Vous êtes sur la page 1sur 2

Rok akad.

010l20l1

Informatyka w Zarzdzaniu - SN

Prrykadowy projekt malej bazy danych


Utworzy baz danych lVc rzdziownia.
Cel bary - rejestracja ruchu wypoyczanych i zwracanych narudzi.
Za|oenia:
.l. Pracownicy legitymuj si wyksztaceniem zawodow)'m o rnych kwalifikacjach.
* Zatrudnieni s w kilku dziaach wchodzcych w skad zakadu'
* Wielu pracownikw ma ten sam zawd i wielu pracuje w danym dziale'
W narzdziowni znajduje si wiele pozycji danego typu narzdzia.
.i. Pracownicy rnog wpoycza wiele narzdz|
* Kazdy pracownik reprezentujcy dan grup Zawodow moe Wpoyczy kade
nandzie znajdujce si w Narzdziowni* Uszkodzone w trakcie pracy narzdzia' odnotowywane s przy zvwocie'

Projektowanie: naley rozrysowa roboc struktur bazy (na kartce papieru lub w
programie Excel) wskazujc na rodzaj powiza pomidzy tabelami.

Krok

1.

Krok

2.

Krok

3.

Podajemy tabele jakie powinny majdowa si w bazie.


Tl Dziay; Zawody; Pracownicy; Narzdzia; Pozycje oraz tabel lypoyczenia

Naley wypisa pola (abuty) wszystkich tabel, jakie powinny zosta zapisane w bazie'
np. - dla tabeli Pracownicy {Id1racownika; Imi; Nazwisko; Tel kom).
- dla tabe|i Dziy (Id-dziau; Narwa dziau); itd.

Analizujemy zwizki jakie mog zachodzi pomidzy tabelami. okrelamy pomidzy jakimi
tabelami nale wprowadzi tabe\ czc,ktra rozwie problem relacji n: n.
Wstawiamy dodatkowe pola kluczy obcych w powizanych tabelach.

Tworzymy baz w programie Access


Otwrz pus baz w programie MSAccess i nazwij plik Narzdziownia.

Jako pierwsze utwrz tabele sownikowe (Dziay; Zawody). W widoku projektu


wprowad wymagane po1a dla tabel i wybierz odpowiednie typy danych przechowywanych
1.

pl (rozmiar; format itd.).


w kolumnach tabeli, opis oraz list waciwoci
Przed zapisem wstawiamy klucz podstawowy dla kazdej z tabel.
2.

Kolejno w bazie utwrz tabe|e podrzdne, nadrzdne (Narzdzia, Pracownicy, Pozycje-

Wybierz typy pl, ustaw atrybuty.

3. Jako ostatni' w celu ronvizania relacji n: n, wprowad tabel czc tu:. }lypoyczenia-

Umie w niej oprcz pl wasnych tabeli np. Daty wpoyczenirl i Da nrotu oraz pole
Narz sprcnune z typem danych Tak4\ie' Wstaw taice klucze obce tabel Pracownicy i
Pozycje.
4. Ustarrw relacje pomidzy wszystkimi tabelami.

W celu zapewnienia poprawnocirelacji

miedzy rekordami powizanych tabel wcz pole Wymuszaj wizy intepyalnoci.


5. Wypen tabele sownikowe (Dziay i Zawody) otaz tabel
przykailowe dane do tabeli Pr acownicy (dwa rekordy)-

Narldlia. Wprowad

|Jwaga: I|idok zbudowanych prawidowo relacji pomidzy podstawowymi labelami bazy


Narztlziownia zostanie wywietlonyna rzutniku (ub przedslawiony w innej Jbrmie na
zaiciach).

WNE-KMI - D.Claza

Rok akad. 010l011

lnformatyka w Zarzdzaniu - SN

formulaz kolumnowy o nazwie For-Pracownicy, suzcy do wprowadzania


danych o pracownikach. Wybierz wszystkie pola' Przekszta pole ld'zau,odu i Id dzialu na
. Utwrz

pola kombi. Wprowad kolejne dwa rekordy za pomoc utworzonego formularza.

Na podstawie tabel Pozycje t Narztlzia wykonaj kwerend, wybierajc pola ld1ozycii;


Nazwa narzdzia i Data ktsacji' ktra umoliwi wykazanie tylko narzdzi bdcych na
stanie. Jako kryterium dla pola Data_kttsacTl wpisz Is Null. Zapiszjako Kw-Data-kasacji.
7.

8. W oparciu o Iabe| lypoyczenia wykonaj formularz, ktry bde shzy ewidencji


wypoyczanych narz'dzi. Zapisz jako Fo*wypoyczenia. Wzr poniej. Zwr uwag na
wywietlone poczone pola Imi i Nazwisko oraz pole z nazw Dziau, w.ktrym zatrudniony
jest dany pracownik. W tym celu we waciwociach
pl, nale wybra Zrdo wiersza i ...
w konstrtorze SQL utworzy odpowiednie kwerendy.
J h".josQt ' K"n't-ko'

w''' E

[rE_-

lB

J ro e k.mb
]d-F.o'*n

ld-P.con

lia

E
DdE daaie ]rft
u]9Ysl*h
IdJrao*n';
rdlo6rfu.tJ'''.'
lsk rD]d.n.''''''
TYp dla {'eGy '
' ' ' ' ' ' Thda/x}Erend
7rdb aEE?'/ ' ' ' ' ' ' ' '
Xo]timl7am'''' .'''' r
ograr? do E '
''''., T.k

Waciwociptlla

Kwerenda SQ,L

l;

3 WPdzydti.azei

EE

wypoczenja narzdzi
ib!.*sk

jal

r'brdzie:

!l

oat..sllEyla:

Widok utworzonego Jitrmularza

9. Utwrz raport

""^'a't T--

!
L'

rEEl'

grupu.jcy pracownikw wg Dziaw

1o

(Wbierz Dzia, Imi i Nazwisko).

Posortuj wg Dziu i wg Naxwiska.


10' Wykonaj kwerend, ktra bdzie wybieraa wypoyczone narzzia przez pracownikw.
Wybierz pola Na 7wisko; Imi; Data_wypo1lczenia;Naz;wa narzdzia' Zapisz jako

Kw-R-Wypoyczenia.

11. Na podstawie kwerendy Kw_R_Wyporyczenia utwrz raport wykazujcy lypoczenia


narzdzi przez pracownikw. Dokonaj podsumowania liczby wrypoyczonych sztd<. Zapisz

jako Rap liczba_wypoycze.

Urvaga: osoby, ktre z rnych ptzyczyn nie bd mogy uczestniczy w zajciach' musz
wykona zadanie w domu i na kolejnych wiczeniach zaprezentowa projekt.
7'

yc:enitt lli Rtrlo'snl,c h Sll,i q t LIrielkanoc

#x,
J -' '
.r

rsrab

WNI]-KMI - D.(ilazu

ny't' h