Vous êtes sur la page 1sur 18

ONLY UNITED POLICY

DATE
VEHICLE NO.
GROSS OD
11/3/2015 RJ14-BV-5411
0
11/8/2015 RJ-14-HB-1695
844
11/10/2015 RJ-29-2M-1140
464
11/10/2015 RJ-14-BY-4987
455
11/14/2015 RJ-14-XB-0702
463
11/16/2015 RJ-14-BS-5450
99
11/17/2015 RJ-14-DD-2429
0
11/17/2015 RJ-14-DC-5645
0
11/18/2015 RJ-14-DC-9874
503
11/24/2015 RJ-14-DC-2663
499
11/24/2015 RJ-14-SC-5994
0
11/28/2015 RJ-14-DC-5334
558
11/28/2015 RJ-14-CH-5183
3523
11/29/2015 RJ-14-50M-7699
77
11/29/2015 RJ-14-LS-1965
165
12/1/2015 RJ-14-JB-0387
526
12/4/2015 RJ-14-5C-3656
0
12/4/2015 RJ-14-JB-5136
386
12/4/2015 RJ-14-RS-6993
285
12/6/2015 RJ-14-49M-2719
98
12/8/2015 RJ-14-BD-1077
229
12/8/2015 RJ-14-UB-8732
0
12/8/2015 RJ-14-GD-0764
2649
12/1/2015 RJ-14-SM-0011
167
12/12/2015 RJ-14-BY-8919
338
12/12/2015 RJ-14-SF-1296
0
12/14/2015 RJ-14-SJ-0535
108
12/14/2015 RJ-14-JS-9658
127
12/17/2015 RJ-14-WS-1881
419
12/17/2015 RJ-14-BF-1487
0
12/17/2015 RJ-14-SP-6070
177
12/23/2015 RJ-14-BQ-0497
402
12/23/2015 RJ-14-JS-7369
225
12/24/2015 RJ-14-CC-5316
0
12/23/2015 DL-8C-CK-4868
0
12/24/2015 RJ-14-47M-2433
0
12/29/2015 RJ-14-HB-2783
397
12/29/2015 RJ-14-BT-6764
352
12/30/2015 RJ-14-GE-0430
1319
12/31/2015 RJ-14-R-1244
0
12/31/2015 RJ-14-DE-1242
483
12/31/2015 RJ-14-R-7978
0
12/31/2015 RJ-14-DE-2913
532

16869

1/1/2016
1/1/2016
1/5/2016
1/5/2016
1/6/2016
1/9/2016
1/9/2016
10/10/2016
1/12/2016
1/20/2016
1/21/2016
1/21/2016
1/27/2015
2/2/2016
2/2/2016
04-02-216
2/5/2016
2/6/2016
2/9/2016
2/9/2016
2/9/2016
2/16/2016
2/24/2016
2/25/2016
2/25/2016
2/26/2016
2/26/2016
2/29/2016
3/3/2016
3/3/2016
3/3/2016
3/4/2016
3/10/2016
3/10/2016
3/10/2016
3/10/2016
3/12/2016
3/13/2016
3/14/2016
3/15/2016
3/17/2016
3/17/2016

RJ-14-KB-3172
RJ-14-C-2804
RJ-14-XB-9563
RJ-14-BY-3772
RJ-14-LS-2683
RJ-14-VS-6203
RJ-02-C-3069
RJ-14-BD-6368
RJ-14-22M-6359
RJ-14-GA-3778
RJ-14-BD-9087
MH-02-JA-9862
RJ-14-RB-6142
RXP-3417
RJ-14-DD-0190
RJ-14-DF-9514
RJ-14-BR-1872
RJ-45-SA-8998
RJ-14-AB-4681
RJ-14-DH-0027
RJ-14-BB-8588
RJ-14-LB-1274
RJ-14-BR-7486
RJ-14-DG-3764
RJ-14-HB-3174
RJ-14-DG-9096
RJ-14-NB-0494
RJ-14-BS-7333
RJ-14-BK-0246
RJ-14-C-6958
RJ-14-DE-1215
RJ-14-DG-8432
RJ-14-KB-6497
RJ-14-ZB-0564
RJ-14-TB-9896
RJ-14-DE-1292
RJ-14-NB-2261
RJ-14-53M-3457
RJ-14-DG-3910
RJ-14-NB-4570
RJ-14-SA-8407
RJ-14-AB-3185

429
0
1187
412
110
310
0
304
0
0
240
0
2478
0
499
421
307
1284
347
1267
266
375
366
412
389
430
459
165
322
0
455
515
306
482
1475
424
402
177
451
283
141
321

3/17/2016 RJ-14-DE-1293
3/18/2016 RJ-14-DG-5868
3/18/2016 RJ-14-BH-2074
3/20/2016 RJ-14-PS-8157
3/20/2016 RJ-14-WS-7821
3/20/2016 RJ-14-WS-7821
3/24/2016 RJ-14-DG-9356
3/24/2016 RJ-14-BR-0033
3/24/2016 RJ-14-DG-9355
4/6/2016 RJ-14-BR-1397
4/6/2016
RJ-14-DJ-4574
4/7/2016 RJ-14-DG-5894
4/9/2016
RJ-14-DJ-3270
4/9/2016 RJ-14-DG-6802
4/9/2016 RJ-14-BU-3455
4/10/2016 RJ-14-DF-3816
4/10/2016 RJ-14-34-SD-2201
4/10/2016 RJ-14-BQ-1282
4/10/2016 RJ-14-BT-6920
4/10/2016 RJ-14-DA-5834
4/13/2016 RJ-14-DJ-2902
4/16/2016 RJ-14-TB-4586
4/16/2016 RJ-29-SL-5058
4/17/2016 RJ-14-TS-5100
4/18/2016 RJ-14-VB-3307
4/20/2016 RJ-14-CC-9991
4/21/2016 RJ-14-DE-7979
4/28/2016 RJ-05-SL-2725
4/29/2016 RJ-14-DG-5838
5/2/2016
RJ-29-SL-8229
5/5/2016 RJ-14-QB-7609
5/7/2016 RJ-14-BH-0147
5/11/2016 RJ-14-BD-3163
5/11/2016 RJ-14-SY-0443
5/11/2016 RJ-14-SC-0556
5/13/2016 RJ-14-BE-5794
5/13/2016 RJ-14-DK-6558
5/15/2016 RJ-18-GA-2431
5/18/2016 RJ-14-FS-3562
5/22/2016 RJ-29-SL-5911
6/1/2016 RJ-14-HB-2400
6/1/2016
BABLU
6/1/2016
RJ-14-DJ-1642
6/2/2016 RJ-14-BW-2881
6/2/2016 RJ-14-WB-8607

590
515
325
268
0
325
504
298
504
341
405
357
444
397
287
557
280
322
429
501
703
2258
340
704
372
2042
550
402
481
408
311
308
422
211
158
335
509
1357
213
456
343
340
588
346
393

6/2/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/12/2016
6/12/2016
6/16/2016
6/16/2016
6/17/2016
6/17/2016
6/24/2016
7/1/2016
7/7/2016
7/7/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/14/2016
7/14/2016
7/15/2016
7/17/2016
7/17/2016
7/17/2016
7/17/2016
7/21/2016
7/22/2016
7/23/2016
7/24/2016
7/29/2016
7/29/2016
7/30/2016
7/30/2016
7/30/2016
7/31/2016
8/1/2016
8/3/2016
8/5/2016
8/6/2016
8/6/2016
8/7/2016
8/7/2016
8/7/2016
8/10/2016
8/10/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/13/2016

RJ-14-BU-3265
RJ-14-SR-0754
RJ-14-LB-0262
RJ-14-DK-5378
RJ-14-BA-7131
RJ-29-SJ-6903
RJ-14-DK-5470
RJ-14VB-7347
RJ-14-VB-8190
RJ-14-DN-4070
RJ-14-DN-3528
RJ-14-DG-3245
RJ-14-DJ-1587
RJ-14-DP-0044
RJ-29-SL-1598
RJ-14-KS-8508
RJ-14-CM-4940
RJ-14-DP-0094
RJ-14-BN-2923
RJ-14-DK-8771
RJ-14-HB-2522
RJ14 0041
RJ-14-DP-4255
RJ-14-DK-3005
RJ-14-VB-1697
RJ-14-VS-7101
RJ-14-XS-9353
RJ-14-SC-1346
RJ-14-BK-1334
RJ-14-NB-8985
RJ-14-BY-3216
RJ-14-YS-9728
RJ-14-DP-2969
RJ-14-DJ-1546
RJ-14-UK-2005
RJ-14-BY-3218
RJ-14-BX-8499
RJ-14-WB-8537
RJ-14-SN-0547
RJ-14-CC-2388
RJ-14-DJ-1944
RJ-14-SC-5901
RJ-14-DQ-3546
RJ-14-DQ-4210

346
122
322
543
321
429
471
556
320
461
567
485
579
756
447
190
0
510
291
1595
415
780
936
1539
312
442
127
184
1618
192
408
281
177
344
550
203
375
308
357
155
197
536
202
558
559

8/13/2016 RJ-14-CD-8095
8/13/2016 RJ-14-BS-7338
8/19/2016 RJ-14-DN-3581
8/24/2016 RJ-14-DH-5623
8/25/2016 RJ-14-LB-8027
8/25/2016 RJ-14-SN-2461
8/25/2016 RJ-14-DP-7437
8/27/2016 RJ-14-HS-3108
8/28/2016 RJ-14-XB-6775
9/6/2016
RJ-14-BL-5206
9/10/2016 RJ-14-BZ-1323
9/11/2016 RJ-14-BV-2026
9/11/2016 RJ-14-DJ-1997
9/11/2016 RJ-14-VS-3030
9/12/2016 RJ-14-43M-9380
9/12/2016 RJ-14-BZ-2649
9/13/2016 RJ-14-SW-6707
9/15/2016 RJ-14-GB-9494
9/18/2016 RJ-14-GF-3205
9/18/2016 RJ-14-VB-0885
9/19/2016 RJ-14-ZB-2685
9/21/2016 RJ-14-GE-6521
9/21/2016 RJ-14LB-2535
9/21/2016 RJ-14-ZB-0541
9/21/2016 RJ-14-AS-4641
9/21/2016 RJ-14-LB-1189
9/21/2016 RJ-14ZS-5069
9/21/2016 RJ-14-BK-4276
9/22/2016 RJ-14-NB-9137
9/22/2016 RJ-14-BB-0673
9/25/2016 RJ-14-1R-2229
9/25/2016 RJ-14-DQ-3441
9/26/2016 RJ-14-QS-8070
9/27/2016 RJ-14-UC-0628
9/28/2016 RJ-14-SG-1029
9/29/2016 RJ-14-UD-1716
9/29/2016 RJ-14-WB-2099
9/29/2016 RJ-14-HB-2507
9/30/2016 RJ-14-FDR-9683
9/30/2016 RJ-14-7C-1059
9/30/2016 RJ-14-AB-7148
10/1/2016 RJ-14-BQ-8897
10/1/2016 RJ-14-DR-9620
10/1/2016 RJ-14-SC-6915
10/1/2016 RJ-14-BH-4514

795
190
0
552
375
0
509
514
409
162
340
293
515
306
137
339
124
915
1940
399
354
2052
359
295
146
181
163
246
668
251
1256
456
176
5391
510
6168
411
345
496
0
427
427
427
0
290

10/1/2016
10/1/2016
10/6/2016
10/6/2016
10/7/2016
10/7/2016
10/7/2016
10/8/2016
10/8/2016
10/8/2016
10/9/2016
10/9/2016
10/9/2016
10/9/2016
10/9/2016
10/9/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/12/2016
10/12/2016
10/12/2016
10/13/2016
10/13/2016
10/13/2016
10/13/2016
10/13/2016
10/13/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/15/2016
10/15/2016
10/15/2016
10/15/2016
10/15/2016
10/16/2016
10/16/2016
10/16/2016
10/16/2016
10/18/2016
10/18/2016

RJ-14-SQ-2177
RJ-14-BW-4046
RJ-14-ZB-3827
RJ-14-SN-1755
RJ-14-TB-2054
RJ-32-SE-2130
RJ-14-DB-0953
RJ-14-LS-1385
RJ-14-DT-0676
RJ-14-DT-0671
RJ-14-DA-3026
RJ-14-SD-2014
RJ-14-BR-7610
RJ-14-NS-4242
RJ-14-DG-5832
RJ-06-AS-8306
RJ-14-ZB-7170
RJ-14-GF-4719
RJ-14-BZ-5817
RJ-14-ZB-7188
RJ-14-JS-1810
RJ-14-1M-8321
RJ-14-DP-3491
RJ-14-ZB-7242
RJ-14-PS-6118
RJ-14-LS-2628
RJ-14-BC-9186
RJ-14-RB-4424
RJ-14-RS-1645
RJ-29-SA-6025
RJ-14-DT-3178
RJ-14-BA-7597
RJ-14-AB-2721
RJ-14-BZ-9178
RJ-14-ZB-8083
RJ-14-DL-1336
RJ-14-50M-6389
RJ-14-ZB-7350
RJ-14-DT-6919
RJ-14-RS-3182
RJ-25-SH-8330
RJ-14-WB-4900
RJ-14-RS-7280
RJ-14-RS-5817
RJ-14-AS-0210

142
311
382
126
4373
351
338
162
751
637
509
0
427
253
426
339
338
2615
334
338
183
0
514
287
143
253
267
0
99
164
408
147
849
295
339
392
0
339
322
253
338
436
114
122
163

10/19/2016
10/19/2016
10/19/2016
10/20/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/22/2016
10/22/2016
10/25/2016
10/27/2016
10/27/2016
10/27/2016
10/27/2016
10/27/2016
10/27/2016
10/28/2016
10/28/2016
11/2/2016
11/3/2016
11/3/2016
11/4/2016
11/5/2016
11/6/2016
11/6/2016
11/6/2016
11/8/2016
11/9/2016

DATE
11/16/2016
11/16/2016
11/18/2016
11/23/2016
11/23/2016
11/23/2016
11/24/2016
11/24/2016
11/27/2016
11/28/2016
11/29/2016
11/29/2016
12/1/2016
12/1/2016

RJ-14-AB-6596
RJ-14-JS-0589
RJ-14-BC-5758
RJ-14-DR-1447
RJ-14-DU-0033
RJ-19-7070
RJ-14-ZB-8499
RJ-14-BD-1140
RJ-14-CQ-5186
RJ-14-ZB-5619
RJ-14-SK-5682
RJ-14-DB-3155
RJ-14-DQ-1824
RJ-14-DQ-7546
RJ-14-RS-6121
RJ-14-DV-7534
RJ-14-JS-9362
RJ-14-SQ-2284
RJ-14-BV-5411
RJ-14-BP-3351
RJ-14-DV-1230
RJ-14-UA-5466
RJ-14-DU-1840
RJ-14-DV-3216
RJ-14-SZ-1317
RJ-14-HB-1695
RJ-14-DE-2816

316
119
377
1253
734
0
332
203
2107
480
169
522
354
513
280
143
143
177
95
295
457
0
418
0
179
312
456
121798
186641
16-11-2015 31-12-2016 GROSS OD BASIC TP
VEHICLE NO.
Gross OD
RJ-14- LB- 0777
905
RJ 14 BS 5450
89
RJ 14 TB 5585
2047
RJ 14 QS 8247
225
RJ 14 DA 8451
695
RJ 14 BD 0043
239
RJ 14 DB 5008
266
RJ 14 DC 2663
375
RJ 14 BM 5398
301
RJ 14 DC 5334
402
RJ 14 LS 1965
125
RJ 14 50M 7699
65
RJ 14 JB 0387
448
RJ 14 GB 1609
2054

12/2/2016 RJ 14 DV 0796
12/3/2016 RJ 14 DE 0589
12/4/2016 RJ 14 GD 9117
12/4/2016 RJ 14 DV 9008
12/6/2016 RJ 14 HB 2844
12/7/2016 RJ 14 43M 2065
12/9/2016 RJ 14 BG 1003
12/9/2016 RJ 14 AB 7212
12/9/2016 RJ 14 WB 1228

509
370
986
355
85
247
377

TP. NAGAR
NAME
MAHESH KU.
MUNISH KHAN
LALU PRASAD PURVIYA
BHUPENDRA SINGH
GIRRAJ PRASAD
REENA SHARMA
TARA CHAND SAINI
RAKESH KUMAR SHARMA
BRIJ MOHAN
BABU LAL VERMA
NAWAL KISHOR
HEMLATA GUPTA
SURESH KUMAR
BABU LAL MEENA
CHHAJU RAM MEENA
NARESH SAINI
RAJENDRA MEENA
CHOUTH MAL
GOPAL LAL SHARMA
PRABHU DAYAL
KAMALESH KUMAR SHARMA
MEHRAJ KHAN
BABU LAL MEENA
MAYA SHARMA
MAHESH KUMAR NAYAK
MOTI LAL BAGDA
KRISHANA SHARMA
DHRAM SINGH GURJAR
VIKAS KUMAR MEENA
AKHTAR KHAN
NOOR MOHAD
INDER SINGH
BABU LAL KUMHAR
JITENDRA SINGH
RICHA SINGH
MAHENDRA MEENA
RAM SINGH
KESHAV DEV DHAMANIYA
SATYA PRAKASH GURJAR
PANCHU RAM
GIRADHRI LAL JOGI
SHANKAR LAL
DHARAM RAJ

BABU LAL
JITENDRA KALA
DILIP SINGH RAAWAT
KALU RAM
KAJOD MEENA
BANWARI LAL
RAM KILADI
BANWARI LAL SHARMA
JAGDISH PRASAD SAINI
MAHADEV
CHUUTTAN MEENA
KAILASH
RADHEY SHYAM SWAMI
GULLA
SAHAJ KALA
VAID PARKASH SAINI
SHIV CHARAN SINGH
VIKRAM SINGH
PRAKASH CHAGHANI
NEHRU RAM MEENA
BHAJAN LAL
SADDIQ KHAN
RAJESH KUMAR
GOVERDHAN MEENA
OM PRAKASH YOGI
ROIT GARG
KAILASH CHAND SHARMA
PRAVINDER SINGH
TULSI DEVI
LALA RAM
RAMESH CHAND SHARMA
SANJAY AGARWAL
RAJESH MEENA
RAJESH KUMAR MEENA
SATTAR
ANIL
GOPAL SHARMA
GUNJAN KUMAWAT
AMARJEET SINGH
RAM MEENA
RASOOL KHAN

AMAR SINGH
RAM CHANDER
NAHNU RAM MEENA
BADRI NARAYAN
RAM KISHOR
RAM KISHOR
SITA RAM
RAJENDRA KUMAR SAINI
JAGDISH PRASAD PANCHAL
RAJESH KUMAR GOSWAMI
MAHAVAR PRASAD SAIN
RAMDHAN
RAM SWAROOP
RAJENDRA KUMAR
OM PRAKASH SHRAMA
DEEPAK KUMAR NATANI
BHAWAN SAHAI GUPTA
RAMAVATAR
RAGHUVEER ATARIYA
MANOJ KUMAR MEENA
GANGA RAM MEENA
AMBA LAL MEENA
SHRIKISHEN SHARMA
ROOP NARAYAN MEENA
RAJU PRAJAPAT
RAJU
MANMOHAN
HARI MOHAN SHARMA
RAJU
MUKESH PRASAD
ABDUL GAFFAR
GYARSI
URGI LAL MEENA
RAM RATAN MEENA
SHRI HARI KISHAN MEENA
RAM PHOOL MEENA
MUKUND
RAM CHARAN MEENA
SOHAN LAL RAIGAR
CHHOTE LAL
JYOTI PRAKASH
BABLU
KULDEEP SHARMA
MANGEJ SINGH
SAJJAN SINGH

RAM PHOOL MEENA


BRAJESH KUMAR VYAS
SHARVAN LAL
DHANRAJ MAMODIYA
GOVIND KUMAR SHARMA
MUKESH KUMAR BAIRWA
REHANA BANO
PRABHU MEENA
SATYA NARATAN
BABU LAL MEENA
BHANWAR LAL SAINI
NATHU LAL SHARMA
MUKESH
JAY NARAYAN MEENA
PAWAN SAHU
RAM PHOOL MEENA
ANIL KUMAR JAIN
MOHARPAL SINGH
RAM JI LAL
MR. RAMESH CHAND SHARMA
MR. RAMPHOOL
MRS. SUNITA GUPTA
MR. RAKESH MAHAWAR
MR. VIKASH GUPTA
MR. MANGAL RAM
MR. VIKRAM KUMAR YADAV
MR. HAJARI LAL SHARMA
MR. LALIT KUMAR CHAKRADHARI
MR.NAVRATAN SHARMA
MR. RAMULAL MEENA
MR. SHIVRAJ MEENA
MR. CHHAJU RAM JOGI
MR. PRABHU DAYAL
MR. DAULAT RAM
MR. RAMESH CHAND
MR.MAHENDRA SINGH
MR.SURESH KUMAR
MR.NARENDRA SAINI
MR.SUNIL KUMAR SHARMA
MR. RAJENDRA KUMAR SONI
MR.RAJNEESH KUMAR SHARMA
IMAMUDDIN
MR. KAMLESH CHAND SHARMA
MR. GIRRAJ SHARMA
MR.OMPRAKASH GUPTA

MR.MANGAL RAM MEENA


MR.RAJENDRA KUMAR SAINI
MR.SHYAM SUNDER
MR. SITA RAM MEENA
MR. JITENDRA SHARMA
MR. RAGHU RAJ SINGH
MR. NAND KISHORE SAINI
MR. FATEH CHAND SHARMA
MR. SOHAN SINGH
MR.KAILASH CHAND KUMHAR
MRS.RAVITA
MR.RAM KARAN MEENA
MR.LEKHRAJ MEENA
MR.RASHID KHAN
MR.RAM RATAN MAL MOURYA
MR. SITA RAM MEENA
MRS. INDRA DEVI
MR. RAM PRASAD
MR.MAHENDRA KUMAR MEENA
MR.HARI OM JANGAM
MR. MANGAL RAM
MR.SHREE RAM VIJAYVARGIYA
MR.HANUMAN SAHAY MEENA
MR. RASHID
MR. BAL SINGH
MR.MOMD SHAMID
MR. NEHU RAM MEENA
MR.RAVI KUMAR PRAJAPAT
MR. MUKESH KUMAR SHARMA
MR. SATYA NARAYAN SAINI
MR. RAM PHOOL KUMHAR
MR.RADHA KRISHAN SHARMA
MR.SHANKAR LAL MEENA
MR.LAXMI NARAYAN MEENA
MR.MOHAMMD RAHIL
MR.SITA RAM MEENA
MRS. SANTOSH DEVI SHARMA
ME.KAMLESH KUMAR
MR.VIKRAM SINGH
MR.PAWAN KUMAR SHARMA
MR.MUKESH KUMAR
MR.RAM NARAYAN SHARMA
MR.BADRI NARAYAN SAINI
MR.KRISHAN KUMAR GUPTA
MR.AKHILESH SAINI

MRS.PUSHPA DEVI
MR.LALA RAM
MR.PAWAN KUMAR MEENA
MR.SURAJ NARAYAN PHADIYA
MR.SOHAN SINGH
MR.KAMLESH
MR.ABDUL SHANKOOOR QURESHI
MR.BHAGWAN SAHAY MEENA
MR.DILSHAD KHAN
MR.PHARID KHAN
MR.ASHISH SHARMA
MR.SARWAN KUMAR MEENA
MR.JAGDISH PRASAD MEENA
MR.MUKESH SINGH
MR.BANWARI LAL
MR.AMAR SINGH MEENA
MR.LOKESH SAIN
MRS.SUSHILA DEVI
MR.SHANKAR PRAJAPAT
MR.GYARSI LAL JABDOLIA
MR.BIRMA RAM JI
MR.MOHAN LAL MISTRY
MR.BALU RAM
MR.SHAHID KHAN
MR.KRISHAN KUMAR
MR.MAHADEV SAINI
MR.CHITARMAL AGARWAL
MR.DHIRENDRA SINGH MEENA
MR.KULDEEP SINGH GURJAR
MR.OMPRAKASH GUPTA
MR.CHHAGAN LAL MEENA
MR.MOSAM KUMAR SHARMA
MR.KAMLESH KUMAR MEENA
MR.BIRBAL MEENA
MR.SIYA RAM MEENA
MR.KAILASH CHAND
MR.KAILASH CHAND
MR.MOOL CHAND MEENA
MR.SANDEEP SHARMA
MRS.DEEPIKA AGARWAL
MR.IMRAN KHAN
MR.BANWARI LAL
MR.HARINARAYAN MEENA
MR.HANS KUMAR
MR.PRAHALD KUMAR SHARMA

MR.BADRUDDIN
MR.RAJ SINGH
MR.VINOD KUMAR SHARMA
MR.JAITENDRA SINGH
MR.BADAN SINGH
MR.SITA RAM
MR.RAJESH KUMAR SHARMA
MR.NARASI
MR.CHHAGAN LAL MEENA
MR.AKSHAY SHARMA
MR.KALU RAM
MR.JAGDISH PRASAD PANCHAL
MR.SAJID SALMANI
MR.SHANKAR LAL
MR.KEDAR NATH DHAKAD
MR.MOHAMMED MOSIN
MR.PRAKASH CHAND GUPTA
MR.MAHESH KUMAR PANCHAL
MR.MAHESH KUMAR PRAJAPAT
MR.AMRIT LAL MEENA
MR.DILIP SHARMA
MR.HANUMAN SAHAY MEENA
MR.CHOTU RAM MEENA
MR.RAJENDRA KUMAR SHARMA
MR.SHIV DAYAL
MR.MUNSHI KHAN
MR.RAJESH SONI

12-2016 GROSS OD BASIC TP


NAME
RAJENDRA KUMAR SONI
REENA SHARMA
RAMESH CHAND MAHAWAR
MANOJ KUMAR MEENA
SANKAR LAL MEENA
JATA SHANKAR KARNAWAT
DHEERAJ CHAUHAN
BABU LAL VERMA
RAM DHAN UCHENIYA
HEMLATA GUPTA
CHHAJU RAM MEENA
BABU LAL MEENA
NARESH SAINI
MOBIN KHAN

TP
BASIC TP
538
538
8235
538
554
538
538
538

538
538

KAILASH CHAND MEENA


GOPAL LAL SAINI
SURENDRA KUMAR
JAY RAM
RADHEY SHYAM SHARMA
DURGA PRASAD SHARMA
MOHAN LAL
SHARIF KHAN

538
14390
538
538
538

ONLY UNITED POLICY


GROSS OD
VEHICLE NO.
463
89
232
2047
225
695
239
225
266
375
301
402
125
65
125
448
2054
509
986
370
375
355
85
247
377
247
402
93
160
76
143
320
335
114
110
558
2010
906
372
1187
310
240
155

TP. NAGAR
NAME

466
1235
783
489
161
187
483
149
274
335
116
366
412
344
4824
510
285
335
113
326
1172
290
165
307
292
309
133
221
504
371
369
340
373
335
86
126
335
1264
38603

3/31/2017