl 'd rabb bih wahwa daykhamu
wawall il khayri bihd dahra mujrimu
Wayanh bih nahwi muhibbun wamuslimu
Muhammadun al Mukhtru mukhzin wamukrimu
Wadjiou ladal mawl ta ala muhaddamu
Lahl laynou bittachddi wal bichru bissatwi
Lirrabl laz l hda mchi-tu mutlih
chukr 'al mhin bih fuztu birtih
Likhayr intah bilmuntah hullu z chakh
wayanh bih nahw sa'dun waztuh
Lahus sabhu wataqdmu walburbu wallih
wa yukhz dawman man nahn bil fadli
Farakhtu minal a'd-i wallhu nawwar
fu-di wa'annis su-a waddurra kaffar
Fadn ilh billazi al bukhda azhar
wa bil muntaha kulli minal'aybi tahhar
Falhi bifadlil lhi f lawhih jar
bikhayri-immh-in dha makrin walkhawfi
Hilm 'alayh daynu ikhdmi ni'mati
wa ikhdmuh anh dalli wawasmat
Qakhartu birabb man kafhum binihmatin
Waqultu wakhayrul khalhi kull warahmat
Qadinsaraftou lillhi hj bikhidmati
likhayril war man hdal afdalal hithi
Dahawtu ilh wahwa mukhnin limujtadi
washa likhayri binnab kulla mu'tadi

Dou'- istajba al lhu bichran limuhtadi


Wa oubd liwajhil lhi hannan limuhtadi
Da'an il madhil muhaffa ( Muhammadi)
It 'atu rabbin mslilin b zawi ruchdi
Anlanyal bh ajallal fadlati
wa yanh likhayrid dahra d 'r razlati
Ahlu wa lilmukhtri tanhu jamlat
sirr lihawmi bil'ulmil jalilati
Ut'u ilh khdiman lilwaslati
Muhammadin alkfl balyyati biddar-i
Tafihtu undl Mustaf zta-addubin
wa khad zahzahal a'd-a ahlat tajannubi
Talabtu raslal lhi l fawha matlab
Minal Lhi rabbi wa rabbina lam yukhayyabi
Tukhtul war zahzahta billhi yanb
likhayr bil luhynatin chkiran khatt
ilalwhidil hahhri man jda bilhud
tadara'tu hablal 'mi 'abdan ladl 'id
Ajabba bikal mawl du'- mussaddid
lisn kam saff fu-d muwahhid
Al-na liyal mawal bikad dahra hussad
wa b- il khayril nadm minach chan i
'Alal mustaf nfil hid fi khitalihi
salam karmin 'addan min rijlihi
'Afawtu wa inni z ridan fi 'iylihi
sa'dan mut'an f-izan biwisslih
'Alayhi saltun ma salamin bi-lih
wa ashbihi usdil 'id mudminid da'i
Aztal bal waljahla walfaqra wal'an
walkhudta ymukhtru mtba min khin
ilhi hamdi wa ma'ka yman lahs san
Akhulu wa sa qasdich chukra fid dri azmuna

Ilm bijhil muntah hudtz ll mun fal


falkhab chukran z muksin ma'al bur-i
Lakach chukru wattahmdu ykhayra mliki
'Al man lah sahbun 'alaw kulla sliki
lakad dahra y fardan al an mucharil
chukr al man jdali bil mansiki
Liya -ustur 'uyb wa-ihdib kulla nsiki
wa 'ann 'al khayril war sarmadan salli
lakad dahra ybh bilmirtyatin kull
walastu 'alal mawl bi'abdin khabbin kull
Liya -isut ilal jannti khayran ma'al wasli
wal hab dawmal bichri wal amni zfadli
Lakad dahra nafs zakkih wahdib ahl
wasalli bitaslmin 'al afdalir rusli
hady -imtidhl mustaf hka lilwajhi
ilhi wahab l khayra 'ilmin wazid nubh
Hibtuka l a'yat chukriya fil kunhi
Lakal hamdu yafardan ta'layta 'an chibhi
Hadayta bi'aqdi wattasawwufi walfiqhi
'iyli bizikr ma'a salt wa bil madhi
Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amm
yasifna wasalmun 'alal mursalna walhamdu lilhi rabbil 'lamina

..
LAM YABDU
https://www.youtube.com/watch?v=ARytb3cLrL0
Bismilaahi Rahmaani Rahiimi
Allaahuma salli wa sallim wa baarik alaa SEYDIL awwaliina wal aaxiriina lezii
(Lam yaqluq misluhuu bika)
Lam yabdu mislul MUSTAFAA MUHAMMADI

Sirran wa jahran fil baraayaa SAMADI

Madda lanaal islaama wal kufra mahaa


Wa binnasiihati likullin samahaa

Yaquudu bizaahiri wal baatini man


Ataahahuu lilaahi fii kulli zaman

Xidmatuhuu anil uyuubi azhabat


Walii istiqaamatan wasafwan wahabat

Lii baana kawnul MUSTAFAA rahiisaa


Li kulli man qad fuddiluu ruhuusaa

Qul qaddamaahu fawqa kulli raqaba


Minhu istahaaral hurra kulla raqabat

MUHAMMADIN misaaluhu lam yaatii


Fiimaa madaa wa abadan laa yaatii

Sabbata anna RABBANAA lam yuridi


Mislan lahu wa misluhuu lam yaridi

Lehuu siyaadatun lehuu baraa a


Yawma alastu walada shafaa a

Huwa Nabiiyu wa Rasuulu wal Haliil


Wa huwal Habiibu wal Imaamu wa daliil

Baraa ahul BADIIHU min hayri jamaal


Wa saanahul QUDDUSU an hayri kamal

Kawnu NABIYIL MUNTAQAA MUHAMMADI


Xayral waral MUXTAARA indas SAMADI

SEYDINA WA MAWLAANAA MUHAMMADIN wa aalihi wa


sahbihii, wajhal haazihiil abyaata ka ibaadatin sanatin maqbuulatin yaa Rabbal
aalamiina, subhaana rabbika rabbil izati ammaa yasifuuna wa salaamun alal
mursaliina wal hamdu lilaahi rabbil aalamiina

.
MIFTAHU N NASRI
Ecrit par Serigne Touba pour le LAYLATUL QADR
https://www.youtube.com/watch?v=UA9DakVX4jM
Al hamdoulillahil moudjii bi zil qkhadar
man khaddana fadla bi laylatil qkhadar
Mouhaziman licha nika fid'dahri
hatta gkhadat khara mina alfichahri
Soumma salatou wassalamou abada
ala lazi kharal bariyati bada
Mouhammadine wal ali wa sahbil kiram
ma za firaddahi bi afdalil maram
Haza wa innil yawma zawistimta'ri
minal karimi koulla ma awta'ri
Ya rabbana bifadli ha'zi laylati
fastourmaha ibiya wasmah qkhawlati
Ya rabbana bifadli ha'zal yawmi
aslih oumouri wa oumoura qkhawmi
Ya rabbana bifadliha'kfi koulla ma
youdourrouni walil houdajhal soullama
Ya rabbana biyoumnihal djina'na
hab'li wa tahhizan liyal djana'na
Ya rabbana Bidjahiha nourani
Habli walil oummati fid darani
Waslouk bina nahdja nadjadij wal falah
wadj zoub qkhouloubana lizouhdin wa salah 2 www.daaraykamil.com
Wa awlina sahadatan tadou'mou
Wal fadla ya man moulkouhou yadou'mou

Wa saliyan khara salati wa salam


alal'lazi min dou'ri'i da'rous salam
Mouhammadine ba'bil houda nafirrada
na'ilmada djalid doudja mouzwarada
Wal ali wa sahbi wa man laka daha
ma'a babil fawzil haziim man da'ha
Soubhana rabbika rabbil hizzati hama yacifouna
Wa salamoun alal moursalina wal hamdoulillahi
Rabbil ha'lamiina.

.
RABBI BIMA YACHRAHOUL
Rabbi bim yach rahoul-azhaana khad faja
Bijaahi afdali man lil lhi khad lajaa aa
Hamdii lirabbin kariimine laa charii ka lahu
wa sadriyal yawma noorane saatihane malaa
Mouhamadoune sala waatoul lhifi abadine
halay hi fi hisbihil kulli bihi kala aa
Adhu i lhil laz hammat ma waa hibouhoo
lijoum latil khall khi maa yakh taarou man bara aa
Njay touhoo jalla aa waa man wa karra man
tak riima hdine wa kullii mine lakhane bari aa
Rahmnou hab lijamiihi ilkhalkhi rahmata man
youhni anich chari man khouraana hou khara aa
Hout Oummatal Moustapha han koulli mafsa datin
wal tar hamil khal kha yaa man jaddahoum bada aa
Yaa maalikal moulki yaa man jalla han khawadine

irhame jamiihal waraa yaa hdiyane rada aa


Mahawta m khad nahaa houl khalboumine daararine
bijaahi afdali mane lil lah khad lajaa aa

Soubhana rabika rabil izati amma yasifouna


Wassalamou anlal moursalina walhadoulilahi rabbil aalamina

Vous aimerez peut-être aussi