Vous êtes sur la page 1sur 24

Cena 2,00 z

Nr 2 (178) marzec 2011

str. 3

Z prac
Burmistrza
str. 6-7

Warmiaczka
z Orzechowa
str. 8

Podsumowanie
dziaalnoci
OSPw 2010r.
str. 13

Kalendarium
imprez - 2011

ISSN 1231-9023

Wywiad z Burmistrzem
W grudniu ubiegego
roku nastpia zmiana wadzy w naszej gminie. Burmistrzem zosta Pan Artur
Wrochna.
Postanowilimy zoy
Panu Burmistrzowi wizyt,
aby dowiedzie si, jak
wyglday pierwsze miesice na nowym stanowisku i zapytalimy o wraenia z pracy w Ratuszu..
- (...) Kady dzie
w Ratuszu jest jak sinusoida. W jednej chwili wydaje si, e co si psuje, e
s rzeczy, z ktrymi nie da
si w danej chwili nic zrobi, a za sekund pojawia
si i pozytywna myl, bo
udao si zaatwi jak
skomplikowan spraw.
To wszystko daje si do
pracy, ta sia bierze si
zcigegokontaktu
z ludmi. (...)
c.d. na str. 11

Witamy wiosn w Olsztynku ...

Miss Marzanna 2011


Nareszcie wiosna! Przyroda budzi si z zimowego snu, my
rwnie bez alu egnamy si z cik, zimow odzie i ponurym nastrojem. Tradycyjnie ju spotkalimy si 21 marca, by
poegna uprzykrzon zim. Kultywowa t tradycj mona na
wesoo. Udowodniy to przedszkolaki, dzieci ze szkoy podstawowej i gimnazjalici z Olsztynka podczas imprezy Powitanie
Wiosny.
Bya parada ulicami miasta /pod opiek policji i stray miejskiej/, konkurs na najadniejsz Marzann /wygraa kl. III c SP,
przed I d i Zuzi Zarb, natomiast kl. I a zdobya a cztery
wyrnienia/, okrzyki, wierszyki i piosenki na cze Wiosny, a na
fina 22 kuky zostay spektakularnie spalone, pod czujnym okiem
stray poarnej.

ALBO 2 (178) marzec 2011

Strona 2

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ


a Burmistrz uczestniczy w cyklicznych spotkaniach roboczych z udziaem
Jednostki Realizujcej Projekt, Inwestora Zastpczego
i Wykonawcy budowy
kolektorw sanitarnych na
trasie Jemioowo Kunki
Lutek Pawowo Waplewo i Olsztynek utynwko utynowo Nadrowo
Swaderki Marzek
Lipowo Kurkowskie
Kurki w oparciu o harmonogram do umowy (zadanie
realizowane jest przy dofinansowaniu ze rodkw
Unii Europejskiej).
a Na spotkaniu Burmistrza ze Starost Powiatu
Olsztyskiego omwiono
uregulowanie podatku od
nieruchomoci przez Starostwo za orodek Kormoran
w Mierkach.
a Burmistrz uczestniczy w konferencji zorganizowanej przez Marszaka
Wojewdztwa, na ktrej
przedstawiono referaty:
Polityka rozwoju regionalnego do 2010 r, Realizacja Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 20072013, Inwestycje i remonty na drogach wojewdzkich, Gospodarka
odpadami, Promocja
sieci dziedzictwa kulinarnego, Projekty informatyczne, Kompleksowy system
informacji turystycznej
w wojewdztwie, Koncepcja wsppracy midzynarodowej, Port lotniczy
Mazury, Wykorzystanie odnawialnych rde
energii, Wsppraca
z samorzdami wszystkich
szczebli w zakresie realizacji programu ochrony
zabytkw i opieki nad
zabytkami, Organizacja
zaj sportowych na
boiskach Orlik, System
zarzdzania turystyk
w wojewdztwie.
a Burmistrz uczestniczy w naradzie podsumowujcej dziaalno Miejskiej Stray Poarnej
w Olsztynie w 2010r. oraz
w walnych zebraniach OSP
w Olsztynku, Pawowie
i Waplewie, na ktrych
przedstawiono informacje
o dziaalnoci i rozliczenia
finansowe za rok 2010
i plan dziaania na rok 2011
oraz wybrano nowe wadze.
a Burmistrz uczestniStrona 3

czy w Zgromadzeniu
Zwizku Gmin Regionu
Ostrdzko - Iawskiego
Czyste rodowisko,
Zgromadzeniu Zwizku
Gmin Warmisko Mazurskich, posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia Fundusz
Ziemi Olsztyskiej. Omawiano sprawozdania za rok
ubiegy, plany roczne i wieloletnie, wybrano nowe
wadze.
a W trybie zapytania
o cen wyoniono usugodawcw na: obsug geodezyjn Urzdu Miejskiego
w Olsztynku w roku 2011
na terenie miasta i gminy
Olsztynek (na wykonanie
tej usugi zoonych zostao
6 ofert w kwotach od
46.494 z do 78.500 z)
Najkorzystniejsz ofert
przedstawio Przedsibiorstwo Geodezji i Kartografii
KARTO-GRAF Zbigniew
Tryk z Olsztyna; wycen
i inwentaryzacj nieruchomoci na terenie miasta
i gminy Olsztynek (na
wykonanie tej usugi zoonych zostao 5 ofert w kwotach od 42.000 z do 69.800
z). Najkorzystniejsz ofert przedoya Kancelaria
Rzeczoznawcy Majtkowego Micha Luto z Olsztyna;
przeprowadzenie audytu
w Gminnym Centrum
Zespou Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
w Olsztynku, Zespole
AdministracjiSzk
i Przedszkoli i w Urzdzie
Miejskim - Referat Rozwoju Gospodarczego, zgodnie
z ustaw o finansach
publicznych, tj. przeprowadzenie analizy ryzyka, sporzdzenie sprawozdania
z wykonania audytu w roku
2011 i opracowanie planu
audytu na rok 2012. Na
wykonanie tej usugi wpyno 6 ofert w kwotach od
25.215 z do 44.267,70 z.
Najkorzystniejsz ofert
zoya firma Europejska
Fundacja Rozwoju i Wsppracy z Warszawy.
a Ogoszono przetarg
na ubezpieczenie grupowe
pracownikw: urzdu miejskiego, szk, ZASiP -u
i Zakadu Gospodarki
Komunalnej w Olsztynku
wpyna 1 oferta, ktra jest
analizowana przez komisj
przetargow.
a W trybie II przetargu

nieograniczonego wyoniono wykonawc na konserwacj owietlenia ulicznego na terenie miasta


i gminy Olsztynek. Wpyny 3 oferty w kwotach od
47.601 z do 139.174,50 z,
analizowane obecnie przez
komisj przetargow.
a Ogoszono przetarg
na dostawc energii elektrycznej dla potrzeb owietlenia ulicznego i gminnych
jednostek organizacyjnych
zoonych zostao 6 ofert
w kwotach od 578.077,45
do 599.433,81 z. Najkorzystniejsz ofert przedoya firma CENTOZAP
Spka Akcyjna z Katowic.
a Rozstrzygnito przetarg na dostaw paliwa do
pojazdw i urzdze
urzdu miejskiego, Stray
Miejskiej i OSP - zoona
zostaa 1 oferta przez Stacj
Paliw Kazimierza Gsiorowskiego na kwot
51.653,84 z.
a Po przeprowadzeniu
2 naborw na stanowisko
informatyka w Urzdzie
Miejskim w Olsztynku
(przy I naborze aden
z kandydatw nie uzyska
wymaganej liczby punktw) wybrano kandydata,
ktry przed zatrudnieniem
odbdzie sub przygotowawcz, zgodnie z ustaw
o pracownikach samorzdowych.
a W minionym okresie
wydano zarzdzenia w
sprawach: sprzeday gruntu
niezabudowanego, wydzierawienia pomieszcze
w szkole podstawowej
i przedszkolu miejskim,
dzierawy gruntw na cele
przemysowo usugowe,
podziau wydatkw pomidzy gminne jednostki,
wyborw do modzieowej
rady miejskiej, upowanienia pracownikw Urzdu
do podpisywania pism,
wprowadzenia Kodeksu
Etyki Pracownikw Urzdu
Miejskiego w Olsztynku,
zarzdzenia wyborw sotysw, rad soeckich, przewodniczcych i zarzdw
osiedli, powoania komisji
do naboru na stanowisko
sekretarza urzdu miejskiego.
a Burmistrz podpisa
porozumienie o udostpnieniu w Urzdzie Miejskim
w Olsztynku: pokoju nr 2

dla punktu bezpatnych


porad prawnych i obywatelskich, pracownik Punktu
bdzie
peni
dyur
w kady trzeci pitek miesica, w godzinach od
10.00 do 15.00; pomieszczenia dla Powiatowej Izby
Rolnej na siedzib Okrgowej Komisji Wyborczej
wyborw delegatw z Gminy Olsztynek do izb rolniczych.
a Z okazji Dnia Kobiet
Burmistrz zorganizowa
tradycyjne spotkanie z Paniami z terenu Miasta
i Gminy Olsztynek.
a Burmistrz uczestniczy w inauguracyjnej sesji
Modzieowej Rady Miejskiej w Olsztynku.
a Na V sesji rady miejskiej wysuchano informacji Burmistrza o pracy
midzy sesjami, o realizacji
wnioskw zgoszonych na
posiedzeniach komisji rady
miejskiej i podjtych
uchwaach przez rad miejsk w roku 2010, informacji przewodniczcej komisji
gospodarki i budetu na
temat gospodarowania mieniem gminnym (wykonanie
za rok 2010 i plan na rok
2011). Uchwalono Program
Przeciwdziaania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na
lata 2011-2015. Podjto
uchway w sprawach:
wprowadzenia zmian w
budecie na 2011 rok; funduszu soeckiego w Gminie
Olsztynek na rok 2012;
przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
terenu pooonego w
obrbie geodezyjnym Lutek
Obszar A w gminie Olsztynek; przystpienia do
sporzdzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu terenu pooonego w
obrbie geodezyjnym Lipowo Kurkowskie wie
Marzek Obszar A

w gminie Olsztynek; przystpienia do sporzdzenia


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu
pooonego w obrbie geodezyjnym Nowa Wie
Obszar A w gminie Olsztynek; uchwalenia statutu
Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Olsztynku;
zasad zwrotu wydatkw za
wiadczenia pomocy spoecznej obejmujce pomoc
rzeczow, zasiki na ekonomiczne usamodzielnienie,
zasiki okresowe i zasiki
celowe przyznane na
warunkach zwrotnych;
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gmin
Olsztynek i zasad zwrotu
wydatkw osobom do tego
uprawnionym; okrelenia
szczegowych warunkw
przyznawania i odpatnoci
za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze oraz szczegowych
warunkw czciowego lub
cakowitego zwolnienia od
opat, jak rwnie trybu ich
pobierania; trybu i sposobu
powoywania i odwoywania czonkw Gminnego
Zespou Interdyscyplinarnego w Olsztynku oraz
szczegowych warunkw
jego
funkcjonowania;
wyraenia zgody na zakup
rodka trwaego, tj. zakup
karetki transportowej przez
Gminne Centrum Zdrowia
Zespou
Publicznych
Zakadw Opieki Zdrowotnej w Olsztynku; udzielenia
pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w
Olsztynie; wprowadzenia
zmian w Statucie Zakadu
Gospodarki Komunalnej
w Olsztynku.
a Na sesji Rada Miejska w Olsztynku zaja stanowisko w sprawie zaplanowanych w budecie
pastwa na rok 2011 mniejszych w stosunku do roku
2010 wydatkw na aktywne formy walki z bezrobociem.

Dwa razy w miesicu (w pitek) w Urzdzie Miejskim


w Olsztynku, w pokoju Nr 2 peni dyur pracownik
Warmisko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ktry udziela porad osobom prowadzcym lub
rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz, z zakresu
moliwoci pozyskania rodkw unijnych.
ALBO 2 (178) marzec 2011

Wiosenne porzdki
Zblia si okres wiosenno letni.
Zwracam si do wszystkich Pastwa
wacicieli, administratorw i uytkownikw nieruchomoci z ogromn prob dotyczc uporzdkowania
terenw po okresie zimy, naprawienia
potw, uprztnicia mieci, zomu
i innych odpadw nagromadzonych na
posesjach. Wygld otoczenia wiadczy przede wszystkim o ich uytkownikach, wic zadbajmy o to wsplnie,
abymy byli postrzegani jako dobrzy
gospodarze.
Jednoczenie informuj, i - zgodnie z ustaw o utrzymaniu czystoci
i porzdku - kady waciciel, uytkownik lub najemca nieruchomoci
ma obowizek podpisywania umw
na wywz nieczystoci staych i pynnych. Za kontrol i egzekwowanie
przepisw prawnych odpowiedzialna
jest Stra Miejska w Olsztynku. Nie
chcielibymy korzysta z drastycznych rozwiza prawnych, dlatego
apeluj do Pastwa - zadbajmy
o swoje otoczenie, a dobre praktyki
niech posu jako przykad dla
innych mieszkacw.
Przypominam, e na terenie miasta

i gminy ustawione s pojemniki do


segregacji papieru (kolor niebieski),
szka (kolor zielony) i plastiku (kolor
ty). Segregacja odpadw nic
Pastwa nie kosztuje, gdy wszystkie
koszty z tym zwizane ponoszone s
przez Zakad Gospodarki Komunalnej
- zachcam Pastwa do wsplnego
dbania o nasze rodowisko naturalne.
Dzikuj wszystkim Mieszkacom,
ktrzy dbajc o ad i porzdek wczaj si w estetyzacj miasta i gminy.
Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

PODZIKOWANIE i GRATULACJE
W zwizku z upywem 4 -letniej kadencji (2007-2011) Sotysom
i Radom Soeckim Soectw z Gminy Olsztynek (Ameryka, Db, Drwck,
Elgnwko, Gaj, Jemioowo, Krlikowo, Kunki, Kurki Zbie, Lichtajny,
Lipowo Kurkowskie, ciny, utynowo, Maki, Marz, Mierki, Mycyny,
Nadrowo, Nowa Wie Ostrdzka, Pawowo, Samagowo, Sitno, Swaderki,
Sudwa, wierkocin, Waplewo, Warlity Mae, Witramowo, Zawady i Zezuty)
oraz Przewodniczcym i Radom Osiedlowym (Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4)
w Olsztynku skadamy serdeczne podzikowanie za prac spoeczn na
rzecz spoecznoci lokalnej i wniesiony wkad pracy w rozwj Miasta
i Gminy Olsztynek.
Gratulujemy Sotysom, Radom Soeckim, Przewodniczcym i Zarzdom
Osiedli wybranym na okres kadencji 2011-2015 oraz yczymy wielu sukcesw na niwie spoecznej, zawodowej i w yciu osobistym.
Przewodniczcy Rady Miejskiej
Jerzy Gowacz

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Konkursy szansa na
pozyskanie rodkw
finansowych!
Samorzd Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego informuje
o moliwoci skadania wnioskw za porednictwem Lokalnej
Grupy Stowarzyszenia Poudniowa Warmia, w ramach dziaania Wdraenie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, na operacje, ktre
speniaj warunki przyznania pomocy w ramach dziaa:
1. Odnowa i rozwj wsi.
2. Mae projekty.
3. Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw.
4. Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej.
Termin skadania wnioskw - do 5 kwietnia 2011 roku (mog
je skada uprawnione podmioty, miedzy innymi z Gminy Olsztynek), miejsce Lokalna Grupa dziaania Stowarzyszenie Poudniowa Warmia ul. Mickiewicza 40, 11-015 Barczewo, II pitro,
pok. nr 1.
Formularze wnioskw o przyznanie pomocy wraz z instrukcj,
wykazem dokumentw oraz inne informacje znajduj si na stronach internetowych: LGD Poudniowa Warmia www.poludniowawarmia.pl, Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz
w biurach tych instytucji.
Informacja o konkursach zostaa zamieszczona na stronie
internetowej Olsztynka - www.olsztynek.pl.
Dodatkowe informacje: Beneficjenci mog skorzysta
z pomocy eksperta przy przygotowywaniu dokumentw aplikacyjnych. Informacje mona uzyska w:
Biurze LGD Stowarzyszenia Poudniowa Warmia
tel.89/674 04 85, e-mail: lgd@barczewo.pl
Zachcamy do skorzystania z moliwoci uzyskania dofinansowania, ktre stwarza przynaleno Gminy Olsztynek do tego
Stowarzyszenia.
Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Podzikowanie
Skadam serdeczne podzikowanie dyrekcji i modziey Gimnazjum, dyrekcji, kadrze pedagogicznej i dzieciom z Przedszkola
Miejskiego, dyrekcji i pracownikom MGOK-u, dyrekcji i pracownikom ZASiP-u oraz pracownikom urzdu miejskiego i stray miejskiej za udzia w organizacji spotkania Pa z terenu Miasta i Gminy Olsztynek z okazji Dnia Kobiet. Wszystkim Paniom
ycz pogody ducha przez cay rok.
Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

ul. Krtka 2, (ul. Warszawska naprzeciwko kina Grunwald)

SPRZT RTV, SAT, AGD


s
- Serwi
V
T
R
i
y
ter
Kompu

KOMPUTERY

Olsztynek, ul. Krtka 2, tel/fax 519 29 50, 519 13 87


ALBO 2 (178) marzec 2011

Strona 4

WYBORY DO
POWIATOWYCH
IZB ROLNICZYCH
Szanowni Pastwo, wybory do IZB
ROLNICZYCH odbd si w dniu
3 kwietnia 2011 roku. Gosowa mona
w godzinach od 8.00 do 18.00.
LOKAL WYBORCZY na terenie
Gminy Olsztynek usytuowany bdzie
w Urzdzie Miejskim w Olsztynku
ul. Ratusz 1 (sala konferencyjna).
KANDYDATAMI na czonkw do
Powiatowej Izby Rolniczej s:
- Szczepan Tadeusz Cichocki z Krlikowa,
- Jacek Tomasz Rostkowski z Pawowa.
Zachcam Pastwa - Rolnikw do udziau w wyborach.

INFOKIOSK w Urzdzie Miejskim


Gmina Olsztynek podpisaa porozumienie
z Urzdem Pracy Powiatu Olsztyskiego o udostpnieniu urzdzenia, tzw. Infokiosku. Urzdzenie to zostao zainstalowane na parterze w Urzdzie Miejskim w Olsztynku. Mog z niego korzysta przede wszystkim osoby bezrobotne poszukujce pracy, chcce uzyska informacje o biecych dostpnych w olsztyskim urzdzie pracy
ofertach pracy i innych programach skierowanych
do bezrobotnych (szkoleniach, dostpnych rodkach finansowych na zaoenie wasnej firmy
i innych formach aktywizacji zawodowej).
Zachcamy wszystkie osoby bezrobotne do
korzystania z informacji na stronie internetowej
Urzdu Pracy Powiatu Olsztyskiego, umieszczonej w Infokiosku. Urzdzenie jest dostpne
w godzinach pracy Urzdu Miejskiego w Olsztynku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

MODZIEOWA RADA
MIEJSKA IV KADENCJI
16 lutego 2011 w olsztyneckich szkoach (Gimnazjum, Zespole
Szk i I LO) odbyy si praktyczne lekcje demokracji - wybory radnych do Modzieowej Rady Miejskiej w Olsztynku na okres kolejnej
kadencji. Celem jej dziaania jest wspieranie aktywnoci modych
ludzi oraz upowszechnianie wrd modziey idei samorzdnoci.
Rada skada si z 15 radnych - uczniw Gimnazjum, Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaci Szk Katolickich, I Liceum Oglnoksztaccego oraz Zespou Szk.
Radni Modzieowej Rady Miejskiej w Olsztynku:
Majewski Sebastian Przewodniczcy MRM, Ostrowska
Daniela Wiceprzewodniczcy MRM, Han ukasz Wiceprzewodniczcy MRM, Szubicka Marzena Sekretarz MRM, Maciak
Robert, Makowski Jakub, Wieczorek Joanna, Kalwara Justyna,
Murzynowski Dariusz, Czepe Maciej, Dumka Kamila, Karpik Kinga,
Klus Dagmara, Pietrzak Pawe, Zakrzewska Klaudia.
Wszystkim modym radnym gratulujemy.
PG

PODZIKOWANIE i GRATULACJE
W zwizku z upywem III kadencji Modzieowej Rady Miejskiej Przewodniczcej i Radnym skadamy serdeczne podzikowanie za prac spoeczn na rzecz olsztyneckiej modziey i wniesiony wkad pracy
w rozwj Miasta i Gminy Olsztynek.
Jednoczenie gratulujemy Radnym Modzieowej Rady Miejskiej
wybranym na IV kadencj oraz yczymy duo satysfakcji z penienia
tej zaszczytnej spoecznej funkcji oraz sukcesw w nauce
i w yciu osobistym.

Strona 5

ZDZISAWA, KAMILI,
PRZEMYSAWA PIENIAK
szczere wyrazy alu i gbokiego wspczucia
skadaj: Radni Rady Miejskiej w Olsztynku,
Burmistrz Olsztynka
oraz pracownicy Urzdu Miejskiego w Olsztynku.

Ju po raz czwarty modzie olsztynecka


wybraa swoich przedstawicieli

Przewodniczcy Rady Miejskiej


Jerzy Gowacz

onie (matce), dzieciom (siostrze i bratu), rodzinie


oraz przyjacioom tragicznie zmarych

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Panu Jerzemu Gowaczowi


Przewodniczcemu Rady Miejskiej w Olsztynku
oraz onie Magorzacie
szczere wyrazy gbokiego wspczucia z powodu mierci

Teciowej i Mamy
skadaj: Radni Rady Miejskiej w Olsztynku,
Burmistrz Olsztynka
oraz pracownicy Urzdu Miejskiego w Olsztynku.

Przyjacioom, Ssiadom i Znajomym, ktrzy wzili


udzia w ostatniej drodze zmarego 2 stycznia Henryka
Szpanki, najserdeczniejsze podzikowania skada pogrona
w smutku Rodzina. Obecno przedstawicieli wielu organizacji spoecznych, z ktrymi wsppracowa, jest dowodem
zaangaowania i powicenia dobrej sprawie.
To co pisze pan Bogumi Kuniewski w ALBO - bo zasiane ziarno nie przeminie, a wzrastajc przyczyni si do upowszechnienia wartoci, ktrym wiernie suy pan Henryk
Szpanka - jest dla nas duym pocieszeniem.
Nie jestemy, by spoywa urok wiata, ale po to,
by go tworzy i przetacza przez czasy jak ska zot.
Twe oczy jak pikne wiece, a w sercu rdo promienia.
Wic ja chciabym twoje serce ocali od zapomnienia
K. I. Gaczyski fragmenty Pieni
Z powaaniem Sabina i Grzegorz Kijascy
ALBO 2 (178) marzec 2011

CO Z HISTORII

Warmiaczka z Orzechowa
Dawne dzieje
Na samym skraju poudniowej
Warmii, na terenach mocno zalesionych i pokrytych licznymi jeziorami, zaoono wiosk Orzechowo.
Wie lokowano w dobrach kapituy
warmiskiej w 1575r. Zabudowania
wioski powstay na niewielkim
wzniesieniu otoczonym wodami
jeziora WYRY, z ktrego prowadzi
ciek wodny do jeziora askiego.
W bliszej i dalszej okolicy Orzechowa znajduje si kilkanacie
wikszych i mniejszych jezior,
w tym dwa wiksze warmiskie
jeziora: askie i Pluszne. Ze
wszystkich stron rozcigaj si
ogromne poacie lasw, gwnie
sosnowych, nalecych do puszczy
napiwodzko ramuckiej.
Orzechowo przez dugie czasy
byo wioska biedn, typowo
puszczask. Mao urodzajne,
piaszczyste gleby daway niskie
plony i ludno musiaa korzysta
ze szczodrych darw jezior i lasw.
Nie znamy dokadnie wczeniejszej
historii tej wioski, dopiero budowa
kocioa spowodowaa wzrost
znaczenia Orzechowa. Z inicjatywy
ksidza Jana Kiszporskiego
rozpoczto w 1910r. budow kocioa misyjnego. W prace budowlane zaangaowali si mieszkacy Orzechowa, Plusk, Zbia,
Rybak i Swaderek. Do budowy
wityni uyto kamieni polnych
i czerwonej cegy. Kamie przywozili furmankami chopi z okolicznych wiosek. Najwicej
kamienia przekaza nieodpatnie
ewangelik, waciciel majtku
w Nadrowie. Ceg wypalano w lesie niedaleko Swaderek. Dziki

Koci w Orzechowie
ALBO 2 (178) marzec 2011

wytonej pracy i zaangaowaniu


wielu ludzi oraz finansowemu
wsparciu katolikw z Warmii, w
krtkim czasie powsta przepikny
koci w stylu wiejskiego neogotyku. Ostra czerwie cegie i dachwki wspaniale kontrastuje z zieleni lasw sosnowo wierkowych. Wntrze wityni wzbogaca gwiadziste sklepienie czteroramienne, wsparte na filarach ciennych. Uroku dodaje smuka, strzelista wiea przykryta czterospadowym dachem. Nad wejciem umieszczono rozet piknie obrobion
specjalnymi cegami.
Prawa parafialne otrzymao
Orzechowo 4 padziernika 1912
roku, a w nastpnym roku biskup
Edward Herrmann dokona konsekracji kocioa pod wezwaniem
w. Jana Chrzciciela. Po 1945r.
Orzechowo przyczono do parafii
w Grylinach i dopiero w 1991r.
biskup Edmund Piszcz reaktywowa
parafi w Orzechowie, z rezydencj
ksidza proboszcza w Pluskach.
Obecnie (2011r.) funkcj proboszcza peni ksidz Norbert
Bujanowski, ktry przy kaplicy
w Pluskach zbudowa koci wraz
z plebani. Ksidz Norbert
Bujanowski obsuguje trzy kocioy
w Pluskach, Orzechowie i Kurkach. Ten ostatni, p.w. w. Maksymiliana Kolbego, zbudowany
w 1714r., zosta wykupiony od
gminy ewangelickiej i suy katolikom. Dziki temu zahamowano
proces barbarzyskiej dewastacji
tego zabytkowego obiektu, piknie
pooonego na wzgrzu.
Powstanie kocioa i parafii
miao ogromny wpyw na rozwj
Orzechowa. Wzrosa liczba

mieszkacw i powstay nowe


murowane domy. Poza kocioem
byy tutaj zabudowania kocielne
(dua murowana plebania i budynki
gospodarcze), cmentarz, szkoa,
dwie leniczwki, sklep, kunia.
Aktywnie dziaay stra poarna
i orkiestra dta, w ktrej grali
mieszkacy z caej parafii. We wsi
mieszkao kilkanacie rodzin,
z ktrych najbardziej znaczce to
rodziny: Biessw, Wagnerw,
Maternow, Krauzw, Neumannw,
Raczyskich, Malugw, Maslowskich, Hanowskich.
Wszyscy mieszkacy byli
Warmiakami wyznania katolickiego, ale nie wszyscy przyznawali si
do polskoci. Jeszcze w okresie
midzywojennym wikszo starszych mieszkacw Orzechowa mwia gwar warmisk, modsi
posugiwali si gwnie jzykiem
niemieckim, ktrego uczono
w miejscowej szkole podstawowej.
Dawne czasy Orzechowa pozostay w pamici nielicznych ju
mieszkacw tej wioski, yjcych
z dala od swych rodzinnych stron.
Wikszo mieszka obecnie na stae
w Niemczech, a tylko kilka rodzin
pozostao w Polsce. Dziennikarz
Robert Lesiski, realizujc audycj
radiow , odnalaz tylko dwie
rodowite Warmiaczki z Orzechowa.
Jedna mieszka w Olsztynie, druga w
Olsztynku. T drug jest pani
Gertruda Kijaska. W rozmowie ze
mn przekazaa bardzo ciekawe
wspomnienia, ktre mona traktowa jako materia rdowy do
poznania dziejw tej wioski i jej
mieszkacw.

Rodzina
Maslowskich
Pani Gertruda urodzia si w
1929r. w Orzechowie w rodzinie
Jzefa Maslowski i Jadwigi z domu
Maluga. Rodzice byli Warmiakami.
Ojciec pochodzi z Unieszewa.
Mieli picioro dzieci Gertrud,
Monik, Ann, Jzefa i Arnolda.
Gwnym rdem utrzymania byo
niewielkie gospodarstwo, liczce
5ha ziemi wraz z kawakiem lasu.
Ojciec musia dorabia i pracowa
jako stolarz. Najpierw pracowa
w Swaderkach, pniej dojeda
do Olsztyna. W ich niewielkim
domu mieszkaa babcia Gertrudy,
Franciszka Maluga z domu
Raczyska. Mwia tylko gwar
warmisk. W rodzinie uywano

Pani Gertruda Kijaska


jzyka niemieckiego i gwary
warmiskiej. Dzieci uczszczay do
miejscowej szkoy, gdzie bya tylko
jedna sala lekcyjna i jeden nauczyciel, ktry uczy w klasach czonych. Lekcje prowadzono
wycznie w jzyku niemieckim.
Pani Gertruda z rozrzewnieniem
wspomina dziecice lata spdzone
w Orzechowie. Wyprawy do
okolicznych lasw i nad jeziora,
zabawy z rwienikami, obserwowanie pracy dorosych, udzia
w uroczystociach religijnych
w przepiknym kociele. Wszystko
to jawi si jak sen okraszony
promieniami soca i ciepem
rodzinnego domu. Dobrobyt ich nie
rozpieszcza, ale gd te nie
dokucza. Nawet w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego
dawali sobie rad. Skromne plony
wzbogacali darami przyrody, czyli
lasw i jezior. Wszystkie waniejsze produkty, takie jak chleb,
miso, przetwory mleczne przygotowywali sami z wasnych podw
rolnych. yli skromnie, ale szczliwie. Szczeglne przeycia daway
niedziele i wita. Z caej parafii
zjedali ludzie na naboestwa
uwietniane gr na organach lub
wystpem miejscowej orkiestry
dtej. Latem, w niedzielne, popoudnia organizowano tradycyjne
kiermasy i zabawy ludowe z udziaem orkiestry i duej liczby modziey. Nad caym yciem
spoecznym dominowa koci
katolicki. Warmiacy byli bardzo
religijni. Tylko z samego Orzechowa wicenia kapaskie otrzymao dwch modziecw August
Raczyski i Jzef Biess. W miar
spokojne i normalne ycie zakcia
brunatna zaraza, ktra dotara i do
tej zagubionej wrd lasw
warmiskiej wioski.
Mieszkacy Orzechowa bali si
hitlerowcw i nie chcieli nowej
wojny. Pamitali jeszcze wydarzenia z 1914r. i ucieczk przed
wojskami rosyjskimi generaa Samsonowa. We wsi tylko leniczy
Wagner popiera Hitlera. Jego brat
by wysokiej rangi oficerem, natoStrona 6

miast syn fanatycznym zwolennikiem faszyzmu.

Wojna
Najazd niemiecki na Polsk w 1939r. przyjto
w Orzechowie z obawami i smutkiem. Ze wsi
zabrano wszystkich modych mczyzn do wojska. Krtka i zwyciska kampania przeciwko
Polsce wzmocnia wiar zwolennikw Hitlera
w suszno jego polityki, ale starsi i bardziej
dowiadczeni yciowo ludzie z obaw patrzyli
w przyszo. Specjalne ekipy jedziy po
wioskach , zabierajc mied, brz i mosidz na
potrzeby przemysu zbrojeniowego. W Orzechowie zabrali dzwony kocielne. Ju wtedy starsi ludzie powiedzieli, e Niemcy przegraj
wojn, bo kocielne dzwony przetapiaj na
armaty. Wojna bya daleko, ale dawaa o sobie
zna coraz czciej i coraz boleniej. Na front
wysyano kolejne roczniki mczyzn, a do rodzin
przychodziy okrutne zawiadomienia o polegych
za ojczyzn i fuhrera. W 1944r. zabrali te
39-letniego Jzefa Maslowski. Trafi na
Sowacj, a wycofujc si przed Rosjanami
dotar na lsk. Tutaj 8 lub 9 maja 1945r. cay
jego batalion wystrzelali Rosjanie. Jzef
Maslowski zgin i nie ma po nim adnego ladu.
Nie chcia tej wojny, ale musia zgin.
W czasie wojny kady robi swoje, ludzie bali
si hitlerowcw, szczeglnie mocno szala mody
Wagner, syn leniczego. Dopiero w 1944r.
uspokoi si, kiedy po zamachu na Hitlera
rozstrzelali jego stryja, oficera Wehrmachtu,
zamieszanego w spisek. W Orzechowie byo
kilku robotnikw przymusowych. U leniczego
pracowao trzech Polakw przy robotach
lenych, u Biessw pracowaa jedna Ukrainka,
w miejsce synw zabranych na wojn.

Rok 1945
Wojna nieuchronnie zbliaa si do Prus
Wschodnich. Od strony poudniowej dochodzio
coraz goniejsze dudnienie artylerii. Nocami
bezchmurne niebo rozwietlay krwiste uny
poarw. Ludzie z przeraeniem spogldali
w stron frontu i szykowali si do ucieczki. Noc
19 stycznia sotys puka do okien i kaza ucieka
do Stawigudy. Matka przygotowaa wczeniej
toboki, szybko ubraa dzieci, zabrali tylko
podrczny baga, zamknli na klucz drzwi od

Rodzina Pani Gertrudy Kijaskiej


w Orzechowie
Strona 7

domu i ruszyli
przez las. Nie mieli
koni, wic szli ca
gromadk pieszo
w kierunku stacji
kolejowej w Stawigudzie. Tutaj miay sta wagony, ale
pocigu ju nie byo. Ogromne masy
ludziuciekay
wszystkimi drogami w kierunku pnocnym. Gwne
drogi byy zapchane uciekinierami i wojskiem,
jedynie boczne
dukty daway moPamitkowe zdjcie mieszkacw Orzechowa z okresu wojny
liwo przejcia.
Podali do wsi Pluski i dalej do Unieszewa, i ocala.
Mode kobiety i dziewczta spdziy ca dob
gdzie mieli rodzin. Dalej matka nie chciaa
ucieka, zostali wic w Unieszewie. Tutaj ukryte w lesie. Dokuczao zimno i kwietniowe
zobaczyli pierwszy raz onierzy radzieckich w przymrozki, ale strach przed Sowietami by silczapkach uszankach, w dugich paszczach lub niejszy. Wrciy dopiero nastpnego dnia po
kufajkach, z rnymi karabinami w rkach. odejciu Rosjan. Przy kadym zagroeniu
Sowieci, niemal wszyscy pijani, biegali po caej uciekano do lasu. Ukrywano si tak od kwietnia
wiosce, strzelali, rabowali, gwacili kobiety do wrzenia 1945r., dopki nie przyszli onierze
i dziewczta. Pniej gdzie zniknli i przez polscy.
Sowieci azili grupami po okolicznych
pewien czas by spokj. W Unieszewie rodzina
Maslowskich przesiedziaa trzy tygodnie, wresz- wioskach i zawsze stanowili zagroenie. Mogli
cie matka zadecydowaa o powrocie do domu bez powodu kogo zastrzeli lub zabra do
w Orzechowie. Przez zanieone lasy wrcili do obozu. Rabowali, co chcieli, gwacili, kogo
swojej rodzinnej wioski. Na szczcie zni- chcieli, byli panami ycia i mierci. Miejscowej
szczenia nie byy due. Sowieci spalili tylko dwa ludnoci nikt nie broni i nikt nie aowa. Bya
domy leniczwk i dom ze sklepem. We wsi zdana na ask losu i na dobry lub zy humor,
pozostay dwie rodziny, a w poowie lutego wr- najczciej pijanych, sowieckich onierzy. Brudcio dalszych pi rodzin. Wszdzie brakowao nych, oberwanych, podobnych do bandy rzeziywnoci. Sowieci zabrali wszystko konie, mieszkw, a nie do zwyciskiej armii. Wrd
bydo, winie, ywno zgromadzon w piwni- radzieckich tyowych oddziaw byli zwykli
cach, kopcach, spichlerzach. Nie zostawili prak- bandyci, zodzieje, winiowie kryminalni
tycznie nic do jedzenia. Specjalne grupy z agrw, ktrzy ochotniczo zgaszali si do
onierzy rosyjskich zabieray z caej okolicy wojska, eby mc bezkarnie rabowa i gwaci.
konie i bydo, ktre pdzono do Olsztynka. Tutaj Niemal wszyscy mieli choroby weneryczne
adowano je na wagony i wywoono do Rosji. i zaraali nimi miejscowe kobiety. Po przejciu
Sowieci niszczyli te wszystko, czego nie mogli czerwonej zarazy zapanoway gd i choroby.
zabra. Strzelali do kur i kaczek, a nawet do Wszdzie leay ciaa polegych i pomordosoikw z przetworami. Wyapywali modych wanych ludzi oraz pade zwierzta. Z chwil
ludzi kobiety i chopcw, zamykali ich w spec- nadejcia wiosny wszystko gnio i poprzez
jalnych obozach, a pniej wywozili na Syberi. robactwo i muchy rozprzestrzeniay si grone
Schwytali te matk Gertrudy, ale jakim cudem choroby, gwnie tyfus.
Mieszkacy Orzechowa zjedli resztki zapasw
zostaa zwolniona i wrcia do domu.
Orzechowo opustoszao, wikszo ludzi i wiosn 1945r. ywili si zielenin i rybami. Nie
gdzie znikna, inni ukrywali si lub siedzieli widzieli chleba, a ze zboa (jeeli si gdzie
w domu , czekajc na wiosn i lepsze czasy. Nie uchowao) gotowano jakie wodniste zupki.
wiedzieli, e najgorsze miao dopiero nadej. Brakowao nabiau w postaci mleka, masa czy
W pierwszych dniach kwietnia, z ssiedniej wsi sera. O misie mona byo tylko pomarzy.
Zbie, nadchodzia caa horda (ok. 100 osb) Jedyn nadziej byy ryby i dzikie zwierzta.
pijanych sowieckich onierzy. Kto wczeniej Dopiero latem dobrotliwy las ratowa godnych
dostrzeg band Rosjan i wszcz alarm. Wszy- ludzi jagodami i grzybami. Maslowscy te nastkie mode kobiety i dziewczta ucieky w pani- zbierali wiksz ilo jagd i zanieli pieszo do
ce do lasu. Sowieci z wielkim wrzaskiem wpadli Olsztyna, gdzie je sprzedali i otrzymali pierwsze
do wsi. Biegali po domach, szukajc gorzaki, polskie pienidze. W sierpniu zobaczyli
jedzenia i kobiet. Niczego nie znaleli, wic udali w Swaderkach polskich onierzy, ktrzy przysi do kocioa. Wyamali drzwi i wdarli si do jechali na akcj niwn. Po przejciu wadzy
rodka. Kilku bojcw weszo na chr. Bawili si, przez Polakw znacznie si uspokoio. Sowieci
grajc na organach tak zapamitale, e a nie azili ju po wioskach, a jesieni znikli
powyrywali klawisze i piszczaki. Inni wycigali z okolicy. Polacy byli lepsi, tylko szabrownicy
szaty liturgiczne i ornaty. Pozakadali je na siebie z mawskiego mocno dokuczali. Nastay nowe,
i taczyli przed otarzem. Zabawa taka trwaa spokojniejsze czasy, ale nikt z mieszkacw
do dugo, wreszcie, znudzeni, wyszli z ko- Orzechowa nie wiedzia, e niemal cakowita
cioa. Na odchodne wrzucili dwa granaty do zagada wsi dopiero nadejdzie.
wntrza wityni. Od wybuchw wyleciay
Bogumi Kuniewski
witrae w oknach, ale koci nie zapali si
ALBO 2 (178) marzec 2011

OSP Olsztynek w 2010 roku


Pocztek nowego roku jest okresem, w ktrym dokonuje si analizy, oceny oraz podsumowania dziaalnoci za miniony rok.
W OSP w Olsztynku w dniu 19.02.2011r.
odbyo si walne zebranie sprawozdawczowyborcze, na ktre przybyy wadze wojewdzkie, powiatowe oraz lokalne: Burmistrz Miasta
Olsztynek Artur Wrochna, Przewodniczcy
Rady Miejskiej w Olsztynku- Jerzy Gowacz,
Dyrektor Zarzdu Wojewdzkiego ZOSP RP
Grzegorz Matczyski, Prezes Oddziau Powiatowego Zwizku OSP w Olsztynie - Adam
Sierzputowski, Zastpca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Marek Eljasiak.
W 2010 roku na terenie Miasta i Gminy
Olsztynek miay miejsce 93 poary, 149 miejscowych zagroe oraz 3 alarmy faszywe.
Nasza Jednostka Operacyjno Techniczna
uczestniczya w 245 akcjach ratowniczo
ganiczych, na terenie naszej gminy oraz gmin
ociennych.
Do najaktywniejszych druhw biorcych
udzia w akcjach ratowniczo-ganiczych zaliczaj si:

Bartomiej Schodowski 157 wyjazdw,


Rybka Jarosaw 127, Tomasz ebrowski
105, Krzysztof mijewski 105, Przemysaw
Pisarski 90, Piotr Olczyk 81, Piotr Pisarski
79, Pisarski Rafa 77, Pawe Makw 76,
Pisarski Stanisaw - 67, Wojciech Kozak 67,
Jarosaw Przybuowski 55, Micha Kopa
52, Wojciech Filipkowski 41, Przemysaw
Wolszczak 39, Micha Zglinicki 39, Kamil
Brokos 31, Roman Kopa 26, Piotr Sok 26, Mariusz Przybuowski 25, ukasz Fijakowski 18, Piotr Achramowicz 18, Wojciech Olczyk 17, Mateusz Kominek 15,
Mirosaw Brokos 13, Adam Figielski 12,
Jacek Augustyniak 11, Marcin Grzyski
11, Kazimierz Gsiorowski - 8, Micha Sotysiak 8, Pawe Urbanowicz - 4, Zbigniew
Nowakowski 4, Pawe Figielski - 3, Piotr
Kozowski - 2.
Zarzd OSP w Olsztynku podzikowa
wszystkim druhom za udzia w akcjach ratow-

niczo-ganiczych i wspuczestnictwo w realizacji wielu zada, ktre przyczyniy si do rozwoju OSP w Olsztynku. Druhowie ,ktrzy najwicej wyjedali do dziaa i woyli wkad
w rozwj OSP, zostali wyrnieni okolicznociowymi pamitkami i s to: Bartomiej Schodowski, Jarosaw Rybka, Tomasz ebrowski,
Krzysztof mijewski, Przemysaw Pisarski,
Jarosaw Przybuowski, Ryszard Orowski.
W roku 2010 Jednostka Operacyjno Techniczna w Olsztynku zostaa dodatkowo wyposaona w niezbdny sprzt do lepszego i efektywniejszego funkcjonowania, midzy innymi w:
aparaty nadcinieniowe z kompletnym wyposaeniem - 2 szt., kamer termowizyjn, pomp
szlamow WT-40X, redni zestaw owietleniowy.
Zakup w/w sprztu by moliwy dziki dofinansowaniu przez Krajowy System Ratowniczo Ganiczy, Zarzd Wojewdzki ZOSP RP
w Olsztynie, Urzd Miejski w Olsztynku,
Regionaln Dyrekcj Lasw Pastwowych
w Olsztynie, Nadlenictwo Jagieek i Olsztynek
oraz Kancelari Notarialn Pani Teresy
Zikowskiej.Warto kupionego sprztu to
50.000 z.
Obecnie OSP w Olsztynku liczy 65 druhw:
jednostka operacyjno techniczna to 37 druhw czynnych, 18 honorowych i modzieowa
grupa OSP Joanniter - sekcja ratownictwa
przedmedycznego - 10 osb. Na wyposaeniu
s 2 samochody ganicze z kompletnym wyposaeniem do dziaa ganiczych i urzdzeniami
hydraulicznymi ratownictwa drogowego, jeden
samochd specjalistyczny SH18, jeden ganiczy ciki oraz lekki samochd operacyjny.
W trakcie walnego zebrania odbyy si
wybory nowego Zarzdu OSP w Olsztynku na
kolejn 5 letni kadencj. Prezesem zosta
ponownie wybrany Jerzy Tytz, wiceprezesem
Przemysaw Wolszczak, naczelnikiem Stanisaw Pisarski, zastpc naczelnika Marcin
Grzyski, skarbnikiem - Jerzy Kozak, sekretarzem - Monika Zakrzewska, czonkiem
Zarzdu Wojciech Filipkowski.
Komendant Gminny ZOSP
Stanisaw Pisarski

Becikowe dla pieska


Z innowacyjnym pomysem, wychodzc naprzeciw problemowi
jakim s bezpaskie psy, wystpia Stra Miejska w Olsztynku. Suchajc jake susznych i przekonujcych argumentw komendanta
Stray Mirosawa Szostka uwaam, e projekt jest wart nie tylko zagospodarowania, lecz take rozpropagowania w innych gminach.
Wiadomo, i bezpaskie psy
z Olsztynka i caej gminy s zawoone do schroniska w Ostrdzie,
ktre jest w najwyszym stopniu
przepenione. Chroniczny brak
miejsca w ostrdzkim schronisku
uniemoliwia przyjmowania nastpnych psw, ktre wczc si samopas po okolicy, s niewtpliwym
zagroeniem dla zwierzt i ludzi.
Psy, ktre trafiy do schroniska,
bdc pod opiek weterynaryjn, na
ALBO 2 (178) marzec 2011

pewno s zdrowe. Natomiast staa,


troskliwa opieka pracownikw
schroniska powoduje, e pieski nie
tylko nie okazuj agresji, ale s
wrcz rozbrajajco przyjazne.
W wikszoci s to wielorasowce,
psy posiadajce genetyczne cechy
nawet kilkunastu hodowlanych ras,
co powoduje zwikszenie ilorazu
ich pozytywnych cech. Pozwol
sobie nadmieni, e angielska policja do zada specjalnych szkoli bez-

paskie psy pochodzce wanie ze


schronisk. Okazao si bowiem, e
wanie psy schroniskowe zdecydowanie szybciej ni psy ras tradycyjnie wykorzystywanych do tych
zada, przyswajaj sobie program
szkolenia. Mao tego, psy wielorasowe skuteczniej i sprawniej wykonuj polecenia swoich przewodnikw. Warto podkreli, e kady
chtny, chccy wzi do siebie pieska ze schroniska, przez cztery miesice bdzie otrzymywa 50 zotych
tytuem poniesionych kosztw na
zagospodarowanie przyjaznego
kcika dla wzitego ze schroniska
pieska i potrzebne mu akcesoria jak:
miseczka, smycz, kaganiec, buda
i urzdzenie wybiegu.
Szczegowe warunki, na jakich
mona przyj pieska ze schroniska,

Stra przekae kademu potencjalnemu chtnemu. Polecane pieski


z ostrdzkiego schroniska mogliby
przyjmowa rolnicy, u ktrych pilnowayby one obejcia.
Ponadto Stra Miejska zwraca si
z apelem do mieszkacw miasta
i gminy Olsztynek o ujawnianie
osb, ktre niszcz mienie spoeczne, jak: awki, kontenery na mieci,
znaki drogowe, czy mode drzewka.
Wandalizm nie moe by tolerowany i uchodzi bezkarnie. Mieszkacy nie mog by obojtni na tego
rodzaju zachowania, albowiem
agresja i maniakalne upodobania do
niszczenia mienia spoecznego
odwrc si z czasem indywidualnie do kadego z nas.
Kazimierz Czester
Strona 8

Czytelnictwo w Polsce,
a kwestie modzieowe
Niedawno usyszaem taki oto zarzut od modego mieszkaca Olsztynka, e ALBO nie jest materiaem do czytania dla modego
pokolenia. To tak, jakby mi kto wyla kube zimnej wody na gow.
Przecie ja czytuj nasze pismo regularnie, a uwaam siebie za
modego czowieka
Po takim orzewieniu przychodzi zawsze gbsza refleksja.
Cho w gbi serca czuj si wci
modo, to jednak obiektywnie trzeba stwierdzi, ze niestety, nale
ju do pokolenia, powiedzmy
redniego
Ale wrmy do tego zarzutu
pomylaem sobie w pierwszej
chwili mody czowieku, skoro
nie chcesz, to nie czytaj lokalnej
prasy twoja strata. Moe chopak
ma jakie uprzedzenia lub oglnie
rzecz biorc - nie lubi czyta.
W kocu nie byoby w tym nic
dziwnego wg danych Biblioteki
Narodowej o stanie czytelnictwa
w 2010 roku w Polsce w cigu
miesica tylko 54% Polakw czyta
teksty dusze ni 3 strony*
Ale po chwili zastanowienia
doszedem do wniosku, e w
mody czowiek ma racj.
ALBO nie jest lektur dla
modego czytelnika. Nie trzeba by

socjologiem czy medioznawc,


eby zauway, ze jest w tym
stwierdzeniu sporo prawdy.
Aby nie byo nieporozumie
lub zbdnych polemik nie pisz
tego, aby krytykowa kogokolwiek
po prostu w ALBO ze wiec
szuka tematw, ktre mogyby
zainteresowa modych mieszkacw miasta i gminy Olsztynek.
Ale taka konstatacja nie wystarczy.
Zastanwmy si nad takim
stanem rzeczy dlaczego tak jest?
Odpowied wydaje si dosy
prosta za mao jest ludzi modych
(oczywicie s na szczcie wyjtki), chtnych do pisania o swoich
problemach, bolczkach, czy
w ogle o swoich spostrzeeniach
dotyczcych spraw, ktrymi yj na
co dzie. A to jest klucz do tego,
aby otworzy si na problemy
i sytuacj modych ludzi w naszej
Gminie. Ich gos powinien przemawia na rwnych prawach jak

gos starszego pokolenia.


Chciabym powrci jeszcze do
wspomnianego wczeniej badania
Biblioteki Narodowej o czytelnictwie w Polsce - w 2010 roku
do ani jednej ksiki nie zajrzao
56% Polakw.*
Tym cenniejsza i ze wszech miar
godna uwagi jest inicjatywa
Miejsko-GminnejBiblioteki
w Olsztynku, o ktrej pisaa
w ostatnim numerze pani Henryka
ebrowska. Przypomnijmy czytelnikom chodzi o Dyskusyjny Klub
Ksiki, ktry dziaa od kwietnia
2010 roku. Wiem take, i we
wszystkich szkoach rnego
szczebla w caej gminie, nauczyciele oraz panie bibliotekarki robi
naprawd duo, aby ukierunkowa
modzie w stron czytelnictwa,
ktre rozwija wyobrani oraz
otwiera szersze horyzonty.
Oto wnioski wspomnianego
badania Biblioteki Narodowej pomoc w odbudowie zainteresowania oraz zatrzymania tej
niekorzystnej tendencji czytelnictwa s: szkoa, jako miejsce pracy
nad tekstem, a take biblioteki publiczne i szkolne oraz mass media.*
Szanowni Czytelnicy, naprawd
odwiedzajmy czciej biblioteki
gdzie oprcz ksiek mona skorzysta z lektury ulubionej prasy,
w tym take prasy lokalnej, np.
ALBO

Internet i telewizja swoje zrobiy, ale nie moe by tak, e oto na


naszych oczach sowo pisane
zacznie odchodzi do lamusa,
a przecie jest ono od momentu
wynalazku druku przez Gutenberga (po. XV wieku) elementem
naszej cywilizacji i kultury.
Idc tym tropem, jeszcze raz
namawiam, w szczeglnoci modych ludzi, do miaego angaowania si i opisywania rzeczywistoci,
w ktrej yjemy, dotykania problemw z ktrymi si borykamy,
poruszania tematw, ktre nas
interesuj. Z pewnoci redakcj
ALBO ucieszy fakt nowego i wieego spojrzenia. I w ten sposb
ALBO stanie si rwnie Waszym
pismem.
Do czego gorco zachca autor
niej podpisany. Z pewnoci
pojawi si wwczas promyk
nadziei, e ALBO bdzie rozchwytywanym biuletynem rwnie
przez modsz cz naszej
spoecznoci.
Zygmunt Puszczewicz

* Wyniki bada czytelnictwa za


rok 2010 przeprowadzonych przez
Bibliotek Narodow.
Dane pochodz ze strony:
www.BN.org.pl

Zapraszamy na bezpatne szkolenia konsultacje!


Zapraszamy osoby zainteresowane udziaem w bezpatnych szkoleniach z zakresu:
Maych projektw

Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw


oraz

Termin szkolenia: 1 kwietnia 2011r.


Miejsce szkolenia: sala w Urzdzie Miejskim w Olsztynku.
Program szkolenia:
Temat: Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Mae projekty
Osoby prowadzce: Tomasz Piat Dyrektor Biura LGD Poudniowa
Warmia.
16:00-16:05 Rozpoczcie, przywitanie uczestnikw.
16:05-16:50 Kryteria dostpu i szczegowe warunki przyznawania
pomocy w ramach dziaania.
16:50-17:30 Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy ze
szczeglnym uwzgldnieniem najczciej popenianych bdw.
17:30 Zakoczenie.
Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie Poudniowa Warmia
ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel/fax: 89 674 04 85,
email: lgd@barczewo.pl, www.poludniowawarmia.pl
Strona 9

Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej


Termin szkolenia: 1 kwietnia 2011r.
Miejsce szkolenia: sala w Urzdzie Miejskim w Olsztynku.
Program szkolenia:
Temat: Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Tworzenie i rozwj
mikroprzedsibiorstw oraz Rnicowanie w kierunku dziaalnoci
nierolniczej
Osoby prowadzce: Tomasz Piat Dyrektor Biura LGD Poudniowa
Warmia.
17:30-17:35 Rozpoczcie, przywitanie uczestnikw.
17:35-18:45 Kryteria dostpu i szczegowe warunki przyznawania
pomocy w ramach dziaania.
18:45-19:30 Instrukcja wypeniania wniosku o przyznanie pomocy ze
szczeglnym uwzgldnieniem najczciej popenianych bdw.
19:30 Zakoczenie.
ALBO 2 (178) marzec 2011

Torebka prawd Ci powie...


Cz I
Rubinowa recepta na dobrze
zorganizowany dzie....
W torebce masz recept na z...
T.LOVE Tina

T jak turystyczna. O jak obszyta czym


skropodobnym. R jak rubinowa. E jak elegancka. B jak bardzo potrzebna. K jak
kupiona na promocji. A jak awangardowa.
TOREBKA. Moja torebka, ktra doskonale wie
o roztargnieniu wacicielki. Czuje jej silny
ucisk. Zna plan dnia. Nosi na sobie lady pitkowego soku porzeczkowego. Ostatnia jest ze
mn od miesica.
Zauroczya mnie jej pojemno. Pomylaam,
e z ni nie zgin. Prostoktny portfel o wymiarach 25 centymetrw na 10 znajdzie schronienie.
Teraz nigdy nie mog go znale. Ginie
w otchaniach zimnego materiau.
Szuka mnie kilkanacie razy na dob. Przewraca wtedy wszystko do gry nogami. Wyciga
ze mnie na przemian: kas w papierkach, kart,
drobniaki, wizytwki. Szuka paragonw, rozkadw jazdy, biletw i tak w kko. Le zawsze na
samym dnie. Midzy sm a pitnast jest sporo
pracy. Czeka skadka na imieniny kogo z pracy
lub trzeba wygrzeba zoty osiemdziesit na niegazowan wod mineraln. Najgorsze s akcje
poszukiwania czego do pisania. Kuj lub
askocz mnie cztery piszce czerwonym kolorem
cienkopisy. Ona i tak ich nie znajduje i kupuje
lub poycza kolejne. Nie wspomn o dwch
pirach z niebieskim atramentem, jednym czarnym dugopisie i mazakach: zielonym, fioletowym i rowym. Na szczcie armia tych
z wyczerpanym wkadem jest ju niegrona.
miej si gorzko z czarno zotego modelu
komrki Sony Ericsson K53Oi. Ta to dopiero ma
ycie! Wycigana, wrzucana, wkadana, wpychana i wciskana. Ma specjalne miejsce w jedynej
kieszonce. Niestety, dzieli nasz tumny los. Przyzwyczaiem si ju do niektrych towarzyszy.
Kalendarz na 2010 rok w czerwonej oprawie,
lusterko, puder w kamieniu firmy Avon, notes
z cytatami z filmu Truman show na pierwszej
stronie, indyjska srebrna bransoletka, szczotka
do modelowania wosw oto oni! Cho znikaj
na chwil, zawsze wracaj. Najgorsze s poegnania! Wczoraj opuci nas bezbarwny byszczyk Nivea CareGloss & Sine. Najczciej zmieniaj si ksiki. Miejsce zgrabnych Nizin
Herty Mller zaj opasy tom biografii Mrqueza, ktry wszystkich doprowadza do furii swoj
mani wielkoci. Nieze zamieszanie jest te
z tymi Neskami 3 w 1. Rozsypi si i koniec!
wiat wywrcony do gry nogami! Prawdziwym
kataklizmem s jednak stosy papierw. Kartkwek. Prac klasowych. Konspektw lekcji.
Zwolnie. Zawiadcze. Kserwek. Co dzie stos
papierowych nawanic!
W chaosie dnia, zmianach okry wierzchnich
i fryzur, rubinowa torebka przywraca rwnowag. Zapomnie o niej nie mona. Trzyma j na
kolonach w autobusie i mie pewno, e
ALBO 2 (178) marzec 2011

wewntrz znajduje si cay kosmos potrzebnych


w tym dniu rzeczy. Pooy na parapecie w sali
37, a po skoczonych lekcjach zawiesi na
rami. Zaj do biblioteki i obciy jej wntrze
nowymi pozycjami dydaktyczno-metodycznymi.
Zabra do teatru. Zabra do restauracji. Nosi do
czarnych kozakw i czerwonych szpilek. Paka
nad zacitym zamkiem. Czyci plamy po soku.
Dojrze do chwili, gdy trzeba wymieni na
now...

Cz II
Przyapana na szukaniu
Jechaymy w jednym przedziale do Torunia.
adna, zadbana. Wygldaa na jakie dwadziecia pi lat.
- Skoro mamy razem podrowa, to wypada
si przedstawi. Jestem Ewa.
- Mio mi. Justyna.
Ukadaam sobie w gowie plan prezentacji
dotyczcej twrczoci Bolesawa Taborskiego.
Miaam wygosi referat na konferencji powiconej literaturze, tzw. drugiej emigracji. Przegldaam notatki, co tam dopisywaam.
Ewa suchaa MP3 i podziwiaa widoki za
oknem. Czarna lakierowana torebka rozmiarw
sporej reklamwki na zakupy leaa na kolanach
wacicielki. Najwikszym powodzeniem cieszya si fioletowa komrka z klapk, wyjmowana
z przedniej kieszeni. Miaam wraenie, e samo
otwieranie mechanizmu sprawia Ewie ogromn
przyjemno. Szybki zdecydowany ruch, charakterystyczny dwik klapnicia i mona upewni
si, czy przypadkiem nie przyszed sms. Pniej
ten wyraz rozczarowania na twarzy. Jednak nic
nie przyszo. Dalsze oczekiwanie.
- Dzie dobry! Bileciki do kontroli!
- Prosz podaam z umiechem.
- Dzikuj kontroler odwrci si w stron
mojej towarzyszki podry.
- Teraz kolej na pani ponagla Ew, ktra
przemierzaa czelucie swojej torebki w poszukiwaniu biletu.
- Mam, na pewno mam mwia zdenerwowanym gosem.
Wyja brzowy, skrzany portfel, z ktrego
w wielkim nieadzie wystaway stosy papierkw,
dokumentw, paragonw i kart. Przegldaa
wszystko z osobna. Szukaa dalej. Przysza kolej
na niebiesk teczk z napisem Harold Pinter
Urodziny Stanleya. Scenariusz. Tam te nie
znalaza biletu. Spojrzaa na mnie. Obserwowa-

am kady jej
ruch rwnie
zdenerwowana. Z torebki
wypady: kluczyki na breloczku abie, podkolanwki, ememensy, czerwony lakier
do paznokci,
okulary przeciwsoneczne,
rowa golarka, APAP, parasolka, krem
do rk, plastry. Nie zdziwio mnie to
szczeglnie.
Pomylaam, praktyczna jest i przewidujca.
Taka kobieta musi mie bilet.
- Prosz w takim razie kupi bilet u mnie
niecierpliwi si przystojny pracownik kolei.
- Jak to kupi? Mam, na pewno mam.
W kocu go znajd.
Ewa przeniosa si w strefy dwch bocznych
kieszeni. Z prawej wyja papierki po czekoladkach Merci, rne rodzaje gum do ucia: od
owocowych po mitowe, dwa kasztany, gar
woskich orzechw i PenDrivea. Praktyczna
i szalona zarazem, czy to moliwe? Jeszcze lewa
kiesze, sprawd dokadnie, dopingowaam j
w mylach. Wypady: karty do gry, sos tabasco,
wykaaczki, zatyczki do uszu, jasnorowe
weniane rkawiczki do okcia, turkusowy krawat, bukiet sztucznych pierwiosnkw. Zapracowana musi by, skoro nie ma czasu na przepakowywanie si. Rkawiczki latem? By moe
artystka? Poetka? Aktorka? Roztrzsionymi
domi szukaa kolejnej skrytki, jakiegokolwiek
zakamarka, ktre mogyby ukrywa dowd
jazdy zgodnej z prawem. Niestety, bezskutecznie.
- Co ja mam z pani zrobi?
- Zaraz znajd, jeszcze chwila.
- Za chwil to my dojedziemy do Torunia.
Udanej podry paniom ycz. Kontroler
umiechn si szeroko i wyszed.
Odetchnam z ulg. Ewa wycigna
z kosmetyczki puder, tusz, lusterko i z gracj
zabraa si do udoskonalania swojego makijau.
- Udao si. Ten numer zawsze si sprawdza.
Doprowadzam ich do stanw szalestwa. Wtedy
mi odpuszczaj. Z tym wyjtkowo atwo poszo.
O ktrej dotrzemy do Torunia?
J. Dbrowska

Ogoszenia drobne
Sprzedam mieszkania w Olsztynku przy ul. Kolejowej:
62,5 m2 (3 pokoje) II p. - 180 tys. z;
36 m2 (kawalerka) I p. - 110 tys. z.
Tel. 606-99-68-99, Ceny do negocjacji !!!
Bezpatne ogoszenia drobne przyjmowane s w biurze redakcji
(MGOK w Olsztynku, ul. Chopina 29, w godz. 8.00-18.00)
Strona 10

Wywiad z ...
Arturem Wrochn
Burmistrzem Olsztynka
W grudniu ubiegego roku nastpia zmiana wadzy w naszej gminie.
Burmistrzem zosta Pan Artur Wrochna.
Postanowilimy zoy Panu Burmistrzowi wizyt, aby dowiedzie si,
jak wyglday pierwsze miesice na nowym stanowisku i zapytalimy
o wraenia z pracy w Ratuszu..
- Pana kariera zawodowa bya dosy bogata.
Wieloletnie dyrektorowanie administracji celnej
oraz ostatnie lata na stanowisku Dyrektora
Departamentu Kontroli w Urzdzie Marszakowskim dostarczay Panu wiele satysfakcji.
Wiemy, e spenia si Pan w tej ostatniej pracy.
Skd potrzeba kandydowania na Burmistrza? Jaka jest Paska wizja sprawowania
tej funkcji na dzi i w przyszoci?
AMBICJE I MISJA
- W odniesieniu do sowa misja wielu ludzi
krci gow. Nawet moja ona czasem zadaje mi
pytanie ... po co ci to byo ...? Ale do takich
spraw nie mona podchodzi jak do kolejnej
posady, do kolejnej pracy. W odniesieniu do
sowa misja liczy si przede wszystkim ch
suenia gminie, jej mieszkacom i przekonanie,
e mona zdobyte wczeniej dowiadczenia
z powodzeniem wykorzysta w zarzdzaniu stosunkowo du jednostk samorzdow. Spotykam si bezporednio z ludmi, ich problemami,
czasem dramatami. W wikszoci s to sprawy
nie dajce si zaatwi od rki. Takie spotkania
bezporednie daj jednak olbrzymie rozeznanie
w problemach yciowych mieszkacw i pozwalaj budowa plany na przyszo, m.in. te dotyczce strategii mieszkalnictwa w gminie.
Kady dzie w Ratuszu jest jak sinusoida.
W jednej chwili wydaje si, e co si psuje, e
s rzeczy, z ktrymi nie da si w danej chwili nic
zrobi, a za sekund pojawia si i pozytywna
myl, bo udao si zaatwi jak skomplikowan spraw.
To wszystko daje si do pracy, ta sia bierze
si z cigego kontaktu z ludmi.
Wiem, e spoczywa na mnie dua odpowiedzialno i chciabym speni oczekiwania spoeczne, przede wszystkim zwizane z rozwojem
i wizerunkiem naszej gminy. Szczeglne miejsce
w moich i moich wsppracownikw planach
zajmuje nasza modzie. Dla spenienia ich
marze warto ciko pracowa.
REALNY PLAN NA OBECNY ROK TO...
- Na pocztku tego roku zoylimy wniosek
do Marszaka o dotacj ze rodkw unijnych
w wysokoci przeszo 2 milionw zotych na
budow sieci wodocigowej i kanalizacyjnej na
odcinku Olsztynek - Maki - Samogowo. Obiecaem kontynuacj wczeniejszych dziaa w tym
zakresie. Wszystko po to, by nasza gmina zasugiwaa na miano gminy turystycznej.
W planach na ten rok wprowadzilimy
budow kompleksu sportowo-rekreacyjnego
za Zamkiem. Bdzie to wzbogacona wersja
Orlika. Obiekty budowane s na potrzeby
okolicznych szk i mieszkacw. Prowadzimy
Strona 11

jeszcze rozmowy z Powiatem


Olsztyskim na temat partycypowania w kosztach tego
zadania.
Na rozpatrzenie czeka take nasz wniosek
o dofinansowanie przez Sejmik remontu jednej
z gminnych drg. Powiat Olsztyski rozstrzygn
take przetarg na odbudow odcinka drogi
w Witramowie . Gmina ponosi 50 % kosztw.
Warto wspomnie te o rekultywacji wysypiska, ktra jest prowadzona przy okazji budowy
obwodnicy Olsztynka. Inwestycj prowadzimy,
wykorzystujc masy ziemi, ktrymi dysponuje
wykonawca. Gdyby nie budowa obwodnicy,
pewnie przez najblisze lata nie udaoby si tego
zrobi ze wzgldu na olbrzymie koszty przedsiwzicia.
PLAY NIE BDZIE W TYM ROKU,
ALE SKWEREK TAK...
- Poprzednie wadze zdecydoway o przeznaczeniu rodkw na wykonanie projektu zagospodarowania play miejskiej. Trwa projektowanie.
Mam nadziej, i w kolejnych latach znajdziemy
rodki na wykonanie tego od dawna oczekiwanego przedsiwzicia.
Rynek miasta musi by ukoczony do czerwca tego roku. Jest to termin ostateczny. Spowolnienie prac nad nowym skwerem spowodowane byo, jak wiadomo, odkryciami archeologicznymi i ponownymi uzgodnieniami z konserwatorem zabytkw. C, nie ukrywam, e podobnie jak wielu mieszkacw, jestem peen obaw
co do funkcjonalnoci nowego rynku. Obaw
budzi kompromis zawarty midzy projektantem
a konserwatorem zabytkw. Moe jednak efekt
finalny sam si obroni, a mieszkacy polubi
nowe centrum miasta..
MNOGO SPRAW NIEDOKOCZONYCH...
- Obejmujc stanowisko , zastaem to, czego
si spodziewaem. Jest wiele spraw, ktre cign
si od dawna. S to przede wszystkim kwestie
mieszkaniowe. Trzeba sobie jasno powiedzie,
e nawet jeeli uda si wybudowa jeden czy
dwa obiekty socjalne /kady po okoo 1.5 mln/,

to i tak gmina tylko w niewielkim stopniu zagodzi problem. Od wielu lat nie buduje si w Polsce mieszka komunalnych. Gmin po prostu na
to nie sta.
SPRAWY SPOECZNIE DRALIWE...
- Do takich spraw zaliczybym, m.in.: budow
drugiej oczyszczalni ciekw w Olsztynku przez
zakad Tymbark S.A. oraz budow biogazowni.
Nie znam gminy zblionej wielkoci do Olsztynka, gdzie funkcjonowayby dwie oczyszczalnie ciekw. Interesy gminy i zakadu cakowicie
si rozmijaj. Z jednej strony ch obnienia
kosztw przez firm, z drugiej interes ekonomiczny mieszkacw. To przecie my musielibymy ponie koszty funkcjonowania oczyszczalni
miejskiej w przeszoci budowanej i unowoczenianej take pod potrzeby firmy. Mam nadziej,
e na kompromis nie jest jeszcze za pno.
Jeli chodzi o biogazowni, to jako burmistrz
musz dziaa zgodnie z prawem, ale nie bd
dziaa przeciw spoeczestwu. Takie inwestycje
nie mog powstawa bez przyzwolenia mieszkacw.
PONIEDZIAEK
MIESZKACA...

DLA KADEGO

- Kady poniedziaek by, jest i zawsze bdzie


dniem, w ktrym kady mieszkaniec moe
przyj ze swoim problemem do Burmistrza .
Aby unikn zbdnych i wielogodzinnych
oczekiwa w korytarzu Urzdu, najlepiej jest
zapisa si na wizyt oraz zasygnalizowa problem. Mog wtedy lepiej przygotowa si, rozpozna spraw, czsto poprosi urzdnikw
o potrzebne dokumenty.
Dzikujemy za rozmow. yczymy Panu
Burmistrzowi i naszej gminie samych sukcesw.
Nie omieszkamy na bieco monitorowa
podejmowanych przez Pana dziaa.
Klaudia Roman

Pani Jolancie Gram


Sotys Soectwa Krlikowo
szczere wyrazy gbokiego wspczucia z powodu mierci TATY
skadaj: Radni Rady Miejskiej w Olsztynku, Burmistrz Olsztynka
oraz pracownicy Urzdu Miejskiego w Olsztynku.

ALBO 2 (178) marzec 2011

WYJANIENIA...
(odpowied byego burmistrza z wydania
ALBO nr 1/177)

Majtek gminy za grosze - kolejna odsona


Artyku pt. Majtek gminy za grosze opublikowany w ALBO Nr 1 (177) z lutego 2011
roku wywoa spore emocje wrd mieszkacw
naszej gminy, ktrzy zadaj rne pytania
i oczekuj jakiego jasnego stanowiska obecnych wadz w tej sprawie. Redakcja ALBO
przyjmuje pozycj neutraln i chce ograniczy
si jedynie do ujawnienia faktw oraz przedstawienia komentarzy i wyjanie obydwu stron.
W zwizku z tym przedstawiamy:

FAKTY...
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Olsztynku ustalia nastpujce fakty:
1. Burmistrz Olsztynka Mirosaw Stegienko
26.11.2010 r. sprzeda najemcy lokal mieszkalny
i udzia w dziace we wsi Zbie niedaleko jeziora askiego.
2. Najemca dzierawi od gminy lokal przez
niecae trzy lata, a mimo to kupi nieruchomo
z bonifikat 95-procentow.
3. Na wniosek Burmistrza, w roku 2009
Gmina zainwestowaa, 174 tysice z. w remont
dachu i poddasza, urzdzajc tam pokoje
gocinne. Sprzeda lokalu na parterze uniemoliwia swobodny dostp do pomieszcze na
pitrze.
4. Sprzeda lokalu nastpia w okresie braku
Rady Miejskiej. Mandaty poprzedniej rady
wygasy 12 listopada 2010 r., nowa rada ukonstytuowaa si dopiero 27 listopada 2010 r.,
a nieruchomo sprzedano 26 listopada 2010 r.
5. Nieruchomo (106 m2 powierzchni uytkowej 36 m2 piwnic i 1000 m2 uzbrojonej dziaki
nad jeziorem) wycenion przez rzeczoznawc
na 140 tysicy z sprzedano za 5% wartoci,
czyli za 7 tysicy z.
Czonkowie Komisji Rewizyjnej
Ryszard Orowski
Andrzej Salwin
Andrzej Wojda

1. Nieruchomo w Zbiu zostaa sprzedana na


rzecz najemcy zgodnie z uchwa Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 22 lutego 2001 roku
(z pniejszymi zmianami).
2. Sprzeda bya przeprowadzona zgodnie
z Ustaw o ochronie praw lokatorw w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego.
3. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
zgodnie z Ustaw o gospodarce mieniem komunalnym, naley do wycznych kompetencji
Wjta, Burmistrza, Prezydenta.
4. Konieczno remontu dachu z uwagi na jego
stan techniczny i adaptacji pierwszego pitra
budynku zaakceptowali radni rady miejskiej
uchwalajc budet Gminy na 2009 rok.
Co do zarzutu strat poniesionych przez
Gmin i jej mieszkacw kwota podana przez
autora artykuu jest hipotetyczna ale patrzc
oczami autora grubo zaniona, poniewa to
Rada, podejmujc uchwa o sprzeday mieszka najemcom z bonifikat sigajc 95% ceny
rynkowej przyjmujc retoryk autora, narazia Gmin na strat okoo 9 milionw z.
Gmina, zdaniem autora artykuu, pt. Mienie
gminy za grosze, stracia ale zyskali mieszkacy kupujc lokale, w ktrych mieszkali, za cen
preferencyjn zgodnie z intencj Rady.
W sumie oskarenie zawarte w artykule uwaam za absurdalne i wiadczce o znikomej znajomoci prawa ustaw i uchwa Rady podejmowanych, midzy innymi przez autora artykuu, kiedy by radnym przez dwie kadencje.
Na koniec, podpowiadajc autorowi temat
nastpnej publikacji, sugeruj eby oskary
mnie o gwat, bo dostp do kluczy na wie miaem a aparatur niezbdn do tego czynu te
mam.
Mirosaw Stegienko

KOMENTARZE ...
Uwaam, e byy Burmistrz w ripocie do
stawianych zarzutw bagatelizuje cay problem
i szuka winnych wrd radnych. Uzasadniajc
swoj decyzj o sprzeday nieruchomoci w
Zbiu, przytacza nic nie mwice przepisy
prawne, ktre wprowadzaj czytelnikw w bd
i odwracaj uwag od istoty problemu. Przytoczona Uchwaa Rady Miejskiej z 22 lutego

2001 r., dotyczya mieszka komunalnych


i najemcw, ktrzy zajmowali te lokale od bardzo dawna. Mieszkania te mocno zdewastowane
przez upyw czasu i brak remontu naleao
sprzeda najemcom po niszej cenie, eby
pozby si problemu i zapewni tym ludziom
wasne mieszkanie. Byo to dziaanie logiczne
i sprawiedliwe spoecznie. Takich mieszka
sprzedano kilkaset. Ich warto wedug wyceny
rzeczoznawcy wynosia kilkadziesit tysicy zotych. Bonifikata 95% dotyczya tylko lokalu
mieszkalnego, za inne pomieszczenia i ziemi
najemcy pacili wedug wyceny rzeczoznawcy.
Zdarzay si specyficzne przypadki, w ktrych
Rada Miejska nie wyraaa zgody na sprzeda
lokalu komunalnego najemcy. Dotyczyo to
mieszka niesamodzielnych i takich, gdzie kolidowao to z interesami gminy. Takim wanie
przypadkiem jest budynek w Zbiu. Byy Burmistrz doskonale o tym wiedzia, a jednak
zignorowa ten zakaz Rady Miejskiej.
Bogumi Kuniewski
Radny Rady Miejskiej
w latach 2002 2010

Jak wytumaczy fakt, e byli wodarze


naszej gminy sprzedali majtek gminny wart
140 tysicy z za 7 tysicy z, chocia nie musieli
tego robi? Zastanawiam si, czy byy Burmistrz sprzedaby swj prywatny majtek (ziemi, dom po remoncie) za 5% jego wartoci?
adne racjonalne wzgldy nie mog usprawiedliwi takich decyzji. Majtek Gminy Olsztynek
jest nasz wspln wasnoci i powinien suy
zaspokajaniu potrzeb wszystkich jej mieszkacw. Rozdawanie gminnych nieruchomoci za
bezcen jest bardzo powanym naruszeniem
i podlega ciganiu przez wymiar sprawiedliwoci. aden burmistrz nie ma prawa pozbywa
si gminnego majtku wbrew stanowisku rady
miejskiej. To co zrobi poprzedni Burmistrz jest
dla mnie cakowicie niezrozumiae. Dlatego
domagam si wyjanienia caej sprawy i jeeli
pojawi si znamiona dziaa szkodliwych dla
dobra Gminy to winni musz ponie konsekwencje prawne.
Robert Waraksa
Radny Rady Miejskiej

Czekamy na listy... alboolsztynek@wp.pl

KURS PRAWA JAZDY


Dnia 06.04.2011r. o godz. 15:00
w budynku dworca boczne wejcie (Olsztynek ul. Jana Pawa II 8)
zapraszamy na rozpoczcie nowego kursu nauki jazdy
zapisy rwnie pod nr tel. 508 058 020

Cena kursu
ALBO 2 (178) marzec 2011

750 z

AUTO PRAWKO
Tomasz Bar

PEEN ZAKRES SZKOLENIA !!! adnych ukrytych opat !!!


30 godz. jazdy + 30 godz. teorii (ilo miejsc ograniczona)
Strona 12

TURNIEJ PIKI NONEJ


OLSZTYNEK 2011
Bardzo dobrze zaprezentowali si uczniowie Szkoy Podstawowej w Olsztynku podczas VI Wojewdzkiego Halowego Turnieju Piki Nonej Olsztynek
2011, 12.03.2011 r. w Hali Gimnazjum w Olsztynku. Modzi pikarze, prowadzeni przez nauczyciela wychowania fizycznego Adama Wyszyskiego, zajli II
miejsce !! W rozgrywkach wzio udzia 6 druyn z naszego wojewdztwa,
a mecze rozgrywane byy systemem kady z kadym.
W pierwszym spotkaniu olsztyneccy
pikarze, po bardzo wyrwnanym pojedynku, pokonali druyn Szkoy Podstawowej z Dywit 2:1 (bramki: P. Potoplak
i A. Gburczyk). W dwch kolejnych spotkaniach druyna z Olsztynka rwnie
odniosa zwycistwa. Najpierw uporaa
si z zespoem Szkoy Podstawowej z
Dabrwna 5:0 (bramki: A. Gburczyk 2,
A. Og 2 i P. Potoplak -1), a nastpnie nie daa szans Bkitnym Pasym
wygrywajc 4:0 (bramki: A. Og -2,
P. Potoplak 1 i A. Gburczyk 1).
Kolejne spotkanie byo najtrudniejsze
w caym turnieju. Nasi chopcy trafili na

ekip Szkoy Podstawowej z Jezioran.


Niestety, druyna goci okazaa si lepsza wygrywajc 3:0. Na szczcie nasza
druyna nie zaamaa si i w ostatnim
spotkaniu pokonaa zespl UKS Dymer
Biskupiec 2:1 (bramki A. Og 1 i P.
Potoplak - 1). Ostateczna kolejno bya
nastpujca:
1.Szkoa Podstawowa w Jezioranach
2.Szkoa Podstawowa w Olsztynku
3.UKS Dymer Biskupiec
4.Szkoa Podstawowa w Dbrwnie
5.Bkitni Pasym
6.Szkoa Podstawowa w Dywitach
Najlepszym bramkarzem turnieju

zosta Filip Balcerak, a krlem strzelcw (razem z zawodnikiem


z Jezioran) Arkadiusz Og (5 bramek).
Nasza druyna wystpia w nastpujcym skadzie: Filip
Balcerak (VI d), Patryk Potoplak (VI d), Andrzej Gburczyk (VI
d), Robert Og (VI d), ukasz Makowski (VI d), Karol Kucki
(VI d), Kostek Parchanowicz (VI d), Arkadiusz Og (IV c).
Chciabym serdeczne podzikowa wszystkim sponsorom,
bez ktrych tegoroczna impreza nie mogaby si odby. Byli to:
p. Teresa Zikowska, Bank Spdzielczy w Olsztynku, p. Kazimierz Gsiorowski, p. Franciszek Piat, p. Katarzyna KrygierBudnicka.
Organizator turnieju Adam Wyszyski

KALENDARIUM IMPREZ 2011


KWIECIE
17 IV
18-19 IV

Regionalny Jarmark Wielkanocny


Przegld Teatrw Szkolnych - ,,Arlekin 2011
wito Poezji Dziecicej konkurs rejonowy
MAJ

30 IV-3 V

1-3 V
7-8 V
15 V

Majwka w Skansenie (Poznaj wiejskie


zwierzta, Tajemnice ciesioki - pokaz
historycznych technik budowlanych,
wito Przyrody w Skansenie)
Olsztynecka Majwka (imprezy sportowe,
rekreacyjne, rajdy, turnieje)
VIII Regionalne Ekologiczne Targi Chopskie
Od woja Chrobrego do dzi - prezentacja
grup rekonstruktorw historycznych

31 VII

SIERPIE
7 VIII
14 VIII
20-21 VIII

5 VI
12 VI
19 VI
19 VI
27 VI

Dzie Dziecka w Skansenie


Skansen dzieciom: ycie na wsi (pokazy
dawnych zaj wiejskich i gincych zawodw)
Olsztynecki Festiwal Muzyki Modych
todzib i Zota nutka
Festyn Zielonowitkowy Turniej Miast
Olsztynek - Reszel
Niedziela w Skansenie Kura, kogut i kurcztko
oraz inne zwierzce rodziny
Turniej Taca Towarzyskiego
wito Patrona Miasta
LIPIEC

9-10 VII
24 VII
24 VII
30 VII
Strona 13

Festiwal folkowy Etnogranie


Regionalne wito Zi
Festiwal Batyjski - w krgu kultury Prusw
Poegnanie wakacji A nam jest szkoda lata
WRZESIE

3-4 IX
11 IX
24 IX

CZERWIEC
1 VI
3 VI

Niedziela w Skansenie:
Konik Polski spadkobierca Tarpana

IX Targi Chopskie
Gminne Doynki
Europejskie Dni Dziedzictwa
miech pod strzech w skansenie
III Festiwal Kabaretw Wiejskich o Laur
Don Kichota
PADZIERNIK

1X
8X

Niedziela w skansenie - Smaki ziemniaka


Jarmark zwierzcy w Skansenie

11 XI

LISTOPAD
Dzie Niepodlegoci
GRUDZIE

4 XI
6 XI
18 XII
31 XII

Mikoajkowy Turniej Taca Towarzyskiego


Impreza estradowa dla dzieci Mikoajkowe
Niespodzianki
Regionalny Jarmark Wigilijny
Powitanie Nowego Roku

Dni Olsztynka
Festiwal Piosenki Turystycznej eglarskiej
w Swaderkach
Skansen miodem i lip pachncy
Festyn w Witramowie
ALBO 2 (178) marzec 2011

Wiosenny nastrj
Gdy czyje sowa porann kaw
Oszroni jednym, krtkim oddechem.
W ustach masz gorycz pomimo cukru,
Kolor jest czarny pomimo mleka.
Daj sobie spokj, zostaw te fusy,
Niemie sowa, grymas na twarzy.
Zobacz, za oknem wiosna rozkwita,
Swymi patkami miasto okrya.
Soce ogrzao pyty chodnikw
I rozwietlio oczy przechodniw.
Ciepe powietrze przynioso zapach,
Sodki, kuszcy aromat wiosny.
Wyjd na ulic, poczuj to ciepo,
Zobacz umiechy na ustach ludzi.
Oddychaj mocno nastrojem wiosny,
Pozwl wypeni mu rozum i dusz
Znalazam ostatnio taki oto wiersz, ani brzydki, ani adny, ot po prostu
taki, ktry okrela w peni mj, a mam nadziej, e i Pastwa, wiosenny
nastrj. Wszyscy odczuwamy wpyw wiosny na nasze samopoczucie.
Z jej nadejciem odczuwamy przypyw si, pozytywne nastawienie i wiksz doz optymizmu.
W okresie wiosennym zaczynamy wicej uwagi powica, oczywicie
swojemu wygldowi. Niezmiennie po zimowym zaniedbaniu wyranie
widoczne s wszelkie mankamenty urody. Najbardziej wyeksponowanym
staje si nadmiar sadeka. Jest to najwaciwszy moment, eby zabra
si za siebie i przed latem odzyska utracon figur. Potem nic si nie
ukryje - zwaszcza na play. Podejmujemy zatem dramatyczne dziaania
na rzecz piknego ciaa i dobrego samopoczucia. Odwiedzamy fitness,

kosmetyczk, fryzjerk, zawzicie maszerujemy z kijkami


nord walking, jednym
sowem poddajemy
si rozmaitym zabiegom upikszajcym,
by mc z zadowoleniem patrze w lustro.
Po zimowej ociaoci
wykazujemy
wiksz aktywno
ruchow. Na szczcie wicej czasu
spdzamy na wieym powietrzu, a promienie soneczne
pozytywnie wpywaj
na stan naszej psychiki.
Wiosna, ech to ty! Rozkwita przyroda i nasze uczucia. W powietrzu
pachnie mioci. Tchnienie wiosny i jej barwy rozkochuj nas w
niej i w sobie. Na ulicach i w parku mona spotka zakochanych, unoszonych fal romantyzmu. Wiosna czy serca, wie donie i sprawia, e endorfina szumi w gowach.
Bdmy zatem zakochani na wiosn w kimkolwiek i czymkolwiek,
znajdmy sobie powd do zadowolenia i pamitajmy, by od czasu do
czasu spojrze... w gr, na bkitne niebo, na pki drzew, na buszujce w gstwinie gazi ptaki. Pamitajmy o gbokim oddechu wieym, wiosennym powietrzem i ...o sobie, o bliskich i...bdmy lepsi na
wiosn.
yczy wszystkim czytelnikom ALBO
Katarzyna Waluk redaktor naczelny

Miejsce na Twoj reklam!

Cennik reklam w gazecie ALBO:


Lp.

Modu

Cena netto

Vat 23 %

Cena brutto

1.

caa strona /czarno-biaa/

146,50

33,70

180,20

2.

caa strona /kolor/

250,00

57,50

307,50

3.

1/2 strony /czarno-biaa/

85,35

19,65

105,00

4.

1/2 strony /kolor/

152,45

35,05

187,50

5.

1/4 strony /czarno-biaa/

48,80

11,20

60,00

6.

1/8 strony /czarno-biaa/

30,50

7,00

37,50

ALBO 2 (178) marzec 2011

Miejsko-Gminny
Orodek Kultury
w Olsztynku
ul. Chopina 29
tel/fax: 89 519 22 01
alboolsztynek@wp.pl
Strona 14

DOBRE
RADY

Otrby panaceum dla zdrOwia


- najtasze lekarstwO wiata

Otrby, czyli okrywa nasienna ziarna pszenicy, owsa lub yta, to jedno
z najbogatszych rde bonnika pokarmowego. Zaledwie dwie yki otrbw pokrywaj a jedn trzeci naszego dziennego zapotrzebowania na bonnik, a tym samym obniaj ryzyko zachorowania na
raka jelit. Ponadto to wanie bonnik odgrywa bardzo wan rol w profilaktyce zapar, hemoroidw
czy uchykowatoci jelita grubego.
Dodatkowo otrby owsiane zawieraj bonnik rozpuszczalny, ktry pomaga obnia poziom zego
cholesterolu, pozostawiajc dobry we krwi.
Otrby to jednak nie tylko bonnik, ale take bogaty
skad witamin z grupy A i E oraz makro i mikroelementw: cynku, fosforu, wapnia, selenu, potasu
i magnezu.
Z dietetycznego punktu widzenia najwiksz ich
zalet jest jednak dua zawarto bonnika, ktry
nietrawiony, nie tylko nie powoduje tycia, ale znacznie usprawnia prac przewodu pokarmowego.
Zapewne dlatego wanie coraz wiksz popularno
zdobywaj otrby u osb walczcych z nadwag.
Bonnik pcznieje w odku i na dugo daje uczucie
sytoci. Zwikszenie objtoci pokarmu przyczynia
si do mniejszej iloci jego spoywania, co przekada
si na atwiejsze utrzymanie smukej sylwetki
marzenie kadej kobiety.
Reasumujc:
OTRBY OWSIANE
- zmniejszaj indeks glikemiczny posikw, spowalniaj wchanianie cukrw (ma to ogromne znaczenie
dla osb z CUKRZYC),
- obniaj wchanianie zego cholesterolu, a tym
samym przeciwdziaaj miadycy,
- podwyszaj stenie dobrego cholesterolu we
krwi,
- reguluj cinienie krwi,
- oczyszczaj organizm z toksyn i metali cikich,
- przeciwdziaaj zakrzepom krwi,
- reguluj trawienie, zapobiegaj zaparciom,
- gwarantuj szybsze poczucie sytoci,
- dziki nim mona zje mniej, a jednoczenie si
naje,
- poprawiaj pami i koncentracj,
- zapobiegaj nadmiernemu uczuciu zmczenia,
zmniejszaj potrzeb snu,

- chroni przed starzeniem,


- pozytywnie wpywaj na wygld skry,
- posiadaj due wartoci odywcze,
- nie trac swoich waciwoci podczas pieczenia
i gotowania,
OTRBY PSZENNE ze wzgldu na du zawarto bonnika oraz ma ilo cukrw przyswajanych
wraz z ich spoyciem, przede wszystkim aktywizuj
nasz metabolizm. Ponadto obok wszystkich innych
zalet pochaniaj z naszego organizmu substancje
szkodliwe, wspomagajc ich wydalanie i co jest niezaprzeczalnie bardzo wane dla wszystkich pa przeciwdziaaj rakowi sutka.
Jednym sowem, w myl zasady lepiej zapobiega ni leczy, jedzmy otrby, najlepiej mieszajc
ich rne rodzaje, jako e s one swojego rodzaju
kuracj dla caego naszego organizmu. Nie bez znaczenia jest zapewne to, e s atwodostpne i niedrogie (mamy w Olsztynku myn, gdzie bez problemu
kupimy je prosto od producenta w cenie 10z za 25
kilogramw). Otrby mona dodawa do musli
i patkw do mleka, jogurtw, serkw oraz ciast.
Zagcimy nimi sosy i dodamy do zup. Warzywa
duszone na patelni czy ryba po grecku w pomidorach bd nie tylko dobre, ale i zdrowsze, kiedy
wzbogacimy je bonnikiem. Mog by wykorzystywane jako panierka do mis, a mk w naszej kuchni warto na stae zastpi mielonymi otrbami
sprawdzaj si znakomicie. Posypmy nimi kanapki
lub dodajmy do saatki. Przepisw i zastosowa
otrbw jest bez liku. Przedstawiam Pastwu niektre z nich do wyprbowania, eby zachci do
signicia po otrby i stosowania ich na stae
w naszych domach. Wystarczy, e zjemy dziennie
trzy yki otrbw, a bdziemy zdrowsi, szczuplejsi
i zawsze modzi.

ciaSteczka oWSiane
2 szkl. patkw owsianych
1 szkl. otrbw pszennych
1 szkl. otrbw owsianych
2 szkl. rodzynkw sutaskich
2 szkl. mki penoziarnistej
2 szkl. soku jabkowego 100%
0,5 szkl. oleju
2 yeczki proszku do pieczenia
2 op. cynamonu
wirki, skrka pomaraczowa, kakao (niekoniecznie)

Wszystkie produkty suche dokadnie wymiesza


w misce. jajka rozmci z pynami i wla do miski,
doda bakalie i ewentualnie kakao. Formowa yeczk mae ciasteczka i ukada na blaszce wyoonej
papierem do pieczenia. Piec okoo 20-25 minut
w temp. 200 stopni. maj jedn wad - w naszym
domu byskawicznie znikaj.

Strona 15

Ewa agowska - Okoowicz

Gryczane kotleciki
2 torebki ugotowanej kaszy
gryczanej (200 g)
1 ugotowany spory ziemniak
1 szkl. otrbw owsianych lub pszennych
2 rednie cebule
2 jaja
2-3 yki mki (jeli mamy to penoziarnistej)
sl, pieprz, majeranek, ew. ostra papryka

otrby zala wrztkiem, odstawi na 15


minut, eby nasiky i zmiky. cebul
posieka i zeszkli na yce oleju. Poczy
kasz, otrby, rozgniecionego ziemniaka
i cebul. Doprawi wedug uznania. Wbi
jajka i doda mk, by ciasto stanowio
zwiz mas. Formowa niewielkie kotleciki
i smay na rozgrzanym oleju.

chleb z otrbami
1 kg mki penoziarnistej
10 dkg drody
1 litr mleka lub wody
1 yka cukru
1 yka soli
2 szkl. otrbw pszennych
ziarna sonecznika, dyni,
urawina (niekoniecznie)
4 yki oleju

Produkty suche wymiesza w


misce. mleko podgrza i w kilku
jego ykach rozmiesza drode
dodajc cukier. kiedy rozczyn
wyronie, wla do miski, dola
reszt mleka i dokadnie wyrobi. Doda pestki i urawin,
a na kocu olej. Pozostawi do
wyronicia, a nastpnie przeoy do 2 kekswek wyoonych
papierem do pieczenia. Wierzch
chleba zwily lekko wod,
posypa makiem lub otrbami
owsianymi. kiedy ponownie
wyronie, piec 1 godz. w temp.
180 stopni.

najProStSze PlacuSzki
z otrbW
1 jajko
2 yki otrbw owsianych
1 yka otrbw pszennych
1 yka serka homogenizowanego
lub jogurtu naturalnego
sl do smaku

Wszystkie produkty dokadnie


wymiesza i smay na odrobinie oleju. mona poda z musem
owocowym.

Placki ziemniaczane z
otrbami
4 due ziemniaki
1 jajko
5 yek otrbw (dowolnych)
zbek czosnku
sl, pieprz

ziemniaki utrze, doda


jajko, rozgnieciony czosnek,
otrby, pieprz i sl do smaku.
Smay na rozgrzanym oleju
najlepiej niewielkie placuszki. S
wtedy rumiane i cudownie
chrupice.

ALBO 2 (178) marzec 2011

DEZ INFORMACJE OLSZTYNECKIE


Nowe wadze kontra genera
Stao si. Ulica gen. Karola wierczewskiego zmieni swoj nazw
i jest to jedna z pierwszych decyzji nowego burmistrza i rady miasta.
- Nie moemy tolerowa nazewnictwa gloryfikujcego bandytyzm
i komunizm uwaa radny Andrzej Grzywacz.
Niektrzy mieszkacy uwaaj jednak zmian za zupenie niepotrzebn. - Dziwi si, e zamiast wzi si za robot, urzdy zajmuj si drugorzdnymi sprawami denerwuje si Eugenia Krzywicka, mieszkanka
ulicy.
Wadze zdaj sobie spraw e koszty i konieczno wymiany dokumentw nie wszystkim bd w smak. Dlatego szukali nowej nazwy, ktra
zamknie usta krytykantom zmiany. - Uznalimy e najlepszym patronem
tej ulicy bdzie Karol Wojtya wyjania Andrzej Grzywacz. - Bdzie to
naturalne przeduenie istniejcej ju ulicy Jana Pawa II. Na skwerku
przed kocioem zamierzamy natomiast postawi Patronowi pomnik
z brzu.
Wstpne szacunki wskazuj, e cae przedsiwzicie bdzie kosztowao ok 1,2 mln z.

Casting w domu kultury


W pierwszy i drugi weekend kwietnia w olsztyneckim domu kultury
odbdzie si casting statystw do serialu obyczajowego Droga
szczcia. Cz scen ma by nagrywanych w jednej z pobliskich wsi,
a take na Skansenie.
Twrcy maj jednak konkretne wymagania i w filmie nie bdzie mg
zagra kady. - Potrzebujemy osb, ktre bd odgryway konkretne cha-

raktery wyjania Pawe Nicpo, reyser filmu.


W pierwszy weekend zapraszamy osoby w wieku 45-60 lat o wiejskim wyrazie twarzy. Chodzi zarwno o panw jak i panie. - Dodatkowym atutem bd spracowane donie, tak jak u rolnikw mwi reyser.
Natomiast 9 i 10 kwietnia casting przeznaczony jest dla modziey
w wieku 15-25 lat. - Prosimy aby chtni przyszli w strojach nawizujcych do kreacji dyskotekowych dodaje Pawe Nicpo.
Pocztek przesucha ju o godz. 15, potrwaj do 20.
To nie tylko szansa na dodatkowy, wcale nie may zarobek, ale take
dalsz karier. Niewykluczone, e najlepsi statyci otrzymaj take role
drugoplanowe.

Wysypisko zamiast lotniska?


Biznesmeni starajcy si o moliwo budowy pod Olsztynkiem lotniska pasaerskiego i transportowego uwaaj, e obecne wadze podcinaj
im skrzyda. - Staralimy si o ulokowanie nieopodal Wilkowa pasa startowego, tymczasem gmina chce udostpni ten teren na wysypisko mieci. - bulwersuje si Ginter Werner, przedstawiciel spki Luftgruppe
z Berlina. - Mylaem, e teraz znajdziemy wiksze zrozumienie dla
naszych planw, tymczasem blokuje si szans rozwoju miasta.
Rzecznik urzdu gminy uspokaja: - Nie chodzi o adne wysypisko lecz
o nowoczesn sortowni mieci. To bardziej dochodowy pomys, tym
bardziej e lotnisko i tak powstanie w nieodlegych Szymanach. Poza
tym sortowni chce budowa polska grupa kapitaowa z Tel Awiwu, a lotnisko obcy kapita niemiecki. W czasach kryzysu warto wspiera rodzim
inicjatyw.

Artyku sponsorowany

Projekt dofinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

30 listopada 2010r. Wojewdzki Szpital


Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce rozpocz realizacj kolejnego projektu dofinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej. Projekt nosi nazw Zapewnienie
wysokiej jakoci usug dla obywateli
poprzez unowoczenienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewdzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci
w Ameryce. Cakowita warto projektu to
882 247,98 z, a kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 749 910,77 z. Zakoczenie prac
przewiduje si w II kwartale 2012r.
Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom
pacjentw oraz wobec koniecznoci poprawy jakoci wiadczonych usug i zwikszenie efektywnoci podejmowanych dziaa,
rozpoczto realizacj zamierzonego celu.
Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny dla

Dzieci w Ameryce zwraca szczegln


uwag na potrzeb stosowania w infrastrukturze ochrony zdrowia nowoczesnych aplikacji usprawniajcych prac personelu
medycznego i pracownikw administracyjnych, integracji systemw informatycznych,
jak rwnie na zapewnienie pacjentom
i mieszkacom otwartego i szerokiego
dostpu do informacji medycznej oraz
wprowadzanie nowoczesnych usug cyfrowych, ktre obecnie staj si optymalnym
wariantem funkcjonowania kadej nowoczesnej placwki.
Konkretnym rezultatem projektu bdzie
modernizacja oprogramowania obsugujcego cz medyczn szpitala, w tym m.in.
umoliwienie importu danych na platform
Oglnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ), wprowadzenie elektronicznej
dokumentacji pacjenta z zastosowaniem

Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce


Ameryka 21, 11-015 Olsztynek, tel. 89/5194823, fax 89/5194813
e-mail: szpital@ameryka.com.pl www.ameryka.com.pl

ALBO 2 (178) marzec 2011

kwalifikowanego podpisu elektronicznego umoliwiajcego uproszczenie oraz radykalne obnienie kosztw


archiwizacji, modernizacji i unowoczenienia aktualnej
serwerowni oraz zakup nowoczesnego sprztu komputerowego.
W efekcie, poza zapewnieniem dostpu do najnowoczeniejszych technik ICT dla pracownikw i wkadem
w budow spoeczestwa informacyjnego, moliwa
bdzie poprawa jakoci wiadczonych usug medycznych przez placwk.
Efektem dugofalowym realizacji projektu bdzie
intensyfikacja rozwoju wysokiej jakoci usug cyfrowych oraz systematyczne powikszenie wartociowych
i potrzebnych treci w Internecie, ktrymi s zainteresowani mieszkacy wojewdztwa warmisko-mazurskiego i kraju.
Anna Radomska - Wilczewska
Strona 16

Co sycha w Olimpii?
fot. Pawe Kuniewski

Po rezygnacji Mariana Dbrowskiego z udziau w Zarzdzie Klubu


skad zarzdu zosta uzupeniony o Kazimierza Borkowskiego, ktry
przyj funkcj wiceprezesa MKS Olimpia. Wydawao si, e zarzd
bdzie pracowa w obowizujcym trybie i bez niespodziewanych
zawirowa. Niestety, zostalimy zaskoczeni przez wykadni prawn
ustawy o samorzdzie gminnym, wg ktrej nie mona by jednoczenie
czonkiem zarzdu stowarzyszenia (w tym przypadku Zarzdu Klubu)
i radnym rady miejskiej. Z tego te powodu radni gminy - Andrzej
Wojda, Andrzej Salwin i Kazimierz Gsiorowski zoyli pisemne rezygnacje z penionych funkcji w Zarzdzie Klubu. Rezygnacje spowodoway ubytek ponad poowy skadu Zarzdu, co - wg statutu MKS
Olimpia - rodzi obowizek zwoania nadzwyczajnego walnego zebrania czonkw klubu, dla uzupenienia skadu Zarzdu. Walne zebranie
odbyo si 17. marca 2011 r. w sali OSP w Olsztynku. Skad Zarzdu
uzupeni si o: Tomasza Keniga (sekretarz), Roberta Dumk (skarbnik), Krzysztofa Zalewskiego. Odchodzcym czonkom Zarzdu skadamy serdeczne podzikowania za dotychczasow, wieloletni spoeczn prac na rzecz rozwoju sportu w gminie. W Klubie stanowili oni
mocne wsparcie, zyskali uznanie i szacunek aktywnie uczestniczc we
wszystkich dziaaniach organizacyjnych, szkoleniowych i gospodarczych realizowanych przez Klub.
W wiosennym oknie transferowym kadra zespou seniorw zostaa
wzmocniona nastpujcymi zawodnikami:
Z OKS Olsztyn wypoyczeny zosta na proczny okres Krzysztof
Pilski. Patryk Stadnicki i Tomasz Dugocki zostali pozyskani poprzez
transfer definitywny. Z woln kart wzmocnili nasz zesp ukasz
Bogdanowicz i Artur azar. Z GKS Stawiguda zosta wypoyczony na
p roku Bogdan limak.
Wszystkie grupy wiekowe zawodnikw MKS Olimpia w Olsztynku trenuj intensywnie przed zbliajcym si sezonem pikarskim.
Mimo mronej i uciliwej zimy, seniorzy rozegrali 7 spotka sparingowych, podczas ktrych trener Piotr Kolek testowa najbardziej optymalne ustawienie zawodnikw na poszczeglnych pozycjach. Mecze
sparingowe zakoczyy si nastpujcymi rezultatami:
- OKS II Olsztyn (IV liga) Olimpia 5:3 /bramki - Krzysztof Pilski 2, Kamil Pawlak 1/,
- GKS Wikielec (IV liga) - Olimpia 1:0,
- Pisa Barczewo (IV liga) Olimpia 3:3 /Artur azar 1, Bogdan
limak 1, Dawid Kowalczyk 1/,
- Warmiak ukta (kl. Okrgowa) Olimpia 1:3 /Pawe Duch 1,
Patryk Stadnicki 1, Bogdan limak 1/,
- GKS Stawiguda (kl. Okrgowa) Olimpia 0:6 /Artur azar 1,
Dawid Kowalczyk 1, Sebastian Kotliski 1, ukasz Bogdanowicz 2,
Tomasz Dugocki 1/,
- Warmiak ukta (kl. Okrgowa) Olimpia 7:3 /Sebastian
Kotliski 1, Patryk Stadnicki 1, ukasz Bogdanowicz 1/,
- DKS Dobre Miasto (kl. Okrgowa) Olimpia 1:1 /Tomasz
Mackiewicz 1/,
- Olimpia - Zryw Jedwabno (A klasa) 3:0 /ukasz Bogdanowicz
1, Krzysztof Pilski 1, Kamil Pawlak 1/.
W wiosennej rundzie nie bdzie atwo utrzyma si w gronie IVligowcw, ale mamy nadziej, e woona praca w okresie przygotowawczym bdzie procentowaa dobr gr i korzystnymi dla zespou
rezultatami.
Inauguracyjny mecz nasza druyna rozegra 26.03 w Kurztniku,
natomiast pierwszy mecz na stadionie w Olsztynku 2.04 o godz. 17.00.
Prezes MKS Olimpia
Jerzy Tytz

Z gbokim alem i smutkiem przyjlimy wiadomo,


e w dniu 8 lutego z szeregw naszego stowarzyszenia odesza
nagle i niespodziewanie Pani Cecylia Szczepaska, ktra cae
swoje ycie zwizana bya bardzo uczuciowo z ukochan
Olimpi. Aktywnie uczestniczya w yciu klubowym, midzy
innymi spoecznie pracujc w kasie biletowej klubu.
Serdeczno, otwarto i szczero w wyraaniu opinii, pena
powicenia postawa i zaangaowanie Pani Cecylii pozostan na
zawsze w pamici naszej klubowej rodziny.
Strona 17

Zarzd MKSOlimpia w skadzie - Robert Dumka (skarbnik),


Krzysztof Zalewski, Jerzy Tytz (prezes), Andrzej Szakowski
(wiceprezes), Kazimierz Borkowski (wiceprezes), Piotr Kolek, Tomasz
Kenig (sekretarz).

Terminarz rozgrywek MKS "Olimpia"


Seniorzy
1. KS Zamek Kurztnik - MKS Olimpia
2. MKS Olimpia - OKS Sok Ostrda

26 III (sobota) 16:00


02 IV (sobota) 17:00

3. BKS Tcza Biskupiec - MKS Olimpia

09 IV (sobota) 17:00

4. MKS Szczytno - MKS Olimpia


5. MKS Olimpia - KS Pomie Ek
6. KS Olimpia 2004 Elblg - MKS Olimpia

16 IV (sobota) 17:00
23 IV (sobota) 17:00
30 IV (sobota) 14:00

7. MKS Olimpia - KKS Granica Ktrzyn


8. GKS LZS Wikielec - MKS Olimpia
9. MKS Olimpia - LKS Bkitni Pasym

07 V (sobota) 17:00
14 V (sobota) 16:00
21 V (sobota) 17:00

10. OKS 1945 II Olsztyn - MKS Olimpia

28 V (sobota) 14:00

11. MKS Olimpia - MKS Rominta Godap


12. MKS Start Nidzica - MKS Olimpia

01 VI (roda) 17:00
05 VI (niedz.) 16:00

13. MKS Olimpia - MKS Bkitni Orneta

11 VI (sobota) 17:00

14. GKS Pisa Barczewo - MKS Olimpia


15. MKS Olimpia - KS Polonia Pask

18 VI (sobota) 16:00
25 VI (sobota) 16:00

Trampkarze
1. MKS Polonia Lidz. War. - MKS Olimpia

17 IV, godz. 10:00

2. MKS Olimpia - OKS 1945 Olsztyn


3. OKS Sok Ostrda - MKS Olimpia
4. KKS Warmia II Olsztyn - MKS Olimpia
5. LKS Tcza Miomyn - MKS Olimpia
6. MKS Olimpia - KS Huragan Morg

22 IV, godz. 10:30


26 IV, godz. 13:00
07 V, godz. 10:00
22 V, godz. 10:00
28 V, godz. 10:30

Juniorzy modsi
1. MKS Olimpia - KS Jonkovia Jonkowo
2. MKS Jeziorany - MKS Olimpia
3. MKS Olimpia - LKS Bkitni Pasym
4. LZS Lenik Nowe Ramuki - MKS Olimpia
5. MKS Olimpia - KS Kormoran Garda Purda
6. MKS Olimpia - Czere Sport Olsztyn
7. MKS Polonia Lidz. War. - MKS Olimpia
8. MKS Olimpia - PKS Reda Szczytno
9. GKS Stawiguda - MKS Olimpia
10. GZPN Omulew Wielbark - MKS Olimpia

02 IV, godz. 10:30


09 IV, godz. 13:00
16 IV, godz. 10:30
26 IV, godz. 12:00
30 IV, godz. 10:30
07 V, godz. 10:30
14 V, godz. 13:00
21 V, godz. 10:30
29 V, godz. 14:00
11 VI, godz. 13:00

ALBO 2 (178) marzec 2011

VI-XII 2010 utynwko.


W inwentaryzacji za ten okres
Firma Procem Investment nie doliczya si 36 szt. byda o wartoci
83.250 z. Prowadzone postpowanie ustali czy bya to kradzie, czy
moe bd w dokumentacji?
25 XII 4 II 2011 Ul. Rynek.
W tym czasie w wyniku wamania
wyniesiono tu z niezamieszkanego
lokalu odtwarzacz CD, dekoder
telewizji cyfrowej, szlifierk ktow i zegary cienne o cznej wartoci 1.500 z.
20 I Dom dla Dzieci Nad
Jeziorem. Wychowanka Aleksandra Z. dopucia si kradziey
torebki z dokumentami i pienidzmi w kwocie 130 z i, niestety,
bdzie musiaa stan przed sdem
dla nieletnich.
19-22 I Biedronka. Janina K.

z Olsztynka wynosia drobne artykuy spoywcze, w sumie na 287


z. Nosi wilk !
29-31 I Na terenie budowy
obwodnicy, w okolicach Ameryki,
miay miejsce wamania do samochodw ciarowych i kradziee
paliwa cznie 450 l o wartoci
2 tys. z. Straty poniosa Firma
Artimex z Mawy.
30 I 5 II Pawowo. Wamanie
do barakowozu Arkadiusza S.
z Olsztyna. Zgin przewd elektryczny o wartoci 270 z.
4-8 II Szpital Dziecicy
w Ameryce. Z pomieszczenia
remontowanego budynku skradziono pojemnik ze stali nierdzewnej o wartoci 2.700 z.
5-7 II Lutek. Kradzie paliwa
o wartoci 650 z z transportu
Firmy Wakoz z Luzina.
7/8 II Ul. 22 Lipca. Z zaparkowanego na posesji warsztatu samochodowego BMW wymontowano
przedni mask, przednie reflektory i kierunkowskazy. Straty to
6 tys. z.
16/17 II Ul. Ostrdzka. Z samochodu ciarowego Scania
Firmy Izolbet Transport Bierzewice, po wamaniu do baku, skradziono 200 l ON o wartoci 900 z.
20/21 II Witramowo. Wolno-

okiem Satyryka
KURA ZODZIEJKA
Kura pszenicy ziarna krada,
Na sdowej awie za to usiada.
Skruszona przed sdem lamentuje,
Sama dla siebie kar proponuje.
e w gniedzie zniesie jajek pare
I na tych jajkach odsiedzi kar.

FASZYWE IMI
Na sprawie sdzia pyta oskaronego,
Nie poda pan imienia swego prawdziwego.
Powody ku temu szczeglne miaem
Dobrych rad ojca zawsze suchaem,
Ktry mnie uczy jak postpowa,
e imi swe dobre mam zawsze
szanowa.

FIGA
Zakochana dziewczyna si rozczarowuje,
Gdy pod listkiem figowym fig znajduje!

Czesaw Kazimierz Bandzwoek


ALBO 2 (178) marzec 2011

stojce boksy z butlami gazowymi


s systematycznie okradane. Tym
razem Lenard P. z Sitna i Pawe B.
z Tymawy, gm. Grunwald wynieli
6 butli o wartoci 900 z, wasno
Grayny O. z Witramowa.
25 II Gaj. upem zodziei,
ktrzy wamali si do garau Joanny R. pady aparat spawalniczy
migomat i pia spalinowa o wartoci 2.200 z.
25 II 2 III Z zaplecza Firmy
Agaplast w Olsztynku skradziono kable miedziane i aluminiowe o wartoci 26 tys. z. Policja
zwraca si tu do osb, ktre
mogyby pomc w ustaleniu okolicznoci zdarzenia. Anonimowo
oczywicie zapewniona!
Latem ub. r. Przemysaw M.
z Mawy przywaszczy sobie, lub
ukrad (ustali to postpowanie)
telefon komrkowy Piotra B.
z utynowa. Zosta namierzony
w ostatnich dniach. Co si odwlecze !
25 II Ul. Kolejowa. Obowi
si zodziej, ktry wama si do
piwnicy Wojciecha Z. Ukrad,
nomen omen, wdki i elektronarzdzia o wartoci 6 tys. z.
W ostatnim czasie zgoszono
a 6 wama do domkw letniskowych. W Zawadach /w okresie od

8 do 18 I 2011/ skradziono 2 rowery o wartoci 200 z, w Gsiorowie siekier, opat, wdki i inne
drobne przedmioty o wartoci 620
z, w Kurkach /23 I 6 II/ usiowano tylko wama si do kilku
domkw, w Lutku Kamil A.
i Przemysaw M. (obaj z Lutka)
wynieli agregat prdotwrczy,
kos spalinow, pomp wodn
i przewody elektryczne o cznej
wartoci 10.930 z (cz skradzionych tu przedmiotw odnaleziono
u Rafaa S. ze Stawigudy), w Jemioowie /I 6 III 2011/ up wamywaczy to butla gazowa, garnki
i inne drobne rzeczy o wartoci
180 z.
W omawianym okresie policja
zatrzymaa te 10 osb poszukiwanych, 8 nietrzewych kierowcw
i 2 rowerzystw, 30 dowodw
rejestracyjnych, prawo jazdy 5 kierowcom oraz 7 osb do wytrzewienia.
Policja apeluje o zachowanie
szczeglnej ostronoci przy kupowaniu na portalach internetowych,
gdy wg jej danych pojawia si
tam coraz wicej oszustw.
Opracowano na podstawie
materiaw KP w Olsztynku.

USUGI
KOMINIARSKIE
- CZYSZCZENIE PRZEWODW
KOMINOWYCH
- INSPEKCJA PRZEWODW
KOMINOWYCH KAMER
WIZYJN
- MONTA WKADW
ZE STALI KWASOWEJ
- NAPRAWA PRZEWODW
KOMINOWYCH

ul. Jana Pawa II 9/3,


11-015 Olsztynek

tel. 511 378 901


Strona 18

Kronika MGOK-u
20 II Bal Stowarzyszenia Na
Rzecz Osb Niepenosprawnych. Jak co roku, byo barwnie
i wesoo a za cz artystyczn
odpowiaday tym razem niezastpione przedszkolaki z Pani
Grayn Nowack na czele.

uszach, jury (muzycy zespou Big Day


i Kokabura) znalazy
Bregma z Gdaska /I miejsce/, Headshot
z Olsztyna /III/ i nasz Burning Ice /II/.

Adam Fedorowicz z zespoem Hitano.

21 III Miss Marzanna '11. Kultywowa tradycj mona te na wesoo. Udowodniy to


przedszkolaki, dzieci ze szkoy podstawowej
i gimnazjalici z Olsztynka podczas imprezy
Powitanie Wiosny.

fot. Tomasz Biskupski

4 III Artystycznym strzaem


w 10-k okaza si koncert
legendarnej ju formacji Wolna
Grupa Bukowina. Zesp
umiejtnie wprowadzi przyby
w nadkomplecie publiczno
w nastrj poezji i modzieczych
wspomnie, by na fina zapreKoncert zespou Wolna Grupa Bukowina w Kinie Grunwald.
zentowa swoje najwiksze prze7 III Organizowana przez Burmistrza impreza
boje. Kolejka po sprzedawane po koncercie
z okazji Dnia Kobiet ma w Gminie Olsztynek
pyty bya duga!
Sukces tego koncertu, jak i niedawny, rwnie wieloletni tradycj. Nowy wodarz Olsztynka
udany, wystp Czerwonego Tulipana powinny tradycj t kontynuuje wzi udzia w wicie
zachci organizatorw do zapraszania innych Pa, bdc te, jego gwnym organizatorem.
wykonawcw poezji piewanej, np. kultowego Artystycznie wspomogy przedsiwzicie przedszkolaki, zespoy wokalne MGOK-u, Studio FitStarego Dobrego Maestwa?
nes Aerobit, a jako gwiazda cygaski zesp
6 III Po 4 miesicach zmaga futbolowych Hitano.
Olsztynecka Halowa
Liga Piki Nonej dobiega finau. Pomimo drobnych incydentw natury
porzdkowej imprez
naley uzna za udan.
Z pewnoci cieszya si
duym udziaem sportowej
publicznoci (ratujcej
swoj liczn frekwencj
budet rozgrywek), zdecydowana wikszo meczw przebiegaa w sportowej atmosferze, na
dobrym te poziomie.
Najwicej punktw
zdobya i zaja w zwizku
z tym I miejsce Stacja
Paliw Kazimierz Gsio13 III Pro-Rock. Ta impreza ma rwnie
rowski Victoria (w skadzie - Kazimierz Gsiorowski, Marcin Nachaj, Dawid Kowalczyk, Mar- dugoletni sta, a dodatkowo znana jest zespocin Rykowski, Krzysztof Kuniewski, Krystian om ze sporej czci kraju. Do konkursu zgosio
Jdrejek, Piotr Pasek, Piotr urawel, Adam si 20 zespow, m.in. z Opola, Chodziey,
Popielewski, Krzysztof Stankiewicz, Kamil Lublina, Gdaska, no i oczywicie z wielu miast
Pawlak, Piotr Kolek, Pawe Brzostek, Maciej naszego regionu.
W tym roku uznanie w oczach, a raczej
Skalski, Konrad Sawko) przed MPEC Uniszewo,
Gromem Lichtajny i Czarnymi Olsztynek.
Kocowa tabela ligi:
Miejsce

Druyna

Stacja Paliw - Victoria

II

MPEC Uniszewo

III

Grom Lichtajny

IV

Czarni Olsztynek

ubry Geo - Ekspres

VI

Relaks Olsztynek

VII

WIK PLAST Olsztynek

VIII

Straak Gryliny

IX

AP Elektro

Oldboys Olimpia

XI

Waplewianka Waplewo

Strona 19

Bya parada ulicami miasta /pod opiek policji i stray miejskiej/, konkurs na najadniejsz
Marzann /wygraa kl. III c SP, przed I d i Zuzi
Zarb, kl. I a zdobya cztery
wyrnienia/, okrzyki, wierszyki
i piosenki na cze Wiosny a na fina
22 kuky zostay spektakularnie spalone, pod czujnym okiem stray
poarnej.

Wkrtce:
16 IV Regionalny Jarmark Wielkanocny /Rynek
Miasta/

Zesp Burning Ice

18-19 IV Przegld
Teatrw Szkolnych Arlekin /, godz. 10.00, Kino
Grunwald/.
ALBO 2 (178) marzec 2011

Karnawa w Olsztynku
Karnawa to przede wszystkim okres balw i zabaw.
Dlatego 18 lutego 2011 roku w Gimnazjum im. Noblistw Polskich
w Olsztynku odbya si konferencja, pt. Karnawa w Olsztynku, zorganizowana przez Klub Integracji Spoecznej przy Miejskim Orodku Pomocy
Spoecznej w Olsztynku oraz Bibliotek Miasta i Gminy w Olsztynku. Obowizywa strj karnawaowy!
Konferencja powicona zostaa prbom zmiany obecnej trudnej sytuacji
osb, ktre zapomniay, czym jest zabawa, szczeglnie ta szampaska, karnawaowa. Dotyczy to osb w rnym wieku, rnego stanu i pci. Konsekwencj tego moe by permanentny brak poczucia humoru, pomysowoci,
kreatywnoci, umiejtnoci nawizywania przyjani przez cae lata, a nawet
- w skrajnych przypadkach - przez cae ycie. Problem narasta, a skutkiem
tego bywaj powane zaburzenia, np. pracoholizm.
Konferencj otworzya Pani Ewa Szerszeniewska - dyrektor MOPS
w Olsztynku, zaproszenie przyj rwnie Artur Wrochna Burmistrz Olsztynka.
Przedstawiciele szk, tj. uczniowie z Gimnazjum im. Noblistw Polskich, Zespou Szk w Olsztynku, Liceum Oglnoksztaccego im. Jacka
Kaczmarskiego, Gimnazjum Katolickiego, Szkoy Podstawowej, przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku, dziecica Schola przy Szkole
Podstawowej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Olsztynku, Warszta-

Bal przebieracw
w Kunkach
Karnawa to czas zabawy. W czasie karnawau bawi si nie tylko
doroli. Jest to rwnie wspaniaa okazja do zabaw dla dzieci.
25 lutego w Punktach przedszkolnych w Kunkach w ramach
projektu Czym skorupka za modu
nasiknie, wspfinansowanego
ze rodkw Unii Europejskiej odby
si, dugo oczekiwany przez przedszkolakw, bal przebieracw.
W tym dniu kade dziecko byo
przepiknie przebrane - byy
wrki, piraci, diabeek, Pippi,
klauni, myszka i wiele innych
postaci z bajek. Rozpozna dzieci
byo trudno.
Gwn atrakcj imprezy bya
inscenizacja bajki Czerwony Kapturek, gdzie aktorami byy dzieci
i ich rodzice. Wszyscy bawili si
wietnie przy znanych i lubianych

ALBO 2 (178) marzec 2011

piosenkach dziecicych. Wsplne


tace przerywane byy rnymi
konkursami- oczywicie z pysznymi sodkimi nagrodami. Wszystkie
nasze kochane dzieciaczki otrzymay upominki z balu, kupione przez
Fundacj Idealna Gmina.
Na balu gocilimy: Pana Mirosawa Obrbskiego z Urzdu Miasta, Pani Magorzat Kramarz Prezesa Fundacji, wielu rodzicw,
a take innych goci zaproszonych
przez dzieci. Dzikujemy rodzicom
i dziadkom za pomoc w przygotowaniu uroczystoci. Nastpny bal
ju za rok...
Anna Wachowska
Elbieta Zalewska

ty Terapii Zajciowej, uczestnicy Klubu Integracji Spoecznej, seniorzy


z Domu Dziennego Pobytu, pokazali jak mona si bawi w karnawale.
Byy tace, przedstawienia, piewy, skecze i oczywicie wsplna zabawa.
Nie zabrako rwnie konkursw, np. na najciekawszy strj karnawaowy.
Stwierdzono jednoznacznie, e Olsztynek moe by stolic karnawau - wic bawmy si!

VIII Wojewdzki
Turniej Piki Nonej
Wielkanoc 2011
Turniej rozegrano 19 marca w hali sportowej Gimnazjum
w Olsztynku. Zawody otworzy zastpca dyrektora szkoy Marek Bartkowski a zaproszenie przyjli - Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, przedstawiciel rady miejskiej Andrzej
Wojda oraz sponsorzy.
W imprezie wzio udzia
8 druyn (rocznik 1995 i modsi) reprezentujcych nastpujce
szkoy: Gimnazjum nr 1 Barczewo, Gimnazjum Jonkowo,
Gimnazjum Jeziorany, Gimnazjum Gietrzwad, Gimnazjum
nr 1 Reszel, Gimnazjum
Stbark, SPSK Olsztynek oraz
gospodarz turnieju Gimnazjum
im. Noblistw Polskich Olsztynek. Turniej rozgrywany by
systemem kady z kadym w
dwch 4 zespoowych grupach.
Ostateczne wyniki:
I miejsce - Gimnazjum Nr 1
Barczewo, II miejsce - Gimnazjum Jeziorany, III miejsce Gimnazjum Nr 1 Reszel, IV
miejsce - Gimnazjum im. Noblistw Polskich Olsztynek, V
miejsce Gimnazjum Publiczne
Stbark, VI miejsce Gimnazjum Jonkowo, VII miejsce
Gimnazjum SPSK Olsztynek,
VIII miejsce Gimnazjum Gietrzwad.
Turniej rozgrywany by w
sportowej, przyjaznej atmosferze. Zawody uatrakcyjni
wystp zespou cheerleaders

z Gimnazjum w Olsztynku .
Wszystkie uczestniczce
w turnieju druyny otrzymay
pamitkowe dyplomy oraz piki
none. Trzy najlepsze ekipy
zostay nagrodzone pucharami,
a zawodnicy otrzymali nagrody
rzeczowe. Wyrniono Patryka
czyskiego z Jezioran (najlepszy zawodnik turnieju),
Adama Prchniewskiego z Barczewa (najlepszy strzelec turnieju - 6 bramek) oraz Tomasza
Trzciskiego z Olsztynka (najlepszy bramkarz).
Turniej zorganizowano dziki
wsparciu Urzdu Miasta
w Olsztynku oraz sponsorw:
sklep sportowy Olimp Jacek
Budnicki, stacja paliw Kazimierz Gsiorowski, warsztat
samochodowy Jarosaw
Rakiel, firma AS-WOOD
Adam Sypeowski, transport
samochodowy Sawomir
Jastrzbowski.
Organizatorzy
Micha Grzeszczak, Piotr
Podhajny, Zdzisaw Dzigielewski, Janina Berek, Andrzej Duda
Strona 20

Caritas znaczy mio ...


W listopadzie 2009 roku przy parafii B. Anieli Salawy w Olsztynku
powsta Parafialny Zesp Caritas (PZC), ktrego celem jest niesienie
najuboszym rnego rodzaju pomocy. Swoim zasigiem zesp obejmuje wasn parafi oraz pi parafii ociennych.
Do tej pory z pomocy skorzystao ok. stu rodzin. O dynamice dziaalnoci PZC niechaj wiadczy chociaby 20 (dwadziecia) ton ywnoci, ktr przywieziono z Olsztyna
i przekazano potrzebujcym. Udokumentowany obrt finansowy
w cigu rocznej dziaalnoci to
69.025,31 zotych! W krajobraz
parafii wpisa si ju chyba na stae
punkt Caritas w dawnej kaplicy,
gdzie systematycznie wpywaj
dary w postaci odziey, obuwia,
zabawek, wzkw dziecicych
i innych akcesoriw dla maluchw.
Duym zainteresowaniem ciesz si
artykuy gospodarstwa domowego,
rczniki, pociel, a nawet meble.
Kaplica jest miejscem, gdzie kady

moe przynie rzeczy niepotrzebne, ale w dobrym stanie.


Aby usprawni prac, wyznaczono comiesiczne dyury w punkcie.
Terminy na najblisze miesice to:
11 marca, 11 kwietnia, 20 maja,
11 czerwca w godz. 18.00-19.00.
Czekamy na darczycw.
W cigu minionego roku dla
dwadzieciorga dzieci zorganizowano bezpatne kolonie w orodku
Caritas w Rybakach. Rwnie podczas wakacji podobna grupa dzieci
wyjechaa na trzydniowy biwak do
Ostrowina, aby zrealizowa projekt
Uywkom - nie!, sfinansowany
czciowo przez MOPS w Olsztynku. Pozostaa kwota to wpywy
z 1% podatku przekazanego na cele

naszego Caritas. Przed rozpoczciem nowego roku szkolnego


przygotowano wyprawki szkolne
o wartoci ok. siedemdziesit zotych kada dla trzydzieciorga
omiorga dzieci. Ponadto w okresie
wit Boego Narodzenia i Wielkanocy zorganizowano paczki ywnociowe dla trzydziestu rodzin
z parafii. Po raz pierwszy udao si
zaprosi Mikoaja, ktry sprawi
rado siedemdziesiciorgu piciorgu dzieciom, rozdajc naprawd
bogate prezenty.
Zesp Caritas wczy si te
w pomoc powodzianom. Pomaga
te indywidualnie, np. poprzez dofinansowanie do zakupu okularw dla
chopca z naszej parafii, aczkolwiek
pomoc finansowa udzielana jest w
naprawd wyjtkowych przypadkach. W tym miejscu warto wspomnie o bardzo szlachetnym gecie
pewnej pary nowoecw, ktra
zamiast kwiatw poprosia o datki
na rzecz PZC.
Prac zespou wspomaga wielu
wolontariuszy, m.in. modzi ludzie

z Katolickiego Stowarzyszenia Modziey. Niezwykle cenna jest te


wsppraca z osobami i firmami,
ktre ofiarnie przywo ywno
z Olsztyna. To m.in.: Zbigniew
Kwiatkowski, Bogdan Minakowski,
Jan Szmigiel i SHP w Olsztynku.
Parafialny Zesp Caritas wyraa
swoj ogromn wdziczno w/w za
okazywan pomoc.
Zesp Caritas bdzie wdziczny
za przekazywanie na rzecz
najuboszych rnego rodzaju rzeczy w dobrym stanie, ktre mona
przywozi do punktu przy ulicy
Wilczej 11 w wyznaczonych godzinach. Ponadto zachcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz
naszego Caritas. Niezbdne dane to:
:OPP:
Caritas Archidiecezji Warmiskiej
Numer KRS 0000245507
Cel szczegowy 1%:
Caritas Archidiecezji Warmiskiej,
10-125 Olsztyn, Olsztynek-Salawa
Zarzd PZC przy parafii
B. Anieli Salawy

Bal na sto par w Szkole Filialnej w Krlikowie


Choinka szkolna organizowana w okresie karnawau wpisaa si ju na stae w kalendarz
imprez organizowanych w naszej szkole i jest jednym z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych wydarze dla dzieci, modziey i caej spoecznoci lokalnej.
W tym roku, 12 lutego, w karnawaowej scenerii, choinka szkolna odbya si w wietlicy
wiejskiej. Swoj obecnoci bal zaszczycili burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, wicedyrektor Szkoy Podstawowej w Olsztynku Jolanta
Majchrzak, radni miasta Olsztynek, sponsorzy
(przyjaciele szkoy). Ilo goci, ktra nas
odwiedzia, przesza nasze najmielsze oczekiwania. Bawio si z nami okoo 350 - 400 osb.
Choinka noworoczna rozpocza si czci
artystyczn w wykonaniu naszych szkolnych
artystw. Uczniowie klasy 0 - III, pod okiem
pani Wioletty Figielskiej - Korgul zaprezentowali inscenizacj Id koldnicy w krlikowskie
progi. Moemy by dumni ze zdolnoci artystycznych dzieci oraz ich ogromnego zaangaowania i pracowitoci.
Pniej podziwialimy pokaz taca towarzyskiego w wykonaniu Paulinki Pieczara i Bogusia
Szczepkowskiego oraz wystp zespou ludowego

Strona 21

,,Dybzaki z Gierzwadu.
Atrakcj wieczoru by konkurs dla najmodszych dzieci, pt. ,,Oczaruj goci. Maluszki prezentoway swoje umiejtnoci recytacji wierszy
i piewania piosenek. Wszystkie otrzymay upominki.
Niespodziank przygotowali sponsorzy.
Uczniowie losowali rne prezenty z ,,kufra
sponsora. Kade dziecko uczestniczce w zabawie zostao obdarowane. To nie jedyna niespodzianka w tym dniu. Smacznym i sodkim upominkiem byy pczki przekazane przez pani
Sylwi Widmask i soki z firmy Tymbark,
powodzeniem cieszyo si malowanie twarzy,
ktre zaproponowaa i wykonywaa mama
uczennicy Olgi Wilczek, na co dzie pracujca
jako kosmetyczka.
Najbardziej jednak oczekiwany by oczywicie Mikoaj, a waciwie dwch Mikoajw
z workami penymi prezentw.
Po programie artystycznym,
rozpocza si zabawa przy
muzyce, ktr przygotowa i prowadzi jeden z rodzicw - Adam
Mroziski. W tany ruszyy nie
tylko dzieci, ale rwnie ich
modsze i starsze rodzestwo,
rodzice i licznie przybyli gocie.
Mona byo podziwia pikne
stroje karnawaowe, szczeglnie
wrd modszych dzieci.
Zachwyt budzi przybyy na uroczysto prawdziwy clown.
Podobno to jedna z mieszkanek
Krlikowa tak wietnie si ucharakteryzowaa, e wiele osb
zachodzio w gow, kt to

kryje si pod burz jasnych lokw, ogromnym


kapeluszem oraz kulfoniastym nosem. Wybrano
Krla i Krlow balu. Zabawa bya przednia.
ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAOWY
W PRZYSZYM, 2012 ROKU!!
Kierownik szkoy, nauczyciele i uczniowie
Szkoy Filialnej w Krlikowie pragn serdecznie
podzikowa wyjtkowym i rodzicom uczniw
szkoy, ktrzy przygotowali i sprzedawali ciasta,
napoje, gofry, frytki oraz przeprowadzili ,,loteri
fantow i w ten sposb pozyskali fundusze,
ktre przekazali na cele szkoy, midzy innymi
na organizacj planowanej ,,Majwki rodzinnej.
Niezmiernie wdziczni jestemy wszystkim
tym, ktrzy odpowiedzieli na nasz ,,list intencyjny i pomogli nam w organizacji choinki szkolnej. Dzikujemy:
Nadlenictwu Nowe Ramuki, Nadlenictwu
Jagieek, Nadlenictwu Olsztynek, Bazie Zaplecza Technicznego w Olsztynku, Gospodarstwu
Rybackiemu w Swaderkach, Pastwu Irenie
i Tadeuszowi Hajduk, Pastwu Marioli i Tomaszowi Cisak, Pastwu Iwonie i Mariuszowi
Wysockim, Panu Kazimierzowi Gsiorowskiemu, Pani Dorocie Stempin, Pastwu Marcie
i Marcinowi Sosnowskim, Panu Andrzejowi
Stefanowiczowi, Pani Beacie Andrysiak, Panu
Andrzejowi Poskiemu, Pani Sylwii Wilmaskiej, Pani Agacie Wilczek, Panu Jzefowi
Podolak i Zespoowi ,,Dybzaki z Gierzwadu,
Pastwu Zofii i Stanisawowi Makulec,
Pastwu Irenie i Stanisawowi Sodownik, Firmie Tymbark oddzia w Olsztynku, Piekarni
SHP w Olsztynku, Hucie Szka Artystycznego w
Olsztynku.
Z powaaniem
kierownik Szkoy Filialnej w Krlikowie
Marzenna Stefanowicz
ALBO 2 (178) marzec 2011

ul. Krzywa 6, 11-015 Olsztynek


tel. (089) 541 28 80, kom. 0 513 161 266, 0 502 130 439

W OFERCIE:

24/h

- obsuga uroczystoci pogrzebowej


- omwienie oferowanych usug u klienta
- sprzeda odziey aobnej

- leanka klimatyzowana, tzw. zimne ko umoliwiajce


przechowywanie zwok w domu zmarego
- odbir zwok z miejsca zgonu
- ogoszenia prasowe
- przygotowanie zwok do pogrzebu
- trumny, krzye, tabliczki, wiece
- transport miejscowy i pozamiejscowy

Krzywka nr 164

iec atis!
en
wi ec gr
i
an
r

8
Poziomo:
1) z Kosmosu, 5) koniec picia, 9) poniej pasa,
10) popieszny, 11) robi rnic, 12) nie piesek i nie
abka, 13) o nic, 14) kojarzy si z kamieniem,
15) na myn, 16) Jonasz, 18) nci na okrgo,
19) jasny, 21) przechodzona w porcie,
23) popisowa, 24) palmowy, 25) niezdecydowana
ryba, 26) w kapeli, 27) z zielonym kamykiem

9
11

14
15

Roz wi za nia pro si my nad sy a na kartkach


pocztowych do 15 kwietnia pod ad re sem re dak cji.
Spord prawidowych rozwiza wylosujemy nagrod
w wysokoci 40 z.
2

13

12

Pionowo:
1) zgrana, 2) np. awizo, 3) zwrotna, 4) tajne,
6) bajkowy, 7) Vabank 2, 8) szach, 16) stuka po pracy,
17) 24, 19) Baltazar, 20) czog na stacji paliw,
22) stawia na nogi

10

17

16

18
21

20

19

22

23
24

25

26
8

27
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Biuletyn redaguje zesp w skadzie: Wydawca - MGOK, redaktor wydania - Katarzyna Waluk, redaktorzy: Wiesaw Gsiorowski, Tomasz Kurs,
Bogumi Kuniewski, Pawe Rogowski (skad komputerowy, zdjcia), Henryka ebrowska, Zygmunt Puszczewicz, Kazimierz Czesaw Bandzwoek, Ewa
Okoowicz-agowska, Robert Waraksa, Klaudia Roman, Pawe Kuniewski, Justyna Dbrowska. Adres redakcji: 11-015 Olsztynek, ul. Chopina 29,
MGOK, tel. 519-22-01, woj. warmisko-mazurskie. Zgoszenia reklam w siedzibie redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstw i listw oraz nie odpowiada za tre reklam, ogosze i artykuw sponsorowanych. Miesicznik zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Prasy
Lokalnej z siedzib w Krakowie.
e-mail: alboolsztynek@wp.pl. Materiaw nie zamawianych redakcja nie zwraca.
ALBO 2 (178) marzec 2011

Strona 22

Czci do samochodw i motocykli


ul. wierczewskiego 16
11-015 Olsztynek
10 % rabatu na zakup czci w naszym sklepie
oraz na naprawy wykonane w naszym warsztacie
(moliwo ustalenia indywidualnego rabatu z klientem)

Oferujemy czci do samochodw i motocykli:


afiltry, oleje, elementy zawieszenia,
aklocki, tarcze hamulcowe,
achemi i kosmetyki samochodowe,
aarwki, paski klinowe, rozrzdu, wiece,
aprzewody zaponowe, akumulatory
oleje silnikowe
ai wiele innych
w najlepszej cenie wymiana gratis

wiadczymy take usugi w zakresie:


asprzeda i serwis wzkw widowych,
amechanika pojazdowa w penym zakresie,
adiagnostyka komputerowa,
aprzyciemnianie szyb,
azakuwanie wy hydraulicznych

BLACHARSTWO LAKIERNICTWO

anaprawa aut powypadkowych


aszybki termin realizacji
akonkurencyjne ceny
( WARSZTAT 519-111-163, 519-111-162 ( SKLEP 519-111-165
( BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO 508 132 484
Strona 23

ALBO 2 (178) marzec 2011

realizacja w cigu 1 dnia

w filtry oleju, paliwa i powietrza


w klocki i szczki hamulcowe
w paski rozrzdu i klinowe
w benzyny i olej napdowy

PENY ASORTYMENT
STACJA PALIW K. Gsiorowski
11-015 Olsztynek, ul. Jagiey 5 B, tel. 89 519 39 39