Vous êtes sur la page 1sur 33

Rik.

Numru 576/97

<2 \'(

G
QORTI KOSTITUZZJONALI
IMHALLFIN:

S.T.O. JOSEPH SAID PULLICINO, B.A.(HONS), LL.D. PRESIDENT


ONOR.CARMEL A. AGIUS, B.A.,
LL.D. ONOR. JOSEPH D. CAMILLERI
LL.D.

Seduta ta' nhar il-Gimgha, 31ta' Lulju


1998.

Numru 5

Rikors Nru: 576/97 GC

Alfred Bugeja
vs
Direttur tal-Habs
Generali

u 1-Avukat

\
Il-Qorti,

Dan hu appell minn sentenza ta' 1-0norabbli Prim' Awla tal-Qorti Civili
moghtija fil-21 ta' Lulju 1997 f din il-kawza, liema sentenza taqra kif

... ... . .

Rik. Numru' 576/97

..

\ : .."!:';

'

' .

"Il-Qorti
,....

.. .

Rat ir-rikors ta' natura kostituzzjonali fejn ir-rikorrenti ppremetta


illi huwa gie arrestat u pprezentat quddiem iI-Qorti fit-22 ta' Marzu
1994, baqa' arrestat sat-3 ta' Ottubru, 1996 in konnessjoni ma' I
istess reat, meta nghata s-sentenza tieghu; illi I-Qrati kriminali bI
ebda mod ma ddikjaraw jekk I-arrest kienux qed jiehdu I-arrest
preventiv in konsiderazzjoni, meta giet iffissata I-piena
"Ii
tisoqq", u dan skond I-Artiklu 22 taI-Kodici Kriminali. Kieku I
Qrati kriminali hadu tali zmien in konsiderazzjoni, allura dan kien
ikun ifisser 1i I-piena attwaiment moghtija, u cioe' dik erogata
b'differenza minn dik stabbilita ghar-reat, tkun naqset dak iz-zmien;
illi d-Direttur tal-habs, fiI-kaz in ezami u fis-silenzju taI-Qorti, qed
jinterpreta 1i la I-Qorti ma qaiitx 1i kellu jitnaqqas I-arrest preventiv,
allura dak iz-zmien kellu jintilef daqs Ii kieku 1-Qorti qalet Ii haditu
in konsiderazzjoni. Din hija certament interpretazzjoni 1-aktar
gravuza, u tmur kontra 1-ligi u oltre 1-ligi. L-esponenti jissottometti
1i la 1-Qorti ma qalitx Ii kienet qed tiehu z-zmien tal-kustodja
preventiva in konside.razzjoni, allura 1-piena Ii applikat kienet
minghajr it-tnaqqis ta' dan I-element; illi I-arrest preventiv ghalhekk
jigu terminu gratwitu Ii wiehed jghaddi fhabs in konnessjoni ma'
reat u dan minghajr sentenza tal-qorti. Dan jikkostitwixxi ksur tal
Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet tal
Bniedem (Kap 319), ghaliex bl-innocenza presunta b'kollox persuna
tinzamm il-habs, u meta tinghata piena dak iz-zmien ikun ta' xejn;
illi 1-esponenti inoltre jissottometti Ii 1-Artikolu 22, jekk kellu jigi
interpretat kif qed jigi interpretat mid-Direttur tal-Habs
jikkostitwixxi vjolazzjoni tal-Artikolu 34(1)(b) tal-Kostituzzjoni, Ii jaghti 1-poter tal-privazzjoni tal-liberta' in konnessjoni ma' 1esekuzzjoni ta' sentenza "dwar reat kriminali 1i tieghu ikun gie
misjub hati"; illi I-arrest preventiv f dan il-kaz .. spazja .zmien
___
--- certament mhux ragjonevoli; illi f pajjizi barranin, bhal kaz tal- ---
Italja, kull arrestat preventiv, meta jkun hemm kundanna jitnaqqas
mis-sentenza, ghaliex hija s-sentenza 1i tillegittima d-dubju
ragjonevoli 1i fuqu kien sar I-arrest fl-ewwel Iok. Il-Qorti Ewropeja
dejjem approvat fejn mill-piena I-arrest preventiv tnaqqas u ghal
dawn ir-ragunijiet ir-rikorrenti taiab 1i din il-Qorti (1) tiddikjara Ii 1interpretazzjoni tad-Direttur tal-Habs 1i ma jnaqqasx I-arrest
preventiv fuq indikat u cioe' mit-22 ta' Marzu 1994 sat-3 ta'
Ottubru, 1996, jimplika IiI-esponenti se jaghmel zmien itwal millpiena komminata lilu fis-sentenza u ghaihekk dan ikun bi ksur taIartikolu 5(1)(a) tal-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet talBniedem (Kap 319) u 1-Artikoiu 34(1)(b) tal-Kostituzzjoni u (2)

=:-.

1'

ax=oo -'

1n

-r"'!V' 1- ca=

111nr.rv""""-n.7'r,,,....,,,..,..,...,:-?t' l.lfs.rJ..

\'.-V:,,"' n',.
.. .
.....:: ---i H

"FWW:.rt

'l?.JULlBtMt

,\

"-I ",.":..

n. - -

...:

J..

:.. l :.

'

- - .J...

Rik. Numru 576/97

konsegwentement taghti dak ir-rimedju opportun ghal din iI


vjoiazzjoni;
Rat ir-risposta ta' I-intimati fejn gie sottomess illi t-talbiet tar
rikorrent huma nfondati fil-fatt u fid-dritt ghas-segwenti motivi: illi
r-rikorrent jinsab privat mil-liberta' personali tieghu skond sentenza
ta' Qorti wara Ii huwa nstab hati ta' reat u ghaihekk tali privazzjoni
taI-Iiberta' hija, b'mod car, kemm skond I-Artikoiu 34(I)(b) taI
Kostituzzjoni kif ukoll skond I-Artikoiu 5(I)(a) taI-Konvenzjoni
Ewropeja; illi I-Artikolu 22 taI-Kodici Kriminaii ma jaghtix dritt
Iill-akkuzat biex iz-zmien Ii jkun ghameI taht arrest preventiv
jitnaqqasiu mis-sentenza izda jaghti biss fakolta' Iill-Qorti biex, fid
diskrezzjoni taghha esercitata skond ic-cirkostanzi taI-kaz, tiehu
kont ta' dak iz-zmien; illi 1-Qorti Kriminaii kienet gustifikata u
agixxiet fil-Iimiti legaii tal-poteri taghha meta ma naqqsitx iz-zmien
ta' I-arrest preventiv mis-sentenza u illi 1-istess arrest preventiv kien
ukoll gustifikat u f dan ir-rigward huwa ukoll reievanti I-fatt illi r
rikorrent kien invoiut aktar minn darba fi hrug mill-habs u fiz
zmien relevanti kien ukoll taht arrest preventiv dwar processi ohra;
Rat I-atti I-ohra kollha tal-kawza u d-dokumenti esibiti;
Rat il-verbaI tas-seduta tal-I ta Lulju I997;
Ikkonsidrat
In-nota ta' osservazzjonijiet tar-rikorrenti giet presentata
tardivament u minghajr il-"visto" taI-kontroparti . Ghalhekk I-istess
nota ser titqies Ii qatt ma giet presentata u mhux ser tinghata
konsiderazzj oni;
11-fatti rizultanti huma s-segwenti:(I) B'sentenza ta' I-Onorabbli Qorti ta' l'Appelli Kriminali tal-4 ta
Ottubru I996 ir-rikorrenti instab hati ta reati u gie kkundannat fost
affarijiet ohra erba (4) snin prigunerija (Dok. DH5 - Fol.I I);
(2) F'din is-sentenza ma saret ebda referenza ghaz-zmien Ii r
rikorrenti seta ghamel taht arrest preventiv in konnessjoni mar-reati
Ii taghhom huwa nstab hati bl-imsemmija sentenza;
(3) Ghar-rigward ta' dawn il-proceduri r-rikorrenti gie presentat u
akkuzat quddiem iI-Qorti kompetenti fit-22 ta Marzu I994. Huwa
ma nghatax il-liberta' provisorja u fl-istess gurnata gie mahrug fiI-

.:.-:

- ------- - . .- .. --- -

- ----.. .. .... -:. --- .:-_ .._:- ----------- -

Rik. Numru 576/97

'

..t

"
konfront tieghu "Warrant of Commitment" sabiex ir-rikorrenti
jinzamm taht arrest preventiv fil-Habs Civili ta Kordin (Dok.DH3 u
DH2 - Fol.14 u 15 rispettivament);
(4) Fl-imsemmija data tat-22 ta Marzu 1994 ir-rikorrenti kien qed
jiskonta sentenza ta' prigunerija li spicca jiskonta jumejn wara cioe
fl-24 ta Marzu 1994. Huwa baqa jinzamm taht arrest preventiv
(anke in konnessjoni ma' proceduri kriminali ohra) sad-data ta'
1- imsernrnija sentenza tal-4 ta Ottubru 1996 (Dok.DH! - Fol.16 u
17). Huwa ghadu qed jinzarnrn il-Habs Civili sal-gumata tallum;
(5) F'kaz li persuna tkun qed tinzamm taht arrest preventiv in
konnessjorti ma' diversi proceduri penali, jekk fid-diversi sentenzi
Ii eventwalment jinghataw jigi stipulat li ghandu jitnaqqas izzmien ta' 1-arrest preventiv, 1-istess zmien ta' 1-arrest preventiv
jitnaqqas fkull kaz in konnessjoni ma' kull sentenza;
L-ilment tar-rikorrenti fdawn il-proceduri jikkonsisti fil-fatt illi d
Direttur tal-habs qed is<?stni illi la darba 1-Qorti ma qalet xejn
dwar iz-zmien li huwa ghamel taht arrest preventiv u ma ordnatx
Ii 1- istess zmien jitnaqqas mil-periodu ta prigunerija Ii ghalih ir
rikorrenti gie kkundannat, konsegwentement dak iz-zmien ghandu
jintilef daqs li kieku 1-Qorti qalet li haditu in konsiderazzjoni;
F'dan ir-rigward ir-rikorrenti jsostni illi din 1-interpretazzjoni tad
Direttur tal-Habs hi certament 1-aktar gravuza, u trnur kontra 1-ligi
u oltre 1-ligi. Skond din 1-interpretazzjoni I-arrest preventiv jigu
terminu gratuwitu Iiwiehed jghaddi fhabs in konnessjoni ma' reat u
dan minghajr sentenza tal-qorti;
Ma jirrizultax Ii 1-intimat Direttur tal-Habs qed jikkontesta Ii
huwa qed jghati 1-imsemmija interpretazzjoni ghar-rigward ta' 1effetti ta' 1-imsemmija sentenza. Ghall-kuntrarju mir-risposta
tieghu mghamula konguntement mal-intimat 1-iehor jidher Ii huwa
qed jikkonferma tali interpretazzjoni;
F'dawn ic-cirkostanzi r-rikorrenti qed jitlob Ii jigi dikjarat Ii 1imsernrnija interpretazzjoni tad-Direttur tal-Habs timplika Ii huwa
ser jaghmel zmien itwal mill-piena kornrninata lilu fis-sentenza u
konsegwentement dan huwa bi ksur tal-Artikolu 5(1)(a) tal
Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (Kap 319) u
1-Artikolu 34(1)(b) tal-Kostituzzjoni;

.JJ

i:>Oit.

"-Ll.'.<A.. J

- ------

Rik.Numru 576/97

L-imsemmija zewg artikoli tal-Konvenzjoni Ewropea u tal


Kostituzzjoni jipprotegu minn arrest jew detenzjoni arbitrarja. L
artikolu 5(1) tal-Konvenzjoni Ewropea jipprovdi illi kullhadd
ghandu d-dritt ghal-liberta' u ghas-sigurta tal-persuna u Ii hadd
ma ghandu jigi pprivat mil-liberta' tieghu hlief fil-kazijiet
imsemmija fl-istess Artikolu . L-Artikolu 34(1) tal-Kostituzzjoni
bl-istess mod jipprovdi illi hadd ma ghandu jigi pprivat millliberta' personali tieghu hlief kif jista' jkun awtorizzat b'ligi f
dawk il-kazijiet ukoll indkati fl-istess artikolu;
Ma hemmx dubju Ii d-dritt ghal-liberta' tal-persuna hu ta'
importanza kbira u vitali fpajjiz demokratiku. Hadd ma ghandu
jigi pprivat mill-liberta' tieghu b'mod arbitriju. Dan id-dritt ghalliberta' personali, pero', mhux assolut u individwu jista' jigi
pprivat mil liberta' tieghu pero' hiss fuq bazi legali, liema bazi
trid tkun konsistenti mal-parametri accettati u rikonoxxuti minn
kullhadd;
L-imsemmija artikoli tal-Konvenzjoni Ewropea u talKostituzzjoni jghamlu, kif gia ntqal, eccezzjonijiet. Wahda minn
dawn 1- eccezzjonijiet tirrigwarda 1-privazzjoni tal-liberta' skond
il-ligi ta' persuna wara Ii tinsab hatja minn qorti kompetenti jew
il privazzjoni tal-liberta' personali fl-esekuzzjoni ta' sentenza
jew ordni ta' qorti sew Malta sew band'ohra, dwar reat
kriminali Ii tieghu 1-individwu in kwestjoni jkun gie misjub hati
(artikoli 5(1)(a) tal-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet talBniedem (Kap 319) u 1-Artikolu 34(1)(b) tal-Kostituzzjoni);
Dwar 1-imsemmi artikolu tal-Konvenzjoni Ewropea intqal - "The
requirement in article S(l)(a) that the detention be "lawful" means
that it must be in accordance with the applicable municipal law
and with the Convention. This means that there must be a court
judgement that justifies it with and that the procedure that is
followed to effect the detention is lawful." (DJ Harris - M O'Boyle
- C Warbrick - "Law of the European Convention on Human
Rights"
- Page 107);
In vista ta' dawn il-provedimenti individwu jista' jigi privat mil

liberta' personali tieghu jekk huwa jinstab hati ta' xi reat minn
qorti kompetenti;
Kif gia gie rilevat ir-rikorrenti mhux qed jattakka 1kostituzzjonalita tal-imsemmija sentenza tal-4 ta Ottubru 1994
jew tal-artikolu 22 tal-Kodici Kriminali, izda qed jattakka 1kostituzzjonalita ta' 1-

- ..
'

Rile. Numru 576/97

.r

interpretazzjoni Iid-Direttur taI-Habs qed jghati lill-tali sentenza fiI


konfront taI-periodu Ii huwa ghameI taht arrest preventiv;
11-Qorti kompetenti fi proceduri kriminali skond I-imsemmi
artikoiu 22 taI-Kodici Kriminali (Kap.9) tista' tqis fid-diskrezzjoni
taghha, hi u tiffissa I-piena, kull zmien Ii fih I-akkuzat ikun
inzamm taht arrest preventiv in konnessjoni ma' dawk ir-reati Ii
taghhom ikun qed jigi misjub hati;
F'dan ir-rigward tista' issir referenza ghaI tlett (3) sentenzi tal
Onorabbli Qorti taI-Appell Kriminali. Fis-sentenza tal-4 ta Ottubru
1996 fil-kawza "Il-Pulizija -vs- Raymond Callus et" iI-Qorti
rriteniet illi - "Jigi riievat Ii t-tnaqqis ta' dan iz-zmien (ta' arrest
preventiv) huwa fid-diskrezzjoni tal-Qorti (artikolu 22 Kap.
9).......Allura 1-fatt Iima naqqsitux fil-kaz hiss tal-appellant
jindika Ii dan 1-ewwel Qorti ghamlitu deliberatament, gharragunijiet validi taghha";
L-istess Qorti fis-sente:r;a tal-5 ta Novembru 1982 fil-kawza "Il
Pulizija -vs- Anthony sive Tony Abela et" qalet - "Illi jinghad qabel
xejn Iijekk il-periodu ta' arrest preventiv Ii imputat ikun ghamel
matul process kriminali ghandux jitnaqqas mill-piena Ii 1-Qorti tkun
ser tinfliggi hi haga diskrezzjonali imhollija ghas-savju gudizzju u
apprezzament taI-gudikant.. ......lnoltre ghalkemm 1-Ewwel Qorti ma
esprimitx ruhha esplicitament dwar il-kwestjoni jidher car Ii hadet
in konsiderazzjoni I-periodu ta arrest preventiv ....";
Fis-sentenza tal-14 ta Mejju 1990 fil-kawza "Il-Pulizija -vs- Orazio
sive Horace Spiteri" I-imsemmija Qorti sostniet - "Jekk il priguneria
fir-rigward ta' I-arrest preventiv tinqatax jew le, hija kwestjoni
diskrezzjoanli ghall-Ewwel Qorti (Artikolu 22 Kodici Kriminali Kap.9). Dan 1-artikolu jipprovdi lill-Qorti 'tista tqis'. Dan ifisser Ii
I-Qorti mhux obbligat Ii tqis. Issa mis-sentenza ma jirrizultax jekk
il-Qorti qiesetx jew le, kif kellha 1-fakolta' Ii tghameI fdan 1aspett, izda fic-cirkostanzi Ii 1-Ewwel Onorabbli Qorti ma tatx kaz
tar-recidiva, din il-Qorti tifhem Ii ghamlet sew illi ma dahlitx biex
taqta' 1-periodu ta' I-arrest preventiv jekk u kemm kien hemm minn
piena Ii infliggiet a termini taI-ligi."
Ma hemmx dubju ghaihekk illi 1-Qorti ta' kompetenza kriminali fiddiskrezzjoni kompleta taghha tista', meta tkun qed tiffissa 1- piena
ghar-rigward ta' individwu Ii jkun instab hati ta' reat, tiehu in
konsiderazzjoni z-zmien Ii 1-istess individwu ikun ghamel taht
arrest preventiv in konnessjoni ma' 1-istess reat. Il-Qorti pero'

Rik. Numru 576/97

ghandha tiddikjara b'mod car u inekwivoku jekk fil-fissazzjoni tal


piena haditx in konsiderazzjoni iz-zmien ta' I-arrest preventiv u
jekk 1-istess zmien ghandux jitnaqqas jew le. In effett fis-sentenzi
fuq citati tirrizulta cara 1-preokkupazzjoni tal-Qorti ta' I-Appell Ii
tinterpreta 1-intenzjoni ta' 1-ewwel Qorti jekk haditx jew le in
konsiderazzjoni iz-zmien ta' I-arrest preventiv, stante Ii 1-ewwel
Qorti ma semmiet xejn dwar 1-istess zmien;
Fil-kaz in esami il-Qorti ta' gudikatura kriminali fis-sentenza
imsemmija tal-4 ta Ottubru 1996 ma ddikjaratx jekk kienitx qed
tiehu konsiderazzjoni tal-periodu Ii r-rikorrenti ghamel taht arrest
preventiv. 11-Qorti lanqas ma ddikjarat jekk iz-zmien Ii r-rikorrenti
kien ghamel taht arrest preventiv kellux jitnaqqas mill-imsemmi
periodu ta' prigunerija Ii ghalih ir-rikorrenti gie ikkundannat. F'din
is-sentenza jidher Ii 1-Qorti ma tatx kaz ghall-periodu ta' Iarrest preventiv. In effett il-Qorti ghamlet referenza ghaI zieda filpiena in vista tar-recidiva; F'dan il-kaz ghalhekk la darba 1-Qorti ma qalet xejn dwar izzmien tal-kustodja preventiva, u la darba jidher Ii ma haditx
in konsiderazzjoni tali zm{en, jista' jkun Ii 1-piena Ii giet
applikata kienet minghajr it-tnaqqis ta' I-istess zmien ta' I-arrest
preventiv;
Hu minnu Ii kemm il-Konvenzjoni Ewropea kif ukoll il
Kostituzzjoni fost 1-eccezzjonijiet Ii jghamiu ghaI-privazzjoni talIiberta personali jsemmu I-arrest jew detenzjoni skond il-ligi ta'
persuna, sabiex din tigi migjuba quddiem 1-awtorita' legali
kompetenti fuq suspett ragonevoli Ii tkun ikkommettiet reat jew
meta jkun meqjus ragonevolment mehtieg biex jigi evitat Ii
tikkommetti reat jew Ii tahrab wara Ii tkun ghaiiiiet reafL.::arresc--- -preventiv huwa ghalhekk ukoll eccezzjoni kontemplata mil-ligi
ghad-dritt taI-liberta' personali;
F'dan ir-rigward pero' hi valida s-sottomissjoni tar-rikorrenti Ii hija
s-sentenza Ii finaiment tillegittima d-dubju ragjonevoli Ii fuqu jkun
sar I-arrest fl-ewweI Iok. Meta jkun hemm sentenza definittiva Ii
fiha 1-akkuzat jinsab hati, dik is-sentenza hi wkoll ilgustifikazzjoni taz-zmien kollu Ii 1-imputat ser jghamel privat
mill-liberta' tieghu inkluz dak il-periodu kemm huwa dam taht
arrest preventiv in konnessjoni ma' dawk 1-istess reati Iitaghhom Iakkuzat ikun instab hati. Meta jkun hemm sentenza definittiva u
meta din is-sentenza ma tghid xejn dwar iz-zmien ta' I-arrest
preventiv u ma jkun hemm ebda indikazzjoni Ii z-zmien ta' Iarrest preventiv ittiehed in konsiderazzjoni, ghandha tinghata Iinterpretazzjoni Ii z-zmien ta' I-

Rile. Nwnru 576/97

'

..

arrest preventiv ghandu jitnaqqas miz-zmien taI-kundanna ghaI


priguneria. Jekk ma jsirx hekk I-akkuzat ikun qed jghameI aktar
zmien milli jkun gie kkundannat fis-sentenza u dana certament imur
kontra 1-artikoli fuq indikati taI-Konvenzjoni Ewropea u taI
Kostituzzjoni;
Meta jigi stipuiat fsentenza Ii ittiehed in konsiderazzjoni z-zmien
ta' I-arrest preventiv u Ii dan iz-zmien ma ghandux jitnaqqas miz
zmien taI-kundanna, z-zmien ta' I-arrest preventiv ikun qed jigi
gustifikat u Iegittimat mill-istess sentenza. F'dan ir-rigward ghandu
ukoll jigi konsidrat Iimeta jkun hemm sentenza ta kolpevoiezza 1periodu komplessiv taz-zmien ta' I-arrest preventiv u taz-zmien tal
kundanna karcerarja fi kwalunkwe kaz ma jista' qatt jissupera 1massimu tal-piena stipuiat ghar-reat partikolari Ii tieghu 1-akkuzat
ikun gie misjub hati;
Meta, mill-banda I-ohra, fis-sentenza ma jkun hemm xejn specifiku
dwar iz-zmien ta' I-arrest preventiv jew ma jkun hemm xejn Ii jista'
jindika Ii 1-periodu ta' I-arrest preventiv ittiehed in
konsiderazzjoni, ma jkunx hemm din il-gustifikazzjoni u
legittimazzjoni u ghalhekk 1-akkuzat ikun ghamel periodu arrestat
minghajr ma hemm sentenza Ii tista jiggustifika tali periodu .
F'dan 1-ahhar kaz ghandu jigi kkonsidrat ukoll Ii fl-istess hin
ikun hemm sentenza Ii tkun iddikjarat il-koipevoiezza tieghu;

'

Barra minn hekk in vista tac-cirkostanzi fuq indikati u cioe' la


darba 1-Qorti ma ghamlet ebda dikjarazzjoni dwar iz-zmien Ii r
rikorrenti ghamel taht arrest, la darba Ii x'aktarx il-Qorti ma haditx
in konsiderazzjoni I-istess periodu u la darba Ii hawn ninsabu fil
kamp penali, ghandha dejjem tinghata u tigi applikata
1interpretazzjoni Ii hi I-aktar vantaggjuza u favorevoli ghall-imputat,
fdan il-kaz ghar-rikorrenti;
Fl-ahhar nett ghandu jigi rilevat illi fir-risposta taghhom I-intimati
jghamlu referenza ghaI xi periodi Ii r-rikorrenti kien mahrub mill
Habs. Jirrizuita pero' Ii dawn il-periodi kienu qabel u ghaihekk ma
ghandhomx x'jaqsmu maI-periodu ta' I-arrest preventiv in
kwestjoni;
In vista ta dan kollu t-taibiet tar-rikorrenti ghandhom jigu akkoiti
peress Ii huma gustifikati, u fl-istess hin I-eccezzjonijiet kollha
sollevati mill-intimati ghandhom jigu rigettati;
GhaI dawn il-motivi:

Rile. Numru 576/97


Tiddeciedi billi fl-ewweI Iok tichad I-eccezzjonijiet kollha sollevati
mill-intimati u billi fit-tieni lok tiiqa' t-talbiet tar-rikorrenti u
tiddikjara Ii I-interpretazzjoni tad-Direttur taI-Habs Ii ma jitnaqqasx
iI-periodu ta' I-arrest preventiv in kwestjoni timpiika Ii r-rikorrenti
ser jaghmel zmien itwal mill-piena komminata lilu fis-sentenza u
ghalhekk zmien Ii mhux kopert minn sentenza ta' Qorti kompetenti
u dana kollu bi ksur tal-artikolu 5(1)(a) tal-Konvenzjoni Ewropeja
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (Kap.319) u 1-Artikolu 34(1)(b) taI
Kostituzzjoni u ghalhekk tordna Ii 1-intimati jnaqqsu mill-periodu
msemmi fis-sentenza tal-4 ta Ottubru 1996 iI-periodu kollu kemm
ir-rikorrenti dam taht arrest preventiv u tordna Ii 1-istess intimati
jiehdu kull provediment necessarju u opportun fid-dawI ta' din is
sentenza;
Spejjez kollha kontra I-intimati kwantu ghal nofs kull wiehed.,,

Minn dik 1-istess sentenza appellaw id-Direttur tal-Habs u I-Avukat


Generali permezz ta' rikors ipprezentat fl-24 ta' Lulju 1997 Ii bih talbu Ii
din iI-Qorti joghgobha thassar u tirrevoka s-sentenza appellata u minflok
tichad it-talbiet tar-rikorr.ent bI-ispejjes taz-zewg istanzi kontra tieghu.

Ghall-appell imsemmi, ir-rikorrent appellat, ipprezenta risposta fit-30 ta'


Lulju 1997 Ii biha ssottometta r-ragunijiet tieghu in sostenn tat-talba
ghar-rigett ta' 1-imsemmi appell.

Wara Ii din il-Qorti ezaminat 1-atti processwali u hadet konjizzjoni tassottomissjonijiet kollha Ii saru fil-kors tat-trattazzjoni quddiemha, hija
issa qieghdha fil-posizzjoni Iitiddeciedi dan 1-appell kif serjinghad.

Rik. Numru 576/97

Fl-ewwel lokjinghad mill-ewwel illi din il-Qorti ma taqbel xejn mal-mod


kif giet deciza din il-kawza fi Prim'lstanza u dan essenzjalment ghallistess ragunijiet Ii jindikaw 1-appellanti fir-rikors ta' 1-appell taghhom,
kif ukoll ghall-motivi ohra.

Ghall-ahjar zvolgiment ta' din is-sentenza, din il-Qorti hija ta' 1-opinjoni
li 1-ahjar mod huwa illi jigu spjegati d-diversi aggravji ta' I-appellanti

wiehed wiehed serjatim u din il-Qorti tispjega f kull kaz ghaliex taqbel
perfettament maghhom.

Bl-ewwel u t-tieni aggravJ I taghhom, li huma relatati, 1-appellanti


jissottomettu illi I-ewweI Qorti jidher illi kienet taht 1-impressjoni ghal
kollox zbaljata li I-qorti ta' gurisdizzjoni kriminaii ghandha xi funzjoni Ii
bis-sentenza taghha tilleggittima o meno il-perjodu ta' arrest preventiv Ii
ghaiih seta' kien gie assoggettat 1-akkuzat qabel is-sentenza. Huma
jissottomettu illi I-arrest preventiv ma jigix Iegittimat b'xi sentenza ta'
kundanna taI-Qorti u

anqas

jigi

delegittimat

b'xi

sentenza

ta'

Iiberazzjoni. Kieku kien hekk kull arrest preventiv ikun awtomatikament


illegittimu semplicement ghaiiex 1-akkuzat eventwaiment jigi liberat.
Skond I-appellanti dana paiezament ma huwiex iI-kaz. Biex ikun
Iegittimu I-arrest preventiv, hu bizzejjed Ii fiz-zmien riievanti kien jezisti
suspett ragonevoii Ii I-arrestat ikkommetta reat u kien hemm ragunijiet Ii

10

""'

I - "

Rik. Numru 576/97

'

jiggustifikaw id-detenzjoni pendenti I-proceduri kriminaii. Waqt Ii ghassentenza fiI-meritu jehtieg il-prova minghajr dubbju dettat mir-raguni. ,
Ghalhekk ma hemm ebda kontradizzjoni bejn arres preventiv Iegittimu u
sentenza eventwali ta' liberazzjoni.

L-appellanti jissottomettu ghalhekk illi 1-Iegittimazzjoni ta' I-arrest


preventiv ma tohrogx mis-sentenza ta' kundanna jew liberazzjoni tassentenza fil-meritu izda temergi minn kienx hemm ragunijiet Iegittimi
fiz-zmien ta' I-arrest preventiv Iijiggustifikaw Ii 1-akkuzat ma jinghatax
il-liberta' provvizorja.

Fl-istess kuntest 1-appellanti jissottomettu illi ma hemmx dubbju illi


1- Qorti ta' I-Appell Kriminali ma kellha ebda obbligu li tiehu in
konsiderazzjoni 1-perjodu ta' arrest preventiv. Ma kellha ebda obbligu
li
tnaqqas il-perjodu ta' arrest preventiv.

Minn imkien ma jirrizulta Ii

..

----------

kellha xi obbligu tghid jew ma tghidx kenitx qed tiehu xi arrest preventiv
in konsiderazzjoni.

Ikkonsidrat fuq dan 1-aggravju:

Dawn 1-aggravji, fil-fehma ta' din il-Qorti, jirrigwardaw 1-aktar zball


fondamentali li hemm fis-sentenza appellata.

. ..

"..-

.J

11

Rik. Numru 576/97


In fatti jidher mill-istess sentenza illi wara illi 1-Ewwel Onorabbli Qorti
ghamlet riferenza ghall-Artikolu 22 tal-Kodici Kriminali kif ukoll ghal
tlett sentenzi illi inghataw mill-Onorabbli Qorti ta' I-Appell Kriminali,
Sede Inferjuri, waslet ghal zewg konkluzzjonijiet, li, din il-Qorti ma
mexxiliex tara fihom sekwenza logika .

L-ewwel koD.kluzzjoni Ii waslet ghaliha 1-Ewwel Onorabbli Qorti hija fis


sens illi qorti ta' kompetenza kriminali ghandha diskrezzjoni kompleta Ii
meta tkun qed tiffissa 1-piena tiehu in konsiderazzjoni jew ma tiehux iz
zmien Ii 1-istess individwu li_jkun ser jigi kkundannat ikun ghamel taht
arrest

preventiv

in

konnessjoni

ma'

immedjatament, ghaddiet biex tikkonkludi

1-istess
illi

dik

reat.

Imbaghad,

il-Qorti

pero'

"ghandha tiddikjara b'mod car u inekwivoku jekk fil-fissazzjoni tal-piena


haditx in konsiderazzjoni z-zmien ta' I-arrest preventiv u jekk 1-istess
zmien ghandux jitnaqqas jew le". In sostenn ta' din il-konkluzzjoni, 1Ewwel Onorabbli Qorti, ghamlet riferenza ghall-istess gurisprudenza
msemmija fis-sens Ii deherilha illi minn dawk is-sentenzi kienet tohrog
cara 1-preokkupazzjoni tal-Qrati Ii jkollhom jinterpretaw 1-intenzjoni ta'
1-ewwel qorti li tiehu jew le in konsiderazzjoni iz-zmien ta' I-arrest
preventiv meta dik il-qorti ma tkun semmiet xejn dwar dan
zm1en.

12

1-istess

:S. .:_; :.. -=..:_:..: .A ;. .:_:_;;1.:

:.lliJ

4.G.i .?'.....:..:.f

..s; '''>'""'

:=.) 6

:.....:.i:.JMO:..:.L .>

.... ,_. . _

..

.a....

Rik. Numru 576/97

Illi din hija, fiI-fehma ta' din il-Qorti, asserzJoru gratuwita, ghaiiex
apparti mill-fatt illi il-gurisprudenza taI-Qorti ta' I-Appell Kriminaii
(Sede Inferjuri) qatt ma esprimiet ruhha fl-istess sens Ii qed tesprimi
ruhha I-EwweI Onorabbli Qorti, wiehed ma jistax jaghti interpretazzjoni
Iill-Artikoiu 22 taI-Kodici Kriminaii oitre dik illi temergi mill-istess
Artikoiu.

L-istess Artikolu jhalli fiI-pjena diskrezzjoni taI-qorti ta' gurisdizzjoni


kriminali biex hi u tiffiss I-piena Iitisthoqq, "tista' tqis. fid-diskrezzjoni
taghha, kull zmien Ii tuiu 1-akkuzat kien inzamm f kustodja qabeI
ma nstab hati minhabba r-reat jew reati Ii bih jew bihom huwa jkun
akkuzat". Huwa ovvju Ii dak Ii jfisser dan I-Artikoiu m'huwa xejn
hlief Ii dik il- Qorti ghandha d-diskrezzjoni Ii jekk jidhriiha opportun
fl-iffissar taI- piena tnaqqas il-perjodu ta' I-arrest preventiv. Huwa
ovvju wkoll Ii m'hijiex obbiigata Ii tnaqqas I-arrest preventiv kuntrarjament ghaI dak illi qieghed jippretendi 1-appellat - u huwa
ovvju wkoll illi minn imkien ma jemergi fil-ligi illi jekk is-sentenza ma
tkun tghid xejn dwar jekk sarx tnaqqis jew le taz-zmien inkors f arrest
preventiv dan ghandu jgib bhala konkluzzjoni illi fi kwalunkwe kaz dak
il-perjodu ghandu jigi kkonsidrat bhala Ii ghandu jigi mnaqqas. Din ta'
1-Ewwel Qorti hija konkluzzjoni, kif inghad, kompletament gratuwita,
il-ghaiiex dak illi wiehed jistenna li jsib affermat f sentenza ta' qorti ta'
gurisdizzjoni kriminaii cioe', bhala

-a.u ...._x:.r

13

Rik. Numru 576/97

dikjarazzjoni huwa meta effettivament dik il-Qorti tkun naqqset izzmien ta' arrest preventiv imma mhux jekk ma tkunx naqqsitu. Fittermini ta' I- Artikoiu 22 taI-Kap. 9, tajjeb jew hazin, ir-regoia tidher
Ii hi Iit-tnaqqis miI-piena taI-perijodu ta, I-arrest preventiv hija xi
haga diskrezzjonali u certament mhux obbiigatorja. Il-konsegwenza
ta' dan hija Ii sakemm ma hemmx dikjarat fis-sentenza Ii qed jigi
provdut ghaI tali tnaqqis, wiehed jassumi Ii I-piena hi dik iffissata
minghajr tali tnaqqis. Jigifieri din il- Qorti ma tifuimx kif jekk qorti
ta' gurisdizzjoni kriminaii tkun fil- konsiderandi taghha iddecidiet Ii
ma tnaqqasx iI-perjodu ta' zmien ta' I- arrest preventiv ghandha
tddikjara dan tassattivament

fis-sentenza .

Ghandha invece, u

wiehed jistenna Ii taghmeI dan, tafferma illi qed tnaqqas dan iIperjodu jekk effettivament, bl-applikazzjoni ta' I-Artikolu

22,

tiddeciedi Ii tnaqqsu imma mhux vice versa.

L-unika okkazzjoni fejn jista' jkun hemm lok ghal interpretazzjoni w


intervent huwa meta jkun ovvju mis-sentenza stess jew mill-fatt li Ipiena nflitta maghduda mal-perijodu ta' I-arrest preventiv tkun teccedi
1- massimu tal-piena, Ii bilfors kienet 1-volonta' tal-qorti Ii jitnaqqas
1- perijodu tal-kustodja preventiva .

Imbaghad hemm it-tieni konkluzzjoni illi waslet ghaliha 1-Ewwel


Onorabbli Qorti u cioe' illi meta Qorti ta' gurisdizzjoni kriminali ma

14

Rik. Numru 576/97 .

issemmi xejn fis-sentenza dwar iz-zmien ta' I-arrest preventiv jew ma


jkun hemm xejn fis-sentenza illi jista' jindika li 1-perjodu ta' I-arrest
preventiv ittiehed in konsiderazzjoni, dan ikun ifisser illi ma jkunx gie
gustifikat u Iegittimat I-arrest preventiv u ghalhekk 1-akkuzat ikun gie Ii
ghamel perjodu arrestat minghajr ma hemm sentenza illi tiggustifika tali
perjodu .

Bir-rispett kollu lejn 1-Ewwel Onorabbli Qorti dan huwa spropozitu legali
ta' certa rilevanza; u dan ghar-ragunijiet ovvji. L-aktar raguni ovvja hija
Ii bl-istess argument ta; 1-Ewwel Onorabbli Qorti, kif effettivament
sewwa ssottomettew 1-appellanti, jekk ikun hemm sentenza liberatorja,
il- konkluzzjoni Ii wiehed ghandu necessarjament jasal ghaliha hija illi
1- arrest preventiv ma jkunx gie gustifikat u legittimat. Dan kollu
pero' huwa mibni fuq premessi legali zbaljati kif ser jigi spjegat.

Kif sewwa gie sottomess mill-appellanti, fil-kaz ta' 1-es preventiv

ii- legittimazzjoni tieghu wiehed irid ifittixha fid-disposizzjonijiet ta'


I- Artikolu 5 (1) (c) u 5 (3) tal-Konvenzjoni Ewropea waqt Ii gharrigward tal-Kostituzzjoni wiehed irid ifittixha fid-disposizzjonijiet ta'
1-Artikolu 34 (1) (f) (3) ta' 1-istess Kostituzzjoni. Ghall-kuntrarju, iddetenzjoni in forza ta' sentenza hija wahda gia' gustifikata minghajr 1ebda htiega ta' xi tip ta' gustifikazzjoni jew legittimazzjoni ulterjuri
bil-fatt stess tas-

15

"

. ..

--

Rik. Numru 576/97

sentenza u dan a tenur ta' 1-Artikolu 5 (1) ta' 1-istess Konvenzjoni u ta'
1- Artikolu 34 (1) (b) tal-Kostituzzjoni .

Fil-fehrna ta' din il-Qorti, jemergi bl-aktar

mod

appellata illi 1-Ewwel Onorabbli Qorti naqset illi

car

mis-sentenza

tirrikonoxxi

d-

distinzjoni fundamentali 1i tezisti bejn il-kuncett ta' arrest preventiv kif


huwa kontemplat u regolat fl-Artikoli 5 (1) (c) tal-Konvenzjoni Ewropea
u fl-Artikolu 34 (1) (f) tal-Kostituzzjoni, w il-kuncett 1-iehor ta'
privazzjoni tal-liberta' personali in segwitu ghal kundanna minn Qorti, Ii
huwa kontemplat u regolat, f ukoll salvagwardat, fl-Artikolu 5 (1) (a) talKonvenzjoni Ewropea u 1-Artikolu 34 (1) (b) tal-Kostituzzjoni. Kif
sewwa jissottomettu 1-appellanti, I-arrest preventiv u 1-karcerazzjoni wara
kundanna, huma zewg ragunijiet separati Ii jiggustifikaw telfien legali u
legittimu tal-liberta' personali ta' 1-individwu, u ma hemm ebda htiega
illi biex raguni wahda tkun valida trid eventwalment tinkorpora ruhha firraguni 1-ohra.

Biex tispjega ruhha ahjar, din il-Qorti, tghid illi taqbeI perfettament massottomissjoni li saret illi I-arrest preventiv ma jsirx Iegali biss jekk Iarrestat u eventwalment processat jinstab hati w il-perjodu ta' I-arrest
jitnaqqas mis-sentenza, izda I-arrest preventiv jibqa' Iegaii jekk ikunu
jissussistu 1-kundizzjonijiet Ii jiggustifikawh fiz-zmien meta jsir u

16

.. ,,_.;.. ;--;-.. ,.. ,..... .,,..... _.,..,.... ,..

'" :

- - ... ...,, .... . ;.._,,,,...

...

;"

,,....

... ..

Rik. Numiu 576/97

'

sakemm jibqa' in vigore u dana indipendentement mill-ezitu tassentenza finaii.

F'dan is-sens jigi wkoll affermat illi biex detenzjoni tkun kontra I
Kostituzzjoni jew kontra I-Konvenzjoni Ewropeja, din trid tkun
detenzjoni li ma tkunx koperta bI-ebda wahda mid-derogi ghaI-liberta'
. personali kontempiati bI-Artikoii 34 taI-Kostituzzjoni u 5 (f) taI
Konvenzjoni. Il-konsegwenza ta' dan hija Ii biex Qorti tikkonkludi Ii
detenzjoni Iima kenitx kostituzzjonali, din necessarjament trid issib lidik
id-detenzjoni kienet tivvjoia 1-Artiko1u 34 kollu kemm hu taI
Kostituzzjoni u/jew 1-Artiko1u .5

! 1:1- e hu taI-Konvenzjoni u

mhux hiss Ii dik id-detenzjoni ma tkunx koperta minn wiehed missubincizi ta' dawk l-Artiko1i, ghaliex dan iI-fatt, wahdu, ma jfisser
xejn, jekk imbaghad id-detenzjoni tkun koperta b'xi sub-inciz iehor.

Din iI-Qorti ma jidhriiiex illi ghandha ghalfejn ittawwal fuq dan il-punt
iI-ghaiiex ghaiiha huwa ovvju bizzejjed. Qed jigi affermat ghal
precizjoni illi kienet skorretta I-EwweI Qorti meta abbinat iI-Iegittimita'
ta' I-arrest preventiv mas-sentenza finali, 1-ghaliex ghall-arrest preventiv
huwa bizzejjed is-suspett ragonevoli u ghall-kontinwazzjoni tieghu jew
kustodja kawte1ari huwa bizzejjed li jkun hemm ragunijiet illi
jiggustifikaw illi ma tinghatax il-liberta' provvizorja.

17

Kwalunkwe

Rik. Numru 576/97

sentenza

sussegwenti

definittiva,

kemm

liberatorja,

kif

ukoll

kundannatorja, bI-ebda mod ma tista' tirrendi illeggittimu dak illi kien


indipendentement u Iegalment legittimu.

Ikkonsidrat:-

Hemm izjed minn hekk pero' . Jekk wiehed josserva sewwa r-rikors
promotorju taI-gudizzju, ghandu jinduna illi d-difensur tar-rikorrent
\

qaghad attent Ii ma jattakkax bhala tali I-Artikoiu 22 taI-Kodici


Kriminaii, kif anqas essenzjament ma hu qieghed jitlob dikjarazzjoni
illi s-sentenza taI-Qorti ta' I-Appell Kriminaii kienet tivvjoiaiu ddrittijiet fundamentaii tieghu, imma qieghed jitlob id-dikjarazzjoni illi
min zbalja kien id-Direttur taI-Habs illi ta interpretazzjoni Iis-sentenza
taI-Qorti ta' I-Appell Kriminaii fis-sens illi din appiikaha bhala Ii, in
forza taghha, ma ghandux inaqqas I-arrest preventiv, bil-konsegwenza
Ii r-rikorrent appellat ser jigi jaghmeI

zmien itwaI mill-piena

komminata liiu bis sentenza u Ii dan, bhaia konsegwenza, jgib ilksur ta' I-Artikoii msemmija minnu fl-istess att promotorju taI-gudizzju
.

Din iI-Qorti sincerament thossha preokkupata biI-mod kif giet postuiata t


taiba tar-rikorrent appellat specjalment tenut kont illi s-sentenza ta' I
Onorabbii Qorti ta' I-Appell Kriminaii Ii biha gie kkundannat ghall-erba'

18

Rile.Numru 576/97

snin prigunerija ma kienet xejn hlief konferrna ta' sentenza moghtija


mill-Qorti taI-Magistrati Ii ukoll kienet ikkundannatu ghall-erba' snin
prigunerija u wkoll fiha ma kien hernrn assoiutament xejn x'jindika
dwar jekk ghandux ilcun hemrn tnaqqis taz-zrnien inkors f arrest
preventiv.

..

Dana qed jinghad iI-ghaiiex huwa riievantissimu I-fatt illi meta 1-appellat
gie kkundannat erba' snin prigunerijamill-Qorti taI-Magistrati

intei-porici-appell quddiem il-Qorti ta' I-Appell Kriminaii (Sede Inferjuri) -

19

minn irnkien ma jidher Ii wahda miI-Ianjanzi tieghu kienet illi ssentenza appellata kienet difettuza billi ma kenitx tindika Ii ghandu
jitnaqqas iI- perjodu Ii hu ghamel taht arrest preventiv .Anzi jidher Ii
ghameI sottomissjonijiet ohra dwar piena imma mhux f dan il-kuntest
imsemmi. F'dan is-sens, din il-Qorti thoss illi ghaikemm hija xorta
wahda ser tibqa' ghaddejja b'dan 1-appell, ghandha tissenjaia - anki
ghal-futur - illi 1- appellat kellu
illi

rimedju konsistentifil-possibbiiita'

jaghmel sottomissjonijiet lill-Qorti ta' I-Appell

Kriminaii fis-sens Ii mill-piena nflitta fuqu mill-Qorti tal-Magistrati


kellu jitnaqqas iz-zmien ta' I-arrest preventiv. Dana jidher illi naqas illi
jaghmlu. L-aghar pero', huwa 1-fatt illi 1-azzjoni ta' 1-appellat giet
invece diretta kontra d-Direttur tal-Habs li skond 1-appellat ghandu
jirrispondi talli ta interpretazzjoni, skond hu, hazina ta' dak illi hemm
kontenut fis-sentenza appellata.

,..

1' 1

'.
'
"

' '

I '

.
,

.....

'

.:

Rik.Numru 576/97

Din il-Qorti ma tistax tara kif dan 1-argument jista' jigi sostnut jew kif
wiehed seta' jistenna 1i d-Direttur tal-Habs japplika s-sentenza ta' I
Onorabbii Qorti ta' I-Appell Kriminali Sede Inferjuri b'mod differenti
minn kif kienet redatta. Skond I-appellat id-Direttur taI-Habs imissu
arroga ghalih drittijiet illi jara illi tigi skontata piena anqas minn dik Ii
effettivament giet inflitta mill-Qorti ta' I-Appell Kriminaii (Sede
lnferjuri). Dana evidentement ma huwiex korrett. Anzi din il-Qorti
tafferma illi kien ikun qieghed jagixxi bI-aktar mod irregoiari w abbuziv
id-Direttur tal-Habs kieku ghamel dak illi qed jippretendi li jmissu
ghameI ir-rikorrent appellat.

Dan huwa wiehed mill-aspetti sfortunati tas-sentenza appellata ghaliex,


evidentement, bilfors Ii sfugga lill-ewwel Onorabbli Qorti illi I
konkluzzjoni taghha essenzjaiment tfisser illi ghax id-Direttur tal-Habs, Ii
kontra tieghu giet diretta I-azzjoni odjema, osserva skrupolozament u
kkonforma ruhhu mas-sentenza ta' 1-0norabbli Qorti ta'

I-Appell

Kriminali (Sede Inferjuri), liema validita' ta' 1-istess sentenza mhix


qieghdha "ut sic" tigi kontestata, gie illi qed jivvjoia d-drittijiet umani
reklamati mill-appellat, mentri Ii kieku 1-istess Direttur injora dak Ii tghid
il-ligi u effettivament dak illi kienet tghid is-sentenza ta' 1-imsemmija
Qorti, w applika piena differenti minn dik inflitta mill-imsemmija Qorti,

20

_. _....._

-- "-
.,

__ __

- -- - - -. : ..

:_.;ii ,.:..- - . -. -

. .. . ..

--

..

-.-------

- ------ ---.- - --

.,t, : .\'

Rik. Numru 576/97

kien ikun qed jaghmeI xi haga lodevoii u konformi maI-ligi sottomissjoni Ii evidentement mhux korretta.

In konkluzzjoni, u biex tirrikapitoia, din il-Qorti ser tispjega kif tara Ii


hija I-posizzjoni Iegaii f'din iI-materja u taghlaq il-kaz hawnhekk.

1.

FI-ewweI Iok, hija tafferma illi I-ligi taghna kif inhi u sakemm tibqa'
kif inhi, I-Artikoiu 22 taI-Kodici Kriminali ma tobbligax Iill-Qorti ta'
gurisdizzjoni Kriminali illi hi u tiffissa I-piena, biI-fors, ghandha tiehu in
konsiderazzjoni z-zmien ta,' kustodja preventiva u tnaqqas I-istess millpiena Ii tkun ser tinfliggi. Effettivament ghandha zewg xelti u t-tnejn
huma fid-diskrezzjoni assoiuta taghha, u cioe' jew Ii tiehu tali zmien ta'
kustodja preventiva in konsiderazzjoni, u s'intendi f'daI-kaz wiehed ikun
jistenna affermazzjoni f'dan is-sens fis-sentenza appellata, jew Ii ma
tiehux tali konjizzjoni u f'dan is-sens, ghaikemm forsi jkun aktar
desiderabbii illi jkun hemm affermazzjoni reiativa, -din pero' mmn
imkien ma hija tassattivament rikjesta miI-Iigi u dan kuntrarjament ghal
dak Iiaffermat I-ewweI Onorabbli Qorti.

2.

Fit-tieni Iok din iI-Qorti tafferma illi I-arrest preventiv u I-kustodja


preventiva huma regoiati kemm mill-Kostituzzjoni kif ukoll millKonvenzjoni Ewropea separatament u indipendentement mill-eventwali

21

..... .-. . .
Rik. Numru .576/97

sentenza Ii tista' tinghata, Ii tista' tkun wahda liberatorja kif ukoll


kundannatorja. 11-fatt Iitista' tinghata sentenza liberatorja ma jfissirx
illi I-arrest preventiv u I-kustodja preventiva sfaw deiegittimati, kif
Ianqas ifisser illijekk ikun hemm kundanna din ghandha tigi
interpretata bhaia li ghandha bhaia konsegwenza I-Iegittimazzjoni w
il-gustifikazzjoni ta' I- arrest u taI-kustodja preventiva, jew Ii IIegittimazzjoni u gustifikazzjoni ta' I-arrest u kustodja preventiva
jiddependu mit-tnaqqis taI-perijodu inkors f din il-kundizzjoni millpiena.

3.

Kien ikun 1-akbar kontn-sens kieku wiehed kellu


jikkondona 1-agir tad-Direttur tal-Habs, li prezentat

__

b'sentenza tal-Qorti Ii kienet tipprefiggi


.- _,,
piena specifika, huwa jiddeciedi illi 1-hati kkundannat ghandu
,

jiskonta piena anqas minn dik indikata fl-istess sentenza.

GhaI dawn il-motivi 1-appell qed jig i akkolt, is-sentenza appellata qed tigi
revokata fl-intier taghha, it-taiba tar-rikorrent appellaLkontenuta...fir-

---

rikors promotorju tal-gudizzju qed tigi respinta, fiiwaqt li.qed jigu aklcl.--. -

-- .
1-eccezzjonijiet ta' 1-appellanti u dana kollu bl-ispejjes taz-zewg istanzi a
.. ...- ---- ---------- --- - --..

kariku tar-rikorrent appellat.

Deputat Registratur
rf.

22