Vous êtes sur la page 1sur 28

Cena 2,00 z

Nr 4 (191) Kwiecie 2012 r.

ISSN 1231-9023

Olsztynecka

str. 4

Wieci z
magistratu

str. 6-7

Co z historii
Kriegsgefangenenpost
(Poczta jeniecka)

str. 10

Pery
na podium
w Warszawie

Majwka 2012
Wiosna zawitaa
do nas w caej krasie, dlatego z przyjemnoci zapraszamy Pastwa na
Olsztyneck Majwk. Warto aktywnie
i rodzinnie spdzi
pierwszy majowy
weekend, np. biorc
udzia 1 maja w
otwarciu sezonu
turystyki aktywnej
Na Szlaku. Zapraszamy do udziau
w rajdzie rowerowym i spywie kajakowym. Na polu
namiotowym w Swaderkach bdzie czeka ognisko, kiebaski i gorca herbata.
2 maja amatorw cikiego brzmienia
gitar i motocykli zapraszamy na Olsztyneckie Konfrontacje Zespow Rockowych PRO-ROCK. Bdzie si dziao!
W czci konkursowej zagraj zespoy
nie tylko z naszego regionu. Konkursowi
towarzyszy bdzie II Olsztynecki Zlot
Motocykli (od 15.30 pokaz ratownictwa, parada, konkursy). Wieczorem
zapraszamy na koncert laureatw.
Gwiazd PRO-ROCKA bdzie Lipa
Tomasz Lipnicki, legendarny lider zespo-

u SHE i ILUSION, tym razem z zespoem LIPALI. Potem ju tylko dyskoteka


pod gwiazdami. 3 maja przenosimy si
na teren gimnazjum. Festyn rozpoczniemy turniejem tenisa ziemnego na boisku
Orlik. W midzyczasie - dla dzieci gry
i zabawy. Pniej na boisku do piki
nonej mecze w kat. orlikw, juniorw
i oldbojw. Program tegorocznej majwki obfituje w wiele atrakcji, nie tylko dla
najmodszych czy modziey, ale rwnie
dla starszych. Wszystkich mieszkacw
i goci serdecznie zapraszamy. Program
majwki w numerze.
Organizatorzy

W ratuszu powstanie muzeum miejskie


30 marca Burmistrz Artur Wrochna i Marszaek Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego
Jacek Protas podpisali umow na utworzenie nowego obiektu muzealnego w Olsztynku.
- Jestemy ju na finiszu kontraktowania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego
i staramy si wybra najbardziej wartociowe przedsiwzicia. Do takich wanie naley
utworzenie muzeum w ratuszu w Olsztynku - podkrela na spotkaniu z samorzdowcami
marszaek.
- Wiele byo pomysw zorganizowania
muzeum miejskiego w Olsztynku - tumaczy
Artur Wrochna - Koncepcja powstania multimedialnego muzeum upamitniajca dzieje miasta,
w tym tragiczne losy jecw Stalagu I B Hohenstein, zostanie wreszcie zrealizowana z udziaem
unijnych rodkw.
Ekspozycja powstanie w czci pomieszcze

ratusza, ktry zostanie odnowiony w caoci.


Autork wniosku jest sekretarz miasta, Monika
Wadowska, a impulsem do utworzenia muzeum
stao si zarwno odkrycie pieczci miejskich jak
i umoliwienie szerszego udostpnienia pamitek
po jecach dawnego obozu jenieckiego (obecnie
w Gimnazjum im. Noblistw Polskich). Oryginalne przedmioty bd prezentowane w gablo-

tach muzeum, ale cz ekspozycji bdzie miaa


charakter multimedialny, aby przycign dzieci
i modzie. Muzeum powinno by gotowe do
grudnia 2014 r. Prace maj obj adaptacj poddasza, zagospodarowanie dziedzica, ratuszowej
wiey i remont miejskiej biblioteki. Na ten cel
gmina otrzymaa dofinansowanie unijne w wysokoci blisko 3,5 mln z. Na remont pozostaej
czci gmina musi wyoy rodki wasne. Warto caego projektu to ponad 6,5 mln z.
Naley podkreli, e bya to najwyej oceniona inwestycja turystyczna na Warmii i Mazurach
wrd projektw zgoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013.

Nowe mieszkania na sprzeda!


Przedsibiorstwo Budowlane ATRIUM oferuje na sprzeda mieszkania
w nowo budowanych budynkach w Olsztynku przy ul. Wdkarskiej

tel. 601 170 943, 508 141 773

Strona 2

www.pbatrium.pl

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

NIe BJMy SI ZMIAN


Priorytetem w dziaalnoci wadz samorzdowych powinny
by czynnoci, ktrych celem bdzie powstawanie nowych
miejsc pracy. Zapewnia to popraw ycia mieszkacw. Realizujc tak polityk, nie zawsze jednak mona spotka si
z aprobat, ktra zazwyczaj wynika z innych czynnikw,
anieli niechci do tworzenia nowych etatw.
Celem podstawowym i zarazem
strategicznym olsztyneckiego Ratusza jest zagospodarowanie specjalnej strefy ekonomicznej w Olsztynku, ktra ju niebawem przyjmie do
swojego grona kolejny liczcy si
podmiot gospodarczy. Bardziej
szczegowa informacja na ten temat ukae si w najbliszym czasie.
Tereny strefy z zaoenia s przeznaczone pod inwestycje generujce
nowe miejsca pracy. Przedsibiorcy
prowadzcy dziaalno na tym
obszarze maj prawo korzystania
z pomocy publicznej, dziki czemu
samorzdom atwiej jest pozyska
potencjalnych inwestorw.
Nie tylko jednak specjalna strefa
ekonomiczna wymaga zagospodarowania. Od kilku miesicy podejmowane s dziaania, ktrych zamierzeniem jest odbudowa wizerunku
rdmiecia. Mam tutaj na myli
ulic Skadowa, przy ktrej znajduj
si obecnie garae. Decyzja o ich
wyburzeniu nie bya atwa, cho nie
mona powiedzie, e bya nieoczekiwana. Centrum miasta, ktre
zazwyczaj odpowiada za pierwsze
wraenie, powinno by wizytwk
caej naszej gminy.

Miejscem, ktre wymaga podobnych dziaa,


jak centrum jest targowisko miejskie. Rwnie
temat nieatwy. Niektrzy
handlujcy boj si, e ich
sytuacja si pogorszy. Obawa
przed zmian jest cech ludzk.
Trzeba jednak pamita, e zmiana
jest take szans na popraw stanu
obecnego. W tym przypadku, pozyskanie rodkw unijnych pozytywnie zmieni oblicze tego miejsca.
Przy okazji tych wszystkich dziaa, doszy do mnie informacje
dotyczce ogrdkw dziakowych
przy ulicy Daszyskiego. Postanowiem zatem zweryfikowa te wieci, poniewa w adnym przypadku
nie pochodziy z wiarygodnego
rda. Kady kto cho przez chwil
zastanowi si nad atrakcyjnoci
inwestycyjn tego terenu dojdzie
zapewne do wniosku, e jest to
miejsce odpowiednie do podejmowania duych przedsiwzi.
Pozwol sobie tutaj jednak przedstawi fakty, do ktrych udao mi
si dotrze. Z zapewnie burmistrza
Olsztynka wynika, e jeeli pojawi
si konkretne plany zagospodarowa-

nia terenw przy ulicy Daszyskiego, to w pierwszej kolejnoci


dowiedz si o tym dziakowcy.
Nastpi to oczywicie w odpowiednim czasie, ktry okrelono na
minimum 2 lata przed ewentualnym
zagospodarowaniem tego miejsca.
Nie ma zatem podstaw do tego by
sdzi, e kto chce komu co nagle odebra i zaproponowa gorsze
warunki. Oczywicie naleaoby
uwzgldni czynnik losowy, ktrym
moe by pojawienie si inwestora
zainteresowanego t lokalizacj.
Jednak i taka sytuacje bdzie wymagaa wczeniejszych konsultacji
z mieszkacami. Jestem pewien, e
zarwno Burmistrz Olsztynka, jak
i radni zdaj sobie spraw z tego, e
reprezentuj rne rodowiska
i powinni szuka rnych rozwiza, aby nikt nie poczu si w aden

Pracownia Orange w WTZ


Informacja Turystyczna w Olsztynku, ktra
swoimi zadaniami propaguje wiele ciekawych
inwestycji w nasze miasto i gmin po raz kolejny
podrzucia nam ciekawy pomys - ofert konkursu dla miejscowoci do 20 tys. mieszkacw na
stworzenie przyjaznego miejsca spotka, z bezpatnym dostpem do Internetu. Pani Agnieszka
Lewandowska zaangaowaa si w t inicjatyw
i szybko znalaza dla nas przedstawiciela
z urzdu miejskiego (wymg konkursu). Po
wstpnych rozmowach Kierownik Jadwigi Lipskiej z Burmistrzem Arturem Wochn zdecydowalimy si wzi udzia w akcji.
Konkurs ogoszony zosta przez Firm Orange
pt. Pracownie Orange. Wszyscy zainteresowani
mogli zgasza swoje wnioski on-line do 16
marca 2012. Spord 751 wnioskw zgoszonych
do programu wyoniono zwycisk 50-ka. Wyniki ogoszono 6 kwietnia 2012 na stronie internetowej www.pracownieorange.pl .
Mio jest nam si pochwali, i Warsztaty
Terapii Zajciowej przy Stowarzyszeniu Na
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

Rzecz Osb Niepenosprawnych i Ich Rodzin


w Olsztynku znalazy si w gronie finalistw.
Ponadto, zostalimy wybrani jako jedna z piciu
pilotaowych lokalizacji. Przez kilka dni pracownicy i uczestnicy WTZ ze wszystkich si przygotowywali pomieszczenie starej pracowni komputerowej do nowej aranacji. W Pracowni Orange
znajd si trzy stanowiska z bezpatnym
dostpem do Internetu, nowoczesne meble, kon-

sposb pokrzywdzony. Przy okazji


zachcam do weryfikowania wszelkich informacji w urzdzie miejskiej lub u radnych, chociaby podczas dyurw.
Kady z nas jest czonkiem
wsplnoty i powinno zalee nam
na poprawie sytuacji materialnej
caego spoeczestwa. Skoro mona
poprawi wizerunek Olsztynka,
tworzc przy okazji lepszy klimat
do powstawania nowych miejsc
pracy, to czy nie warto tego robi?
Nikt nie broni nikomu dostpu do
informacji i nie blokuje moliwoci
do wypowiadania si. Wane, aby
zachowa podstawowe zasady dyskusji i by nie zapomina o tym, co
w efekcie podejmowanych dziaa
zamierzamy osign.
Roger

sola SP3 do gier oraz 40 calowy telewizor.


Mamy nadziej, e nasza Pracownia Orange stanie si nie tylko centrum spotka modziey,
seniorw czy dzieci, ale te unikaln, otwart
przestrzeni informacji, miejscem dzielenia si
pomysami i wsplnego dziaania na rzecz miasta
i gminy Olsztynek.
Osoby zaangaowane w powstanie pracowni grupa projektowa: lider Anna Kartaszewicz
i czonkowie: Jadwiga Lipska, Helena Breczko,
Iwona Panasiuk-Kowalewska, Barbara Lachowicz, Pawe Wok i przedstawiciel z urzdu miejskiego Wioletta Pietrzykowska.Osoby zaangaowane w przygotowanie pomieszczenia: Andrzej
Baszczuk, Janusz Lewandowski, Jacek Karwowski, Kamil Argalski, Adam urawek, Marcin
Sokolnicki, Agnieszka Klus, Agnieszka Stupak,
Katarzyna Kominek, Agnieszka Linowiecka,
Bogdan Gruszczyski, Anna Kartaszewicz, Helena Breczko, Pawe Wok, Barbara Wojta.
Zapraszamy WSZYSTKICH mieszkacw
miasta i gminy Olsztynek do bezpatnego korzystania z Pracowni Orange.
Termin oficjalnego otwarcia i dni f-cjonowania pracowni zostan podane na stronie
www.olsztynek.pl , www.wtzolsztynek.cba.pl
Strona 3

WIECI Z MAGISTRATU
Olsztynek na wysok nutk
W sobot 31 marca w Gimnazjum im. Noblistw Polskich odby si koncert promujcy
utworzenie w Olsztynku filii Powiatowej Szkoy Muzycznej I stopnia w Dywitach. Koncert
z batut i humorem poprowadzi dyrektor PSM w Dywitach Janusz Ciepliski.
Dyrektor serdecznie podzikowa inicjatorom pomysu zaoenia szkoy muzycznej
w Olsztynku: Starocie Olsztyskiemu Mirosawowi Pampuchowi, Burmistrz Olsztynka
Arturowi Wrochnie, Radnemu Powiatu Olsztyskiego Januszowi Dembiskiemu oraz
dyrektor gimnazjum Irenie Jdruszewskiej za
yczliwe przyjcie.
Warto wymieni wykonawcw tego znakomitego koncertu: Orkiestra Dta PSM I i II st.
im. F. Chopina w Olsztynie, uczniowie PSM
Dywity: Justyna Baraska, Julianna Sawoska,
Natalia Kapitan, Patrycja Szczsna, Emilia
Gall, Aleksander Kukliski, Maciej Gajcy,
Aleksandra Sokoowska, Justyna Sierant,
Konrad Szczsny, duet akordeonowy nauczycieli PSM Dywity Joanna Grnik i Ariel
Ludwiczak oraz Orkiestra Suzuki. Na zakoczenie Orkiestra Dta PSM w Olsztynie
zagraa suit z musicalu My Fair Lady F.
Loevea i Caravan D. Elingtona. Licznie
zgromadzonym rodzicom Janusz Ciepliski, z
uczennic Paulin Trojan, zademonstrowa
przebieg egzaminu do szkoy muzycznej.
Przedstawiono rwnie mod i utalentowan
kadr nauczycielsk. A po koncercie dzieci
i rodzice mogli porozmawia z nauczycielami,
zobaczy z bliska instrumenty oraz uzyska
odpowiedzi na szczegowe pytania dotyczce
przyszej nauki w szkole. Wielkie brawa
i podzikowania nale si dyrektorowi Ciepliskiemu za znakomit organizacj i brawurowe poprowadzenie koncertu. Pomys si zro-

dzi, by koncert promocyjny, a teraz tylko


egzamin wstpny, zakup instrumentu i regularne uczestniczenie w zajciach Mona zatem
powiedzie, e cz sukcesu mamy ju za
sob, teraz wszystko zaley od naszych drogich
rodzicw i ich uzdolnionych muzycznie
pociech.

Rodzicw uczniw zainteresowanych nauk


w Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia
w Dywitach - Filia w Olsztynku informujemy, e mona ju skada podanie o przyjcie do tej szkoy w sekretariacie Gimnazjum im. Noblistw Polskich, ul. Grna 5.
Egzamin wstpny odbdzie si 23 czerwca
w Gimnazjum im. Noblistw Polskich.
Druki poda dostpne s na stronie
www.olsztynek.pl

Dzie 27 marca zapisa si szczeglnie na kartach historii naszego miasta. Tego dnia odbya
si XIV uroczysta sesja Rady Miejskiej w Olsztynku, zwoana z okazji przekazania dokumentu
Stolicy Apostolskiej zatwierdzajcego wybr witego Piotra Apostoa na Patrona Olsztynka.

Strona 4

14 kwietnia na olsztyneckim rynku mieszkacy, z ks. Dziekanem Stanisawem Pietkiewiczem na czele, powitali honorow asyst motocyklow Stowarzyszenia Midzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyski peregrynujc
z kopi Cudownego Obrazu Matki Boskiej
Czstochowskiej. Wydarzenie to godnie rozpoczo sezon motocyklowy w ramach IX Zlotu
Gwiadzistego im. ks. Uana Zdzisawa
Jastrzbiec Peszkowskiego z Jasnej Gry do
Gietrzwadu. Nastpnie asysta, wraz z ks. dziekanem, udaa si na uroczystoci do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwadzie. Asycie
towarzyszyli olsztyneccy motocyklici z grupy
OMD. Dla licznie zgromadzonych mieszkacw krtka modlitwa przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Czstochowskiej byo wzruszajcym przeyciem. Niewiele miejscowoci
na dugiej trasie peregrynacji miao moliwo
powitania w swoich progach kopii cudownego
obrazu.

Ruszaj zapisy do szkoy muzycznej

wity Piotr oficjalnie patronem Olsztynka

Dokument Kongregacji Kultu Boego


i Sakramentw Stolicy Apostolskiej przekaza
Burmistrzowi Olsztynka Arturowi Wrochnie jego
ekscelencja Metropolita Warmiski Ks. Arcybiskup dr Wojciech Ziemba.
Wszystko zaczo si w 2009 r. kiedy to proboszcz parafii pod wezwaniem Najwitszego
Serca Pana Jezusa w Olsztynku ks. Dziekan Stanisaw Pietkiewicz oraz wadze miasta zoyy
wniosek do Komisji Episkopatu Polski, a nastpnie do Watykanu o ustanowienie w. Piotra patronem Olsztynka.
Abp Wojciech Ziemba oceni pomys wadz
Olsztynka jako genialny, za ktry spoeczestwo
bdzie zawsze wdziczne. Nawiza rwnie do
odnalezionych pieczci z wizerunkiem postaci
witego, ktre zdaniem metropolity wiadcz o cisych relacjach Olsztynka z Rzymem.
Przypomnia rwnie wspomnienia Jana Pawa
II, ktry niezwykle ciepo wspomina przymusowy nocleg na dworcu w Olsztynku. Burmistrz
Artur Wrochna rwnie podkrela wielowiekow obecno postaci pierwszego papiea wrd

Kopia Cudownego
Obrazu w Olsztynku

mieszkacw miasta, najpierw jako patrona


pierwszego kocioa parafialnego w Olsztynku
(dzi Salon Wystawowy MBL), a pniej rwnie herbu miejskiego.
Dzieje herbu, odnalezionych pieczci i postaci
witego zostay przyblione przez modzieow
rad miejsk oraz prezentacj przygotowan
przez pracownikw urzdu miejskiego. Burmistrz wraz z Wiceprzewodniczc Rady Miejskiej Iren Pisarewicz przekazali metropolicie
akwarel Cezarego Dugowskiego z sylwetk
dawnego kocioa parafialnego. Nastpnie przekazali oprawione kopie dokumentw Kongregacji ksidzu dziekanowi.
Uroczysto uwietni wystp kwartetu
smyczkowego Avista z Olsztyna. Uczestnicy
sesji byli wyranie poruszeni tym niecodziennym
wydarzeniem. Oto piecz ze w. Piotrem odcisna swj niezatarty lad na historii Olsztynka,
tak jak dokument Kongregacji utrwali na
zawsze nasze miasto na kartach dziejw Stolicy
Apostolskiej.
Zesp red. UM w Olsztynku

Modzieowa Rada
Miejska ma swoje logo!
Mio nam poinformowa, e rozstrzygnity
zosta konkurs na logo Modzieowej Rady
Miejskiej w Olsztynku. Komisja konkursowa
wybraa najlepsz propozycj z 16 zgoszonych
do konkursu. Zwyciy projekt Bartosza
Zembrzuskiego z Olsztynka! Zwyciski projekt
mona podziwia na zaczonym obrazku. Laureat otrzyma dysk zewntrzny 320 GB.

W imieniu modzieowej rady miejskiej gratulujemy zwycizcy i dzikujemy wszystkim


uczestnikom za nadesane projekty.

Turniej Tenisa Stoowego


Zachcamy do udziau w Turnieju Tenisa Stoowego o Puchar Modzieowej Rady Miejskiej
w Olsztynku, ktry odbdzie si podczas Olsztyneckiej Majwki 2012. Wicej informacji
udziela koordynator turnieju - Maciej Czepe
e-mail: czepe.m@onet.pl

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

ekumeniczne Dni Biblii w Olsztynku


Nieznajomo Biblii jest nieznajomoci Chrystusa pod takim
hasem w pitek i sobot 13-14 kwietnia przebiegay ekumeniczne Dni
Biblii w Olsztynku. Organizatorami tego wyjtkowego wydarzenia
byli: Parafia ewangelicko-Metodystyczna w Olsztynku, Zbr Kocioa
Chrzecijan Baptystw w Olsztynku oraz Parafia Rzymskokatolicka
p.w. B. Anieli Salawy.

Haso olsztyneckich Dni Biblii


jest fragmentem wypowiedzi w.
Hieronima, wielkiego teologa i tumacza Biblii (Wulgaty, czyli pierwszego przekadu Pisma witego na
jzyk aciski). Sowa Hieronima
kieruj nasz uwag na Pismo w.
i zarazem mwi o nim co wanego. Dziki Biblii bowiem moemy
znale odpowiedzi na pytania kim
by Jezus, czego naucza. Inaczej
mwic, Biblia jest jakby okularami przez ktre moemy dostrzec
obraz Jezusa Chrystusa. Donioso
tej prawdy czyni z Biblii ksig
powaan, ale niestety mao czytan. Dlaczego tak jest? Wynika to
czsto z trudnoci czytania i rozumienia tekstw Pisma, ktre
w swojej zewntrznej warstwie
zawiera lady kultur i historii
sprzed ponad 2000 tysicy lat (np.
poprzez rodzaje literackie). To
czyni czsto t ksig niezrozumia. A tymczasem, jak podkrelaj
teolodzy, ale i yciowe dowiadczenie ludzi obcujcych z przesaniem
Biblii, jest ona aktualn dla czowieka kadego czasu i kultury. A co
wicej, zawiera ona yciowe i praktyczne wskazwki, nie tylko chrzecijanina. Pismo wite jest wic
wci aktualnym przekazem odpowiadajcym na najwaniejsze
i podstawowe pytania dotyczce
sensu ycia.
Organizatorzy Ekumenicznych
Dni Biblii, dostrzegajc t prawd,
postawili sobie za cel zachci

uczestnikw spotkania do codziennej lektury Biblii oraz pomc im


porusza si po wiecie biblijnych
tekstw. Wok tego zaoenia zbudowano program imprezy.
Po uroczystym otwarciu przez
Burmistrza Olsztynka Artura
Wrochn rozpocz si program
spotkania. W pierwszej kolejnoci
Towarzystwo Biblijne z Warszawy,
w osobie dyr. Magorzaty Platajs,
przedstawiao prezentacj na temat
Biblia - ksiga przystpna i dostpna. W prezentacji pokazano na
czym polega przekad (tumaczenie) Pisma w. na jzyki narodowe
i dlaczego tak wanym jest udostpnianie Biblii innym narodom
w ich wasnym jzyku tzw. jzyku serca, w ktrym modl si do
Boga. Co ciekawe, dziki prezentacji suchacze dowiedzieli si jak
bardzo kultura i jzyk Biblii jest
obecna w jzykach europejskich,
a szczeglnie te w jzyku polskim.
Czasami nie zdajemy sobie sprawy,
e powszechne i na co dzie uywane przez nas zwroty, pochodz
z historii zapisanych w Pimie w.
Wymieni tutaj moemy choby np.
stan jak sup soli, manna
z nieba, umywa rce, ziemia
obiecana, niewierny Tomasz,
kozio ofiarny, kolos na glinianych nogach, wilk w owczej
skrze itd. W nastpnej czci programu wystpi Piotr Szczepaski,
artysta-grafik z Gdyni, ktry przedstawi, przez uoone w formie

Wystp rapera A.R.C.I.ego w Rynku Miasta


ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

komiksu grafiki, Ksig Jonasza.


Prezentacja przesania tej starotestamentowej ksigi bya dynamiczn (bardzo swobodn i indywidualn) interpretacj, wyranie nawizujc do naszych polskich realiw.
Artysta pokaza jak bardzo uniwersalne i aktualne jest przesanie tej
ksigi, ktra obnaa drzemic
czsto w ludziach wierzcych
pokus traktowania innych wierzcych inaczej jako gorszych
i bezwartociowych. W kolejnej
czci programu Grzegorz Olek,
filolog klasyczny z Warszawy,
w ciekawy sposb odpowiedzia na
pytanie Skd si wzia Biblia.
Czyli w jaki sposb powstaway
ksigi biblijne i jak przebiega proces formowania si Kanonu Pisma
w. W prezentacji, oprcz informacji na temat sztuki interpretacji
(zasad tumaczenia hebrajskich
zwojw i greckich manuskryptw
Biblii na jzyki wspczesne), podkrelono to, co decyduje o szczeglnym charakterze Biblii. Jest nim
boska inspiracja poszczeglnych
autorw ksig Biblii, a - mwic
precyzyjnie - wsppraca pisarzy
biblijnych z Bogiem w przekazaniu
Jego poselstwa ludziom. To tym
samy okrela sposb prawidowej
lektury Pisma, ktra powinna
uwzgldnia znajomo kultury
i realiw spoecznych czasw,
w ktrych powstaway dane ksigi
oraz powinna by poczona
z modlitw do Boga, aby pomg
w rozumieniu czytanych tekstw.
Zwieczeniem pitkowej ceremonii
byy ekumeniczne nieszpory
i wsplna modlitwa wszystkich
uczestnikw wydarzenia. Naboestwo wieczorne wsplnie prowadzili ks. Dariusz Zuber (Koci

Ewangelicko-Metodystyczny), ks.
Sawomir Piniacha (Koci Rzymskokatolicki), pastor Marcin
Chrzszcz (Koci Chrzecijan
Baptystw) i ks. Rafa Dawid
(Koci Ewangelicko-Augsburski).
Nastpnego dnia przed Salonem
Wystawowym odbywa si Maraton
Biblijny. W jego trakcie licznie
przybyli najmodsi uczestnicy ze
szkoy podstawowej wzili udzia
w konkursie plastycznym. Na zakoczenie caej imprezy wystpi
raper A.R.C.I. Teksty A.R.C.I.ego
inspirowane s tekstami Pisma
witego i dowiadczeniem osobistej wiary muzyka.
Wydarzenie Ekumenicznych Dni
Biblii w Olsztynku byo ciekawym
dowiadczeniem wsppracy chrzecijan rnych wyzna. Pismo
wite jest bowiem wsplnym
dobrem wszystkich chrzecijan,
niezalenie od odmiennych tradycji
poszczeglnych Kociow. Wsplna inicjatywa olsztyneckich parafii
bya dla organizatorw i uczestnikw pouczajcym dowiadczeniem.
Czasami bowiem inni chrzecijanie
wydaj si nam niepotrzebni, bo
uwaamy, e nasza tradycja wyznaniowa, duchowo jest wystarczajca i pena. A wanie dziki spotkaniu, dialogu z innymi jest moliwe zobaczenie naszych wasnych
ogranicze i brakw. Jezus Chrystus jest polifoniczny, jak piknie
uj to ks. Wacaw Hryniewicz,
czyli Jego nieskoczone bogactwo
dwikw moe odda tylko orkiestra chrzecijaskich Kociow,
a nie jeden muzyk, jeden instrument. Warto wic sucha, rozmawia i uczy si od innych chrzecijan.
Ks. Dariusz Zuber
Strona 5

CO Z HISTORII

Kriegsgefangenenpost
(Poczta jeniecka)
Kwiecie uznawany jest za miesic pamici narodowej. Przy tej okazji warto na chwil
zaduma si nad losem milionw ludzi, ktrzy kilkadziesit lat temu musieli przej prawdziw drog krzyow. Okruciestwo wojny, czarna noc okupacji, krwawy terror, mordowanie
ludzi w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i agrach sowieckich, wysiedlenia, deportacje, zsyki. Wszystko to dotkno cae pokolenie naszych ojcw i dziadkw. Nie moemy zapomnie o morzu krwi i ez wylanych, o ogromnych ofiarach ludzkich, o zniszczeniach dorobku
materialnego i kulturalnego naszego kraju. Musimy pamita o tych czasach haby i ponienia rodzaju ludzkiego, o czasach panowania za, gdzie prawo stanowia przemoc i gwat.
Nasi dumni i dzielni
onierze zostali upokorzeni
i sponiewierani. Po krtkiej,
ale niezwykle zacitej obronie ponad 420 tysicy
onierzy i oficerw polskich
trafio do niewoli niemieckiej. Sowieci przejli ok. 250
tysicy onierzy w tym kilkanacie tysicy oficerw.
Niemcy uwizili polskich
onierzy i podoficerw
w obozach zwanych stalagami. Wikszo winiw po
kilku miesicach zwolniono
do domu, lub skierowano do
pracy przymusowej. Oficerw osadzono w oflagach,
gdzie byli przetrzymywani
do koca wojny. Wikszo
z nich doczekaa wyzwolenia. Sowieci wywieli
jecw do pracy przymusowej na Syberi. Oficerw zamknli w obozach i w 1940 roku niemal wszystkich wymordowali. Symbolem tej
zbrodni jest Katy, jeden z obozw, w ktrym
zastrzelono strzaem w gow ponad 4000 polskich oficerw rezerwy, stanowicych elit modej inteligencji.
Wojna zerwaa kontakty midzyludzkie.
Przez wiele tygodni rodziny nic nie wiedziay
o swoich najbliszych. Przychodziy najgorsze
myli, przecie zgino tyle ludzi. Czekano wic
w napiciu na jakiekolwiek wiadomoci o losie
swoich mw, synw, braci czy innych bliskich. Dopiero po kilku tygodniach dotary

Strona 6

informacje o jecach. Pierwsze wiadomoci


o pobycie w niewoli niemieckiej pochodziy
z obozw przejciowych, tzw. dulagw. Po
przewiezieniu do obozw staych umoliwiano
jecom wysyanie zawiadomie do rodzin
o fakcie dostania si do niewoli oraz o stanie
zdrowia. Zgodnie z postanowieniem Konwencji
Genewskiej z 1929 roku, ktr podpisay rwnie Niemcy, do obrotu pocztowego dopuszczano przesyki jenieckie: karty pocztowe, listy,
paczki i przekazy pocztowe. Przesyki te byy
zwolnione od opat pocztowych i miay umieszczone na stronie adresowej napisy: kriegsgefangenenpost (poczta jeniecka) lub kriegsgefangenensendung (przesyka jeniecka). W pocztko-

wym okresie pozwalano pisa listy na zwykym


papierze i wysya je w zaklejonych kopertach.
Listy te w ogromnej wikszoci nie dotary do
adresatw. Po pierwszej rejestracji w obozie
macierzystym wadze niemieckie wyday specjalne karty poczty jenieckiej. Na jednej stronie
wpisywano dane adresata i jego miejsce
zamieszkania. Na drugiej stronie zamieszczano
gotow formu w jzyku niemieckim i w polskim tumaczeniu: Jestem zdrowy lekko
ranny dostaem si do niewoli niemieckiej
jako jeniec wojenny i czuj si dobrze. Poza
nazwiskiem, stopniem, nic wicej nie wolno
byo pisa.
Sta obsug pocztow wprowadzano w obozach stopniowo, w zalenoci od moliwoci
organizacyjnych tworzonych obozw. Po nawizaniu kontaktu listowego z rodzin jecy mogli
wysya dalsz korespondencj, pocztkowo na
kartach pocztowych przydzielanych raz na
tydzie, pniej na specjalnych drukach przeznaczonych wycznie do korespondencji dla
jecw wojennych. Druki te miay te skadana
form listow (tzw. faltbriefe). Zawieray one
7 lub 25 linijek do zapisania. Drukowano je na
biaym kredowym papierze, co uniemoliwiao
uywanie tzw. atramentw sympatycznych,
czyli niewidocznych dla postronnego czytelnika.
Naleao pisa tylko zwykym kopiowym owkiem, czytelnie i bez skrtw. Od 1 czerwca
1940 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczce korespondencji. Rodziny mogy napisa
list do obozu tylko na odpowiednim druku przesanym wczeniej przez jeca. By to ujednolicony formularz listowy na papierze kredowym,
zawierajcy 21 linijek, na ktrych trzeba byo
kopiowym owkiem wpisa tre listu. Takich
drukw uywano do koca wojny. Podobnie,
paczki mona byo wysya tylko po uprzednim
otrzymaniu z obozu specjalnego druku z adresem. Ten druk nalepiano na paczk.
Wszystkie listy i paczki podlegay wnikliwej
cenzurze. Funkcj cenzorw penili Niemcy
z administracji obozowej, a pniej pozyskani
do wsppracy ukraiscy nacjonalici oraz
rnego typu volksdeutsche. Ocenzurowane
przesyki i listy stemplowano specjaln pieczci, w przypadku obozu w Olsztynku by to
napis Stalag IB Gepriift (Gepriift sprawdzono). Dodatkowo przeprowadzano wyrywkow
kontrol przez komend obozu. Miaa ona na
celu sprawdzanie rzetelnoci pracy cenzorw,

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

wykrywanie ewentualnych tajnych kontaktw jecw


z ruchem oporu lub wywiadem, a take badanie nastrojw
panujcych wrd jecw. Informacje dotyczce tajemnicy obozowej lub wojennej byy niszczone, a jecw
prbujcych je przesa czekay surowe kary, z wysaniem
do obozu koncentracyjnego wcznie. Dorczeniem listw
i zbieraniem korespondencji do wysyki zajmowali si
w obozach cznicy pocztowi wybierani spord jecw
cieszcych si zaufaniem.

Prowadzenie korespondencji przez jecw miao dla


nich ogromne znaczenie emocjonalne, umoliwiao kontakt z rodzin i wiatem zewntrznym. Moliwo otrzymywania paczek z odzie i ywnoci dawaa szans
przetrwania dugich lat niemieckiej niewoli. Jak wana
w yciu jecw bya moliwo prowadzenia korespondencji z bliskimi wiadczy powstaa ju w kocu 1939
roku w oflagu IX B piosenka pod wymownym tytuem
Kriegsgefangenenpost. Tekst (prawdopodobnie Nowickiego) powielony w oflagu dotar wkrtce do okupowanego kraju i innych obozw jenieckich. Na przeomie
1940/41 powstaa melodia w rytmie tanga autorstwa
Andrzeja Jerzego. Wykonywano t pie na koncertach
konspiracyjnych, i jeszcze w czasie wojny bya znana
i popularna. Po wojnie kompozycja ta w wykonaniu Sawy
Przybylskiej staa si ilustracj muzyczn filmu Andrzeja
Munka Zezowate szczcie.
Pisz wci do Ciebie najrniej
Przez te najdziwniejsze w yciu moim dnie,
Listy, jak zgubieni podrni
Bkaj si gdzie nie wiadomo gdzie.
Moe wiatr je jesienny niesie jesieni,
Moe listy jak licie po wiecie gna!
Zreszt Boe c listy zmieni,
Jeli cigle, cigle jeszcze trwa:
Kriegsgefangenenpost to brzmi, jak tajemnica,
Kriegsgefangenenpost to pocigw daleki wist.
Kriegsgefangenenpost to Twj dom, numer, ulica
Kriegsgefangenenpost to czekanie na Twj list.
Krieg rozumiesz to wojna,
Gefangene jeniec to ja...
Czy jeste ju spokojna,
Gdy znasz te sowa dwa?
Kriegsgefangenenpost to brzmi, jak tajemnica,
To pocigw daleki wist,
To czekanie na Twj list.
Nie wiem nawet, czy na mnie czekasz,
Nie wiem, czy powraca warto bdzie znw
Woam, woam Ciebie z daleka
Tym najdziwniejszym spord wszystkich sw!
Gos mj wicher jesienny niesie jesieni,
List mj, jak li jesienny po wiecie gna!
Moja mia c listy zmieni,
Jeli cigle, cigle jeszcze trwa:
Kriegsgefangenenpost to brzmi, jak tajemnica

Bogumi Kuniewski
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

Wycieczka na Litw
W dniach 21-23 marca 2012 roku grupa 17 uczniw z Zespou Szk w Olsztynku wzia udzia w wycieczce edukacyjnej na Litw. Wycieczka zostaa zorganizowana w ramach projektu ladami Czesawa Miosza przez Jolant Stejer
i Magdalen Rudnick. Udzia w wyprawie umoliwi uczniom poznanie tradycji,
kultury, historii regionu wileskiego oraz aktualnych problemw spoecznych
Polakw mieszkajcych na Litwie. Zwiedzilimy Wilno, gdzie poeta studiowa
i pracowa. Wizyta w rodzinnych stronach Czesawa Miosza pozwolia nam lepiej
zrozumie twrczo wybitnego poety, jego postrzeganie Polski i polskiej mentalnoci.
Zwiedzilimy wiele miejsc bliskich
poecie. Wdrwk zaczlimy od Kocioa w. Trjcy w Wndziagole, gdzie
pochylilimy si nad pomnikiem nagrobnym Artura Miosza, pradziadka pisarza,
ktry by uczestnikiem powstania styczniowego. Nastpnie obejrzelimy baszt
dworu Zabiew w abunowej oraz ksigi kocielne z metrykami rodziny Mioszw. Zachwyci nas
park i staw, pozostaoci posiadoci Mioszw w Serbinach.
Zwiedzilimy rwnie
barokowy koci parafialny pw w. Piotra
i Pawa w Optiokach,
gdzie lub bra Aleksander Miosz, ojciec Czesawa, z Weronik
z Kunatw. Zatrzymalimy si rwnie w
Szetejniach, miejscowoci, w ktrej urodzi
si pniejszy noblista.
W Szetejniach zachowa si zrekonstruowany spichlerz dworu
Miosza oraz bya szkoa podstawowa zaoona przez matk poety. Wci w Szetejniach, w dolinie Niewiay, czu klimat
Doliny Issy. Nas zaintrygowaa figurka
grzesznicy Marii Magdaleny znajdujca
si w parku Mioszw. Zwiedzilimy
koci w witobroci, gdzie w 1911
roku zosta ochrzczony pisarz, ktry
o chrzcie mwi: tum chrzest otrzyma,
wyrzek si diaba. Wycieczk zakoczylimy wizyt w domu-muzeum Czesawa Miosza w Szetejniach.
Dzieje rodu Mioszw opowiada nam
Pan Ryszard Jankowski, prezes Wdziagolskiego Oddziau Zwizku Polakw na
Litwie, dziki ktrego staraninom co niedziel w Wdziagole odprawiana jest
msza w jzyku polskim oraz zostao zorganizowanych wiele imprez kulturalnych
i historycznych. Dziki niemu poznalimy nie tylko losy poety, ale take losy
Polakw z Kowieszczyzny, z okolic
Kiejdan, z dawnych terenw historycznej
Laudy.
A co mwi o wycieczce jej uczestnicy?
Marta Gutwerska: Wycieczka bya
bardzo udana. Najwiksze wraenie zrobio na mnie Wilno i miejsca zwizane

z Czesawem Mioszem. Z pewnoci nie


zapomn tej wyprawy.
Magdalena Nyga: Wycieczka bya
wietnym pomysem. Poznalimy wiele
ciekawych miejsc i ludzi, ktrzy byli bardzo yczliwi i przyjli nas bardzo serdecznie. Zwiedzanie szlaku Czesawa
Miosza pozwolio nam pozna wiele
interesujcych informacji z ycia poety,

ktrych nie przeczytamy w ksice. Bardzo mi si podobao.


Dominika Kluf: Wycieczki szybko
nie zapomn. Zwiedzilimy wiele ciekawych miejsc zwizanych z Czesawem
Mioszem. Poznalimy regionalne jedzenie, ktre nam bardzo smakowao. Tu
przed matur poszerzyam swoj wiedz
nie tylko o poecie, ale rwnie dowiedziaam si wiele z historii Litwy.
Wycieczk zaliczam do udanych."
Nasze przedsiwzicie powiodo si
dziki ofiarnoci sponsorw, do ktrych
nale: Urzd Marszakowski w Olsztynie, Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej
w Olsztynku Robert Waraksa, pracownicy sklepu Olkwiat przy ul. Daszyskiego, Gabinet Weterynaryjny Lek Agra Ewa
i Krzysztof Nowakowie, Sklep Spoywczo-Przemysowy Leon Dzianachowski,
Uczniowski Klub Sportowy Aviator
przy Zespole Szk w Olsztynku, Carrefour Magorzata i Dariusz liewscy.
Niech ponisze sowa bd naszym wyrazem wdzicznoci: Czowiek jest wielki
nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym
dzieli si z innymi (Jan Pawe II).
Strona 7

A u nas na wsi ...

AMeRyKA
nazwa zobowizuje
Wie ley w odlegoci 3 km na pnocny- wschd od Olsztynka,
przy drodze Olsztynek - Olsztyn. Pocztki tej miejscowoci sigaj
roku 1917, kiedy to pewien Warmiak za pienidze zarobione w USA
kupi w okolicach Olsztynka dwr, park, ziemi, a cao nazwa
Ameryk. Przed drug wojn wiatow dwr i ziemia przeszy
w posiadanie Niemca - Pagla, ktry zmieni nazw majtku na Pagelshof. Po wojnie funkcjonowaa nazwa Pawowo i wreszcie przywrcono lepiej brzmic, historyczn - Ameryka. W czasach komunistycznych wadze utworzyy tutaj PGR, w latach osiemdziesitych kombinat razem z zakadami rolnymi w utynwku i Wilkowie liczy 1940
ha ziemi. W 1993 roku PGR zosta zlikwidowany. Na koniec 2005
roku mieszkao tu 231 osb.*
Jak wikszo tego typu wsi
Ameryka po rozwizaniu PGR-u
boryka si z wieloma problemami,
do najwikszych na pewno naley
deficyt pracy. Modzi wyruszaj do
pobliskiego Olsztynka lub czciej
do Olsztyna. Na szczcie jest to
stosunkowo dobrze skomunikowana miejscowo. Okejki, czy autobusy PKS kursuj tu do czsto
i regularnie.
Wydaje si, e obecnie wie
powinna znacznie skorzysta na
bliskim ssiedztwie obwodnicy
Olsztynka. Pytanie, czy zostanie to
w odpowiedni sposb wykorzystane?
Soectwo obejmuje Ameryk
oraz Jagieek. Z przykroci musz
stwierdzi, e obecny sotys nie
znalaz czasu, aby porozmawia
o rzeczywistych problemach, czy
bolczkach mieszkacw soectwa.
Z tym pytaniem zwrciem si
wic bezporednio do mieszkacw. Pani Krystyna narzeka, e
w miejscowoci brakuje sklepu
spoywczego. - Mieszkacy zaopa-

truj si w podstawowe towary


w pobliskich Grylinach lub
w Olsztynku, na szczcie przyjeda tu regularnie handel obwony (samochd-sklep) dodaje
pani Irena. Na nowym placu zabaw
spotykam grupk dzieci. To dla
nich ogromna rado i uciecha. Nie trzeba ju bawi si na zakurzonym podwrku mwi wyranie dumne ze swojego placu.
O plany zwizane z Ameryk
zapytalimy Zastpc Burmistrza
Olsztynka Krzysztofa Wieczorka.
- W 2011 roku zosta wykonany
plac zabaw, a do koca czerwca
tego roku planujemy wykonanie
infrastruktury drogowej we wsi. Na
ten cel zostan przeznaczone pienidze m.in. z funduszu soeckiego.
Zdajemy sobie spraw, e budowa
obwodnicy jest duym utrudnieniem dla mieszkacw, ale prosimy
ich o cierpliwo doda zastpca
burmistrza.
Od niedawna rozpoczto budow konstrukcji na ekrany dwikochonne oddzielajce wie od

Wykonywanie nawierce pod budow ekranw dwikochonnych


Strona 8

Krajobraz po byym PGRze

Olejarnia w Ameryce

obwodnicy to dobra wiadomo


dla mieszkacw.
W Ameryce trzeba jeszcze duo
zrobi, jeli chodzi o zagospodarowanie terenu popegeerowskiego,
ale to wymaga czasu i rodkw.
Jest tu stosunkowo duo zakadw
mechaniki samochodowej (naliczyem ich w sumie trzy), w tym jeden
serwis napraw wzkw widowych.
Mao kto wie, e w Ameryce dziaa take olejarnia (pierwsze zabudowania od strony Grylin). To
do rzadki typ produkcji w naszej
gminie. Na pewno atutem miejscowoci jest bliskie ssiedztwo znanego Szpitala Rehabilitacyjnego,
ktry jest wizytwk caej gminy.
Wok miejscowoci znajduj
si te malownicze szlaki lene,
zarwno piesze jak i rowerowe.
Piszc o naszej Ameryce przypomniaem sobie synn sentencj
prezydenta Kennedy'ego - Nie
pytaj, co Ameryka moe zrobi dla
ciebie ale co ty moesz zrobi dla
Ameryki.
Parafrazujc to znane powiedze-

nie, moglibymy powiedzie:


zanim zaczniesz domaga si czegokolwiek dla siebie najpierw
zrb co dla innych. Kady powinien mie swoj Ameryk jaki
rodzaj zadania lub celu ukierunkowanego na dobro wsplne, ktre
naley podj i speni - pomimo
przeciwnoci losu. To zaangaowanie si w sprawy, ktre wykraczaj
poza wasny interes, czy indywidualne korzyci. Trzeba stwierdzi, e
to trudne wyzwanie, ale tym,
ktrzy wybrali tak drog, przynosi
ono ogromnie wiele satysfakcji
i zadowolenia.
Wytrwaoci w realizacji celw
tych wielkich oraz tych nieco
mniejszych mieszkacom Ameryki i wszystkim pozostaym yczy
autor.
Zygmunt Puszczewicz
* wstp pochodzi z ksiki
B.Kuniewskiego Olsztynek.
Miasto i gmina. Towarzystwo
Przyjaci Olsztynka. Olsztynek
2007. Publikacja za zgod autora.
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

Kademu z nas maj kojarzy si ze wzmoonym wysikiem intelektualnym, kiedy kwitn kasztany maturzyci udowadniaj, i zasuguj na wiadectwo dojrzaoci. Okazuje si jednak, e od kilku lat rwnie
kwiecie jest miesicem wytonej pracy. Ten czwarty miesic roku otwieraj i zamykaj egzaminy. Najwczeniej swj sprawdzian przechodz szstoklasici, w tym roku byo to 2 kwietnia. Natomiast ostatnie dni
tego miesica, w biecym roku 24, 25 i 26, to szczeglne dni dla gimnazjalistw. W tych dniach klasy trzecie bd pisay swoje testy zwane ma matur.
Tradycja tej nazwy odnosi si
jeszcze do funkcjonowania przedwojennego systemu szkolnictwa.
Testy gimnazjalne s powszechnei
obowizkowe, co oznacza, e musi
je napisa kady ucze koczcy
szko. Przystpienie do egzaminu
jest bowiem jednym z warunkw jej
ukoczenia. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest brany pod uwag
przez szkoy ponadgimnazjalne
podczas rekrutacji.
Pocztkowo egzamin gimnazjalny skada si z czci humanistycznej oraz matematyczno przyrodniczej, pniej doszed do tego test
z jzyka obcego. Z kadej czci
egzaminu mona zdoby 50 punktw. W tym roku wprowadzono
sporo zmian dotyczcych przeprowadzania testw. Na egzamin
z czci humanistycznej zoy si
arkusz z zadaniami, wrd ktrych
znajd si tematy z zakresu historii
oraz wiedzy o spoeczestwie.
Uczniowie bd mieli 60 minut na
jego rozwizanie. Po przerwie,
ktra bdzie trwa 45 minut, gimnazjalici zmierz si z arkuszem
z jzyka polskiego. Na rozwizanie
tej czci bd mieli 90 minut.

Kolejnego dnia
trzecioklasici bd
mieli 60 minut na
rozwizanie zada z
przedmiotw przyrodniczych: biologii,
chemii, fizyki i geografii. Po przerwie
przyjdzie czas na
test z matematyki,
ktry potrwa rwnie 90 minut.
Ostatni dzie
to egzamin z
jzyka obcego
nowoytnego,
ktry od tego
roku zosta
podzielony na
poziom podstawowyi rozszerzony. Wszyscy
musz zmierzy si z czci podstawow, ktra potrwa godzin,
natomiast poziom rozszerzony jest
obowizkowy dla tych, ktrzy kontynuowali w gimnazjum nauk
jzyka obcego i bdzie take trwa
60 minut.
Prawd jest, i wynik testu ma
ogromne znaczenie w zwizku z
dalsz edukacj. Wysokie wyniki s

Poczu bluesa
13 kwietnia, w pitek, w kinie Grunwald otrzymalimy solidn
dawk wiosennej energii. Taki koncert na pocztek sezonu to dobry
znak na ca reszt artystycznego roku.
A wszystko za spraw wietnego wystpu zespou z Inowrocawia
o nazwie - SZULERZY. Dawno nie
syszaem tak dobrze brzmicej
kapeli na ywo. Kto by na koncercie, mg degustowa prawdziwie
oywczy koktajl w postaci solidnego rhythm'bluesowego rzemiosa.
Oficjalna strona grupy podaje, e
zesp proponuje odbiorcom miks
rhythm and bluesa i rock and rolla,
doprawiony szczypt swingu
i soulu.
To jak powrt do korzeni muzyki, lub odnalezienie jej rda
w chaosie popowej bylejakoci.
Rewelacyjne, czyste i - co najwaniejsze - wasne brzmienie kapeli
oraz atwo w poruszaniu si po
rnych stylach i gatunkach
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

muzycznych - to gwne cechy


muzyki Szulerw. Wydaje si, e
ten prosty przepis dla wikszoci
kapel jest celem, ktry trudno
osign. Wbrew pozorom, nie jest
atwo znale artystw speniajcych ten warunek. Prawdziwa
rado wsplnego grania oraz znakomity kontakt z publicznoci to
najwaniejsze elementy wizerunku
scenicznego Szulerw. Myl, e
podobn wieo i rado musieli
mie The Beatles, czy The Rolling
Stones u progu kariery. Trzeba
mie w swoim skadzie tak wokalistk jak Natalia Kaczmarczyk,
czy gitarzyst Marcina Szulkowskiego, ktrzy potrafi w jaki
przedziwny sposb zaczarowa
publiczno. Doskonaa sekcja ryt-

przepustk do najlepszych szk ponadgimnazjalnych, wic jest o co walczy. Nasi trzecioklasici przeszli
ju testy prbne, w grudniu ubiegego roku, co pozwolio im oswoi si
z formu egzaminu i rzetelnie oceni poziom wiedzy. Prbne testy
byy te wskazwk dla nauczycieli, nad czym naley jeszcze popracowa, a co jest ju opanowane do

miczna to kolejny atut grupy z Inowrocawia.


Harmonijka ustna momentami
jakby w tle, pozwalaa wsucha si
najpierw w nastrojowe kania gitary (Modlitwa moja), innym razem
w porywajce riffowe solwki
(Obywatel Nowak Jan, Beethoven
Blues). Wikszo utworw wykonywanych na koncercie pochodzia
z ostatniej pyty Blues And Roll.

Powodzenia!
Magorzata Zapadka

To by udany koncert dobrej kapeli, ktra ma szans na sukces oglnopolski.


Prosz nie zapomnie, e ju
wkrtce (1-3 maja) Olsztynecka
Majwka. Bdzie wiele imprez
kulturalnych i sportowych, w tym
2 maja Pro rock 12 przy Zamku.
Zygmunt Puszczewicz

Fot. Janusz Dga

Maa matura w kwietniu

perfekcji. Tak naprawd, przygotowania do egzaminu odbywaj si


w caym trzyletnim cyklu nauki
w gimnazjum, cho oczywicie
w trzeciej klasie kadzie si na to
najwikszy nacisk. Gimnazjalici s
obecnie w fazie ostatnich powtrek.
Cho atmosfera jest gorca, nie ma
objaww nadmiernego stresu.
Wszyscy zgodnie twierdz, e
dosy trudna jest ta nowa formua
i rozdzielenie czci testu na
poszczeglne obszary. Novum stanowi rozszerzony poziom z jzyka
obcego, co te jest elementem stresujcym. Po zakoczeniu egzaminu
uruchomione musz zosta pokady
cierpliwoci, gdy wyniki testw
poznamy dopiero w czerwcu.
Oczywicie adrenalina i napicie signie zenitu w ostatni
wtorek, rod i czwartek
kwietnia, ale jestem
przekonana, e bdzie to stres mobilizujcy i pozwoli
na maksymalne
skupienie i wykorzystanie przyswojonej wiedzy. Cho
zostaa zmieniona
formua egzaminu,
to typy zada i testowane umiejtnoci
pozostay bez zmian. Dlatego przypominam o czarnych dugopisach,
dozwolonych przyborach oraz legitymacji szkolnej. ycz poamania
pir, samych doskonaych odpowiedzi i trzymam mocno kciuki.

Strona 9

Nasze finanse
Co o finansach wie statystyczny Kowalski? Czy rozwanie planuje
swoj przyszo? Czy wybiera rozwizania finansowe, ktre s mu
potrzebne? Komu powinno zalee na posiadaniu odpowiedniej wiedzy
z zakresu finansw?
Badanie przeprowadzone przez
jedn z wikszych instytucji finansowych pokazao, e ponad poowa
badanych okrela swoj wiedz jako
ma, jedna trzecia jako redni,
a tylko pi procent spoeczestwa
chwali si duym zasobem wiedzy.
Nasi europejscy ssiedzi rwnie
nie maj si czym pochwali.
Ankieta przeprowadzona na
Wgrzech pokazaa, e takie pojcia
jak inflacja, aktywa czy procent
skadany s obce 70% Madziarw.
Badanie rynku francuskiego, hiszpaskiego i woskiego dowiody, e
wikszo osb o niskich dochodach nie zwraca uwagi na rnice
w cenach, a przede wszystkim, na
warunki oferowane przez rne
instytucje finansowe de facto nie
potrafi si tych usug oceni. wiatekiem w tunelu moe by fakt, e
niemal wszyscy Polacy chcieliby
lepiej zarzdza swoimi finansami.

Niestety, aby mc to zrobi naleaoby poszerzy wasn wiedz,


a ponad jedna trzecia z nas odkada
to na pniej, za jedna czwarta
w ogle nie moe znale na to
czasu
Przyszo moe
by rowa, lecz
powinnimy zacz
oszczdza. Przeprowadzone badania SMG
/KRC wskazuj, e
regularnie oszczdza
tylko 8% naszego spoeczestwa, mimo to w obawie
przed nisk emerytura ponad
poowa Polakw deklaruje
oszczdzanie na ten cel. Co ciekawe, ponad 10% badanych
uwaa przysowiow skarpet za
najlepsz form oszczdzania.
Poziom wiadomoci ekonomicznej Kowalskiego moe
podkrela jeszcze jedna wana

rzecz, ktr jest skonno do zmian


podmiotw oferujcych usugi
finansowe. W kwestii przynalenoci do instytucji finansowych jestemy narodem stabilnym i wiernym
90% konsumentw trwa przy
swoich pierwszych wyborach instytucji, jakimi s banki. I cho powodw do takiej postawy moe by
kilka, bo przecie wan spraw
jest, np. jako obsugi, to brak
wiadomoci rnic w produktach
oferowanych przez instytucje finansowe, moe spowodowa, i przestaniemy szuka
tego co dla nas
jest najkorzystniejsze
a czy
t o

Pery na podium w Warszawie


Dwa tygodnie temu (10-11 marca 2012r.), w Warszawie, juniorki modsze UKS Pery Olsztynek zajy III miejsce w XI oglnopolskim Wiosennym Turnieju Piki Nonej Kobiet pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Pnoc.
W kategorii juniorek modszych UKS "Pery"
Olsztynek godnie reprezentoway nasze wojewdztwo. "Pery" gray jak z nut - z TKKF
Grjec wygray 3:0, ze Stomilem Olsztyn 4:0
a z MUKS Prag Warszawa zremisoway 2:2.
Warto wspomnie, e MUKS Praga Warszawa
jest obecnie halowym wicemistrzem Polski w tej
kategorii wiekowej.
W pfinale dziewczyny zmierzyy si z najlepiej grajc w tym turnieju druyn KS Zamynie
Radom. Przez dugi czas utrzymywa si wynik
2:2, po dwch golach Marceliny Imiskiej. Pod
koniec zabrako si, koncentracji i Radom przechyli szal zwycistwa na swoj stron, a mecz
zakoczy si wynikiem 3:2 dla radomianek.
Perom pozostao walczy o 3 miejsce ze Stomilem Olsztyn. Tym razem dziewczyny wyszy
na mecz skoncentrowane i bardzo chciay
wygra. Od samego pocztku zesp realizowa
taktyk trenera. Zaowocowao to bramk Katarzyny Pieniak ju na pocztku spotkania. Kolejnego gola dla Pere zdobya Marcelina Imiska
idealnie wykorzystujc bd bramkarki. Zmotywowane Pery pod koniec zaczy gra jeszcze
lepiej i doprowadziy do zwycistwa dziki niezawodnej tego dnia Marcelinie Imiskiej, ktra
ustalia wynik spotkania na 3:2! Pikarki UKS
Pery Olsztynek uplasoway si na podium.
Ponadto Marcelina Imiska uzyskaa tytu najskuteczniejszej zawodniczki zdobywajc
w piciu meczach 9 bramek!!!. Bez wtpienia ten
turniej by dobr nauk dla naszych zawodniStrona 10

czek. Dziewczyny zmierzyy si z bardziej


dowiadczonymi zespoami, jak np. Praga Warszawa i nabyway dziki temu dowiadczenia.
Pochwali naley nasz mod bramkark Juli
Miete, ktra rywalizowaa ze znacznie starszymi od siebie koleankami i nowy nabytek Pere
Magd Wgrzynowsk, ktra przesza ze Stomilu, a gra - jak na prawdziw Per przystao - fantastycznie.
W kategorii modziczek Pery zajy V miej-

nie jest istot finansw? Korzy?


Zysk?
wiadome zarzdzanie finansami
wymaga od nas przede wszystkim
ustalenia jasnego celu, w jakim
bdziemy chcieli wsppracowa
z instytucjami finansowymi. Wiedza o rynku finansowym, o jego
mechanizmach, jak rwnie o produktach finansowych, ich specyfikacjach i charakterystykach bdzie
doskonaym narzdziem wsparcia
podczas pierwszych wyborw
rachunkw oszczdnociowo- rozliczeniowych, poprzez lokowanie
i inwestowanie nadwyek pieninych, na wizaniu si na dugie
lata z instytucjami finansowymi
poprzez kredyty hipoteczne koczc.
Majc na uwadze wasne dobro,
powinnimy pogbia wiedz na
tematy finansowe. Zdobyty zasb
wiedzy oglnej z pewnoci umoliwi nam dokonanie waciwego
wyboru poprzez samodzieln ocen
wasnych potrzeb i moliwoci, jak
rwnie pomoe nam zrozumie
i oceni proponowane usugi. Taki
stan rzeczy przyniesie wymierne
korzyci obu stronom finansowej
lady.
Pawe Gilewicz

sce po dobrej grze ze starszymi od siebie koleankami. Dziewczyny poprawnie rozgryway


pik i stwarzay sobie dogodne sytuacje bramkowe. Z meczu na mecz gray coraz lepiej i coraz
pewniej.
Skady obydwu zespow:
Juniorki modsze: Julia Miete (br), Marcelina
Imiska (kpt), Kasia Pieniak, Dominika Jaworska, Marta Masalska, Klaudia Bawolska, Laura
Zakrzewska, Aleksandra Dubicka, Magdalena
Wgrzynowska.
Modziczki: Natalia Wilk(br), Jesika Makowska (kpt.), Aleksandra Lampkowska, Wiktoria
Podlewska, Wiktoria Rosiska, Wiktoria Tokarska, Milena Budka, Nadia Wysocka, Liwia
akowska.
Prezes i trener UKS Pery
Zbigniew Serowiski

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

Czowiek najlepsza inwestycja.


Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Czym skorupka za modu nasiknie wsparcie edukacji przedszkolnej na wsi

May czowiek najlepsza inwestycja!


Z duym zainteresowaniem przeczytaam artyku pana Andrzeja Salwina na temat historii
Kunek. Bardzo ciekawy, bo i historia wsi nieznana a bardzo interesujca. By czas szczliwy i niesamowitej prosperity wiejskiej, jak wynika z artykuu. Wyglda na to, e szczcie opucio Kunki
w dniu, w ktrym nastaa na tym terenie Fundacja Idealna Gmina. Jestemy przekonani, e
Kunki mog rozwija si znakomicie pod warunkiem, e ich energia i zapa bd rwno traktowane przez sotysa i radnego tej wsi.
W roku 2007 na terenie
gminy Olsztynek zarejestrowalimy Oddzia Warmisko-Mazurki Fundacji z siedzib w Waplewie. Mielimy sporo pomysw, szukalimy partnerw. Kasia
Rosa, nauczycielka punktu
przedszkolnego z Elgnwka,
bya jedn z pierwszych
osb, z ktr rozmawialimy
na temat tworzenia punktw
przedszkolnych. Pomys
tworzenia punktw spodoba si take burmistrzowi,
zwaszcza, e w planach urzdu gminy byo wybudowanie domw socjalnych w Kunkach . Pojawiy
si moliwoci na wspfinansowanie punktw
przedszkolnych ze rodkw Unii Europejskiej.
Wsplnie z gmin zoylimy wniosek na ich uruchomienie w Kunkach i w Elgnwku, dla dzieci
3-5 letnich z tych miejscowoci oraz z okolicznych wiosek. TO BYA SZANSA!
W Kunkach od kilku lat budynek po starej
szkole sta pusty TO BYA KOLEJNA SZANSA!
Okazao si, e dzieci w wieku 3-5 lat, ktre
mogy rozpocz edukacj przedszkoln byo tu
co najmniej 15-cioro.
Burmistrz te rozumia potrzeby, dlatego wyremontowa budynek po starej szkole, a kiedy zblia si czas wpuszczenia tam przedszkolakw okazao si, e sta si on (budynek) koci niezgody.
Przedszkole nie wzbudzio entuzjazmu wrd niektrych radnych, sotysa i podobno niektrych
mieszkacw. Od jednego z radnych, pracujcego
w komisji owiaty usyszaam, e przedszkole nie
ma wpywu na rozwj spoeczny wsi. To co
wobec tego ma? Uruchomienie punktw przedszkolnych to bya wg nas najwiksza szansa dla
mieszkacw Kunek i okolicznych wiosek. Czytelnikom ALBO chc powiedzie, e fundacja nie
wydzierawia budynku, jak sugeruje autor artykuu p. Andrzej Salwin. Pomieszczenia s wkadem wasnym niefinansowym samorzdu na dziaalno punktw przedszkolnych, bo takie te
byy warunki uzyskania rodkw unijnych.
Dzisiaj w Kunkach chodzi do przedszkola
30 dzieci, a w Elgnwku 24. Te liczby pokazuj
jak bardzo te placwki s potrzebne.
Punkty ruszyy. Fundacja uwaa, e po 18 miesicach dziaalnoci odnielimy, wsplnie
z dziemi, rodzicami i nauczycielami ogromny
sukces. Placwka zostaa wyposaona w meble,
materiay edukacyjne. Odbywaj si zajcia ze
specjalistami psychologiem, logoped, i innymi.
Odbywaj si zajcia nakierowane na wspln

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

zabaw, spdzanie czasu z rodzicami, dziadkami.


Wanym elementem dziaalnoci przedszkoli s
szkolenia dla rodzicw. Dla fundacji dziaanie
punktw przedszkolnych to ogromna rado
i spenienie cichych marze, e mona w takiej
maej spoecznoci dokona tak WIELKICH rzeczy. Umiech dzieci, radosne i zadowolone twarze
ich rodzicw to nasza najwiksza satysfakcja.
A wszyscy wiemy, e pocztki byy nieatwe - dla
obydwu stron. Musielimy si pozna, zaufa
sobie. Rodzice zdali egzamin! Bardzo aujemy,
e nie udao si zbudowa wsppracy z sotysem,
czy z radnym p. Andrzejem Salwinem, cho
pocztki wsppracy z radnym byy obiecujce.
Nie udao si nic wsplnie zrobi, a dzisiaj czujemy na plecach oddech niektrych osb, czeka-

jcych a punkty przedszkolne znikn z krajobrazu Kunek. yjemy jednak nadziej, e nie znikn,
bo edukacja przedszkolna to najwiksza warto
jak moemy najmodszym ofiarowa prosz
eby wszyscy ci, ktrzy nie akceptuj dziaalnoci
punktw przedszkolnych zrozumieli May
czowiek najwiksza inwestycja!. Dzieciom trzeba mie co do zaproponowania nie wtedy kiedy
s ju due i wystaj na przystankach, bo wtedy
bywa, e jest ju za pno. O tym, e dzieci dorosn trzeba myle kiedy s jeszcze cakiem
malutkie. Nie wiem dlaczego niektrzy stawiaj
sobie za punkt honoru wyprowadzenie z Kunek
przedszkola. To jest ich sodka tajemnica. W Kunkach gospodarz tej wsi nie liczy si ze wszystkimi mieszkacami malutkich mieszkacw i ich
rodzicw spycha na margines ycia wsi, nie pyta
o ich oczekiwania. A ONI s te elektoratem,
warto o tym pamita, zwaszcza teraz, kiedy
rodzice poczuli i zobaczyli jak wiele si wydarzyo, jak ich dzieci skorzystay z pobytu w przedszkolu, jak oni sami si zmienili. Myl, e bd
bardziej wiadomie wrzuca kartk wyborcz do
urny. Fundacja jest otwarta na wspprac, ale
warto pamita, e to nie fundacji stanie si
krzywda, ale najmodszym odbierze si szans
autentycznego wyrwnywania szans edukacyjnych. Te chcemy, eby starsza modzie znalaza swoje miejsce, jedzia na zawody, zdobywaa medale, ale nie musi si to dzia zamiast albo
kosztem najmodszych. Mamy nadziej, e Burmistrz Artur Wrochna rozumiejc potrzeb istnienia punktw przedszkolnych takie odnosiam
wraenie w rozmowie z nim - utrzyma je i dzieci
nadal bd mogy korzysta z caego wyposaenia, z materiaw edukacyjnych, ale i naszego
wsparcia i dowiadczenia. Taka te jest umowa,
w ktrej gmina zobowizywaa si do utrzymania
punktw przedszkolnych po zakoczeniu wspfinansowania ze rodkw unijnych. Niestety,
z powodw od fundacji niezalenych, nie moglimy po raz kolejny zoy wniosku na wspfinansowanie potrzeb punktw, acz miejmy nadziej, e fundacja nie bdzie musiaa pakowa
manatkw,e rodzice dzieci upomn si o to, co
im si najzwyczajniej w wiecie naley otwarty,
dziaajcy minimum 5 godzin dziennie punkt
przedszkolny.
Malgorzata Kramarz

NASZe OTOCZeNIe WIADCZy O NAS SAMyCH


Porzdek i czysto na terenie miasta i gminy
Olsztynek ley nie tylko w gestii wadz miejskich,
ale take jego mieszkacw. Majc na uwadze
popraw estetyki naszego najbliszego otoczenia,
zwracamy si z apelem do wszystkich wacicieli,
zarzdcw, uytkownikw nieruchomoci i administratorw budynkw o zorganizowanie prac porzdkowych na administrowanych terenach oraz w ich
otoczeniu.
Zgodnie z ustaw z 13 wrzenia 1996 roku,
o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz
regulaminem utrzymania czystoci i porzdku na
terenie miasta i gminy Olsztynek waciciele posesji
s zobowizani midzy innymi do:
- utrzymywania w naleytym stanie sanitarnym
altan oraz innych pomieszcze i miejsc, mieszczcych urzdzenia na odpady;
- uprztania piasku z chodnika po okresie zimy
i na bieco w miar potrzeb;
- uprztania z powierzchni nieruchomoci
i z wntrza budynkw odpadw;

- usuwania z terenu nieruchomoci wrakw


pojazdw mechanicznych;
- pielgnacji i utrzymywania estetycznego
wygldu ogrodw jordanowskich, terenw zielonych, ogrodw, kwietnikw, klombw, zarwno
komunalnych jak bdcych wasnoci osb fizycznych i prawnych;
- oznaczanie nieruchomoci przez umieszczenie
w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych
z numerem porzdkowym nieruchomoci oraz
nazw ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygld;
- utrzymywanie nieruchomoci niezabudowanych
w stanie wolnym od zachwaszczenia.
Nadzr nad przestrzeganiem obowizkw wynikajcych z regulaminu utrzymania czystoci
i porzdku sprawuje stra miejska.
Porzdek w naszym otoczeniu suy nie tylko
estetyce, ale przede wszystkim zdrowiu i dobremu
samopoczuciu. To od Nas zaley czy rodowisko
w ktrym yjemy bdzie zdrowe i przyjazne.

Strona 11

Wywiad z ...
Katarzyn Waluk
Katarzyna Waluk dyrektor MDK w Olsztynku. Redaktor naczelna naszego biuletynu ALBO. Osoba znana i rozpoznawalna. Zaoycielka olsztyneckiego bractwa rycerskiego. Szczeglnie lubiana przez modzie, z ktr ma znakomity kontakt. Potrafi doskonale prowadzi kad imprez rasowy konferansjer, ale take osoba obdarzona talentem aktorskim. Bez trudu wciela si
w rol wrek, czarownic, super kreacj Kura-Chodzca Kultura czy
gospodyni na Wojewdzkich Doynkach w 2011 r. Od wielu lat zwizana
z naszym miastem i olsztyneck kultur.

- Prosz opowiedzie o pocztkach swojej pracy?


- Odpowied na to pytanie
powinnam zacz od sw
...dawno, dawno temu (miech)
- niebawem obchodz 25 lecie
pracy. Ponad 12 lat pracowaam
jako instruktor w domu kultury,
prowadziam zespoy wokalnotaneczne, teatrzyk, zajcia plastyczne, aerobik. Potem 12 lat
w urzdzie miejskim na stanowisku
koordynatora zespou ds. promocji,
turystyki i wsppracy zagranicznej. Byam te penomocnikiem
burmistrza ds. organizacji pozarzdowych, koordynowaam projekty midzynarodowe. W yciu
staram si wychodzi naprzeciw
wszystkiemu co nowe. Nigdy nie
wiadomo, ktra walizka z naszego
bagau dowiadcze bdzie
potrzebna. Pracujc w urzdzie
musiaam zajmowa si wieloma
rzeczami na raz, teraz myl, e to
bya nieza szkoa przetrwania
(miech). Nigdy nie czuam si
typowym urzdnikiem, musz by
w cigym ruchu, wtedy czuj si
dobrze. Poza tym bardzo brakowao mi pracy z dziemi, dlatego prawie trzy lata temu z przyjemnoci
przyjam propozycj (jeszcze od
P. Stegienki) objcia stanowiska
dyrektora domu kultury, potem
mino troch czasu, ale obecne
wadze przychyliy si do tej propozycji i od stycznia 2011 roku
peni t funkcj.
- Z wyksztacenia jest Pani
magistrem sztuki. Prosz powiedzie, czy w swojej pracy czciej
korzysta Pani z wiedzy, zdobytej
na studiach, czy moe z wasnych
dowiadcze?
- Uwaam e praca w kulturze
jest specyficzna, trzeba korzysta
z wiedzy, opiera si na wieloletnim dowiadczeniu, ale nie mona
wpa w puapk rutyny. Zazwyczaj mamy do czynienia z ludmi
utalentowanymi, wraliwymi,
wszechstronnie uzdolnionymi, po
Strona 12

prostu wybitnymi...i wymagajcymi. Dlatego trzeba wci weryfikowa swoje umiejtnoci, mie intuicj, wyczucie i...pokor, by ukierunkowa, ale nie narzuca swojego zdania Trzeba uwaa, by nie
stamsi indywidualnoci i nie
zmanierowa. Trzeba mie charyzm, w naszej pracy nie mona
by na p gwizdka, albo si jest
caym sob, albo lepiej odej.
- Wiem, e Pani praca magisterska bya pionierska jak na
owe czasy, prosz zdradzi Czytelnikom, czego dotyczya i w jaki sposb powstaa?
- Moj prac dyplomow by
film trjwymiarowy pt. W poszukiwaniu trzeciego wymiaru. Film
edukacyjny o poszukiwaniach trzeciego wymiaru w malarstwie.
Napisaam scenariusz, wykorzystaam pasj mojego ma i...wsplnie stworzylimy pionierski, absolutnie pierwszy w Polsce film 3D,
ktry przeszed do historii polskiej
stereografii. Uczelnia miaa ze mn
oczywicie problem, nikt nie chcia
by promotorem, nie wiadomo
byo jak prac ocenia. Na egzaminie jednak film otrzyma brawa i
najwysz ocen. W ten oto sposb
miaam swj maleki wkad w rozwj polskiej stereografii (miech).
- Znana jest Pani ze swojej
sympatii do modych ludzi czy
dobry kontakt z modzie
wypywa z Pani dobrych relacji
z wasnymi pociechami, czy moe
jest wynikiem wiedzy i dowiadczenia zdobytego przez lata
pracy z modzie?
- Dobry kontakt z modzie
wypywa...nie mam pojcia
z czego, na pewno nie jest wynikiem dowiadczenia. Wiedza na
pewno pomaga, ale czasami zawodzi. Myl, e chodzi gwnie o to,
e ja w ogle lubi ludzi. Swoje
dzieci szanuj i powanie traktuj
ich sprawy, wiem czym si interesuj, czego suchaj, razem oglda-

my ich ulubione filmy i bajki. Te


relacje przenosz si na innych.
Uwielbiam prac z dziemi i modzie, ich twrczy zapa, optymizm, poczucie humoru, moe dlatego, e jestem takim troch Piotrusiem Panem w spdnicy. Dlatego lubi te moje przebieranki,
wtedy odcinam si od caego, uoonego, dorosego wiata. Myl,
e my doroli boimy si buja
w obokach, pokazywa sabo.
Cigle boimy si, e stracimy autorytet, e musimy by do wszystkiego zdystansowani...Przed swoimi
dziemi, czy w pracy z modzie
nie prbuj im si przypodoba,
nikogo nie udaj...i oni o tym wiedz
- MDK w Olsztynku mieci si
w starych, ju dobrze wysuonych murach, czy jest szansa na
remont budynku w najbliszym
czasie?
Tak , niestety w tej chwili to mj
najwikszy problem. Obiekty kultury s mocno niedoinwestowane
w naszym miecie. Wystarczy
popatrze na budynek domu kultury, kina czy pomieszczenia biblioteki. Zauwayam, e od jakiego
czasu podliwie patrz na kady
wolny i dobrze wygldajcy budynek (np. budynek stacji kolejowej),
a tak powanie... o ile nie widz
specjalnie powodw do narzeka
jeli chodzi o nasz ofert zaj,
czy imprez kulturalnych, o tyle
nasza infrastruktura woa ratunku!. Budynek w ktrym mieci si
dom kultury ju dawno wymaga
gruntownego remontu, nie tylko
kosmetyki, okna s tak nieszczelne, e zim udaje nam si dogrza
pomieszczenia zaledwie do 12-15
stopni (mona wic sobie wyobrazi ile pacimy za ogrzewanie).
Dekarze ostrzegaj natomiast, e
nasz dach tej zimy ju nie wytrzyma. Nie s to arty ani czcze biadolenie, ale fakty. Pomysw poprawy tej sytuacji byo ju par, bardziej lub mniej realnych. Najlep-

szym oczywicie byaby budowa


nowego domu kultury. Pomijajc
stan obecnego budynku, jest to
wci zbyt maa infrastruktura
w stosunku do proponowanej przez
nas dziaalnoci i iloci zespow
(ktre wicz nawet w piwnicy).
Dlatego korzystamy niejednokrotnie z innych pomieszcze, np. gimnazjum. Jestem niepoprawn optymistk i myl, e wadze miasta
widz rwnie ten problem. Czego
dowodem moe by fakt, e w tegorocznym budecie zapewniono
rodki wasne na dofinansowanie
gruntownego remontu dachu,
a take termomodernizacj budynku. Wiem, e trwaj rwnie starania o pozyskanie funduszy na
remont budynku wewntrz. Pki
co, staramy si dziaa na miar
naszego budetu.
- Moe w kilku zdaniach przybliy Pani czytelnikom ofert
zaj prowadzonych przez
MDK?
- W domu kultury dziaaj 23
zespoy. W tym rne formy: plastyczne i rzebiarskie, taca nowoczesnego i towarzyskiego, wokalne
i wokalno-taneczne, bractwo rycerskie, zespoy muzyczne, szkka
gitarowa, studio wokalne, grupa
teatralna (w sumie ok. 250 uzdolnionych dzieci i modziey). Po
kilku latach przerwy powrciy
moje zespoy, wokalno-taneczny
dziecicy STONOGA i modzieowy JUMP. Justyna
Dbrowska prowadzi zesp
teatralny 12 lat +VAT. Zesp
przygotowuje obecnie spektakl
Poskromienie zonicy, w najbliszym czasie wemie te udzia
w przegldzie teatrw szkolnych
ARLEKIN.
Bogat ofert mamy dla mionikw fitness, pani Agnieszka
Jaruszewicz prowadzi rne formy
zaj - joga, aerobik, zumba, rytmika dla dzieci, wiczenia w wodzie,
z pikami, stepami.
Kady, kto chciaby piewa,
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

szkoli si wokalnie, moe przyj


do studia piosenki, w ktrym Pani
Marianna Kuciska pracuje z uczestnikami nad emisj gosu, natomiast
Czarek Makiewicz prowadzi zespoy
wokalne Crazy Daisy i Tabu.
Dla mionikw gry na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej
oferujemy zajcia dla pocztkujcych
i zaawansowanych. Prowadzi je
dowiadczony instruktor Wiesaw
Gsiorowski, ktry zajmuje si rwnie zespoami muzycznymi m.in.
parogi 2+2, Spam, Trio
i dwoma zupenie nowymi. Olsztynek
jest znany w regionie jako wylgarnia perkusistw, a to za spraw
Zbyszka Chrzanowskiego, ktry od
lat prowadzi zajcia perkusyjne. Jego
podopieczni graj w renomowanych
zespoach w caej Polsce. Szerok
ofert mamy dla plastykw, Pan Czesaw Minkiewicz prowadzi zajcia
rzebiarskie. A ja prowadz zajcia
plastyczne dla dzieci i Dekoratorni dla modziey. Wszystkie
pomieszczenia domu kultury s praktycznie non stop wykorzystywane,
spotyka si tu bractwo rycerskie,
olsztynecki chr kameralny, raperzy,
przyjedaj na prby znane olsztyskie zespoy. W kinie Grunwald co
tydzie odbywaj si seanse filmowe,
niemao wysiku kosztuje zapewnienie aktualnego repertuaru. Ruszy
Dyskusyjny Klub Filmowy, mionicy
dobrego kina maj okazj raz w miesicu spotka si, obejrze ciekawe
filmy i podyskutowa. Jednym sowem, cho ciao (infrastruktura)
sabe, to duch w domu kultury mocny
(miech).
- Bardzo cieszy fakt, e w Olsztynku odbywa si tak wiele imprez
jednak daje si zauway brak
infrastruktury do prowadzenia tego
typu przedsiwzi mam tu na
myli ca sfer zwizan z obsug
techniczn, logistyczn, itp.?
- O tym, e w Olsztynku duo si
dzieje sysz nie raz (oczywicie najczciej od ludzi z poza gminy).
Jestem tego wiadoma bez wzgldu
na krytyk, ktra niestety najczciej
pada z ust tych, ktrzy na imprezy
i wydarzenia kulturalne po prostu nie
chodz. Wkadamy wiele wysiku, by
urozmaica ofert. Dziki dobrej
wsppracy z urzdem miejskim,
skansenem, szkoami udaje nam si
zorganizowa wiele wsplnych
przedsiwzi, ktre na stae wpisuj
si w olsztyneckie i regionalne kalendarium imprez. Niebawem Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe Pro-Rock
- impreza modzieowa, ktra, mam
nadziej, bdzie znana w Polsce. Na
Przegld Teatrw Szkolnych Arlekin zjedaj zespoy z caego wojewdztwa. Wsplnie organizowana
impreza Dni Olsztynka, to z roku na
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

rok coraz wiksze przedsiwzicie.


W tym roku w obchody tego wita
wczymy rwnie koncert finalistw
Olsztyskich Spotka Zamkowych,
ale to zupenie wiea sprawa, wic
informacje na ten temat w kolejnym
numerze. W tym roku podczas Dni
Olsztynka du dawk energii zapewni nam rytm and bluesowi Szulerzy
(odkrycie Must be The Music), show
na scenie zrobi niewtpliwie skrzypaczki ze Spice Violin, a jako gwiazda wystpi Szymon Wydra z zespoem Carpe Diem. Drugiego dnia podczas festynu w skansenie rozbawi nas
wystp kabaretowy Grzegorz Halama
Oklasky, natomiast w nastrj krakowskiej Piwnicy pod Baranami wprowadzi recital Jacka Wjcickiego. Na
zakoczenie, mocny akcent taca
i seksapilu, show-dance w wykonaniu
zespou Magnific Dancers. To tylko
niektre atrakcje, wic ju dzi zapraszam zarwno krytykantw, jak
i tych, ktrzy na imprezach dobrze si
bawi. Zapewne niewiele osb wie
o tym, ile technicznych wymogw
trzeba speni, by zagra u nas zesp
np. Big Cyc, Video, Bracia czy Carpe
Diem. Czsto zapewnienie odpowiedniej techniki (nagonienie, scena,
wiata, ochrona, noclegi, garderoba,
agregat) przewyszaj gae artystw.
Zgodnie z ustaw due imprezy plenerowe np. Dni Olsztynka musimy
zgosi jako imprez masow
i...oczywicie speni szereg kolejnych wymogw sanitarnych, bezpieczestwa itp. Im gorsza infrastruktura, jak dysponujemy, tym wiksze
koszty organizatora. Dlatego, tak
wan dla mnie rzecz jest przygotowanie odpowiedniego miejsca na
imprezy plenerowe. Przyzamcze jest
doskonaym miejscem, niestety
mocno zaniedbanym, dlatego
z ogromnym entuzjazmem przyjam
wiadomo o koncepcji zagospodarowania tego terenu (o czym pisa ju
na amach gazety radny Robert
Waraksa). Niestety od projektu do
realizacji droga bywa duga. Jednak
kade dziaanie (tak jak ostatnio,
wycinka chorych drzew, uporzdkowanie terenu, zasianie trawy) to
kolejny krok do przodu, to kolejny
krok w kierunku piknego, olsztyneckiego parku kultury, sportu i rekreacji...ech!
- Na koniec jeszcze pytanie
o nasz lokaln gazet. Tutaj rwnie dostrzec mona pewne zmiany.
Czy mieszkacy chtnie czytaj
ALBO? Czy przesyaj swoje
uwagi, sugestie, by moe artykuy?
- Jak ju mwiam, jestem optymistk, wic optymistycznie zakoczmy nasz wywiad. W roku 2011 udao
si odbudowa redakcj (skad ok. 10
osb) oraz doprowadzi do regularnego, miesicznego wydawania gazety.

O lsztyneckie
K alendarium
I mprez 2012
MAJ
1-3 V

Olsztynecka Majwka
1 V Otwarcie Sezonu Turystyki Aktywnej
Na Szlaku,
2 V Oglnopolskie Konfrontacje Rockowe
Pro-Rock
3 V Festyn Rodzinny Akcja- Rekreacja
10-11 V Wojewdzki Przegld Teatrw Szkolnych ,,Arlekin
15 V
Spotkania z poezj konkurs rejonowy
27 V
Festyn Zielonowitkowy
31 V
wiatowe Dni Bajki w Olsztynku
CZeRWIeC
1 VI
23 VI

30 VI

Dzie Dziecka w Skansenie


Wianki Mazurskie
Integracyjny Rajd Rowerowy Gocicem
Niborskim
Turniej Taca Towarzyskiego
wito Patrona Miasta
LIPIeC

4 VII
6 VII
7-8 VII
21 VII
28 VII

Olsztyneckie Spotkania na Zamku


wito Ochotniczej Stray Poarnej
DNIOLSZTyNKA
Festiwal Piosenki Turystycznej eglarskiej
w Swaderkach
Festyn w Witramowie
SIeRPIe

15 VIII

Regionalne wito Zi
WRZeSIe

1 IX
23 IX

Poegnanie wakacji A nam jest szkoda lata


Doynki, Targi Chopskie

11 XI

LISTOPAD
wito Niepodlegoci
GRUDZIe

6 XI
16 XII
31 XII

Mikoajkowy Turniej Taca Towarzyskiego


Impreza estradowa dla dzieci
Mikoajkowe Niespodzianki
Regionalny Jarmark Wigilijny
Powitanie Nowego Roku

Gazeta schodzi jak ciepe


bueczki, dlatego zwikszylimy
nakad o 200 egzemplarzy.
Prawda e optymistycznie?
Czytelnikom ALBO ycz
wszystkiego dobrego, czekam

na sugestie, uwagi i artykuy.


Zapraszam do wsppracy
- Dzikuj za rozmow.
Rozmawia
Zygmunt Puszczewicz
Strona 13

Odblaskowy Anio zawita do Olsztynka


Spotkanie nietypowe, bo nie codziennie Olsztynek odwiedza tak wyjtkowy czowiek. Nie byle kto, bo
Odblaskowy Anio. Niewiele nam to mwi o czowieku, ktry powica czas dla idei ratowania ludzkiego
ycia. Czy moe by co waniejszego? Zapewne nie, ale ile osb mogoby dokona takich wyrzecze w celu
ochrony ycia ludzi kompletnie mu nieznanych.
Zacznijmy jednak od pocztku.
W 2009 roku w Szczecinie 24 letni
Maciej Stawinoga jest wiadkiem
wypadku na przejciu dla pieszych,
w ktrym ginie dziewczynka.
Wtedy w Maku rodzi si szczytna
idea pomagania ludziom, w taki nie
inny sposb. Dwa dni pniej, ju
jako Odblaskowy Anio, Maciek
wsiada na rower i wyrusza w Polsk. Zabiera ze sob odblaski, ktre
postanawia rozdawa po drodze
rowerzystom, aby byli lepiej
widoczni dla kierowcw. Tak
zaczyna si kolejny etap w jego
yciu.
Maciek podruje rowerem,
wyposaonym w CB radio, wiata,
odblaski. Cignie za sob przyczepk pen materiaw, z ktrych
w wolnej chwili wycina odblaski.
Odblaski rozdaje i nakleja na rowery jedynie poza terenem zabudowanym, gdzie wiadomo na drodze
jest, w jego ocenie, najmniejsza.
Materiay odblaskowe pozyskuje od
firm ubezpieczeniowych, firm produkujcych znaki drogowe oraz
innych instytucji, ktre dysponuj
takimi surowcami. Za kadym
razem rozmawia osobicie z przedstawicielami firm i, jak podkrela,
nie zawsze te rozmowy s atwe.
Wacicieli firm przekonuje otwart
postaw i rzeczowymi argumentami. Kade otrzymane wsparcie jest
wane.

Jak wyglda
waciwie jego
ycie? Sypia na
stacjach benzynowych, parkingach, czasem na swojej
niewielkiej
przyczepce, je
co wpadnie mu
do rki, korzysta z pomocy
mieszkacw
odwiedzanych
miejscowoci.
Praktycznie bez
przerwy jest w
trasie. Pokona ju blisko 90 000
kilometrw. Od czasu do czasu pracuje dorywczo. Na og ludzie
reaguj pozytywnie widzc Odblaskowego Anioa, a czasem denerwuje go zdziwienie ludzi i dugie
wpatrywanie. Dlaczego to robi?
Zaley mu na rowerzystach, ktrzy
s sabo widoczni na polskich drogach. Walczy rwnie o infrastruktur drogow dla wszystkich uczestnikw ruchu. Wedug Anioa wyposaenie roweru w podstawowe elementy odblaskowe nie jest wielkim
kosztem, zwaszcza jeli chodzi
o nasze ycie. Jazda na rowerze jest
czym fantastycznym, ale Anio nie
pozwala zapomnie o niebezpieczestwie, jakie si z tym wie. Ile
miejscowoci odwiedzi? Nie pa-

mita, ale od razu dodaje, e najwaniejsze s mie wspomnienia, jakie


si z tym wi. Czy ta akcja si
kiedy skoczy? - Wtedy, gdy
ludzie bd bardziej wiadomi niebezpieczestw czyhajcych na drodze, ucina Anio. Specjalnie dla
naszej gazety zdradza, e jego
kolejnym celem bd motocyklici,
poniewa i tutaj wiadomo
o zagroeniach na drodze jest ladowa. A co na to rodzina, znajomi.
Musz si oswoi odpowiada
Maciek.
Odblaskowy Anio przyjecha do
nas z Olsztyna i zmierza do Ciepielowa. Olsztynek odwiedzi ju po
raz drugi w tym roku. By u nas
w lutym. Bardzo dobrze wspomina
ten pobyt, poniewa, jak twierdzi,

Drugie ycie
Uczniowie Zespou Szk wczyli si do akcji
"Transplantacja, jestem na tak-drugie ycie". Gwnym adresatem akcji jest modzie Zespou Szk, spoeczestwo Olsztynka i okolic. Modzie, podczas prowadzonej akcji w miecie, bdzie reklamowaa owiadczenie woli, ktre za spraw podpisu, zyskuje niezwyk moc. Jedno wiadome wyraenie zgody na oddanie
swoich narzdw do przeszczepu jest decyzj, ktra
moe uratowa ycie i przywrci zdrowie kilku osobom.
Popularyzacja wiedzy ma by narzdziem pozwalajcym zwikszy liczb przeszczepw w Polsce. Transplantacja to ycie, a dziaania podejmowane przez nas,
maj spowodowa wzrost wiadomoci spoecznej. Chcemy, aby modzie zaraaa owiadczeniami woli swoich
krewnych i znajomych.
W ramach akcji Drugie ycie przeprowadzimy lekcje
wychowawcze na tematy: biologia przeszczepiania
narzdw, dylematy i problemy dotyczce transplantacji.
Przeprowadzimy rwnie szkolenia z ludmi, ktrzy
zajmuj si problematyk transplantacji. Bdziemy rwnie reklamowa akcj wrd mieszkacw Olsztynka,

Strona 14

zosta bardzo dobrze przyjty


i ugoszczony przez osoby, z ktrymi przypadkiem spotka si kiedy
w okolicach Radomia. Wanie
z nimi kojarzy Olsztynek. Poznali
si, bo zwrci uwag na problem
z koem w ich przyczepie, gdy go
mijali. Zgosi to kierowcy przez
CB radio. Ubolewa nad faktem, e
on zareagowa, mimo e mijao ich
wielu kierowcw. Przyczepa bya
wypoyczona. Nie rozumie dlaczego kto naraa ludzi, udostpniajc
uszkodzony sprzt. Jak sdzi, ludzie
rzadko przejawiaj inicjatyw,
zwaszcza gdy nie ley to w ich prywatnym interesie. Jak zapamita
Olsztynek? Dobrze. Zwraca uwag,
e przydaaby si cieka rowerowa
do Olsztyna, poniewa jest to gwny szlak komunikacyjny. Pragnie
podzikowa wszystkim, ktrzy mu
tutaj pomogli, zwaszcza ekipie
z Imbiru.
Nie zapomni take o innych
ludziach, ktrzy wycignli do
niego pomocn do. Nawet jeli
ju nigdy ich nie spotka, dzikuj
im za to. Nie wiemy ilu osobom
Anio uratowa ycie. By moe
niejeden nasz znajomy yje dziki
jego powiceniu i determinacji.
Kady przeywa ycie na swj sposb. Niesamowite w Maku jest
jego powicenie, godne podziwu.
Brakuje nam we wspczesnym
wiecie ludzi pomagajcych bezinteresownie innym. Z drugiej strony
cieszy wiadomo, e jednak
gdzie jeszcze tacy s.
Robert Waraksa

Pisa kady moe


Modlitwa do szefa

ktrym przedstawimy dokument, owiadczenia woli.


Transplantacja to szansa dla drugiego czowieka. Koordynatorami projektu s Elbieta
Staniszewska- Grka i Dorota Dworczak

Mj szefie drogi, chlebodawco mj,


Ty jak najrzadziej nade mn stj.
Pozwl mi w ciszy wykona sw prac,
za ktr co miesic dostaj pac.
Nie ga za kade moje spnienie
bo to od rana podnosi cinienie.
ciska odek, przyprawia o mdoci
i z mojej pracy ju nie mam radoci.
Wybacz me grzechy i przewinienia,
ja speniam tylko twe polecenia.
I cho nie zawsze mam na to ochot,
kto musi odwali t czarn robot.
Dzikuje za etat i ciep posad,
za wasne biurko i przerw na kaw.
Wyrazy szacunku dla szefa mojego,
cho wiem, e mona trafi na lepszego.
-KolkaPowyszy wiersz napisaa mieszkanka Olsztynka.
Czekamy na wiersze, fraszki, rysunki ...
(mgok@olsztynek.com.pl lub alboolsztynek@wp.pl)

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

Nie bj si mioci. Nigdy


- rzecz o charyzmatycznym lekarzu
Po raz trzynasty - 30 marca 2012 roku - w Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Olsztynku organizowao Powiatowy Konkurs Ortograficzny Corrida Ortograficzna. Wzio w nim udzia 21 uczniw
z 8 gimnazjw powiatu olsztyskiego ziemskiego. Laureaci szkolnych eliminacji reprezentowali gimnazja z Gietrzwadu, Jonkowa, Purdy, Stawigudy, Dywit, Biskupca, oraz Gimnazjum im. Noblistw Polskich i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaci Szk Katolickich w Olsztynku.
Wszystkich uczniw, ich opiekunw oraz przybyych goci
przedstawicieli wadz samorzdowych Przewodniczcego Komisji
Spraw Spoecznych Rady Miejskiej
w Olsztynku Andrzeja Wojd
i Kierownika Referatu Owiaty,
Kultury i Promocji Urzdu Miejskiego w Olsztynku Mirosawa
Obrbskiego, a take Wojciech
Taskiego, konsultanta w WMO
DN w Olsztynie, autora tegorocznego dyktanda, przywitaa pani
Violetta Panasiuk-Michalak.
Minut ciszy zostaa uczczona
pami pana Marka Domagalskiego, ktry by pomysodawc tego
konkursu, autorem wielu dyktand
i przez kilka lat prowadzcym to
przedsiwzicie. Caym sercem

angaowa si w prac z modzie.


Dawaa mu wiele radoci i satysfakcji. Niestety, odszed na zawsze
we wrzeniu ubiegego roku, majc
49 lat. By wspaniaym wychowawc, pedagogiem, polonist,
ktrego zasugi byy znaczce dla
gminy, powiatu i wojewdztwa.
Teraz polonici kontynuuj jego
dzieo.
Tegoroczne dyktando nosio
tytu Rzecz o Januszu Korczaku,
lekarzu ydowskiego pochodzenia. W tym roku mija 70 lat od
mierci tego wielkiego pedagoga
i doktora, ktry wraz z dziemi
z domu sierot zgin w 1942 roku
w obozie koncentracyjnym w Treblince. Rok 2012 zosta ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Janusza

Korczaka.
Dyktando sprawdzao znajomo wielu regu ortograficznych,
a take byo rdem wiedzy na
temat ycia oraz dziaalnoci
wychowawczej i pisarskiej autora
lektury Krl Maciu Pierwszy.
Trzynastka okazaa si
szczliw liczb dla uczniw
z Olsztynka. Zwycizcami etapu
powiatowego konkursu zostali:
Katarzyna Kaska z Gimnazjum
Stowarzyszenia Przyjaci Szk
Katolickich w Olsztynku, ktra
zaja I miejsce, Kaja Ostrowska
z Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Olsztynku II miejsce,
Katarzyna Maek z Gimnazjum
Stowarzyszenia Przyjaci Szk
Katolickich w Olsztynku III

Niezwyka lekcja historii


11 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Olsztynku
miaa miejsce niecodzienna lekcja historii. Uczniowie uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 72. rocznicy zbrodni katyskiej i 2. rocznicy katastrofy
smoleskiej. Gociem honorowym, ktry przyby na zaproszenie pani dyrektor Ireny Jdruszewskiej, by pan Jzef Dulko czonek Stowarzyszenia
Sybirakw w Olsztynku.

Prezentacja multimedialna, przygotowana przez uczniw pod kierunkiem


pani Wioletty Kowalewskiej na temat
losw polskich oficerw zamordowanych w katyskim lesie oraz innych
miejscach kani na terytorium Zwizku
Radzieckiego, bya odebrana z powag,
w ciszy i skupieniu.
Od kwietnia 2010 roku Gimnazjum
wczyo si do Oglnopolskiego Programu Edukacyjnego KATy ocali od zapomnienia, ktrego celem
jest uczczenie pamici Bohaterw
Zbrodni Katyskiej, a zarazem przywrcenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamici poprzez

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

posadzenie 21857 Dbw


Pamici. Potwierdzeniem tego
faktu jest certyfikat o unikalnym numerze 2862/6114/
WE/2010.
Jeden z Dbw Pamici
posadzony zosta dla uhonorowania pamici porucznika
Leona uczaka. Napis na
tabliczce przekazuje nastpujc informacj: Db Pamici
posadzony na dziedzicu
Gimnazjum im. Noblistw
Polskich w Olsztynku dnia 21
maja 2010 roku, w ramach programu
KATY ocali od zapomnienia,
objtego patronatem honorowym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyskiego dla uczczenia
pamici porucznika Leona uczaka
syna Walentego, ur. 28 maja 1910 roku
w Bochumie, zamordowanego strzaem
w ty gowy w Charkowie w roku 1940
przez NKWD.
Idea Dbu Pamici zrodzia si
rwnie po Katastrofie Smoleskiej.
Rne instytucje, w tym placwki
owiatowe, wczyy si do dziaa upamitniajcych to tragiczne wydarzenie.
Nasza szkoa take oddaa hod wybit-

miejsce. Tytu Mistrza Kaligrafii przyznano Patrycji Michalak z Gimnazjum


Gminnego w Gietrzwadzie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udzia w konkursie oraz koszulki,
a zwycizcy pikne nagrody ksikowe. Organizatorami Corridy Ortograficznej byli nauczyciele jzyka polskiego oraz nauczyciele-bibliotekarze.

nym Polakom. Napis na tabliczce znajdujcej si przy ywym


pomniku informuje: Db
Pamici posadzony na dziedzicu Gimnazjum im. Noblistw
Polskich w Olsztynku dnia 16
kwietnia 2010 roku w sidmym
dniu aoby Narodowej ogoszonej ku czci Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleskiem. Historia dbu: drzewko wyhodowano
z odzi dbu Chrobry powiconego przez Ojca witego
podczas pielgrzymki Lenikw
Polskich do Watykanu 28 kwietnia 2004 r. W dniu 13 maja

Danuta Salamon
2006r. zostao posadzone przy
obelisku Jana Pawa II w Olsztynku, dla uczczenia pontyfikatu
Papiea Polaka w rocznic
Objawie Fatimskich i cudownego ocalenia z rk zamachowcy.
W 2010 r. drzewko przeniesiono
na teren Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Olsztynku.
Pod Dbami Pamici modzie zoya kwiaty i zapalia
znicze. Minut ciszy uczcia
pami Bohaterw Zbrodni
Katyskiej i Ofiar Katastrofy
Smoleskiej.
Danuta Salamon

Kwadrans z Urod
Ju po raz drugi w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
14 kwietnia 2012r., odbyo si
spotkanie z kosmetyczk.
Pani Agata Wilczek, wacicielka salonu Uroda bya
tak mia, e zgodzia si
poprowadzi kolejne spotkanie z naszymi czytelniczkami.
Tym razem spotkanie
odbyo si pod hasem Uroda
od kuchni na temat wykorzystania produktw, ktre znajduj si w kadym domu.
Pokazaa jak mona zrobi
z nich maseczki, toniki i peelingi.
Panie przyglday si,
zadaway pytania i, na koniec,

wyprbowyway specyfiki.
Wszystkie byy wyranie
pikniejsze i z duo lepszym
samopoczuciem uday si do
domw. Oczywicie czekaj na
kolejne spotkanie.
Alina Woodkiewicz

Strona 15

O kobietach nie tylko 8 marca

Ministra czy pani minister?


Od dawna zauwaam, e niechtnie uywana jest eska forma zawodw, czy stanowisk. A jeeli ju, to tylko w mowie potocznej, ale nie jest to ujte w formie jzykoznawczej. Zreszt wiele kobiet chtniej identyfikuje si z form msk, mwic np.
jestem dyrektorem, a nie jestem dyrektork. Nie wiem, czy to jest problem identyfikacji z wasn pci, czy to, e forma mska dodaje powagi, czy jeszcze co innego.
Nie jestem jzykoznawczyni, wic trudno mi jest
przeprowadzi naukow
analiz. Jestem jednak uytkowniczk jzyka polskiego
i, mniej lub wicej, wiadom jego twrczyni. Kady
jzyk yje i rozwija si,
zmienia wraz ze zmianami
spoecznymi danego narodu.
Wiemy, e s wyrazy,
ktrych znaczenie pierwotnie byo inne ni w obecnym uyciu, powstaj nowe
lub zapoyczane s z innych
jzykw. Media staraj si
wypenia t misj jzykow, ale chyba w maym
stopniu. Rzadko wida i sycha, aby w przystpny
i ciekawy sposb przybliano zmiany jzykowe.
W Polskim Radiu program
III pani Katarzyna Kosiska w bardzo ciekawy sposb wyjania rne zawioci naszego piknego jzyka. Przytaczam tutaj p. Kosisk, bo potrafi ona, bez
niepotrzebnych uszczypliwoci, tumaczy nowe

twory jzykowe, ktre


powstaj w wyniku zmian
roli kobiety wspczesnej
w yciu spoecznym i politycznym. Pora najwysza
przyzwyczai si, e nadchodzi czas prezydentek
i marszaki. Joanna Mucha
odwanie podja si promowania, tak to nazwijmy,
eskiej formy stanowiska
ministra. Jzykoznawcy, nie
wiem czy z niechci, czy

lenistwa, nie chc wprowadza form eskich do jzyka, powoujc si na gosy


kobiet wanie. Tumacz
oczywicie, e to kobiety
wol by dyplomat, a nie
dyplomatk, pilotem a nie
pilotk, czy reyserem, a nie
reyserk. Zgoda, dawniej
byy to zawody wycznie
mskie, std i forma mska
si utrwalia, ale czasy si
zmieniaj. Argumenty poja-

wiaj si najczciej takie,


e brzmi to niepowanie,
Ale ju, gdy posuchamy jak
brzmi nauczycielka, lekarka, konduktorka to chyba
miesznie nie jest? Konduktorka ju nie myli si nam
z torb, cho pewien rodzaj
toreb tak si nazywa.
Dyplomatka, jako kobieta
penica sub dyplomatyczn, to ju okazuje si
nie do przyjcia. A niby
dlaczego le brzmi? Ot
dlatego, e wci mao jest
kobiet w dyplomacji. Ale
ju nikogo w ogle nie razi
i nikt si nie pomyli, e jest
mczyzna pilot kierujcy
samolotem, czy wycieczk
i jest rzecz pilot do telewizora. Mczyni jednak
maj tzw. lepsze wejcia.
Zawd pielgniarski jest
wykonywany w wikszoci
przez kobiety i nikogo zby
nie bol na nazw zawodu
pielgniarka. Jeeli pojawia
si mczyzna w tym zawodzie, to nie ma adnego problemu z nazwaniem go
pielgniarz. O co wic
w tym wszystkim chodzi?
O porzdek niemal boski,
czy zwyke przyzwyczajenie? W kocu gegka to
brzmi okropnie i na dodatek
jest ortograficzn zmor
modziey, a nikt gegki
si nie czepia. Przyzwyczajenie wic?
Z pewnoci, ale nie
tylko. Jzyk, to jak tajny
agent, dziaa podstpnie, bo
podskrnie. Posugujc si

Pikarki opanoway Olsztynek


W sobot (24 marca) w Olsztynku odby si - stojcy na bardzo wysokim poziomie - VI Oglnopolski
Wiosenny Turniej Halowej Piki Nonej Dziewczt o Puchar Burmistrza Olsztynka. Na boisku rywalizoway dziewczta z caego kraju, wrd uczestnikw znalazy si mistrzynie (Sztorm Gdynia) i wicemistrzynie
(Praga Warszawa) Polski juniorek modszych. Nasze wojewdztwo reprezentoway Pery Olsztynek.

Strona 16

nim na co dzie, robimy to


odruchowo, niemal bezrefleksyjnie. Dlaczego jest
dziwka, prostytutka, a brak
nazwy
sprzedajnych
mczyzn. Peno ich,
a przez brak odpowiedniego
sowa, jakby ich wcale nie
byo. Dlaczego, cho
mona, nie wysilamy si,
by wprzc w sub jzyka
mski odpowiednik niaki,
sprztaczki, gosposi, salowej? Jzyk to kwestia przyzwyczajenia i powtrze.
Pojawiy si w marcowej
prasie zarzuty pod adresem
polskich feministek, e
zamiast dziaa bojowo, tak
jak, np. w 1908 r. jedna
z francuskich sufraystek,
ktra symbolicznie rozbia
urn wyborcz w ramach
walki kobiet o prawa
wyborcze lub robi karier
posanki, wol dyskutowa
nad wprowadzeniem jej
eskiej nazwy. Wane jest
dziaanie, ale sowo te, bo
wiadczy o istnieniu. Jzykoznawcy niechtnie awansuj kobiety, a jeeli ju
musz to pod warunkiem, e
nic si nie zmieni. Kobiety
maj pozosta ukryte za
szczelnym czarczafem utkanym ze sw. Odziane s
w mski tytu, obce w wiecie, w ktrym nie ma dla
nich nawet nazwy. Std
kobiet penic urzd ministerialny najlepiej nazwa
pani minister a nie ministra.
Stanisawa Zitek

cznie wzio udzia 12 zespow juniorek modszych i modziczek. Organizatorem turnieju by


UKS Pery Olsztynek. Patronat
medialny obja TV Olsztyn. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali
Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna
oraz Dyrektor Szkoy Podstawowej
Alina Walery, a artystycznego
grupa taneczna TiM Jurgin Dens
Studio prowadzona przez Monik
Jurgin. Turniej wspfinansowaa
Gmina Olsztynek. Szczeglne
podzikowania nale si sponsorom, rodzicom i organizatorom za
udan imprez, a wszystkim zawodniczkom za emocje jakie dostarczay w cigu trwania caej sportowej
imprezy.
Nasze juniorki modsze (rocznik
97 i modsze) zajy IV m, a modziczki (rocznik 2001 i modsze) III
m. Wobydwu kategoriach wiekowych najlepszymi bramkarkami
zostay zawodniczki UKSPery
- Julia Miete i Natalia liewska.
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

Spotkanie autorskie z ew Nowak


Czytanie jest czynnoci niezwykle wan w yciu kadego czowieka. Przeycia jakich
dowiadcza mody czytelnik podczas kontaktw z literatur maj wpyw na jego system wartoci intelektualnych i emocjonalnych, rzutuj na zachowanie. Jednake aktywna postawa czytelnicza musi by nieustannie pielgnowana, aby wyksztacony w dziecistwie nawyk czytania sta
si potrzeb yciow.
Atrakcyjn form rozwijania kultury czytelniczej s spotkania autorskie. Uczniowie chtnie
czytaj ksiki, ktrych autorw poznali osobicie. Swoimi dowiadczeniem dziel si z innymi, wpywajc na ich wybory czytelnicze. Wrd
lubianych i cieszcych si duym zainteresowaniem twrcw literatury modzieowej znajduje
si ewa Nowak autorka kilkudziesiciu
powieci i opowiada dla dzieci i modziey,
publicystka, z wyksztacenia pedagog terapeuta.
28 marca 2012r. spoeczno Gimnazjum
im. Noblistw Polskich w Olsztynku gocia
autork w swojej szkole. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele jzyka polskiego
oraz gocie z olsztyneckich bibliotek. Od pocztku przybrao ono nietypowy charakter, ze
wzgldu na temperament i osobowo autorki.
Wykorzystujc swoje dowiadczenie zawodowe
pisarka nawizaa szczeglny kontakt z modzie. Opowiadaa o postaciach ze swoich ksiek,
pomysach na kreacje bohaterw i ich perypetie

yciowe. Jej zdaniem, mona pisa tylko na cztery tematy: o mioci dwojga ludzi, mioci trojga
ludzi, walce lub podry. Podczas rozmowy zdecydowana bya odda swj zegarek tej osobie,
ktra wskae inny temat przewodni ksiek.
Swoje opowieci przeplataa rnymi scenkami,
angaujc suchaczy do czynnego udziau w spotkaniu. Na uwag zasuguj te wane spostrzeenia i uwagi autorki dotyczce celowoci uczenia si i zdobywania wiedzy.
ywioowo i otwarto pani Ewy Nowak
sprawia, i spotkanie przebiegao w wesoej,
penej zaskakujcych momentw, atmosferze.
Jego miym akcentem by wystp uczennic, piewajcych piosenki Jacka Kaczmarskiego. Wykonanie utworw byo zaskoczeniem i duym
wzruszeniem dla autorki, ktra osobicie znaa
i przyjania si z tym wybitnym poet.
W podzikowaniu pisarka otrzymaa rwnie
kosz z produktami lokalnych zakadw i filiank z logo miasta, aby moga wspomina nie
tylko spotkanie z modzie, ale rwnie wizyt

w Olsztynku. Po spotkaniu wszyscy czytelnicy


otrzymali pamitkowe wpisy i mogli przez chwil indywidualnie porozmawia z autork.
I mimo, e kolejka po autografy bya bardzo
duga, pisarka znalaza czas, aby do kadego
zwrci si osobicie. Chtnie rwnie udzielia
wywiadu do gazetki szkolnej Gimpress.
Spotkanie byo aktywn zacht do czytania.
Dostarczyo uczestnikom nie tylko wielu niezapomnianych wrae, ale zaowocowao take rozwojem preferencji czytelniczych wrd modych
odbiorcw.
Organizatorzy spotkania
Daria Spkowska i Agnieszka Nyga

Wiosenne porzdki
Po zimowej hibernacji obudzio si ycie, ktre nie toleruje w swoim
najbliszym otoczeniu baaganu, brudu i nieczystoci. Std te tradycyjnie ju robimy wiosenne porzdki. S wrd nas niestety tacy,
ktrzy z wynikajcych ze swojej natury niechlujnoci, tolerancji dla
brudu i baaganu, nie usuwaj go ze swojego otoczenia. Fetor zastpuje
im aromat, a wszystko co jest odpadkiem i mieciem, to agodnie mwic, mao znaczce drobiazgi, niczym kwiatki do koucha.
Ludzie tej kategorii to kopot dla
wszystkich, a szczeglnie dla ssiadw z obsesyjn wol czystoci
otaczajcego ich rodowiska. Takie
brudasy to kopot take dla stray
miejskiej. Ile ci panowie najed
si po terenie, z anielsk cierpliwoci przekonujc do poprawnych,
cywilizowanych obyczajw. Mao
tego, stra miejska zmuszona jest
tropi obudnikw, agodnie ich tak
nazywajc, ktrzy wyrzucaj mieci
w podmiejskich lasach (zob. zdj.).
Panowie stranicy miejscy, musz
szpera w workach z wyrzuconymi
mieciami i jak detektywi szuka w
ten sposb tosamoci wandala.
Trzeba przyzna, e w wikszoci
przypadkw im si to udaje,
potwierdza si bowiem zasada
moje mieci wiadcz o mnie,
wicej - mieci maj wiele tych
samych cech co ich waciciel,
mona powiedzie, e maj prawie
linie papilarne, zidentyfikowani barbarzycy dewastujcy naturalne rodowisko sono pac za swoje
postpowanie. W centrum Olsztynka, na ulicy Szkolnej, wsplnota
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

kontenery ze mieciami ustawia


poza granicami swojej wasnoci, na
terenie nalecym do miasta. Zrobiono to w porozumieniu z Zakadem Oczyszczania Miasta oraz za
wiedz kierownictwa Towarzystwa
Budownictwa Mieszkaniowego,
ktre wsplnot z ulicy Szkolnej
administruje, jednak bez formalnego zezwolenia. Wsplnota od kilkudziesiciu lat nie paci za korzystanie z gruntu, a zatem miasto na tym
traci, jednak najwikszy w tym jest
kopot, e wok stojcych pojemnikw na mieci
jest taki baagan
(zob. zdj.), e nie
naley wykluczy moliwoci
wybuchu epidemii. Sta przecie wsplnot
na wybudowanie
zasieku
na
swoim terenie
i utrzymanie tam
porzdku. Zobaczymy czym si
ten
skandal

skoczy, zwaywszy e w miejscu


tym pokazuj si ju szczury.
Nadmieni te naley, e urzd
miejski zleci w miecie pielgnacyjne przycicie koron drzew,
midzy innymi przy ulicy wierczewskiego, w nadziei na popraw
ich ksztatu. Okazuje si jednak, e
firma urzd oszukaa, i chocia nie
miaa zielonego pojcia o takich
pracach, na pewno jednak kazaa

sobie za nie sono zapaci. Pilarz,


czy tak zwany operator piy motorowej, by moe mia wiedz w ciciu
drewna opaowego. Kade drzewo
w miecie to inny przypadek, ktry
powinien by zbadany przez specjalist dendrologa i pod jego nadzorem, lub wedug jego zalece
powinno si wycina konary
i gazie. Nie zamalowanie miejsc
po ciciu na pniu i koronie dyskwalifikuje cakowicie wynajt firm.
Specjalny bowiem specyfik zabezpiecza drzewo przed wyciekiem
i odparowaniem jego sokw, przed
rakowaceniem ran drzewa, zamalowanie ci to bezwzgldna konieczno, nie wolno lekceway tego
zabiegu, bo drzewa mog bez tego
schn. Dlatego wanie takich niewiarygodnych pseudo-specjalistw
bez referencji, wiedzy i odpowiedzialnoci nie naley w przyszoci
angaowa.
Kazimierz Czester
Strona 17

Wcz mylenie na drodze


Orodek Szkolenia Kierowcw Jerzy Pasik ju po raz drugi przeprowadza akcj profilaktyczn pt. Wcz mylenie na drodze skierowan
do uczniw szk ponadgimnazjalnych w Olsztynku, elblgu
i Ostrdzie. Od marca wzio w niej udzia ju ponad 1500 uczniw.
W kwietniu akcja gocia w Zespole Szk im. K.C. Mrongowiusza
i I LO im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku.
W 2011 r. na polskich drogach
zgino ponad 4 tys. osb. Spory
odsetek sprawcw wypadkw to
modzi ludzie, ktrzy maj mae
dowiadczenie jako kierowcy. To,
przede wszystkim, do nich skierowane s nasze dziaania - mwi
Jerzy Pasik, waciciel orodka
szkolenia. Chcemy uwraliwia
modych kierowcw i przyszych
kierowcw na temat szeroko pojtego bezpieczestwa. Celem 45 minutowych prezentacji jest podniesienie

wiadomoci modziey na temat


bezpieczestwa ruchu drogowego,
kreowanie postawy uczestnika ruchu
drogowego odpowiedzialnego za
siebie i innych oraz propagowanie
udzielania pierwszej pomocy
w wypadkach drogowych dodaje
organizator akcji.
Na prezentacjach poruszana jest
tematyka m.in. podziau zdarze
drogowych, skutkw prawnych zdarze drogowych, udziau grupy wiekowej 18-24 lata w zdarzeniach dro-

12 III Szkoa Podstawowa


w Olsztynku. Niestety, znowu
przed sdem stanie nieletni Piotr
K. za kradzie telefonu komrkowego Anny S.
20 I 15 III Samogowo.
Sprawc wamania do pomieszczenia gospodarczego Leszka G. i kradziey narzdzi ogrodniczych
o wartoci 1 000 z okaza si Sylwester S. z Kunek.
15 III Ul. Daszyskiego. Wamanie do mieszkania. up zodzieja
do nietypowy, jak na Olsztynek,
skradziono bowiem numizmaty
o wartoci 18 tys. z.
16 III Kunki. Wamanie do
pomieszczenia gospodarczego
Magorzaty U. Skradziono pi spalinow o wartoci 550 z.
17 III Waplewo. Nie ustalono
jeszcze przyczyn poaru w budynku
magazynowym firmy Techniki
Instalacyjne Bydgoszcz. Spono
45 ton siana o wartoci 90 tys. z.
19-21 III Zajazd Mazurski.
Tzw. wyudzenie usug hotelowych,
czyli korzystanie z noclegu bez
zapaty to, jak si okazao, specjalno zatrzymanego tym razem przez
policj Grzegorza K. z Przeka
k/Lidzbarka Welskiego.
17-20 III Drwck. Kradzie
2 okien plastikowych o wartoci
700 z z terenu budowy domu, wasno Mariusza W.

20 III Kradzie z bankomatu.


Przemysaw D. z Platyn, lokator
Elbiety D. z Olsztynka, wykorzysta fakt, e obi mu si o uszy
numer karty bankomatowej gospodyni. Podkrad kart i pobra 300 z.
Sprawa si jednak wydaa i poszkodowana zgosia kradzie policji.
22/23 III Teren budowy 7-ki,
Pawowo-Waplewo. Kradzie paliwa z samochodw ciarowych
cznie 350 l ON o wartoci 1 900
z firmy PUDIZ z Olsztyna.
11-22 III Barbara S. z Biaegostoku pozostawia przy 7-ce,
w pobliu Karczmy witajskiej,
uszkodzonego Fiata Punto. Zanim
cigna pomoc techniczn, zajli
si nim zodzieje zabierajc 3 koa,
radio i akumulator (czna warto
1 000 z).
1-22 III Ul. Mazurska. Zodzieje, ktrzy okradli siebie. W
jaki sposb tak mona powiedzie
o nieznanych jeszcze sprawcach
wamania do magazynw komunalnych. Wynieli 4 kosiarki spalinowe, gilotyn do cicia polbruku i 4
taczki o cznej wartoci 10 tys. z.
19-26 III Ul. Mrongowiusza
i Mierkowska. Elementy stalowe
z posesji Wiesawa K. (1 000 z)
i Zbigniewa K. (2 200 z) skusiy
lokalnych przedsibiorcw brany metalowej Wodzimierza W.
i Stanisawa K. z Olsztynka. Trzeba
bardziej pilnowa mienia z metalu
zom ostatnio podroa!
Przypadkw kradziey metalu
byo wicej 70 mb siatki ogrodzeniowej o wartoci 800 z na terenie
Szpitala w Ameryce (sprawca Jan
B.), 30 mb siatki o wartoci 300 z
(wasno Jacka K.), 100 mb siatki
w Zbiu (1 500 z, wasno mieszkanki Sulejwka), 70 mb siatki i 15
supkw z terenu MBL w Olsztynku (1 500 z) oraz beczka i konewki

Strona 18

gowych. Podczas zaj ich uczestnicy zapoznaj si ze statystykami


zdarze drogowym (w kraju i wojewdztwie warmisko-mazurskim),
analiz przyczyn wypadkw drogowych oraz zasadami postpowania
przy wypadkach. Ciekawostk jest
prezentacja alkoholowych gogli,
ktre symuluj zdolnoci percepcyjnych kierowcy po spoyciu alkoholu.
Dodatkowo obecni podczas prezentacji uczniowie otrzymuj karty
ICE (In Case of Emergency), bardzo
pomocne w razie wypadku nie tylko
subom ratunkowym, ale rwnie
w kontakcie z bliskimi osoby
poszkodowanej. Akcja Wcz
mylenie na drodze potrwa do
koca kwietnia, a jej podsumowanie
dostpne bdzie na stronie internetowej www.prawojazdy.net
Anna Nawotka

z dziaki przy ul. Mazurskiej (150


z, wasno Mirosawa N., sprawca to Przemysaw Z.).
27/28 III Waplewo. Doszo tu
do bulwersujcej spoeczno wioski kradziey. Dawid L. z Waplewa
wama si do kocioa parafialnego
(wybi jeden z witray) i wynis
pozacany kielich mszalny, ktry
na szczcie odzyskano.
X 2011 28 III 2012 Okolice
Marza. Wamanie do domkw letniskowych. Jarosaw R. z Marza
przywaszczy sobie poroe jelenia,
artykuy spoywcze i sprzt elektryczny. Odzyskano poroe i czajnik
bezprzewodowy.
Okradziono te (w okresie 2027 III) domek w Jemioowie (tutaj
kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, zestaw satelitarny i inne,
drobne przedmioty).
Z kolei w Swaderkach, z jez.
Marz (27 III 3 IV) znikna niezbyt dobrze zabezpieczona d,
odnaleziona jednak przez stranikw rybackich. Poszkodowani w/w
kradziey to mieszkacy Warszawy
i okolic oraz Gdaska.
28 III Okolice Kunek. Doszo
tu do zniszczenia drewnianej ambony myliwskiej. Straty w wys. 2 tys.
z ponioso Wojskowe Koo
owieckie Batalion. Wandale,
czy obrocy praw zwierzt?
29 III Ul. Warszawska. Kradzie kosmetykw o wartoci 432 z
ze sklepu Przemysawa S. Sprawc
na gocinnych wystpach jest
Marcin K. z Ostrdy.
29/30 III Okolice Waplewa.
Z terenu budowy 7-ki skradzione
zostay materiay budowlane o wartoci 7 tys. z, firmy CETECH
z Gdaska.
4/5 IV Malinowo. Kradzie
200 l ON (1 200 z) z cignika rolniczego i samochodu ciarowego.

Straty ponis Jerzy M. z Malinowa.


3/4 IV Orzechowo. 2 m3 drewna (jesionu) o wartoci 3 tys. z
wyniesiono z posesji Jolanty W.
4 IV
Ul. Kolejowa, 5 IV
Ul. Lena. Zdarzyy si tu 2 oszustwa metod na, tzw. wnuczka
(proceder ten opisywalimy we
wczeniejszym numerze). W pierwszym przypadku na danie 23 tys.
z Aniela W. zaproponowaa nisz
kwot i oszuci si wycofali, drugim razem zadowolili si kwot
9 tys. z od Leokadii T. Policja
ponownie apeluje aby w takich
przypadkach sprawdza wiarygodno osoby dajcej pomocy.
II 2012 5 IV 2012. W tym
okresie skradziono z piwnicy Anety
J. rower grski Cross o wartoci 700
z.
8-10 IV Sudwa. Kradzie elektronarzdzi o wartoci 1 000 z
z garau Renaty O. z Olsztyna.
12-15 IV Kunki. Z posesji Czesawa W. znikna stelwaga do
bron o wartoci 1 500 z.
13-16 IV Okolice Waplewa.
Wamanie do domu w budowie
i kradzie nagrzewnicy spalinowej
oraz drobnych narzdzi o cznej
wartoci 2 300 z (wasno mieszkaca Morga).
X 2010 20 XI 2011 Zezuty.
Nosi wilk razy kilka! Niezamieszkany dom odwiedza mieszkajcy
w pobliu Waldemar S. i wynosi co
si dao, m.in. telewizor, a odwiedzia go policja. Sporo przedmiotw
odzyskano.
W omawianym okresie policja
zatrzymaa te 2 osoby poszukiwane, 4 nietrzewych kierowcw,
5 osb do wytrzewienia, 22 dowody rejestracyjne.
Opracowano na podstawie materiaw KP w Olsztynku
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

Startujemy z kampani

Zachowaj Trzewy Umys 2012!


Nasz samorzd przystpi do najwikszej
oglnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzewy Umys. Kampanijne
zadania w 2012 roku realizuj zarwno uczniowie szk podstawowych, gimnazjw, a take
doroli, a wic caa spoeczno lokalna!
W projekcie bierze udzia blisko 900 zaangaowanych gmin z caej Polski, podejmujc aktywn
profilaktyk. Startujemy ju 2 kwietnia w Oglnopolski Dzie Trzewoci.
W ramach kampanii Zachowaj Trzewy Umys
przygotowano praktyczne zestawy dotyczce
wspczesnych zagroe, m.in. materiay profilaktyczne plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty
dla koordynatorw. Ponadto organizatorzy kam-

panii stawiaj na zaangaowanie uczestnikw,


m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.
Pod egid kampanii ZTU realizowany jest rwnie projekt dla kierowcw Odpowiedzialny
Kierowca 2012 oraz platforma edukacyjna dla
nauczycieli Akademia Nauczyciela. Najaktywniejsi penomocnicy lub lokalni koordynatorzy
kampanii tworz prestiow Kapitu Trzewego
Umysu, do ktrej co roku mog aspirowa nowi
czonkowie.
Tegoroczna edycja kampanii oscyluje wok
dwch duych tematw, s nimi: asertywno
oraz syndrom wyuczonej bezradnoci. Jako gwne cele ZTU 2012 mona wymieni: zwikszenie
zaradnoci dzieci i modziey oraz rozwinicie

umiejtnoci radzenia sobie w trudnych sytuacjach yciowych. Zachowaj Trzewy Umys ma


take na celu przeciwdziaanie biernoci i bezradnoci, a przede wszystkim zmniejszenie dostpnoci alkoholu dla dzieci i modziey.
Mamy nadziej, e kampania Zachowaj Trzewy Umys 2012 dostarczy Wam wielu pozytywnych wrae, a modym ludziom biorcym udzia
w projekcie niezapomnianych chwil podkrela
w imieniu caego zespou koordynator kampanii
prezes Piotr Adamski.
Z ramienia samorzdu kampani koordynuje
Penomocnik ds. Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych Ewa Szerszeniewska
WICEJ INFORMACJI W INTERNECIE:
Strona kampanii Zachowaj Trzewy Umys
www.TrzezwyUmysl.pl
Platforma edukacyjna dla nauczycieli:
www.AkademiaNauczyciela.pl
Kampania Odpowiedzialny Kierowca:
www.OdpowiedzialnyKierowca.pl

Co sycha w Olimpii?
Pikarska runda wiosenna
o mistrzostwo klasy okrgowej
grupy 2 rozkrcia si ju na dobre.
Wyniki pierwszych meczw rozegranych przez druyn seniorw
Olimpii Olsztynek zrewidoway
ambitny plan awansu do IV ligi. Po
czterech spotkaniach zesp z Olsztynka zajmuje 7 miejsce w tabeli,
z dorobkiem 31 pkt. (stosunek bramek 38:31). Strata do druyn z czowki tabeli jest na tyle dua, e
praktycznie niemoliwoci jest ich
docignicie. Pozostaje zatem pogodzenie si z pozostaniem w klasie
okrgowej na kolejny rok, za

w obecnych rozgrywkach konsolidacja druyny i uzyskanie jak najwyszego miejsca w tabeli na zakoczenie sezonu. Pierwszy na wiosn, wyjazdowy mecz z druyn
LKS Orze Janowiec Kocielny
zakoczy si nasz porak 0:2
(0:0). Gospodarze preferowali siowy, a czsto wrcz brutalny styl
gry, co spowodowao, e w drugiej
poowie, grajc pod wiatr, nie zdoalimy przeciwstawi si nawale
grajcej z impetem druyny przeciwnika. Kolejny mecz zesp
Olimpii rozegra na stadionie
w Olsztynku z KS Iskra Narzym

(poraka 0:2 (0:2). Nasi zawodnicy


wypracowali wiele sytuacji do zdobycia bramki, ale nie potrafili skierowa piki do siatki. Za to przeciwnicy wykorzystali dogodne sytuacje.
Ostatnie dwa spotkania rozegrane
zostay w Elblgu. Pierwszy mecz
z Olimpi II Elblg nasi zawodnicy wygrali 4:1 (1:0). Bramki dla
naszych barw zdobyli: Karol Wanisiewicz - 3 i ukasz Duch - 1.
Tydzie pniej, na tym samym stadionie, mecz z Concordi II
Elblg zakoczy si wynikiem
remisowym 3:3 (2:0). Bramki zdobyli: Sebastian Kotliski, Marcin

MKS Olimpia - juniorzy starsi

Grny rzd od lewej: Rafa Argalski (trener), Kacper Kulik, Tomasz Kope, Dawid Imiski, Dawid Oliferuk,
Sylwester Pechta, Maciej Wilk, Radosaw Pechta.
Dolny rzd od lewej: Patryk Kwiatkowski, Przemysaw Nowakowski, Marcin Rybicki, Mateusz Piasecki, Daniel
Pechta, Andrzej Gburczyk, Robert Nurkiewicz.

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

Rykowski i Karol Wanisiewicz.


W obu spotkaniach nasza druyna
zaprezentowaa bardzo adn gr,
a uzyskanie w 2 meczach 4 punktw na trudnym terenie w Elblagu
z rezerwami Olimpii i Concordii naley uzna za bardzo dobry
rezultat. Dodatkowo naley cieszy
si z dobrej gry naszych juniorw,
ktrzy zasilili kadr zespou seniorw, zaaklimatyzowali si ju na
dobre i zostali dobrze przyjci przez
starszych kolegw. Najmodszy
z nich Pawe Szantar liczy 16 lat,
a nieco starszy Bartosz Zieliski 17.
Druyn juniorw starszych,
ktr trenuje instruktor piki nonej
Rafa Argalski, opucio wanie
dla zasilenia kadry seniorw 4
najlepszych zawodnikw. Na ich
miejsce przyszli modzi chopcy
z druyny juniorw modszych.
Dua liczba juniorw modszych
grajca w druynie juniorw starszych Olimpii Olsztynek sprawia,
e wyniki w rozgrywkach nie
wygldaj imponujco, ale trudno
jest uzyskiwa korzystne rezultaty
z druynami, w ktrych graj
zawodnicy nawet o 3 lata starsi.
Druyna juniorw starszych zajmuje aktualnie w tabeli klasy okrgowej grupy III -11 miejsce. W wiosennej rundzie uzyskaa nastpujce
wyniki: z Iskr Smykwko 0:5, z
Tcz Biskupiec 1:4 (bramk
zdoby Dawid Tymiski), z OSP
Turznica 2:7 (bramki: Sylwester
i Radosaw Pechta). Naley mie
nadziej e gra z trudniejszymi
przeciwnikami zaowocuje w przyszoci lepszymi umiejtnociami
pikarskimi naszych modych
zawodnikw.
Za Zarzd Klubu
Jerzy Tytz
Strona 19

Kronika MDK-u
26-27 III Wokalici, a raczej
wokalistki, oraz zespoy MDK-u
odwiedzili po ssiedzku Stawigudzkie Spotkania Wokalne
Kamerton zdobywajc, przy
okazji, sporo nagrd. W kategorii
kl. I-III I miejsce zaja Amelia
Bartosiak a III m Ola Obrbska,
w kat. IV-VI II m zaja Magda
kowalewska z zespoem ADHD,
III m Natalia liewska,
wyrnienie Natalia Rybska, a w
kat. gimnazjum I m Ola Kuciska, wyr. Paulina Gilarska.
1 IV Jarmark Wielkanocny.
Prima aprilis przywita Olsztynek niegiem, ale to nie odstraszyo ani organizatorw, wystawcw stoisk, ani te mieszkacw
i goci Jarmarku Wielkanocnego.
Jarmark otworzyli Ewa Wrochna
Dyrektor MBL-PE w Olsztynku
i Zastpca Burmistrza Krzysztof
Wieczorek. Cao poprowadzia,
z jajem, Katarzyna Waluk
dyrektor domu kultury. Impreza
zorganizowana na rynku oraz
w Salonie Wystawowym cieszya
si wielkim powodzeniem. Kusi
kiermasz tradycyjnych wyrobw
witecznych, ale przede wszystkim bajecznie kolorowe koncerty,
zabawne konkursy, ciekawe
warsztaty malowania pisanek
oraz kartek wielkanocnych.
Wystpowali: przedszkolaki,
uczniowie szk podstawowych z
Olsztynka, Elgnwka i Waplewa.
Bawiy zespoy parogi i Przyjaciele, Morawa oraz olsztynecki chr kameralny. Dzieciom
spodobay si wystpy teatrzyku i
wielkie jaja ozdobione przez olsztyneckie zakady pracy: bibliotek, dom kultury, gminne centrum
zdrowia, przedszkole, skansen,
urzd miejski, Bank Spdzielczy.
Wrd publicznoci kryy sympatyczne zajczek i jajeczko oraz

Strona 20

dziewczta z Zespou Szk


w piknych strojach ludowych.
Podziwiano tradycyjne pisanki
twrczy ludowych z Lipska nad
Biebrz i pa z domu dziennego
pobytu. Gorcym urkiem czstoway panie z warsztatw terapii
zajciowej. Byo tak wesoo
i kolorowo, a w kocu zawiecio soneczko. Konkurs na najwysz palm wygra Zesp
Szkolno-Przedszkolny z Waplewa. Organizatorzy: Gmina Olsztynek, Miejski Dom Kultury oraz
Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku dzikuj wszystkim uczestnikom i zapraszaj na szereg ciekawych imprez rozpoczynajcych
si ju od maja.

Jarmark Wielkanocny w obiektywie

13 IV Blues w Kinie Grunwald. Gocilimy znany ju


w caej Polsce, wczeniej z wystpw na festiwalach bluesowych, a ostatnio z udziau
w Must Be The Music zesp
Szulerzy z Inowrocawia.
Szczegy w numerze na str. 9.
Fotorelacja na facebookowym
profilu MDK-u.
20 IV Kapela parogi
uatrakcyjnia folklorystycznie
imprez plenerow, tzw. ognisko,
w OW Kormoran.

Wkrtce:
1-3 V Olsztynecka Majwka
10-11 V Przegld Grup
Teatralnych Arlekin
15 V Konkurs Recytatorski
Spotkania z poezj
27 V Festyn Zielonowitkowy
1 VI Impreza z okazji Dnia
Dziecka

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

SKANSEN PEEN YCIA


Zapraszamy na Majwk w Skansenie!
29 kwietnia rodziny z dziemi bd
mogy obejrze hodowane w naszym
Muzeum koniki podczas imprezy Konik
polski spadkobierca Tarpana. Rasa ta
wywodzi si od wymarego dzikiego
konia tarpana. Ze wzgldu na wyjtkowe cechy, ktre koniki odziedziczyy
po swoich przodkach, czyli doskonae
zdrowie, wytrzymao i odporno na
surowy klimat, mog by uytkowane
wszechstronnie, midzy innymi jako
konie wierzchowe, zaprzgowe, w terapii dziecicej, a nawet w pielgnacji
krajobrazu! eby dowiedzie si wicej
na ten temat zapraszamy do wycieczki
z pracownikiem Muzeum, ktry poszerzy Pastwa wiedz przyrodnicz
i wprowadzi w tematyk zwizan
z jedziectwem. Podczas imprezy
bdzie te prezentacja multimedialna.
Ze wszystkimi chtnymi spotykamy
si przy wejciu do Muzeum, obok
myna wodnego. Wycieczki edukacyjne
zaplanowane s w trzech turach:
o godzinach 10.00, 12.00 i 14.00.
1 maja organizujemy po raz pierwszy, folklorystyczn imprez plenerow
Jarmark sztuki nie tylko ludowej.
Tematem
przewodnim
bdzie
wspczesna sztuka i rzemioso, ktre
dotychczas w woj. warmisko-mazurskim nie doczekay si wasnej imprezy. Naczeln ide Jarmarku jest pokazanie rnorodnoci w zakresie tworzenia obiektw sztuki i rzemiosa przez
wspczesnych artystw nieprofesjonalnych zamieszkujcych Warmi, Mazury, Powile oraz inne regiony kraju.
W programie:
- pokazy z rnych dziedzin tradycyjnej sztuki i rzemiosa ludowego:
koodziejstwa, wikliniarstwa, garncarstwa, koronkarstwa, kowalstwa, rymarstwa, tkactwa, wycinanki, rzeby,
malarstwa na szkle, filcowania;
- plenery prowadzone przez twrcw
ludowych : rzebiarski, malarski oraz
malowania na szkle;
- kiermasz wytworw sztuki nie
tylko ludowej, gdzie artyci bd
mogli eksponowa i sprzedawa swoje
wyroby;
- wystpy kapel i zespow ludo-

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

wych lub inspirowanych muzyk ludow.


2 maja pobyt w Muzeum, za spraw
Spotkania z przyrod w skansenie,
zamieni si w dzie peen przygd.
Zapraszamy zwiedzajcych do zabawy
podczas konkursu przyrodniczego "Co
w trawie piszczy?". Na terenie Parku
Etnograficznego zostan ukryte zdjcia,
tropy i pytania, ktre z pomoc otrzymanej od nas mapy bdzie mona odnale i rozpozna. Konkurs bdzie trwa
midzy godz. 10.00, a 13.00 i zostanie
rozstrzygnity o godz. 14.00.Oczekiwanie na wyniki umil Pastwu, prowadzc zabawy edukacyjne, pracownicy
trzech parkw krajobrazowych pnocno-wschodniej Polski: Zespou Parkw
Krajobrazowych Pojezierza Iawskiego
i Wzgrz Dylewskich, Welskiego Parku
Krajobrazowego, Suwalskiego Parku
Krajobrazowego. Spotkanie z przyrod
w skansenie to idealna okazja na kreatywny wypoczynek dla caej rodziny.
3 maja, podczas imprezy Jak dawniej budowano- tajemnice wiejskiej ciesioki, opowiemy Pastwu o tradycyjnym budownictwie wiejskim na Warmii, Mazurach i Powilu. Pracownicy
Muzeum przestawi histori i specyfik
budowy drewnianych chaup, omwi
architektoniczne detale oraz zdobnictwo charakteryzujce wiejskie budownictwo. Zwiedzajc Skansen bdzie
mona zobaczy tarcie drewna na traku
rcznym, a take sprbowa swoich si
w skadaniu drewnianych modeli chaup. Dla najmodszych goci, ktrzy
odwiedz Muzeum przygotowalimy
architektoniczne puzzle oraz drewniane
klocki. Imprez zakoczy pokaz pracy
wiatraka z Wodzian.
19 maja, w ramach Europejskiej
Nocy Muzew, zapraszamy Pastwa na
Nocne wsi podgldanie. Zagldajc
przez okna wiejskiej chaupy bdzie
mona przyjrze si pracy szewca
i wiejskiej nauczycielki. Zachcamy do
wysuchania muzyki organowej
w kociku i wsplnych tacw
w karczmie. Rozpoczcie imprezy
o godzinie 20.30.

Zakazane dziea literatury

DLACZeGO NIe
PODRe GULIWeRA.
Zbliajce si majowe rocznice historyczne, kierujce nasz uwag
na kwestie wolnoci politycznej, ale te osobistej podsuny pomys
ponownej lektury utworu, w ktry cenzura ingerowaa wielokrotnie, na
szczcie nie zmieniajc w sposb drastyczny jego wymowy.
Cenzura to zjawisko powszechne
i ponadczasowe. Jej przyczyny
i formy s rne. A trudno uwierzy, e dziea o wielkich uznanych
walorach artystycznych, napisanych
przez nagradzanych autorw, nalecych do elity pira, byy na indeksach zakazujcych ich publikacji.
Przekopujc si przez te ksigi dotaram do tytuu tak znanego, e
myl o cenzurze zastosowanej
wobec niego wydaje si dzisiaj przesadzona. A mowa tu o Podrach
Guliwera (peny tytu Podre do
wielu odlegych narodw wiata,
przez Lemuela Guliwera, pocztkowo lekarza okrtowego, a nastpnie
kapitana licznych okrtw) autorstwa irlandzkiego pisarza Jonathana
Swifta. Utwr z listy lektur szkolnych (i to dla dzieci), o mocno okrojonej treci, w rzeczywistoci jest
ostr satyr na XVIII wieczne spoeczestwo. Czy tylko do tego kontekstu naley si ograniczy ? Ciekawie skonstruowana powie fantastyczno przygodowa (czy raczej
parodia popularnych utworw z
XVIII wieku) ma niewtpliwie znamiona uniwersalne. Kolejne krainy
odwiedzane przez Guliwera przywouj na myl znane nam wspczesne
spoecznoci, oczywicie w metaforycznej perspektywie. I tak, w krainie Liliputw obserwuje, z wyran
satyryczn aluzj do czasw brytyjskiego wadcy Jerzego I, konflikty
polityczne (obsesje i namitnoci
prowadzce do nich nie s obce
wspczesnym wadcom). W krainie
olbrzymw sam staje si atrakcj dla
rzdzcych (czy nie przypomina to
wspczesnych wielkich tego wiata,
zaspokajajcych swoj prno
traktowaniem ludzi jak rdo rozrywki). Ta trzecia jest te niezwyka,
zaludniona przez fanatykw teorii,
ktrzy nie potrafi wprowadzi ich
w ycie. No i czwarta cz, uwaana za najciekawsz i najczciej cenzurowan wprowadza nas w wiat
zwierzt, ktre symbolizuj inteligentnych i upadych ludzi.
Cenzura wobec tego dziea przyja inn, ni powszechnie stosowan (zakaz publikacji caoci) form
usuwanie niewygodnych treci (np.
zabawy dworskie, bunt w krainie
Lindalino, aluzja do rewolucji
w Irlandii) czy dodawanie przez
wydawcw fragmentw, eby zagodzi ironi autora. Nie pomogo to
Swiftowi ani utworowi, chocia
pierwsze wydanie (1726 r.) sprzedao si w cigu tygodnia. Utwr straci swj pierwotny charakter
i wymow. Swift sam przewidzia
interwencj cenzury wyda powie pod pseudonimem i potajemnie
we fragmentach dostarcza wydawcy. Niestety, ten ostatni, bojc si

reakcji wadzy, usun aluzje polityczne, nawet dodajc treci


pochlebne wobec krlowej. Swift
zdemaskowa ten zabieg dodajc we
wstpie nastpnego wydania peen
oburzenia rzekomy list Guliwera do
fikcyjnego wydawcy i wskazujc w
nim niezgodnoci z manuskryptem.
Dziesi lat pniej inny irlandzki wydawca Faulkner podj si
wyda Dziea zebrane Swifta
z intencj zamieszczenia w nich
penej wersji Podry Guliwera.
Jednak i to okazao si trudne, bo
pomin z nieznanych przyczyn fragment o Lindalino (moe aluzja zbyt
oczywista do niepodlegociowych,
niewygodnych dla Brytyjczykw,
zapdw Irlandczykw). Musiao
min ponad sto lat, eby ukazaa si
w 1899 r. pena wersja utworu.
W XX wieku Podre Guliwera
byy adaptowane przez kino. Jak to
bywa z wielkimi dzieami, wykorzystywano tendencyjnie tylko niektre
fragmenty utworu. Pierwsze ekranizacje powstay ju w pocztkach
kina (1902 i 1903 r.) i byy to produkcje dla dzieci. Naley wspomnie tu radzieck adaptacj z
1935r., ciekaw z punktu widzenia
konstrukcji i wykorzystanej techniki.
Ot twrca poczy dwie konwencje kino aktorskie i animacj (w
krainie Liliputw spotykamy lalki
grajce jej mieszkacw), jak na
tamte czasy technika niezwykle oryginalna. Gorzej niestety z fabu, bo
ta bya nonikiem komunistycznej
propagandy (nasilenie dziaa reimu stalinowskiego). W adaptacji z
1960r. Trzy wiaty Guliwera (znowu
pominito cz czwart) poczono
film aktorski z technik poklatkow
w wykonaniu jej pioniera i mistrza
Raya Harryhausena. Poczyniono tu
ciekawe obserwacje obyczajowe.
Pen wymow powieci uwzgldniono dopiero w serialu TV z 1996r.,
najwierniejszej adaptacji dziea Swifta dokonanej przez Charlesa Sturridgea. Twrca pokaza w doborowej obsadzie wszystkie krainy, do
jakich Guliwera pokierowa los.
Wbrew pozorom dzieo, pomimo
konwencji fantastyczno przygodowej, daje peny i barwny uniwersalny obraz relacji spoecznych, ludzkich dowiadcze, zmaga czowieka ze wiatem zewntrznym i sob
samym. Nawet aluzje polityczne
rozdwik midzy jednostk
a rzdzcymi, konfrontacja inteligencji z miernot, z ktrych zaczyna
dominowa ta druga, znajduje
wspczesne odniesienia. Uwzgldniajc tak perspektyw interpretacyjn, naley obawia si, e cenzura moe mie jeszcze wiele do
powiedzenia.
M. R.

Strona 21

DeZ INFORMACJe OLSZTyNeCKIe


Bdzie uzdrowisko!

adze Olsztynka wanie wystpiy


do ministerstwa zdrowia z wnioskiem o nadanie naszej miejscowoci statusu
uzdrowiska. Szansa na to jest bardzo duo, a
wszystko dziki drobiazgowym badaniom
naukowym. - Okazao si, e panuje tu unikalny
mikroklimat, a to co wydawao si przekle-

tynka bd mogli wic w luksusowych warunkach inhalowa si unikalnym powietrzem,


ktrego na prno szuka gdzie indziej. - Zainteresowanie inwestycj wyrazili ju biznesmeni z
Austrii i Niemiec. By moe w pobliu silosw
z pasz powstanie kompleks wypoczynkowy
nawet na 300 miejsc wyjania rzeczniczka burmistrza. - To take szansa na nowe zagospodarowanie dworca i okolic. Sanatorium daoby prac
dla 100-150 osb.

Gmina pokryje nie tylko koszty noclegu i


wyywienia, ale take dojazdw Grekw na
mecze. - Nakady s wysokie ale to bdzie znakomita promocja wyjania Amanda Grzebaa.
Na razie udao si znale ok 15 pokoi dla
reprezentantw oraz ekip medycznych i trenerskich. Potrzeba jeszcze ok 20 kwater, dlatego
wadze prosz wszystkich mieszkacw chtnych do przyjcia Grekw o wsparcie.
Chodzi o pokoje w dobrym standardzie oraz
wyywienie. Kady, kto chce goci pikarza,
moe zgosi si do Ratusza. - Nasza komisja
sprawdzi warunki lokalowe i jeli bd one
odpowiednie, wwczas pokj otrzyma certyfikat
UEFY wyjania rzeczniczka urzdu miasta.
Gmina kadej z osb, ktre zaofiaruj si
ugoci Greka, przyzna honorowe statuetki oraz
wypaci 200 z.

Ze wieci z drg
opaty za obwodnic

stwem, moe by atutem miasta mwi prof.


Leopold Szmit z katedry klimatologii w Gdasku. - Stwierdzilimy, e wyziewy z tzw. bacutilu
oraz octowni tworz unikaln mieszank,
korzystnie wpywajc na zdrowie czowieka.
Prno szuka podobnego skadu atmosfery w
innych czciach Polski, a nawet w Europie.
Szczeglnie zbawienny wpyw olsztyneckie
powietrze ma na bony luzowe i drogi oddechowe. - Lekko podranione zwizkami octu pcherzyki pucne rozszerzaj si i lepiej chon
mikroelementy zawarte w wyziewach powstajcych przy okazji produkcji paszy. Efekt tak
skumulowanych czynnikw jest po prostu znakomity dodaje dr hab. Aleksander Birzyski z
Instytutu Medycznego w Otwocku.
Ju teraz przygotowywany jest projekt budynkw sanatoryjnych umiejscowionych w pobliu
mieszalni pasz. Pacjenci przyjedajcy do Olsz-

Ogoszenia drobne
Sprzedam
Dom, stan surowy otwarty, pow. 130 m2, dziaka 2 000 m2. Wszystkie media. Tel. 600 406 986

Dom do remontu 110 m2, dziaka 1 350 m2


Olsztynek. Tel. 500 621 193

Dziak (60 arw) nad Jeziorem Dbrowa Wielka w Saminie. Tel. 509 094 812
l

Strona 22

Ugocimy pikarzy
w czasie euro 2012

garnita kryzysem Grecja oszczdza na


czym si da. Nic wic dziwnego, e
przyja ofert wycigajcego pomocn do
Olsztynka. Nasze wadza zaoferoway Grekom,
e za darmo zakwateruj reprezentacj pikarsk
Grecji, zapewni jej wyywienie i miejsce do
treningu. - Przy okazji bdzie to dobra promocja
Olsztynka mwi Amanda Grzebaa, rzeczniczka burmistrza miasta.
Pocztkowo Grecy mieli mieszka pod Warszaw. - Wiedzielimy, e tamta oferta bya
kosztowna i szukaj oni czego taszego. Zaoferowalimy wic bogaty wachlarz bezpatnych
usug. To ich przekonao, eby zamieszka w
Olsztynku.

Dziak budowlan (1.701 m) pomidzy Olsztynkiem a Jemioowem (300 m za waem, 150 m do


Jeziora Jemioowskiego). Atrakcyjna lokalizacja!!!
Cena 90.000 z - do negocjacji. Tel. 606-99-68-99
l

zwizku z budow obwodnicy Olsztynka, od koca lipca dyrekcja drg


krajowych bdzie pobieraa opaty od osb
korzystajcych z nowej jezdni. Pocztkowo
obwodnica miaa by patna jedynie dla samochodw ciarowych. Okazuje si jednak, e
nowelizacja ustawy o drogach zobowizuje do
tego take wacicieli pojazdw osobowych.
Teraz, eby wyjecha z Olsztynka przez obwodnic, trzeba bdzie uici opat w wysokoci 8
z. Bdzie ona pobierana w specjalnych bramkach na wjedzie w drog nr 7 i nr 51. - Wedug
mnie to skandal, e kto co takiego wymyli.
Czuj si oszukany. Ju wolabym, eby obwodnicy w ogle nie byo. denerwuje si Czesaw
Szutko.
Niektrzy ju zapowiadaj protesty. - Nie po
to pace podatki na budow drg, eby potem
jeszcze za to dodatkowo paci. Dlatego wysaem list do premiera, a jak to nie pomoe to na
czas Euro 2012 bd z kolegami blokowa przejazd mwi Adam Misiura, takswkarz spod
Olsztynka.
Drogowcy uspokajaj, e kierowcy z Olsztynka bd mogli zakupi abonament, ktry ju za
60 z miesicznie bdzie uprawnia do nieograniczonego korzystania z obwodnicy miasteczka.

OKAZJA !!! Sprzedam dziak budowlan w


Lipowie Kurkowskim o powierzchni 1,2h za 150
tys. z. Tel 601 595 016
l

ubin sodki. 120 z za metr przewiany, dobrej


jakoci. Tel. 608 283 005
l

Dziak budowlan o powierzchni 630 m2 (w


Olsztynku przy ul. Agrestowej) z projektem
budowlanym i aktualnym pozwoleniem
na budow. Tel. 502 844 172

Mieszkanie o pow. 62,5 m przy ul. Kolejowej,


II pitro. Mieszkanie ciepe, soneczne, rodkowa
klatka, okna plastikowe, dbowy parkiet, meble
kuchenne i szafa pod zabudow, blok ocieplony. Cena
155.000 z. Tel. 606-99-68-99
l

Do wynajcia
l

Dom w centrum Olsztynka. Tel. 509 094 812

Bezpatne ogoszenia drobne przyjmowane


s w biurze redakcji (MDK w Olsztynku,
ul. Chopina 29, w godz. 8.00-18.00)

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

DOBRE RADY PANI EWY


PIERWSZA KOMUNIA WITA
Pierwsza Komunia wita to wito dziecka i jednoczenie najwaniejsze wydarzenie w yciu katolika. Samo sowo komunia pochodzi od aciskiego sowa COMUNNIO co oznacza wsplnot,
a w religii katolickiej kojarzone jest z ostatni wieczerz. Za przygotowanie dziecka do pierwszej
komunii odpowiedzialni s zarwno rodzice, jak i koci. Dziecko powinno przystpi do tego sakramentu witego wiadomie i ze zrozumieniem, dlatego na pewno nie powinno traktowa przyjcia z okazji pierwszej komunii jedynie jako zabawy lub rewii mody, co szczeglnie dotyczy dziewczynek. W to szczeglne
wito zalecana jest w ubiorze skromno lub jednolito (alba), na pewno nie jest te koniecznoci wymylna fryzura. Przyjcie komunijne moe
by organizowane w domu lub w wynajtym lokalu. W domu na pewno jest zdecydowanie taniej lecz organizacja wymaga od rodzicw wicej
powicenia, pracy i czasu, ktrego obecnie w naszym zabieganym yciu zdecydowanie nam brakuje.
Zapomnielimy ju o czasach,
kiedy to dla dzieci przystpujcych do tego sakramentu organizowano skromny poczstunek
w salkach katechetycznych, zwaywszy, ze dzieci przystpoway
do pierwszej komunii na czczo,
nie byo to wystawne przyjcie,
serwowano tam zazwyczaj pieczywo drodowe z serem lub
marmolad, a do picia podawano
kakao. Pamitk natomiast by
obrazek w ramce z wizerunkiem
Pana Jezusa lub Matki Boskiej,
ewentualnie witego -patrona
dziecka. Zwyczaj obdarowywania dzieci z okazji pierwszej
komunii prezentami zapocztkowali rodzice chrzestni, ktrzy
z czasem zaczli przeciga si
w coraz to kosztowniejszych
upominkach. Przyjcia komunijne przeniosy si do domw,
a obecnie coraz czciej do
wynajtych lokali gastronomicznych. Zaczto zaprasza coraz to
wiksz ilo goci, nie tylko
z rodzinnego grona, lecz przyjaci, znajomych a nawet ssiadw. W obecnej dobie, przyjmujc zaproszenie na komunijn
uroczysto naley podporzdkowa si obowizujcemu trendy
i idc z duchem czasu jak na
licytacji, kto da wicej, przekaza kosztowny prezent. Tym,
ktrych nie sta na zbyt duy
wydatek z pomoc chtnie piesz banki, uruchamiajce na
okres trwania pierwszych komunii specjalne kredyty w kwocie
od 800 2500 zotych. W tym
te czasie ze sklepowych pek
znikaj notebooki, palmtopy,
aparaty cyfrowe i kamery, telefony komrkowe natomiast wyszy
ju z mody. Nie mylimy o tym
i cakowicie zapominamy, co tak
naprawd jest wane w tym uroczystym dniu, a nie chodzi przecie o wartoci materialne upominku, ale o jego znaczenie. Nikt
nikomu nie zabrania wydania
kilku tysicy zotych na upominek- pamitk. Prezent z okazji
pierwszej komunii powinien by

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

wybrany wyjtkowo starannie,


powinien nie tylko zachwyca,
ale nie korzyci duchowe
i edukacyjne. Na szczcie, coraz
czciej bywa i tak, e gocie
z rodzinnego grona skadaj si
np. na wyjazd dziecka na pielgrzymk, choby do Ziemi
witej (Izraela). Taka podr
jest z pewnoci du atrakcj,
ale te jednoczenie stanie si
okazj do pogbienia wiary.
Innymi przykadami takich wanie prezentw bdzie niewtpliwie kurs jzyka obcego, nauka
pywania pod nadzorem profesjonalnego instruktora, czy
kupno instrumentu muzycznego
razem z lekcjami nauki gry.
W tym uroczystym dniu czsto
rodzice chrzestni sadz w ogrodzie szlachetny gatunek drzewka,
jeli nie zrobili tego wczeniej
z okazji chrztu. Pienidze nie s
zbyt osobistym podarunkiem, ale
jeli zdeponujemy je na koncie
i bdziemy wpaca na nie co
jaki czas, nawet skromn kwot,
to w pniejszym czasie moe to
pomc np. w dalszej edukacji
dziecka. Niestety, zdarza si
i tak, e uroczysto Pierwszej
Komunii witej zamienia si w
swoist rewi prnoci, staje si
polem do prezentacji swojego
bogactwa i popisywania si nim,
a to niewtpliwie zabija niezwyk duchow atmosfer tego
dnia. Dlatego naley kierowa
si skromnoci i umiarem, nie
naruszajc przyzwoitych zasad
dobrego obyczaju, by wiadomym wydarze i przey religijnych zwizanych z tym szczeglnym dniem. Niech nasze dziecko
zapamita przesanie pynce
z tej uroczystoci na cae swoje
dalsze ycie. Tym z Pastwa,
ktrzy postanowili przygotowa
przyjcie komunijne w domu, co
ma niewtpliwie te swj urok,
polecam kilka sprawdzonych
przepisw, na to szczeglnie uroczyste wydarzenie.

TRADyCyJNy ROS

DOMOWA LeMONIADA

2 udka z kurczaka,
4 skrzydeka,
300g woowiny,
z koci np. antrykot,
9 ziaren pieprzu,
3 licie laurowe,
1 dua cebula,
3 marchewki,
1 pietruszka,
1 por.

woda mineralna nie gazowana,


cytryny,
cukier,
listki wieej mity.

Miso myjemy i wkadamy do, co najmniej, 5 litrowego garnka, wlewamy 3,5


litra wody, dodajemy pieprz, listki i
gotujemy na maym gazie okoo 1,5
godziny. Dodajemy obrane, pokrojone
jarzyny i opalon na ciemno cebul i
gotujemy jeszcze okoo 0,5 godziny.
Podajemy z ugotowanym makaronem
np. nitki.

SURWKA Z KAPUSTy
PeKISKIeJ
Z KUKURyDZ
1 kapusta pekiska,
1 puszka kukurydzy,
1 papryka czerwona,
1 papryka ta,
3-4 yki majonezu,
1 marchewka.
Kapust i papryki pokroi, doda
osczon kukurydz, marchewk zetrze
na tarce o duych oczkach. Wszystko
wymiesza i pola majonezem. Schodzi
godzin w lodwce.

KOTLeTy Z PIeRSI
INDyKA
4 piersi z indyka,
2-3 jajka,
buka tarta,
pieprz, sl,
oliwa do smaenia.
Piersi kroimy na niezbyt cienkie plastry, delikatnie rozbijamy tuczkiem,
pieprzymy i solimy. Moczymy w rozbitym jajku, obtaczamy w buce tartej i
smaymy na rumiano na oliwie.
Podajemy z frytkami lub modymi
ziemniakami z wody.

Do schodzonej wody mineralnej wla


sok z cytryny, dosodzi do smaku, woy kilka listkw wieej mity.

TORT BISZKOPTOWy
Z BIT MIeTAN
Pieczemy 2 oddzielne biszkopty na
blaszce o wymiarach 25x40 cm.
Ciasto skadniki na 1 porcj:
5 jaj (oddzielnie tka i biaka),
0,8 szkl cukru pudru,
0,8 szkl mki,
1 yeczka proszku do pieczenia,
1 cukier waniliowy.
Do nasczenia:
woda z sokiem z cytryny (na jedn
szklank wody sok z jednej duej cytryny).
Bita mietana:
1 litr mietany kremwki,
cukier puder do smaku,
20 g elatyny,
szklanki przegotowanej wystudzonej
wody,
1 dua puszka brzoskwi.
Kremwk ubi z cukrem i wla do
niej wczeniej rozpuszczon w gorcej
wodzie i przestudzon elatyn.
Dekoracja:
1 kg winogron,
ryczki cukrowe.
Biaka ubi na sztywno, doda cukier
puder, dodawa kolejno tka, mk
wymieszan z proszkiem i cukrem waniliowym. Delikatnie wymiesza, wla na
blaszk wyoon papierem do pieczenia. Piec okoo45 minut w tem. 180
stopni.
Wystudzone biszkopty przekroi na
dwie lub trzy czci, kad lekko
nasczy, przekada bit mietan
i pokrojonymi drobno brzoskwiniami.
Wierzch i boki smarujemy sam bit
mietan, dekorujemy powkami winogron i ryczkami. Co zdolniejsi robi
specjaln okolicznociowa dekoracj.

Ewa agowska-Okoowicz

Strona 23

projekt, druk - Flesz Studio Tomasz Kenig

Strona 24

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

SPRZT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY


AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAY
TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI N

POSTAW NA JAKO
- PRZEJD DO N
tel/fax 519 29 50, 519 13 87, Olsztynek, ul. Krtka 2
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

WA
A
R
NAP
y

ptop
a
l
,
ter y
u
p
m
- ko
or y
z
i
ew
- tel

Strona 25

WOJ
T
A
N
E
c
S
MIEJ
REKlAM!
Cennik reklam w gazecie:
Modu

Cena
brutto

caa strona /czarno-biaa/

180,20

caa strona /kolor/

307,50

1/2 strony /czarno-biaa/

105,00

1/2 strony /kolor/

187,50

1/4 strony /czarno-biaa/

60,00

1/8 strony /czarno-biaa/

37,50

Miejski Dom
Kultury w Olsztynku
ul. Chopina 29, tel/fax: 89 519 22 01
alboolsztynek@wp.pl

Krzywka
nr 177

Krzywka sponsorowana przez

10

9
11
12

13
14
15

16

Pionowo:
1) cz lata, 2) mocna decyzja, 3) cham z rogiem, 4) na liwki,
6) lepa wyspa, 7) wybuchowy, 8) miso do obrzucania,
16) z mydem, 17) do zdjcia, 19) urawina, 20) kolejka podmiejska,
21) odgos roboty, 23) hotel.

Poziomo:
1) dom z piank, 5) karty oprawcy, 9) wyczuwane nosem, 10) lustro
dla niemiaych, 11) twrcy tumu, 12) toruska, 13) wzite do
niewoli, 14) swojska, 15) przybijalnia, 16) do wyjcia na,
18) kluczowe, 20) regularny, 22) formalny, 24) z marginesu,
25) z dinem, 26) do zaciskania pasa, 27) z nim kolej, 28) krl szos.

18
20

19

22

21

17

23

24
25

27

26

28

Rozwizania prosimy nadsya na kartkach pocz1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
towych do 15 maja pod adresem redakcji. Spord
prawidowych rozwiza wylosujemy nagrod obiad dla 2 osb w Restauracji Zielarnia (ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek). Prawidowym rozwizaniem ostatniej krzywki byo haso: Nie ma tego
zego co by na dobre nie wyszo. Nagrod wylosowaa Elbieta Zieliska z Olsztynka
Biuletyn redaguje zesp w skadzie: Wydawca - MDK, redaktor wydania - Katarzyna Waluk, redaktorzy: Wiesaw Gsiorowski, Tomasz Kurs,
Bogumi Kuniewski, Pawe Rogowski (skad komputerowy, zdjcia), Janusz Dga (zdjcia), Cezary Dugowski (rysunki), Henryka ebrowska, Zygmunt
Puszczewicz, Kazimierz Czesaw Bandzwoek, Ewa Okoowicz-agowska, Robert Waraksa, Justyna Dbrowska. Adres redakcji: 11-015 Olsztynek,
ul. Chopina 29, MDK, tel. 89 519-22-01, woj. warmisko-mazurskie. Zgoszenia reklam w siedzibie redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji tekstw i listw oraz nie odpowiada za tre reklam, ogosze i artykuw sponsorowanych. Miesicznik zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib w Krakowie. e-mail: alboolsztynek@wp.pl. Materiaw nie zamawianych redakcja nie zwraca.
Strona 26

ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

TECHMARK
Ameryka 9A
11-015 Olsztynek

amechanika pojazdowa w penym zakresie


anaprawa aut
powypadkowych

adiagnostyka
komputerowa

ablacharstwolakiernictwo

akonkurencyjne
ceny

aszybki termin realizacji


wiadczymy take usugi w zakresie:

asprzeda i serwis wzkw


widowych,
aprzyciemnianie szyb,
azakuwanie wy hydraulicznych
( WARSZTAT 519-111-163, 519-111-162
ALBO 4 (191) Kwiecie 2012 r.

Strona 27