Vous êtes sur la page 1sur 28

Cena 2,00 z

Nr 10 (197) Padziernik 2012 r.

ISSN 1231-9023

Jak tu nie kocha


jesieni...
W NUMERZE:
Olsztynek
w midzynarodowej
sieci Cittaslow
str. 4
Powstanie
lodowisko
Biay Orlik
str. 4
Port lotniczy
- WILKOWO

str. 7

Dajmy szans
kulturze !
str. 12

Fot. Elbieta Obrbska

ZADUMANE ZADUSZKI
Zblia si Dzie Wszystkich witych, a nastpnie Zaduszki. Dni pamici o tych co ju odeszli, ktrych
ju nie ma wrd nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobw swoich bliskich, zapalania
na grobach wiate, ktre symbolizuj niemiertelno duszy, zoenie wiecw i kwiatw. Odwiedzajc
miejsca wiecznego spoczynku, zachowajmy naleyt powag, zastanwmy si nad przemijaniem, przywoajmy ulotne wspomnienia. wito Zmarych to dobry moment na refleksje, take nad wasnym
yciem, nad przeszoci, teraniejszoci i przyszoci.
Szanowni czytelnicy! W natoku biecych spraw, nauki, pracy, czsto zapominamy o najbliszych, ktrzy przekroczyli ju ten ostatni prg w naszym
yciu. Odchodzc zostawili by moe, wiele nie zaatwionych spraw... nie dokoczonych rozmw. Teraz moemy jedynie pomodli si, ciepo o nich
pomyle i zapali wieczk. Na olsztyneckich cmentarzach jest wiele zaniedbanych mogi tych, o ktrych nikt ju chyba nie pamita. Odwiedzajc
swoich bliskich, zapalmy jeden znicz wicej na grobie KOGO, kto mia smutki i radoci i... kiedy BY, a teraz jest ju tylko nazwiskiem...

Red.nacz. K.Waluk

Strona 2

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Kochasz dzieci - nie pal mieci!


Kaszel? Moe choroba? A skd! To tylko sezon grzewczy. Jak si okazuje, niekoniecznie
zmieniajca si pora roku odpowiada za nasze zdrowie. Jedn z przyczyn moe by
pogarszajca si jako powietrza. Niestety, jak to zazwyczaj bywa, tym ktry rozrabia
jest czowiek!
Nie jest chyba dla nikogo nowoci, e s tacy, ktrzy, nie mogc
si powstrzyma, pal zim mieci
i rne odpadki. Gdyby kto problemu nie dostrzega, moe go wywszy. Nie jest to przyjemne, a na
pewno wskazane, szczeglnie dla
dzieci, gdy idc sobie ulic oddychamy plastikowo-gumowym
powietrzem! Nie sdz, by tajemnic byo rdo dymu, na pewno nie
dla ssiadw, ktrzy doskonale
zdaj sobie spraw ze skali problemu uchylajc okno lub wietrzc
pociel.
Problem, nasilajcy si zim,
zosta ju objty oglnopolsk kampani spoeczn, do ktrej Olsztynek przystpi za spraw urzdu
miejskiego oraz modzieowej rady
miejskiej. mieci nikt nie lubi, poza
tymi, ktrzy zarabiaj na nich krocie. Latem zatruwaj one nam lasy,
zim powietrze. Jest to powany
problem. Palenie mieci w piecach

domowych jest szkodliwe dla zdrowia i rodowiska. Grozi za to


grzywna finansowa w wysokoci do
5 000 z! Std kampania, majca na
celu przekonanie nieprzekonanych,
e palc mieci wyrzdzamy znacz-

nie wiksze szkody, ni nam si


wydaje. Trujemy caa ulic, a robic
to w godzinach szczytu p miejscowoci! Nie bez powodu w kampanie wmieszane s dzieci. S najmodszym odbiorc takiej oszczd-

noci. Namawiam do rezygnowania


z takich rozwiza. Do tego te bd
namawia plakaty oraz ulotki, ktre
pojawi si na tablicach informacyjnych w Olsztynku. Warto rwnie
reagowa, gdy wiemy o jakiej nielegalnej chemicznej mieszance
wydobywajcej si z pobliskiego
komina. Dbamy w ten sposb nie
tylko o siebie, ale o kadego w naszej okolicy! Oszczdzanie jest jak
najbardziej wskazane w dzisiejszych
czasach, ale oszczdno, ktr
finansujemy zdrowiem to nie
oszczdno tylko koszt!
Roger

Z dorosymi o modziey
Wyrwnujemy szanse edukacyjne na dobry start w dorose ycie. Takie
haso przywiecao II Lokalnemu Forum Rwna Szanse, ktre odbyo si
w poowie wrzenia w Urzdzie Miejskim w Olsztynku. Forum zorganizowao SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej przy wsppracy z Burmistrzem Olsztynka. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawicieli lokalnej
wadzy, w tym take z ramienia modzieowej rady, przedstawiciele olsztyneckich instytucji oraz osoby pracujce na co dzie z modzie.
Podczas Forum nie brakowao informacji o moliwoci pozyskiwania rodkw z Programu Rwna Szanse, do
czego zachca Artur ga z Polskiej Fundacji Dzieci i Modziey. Gos zabra
rwnie Robert Waraksa, ktry opowiada
o programie Liderzy PAFW, jako tegoroczny uczestnik. Liderzy PAFW to program Polsko-Amerykaskiej Fundacji
Wolnoci realizowany przez Stowarzyszenie Szkoa Liderw. Dziki programowi
uczestnicy rozwijaj si jako liderzy
budujc swoj ciek edukacyjn, ucz
si budowania lepszych relacji z otoczeniem i skutecznego wprowadzania zmian
w lokalnym rodowisku. W ramach
dobrych praktyk, suchacze poznali
dowiadczenia ukasza Szczepaczyka,
ktry pracowa ju nad strategi wyrwnywania szans edukacyjnych modziey
w Stoczku ukowskim. W jego opinii
wanym czynnikiem wpywajcym na
uyteczno strategii by fakt, i nie

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

uchwalia jej rada gminy. Pozostaa


ywym dokumentem, ktrego zapisy
i ustalenia s wdraane w pracy z modzie przez szkoy i organizacje.
Najwaniejszym punktem spotkania
byo zapoznanie goci z wynikami lokalnej diagnozy przeprowadzonej wrd 260
modych osb w wieku 13-18 lat z gminy
Olsztynek. Prezentacja wynikw otworzya dyskusj o wykorzystaniu wietlic na
wsiach i o koniecznoci szkole personelu
obsugujcego wietlice. Pady rwnie
propozycje, aby zajcia te prowadzia
modzie, ktra chce podzieli si swoimi
pasjami i zainteresowaniami. Nie ukrywano rwnie problemu dojazdw modziey na zajcia dodatkowe. Starano si znale rozwizanie, chociaby poprzez
dojazd animatorw do dzieci i modziey
na wsiach. Dyskutowano rwnie
o potrzebie zwikszenia aktywnoci spoecznej dorosych, o tym aby rodzice byli
wzorem dla swoich dzieci. Poza tym

wanym tematem poruszanym


w dyskusji bya potrzeba wyonienia liderw, ktrzy bd
aktywnie dziaa na rzecz modziey, zaraa swoimi pasjami, skupia przy sobie mode
osoby. Jak si okazuje, modzie nie ma miejsca, eby ze
sob porozmawia, czy popracowa nad pomysami, czy
dziaaniami. Zazwyczaj ogranicza si to do spotka pod
chmurk i w barach. wietnym rozwizaniem byby np.
Dom Kultury, jednak baza
lokalowa naszych instytucji
kultury jest zatrwaajca.
Forum zakoczyy niezwykle owocne warsztaty w grupach. Byo bardzo dobr okazj
do wymiany pogldw, reflek-

sji, wypracowania nowych rozwiza, byo te pocztkiem


i inspiracj do kolejnych spotka nad opracowaniem strategii wyrwnywania szans edukacyjnych modziey.
Kolejne spotkanie osb,
ktre zadeklaroway ch dalszej wsppracy bdzie w drugiej poowie padziernika.
W najbliszym czasie przedstawimy rwnie potrzeby, jakie
wskazaa olsztynecka modzie.
Diagnoza zostanie wydana
w formie publikacji, ktr polecamy Pastwa uwadze,
w szczeglnoci osobom pracujcym z modzie.
Joanna Rybacka - Barisic

Strona 3

WIECI Z MAGISTRATU

Olsztynek w midzynarodowej sieci Cittaslow


21 padziernika, w czasie trwania Zgromadzenia Oglnego Midzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow w Novellarze we Woszech, Burmistrz Artur Wrochna odebra certyfikat przyjcia Olsztynka do sieci Miast Dobrego ycia. Certyfikat odebra, podczas
tej wyjtkowej uroczystoci, rwnie burmistrz Rynu.
Idea Cittaslow narodzia si
w 1999 roku we Woszech. Jej
celem jest popularyzowanie szeroko pojtej filozofii dobrego, spokojnego ycia w maych i rednich
miastach do 50 tys. mieszkacw,
ktre nie posiadaj rozwinitego
przemysu. Do Cittaslow naley
przeszo 160 miasteczek z 25 krajw z caego wiata. W Polsce do
Cittaslow nale miasta pooone
na Warmii i Mazurach: Reszel,
Lidzbark Warmiski, Biskupiec,
Bisztynek, Nowe Miasto Lubawskie, wieo przyjte Olsztynek
i Ryn oraz Murowana Golina
z Wielkopolski.
Inicjatywa czonkostwa w Cittaslow pojawia si w Olsztynku ju
8 listopada 2011 r. na posiedzeniu
komisji spraw spoecznych oraz
gospodarki i budetu rady miejskiej. Obie komisje ustaliy wsplne stanowisko podjcia dziaa
majcych na celu przystpienie do
sieci Cittaslow. Owocem tych
dziaa byo podjcie uchway
przez rad miejsk w dniu 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystpienia
Olsztynka do Midzynarodowego

Stowarzyszenia Cittaslow. Radni przyjli


uchwa jednogonie. Po przyjciu uchway rozpocz si skomplikowany proces
samooceny potencjau miasta starajcego
si o czonkostwo. Praca nad samoocen
oparta bya na wsppracy z biurem Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow z siedzib w Departamencie Polityki Jakoci
Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa

Warmisko-Mazurskiego,
udziale w warsztatach dla miast
pretendujcych do sieci, a take
na wsppracy z wyznaczonym
miastem opiekunem z grona
miast czonkowskich. Za przygotowanie Olsztynka do przystpienia do Cittaslow odpowiedzialne byy wadze Bisztynka.
Efektem tych stara bya wizyta
Komisji Certyfikacyjnej i uznanie przez ni, i Olsztynek spenia wyznaczone warunki do
czonkostwa w sieci Cittaslow.
26 wrzenia 2012 r. Polska
Krajowa Sie Miast Cittaslow
udzielia rekomendacji dla miasta Olsztynek w sprawie
przyjcia w poczet czonkw
Midzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow. Zwieczeniem
stara byo przyznanie certyfikatu czonkowskiego. W czasie
trwania Zgromadzenia Oglnego Midzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow w Novellarze (Wochy) w dniu 21 padziernika Artur Wrochna, Burmistrz Olsztynka, odebra z rk
Gian Luca Marconiego Prezy-

denta Midzynarodowej Sieci


Cittaslow, zaszczytny dokument.
Przynaleno do organizacji
jest niewtpliwie silnym
bodcem do promocji miasta
zarwno w kraju, jak i na caym
wiecie dziki oglnie rozpoznawalnemu logo czcym
miasteczka Cittaslow. Zobowizaniem jest stworzenie marki
dla lokalnej spoecznoci, oznaczajcej uywanie nowoczesnych technologii w harmonii
z kultywowaniem tradycji, kultury i historii w celu stworzenia
przestrzeni miejskiej miejsca
idealnego do ycia.
Karol Kijkowski

Powstanie lodowisko Biay Orlik


12 padziernika Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazao Burmistrzowi Olsztynka
radosn dla naszej spoecznoci informacj o przyznaniu dofinansowania na realizacj Biaego Orlika w Olsztynku. Sztuczne lodowisko przy Szkole Podstawowej w Olsztynku (nakadka na boisko wielofunkcyjne) otrzyma dofinansowanie
w kwocie 300 tys. z.
Od kilku lat starania o wylanie lodowiska na
podzamczu nie mogy zakoczy si sukcesem.
Dopiero ostatnia mrona zima sprawia, e wylane
lodowisko - pomimo lekkich nierwnoci - cieszyo

si powodzeniem. Okazao si jednak, e niewiele dzieci posiada ywy. Takiego sprztu nie
posiadaj rwnie szkoy. Za, kapryna aura nie
daje gwarancji duszego korzystania z tej formy
zabawy i wypoczynku. Dlatego
te ju w lutym, w czasie posiedzenia wyjazdowego burmistrza i komisji spraw spoecznych rady miejskiej, odwiedzono dwa sztuczne lodowiska.
Radni wysoko ocenili sztuczne
lodowisko na Orliku w Morgu. Burmistrz Morga szczegowo podzieli si informacjami na temat budowy i eksploatacji lodowiska. Jak si
okazao, wyjazd zaowocowa
ide powstania sztucznego
lodowiska rwnie w naszym
Prawdopodobnie do poowy grudnia lodowisko na Orliku
miecie. Nasza gmina wystpipowinno ju funkcjonowa

Strona 4

a z wnioskiem o dofinansowanie w ramach


rzdowego programu Biay Orlik. Budowa
sezonowego, sztucznego lodowiska zyskaa
aprobat Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Rwnie radni na posiedzeniu komisji niemal
jednogonie zaaprobowali pomys budowy.
Zostanie sfinansowany te zakup rolby i yew. Ogoszono ju przetarg i prawdopodobnie do poowy grudnia lodowisko na Orliku
powinno ju funkcjonowa. Bdzie otwarte
dla wszystkich, i przy sprzyjajcej pogodzie
moe funkcjonowa przez 3 miesice lub duej. Wreszcie, rwnie zim bdzie mona
spdza wolny czas na wieym powietrzu.
SGP

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

WIECI Z MAGISTRATU

Uroczysto wprowadzenia
relikwii b. Jana Pawa II
Relikwie przekazaa ksidzu dziekanowi delegacja przedstawicieli
miasta skadajca si z Burmistrza Olsztynka Artura Wrochny, Wiceprzewodniczcej Rady Miejskiej Ireny Pisarewicz, Przewodniczcej
Komisji Gospodarki i Budetu Alicji Wonickiej, Przewodniczcego
Komisji Spraw Spoecznych Andrzeja Wojdy oraz Wiceburmistrza
Krzysztofa Wieczorka. Uroczysto poruszya licznie zgromadzonych
mieszkacw Olsztynka.

Fot. R. Gruszkiewicz

14 padziernika uroczycie wprowadzono relikwie b. Jana Pawa II do


Kocioa Parafialnego pod wezwaniem Najwitszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku. Msz w. odprawi Ks. Dziekan Stanisaw Pietkiewicz proboszcz parafii
oraz inicjator sprowadzenia relikwii do naszego miasta.

Relikwie z krwi papiea Polaka zostay przekazane w dniu 26 wrzenia przez Ks. Kardynaa
Stanisawa Dziwisza Metropolit Krakowskiego, a wprowadzenie zbiego si z rocznic pontyfikatu Karola Wojtyy na Stolic Piotrow.
O godzinie 17:00 przy obelisku b. Jana Pawa II odmwiono dzikczynny raniec za uznanie przez Stolic Apostolsk Patronatu w. Piotra dla naszego miasta oraz za otrzymane relikwie
Bogosawionego.
SGP

Dzie Edukacji
Narodowej
Tegoroczne wito polskiej owiaty - Dzie
Edukacji Narodowej - przypado w niedziel. Dlatego te obchody w naszej gminie odbyy si:
12 padziernika (Szkoa Podstawowa i Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Olsztynku, Zesp
Szkolno-Przedszkolny w Waplewie, Szkoa Podstawowa w Elgnwku), 15 padziernika (Przedszkole Miejskie w Olsztynku), 16 padziernika
(Szkoa Filialna w Krlikowie) i zakoczyy
w pitek 19 padziernika (Szkoa Filialna w Mierkach).
W kadej ze szk dzikowano za sub nauczycielsk i prac administracji i obsugi. Nagrodzono
nauczycieli i pracownikw owiaty, a dzieci i modzie przygotoway barwne programy okolicznociowe. Niektre uroczystoci poczono ze lubowaniem
klas pierwszych. We wszystkich uroczystociach
udzia wzili przedstawiciele wadz samorzdowych
gminy.
Z tej okazji Nagrody Burmistrza Olsztynka otrzymay panie: Grayna Nowacka Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku, Magorzata Bukowska Wicedyrektor Zespou Szkolno-Przedszkolnego
w Waplewie, Iwona Szumska nauczyciel Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Olsztynku oraz Wioletta Figielska-Korgul i Marzena Obuchowicz
nauczyciele Szkoy Podstawowej w Olsztynku.
Ponadto Burmistrz Artur Wrochna 16 padziernika
uczestniczy w uroczystociach w Zespole Szk
im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku. Obchody DEN
poczone byy tu z zakoczeniem rewitalizacji i przebudowy obiektu szkolnego. Wrd zaproszonych
goci byli czonkowie Zarzdu Powiatu Olsztyskiego
ze Starost Olsztyskim Mirosawem Pampuchem na
czele oraz przedstawiciele wykonawcy Ekoinbud
z Gdaska. Dyrektor Zespou Szk Ewa Orowska
podsumowaa zakoczon inwestycj i wrczya
podzikowania wszystkim osobom, ktre przyczyniy
si do remontu zamku. Figurk anioa otrzyma rwnie burmistrz Olsztynka. Cieszy fakt, e uczniowie

Dyrektorzy Placwek Owiatowych, Kierownicy


Szk Filialnych, Nauczyciele i Pracownicy Owiaty
W rocznic powoania Komisji Edukacji
Narodowej pierwszego w Europie ministerstwa edukacji obchodzimy wito polskiej
owiaty. Dzie ten przypomina o doniosej
roli edukacji w yciu kadego czowieka,
poniewa uczymy si, eby by, wiedzie,
dziaa i y wsplnie.
Jestem dumny z dziaalnoci naszych placwek owiatowych i ich tradycji Nie sposb
wymieni wszystkich dokona, ale nasze placwki wyrniaj si wysokim poziomem
pracy oraz znakomitym wspdziaaniem
z rodzicami, miejscowym rodowiskiem
i samorzdem lokalnym. Widoczne jest przede
wszystkim denie do stworzenia jak najlepszych warunkw do nauki i pracy oraz stae
poszerzanie oferty edukacyjnej. Wane s liczne sukcesy odnoszone przez naszych uczniw,
ale rwnie wana jest codzienna suba
i praca wszystkich pracownikw owiaty,

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

ktra przynosi efekty i przyczynia si do rozwoju naszej gminy.


W tym szczeglnym dniu dyrektorom, kierownikom, nauczycielom, pracownikom
owiaty, przedstawicielom spoecznych organw placwek, a take instytucjom wspierajcym i zwizkom zawodowym pragn wyrazi
wyrazy uznania oraz podzikowanie za trud
woony w ksztatowanie modych mieszkacw naszej gminy.
Nagrodzonym nauczycielom i pracownikom owiaty gratuluj, a wszystkim ycz duo
zdrowia, satysfakcji w pracy i yciu osobistym
oraz zachowania we wdzicznej pamici chwil
spdzonych w przyjaznych murach szk
i przedszkoli naszej gminy
Burmistrz Olsztynka
/-/ Artur Wrochna
Olsztynek, 12 padziernika 2012 r.

mog si ksztaci w obiektach o najwyszym standardzie. Nowoczesne pracownie gastronomiczne i sale


dydaktyczne z pewnoci przyczyni si do podwyszenia jakoci ksztacenia. Piknie odrestaurowany zamek jest rwnie wizytwk naszego miasta.
Cao inwestycji kosztowaa 4,5 mln z, z czego
okoo 3,3 mln z stanowi rodki unijne. Pozosta
kwot zapewni ze rodkw wasnych Powiat Olsztyski.
SGP

Strona 5

WIECI Z MAGISTRATU

Finay Wojewdzkie Orlik Volleymania


Mamy coraz wicej powodw do dumy! Za spraw organizatorw turnieju Orlik Volleymania oraz Gimnazjum im. Noblistw
Polskich w Olsztynku nasze miasto zaistniao na siatkarskiej mapie Polski. W dniach 1-2 padziernika na Orliku przy ul. Grnej
pojawili si zwycizcy eliminacji wojewdzkich z caego Warmisko-Mazurskiego.
O randze i prestiu tej imprezy
wiadcz znakomici gocie, ktrzy
zjawili si na otwarciu. Zaszczyciy
nas dwa wielkie nazwiska polskiej
siatkwki - byy reprezentant Polski
i gracz AZS Olsztyn, a obecnie pose
na Sejm RP Pawe Papke oraz utytuowany trener i byy selekcjoner
reprezentacji Polski w siatkwce
mczyzn Waldemar Wspaniay
patroni turnieju.
Pierwszy dzie nalea do chopcw. Rozstrzygnita zostaa rywalizacja obu kategorii wiekowych.
Emocji nie brakowao, poniewa na
to, komu uda si wyj z grupy czeka musielimy do ostatnich setw
ostatnich meczw grupowych. Adrenalina udzielaa si nie tylko zawodnikom przebywajcym na boisku, ale
te tym druynom, ktrym konkretny
wynik meczu dawa awans lub skazywa na porak. W fazie play-off
o adnych kalkulacjach nie mogo
by ju mowy.
W grupie modszej w finale druyna SP Pasym pokonaa po wyrwnanym pojedynku MKS Truso
Elblg, wygrywajc turniej. W ma-

ym finale mecz o trzecie miejsce


druyna Gimnazjum nr 4 z Mrgowa
wygraa z SP 6 Giycko. Starsz
kategori wygraa druyna publicznego Gimnazjum w Dwierzutach,
a z drugiego miejsca cieszya si
ekipa Gimnazjum Nr 2 w Dziadowie. W rywalizacji o ostatnie miejsce na podium walczyy Gimnazjum
Giycko oraz Gimnazjum nr 4 Ek.
Ostatecznie wygrao to drugie.

W drugim dniu zmagania rozpoczy dziewczta. Widowisko byo


rwnie interesujce. Zawodniczki
obu kategorii wiekowych udowodniy, e siatkwka nie jest im obca i
niczym nie ustpuj swoim kolegom.
W modszej kategorii zwyciya
druyna Gimnazjum nr 3 z Elblga
przed MUKS Omega Mrgowo,
Monte Cud Gimnazjum nr 1 Iawa
i Gimnazjum nr 1 w Szczytnie.

Podobnie jak modsze, starsze


koleanki z Gimnazjum nr 3
w Elblgu te pokusiy si o zwycistwo, cho fina nie oby si bez tiebreaka. Srebrnym miejscem moe si
poszczyci OMDK Volley Iawa,
brz naley do Gimnazjum w Giycku, a na miejsce tu za podium przypado druynie Gimnazjum nr 4
z Eku.
Niestety, we wszystkich przypadkach druynom z Olsztynka, pomimo stara, nie udao si wyj
z grupy. Sytuacj z pewnoci da si
naprawi. W naszym miecie wanie rusza Siatkarski Powiat
majcy na celu szkolenie modziey
i propagowanie siatkwki w naszej
gminie. Mamy nadziej, e ju za
rok due imprezy nie obejd si bez
udziau druyn z Olsztynka.
Podzikowania nale si nauczycielom wychowania fizycznego,
a szczeglnie Piotrowi Podhajnemu,
Michaowi Grzeszczakowi i Andrzejowi Dudzie za zaangaowanie i okazan pomoc w zorganizowaniu turnieju.
SGP

Zawody Wdkarskie Z rodzin na ryby


6 padziernika w Swaderkach w Gospodarstwie Rybackim Szwaderki odbyy si zawody wdkarskie z cyklu Z rodzin na ryby.
Organizatorami imprezy byli:
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze
Olsztyskie, Gospodarstwo Rybackie
Szwaderki w Swaderkach oraz
Gmina Olsztynek. Mimo niesprzyjajcych warunkw atmosferycznych,
do zawodw zgosio si a pitnacie druyn. Zawody miay charakter
spotkania rodzinnego i dobrej zabawy. Gwnym celem byo wyonienie
najlepszego zawodnika oraz najlepszej druyny skadajcej si z czonkw jednej rodziny.
Rywalizujcym nie przeszkadza

silny wiatr i padajcy przez ca


imprez deszcz. Zwycizc zawodw
zostaa druyna Sztywni Lipowo,
ktra zowia 25,12 kg ryb, tu za
nimi uplasowaa si druyna Biernat z wynikiem 24,82. Trzecie miejsce zaja druyna Pastwo Gorzkowscy z rezultatem 19,70.
Wygrani zostali uhonorowani okolicznociowymi pucharami oraz
nagrodami, ktre wrczyli Prezes
Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki Mirosaw Tymoszczuk oraz Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamitkowe upominki od organizatorw.


Specjaln nagrod otrzyma najmodszy uczestnik zawodw 3-letni Alan
Gorzkowski (na zdjciu), ktry dzielnie radzi sobie ze zowionymi rybami.
Uczestniczce w zmaganiach
rodziny zasuguj na wyrazy uznania,
gdy mimo niesprzyjajcej pogody
wytrway w zawodach do samego
koca.
Podobno z rodzin najlepiej
wychodzi si na zdjciach, zawody

wdkarskie udowodniy, e z rodzin wychodzi si na ryby...


Karol Kijkowski

Dyrektorzy i Pracownicy Placwek Suby Zdrowia


W dniu imienin w. ukasza - patrona pracownikw Suby Zdrowia pragniemy wyrazi wyrazy uznania
oraz podzikowanie za trud woony, aby mieszkacy naszej Gminy cieszyli si peni ycia i zdrowia.
Jestemy dumni z dziaalnoci naszej Suby Zdrowia. Nie sposb wymieni wszystkich dokona na przestrzeni ostatnich lat. Moemy miao
stwierdzi, e nasze placwki wyrniaj si wysokim poziomem pracy oraz s przyjazne dla pacjentw. Widoczne jest przede wszystkim denie
do stworzenia coraz lepszych warunkw do leczenia i pracy oraz stae poszerzanie oferty podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Wszystkim pracownikom Suby Zdrowia yczymy, aeby nie zabrako si i umiechu w codziennej subie oraz satysfakcji w yciu osobistym
i zachowania we wdzicznej pamici pacjentw i mieszkacw naszej Gminy.
Przewodniczcy Rady Miejskiej w Olsztynku
/-/ Jerzy Gowacz

Strona 6

Burmistrz Olsztynka
/-/ Artur Wrochna

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

WIECI Z MAGISTRATU

Port lotniczy - WILKOWO


Budowa portu lotniczego w Wilkowie jest pojciem do abstrakcyjnym. Ale gdyby kto kilka lat temu
powiedzia, e Olsztynek bdzie posiada obwodnic byoby to rwnie nieprawdopodobne. A jednak...
Tak powana inwestycja musi
wzbudza uzasadnione zainteresowanie caej opinii publicznej
miasta i gminy. Gdyby ta inwestycja dosza do skutku, z pewnoci nasza gmina staaby si
terenem wolnym od bezrobocia.
Miejsca pracy stayby si te
atrakcyjne dla wielu mieszkacw Olsztyna oraz dla innych
osb z naszego regionu. Trzeba
zda sobie spraw, e moe to
by ogromna cywilizacyjna
szansa dla caej gminy. Poprosilimy Burmistrza Artura Wrochn o spostrzeenia i uwagi dotyczce tego wielkiego przedsiwzicia i ogromnej szansy inwestycyjnej dla Olsztynka.
- Prosz opowiedzie Czytelnikom ALBO o korzyciach
zwizanych z potencjaln budow portu lotniczego w Wilkowie?
- Pozornie wyglda to jak
przysowiowe porywanie si
z motyk na soce. Wiele wysiku zostao woone, aby doj
do obecnego etapu. Prace planistyczne rozpoczto znacznie
wczeniej. Kilkakrotnie, decyzje
administracyjne byy wydawane
i uchylane. W kocu udao si
nam porozumie w sprawie
zawartoci planu, przede wszystkim z samorzdem wojewdztwa
i Lasami Pastwowymi. To spowodowao, e w roku 2011r.
znacznie przypieszylimy prace
nad projektem. Co tak naprawd
daje nam plan? Ot plan otwiera moliwo realizacji przez
inwestora caego przedsiwzi-

Tereny objte planem to ok. 700 ha,


z tego kilkadziesit ha
pod infrastruktur lotniskow i pod inwestycje, nawet te bezporednio nie zwizane
z samym lotniskiem.
cia. Tereny objte planem to ok.
700 ha, z tego kilkadziesit ha
pod infrastruktur lotniskow
i pod inwestycje, nawet te bezporednio nie zwizane z samym
lotniskiem. Uchwalenie planu to

przeznaczenie tych terenw wycznie


pod lotnisko. Osobicie jestem optymist, a nawet entuzjast przedsiwzicia.
Optymizm jest oparty na kilku czynnikach. Po pierwsze - doskonaym pooeniu przestrzennym, na co skadaj si:
blisko stolicy wojewdztwa, szlaki
komunikacyjne, nowoczesna infrastruktura, nie tylko drogowa, ale i kolejowa.
Sama konfiguracja terenu w postaci
niespotykanej na caym obszarze Warmii i Mazur rwniny. Kolejnym czynnikiem jest due poparcie opinii publicz-

nej dla tego projektu, take tej spoza


Olsztynka. Projekt jest firmowany przez
Powiat Olsztyski. Potencjalne trudnoci, to przede wszystkim znalezienie
inwestora. Gmina Olsztynek, powiat,
ani nawet miasto Olsztyn - samodzielnie nie s w stanie podoa temu przedsiwziciu. Std potrzeba inwestora,
i to z duymi pienidzmi. Pesymici
wspominaj z kolei fakt, i w ostatnich
dziesicioleciach lotniska w Polsce
powstaway na bazie ju istniejcych.
Jednak zawsze jest ten pierwszy raz.
Proces bdzie zapewne dugotrway
i czasochonny. Na wiecie panuje
obecnie kryzys, ale nie bdzie on trwa
wiecznie. Przygotowujemy si wic ju
dzisiaj do aktywnego poszukiwania
partnera w realizacji tego projektu.
Oczywicie, lotnisko to ogromna ilo
miejsc pracy dla mieszkacw gminy,
to koo zamachowe gospodarki, szczeglnie w jej aspekcie mikroekonomicznym.
- Pod koniec sierpnia tego roku
olsztyneccy radni przyjli jednogonie miejscowy plan zagospodarowania, ktry zakada budow portu lot-

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

niczego w Wilkowie. Olsztynek ma


chyba szans, aby powstao tu lotnisko o znaczeniu lokalnym, jak wiadomo wiodcym portem lotniczym
w regionie bdzie lotnisko w Szymanach?
- Olsztynek z zaoenia ma by portem lotniczym dla aglomeracji olsztyskiej. Ze wzgldu na bliskie pooenie
od stolicy wojewdztwa, moe suy
caej aglomeracji. Szymany s dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, jako lotnisko regionalne,
zaakceptowane przez
Bruksel. Czy oba projekty si obroni,
czas pokae.

Pamitajmy, e nie chodzi tu tylko


o ruch pasaerski, lecz take o przewz
towarw. To w duszej perspektywie
czasowej musi si opaca. Na dziaalnoci przewozowej zysk generuje si
czsto po dugich latach eksploatacji.
O walorach Wilkowa wspomniaem
wczeniej i jestem do nich przekonany.
- Teren (prawie 700 ha), na styku
drg ekspresowych S-7 oraz S-51 jest
z pewnoci akomym kskiem dla
inwestorw. Czy Olsztynek ma alternatyw w przypadku, gdyby nie znalaz si jednak inwestor na wyoenie
ogromnej sumy (lotnisko w Modlinie
kosztowao 400 mln zotych) i czy s
pomysy na inne formy przycignicia inwestorw, mam na myli inn
ni lotnisko moliw dziaalno
inwestycyjn na naszym terenie?
- Jak ju powiedziaem, cz terenw, poza samym lotniskiem, to tereny
inwestycyjne pod biznes, take ten inny
ni zwizany z infrastruktur lotniska,
dodatkowo opracowujemy plany zagospodarowania na wzach komunikacyjnych. Z radoci wspomn, e pierwszy
raz od wielu lat powstaje w Olsztynku

duy zakad przemysowy przy


ul. Zielonej. To wielki sukces
i rado dla mieszkacw miasta i gminy. Jest spore zainteresowanie innych inwestorw
stref ekonomiczn. Jeli chodzi o same tereny pod lotnisko,
to sdz, i jestemy u progu
poszukiwania partnerw inwestycyjnych i nie ma co gdyba o innym przeznaczeniu
tego terenu. Priorytetem jest
lotnisko.
- Z pewnoci kady wikszy inwestor bdzie bogosawiestwem dla Olsztynka,
tym bardziej, e koczy si
budowa obwodnicy i wzronie liczba bezrobotnych.
Mieszkacy pamitaj jednak niechlubn spraw biogazowni w Sudwie czy Olsztynek dysponuje odpowiednimi instrumentami, aby
uchroni si przed podobnymi inwestycjami, ktre bd
przez wikszo mieszkacw
nie do zaakceptowania?
- Najlepszym instrumentem
jest wsppraca z mieszkacami. Zdania oraz opinie mog
by rne, ale informacja
o wszelkich inwestycjach musi
by prawdziwa i otwarta. Inwestor, jeeli prowadzi swoje
zadania w pobliu skupisk ludzkich, musi od pocztku o tym
z mieszkacami rozmawia,
staram si takich standardw
pilnowa. Wspomn w tym
miejscu o fabryce mas bitumicznych, ktr odsunlimy
na znaczn odlego od osiedli
mieszkaniowych. S jeszcze
inne dziaania ochronne, takie
jak proekologiczne zapisy
w planie zagospodarowania
przestrzennego lotniska, ktre
zostay przez nas wprowadzone. Trzeba jednak pamita, e
nie da si wszystkiego zapisa.
Dobre praktyki s tu najwaniejsze, a przede wszystkim
przestrzeganie prawa przez
wszystkie podmioty uczestniczce w yciu gospodarczym.
- Dzikuj za rozmow.
Z burmistrzem
Arturem Wrochn
rozmawia
Zygmunt Puszczewicz
Strona 7

CO Z HISTORII

Ekshumacja zabitych onierzy radzieckich


Na terenach Warmii i Mazur pozostay po przejciu frontu tysice grobw polegych onierzy radzieckich, niemieckich oraz
osb cywilnych. Zabitych grzebano w rnych miejscach, najczciej przy drogach, na polach, rynkach, w ogrdkach,
wszdzie tam, gdzie mona byo szybko wykopa grb. W 1946 roku sporzdzono wykaz grobw onierzy radzieckich w wojewdztwie olsztyskim. Na nastpny rok zaplanowano ekshumacj zwok i pochowanie ich w zbiorowych mogiach.
Przy okazji rejestracji grobw
stwierdzono istnienie mogi zbiorowych ludnoci cywilnej i onierzy
niemieckich w iloci ok. 10 tysicy,
nie odpowiadajcym warunkom
sanitarnym. W 1946 roku wojewoda
przekaza starostom wytyczne
w zakresie urzdzenia cmentarzy
wojennych: Cmentarz ma by
trwa rzecz z ewentualnym
pomnikiem, ogrodzony moliwie
ceg z bram murowan, przy
ktrej naley umieci tanki, ewentualnie armaty, wzgldnie inne
akcesoria wojenne. Stan cmentarzy
i pojedynczych grobw polegych
onierzy radzieckich by wrcz tragiczny. Groby zachwaszczone,
pomniki i ogrodzenia zdewastowane, czerwone gwiazdy z pomnikw
pozdejmowane. Wszystko zamiecone i brudne. Podobno ranio to
uczucia onierzy i oficerw
radzieckich, ale nie robili oni nic,
by godnie upamitni miejsca spoczynku ich towarzyszy broni. Zajci
rabunkiem, gwaceniem kobiet,
mordowaniem bezbronnych oraz
dewastowaniem i paleniem zabudowa poniemieckich, nie mieli czasu
i ochoty zajmowa si grobami
polegych. Armia Radziecka podchodzia do tych spraw z cakowit

W komunistycznej armii
nie wolno byo stawia
krzyy, czy odprawia
jakiegokolwiek naboestwa aobnego. Nie
dbano tez o prawidow
identyfikacj zabitych
i dlatego groby zawieray
najczciej ciaa nieznanych onierzy.
obojtnoci. Polegych onierzy
zawijano w wojskowe paszcze
i zakopywano w dowolnym miejscu, ktre oznaczano wbitym
kokiem i zawieszano na nim najczciej hem. W komunistycznej
armii nie wolno byo stawia krzyy, czy odprawia jakiegokolwiek
naboestwa aobnego. Nie dbano
tez o prawidow identyfikacj zabitych i dlatego groby zawieray najStrona 8

czciej ciaa nieznanych onierzy.


Byo ta dziaanie celowe i haniebne.
Rodziny nie wiedziay gdzie zginli
ich bliscy i do chwili obecnej wikszo nie zna miejsca ich spoczynku. Wadze radzieckie zrzuciy obowizek ekshumacji cia i budowy
cmentarzy wojennych na Polakw.
Cika sytuacja materialna i dramatyczne wrcz warunki ycia ludnoci nie pozwalay zaraz po tragicznej wojnie przystpi do realizacji
tego zadania. Sowieci nie naciskali
zbytnio i dopiero w 1947 roku podjto dziaania w tym kierunku.
Wszelkie prace naleao uzgadnia
z przedstawicielem Armii Radzieckiej, w osobie pukownika Woodzina. W padzierniku 1947 roku obliczono, e na cmentarzach na terenie
wojewdztwa pochowano 22 192
osoby (nie tylko onierzy radzieckich) bez potrzeby ekshumacji.
Akcj ekshumacyjn miao by
objtych ok. 5250 zwok. Koszt
caego przedsiwzicia planowano
na ok. 68 milionw zotych.
Ekshumacja musiaa przebiega
zgodnie z regulaminem suby sanitarnej. Termin wykopywania cia
powinien by podany do publicznej
wiadomoci z 14-dniowym wyprzedzeniem. W akcji musia bra udzia
lekarz urzdowy oraz przedstawiciel
PCK. Mieli oni obowizek ustalenia
tosamoci zwok. Wydobyte zwoki lub szcztki naleao umieci
w oddzielnej trumnie, zawierajcej
na dnie warstw substancji chonnej
gruboci minimum 3cm. Naleao
sprawdzi wszelkie dokumenty
i przedmioty osobiste oraz ustali
nazwisko zmarego. Ze wszystkich
czynnoci sporzdzano protokoy.
Ciaa zmarych skadano do trumien. Byy to najczciej zwyke
skrzynie zbite z desek. Najczciej
mieciy one po trzy ciaa. Trumny
przewoono do kostnicy, aby
pniej zoy je uroczycie na
cmentarzach. W Olsztynku ekshumowano 68 zwok onierzy
radzieckich. Cz pochodzia
z placu przy obecnej ulicy wierczewskiego. Tymczasowo pochowano tutaj onierzy radzieckich
polegych w walce lub rozstrzelanych za rne przewinienia. Ekshumowano te pewn ilo onierzy

zmarych w przyfrontowym szpitalu, jaki zorganizowano we wsi


Mierki w styczniu 1945 roku.
Wszystkie odkopane ciaa zoono
na cmentarzu wojennym we wsi
Sudwa, prawdopodobnie w 1947
roku. Niestety, na grobach tych nie
umieszczono nazwisk pochowanych
onierzy, co potwierdza stosowan
praktyk w Armii Radzieckiej braku
zainteresowania swoimi polegymi
onierzami.

W Olsztynku ekshumowano 68 zwok onierzy


radzieckich. Cz pochodzia z placu przy obecnej
ulicy wierczewskiego.
Kilka lat po II wonie wiatowej,
komunistyczne wadze Polski chciay wyrazi wdziczno sojuszniczej armii radzieckiej m.in. poprzez
uporzdkowanie grobw onierzy
sowieckich polegych na ziemiach
polskich. Prace ekshumacyjne
i budowlane miay potrwa dwa
lata, ale nie udao si zrealizowa
tego zamierzenia w tak krtkim czasie. Wynikao to z duej ilo prowizorycznych miejsc pochwku, nie
tylko onierzy radzieckich, ale
rwnie onierzy niemieckich
i ludnoci cywilnej. Koszty ekshumacji i urzdzenia nowych cmentarzy byy ogromne. Brakowao te
ludzi do wykonania tych prac, rodkw transportu i trumien. Tereny
Warmii i Mazur byy potwornie
zniszczone i wyludnione na skutek
celowych dziaa aparatu represyjnego sub specjalnych Zwizku
Sowieckiego. Miejscowej ludnoci
i polskim osadnikom w pierwszych
powojennych latach grozi zwyczajny gd, ludzi dziesitkoway bardzo powane choroby, jak tyfus,
czy weneryczne. Ogromne iloci
rozkadajcych si cia zabitych
i byle gdzie pogrzebanych stwarzay
grob wybuchu epidemii. Te
wszystkie problemy musieli rozwizywa Polacy. Strona radziecka nie
kwapia si z udzieleniem pomocy,
a wrcz utrudniaa wadzom polskim budow nowego adu i organizacj ycia tutejszej ludnoci. Pol-

skie wadze komunistyczne na si


narzucay spoeczestwu przyja
ze Zwizkiem Radzieckim. Tworzono towarzystwa przyjani polskoradzieckiej, organizowano obchody
miesica przyjani polsko-radzieckiej. Z tego wzgldu rozwizanie
problemu tzw. grobownictwa
wojennego nabierao wanego znaczenia. By to rwnie istotny problem sanitarny i estetyczny. Przypadkowe groby rozrzucone
w rnych miejscach, zaniedbane,
zachwaszczone i zamiecone sprawiay bardzo przykre wraenie.
Daway niechlubne wiadectwo,
gwnie sowieckiej armii, ktra nie
uczynia nic, eby godnie uczci
swoich polegych onierzy. Polacy
przez kilka lat, przy duym wysiku
spoecznym i finansowym, musieli
sprzta po dziaaniach wojsk
radzieckich. Trwao to do koca
1950 roku. Na terenie caej Polski
powstay dziesitki cmentarzy, na
ktrych zoono kilkaset tysicy cia
polegych onierzy radzieckich.
Prochy zabitych onierzy niemieckich przenoszone s do chwili obecnej na zbiorczy cmentarz wojenny.
Wadze radzieckie, witujc
corocznie dzie zwycistwa, nie
czyniy praktycznie nic, eby uczci
swoich polegych onierzy. Oficjalne delegacje bardzo rzadko skaday
kwiaty, czy zapalay znicze. Zasona milczenia i niepamici zapada
nad najwikszym cmentarzem na
Mazurach w Sudwie, kryjcym prochy ponad 50 tysicy jecw
radzieckich zamczonych w obozie
Stalag IB. Wadze sowieckie nie
wyday ani jednej kopiejki na uporzdkowanie tego cmentarza. Tylko
dziki staraniom strony polskiej
powsta adny cmentarz, pomnik,
nagrobki. Corocznie przedstawiciele
wadz, modziey i kombatantw
polskich skadaj tutaj kwiaty
i przywouj pami o zamczonych
obywatelach Zwizku Sowieckiego.
Bogumi Kuniewski
Literatura:
Kostrzewa A., Groby onierzy
radzieckich na Warmii i Mazurach
(1945-1950r.) w: Miejsca pamici
jako wiadkowie historii regionu
Warmii i Mazur, Olsztyn 2009

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Spotkanie z gwiazd sportu


15 padziernika w Gimnazjum im. Noblistw Polskich odbyo si spotkanie uczniw
szk podstawowych i gimnazjum z Pawem Papke. Przybyego gocia przywitaa Irena
Jdruszewska - dyrektor gimnazjum.
Byy wielokrotny reprezentant Polski w siatkwce, a obecnie rwnie pose na Sejm RP, mia
okazj opowiedzie o swoich sportowych pocztkach, podzieli si rwnie dowiadczeniami
i wspomnieniami z dugoletniej kariery.
Zachca licznie przybyych uczniw do aktywnoci.

W ramach spotkania wielokrotny mistrz Polski


wcieli si w rol trenera i przeprowadzi rozgrzewk oraz pokazowy trening siatkarski
z uczniami przybyych szk.
Po treningu uczniowie mieli okazj wykaza si
wiedz z tematyki siatkarskiej w krtkim konkursie przygotowanym przez Pawa Papke. Nagrodami za poprawne
odpowiedzi byy
pamitkowe koszulki.
Wizyta
bya
zwizana z rozpoczciem funkcjonowania w Olsztynku
projektu Siatkarski
Powiat. Projekt ten
zakada popularyzacj sportu wrd
dzieci, modziey
i dorosych, wspzawodnictwo sportowe, partnersk

pomoc w wychowywaniu dzieci i modziey


w oparciu o wartociowe wzorce, przeciwdziaanie patologiom, ukierunkowywanie zainteresowa modych ludzi poprzez wsparcie ich rozwoju
psycho-ruchowego, wzmocnienie relacji rodzicedziecko. Siatkwka jest najbardziej oglnorozwojowym sportem, jest bezpieczna i bezkontaktowa, nie wywouje agresji.
W dziaania projektu zaangaoway si inne
gwiazdy siatkwki m.in. Mariusz Wlazy czy
Daniel Pliski. Pawe Papke od samego pocztku
mocno wspiera wdroenie projektu i popularyzacj siatkwki w naszej gminie.
Karol Kijkowski

Co sycha w Olimpii?
Do zakoczenia rozgrywek rundy jesiennej
o mistrzostwo klasy okrgowej pozostay ju tylko
trzy mecze, a po rozegranych 12 kolejkach Olimpia Olsztynek utrzymuje pozycj lidera z dorobkiem 30 pkt. (stosunek bramek 47:15). Druyna
powikszya przewag nad drugim w tabeli zespoem Warmiak ukta do 6 pkt. i trzeba zaznaczy,
e wygrywajc 9 meczw oraz remisujc 3 kontynuuje pass bez przegranego meczu ju przez 1080
minut.

W wyjazdowym meczu z KS Polonia Pask,


ktry zakoczy si remisem 2:2 (1:0) gospodarze
dopiero w ostatniej minucie uratowali 1 punkt, chocia w przedmeczowych przewidywaniach liczyli na

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

wygran. Nasi zawodnicy rozegrali dobry mecz,


przewaajc na boisku, ale niestety nie popisa si
sdzia, sprzyjajc miejscowym - dyktujc z kapelusza rzut karny i karzc naszego pikarza problematyczn czerwon kartk. Bramki dla naszego zespou
zdobyli: Sebastian Kowalski i Marcin ukaszewski.
Zreszt, sdziowanie w niszych ligach to duy problem, bo czsto sdzia stara si by gwnym aktorem widowiska, wypaczajc sportowy wynik zawodw. Trzeba jednak by przygotowanym na to, e
wszyscy zmotywowani s gra przeciwko liderowi.
Kolejny mecz zosta rozegrany w Olsztynku
z zespoem Db Kadyny, ktrego to przeciwnika
Olimpia pewnie pokonaa 4:1 (2:0), przewaajc
we wszystkich elementach pikarskiego rzemiosa.
Wszystkie cztery bramki zdoby, jak zwykle niezawodny w sytuacjach podbramkowych, Marcin ukaszewski. W kolejnym, wyjazdowym z KS Uni
Susz pad remis 1:1 (1:0). Mecz odby si w bardzo
trudnych warunkach atmosferycznych, przy padajcym bez przerwy deszczu i silnym wietrze. Miejscowa druyna ostro i bezpardonowo walczya na
rozmokej murawie, starajc si nie przegra. Wynik
remisowy naley uzna za sprawiedliwy. Bramk
dla nas zdoby z rzutu karnego Marcin ukaszewski.
W kolejnym meczu na naszym stadionie, z KS
Ewingi Zalewo, zesp Olimpii odnis zwycistwo 3:0 (2:0). Druyna z Zalewa to dobry, poukadany zesp i rwnorzdny przeciwnik, ale decydujc okazaa si 28 minuta, w ktrej bramkarz goci
po faulu w polu karnym zosta ukarany czerwon
kartk. Ta sytuacja ustawia mecz, bo bramkarza
musia zastpi zawodnik z pola, a stracona bramka
z rzutu karnego i konieczno gry w dziesitk
mocno zdeprymoway goci z Zalewa. Wszystkie
3 bramki zdoby take Marcin ukaszewski. Trzy
dni pniej by mecz wyjazdowy z MKS Bkitni
Orneta wygrany przez Olimpi Olsztynek 5:2

(2:1). Nasi zawodnicy rozegrali bardzo dobre


spotkanie. Precyzyjn gr i dokadnymi podaniami wprawili w podziw miejscowych kibicw, ktrzy z uznaniem wyraali si o grze
przeciwnika swojej druyny. upem bramkowym podzielili si: Marcin ukaszewski - 4
i Sebastian Kowalski -1. Niesamowitym
wyczynem jest zdobycie przez Marcina ukaszewskiego w 12 spotkaniach a 29 bramek.
yczymy utrzymania takiej formy strzeleckiej
do koca rundy. Przed nami kolejny szlagier
- mecz z wiceliderem Warmiakiem ukta,
ktry bdzie znaczcy dla kocowego ukadu
tabeli. Potem ju tylko wyjazd do Stawigudy
i koczcy rund jesienn mecz w Olsztynku
z Jeziorakiem Iawa.
Za Zarzd Klubu
Jerzy Tytz

TABELA PO 12 KOLEJCE
1. Olimpia Olsztynek
2. Warmiak ukta
3. Syrena Mynary
4. Polonia Pask
5. Unia Susz
6. Jeziorak Iawa
7. Ewingi Zalewo
8. Kormoran Zwierzewo
9. Bkitni Orneta
10. Concordia II Elblg
11. Ossa Biskupiec Pomorski
12. GKS Stawiguda
13. Tcza Miomyn
14. Zamek Kurztnik
15. Grunwald Gierzwad
16. Db Kadyny

30
24
21
20
20
19
18
17
17
16
15
15
14
13
13
4

47-15
36-15
32-44
31-23
30-19
30-19
12-11
27-23
28-32
28-36
16-23
22-18
13-31
22-31
21-32
11-34

Strona 9

Z ycia Osiedla nr1


Osiedle nr 1 w Olsztynku terytorialnie zajmuje obszar przylegy do Muzeum Budownictwa Ludowego. Jak inne osiedla, czy
miejscowoci z terenu gminy Olsztynek posiada swoje mocne
strony, ale take boryka si z problemami dnia codziennego.
Do tych pierwszych zaliczybym
yczliwych i przyjaznych ludzi,
ktrzy stanowi najcenniejsz warto, jaka moe przytrafi si w spoecznoci lokalnej. Wrd nich s
prawdziwi bohaterowie ostatnich
dosownie dni druhowie Przemysaw i Piotr Pisarscy. Dwaj straacyochotnicy z naszego hufca OSP
Olsztynek, ktrzy uratowali od niechybnej mierci czowieka. Po wzorowej akcji gaszenia poaru budynku
przy ulicy Chopina, bracia straacy
wycignli z poncego mieszkania
mocno poparzonego mczyzn.
Komendant gminny OSP w Olsztynku - Stanisaw Pisarski (prywatnie ojciec bohaterw) ca rzecz
podsumowa do lapidarnie
chopcy zrobili co do nich naley.
Na moj uwag, e jednak trzeba
widzie w takim czynie znamiona
odwagi i bohaterstwa odpar, e
takie bohaterstwo jest wpisane
w codzienn sub i nie ma w tym
nic dziwnegoCo by nie powiedzie trzeba przyzna, e wejcie
do poncego mieszkania, nawet
z aparatem tlenowym, czy innymi
rodkami ochrony nie jest dla zwykego miertelnika czynem zwyczajnym. Due uznanie i szacunek za
odwag i przede wszystkim za skuteczn akcj...
Nieco inny wymiar, ale rwnie

pozytywny, maj inicjatywy spoeczne, ktre zmierzaj w kierunku


spojrzenia na rzeczywisto lokaln
przez pryzmat zaangaowania
w dobro wsplne. To dobry prognostyk, e potencja lokalnej spoecznoci nastawiony jest na wsplne
cele. Wydawaoby si, do drobna
rzecz a tak potrafi scali ludzi.
Mam na myli budow parkingu
przy ulicy Wrzosowej. Mieszkacy,
przy niewielkiej pomocy gminy,
chc zagospodarowa nieuytek,
ktry mgby posuy wszystkim
mieszkacom jako parking. Trzeba
powiedzie, e ulice Wrzosowa
i Jagodowa s szczeglnie wskimi
uliczkami, przez to do niebezpiecznymi. Mijanie si dwch samochodw graniczy z cudem. Mieszkacy ju kilka lat wczeniej sami
wykonali quasi-parking, ale teraz
jest on zdecydowanie za may.
Dobrze, e wadze miasta oraz radny
p. J. Nowakowski ze zrozumieniem
podchodz do tej kwestii. Ju wida
pozytywne wpywy w postaci poprawy estetyki na osiedlu. Myl tu
o wykarczowaniu krzakw na znacznym obszarze ul. Lenej oraz postawieniu aweczek wzdu tej ulicy,
ktr ogromna cz mieszkacw
Olsztynka wybiera jako baz do
wypadw turystycznych, czy to jako
pieszych wycieczek, czy jako szlaku

Teren nieuytku, przy ul.Wrzosowej


rowerowego. Ale jest jeszcze kilka
innych kwestii, ktre - mam nadziej
- radni podejm podczas omawiania
planu budetowego na rok 2013. I od
razu powiem, e nie s to jakie
ogromne inwestycje, a raczej skromne nakady w popraw infrastruktury
miejskiej.
Ulica Lena - idc od strony
Skansenu - wchodzi w ostry i niebezpieczny zakrt. Pech chcia, e
dosownie za zakrtem koczy si
chodnik tak, e piesi musz pokona
niebezpieczne przejcie dla pieszych, aby dosta si na drug stron
ulicy. Wystarczy na odcinku ok.
30m, w stron ulicy Mrongowiusza,
dokoczy budow chodnika,
a przejcie dla pieszych przesun
ok. 20m. Na pewno poprawi to
znacznie bezpieczestwo mieszkacw, ale take turystw, ktrzy udaj
si w stron Skansenu. Ze zgroz
obserwowaem przechodzce przez
ulic wycieczki dzieci do Skansenu.
Podobna kwestia to chodnik przy
ulicy Wilczej w stron cmentarza

APEL SUBA CELNA OSTRZEGA


Do Wacicieli i Zarzdcw bazarw i targowisk
Przypadki zatru alkoholem metylowym, ktrych
rdem byy podrobione wyroby alkoholowe nadal
wymagaj podejmowania szczeglnych dziaa
i rodkw ostronoci. Wyroby alkoholowe nabywane z nielegalnych rde lub ktre zostay wytworzone z odkaonego alkoholu przeznaczonego
do celw przemysowych s niebezpieczn trucizn,
ktrej spoycie moe by miertelne. W ostatnim
okresie, w zwizku z zatruciem alkoholem metylowym, zmaro na terenie Republiki Czeskiej 24
osoby, a w Polsce sta si on przyczyn mierci
kilku osb.
Nie mona wykluczy, e w nielegalnym obrocie
wyroby alkoholowe zawierajce miertelnie trujcy
metanol mog by nadal dostpne dla niewiadomych zagroenia nabywcw. Zagroenie dla ycia
i zdrowia nios ze sob take nielegalnie sprzedawane wyroby alkoholowe wytworzone ze szkodliwego dla zdrowia odkaonego alkoholu. Miejscami,
w ktrych konsument moe zetkn si z takimi
wyrobami alkoholowymi s w szczeglnoci bazary
i targowiska.
Suba Celna prowadzi intensywne dziaania
kontrolne handlu alkoholem, take w celu wyelimi-

Strona 10

nowania nielegalnej sprzeday podrabianych wyrobw alkoholowych. Dla skutecznej realizacji tego
zadania niezbdna jest wsppraca ze wszystkimi,
ktrych dziaania cechuje odpowiedzialno za bezpieczestwo spoeczestwa, w tym za zdrowie
i ycie obywateli.
Dlatego zwracam si do wacicieli i zarzdcw
targowisk, wierzc w dobrze pojmowany interes

komunalnego. Rozumiem argument,


e to do znaczna odlego, e
koszty chodnika mog by wysokie.
Propozycja jest taka, aby wykona
taki chodnik etapowo. 1-szy etap,
powiedzmy do ulicy Akacjowej,
w nastpnych latach dalej, a do samego cmentarza.
Taka inwestycja to nie tylko sprawa osiedla nr 1, suy ona bdzie
wszystkim mieszkacom Olsztynka.
I na koniec sprawa placw zabaw
dla dzieci. Nie twierdz, e kady
plac naley doinwestowa, ale
jeden, czy dwa powinny by z pewnoci lepiej i bezpieczniej zagospodarowane. Na przykad plac przy
ul. Akacjowej oraz plac przy
ul. Winiowej lub Jagodowej. Wydaje si, e nie s to zbyt wygrowane
nadzieje, czy oczekiwania, ktre
w sposb znaczny poprawiyby
funkcjonowanie najmniejszych
wsplnot lokalnej spoecznoci.
Przewodniczcy Rady Osiedla nr1
Zygmunt Puszczewicz

spoeczny i ochron bezpieczestwa obywateli


w trakcie prowadzonej dziaalnoci, o zwrcenie szczeglnej uwagi na poktn sprzeda
alkoholu. Apeluj o podjcie dziaa niedopuszczajcych do takich praktyk oraz o niezwoczne informowanie Suby Celnej
o wystpieniu kadego takiego przypadku, za
porednictwem czynnego ca dob bezpatnego telefonu interwencyjnego Suby Celnej
(numer telefonu 800 060 000) lub poczty elektronicznej powiadom-clo@mofnet.gov.pl lub
waciwego miejscowo organu Suby Celnej
(naczelnika urzdu celnego lub dyrektora izby
celnej).
Jednoczenie informuj, e w przypadku
ujawnienia oferowania/nabywania nielegalnego
alkoholu na terenie targowisk i bazarw, osoba
zarzdzajca takim obiektem ponosi odpowiedzialno za wspudzia, nie tylko w takim
przestpstwie, ale rwnie w przestpstwach
przeciwko yciu i zdrowiu sankcjonowanych
w Kodeksie Karnym.
Szef Suby Celnej
nadinspektor Jacek Kapica

Telefony kontaktowe:
Izba Celna w Olsztynie - tel. 508238299
Urzd Celny w Olsztynie - tel. 0-89 5387465,
0-89 5387473

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

DLACZEGO TAK MUSI BY


Artykuy, ktre umieszczam na amach ALBO czsto powoduj oburzenie i agresj tych, o ktrych
pisz, twierdzcych (wulgaryzmw z jakimi si spotykam nie cytuj), e bez powodu krytycznie si do nich
odnosz i czepiam nie swoich spraw. Ot krytycznie oceniaj istniejcy na terenie miasta baagan przede
wszystkim gocie, ludzie z zewntrz, turyci. Tak jak kady obraz ma swoje to, bdce jego wan czci
i tworzce z reszt obrazu nierozczn cao i wpywajce na warto dziea, tak te, jeeli w pejzau miasta wida otwarte mietniki, poprzewracane kontenery, to wszystkie pozytywne akcenty pejzau s nieomal
niedostrzegalne.
Po prostu, w oczach obserwatora
s one zdominowane przez odraajce baaganem to. Od kilku lat
odnosz si w swoich artykuach
krytycznie pod adresem Zakadu
Oczyszczania Miasta w Olsztynku,
pisz szczeglnie o faktach zagroenia, jeli nie ycia to na pewno bezpieczestwa i zdrowia mieszkacw. Na aden z moich artykuw
tene zakad nie postawi mi zarzutu
kamstwa, czy mijania si z prawd,
moe dlatego, e artykuy s udokumentowane zdjciami. Jednak nic
si nie robi eby wyeliminowa
zagroenia, wiadczy o tym choby
wskazane przeze mnie miejsce,
gdzie przecie doszo do gronego
w skutkach wypadku to ulica
Mrongowiusza, tam wanie przewrcia si mieszkanka Olsztynka
pani Janina C., leczca powstae
wtedy urazy do dnia dzisiejszego.
W tym samym nieomale czasie
w sierpniu br., na ulicy Grunwaldz-

kiej, naprzeciwko cmentarza, po


stronie mieszczcej si tam Stacji
Diagnostycznej, mieszkaniec Olsztynka pan Robert T., idc chodnikiem, nie przewidzia puapki w postaci zapaci przy studzience. Dozna
urazu nogi rozerwa torebk stawow i skrci staw skokowy, bolesny
to uraz wymagajcy dugotrwaego
leczenia, nie wykluczajcy dalszych
powika. Dramat tym wikszy, e
poszkodowany w tym czasie przygotowywa si do testw sprawnociowych przed komisja wojskow
w Elblgu, rekrutujc przyszych
onierzy zawodowych. Mia szans
dosta prac suc w polskiej armii,
nie chcia zostawi ony i trzyletniej
creczki i wyjecha w poszukiwaniu
pracy za granic. Gdyby go napado
dwch zbirw, to by na pewno sobie
z nimi poradzi, lecz niedbao
i bezduszne bagatelizowanie przez
Zakad Komunalny stanu chodnikw
w Olsztynku jest groniejsze (zob

Fachowo ukadana granitowa kostka przy olsztyneckim zamku

zdj.). Najwiksz udrk poszkodowanych jest kontakt z ubezpieczycielem, firm INTERISC, z ktr
urzd miejski zawar umow ubezpieczeniow. Wprawdzie stron dla
poszkodowanych jest urzd miejski,
jeli jednak kontaktuj si oni z usugodawc, jakim jest ubezpieczyciel,
to nie tylko oczekuj pozytywnego
zaatwienia roszczenia, ale te
grzecznego traktowania. Niestety,
ubezpieczyciel odnosi si do poszkodowanych arogancko, eby nie
powiedzie ordynarnie. Poszkodowanym chodzi o informacj co do
terminu zaatwienia ich roszczenia,
a zostaj potraktowani jak osoby
chcce wyudzi nienalene odszkodowanie. A przecie ich wiarygodno potwierdza sam fakt zaistnienia wypadku, bl i cierpienie, dlatego firma ubezpieczeniowa jest zobowizana do cierpliwego, wyrozumiaego i wiarygodnego udzielenia
wszelkich informacji. Na pewno
Urzd Miasta i Gminy w Olsztynku
nie jest zainteresowany i nie yczy
sobie, by w jego imieniu firma ubezpieczeniowa tak niegodnie i uwaczajco traktowaa poszkodowanych.
Opisaem w sierpniowym numerze ALBO stan zdewastowanych
supw owietleniowych, pozbawionej zabezpiecze wnki bezpiecznikowej i wizki przewodw elektrycznych pozostajcych w zasigu
dziecicej rki, w artykule zostao
take zamieszczone zdjcie takiego
wanie supa. Jednak wida opisywane fakty, chocia dokumentowane
zdjciami, s jak listy pisane na
Berdyczw, s bagatelizowane, by
moe po to, eby zniechci autora

Z wizyt na Ukrainie
W
dniach
02-07
padziernika 2012r. Zarzd
Stowarzyszenia Centrum
Integracji i Wsppracy
Transgranicznej w Olsztynie w skadzie przewodniczcy - Krzysztof Stawicki
i sekretarz - Jerzy Mizury,
zorganizowa wizyt partnersk na Ukrainie w ytomierzu. Wizyta ta miaa na
celu nawizanie nowych
kontaktw do dalszej

wsppracy w roku 2013.


W wizycie bray udzia
Jadwiga Lipska - kierownik
Warsztatw
Terapii
Zajciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osb Niepenosprawnych i Ich
Rodzin w Olsztynku
i Elbieta Kasznia - kierownik Biblioteki Publicznej
w Rozogach - reprezentujce stron polsk, jako
partnerzy Stowarzysze-

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

nia Centrum Integracji


i Wsppracy Transgranicznej w Olsztynie.
03.10.2012r. odbyy si
spotkania z przedstawicielami Ukraiskiego Towarzystwa Guchych w ytomierzu i Liceum Oglnoksztaccego o profilu pedagogicznym. Strona polska
zaoferowaa pomoc w tworzeniu biblioteki multimedialnej oraz przekazaa ksi-

Ul. Grunwaldzka
do ich publikowania. Zakad Gospodarki Komunalnej to ewenement
o wasnym statusie, enklawa pastwa w pastwie. eby opisa caoksztat braku dobrej woli Zakadu
Gospodarki Komunalnej ALBO
musiaoby by wydane w wersji
ksikowej lub by dziennikiem.
Do kategorii dobrych wiadomoci
naley widok brukarza samotnie, bez
pomocnika, ukadajcego chodnik
przy zamku (zob zdj.) Brukarz ten to
objawienie z dawno zapomnianej
bajki, granitow kostk brukowa
chodnik zgodnie ze star sztuk brukowania w dese. W ten wzr pooona kostka daje pewno uytkowania drogi ulicy dziesitki lat,
wedug tej technologii 80 90 lat
temu byy uoone ulice Olsztynka
i trwaj do dzisiaj. Warto by zainteresowa si tym, by moe ostatnim
Mohikaninem, i namwi go do
wsppracy w rewitalizacji take
innych chodnikw i ulic w Olsztynku. W ramach usuwania biecych
usterek doprowadziby do bezpiecznego i bezwypadkowego uytkowania chodnikw. Podejrzewam, e
miasto zrobioby dobry interes namawiajc tego dobrego fachowca na
zaoenia wasnej dziaalnoci
gospodarczej, ktry w ramach
maych zlece mgby zrobi wielk
robot, jednoczenie bdc alternatyw dla kosztownych przetargowych inwestycji.

ki. W Berdyczowie nawizano wspprac z wadzami miasta, pensjonatem


geriatrycznym oraz Radiem
Berdyczew.
Podczas wizyt w Pugaczowskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Montessori", sierocicu oraz
w szkole z internatem dla
dzieci z niesprawnoci
intelektualn w Korostyniu
(4.10.2012r) ustalono zorganizowanie konferencji na
temat rehabilitacji osb niepenosprawnych i pokaz
sprztu rehabilitacyjnego na

Kazimierz Czester

terenie Polski oraz wymian


pracownikw. Przekazalimy rwnie polskie ksiki Polonii ytomierskiej.
Nasza delegacja zostaa
zaproszona te na 10 Festiwal Twrczoci Osb Niepenosprawnych Obwodu
ytomierskiego TCZA
2012, z udziaem wadz
miasta (5.10.2012r.). W Festiwalu udzia wziy organizacje i szkoy dziaajce
na rzecz osb niepenosprawnych.
WTZ Olsztynek
Strona 11

Jaki ko jest, kady widzi...

Dajmy szans kulturze !


Dom Kultury to pojcie, ktre powinno kojarzy si z czym miym i przyjemnym. I tak
jest, jeli chodzi o atmosfer jaka w nim panuje. Nie brakuje tam ciepa podobnego do tego
jakie daje bezpieczny dom rodzinny, ale przede wszystkim wyczuwa si atmosfer empatii
i zrozumienia dla drugiego czowieka. Obojtnie, czy jest to modzie, ktra licznie i chtnie
przychodzi na zajcia, ale rwnie doroli maj podobne odczucia. Nie inaczej jest z Redakcj
Albo, ktra co miesic gromadzi si w pokoju instruktorw (z powodu braku pomieszcze mieci si tam rwnie kostiumernia, ksero, gabinet dyrektora i niekiedy sala prb!) na pierwszym
pitrze budynku przy ulicy Chopina. Zawsze spotyka si tam z przyjazn atmosfer oraz
umiechem na twarzy wszystkich pracownikw Domu Kultury.
Ale mia i przyjazna atmosfera, ktra idzie
w parze z bogat ofert do wszystkich mieszkacw to jedno, a fatalne warunki pracy to drugie. Mona odnie wraenie, e budynek przy
ulicy Chopina przypomina wrak samochodu,
w ktry nie ma sensu inwestowa duych pienidzy, bo efekt tego bdzie zupenie niewidoczny Po prostu taka inwestycja w stary wrak
nie przynosi adnego efektu. Podobnie jest
z naszym domem kultury nie nadaje si on
zwyczajnie do remontu!!!
Obserwujemy wiele pozytywnych zmian
w Olsztynku, jak budowa drugiego Orlika,
powstanie Filii Szkoy Muzycznej, a ostatnio
bardzo dobra informacja o dofinansowaniu
budowy sztucznego lodowiska przy Szkole Podstawowej, take remont Zespou Szk na
zamku. Do tego dochodzi moliwa budowa
Portu Lotniczego w Wilkowie, remont hali targowej, a take remont Kocioa pw. Najwitszego Serca Pana Jezusa. A jeszcze dodajmy
- obwodnica Olsztynka; to s osignicia, dziki

Strona 12

ktrym Olsztynek staje si miastem znacznie


pikniejszym oraz wiadomym wyzwa i celw
na przyszo.
Jest jednak poza oczywistymi osigniciami
sfera kultury, ktra wydaje si pozostaa jakby
gboko na szarym kocu. Gdzie, jeli nie
w Miejskim Domu Kultury nastpuje edukacja
kulturalna mieszkacw miasta i gminy Olsztynek? W zajciach uczestnicz dzieci, ale take
doroli mieszkacy, ktrzy narzekaj na przejmujce zimno panujce tam w okresie zimowym. Stare, nieszczelne okna nie pozwalaj na
ogrzanie budynku, mimo duych jak na t
powierzchni (220 m2) wydanych kwot (rednio
6 tysicy z na miesic), ktre trzeba zapaci w
sezonie grzewczym (od padziernika do maja).
Pomieszczenia udaje si dogrza jedynie do kilkunastu stopni (w sali tanecznej, udaje si uzyska zaledwie 8C). Standardem jest dogrzewanie elektryczne kadego pomieszczenia, co generuje kolejne koszty. MDK nie moe zarabia na
wynajmowaniu sal, bo w takich warunkach nikt

nie chce prowadzi jakiejkolwiek dziaalnoci.


Redakcja Albo jest w najwyszym stopniu
zaniepokojona fatalnym stanem technicznym
budynku przy ulicy Chopina i dlatego zwracamy
si do wszystkich osb dobrej woli o wyraenie
swojej opinii na temat stanu obiektw kultury
w Olsztynku. Musimy pamita, e za kultur
odpowiedzialni s w rwnym stopniu radni miasta i gminy wraz z wadzami, ale take wszyscy
mieszkacy. Nikt nie zdejmie z nas tej odpowiedzialnoci.
Wydaje si, e Olsztynek potrzebuje obiektu
kulturalnego na miar swoich potrzeb i aspiracji.
Dlaczego nie mielibymy jako miasto skorzysta
z programw unijnych, ktre pomogyby takiej
instytucji jak Dom Kultury w budowie nowoczesnej bazy i infrastruktury? Skorzystamy na tym
wszyscy inwestycja w kultur, to zysk nie do
przecenienia dla caego miasta i gminy. Mwi
si o tym, e Miejski Dom Kultury ma przej
niebawem koordynacj dziaalnoci wietlic
z caej gminy. Czy ma robi to z budynku, ktry
nie spenia podstawowych standardw? Lata
oczywistego niedoinwestowania kultury, ktre
trway w Olsztynku przez wiele poprzednich lat
to ju przeszo. Dajmy szans Kulturze!
Mamy sygnay od wielu mieszkacw, ktrzy
podobnie jak Redakcja Albo dostrzegaj ten problem. Jeli Ratusz miasta z jego centrum, porwnamy do jednego z puc to tym drugim bdzie
z pewnoci Miejski Dom Kultury, ktry dostarcza duchowego tlenu wszystkim bez wyjtku,
ktrzy s spragnieni prawdziwego obcowania
z rnymi formami dziaalnoci kulturalnej.
Zesp Redakcyjny ALBO

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Wpleceni w histori

Ze lska na Mazury (cz I)


Moja historia zaczyna si podczas II wojny wiatowej, wic trudno mwi o szczliwym dziecistwie. Dramatycznych chwil byo wiele, a jedna
z trudniejszych to wyjazd caej rodziny na Ziemie
Odzyskane w 1956 roku. Decyzja o wyjedzie bya
niezwykle trudna, szczeglnie dla mamy. Rodzice
zawsze mieszkali w duym miecie, a tu w perspektywie miecina Olsztynek. Z niejasnoci jutra
wyruszylimy z Gliwic w nieznane, a by to czas
gdy wiosna na ziemi szalaa od bzu. Nie dziwi
wic zachwyt mazursk przyrod, ale zaraz pniej
poznalimy tward rzeczywisto. By to czas, gdy
w rnych dziedzinach brakowao fachowcw.
Ojciec, inynier maszyn grniczych po studiach na
politechnice Gliwickiej, zgodzi si na tzw. pionierski wyjazd na Ziemie Odzyskane. Przekwalifikowa
si na specjalist maszyn, ale rolniczych. Rodzice
otrzymali subowy domek przy ulicy Ksiycowej
6. Krajobraz wok, obok szeregu bliniaczo podobnych poniemieckich domkw, to byy ki i pola.
Dla nas, dzieci, dwch sistr i dwch braci, by to
na pocztku szok. Bylimy zdezorientowani i przygnbieni. Wszak zostawilimy Gliwice, due miasto
z rozlicznymi udogodnieniami i moliwociami rozwoju. Tutaj ogldalimy dziwnie pust, zrujnowan
miejscowo, waciwie wiksz wie. W miejscu,
gdzie obecnie mieci si Salon Wystawowy MBL,
byy ruiny, wszdzie gruzy. Dalej mae sklepiki
spoywcze i budki z ubraniami. Pamitam bar
restauracj (pniejsza Taibo), gdzie za szkem
w gablocie leaa buka z serem nie pierwszej wieoci i saatka jarzynowa.

Rodzina Pani Jutty w centrum Olsztynka


Ojciec natychmiast po przyjedzie rozpocz
prac w Pastwowym Orodku Maszyn w Olsztynku, gdzie z czasem zosta dyrektorem, my za
dzieci, kadego dnia coraz lepiej poznawalimy
Olsztynek. Okazao si, e jest wiele ciekawych
miejsc do zwiedzenia, np. gruzy Tannenbergu, ruiny
wok ratusza, gdzie szukalimy skarbw. Odkrylimy z rodzin pikne jeziora i lasy. Ojciec sta si
zapalonym wdkarzem.
Po wakacjach poszlimy do szkoy. Ja, dziewczynka ju czternastoletnia, rozpoczam nauk

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

w sidmej klasie, ostatniej w szkole podstawowej.


Nauka nigdy nie sprawiaa mi problemw, chocia
warunki w szkole jake inne byy od dzisiejszych.
Przede wszystkim przeadowane klasy, do czterdziestu uczniw, nierzadko w rnym wieku.
Z pomocy naukowych zapamitaam tablic
i dug linijk, ktr nauczyciel, nawet za drobne
przewinienie, mia prawo uderzy kilkakrotnie
w otwart do ucznia. Nikomu do gowy nie przyszo poskarenie si komukolwiek czy przypominanie praw ucznia, gdy takowych waciwie nie byo.
Ucze mia przede wszystkim przerne obowizki.
Jednak atmosfera w szkole bya wspaniaa, pewnie
dziki oddanym nauczycielom i oglnej yczliwoci
wrd uczniw. Nawizane przyjanie i sympatie
przetrway wiele lat.
Gdy ukoczyam szko podstawow, rodzice
zdecydowali, e jako najstarsza pojad do babci do
Gliwic, ktra zostaa sama. Zamieszkaymy razem,
a ja rozpoczam nauk w liceum. Po dwch latach
jednak podjymy decyzj o powrocie do Olsztynka, gdzie ja miaam ukoczy szko redni, a babcia zamieszka razem z nami. W kocu rodzina bya
razem.
W liceum kadego ucznia obowizywaa bluza
z emblematem szkoy (tarcz), zarwno podczas
lekcji, jak i po zajciach. Modziey absolutnie
zabroniony by udzia w zabawach i pnych seansach filmowych. Wytypowani rodzice popoudniami
chodzili po miecie, obserwujc ewentualne niewaciwe zachowania uczniw szkoy. Miao to suy wikszemu zdyscyplinowaniu modziey.
W tamtym czasie pojawiy si w domach i wietlicach pierwsze czarno-biae telewizory. Czas emisji by ograniczony, a korzysta mona byo tylko
z dwch programw. Atrakcj dla dzieci byy bajki
na dobranoc. Do tej pory bajki ogldalimy raz
w tygodniu, w niedziel, na tzw. porankach w kinie.
Operator osobicie, na wzku rcznym, przywozi
tamy ze stacji kolejowej (dokd trafiay z Olsztyna), wywietla bajki, a nastpnie t sam drog
tamy oddawa. Wszystkie te czynnoci tworzyy
aur czego niezwykego, a my dzieci, tak fascynujcych zdarze bylimy wiadkami. Pojawienie
si kina w domu rozpoczo zupenie now epok
w wiadomoci spoecznej, ale take stao si przyczynkiem powstania przesympatycznej tradycji.
Ot rodzina, ktra kupia telewizor (a byy to jednostki) zapraszaa do swojego domu ssiadw na
wsplne ogldanie. Dzieci siaday na pododze
i z niezwyk intensywnoci przeyway przygody
konika Garbuska, serial Ko, ktry mwi, itd.
Doroli zacieniali wizi ssiedzkie i atmosfera stawaa si bardzo przyjazna. W naszej okolicy pierwsi
mielimy telewizor, a wic na brak goci nie moglimy narzeka.
Oprcz mieszka prywatnych telewizory miay
niektrye zakady pracy, ale najbardziej popularny
by tzw. Kolejarz (obecnie budynek MDK).
W tym klubie-wietlicy odbyway si te potacwki przy muzyce z pyt. Podczas waniejszych uroczystoci graa kapela i piknie si bawiono. Czasem tylko poleciaa jaka sztacheta, wyrwana przez
zazdrosnego ma, czy chopaka.
W latach 50/60 potacwki urzdzano te na
przyzamczu, gdzie na ziemi ukadano podog
z desek, a wczony cignik owietla scen. Bardzo
podobay mi si wystpy pastwa Iwanowskich.
Grali na gitarze, baaajce i piknie piewali rzewne
rosyjskie romanse. Bawili si wszyscy razem od
tzw. wadzy do robotnika, modzie ze starszymi.
Dzieci za miay prawo sta z boku i przyglda si,
oczywicie jeli nie byo zbyt pno.

Pani Jutta na aweczce przed sklepem rybnym


(skrzyowanie ulic Warszawskiej i wierczewskiego)
Jak ju wspomniaam, w tamtych latach centrum
Olsztynka leao w gruzach, straszyy popalone
domy pamitka po armii radzieckiej. W 1959 roku
dua firma budowlana OPBM z Olsztyna przyjechaa z cikim sprztem budowlanym, aby rozpocz
odbudowywanie centrum. Skompletowano zaog,
postawiono zaplecze socjalne barak, ktry stoi do
dzisiaj jako budynek socjalny przy ulicy Skadowej.
Olbrzymie koparki zaczy prac, odsaniajc to, co
zostawili dawni mieszkacy, uciekajc w popochu.
Byy wic weki z misem, owocami, skrzynie z porcelan, garnkami i wiele innych rzeczy codziennego
uytku, ktre jakim cudem nie ulegy zniszczeniu.
Praca przy odgruzowywaniu trwaa wiele miesicy
i gromadzia wielu gapiw mieszkacw Olsztynka i pobliskich miejscowoci. Wok rynku zaczy
rosn nowe domy. Miasto zyskao wiele mieszka, sklepw, restauracj Stylowa, ktra z czasem
zasyna w Polsce ze wspaniaych da rybnych
przyrzdzanych przez pastwa Papierzyskich.
Wybudowano te Dom Ksiki, gdzie dzisiaj jest
restauracja Stara Ksigarnia.
Kierownikiem wspomnianych prac budowlanych
by Kordian Sroga, za ktrego pniej wyszam
za m. Zamieszkalimy w jednym z mieszka
w tzw. wieowcu jedynym czteropitrowym bloku
w Olsztynku. Moje ycie zaczo si zmienia.
Kiedy myl o etapie przed zampjciem,
pamitam przede wszystkim ludzi pochodzcych
z rnych stron wiata. Naszymi ssiadami w domu
przy ulicy Ksiycowej byli ludzie z Biaorusi,
Ukrainy, Syberii, Mawy, ale te tutejsi Mazurzy
i Warmiacy. Okazuje si, e ludzie, bez wzgldu na
pochodzenie, s tacy sami, maj takie same potrzeby
i marzenia. Wzajemne ssiedztwo z czasem przerodzio si w siln wi, ktra moga tylko jednoczy,
a nie dzieli. Spotykalimy si z okazji imienin, urodzin, wit. Do ssiada chodzio si ca rodzin
rodzice z dziemi. Poznawalimy inne zwyczaje,
potrawy, smaki. Na przykad ludzie ze Wschodu
byli bardzo gocinni na stole stawiali od razu
wszystko, co byo przygotowane do jedzenia. Dla
nas byo to niezwyke dowiadczenie. Oglnie
ludzie wtedy byli bardzo gocinni, radoni, bez
agresji, a przede wszystkim bardzo szczliwi, e
skoczya si wojna.
Na podstawie wywiadu z Jutt Sroga
opracowaa Henryka ebrowska

Strona 13

Podre ksztac
Do bardzo ciekawych, udanych i ksztaccych naley zaliczy wyjazdy zagraniczne, ktre
zostay zorganizowane dla uczniw i nauczycieli Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Olsztynku.
Pierwsza wycieczka bya na Litw w dniach
19-21 wrzenia br. Pojechali na ni uczniowie
klas drugich i trzecich. Gwnym celem wyjazdu byo spotkanie si modziey gimnazjalnej
z Olsztynka z rwienikami ze szkoy z Wilna,
biorcymi udzia w projekcie z jzyka niemieckiego e-Twinning, a take odwiedzenie szkoy
partnerskiej w Mejszagole. Gimnazjalici
uczestniczyli w dziaaniach integracyjnych,
m.in. wsplnie piewali piosenki, taczyli, gotowali potrawy litewskie i ogldali prezentacje
multimedialne. Na Litwie modzie zobaczya
rwnie pikne zabytki: w Trokach - Zamek,
Stare Miasto, Ostr Bram, Ratusz, w Wilnie
wiele kociow oraz Uniwersytet im. Stefana
Batorego. Ostatniego dnia wycieczki uczniowie
odwiedzili szko partnersk w Mejszagole.
Kolejny zagraniczny wyjazd (21-23 wrzenia
br.) to wycieczka do Zamocia i Lwowa. Udali
si na ni nauczyciele (rwnie emeryci), pracownicy administracji i obsugi Gimnazjum. Ni
ma jak Lww to haso wycieczki, a program
wyjazdu by bardzo bogaty. We Lwowie obejmowa zwiedzanie Cmentarza yczakowskiego
i Cmentarza Obrocw Lwowa (Orlt Lwowskich), obejrzenie panoramy miasta z Kopca
Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku, spacer po
Starym Miecie, zwiedzanie kocioa dominikanw, budynku Ratusza, kamieniczek w Rynku,
kaplicy Boimw oraz katedry aciskiej. Wdrowanie Waami Hetmaskimi oraz zabytkowymi

uliczkami Lwowa - ogldanie katedry ormiaskiej,


a take przejazd do Muzeum Lwowskiego Browaru
i jego zwiedzanie (z moliwoci degustacji piwa)
koczyo pobyt na Ukrainie. W Zamociu uczestnicy
wycieczki zobaczyli zabytki, szczeglnie Starego Miasta, nazywanego Per Renesansu, potem wyjechali do
Chema, do zabytkowej kopalni kredy. Wycieczka ta
bya doskona lekcj historii.
Modzie gimnazjalna miaa take okazj spotka

si ze swoimi koleankami i kolegami z Liceum nr 18


w Kaliningradzie, ktrzy przyjechali 22 wrzenia br.
do Orodka Wypoczynkowego w Perkozie. Modzi
Rosjanie zaprezentowali Polakom swoje umiejtnoci
taneczne oraz wzili udzia w grze terenowej. Modzie doskonale si bawia i nawizaa wiele przyjani. By moe za rok uczniowie naszego gimnazjum
pojad z rewizyt do Kaliningradu.
Od kilku lat uczniowie korzystaj z wyjazdw
organizowanych za granic, m.in. do Niemiec, Czech,
na Litw. Gimnazjum take goci przyjedajc do
nas modzie z zaprzyjanionych szk. Korzyci
z takich wyjazdw s oczywiste. Dziki nim gimnazjalici poznaj kultur, obyczaje i zwyczaje oraz
jzyk ssiadw, nawizuj nowe znajomoci i trwae
przyjanie, a wspomnienia z takich wycieczek s na
cae ycie.
Danuta Salamon

Cmentarz Orlt we Lwowie

Szpital w Ameryce bdzie si rozbudowywa


by pomaga dzieciom z maych miast i wsi
Wojewdzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce oraz Dziecice Ortopedyczne Sanatorium Pioniersk z Obwodu Kaliningradzkiego
rozpoczy realizacj kolejnego partnerskiego projektu finansowanego ze
rodkw UE.
Celem projektu jest przeprowadzenie przesiewowych bada diagnostycznych wrd uczniw z maych miast
i wsi wojewdztwa warmisko-mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego oraz zapewnienie im specjalistycznej pomocy medycznej.
Pod koniec wrzenia przedstawiciele Szpitala w Ameryce i Sanatorium
w Pioniersku spotkali si, aby ustali
szczegy realizacji projektu pn. Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia krgosupa u dzieci
z maych miast i wsi.
Projekt zosta dofinansowany ze
rodkw Unii Europejskiej w ramach
Programu Wsppracy Transgranicznej
Litwa Polska Rosja 2007 -2013.
Warto cakowita projektu wynosi
ponad 3,1 mln EURO, z czego 2,9 mln
euro to dotacja UE. Warto inwestycji
w Szpitalu w Ameryce to 2 023 300,55
euro,
kwota
dofinansowania
1 821 651,43 euro.
Realizacja projektu przewidziana
jest na dwa lata, a jego zakoczenie

Strona 14

planowane jest na wrzesie 2014 r.


Projekt zakada przeprowadzenie
przesiewowych bada diagnostycznych przez midzynarodowe zespoy
medyczne przy uyciu nowoczesnego
sprztu na grupie 8500 dzieci w wieku
szkolonym w obwodzie kaliningradzkim i wojewdztwie warmiskomazurskim, majcych na celu okrelenie zaburze wad postawy i skolioz,
a take innych schorze narzdu ruchu
wrd dzieci. Dzieci wymagajce
rehabilitacji zostan skierowane na
leczenie do rodzimych placwek.
Dzieci z regionu warmisko-mazurskiego do Szpitala w Ameryce, a dzieci z obwodu kaliningradzkiego do
sanatorium w Pioniersku.
Podstaw skutecznej diagnostyki i
profilaktyki jest odpowiednia baza diagnostyczno- lecznicza, dlatego jej rozwj w organizacjach partnerskich jest
jednym z gwnych celw projektu.
W ramach projektu w Szpitalu w Ameryce powstanie dwukondygnacyjny
obiekt, w ktrym zlokalizowany zostanie oddzia stacjonarny dla dzieci oraz
dzia fizjoterapii wyposaony w nowoczesny sprzt rehabilitacyjny i diagnostyczny. Szpital zyska ponad 1200 m2
bazy leczniczej dla pacjentw skierowanych na leczenie wad postawy
i bocznego skrzywienia krgosupa.

Obiekt zostanie wyposaony w specjalistyczny sprzt sucy do rehabilitacji schorze narzdu ruchu, wykorzystywany w hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Kluczowym elementem bdzie zaadoptowanie do
lokalnych warunkw w Polsce i w Rosji oraz wdroenie nowoczesnych
metod leczenia zaburze postawy
i skolioz. Projekt zakada rwnie podniesienie kwalifikacji zawodowych
personelu medycznego, organizacj
warsztatw szkoleniowych i konferencji midzynarodowych, wymian
dowiadcze z czoowymi wiatowymi
placwkami rehabilitacyjnymi. Ponad-

to, w ramach projektu zostan wydane


publikacje na temat najnowszych osigni naukowych z zakresu diagnozowania, zapobiegania i leczenia zaburze postawy oraz skolioz.
To ju szsty partnerski projekt
Szpitala w Ameryce oraz sanatorium
w Pioniersku, ktre od kilku lat cile
wsppracuj. Poprzednie zakoczyy
si sukcesem: Stworzenie Midzynarodowego Centrum Rehabilitacyjnego
dla dzieci w wieku 7-14 lat o ograniczonych moliwociach, Rozwj
kadry zarzdzajcej w szpitalach
Obwodu Kalinigradzkiego i Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego,
Wspczesne metody kinezyterapii,
Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu rehabilitacji pomidzy orodkami z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, Zarzdzanie jakoci w subie zdrowia.

Od lewej: Ekaterina Gurinowicz koordynator projektu, Krystyna Klucewicz


menader projektu, Roman Lewandowski dyrektor Szpitala w Ameryce, Aleksander Strelnikow Uczestnik projektu Sanatorium w Pioniersku, Aleksander Jefimov
dyrektor Sanatorium w Pioniersku, Inessa Jefimov obserwator, Anna Dembiska ekspert medyczny

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Otrzsiny po rycersku
28 wrzenia 2012 roku w Zespole Szk w Olsztynku miao miejsce przyjcie w szeregi spoecznoci
szkolnej uczniw klas I: technikum hotelarsko gastronomicznego, technikum ywienia i usug gastronomicznych i uczniw zasadniczej szkoy zawodowej.
Impreza ta, zwana popularnie "otrzsinami", przebiegaa w tym roku pod hasem "Otrzsiny po rycersku". Zostaa ona przygotowana przez uczniw klasy
II LO i II TH. Nad caoci czuway wychowawczynie klas II- pani Teresa Rokicka i pani Dorota Dworczak, przy ogromnej pomocy pani Elbiety Staniszewskiej Grki. Celem imprezy byo pielgnowanie
szkolnej tradycji, zapocztkowanej przed laty, jak
rwnie integracja uczniw klas I i wprowadzenie ich
w ycie szkoy. Chcielimy, aby otrzsiny nie kojarzyy si z lkiem, ale eby byy zabaw i przyjemnoci. Gwnymi bohaterami imprezy byli tegoroczni
uczniowie klas I, jak rwnie zaproszeni gocie
z Bractwa Rycerskiego Konwentu w. Piotra w Olsztynku. Ogromn atrakcj by pokaz walk rycerskich.

19 IX Szkoa Podstawowa
w Elgnwku. Pobili si tutaj dwaj
uczniowie ukasz D. i Jarosaw S.
(obydwaj z Elgnwka), ale to ten
pierwszy okaza si modocianym
agresorem i stanie przed sdem dla
nieletnich.
19 IX OW Kormoran. Skradziono tu elektryczny kabel budowlany o nieustalonej jeszcze wartoci,
wasno Budowlanki ze Szczytna.
19-21 IX Gsiorowo. Pi tarczow /tzw. krajzeg/ i 10 kg miedzianego kabla o cznej wartoci
300 z skradziono Barbarze B.
22 IX Ul. wierczewskiego.
Zniszczenie samochodu Opel Astra
2 wybite szyby boczne i porysowany lakier, straty w wysokoci 2 tys.
z ponis Jarosaw R.
6-24 IX Kolonia Waplewo.
Znikno tu 18 szt. metalowych
rusztowa warszawskich o wartoci
900 z, wasno Sawomira D.
21-25 IX Ul. Pionierw. Kradzie na czasie! Zgin metalowy
pug do odnieania o wartoci 1000
z, wasno SHP Olsztynek.
26-27 IX Ul. Towarowa. Wamania do samochodw ciarowych
DAF i Mercedes i kradzie oleju
napdowego /cznie 500 l o wartoci ok. 3 tys. zotych/ firmy
MADAX Olsztynek.
1-2 X Ul. Chopina. Spon
samochd VW Golf - wasno
Dariusza R. Przyczyny zapalenia
badaj biegli straacy.

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Uczniowie mieli moliwo zmierzy si w kilku


konkurencjach przygotowanych przez rycerzy. Stroje
rycerzy i dam dworu przeniosy nas w atmosfer
historii. Widowiskowe byy walki rycerzy, tzw.
jaskka z mieczem i przecinanie mieczem kapusty.
Chopcy z klas pierwszych piknie odtaczyli "Jezioro abdzie". Duym zainteresowaniem cieszy si
taniec redniowieczny, do piknego, taczcego korowodu wczya si pani dyrektor i nauczyciele.
Na zakoczenie "Otrzsin po rycersku" pani
dyrektor Ewa Orowska dokonaa uroczystego pasowania uczniw i wychowawcw klas I. Pasowanie
odbyo si rwnie po rycersku - uczniowie przyklkali, a pani dyrektor pasowaa ich przy pomocy
miecza. Wszyscy si wietnie bawili. Oby tak dalej!!!

2 X Ul. Zamkowa. Radio, zegarek i 3 wdki o wartoci 1350 z to


up zodzieja(i), ktry(rzy) wama(li) si do mieszkania Jerzego K.
4 X Stacja Paliw Orlen.
Zatankowa 42l benzyny i odjecha
bez zapaty. Tacy kierowcy zdarzaj
si nader czsto, pono niektrzy
potrafi autentycznie zapomnie.
3-4 X Ul. Kolejowa. Zniszczenie samochodu Seat Ibiza (porysowanie lakieru). Pecha tym razem
miaa Urszula K.
3/4 X Ul. Soneczna. Doszo tu
do powanego zniszczenia samochodu Mitsubishi L 2000. Pojazd Piotra
B. by uderzany jakim cikim,
metalowym przedmiotem we
wszystkie niemal elementy karoserii.
5 X Sudwa. Znikn kolejny,
pozostawiony na posesji, rower
gral o wartoci 400 z, wasno
Piotra J.
6 X Teren leny k/Lichtajn.
Zdarzenie o bardzo kryminalnym
charakterze. Na idc przez las do
sklepu starsz kobiet napadli dwaj
mczyni dorosy Radosaw R.
i pomagajcy mu nieletni ukasz
S. Obezwadnili poszkodowan
i zabrali jej 3 tys. zotych. Dugo nie
cieszyli si zdobycz pienidze
zostay odzyskane a sprawcy trafi
przed waciwe dla siebie sdy.
4-8 X Sudwa. Powane straty
ponis Arkadiusz K., ktremu skradziono sprark przemysow
4-cylindrow o wartoci 15 tys. zotych.
8 X Ul. Zielona. Wamanie do
samochodu VW Golf i kradzie
gonikw, CB radia i innych przedmiotw o cznej wartoci 800 z.
Straty ponis ukasz O.
9 X Ul. Zielona. Z terenu SHP
Olsztynek skradziono jej wasno
piec do spalania odpadw papierowych o wartoci 600 z.
10 X Witulty. 2 pozostawione
na posesji Dariusza C. skadaki

o wartoci 400 z zmieniy waciciela.


11 X Krlikowo. Wamanie
noc do domu. Sprawcy dziaali
dyskretnie - z pomieszcze na parterze wynieli pienidze i kluczyki
od samochodu Audi A4, ktrym
odjechali, podczas gdy waciciel
Mariusz W. i pozostali domownicy
spali na pitrze.
30 IX 14 X Nowa Wie
Ostrdzka. Bardzo zawiedzeni
musieli by zodzieje, ktrzy wamali si do domku letniskowego
Krzysztofa R. Niestety, nie byo
nic do zabrania.
17 X Waplewo. Kolejny w tej
miejscowoci przypadek poaru.
Tym razem spono pomieszczenie
gospodarcze Andrzeja ., z rowerami, deskami i drewnem opaowym
o cznej wartoci 3 tys. zotych.
Budowa obwodnicy Olsztynka
ju zakoczona, trasa OlsztynekNidzica zostanie oddana lada
dzie, a tu kradziey na terenie
budowy a 9 przypadkw. 21-24
IX w Witramowie z maszyny drogowej kable hydrauliczne, motki,
spryskiwacz rczny i inne przedmioty o wartoci 2 tys. z (wasno
firmy EXTRUDAKERB Gdask),
25-26 IX w Pawowie 2 koparki aluminiowe i skrzynka z narzdziami

o wartoci 1000 z (w. Grzegorza


G.), 29 IX 1 X Kopalnia Surowcw Mineralnych w Waplewie akumulator, kolanka stalowe i w
wysokocinieniowy za 1400 z (w.
Kopalni Surowcw w Madytach),
5-8 X w Witramowie 20 l ON
o wartoci 120 z z koparki TWN
Kiepino, 11-12 X 15 l ON (70 z) ze
spychacza firmy AGO z Kocierzyny, 3-4 X w Pawowie 200 l ON
o wartoci 1200 z z koparki ABAXu z odzi, 4/5 X w Ameryce 200 l
ON ze zbiornika stacjonarnego i 100
l ze stojcej obok koparki na czn
kwot 2300 z (w. Energopolu
Szczecin), 13-15 X w Sudwie 130 l
ON o wartoci 750 z z koparki
AGO Kocierzyna (tutaj zodziejem
okaza si pracownik, ktry ukrad
paliwo, a nastpnie, pomysowo,
zgosi policji wamanie) i 13-15 X
w Krlikowie 2 palety aurowych
pyt betonowych o wartoci 500 z
(w. Eurobetu Gdask).
W omawianym okresie policja
zatrzymaa te 3 osoby poszukiwane,
5 praw jazdy, 59 dowodw rejestracyjnych, 3 nietrzewych kierowcw
i 4 takich rowerzystw oraz 8 osb
do wytrzewienia.
Opracowano na podstawie materiaw KP w Olsztynku.

Uwaga!
Jednym z odzyskanych
przez policj skradzionych przedmiotw jest
nawigacja firmy TOM
TOM. Poszkodowanego,
ktry rozpoznaje swoj
wasno prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Olsztynku, ul. Chopina 25, tel. 89 522-02-80.

Strona 15

DEZ INFORMACJE OLSZTYNECKIE


Casting na sobowtra burmistrza

d duszego czasu mieszkacy narzekaj, e wadze miasta s zbyt


niedostpne dla zwykych ludzi, a sam burmistrz nie ma czasu dla
wielu petentw. - Nawa pracy powoduje, e trudno jednoczenie by na
imprezie szkolnej, parafialnej i przyjmowa interesantw przyznaje
zastpca sekretarza miasta. - Dlatego postanowilimy wyj naprzeciw tym
oczekiwaniom i przynajmniej troch poprawi sytuacj. Poszukalimy
osoby, ktra bdzie podobna do naszego burmistrza i bdzie moga reprezentowa miasto, w czasie gdy sam szef urzdu bdzie zajty innymi sprawami urzdowymi.
Dziki temu, np. podczas gdy sobowtr bdzie uczestniczy w festynie,
prawdziwy burmistrz bdzie mg negocjowa z przedsibiorcami i przygotowywa decyzje urzdowe.
Sobowtr bdzie pracowa na pocztek na p etatu. Wiadomo ju, e do
ratusza zgosio si kilku chtnych do tej pracy. Wybr pad na Henryka
Zbyrta-Gsienic ze wsi Rozogi Mae na Podhalu, ktry wyglda niemal
jak brat bliniak burmistrza. - Pierwsze prby wypady bardzo zachcajco
i po drobnych zabiegach charakteryzatorskich orygina okaza si niemal nie
do odrnienia od imitacji przyznaje zastpca sekretarza. - Najwikszy
problem sprawia nam gralski akcent sobowtra. Dlatego przechodzi on
wanie dodatkowe szkolenie u logopedy.
Na razie, zamiast odzywa si publicznie kiwa, bd krci znaczco
gow. I okazuje si, e ta strategia si wietnie sprawdza: Rzadko zdarzao mi si rozmawia z tak konkretnym czowiekiem. Kiwa na tak| lub
nie, wic szybko doszlimy do porozumienia. Nie miaem pojcia, e
negocjowaem z sobowtrem. Byem przekonany, e mam do czynienia
z dowiadczonym samorzdowcem relacjonuje spotkanie Adam Badylarz,
biznesmen spod Warszawy, ktry mia okazj spotka si ze ZbyrtaGsienic.

Jednak i na to znalaz si sposb. Spdzielnia zaapelowaa do mieszkacw, by zgaszali, ktry z ich ssiadw posiada psa. Na tej podstawie zostanie ustalona lista osb, ktre bd musiay uici dodatkowe opaty. - I bardzo dobrze, Ja ju spisaam hodowcw z mojej klatki i zaniosam list do
sekretariatu spdzielni mwi Leokadia Ciamaga.

Latarki zamiast latarni

chwil oddania do uytku obwodnicy Olsztynka, na gmin spad


obowizek finansowania jej owietlania. Odbdzie si to, niestety,
kosztem miasta i okolicznych miejscowoci. - Ceny energii s bardzo wysokie. Nie sta nas na owietlanie ulic i obwodnicy jednoczenie. Dlatego
zmuszeni jestemy wyczy wikszo latarni ulicznych na terenie gminy
tumaczy Natalia Paluch, rzeczniczka burmistrza miasta. - Niestety prawo
jest bezwzgldne i obwodnica musi by owietlona, bo inaczej na gmin
zostayby naoone wysokie kary przez dyrekcj drg krajowych.
Na szczcie wadze pomylay o zwykych mieszkacach i dlatego ju
od listopada bdzie mona zgasza si do Ratusza po latarki, zapewniajce
komfort poruszania si po chodnikach i ulicach.

Dodatkowe opaty dla wacicieli psw

lsztynecka spdzielnia mieszkaniowa postanowia na dobre zaj


si problemem psich kup. W wyniku skarg lokatorw, administracja wprowadzia zmiany do regulaminu spdzielni. - Trudno czasami przej przez osiedle, eby nie wdepn w psi placek mwi Leopold Ostrzycki
Rozwydrzeni waciciele czworonogw nie tylko nie sprztaj po swoich
pupilach, ale nawet nie chce im si odej z psami nieco dalej od bloku. W
ten sposb naraani jestemy na dyskomfort i zagroenie epidemiologiczne.
Lokatorzy nie posiadajcy zwierzt ubolewaj take, e musz paci za
sprztanie odchodw cudzych zwierzt. - Dlatego od przyszego miesica
wprowadzamy dodatkowe opaty, naliczane od kadego trzymanego
w mieszkaniu psa wyjania prezes spdzielni.
Jest jednak may problem. Mao ktry z wacicieli zgosi, e ma zwierz. Niektrzy licz, e unikn podwyek.

Nie wszyscy s jednak zadowoleni z tego pomysu Latark to ma prawie kady. Ja si pytam kto kupi mi do niej baterie? - denerwuje si Alfons
Kumider.
Jednak dla osb, ktre nie chc wydawa pienidzy na baterie mamy
dobr wiadomo. Dla nich przygotowano model latarki na tzw. dynamo.
Krcc korb zainstalowan do urzdzenia bdzie mona owietli sobie
drog praktycznie za darmo.

N A W E S O O
Podzia czynnoci

autor
Czesaw Kazimierz Bandzwoek

Strona 16

Metafora
Hipochondryk zmartwiony z lekarzem konsultuje:
Rogi mi nie rosn, a ona z kim kombinuje.
Lekarz o rogach: to tylko forma metafory.
Dobrze bo mylaem, e wapna mam niedobory.

M mwi do ony: eby lej miaaJa zrobi baagan, ty bdziesz sprztaa

Niezapominajka

Reszta wystarczy

Mczyzna tego nigdy niech nie zapomni,


Co kobieta wybaczy to kiedy przypomni.

Serce me zajte dziewczyna tumaczy,


Niech si ode mnie odczepi pan raczy.
Facet si nie zniechca, dalej nagabuje,
Reszt si zadowol, za serce dzikuje.

Kontekst bajki
Za grami, za lasami, suchao niejedno dzieci
Dla dorosych bajki - jak mnie posem wybierzecie.

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Czekajc na pocig
Mio nam poinformowa, e po dugich staraniach od 1 listopada br. w Olsztynku uruchomiona zostanie poczekalnia przy Dworcu PKP. Pomieszczenie bdzie ogrzewane i otwierane przed odjazdem pierwszego pocigu oraz zamykane po odjedzie ostatniego.
Za obsug, monitorowanie i dozorowanie poczekalni odpowiedzialna bdzie firma Alarmex.

Jasne, e KLAR!
24 kwietnia 2009 r. wyruszyo
w Polsk pi samochodw oznakowanych logo "DeutschWagen-Tour", aby promowa
jzyk niemiecki. Lektorzy projektu prezentuj szereg nowatorskich
rozwiza zwizanych z nauk
jzyka i w niekonwencjonalny
sposb przekazuj informacje
o Niemczech, midzy innymi
w formie ciekawych gier, zabaw
i konkursw. Oryginalne i nowatorskie pomysy nauczania jzyka
niemieckiego s inspiracj dla
nauczycieli i wietn motywacj
dla modziey do nauki jzyka
obcego.
Deutsch-Wagen-Tour zosta
nagrodzony
certyfikatem
EUROPEAN LANGUAGE
LABEL" europejskim znakiem innowacyjnoci w dziedzinie nauczania i uczenia si jzykw obcych.
Nauczyciele jzyka niemieckiego z Gimnazjum im. Nobli-

stw Polskich ju po raz drugi


zaprosili lektorw DeutschWagen-Tour do naszej szkoy.
20.09.2012r. odwiedzia nas Pani
Magdalena Jurowska i w bardzo
interesujcy sposb udowodnia
uczniom klas pierwszych, e
jzyk niemiecki jest atwy i ciekawy. Modzie klas Ia, If i Id,
poprzez rne formy aktywizujce szybko opanowaa nowe
sownictwo, poznajc przy tym
swoje moliwoci jzykowe.
Uczniowie piewali piosenki,
recytowali wiersze, rozwizywali
zagadki i ukadali puzzle. Najbardziej podobay si animacje
z chust i pantomima. Wszystkim
tym zabawom towarzyszy ruch
i przyjazna atmosfera.
Zmotywowani do nauki jzyka
niemieckiego uczniowie podpisuj si pod hasem: Jasne, e
KLAR!

Wojewdzka konferencja
19 padziernika 2012 roku w Gimnazjum im. Noblistw Polskich odbya
si Wojewdzka Konferencja Realizacja lokalnych programw pomocy dla
osb uwikanych w problematyk przemocy w rodzinie po nowelizacji ustawy
o przemocy w rodzinie. Konferencja zorganizowana bya w partnerstwie: Urzd Marszakowski Wojewdztwa Warmisko -Mazurskiego,
Gmina Olsztynek, Miejski Orodek
Pomocy Spoecznej w Olsztynku
i Stowarzyszenie Wspierania Dziaa na Rzecz Osb Potrzebujcych
Pomocy DROGA w Olsztynku.
Miaa na celu miedzy innymi podsumowanie tego, co w ostatnim czasie
udao si zrobi w obszarze przemocy w rodzinie. W konferencji wzili
udzia przedstawiciele samorzdu
lokalnego, owiaty, pomocy spoecznej, policji oraz czonkowie zespow interdyscyplinarnych z wojewdztwa warmisko mazurskiego.
Ewa Szerszeniewska
Szczegy dot. konferencji na stronie www.konferencja-przemoc-olsztynek.pl.

Caa Polska
czyta dzieciom
27 wrzenia 2012 roku uczniowie Zespou Szk w Olsztynku odwiedzili
w Przedszkolu Miejskim grup piciolatkw, ktr opiekuje si p. Boena
Szymaska. Bya to ju kolejna wizyta w cigu ostatnich piciu lat.

Aldona asiska

Wanie od tego czasu datuje si wsppraca biblioteki szkolnej z przedszkolem, ktr przygotowuj pp. Jolanta Stejer i Boena Szymaska. Tym
razem, w ramach akcji Caa Polska czyta dzieciom, modzie przeczytaa
przedszkolakom bajki znanych polskich poetw. Temat spotkania - Owoce
i warzywa w literaturze dziecicej - by cile zwizany z zajciami, jakie
wanie zakoczya realizowa grupa piciolatkw. Dzieci nie tylko suchay
bajek, ale chtnie odpowiaday na pytania oraz, z duym zaangaowaniem,
rozwizyway zagadki dotyczce owocw i warzyw. Najwiksz rado
sprawia im inscenizacja bajki Rzepka.
Na zakoczenie, wsplnie z uczniami, wykonay przepikny taniec dworski. Piciolatki byy bardzo zadowolone z naszej wizyty, tym bardziej, e
otrzymay od nas w prezencie kosz owocw.
J. Stejer

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Strona 17

kin, zainicjowao i realizuje program


Ecinema. Stowarzyszenie wsppracuje z firm Panasonic, ktra
zaoferowaa bardzo dobry sprzt
w korzystnej cenie, ju 60 maych
kin wyposaono w projektory odpowiednie do mniejszych sal. Jak
twierdzi Andrzej Goleniowski, z-a
dyrektora Filmoteki Narodowej, program Ecinema jest etapem przejciowym do penej cyfryzacji kin.

O kinie raz jeszcze


W czasach multipleksw kin wypenionych zapachem chipsw czy kukurydzy kina lokalne staj si w zasadzie jedynym
miejscem z dusz, w ktrym naprawd mona przey
ogldany film. Olsztynek ma takie miejsce, niewane, e niedoinwestowane (zadziwiajce !), jakby zapomniane przez wadze (nie dociekam tu powodw), ale od wielu miesicy przeywajce swj renesans za sprawa olsztyneckiej modziey.
W synnym filmie Cinema Paradiso pada niezwyka kwestia: Cokolwiek bdziesz w yciu robi kochaj
to tak, jak kochae kino. Na pewno
wikszo z nas przywoa tytu obrazu filmu, pod wpywem ktrego
inaczej postrzegaa wiat, problemy,
a nawet zmienia swoj ciek losu.
I nie bdzie to tylko tak zwane wielkie kino. Czsto kameralne filmy,
ktre ogldalimy w maych salkach
kin lokalnych (wanie !). Czy istnieje sposb, eby takie miejsce nadal
istniao? Tak. Po pierwsze, uznanie
przez administracj miasta, e kino
to wielka szansa dla gminy, unikalna
przestrze w raczej skromnej propozycji kulturalnej. Po drugie, kino to
nie tylko miejsce ogldania filmw
to sala koncertowa, teatralna, miejsce dla imprez i spotka. No i po
trzecie, moim zdaniem szczeglnie
wane, warto wykorzysta spore ju
zainteresowanie modziey filmem
artystycznym, uznanym, nagradzanym na festiwalach oraz potencja
modych filmowcw, ktry zosta
doceniony podczas III Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawie (26 27.09. 2012). Doda naley gos
dorosych mieszkacw naszego
regionu. Usyszaam ostatnio pytanie
(po artykule w sierpniowym numerze), czy moemy zobaczy filmy
z Festiwalu Nowe Horyzonty tak,
ale na razie w Awangardzie w Olsztynie (listopad). A w Olsztynku

nizacja wspfinansuje projekty


kinowe i szkolne, i nie dotyczy to
tylko duych miast. Na stronie Stowarzyszenia przeczytaam o liderach
maych kin lokalnych i ich pomysach. Ciekawy przykad stanowi
dziaalno Roberta Skrzydlewskiego z krakowskiego malekiego Kina
Agrafka (dla mniejszych orodkw
wzorcowa dziaalno) wszystkie
jego przedsiwzicia maj charakter
przegldu czy wydarzenia jednorazowego, co wpisuje si jednoznacznie w program SKSiL. W ten sposb
zebra sta widowni. Tak dotarlimy do wanego aspektu zwizanego z kinem lokalnym.

Czy ilo czy jako.


Czsto podnoszonym zarzutem
wobec kin jest niewielka ilo
widzw. Ju wczeniej okreliam
warunki. O czym sama si przekonaam, prowadzc DKF - to nie widz
stanowi problem, ale postawa i osobowo kiniarza (te lokalnych
wadz !), to, czy umie skroi odpowiedni program, wyczu publiczno i do niej dotrze, a najwaniejsze w ten sposb zbudowa tosamo
miejsca. Przykady z ostatnich miesicy wskazuj, e DKF zbiera, jak
na lokalne kino, spor widowni
(szczeglnie mod, rednio ok. 20

A przyszo ?
osb). Due zainteresowanie wzbudziy filmy polskie dawno zapomniane, bez szans na obejrzenie
w normalnej dystrybucji (z uwzgldnieniem TV), i nie dotyczy to jedynie modziey (cel raczej poznawczy, ciekawostka, ale te w wielu
przypadkach doskonay warsztat filmowy), ale te dorosych, ktrzy
chcieliby przypomnie sobie dobre
czasy filmu.
Nasze kino to orodek wielofunkcyjny, std, co zrozumiae, jego profil nie moe by wycznie artystyczny, powinno obok edukacji
nie take rozrywk (niekoniecznie
t w stylu hollywoodzkim), wic na
pewno mieci si w profilu kin lokalnych..

Wyposaenie i sprzt
To najpowaniejszy problem
w przypadku maych orodkw. I tu
znowu szansa w przynalenoci do
sieci SKSiL. Cay program jest
w znacznej czci finansowany przez
PISF (Polski Instytut Sztuki Filmowej), ktry przygotowa program
cyfryzacji dla maych kin nalecych
do sieci i od dwch lat realizuje
z sukcesem. Ale cyfryzacja kin przebiega powoli, co wynika z wysokich
kosztw sprztu. SKSiL znalazo
rozwizanie alternatywne dla maych

Nasze olsztyneckie kino moe


peni rne funkcje, ale ta podstawowa to przecie projekcja filmw.
Nie chodzi tu o repertuar multipleksw, bo takie kino mamy tu za miedz. SKSiL planuje stworzy sie
programow dla kin, ktre prowadz
midzy innymi edukacj filmow,
a to pozwoli obniy znacznie koszty dystrybucji filmw (ten sam tytu
pokazywany przez kilka kin). Obecnie wiele mwi si o nowym sposobie dystrybucji filmw w sieci za
pomoc cz internetowych, co zapewni wiksze bezpieczestwo dystrybutorom, a kinom da szerszy dostp do filmw. Wejcie do sieci kin
studyjnych i lokalnych (w tej drugiej
kategorii) to dua szansa dla takiego
miejsca jak kino Grunwald, korzyci
odnosz obie strony, kino i sie,
z kolei na tym porozumieniu zyskuj
widzowie. SKSiL nie rozwie naszych problemw, ale moe wesprze pewne przedsiwzicia. Modzi mieszkacy Olsztynka docenili
ju warto tego miejsca, zrealizowali konkursowy film, fotograficzno
- filmow prezentacj dziaa DKF
w kinie dla Festiwalu Filmoteka
Szkolna, pisz o swoich filmowych
dziaaniach w internecie i czekaj na
zainteresowanie Ratusza sytuacj tej
klimatycznej i wyjtkowej przestrzeni.
Magdalena Rudnicka

Recepta na dobre kino


studyjne, lokalne?
Odpowiednie wyposaenie, dobra
jako programu, repertuar, ktry
byby wypadkow gustu kiniarza
i publicznoci. Widzowie musz
mie poczucie, e prowadzcy kino
zna ich preferencje, wie co lubi.
Szans widz w Stowarzyszeniu
Kin Studyjnych i Lokalnych, ktre
od dawna pomaga kinom studyjnym
i lokalnym, wspiera inicjatywy
kiniarzy i dystrybutorw. Czyni starania, aby mae lokalne kina nie znikay, a te ju stracone odyy. Obecnie rozrnia si kina lokalne i studyjne, te ostatnie powinien wyrnia specjalny repertuar. SKSiL
dysponuje pewnym funduszem,
i tak: wikszo rodkw przeznacza na przedsiwzicia kin i dziaania dystrybutorw (festiwale) oraz
edukacj (praca z modzie). Orga-

Strona 18

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Pod skrzydem Pegaza


Czowiek yje tak dugo, jak dugo
trwa pami o nim. Pamitam zatem
Marka / Rene, zaoyciela tej rubryki
w czerwcu 1995 roku, czowieka
niezwykle wraliwego, bardzo yczliwego wiatu, ludziom, wnikliwie oceniajcego prezentowane wiersze. Nie
wiem, czy zdoam stworzy w tej
rubryce rwnie przyjazn atmosfer,
jak udao si stworzy Markowi.
Ocena, interpretacja wiersza mog by
tak rne, jak rni s ludzie czytelnicy poezji. Myl, e kady wiersz jest
wany, gdy w wikszym lub
mniejszym stopniu niesie przekaz
wypywajcy z gbi duszy, z wraliwoci, zdolnoci do zastanowienia si,
refleksji, nieraz rozdzierajcej niezgody
na posta tego wiata. Przysyajcie
zatem swoje wiersze, zarwno mali, jak
i duzi czytelnicy na adres redakcji
(Miejski Dom Kultury, ul. Chopina 29,
11-015 Olsztynek lub adres e-mail:
alboolsztynek@wp.pl, z dopiskiem
Pod Skrzydem Pegaza).
Uszanuj wol kadego autora
i utwr opatrz np. samymi inicjaami,
czy tylko imieniem. By moe ju
wkrtce ogosimy oficjalny konkurs
poetycki. Jesie nas nastraja, zima otuli,
a to moe sprzyja poetyckim
rozwaaniom.
Patrz na palet barw jesiennego
parku, a w sercu powoli zagnieda si
smutek. Znowu myli kr wok tych,
ktrzy odeszli. Mog im tylko
podarowa wiata zniczy i modlitw, a pol je tam, gdzie panuje
niegocinny chd (B. Dylan).
Poniej przypominam trzy utwory
Marka, napisane wiele lat temu w 1981
roku, a opublikowane w ALBO w lutym
1999 roku.
Pacz wrony
jestem ptakiem
bijcym o szyb skrzydami
po ktrych spywa krew
z otwartej rany w sercu
i na szybach mojej klatki
moich przyzwyczaje
bazgrze niezrozumiae sowa
robic tylko niewielkie wyomy
w jej gruboci
torujc drog ku socu
do ktrego nie dolec
w cigu mego krtkiego
ptasiego ycia
Moje cmentarze
zamkniciem oczu odszedem w cie
w wiat barwny skrzydem motyla
zapomnieniem ogarniajc to co byo
w dniu wczorajszym ju
przeszo jest cieniem wiecy
umary moje dni wczorajsze
umary moje zy i moja rado
ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Kby dymu nad


Szpitalem w Ameryce
Kilkudziesiciu straakw i dziesi zastpw stray poarnej brao udzia w wiczeniach przeciwpoarowych, ktre odbyy si pod koniec wrzenia br. na
terenie Wojewdzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce.

by odrodzi si na nowo
w innym sowie w innym gecie
dokonujc dziea reinkarnacji
nowonarodzony umarem
ubiegoroczny umarem
ten ktrego znasz umarem
wczorajszy umarem
ten co przed chwil umarem
kim jestem nie jestem
umarem
moje myli mroczne cmentarze
a mimo to
yj
(bez tytuu)
tak pragnem
uciec z ziemi
skrwawionej m przegran
a teraz
stoj na niej
rozwieszam proporce
wiary
w moc pracy
nad sob
Gdzie po drodze znalazy si sowa:
Przyjdzie czowiek, do ci poda
by uwierzy, e
Nie wystarczy mie na ustach
ciepych uczu swych
Niech przemieni serce twoje
wiatem sta si sam
Wiara, mio to nie sowa
Takim sam si sta

- wiczenia miay ma celu


sprawdzenie dziaania szpitalnego systemu przeciwpoarowego, istniejcych zabezpiecze oraz skutecznoci procedur, dotyczcych np. dziaa
personelu w sytuacjach awaryjnych, czy wspdziaania
z jednostkami ratowniczymi
w przypadku zagroenia
mwi Roman Lewandowski,
dyrektor Szpitala w Ameryce.
A to wszystko w trosce
o bezpieczestwo pacjentw
oraz personelu naszej placwki.
Przeprowadzona symulowana akcja gaszenia poaru
przez jednostki ratowniczoganicze powiatu olsztyskiego rozpocza si przed godzin 1000, gdy w jednym z pomieszcze zajmowanych
przez przyszpitaln szko
wybuch poar, ktry szybko
si rozprzestrzeni i zagrozi
ssiednim pomieszczeniom
w budynku. Na miejsce zdarzenia przyjechay jednostki
stray poarnej, ktre natychmiast rozpoczy dziaania
ganicze.
Przeprowadzono czciow
ewakuacj pacjentw i personelu szpitala znajdujcych si
w miejscu zagroenia do tzw.
strefy bezpieczniej.
W trakcie wicze straacy
przeprowadzili pozoracj
ewakuacji na noszach osb
poszkodowanych i udzielili
im pierwszej pomocy.
Po zakoczeniu wicze
poarowych, straacy zwiedzili placwk dla zapoznania
si z warunkami poarowymi
obiektu.
W sumie, w wiczeniach

brao udzia 10 jednostek:


Jednostka Ratowniczo-Ganicza Komendy Miejskiej PSP
z Olsztyna oraz OSP z Olsztynka, Maniek, Elgnwka,
Pawowa oraz Waplewa.
Akcj dowodzi st. kpt. Jarosaw Ciemiski z-ca dowdcy JRG nr 2w Olsztynie.
Celem wicze byo przygotowanie pracownikw Szpitala do zapanowania nad panik, emocjami i stresem oraz
wyrobienie odpowiednich
nawykw i zachowa, by
w przypadku prawdziwego
zagroenia nie narazi nikogo
na utrat ycia lub zdrowia.
Dla straakw wspomniane
wiczenia byy rdem informacji m. in. nt. drg dojazdowych, czy zaopatrzenia
wodnego Szpitala oraz jego
systemu monitoringu.
Zdaniem organizatorw,
jak i uczestnikw akcji, przeprowadzany alarm poarowy
przebiega w sposb skoordynowany, zgodnie z wczeniej
przygotowanymi zaoeniami
i procedurami.

Teraz, Marku, odszede naprawd,


a jednak yjesz, mwisz do nas poprzez
swoje wiersze.
Czytajc te utwory, przypominam
sobie wiersz C.K. Norwida:
Wielkim jest czowiek,
ktremu wystarczy
Pochyli czoa,
eby bez wczni w rku i bez tarczy
Zwyciy zgoa!
Henryka ebrowska
Strona 19

Kronika MDK-u
POLSKO-SZKOCKI PROJEKT ARTYSTYCZNY Z TRADYCJ W TLE
W Olsztynku zakoczy si pierwszy etap polsko-szkockiego projektu z udziaem Szkotw pochodzenia polskiego
pn. "Tradycje polskie rdem inspiracji twrczych"
Tradycja to db, ktry tysic lat rs w gr. Niech nikt kieka maego z dbem nie przymierza!
Tradycja naszych dziejw jest warownym murem. To jest wanie kolda, witeczna wieczerza,
to jest ludu piewanie, to jest ojcw mowa, to jest nasza historia, ktrej si nie zmieni.
A to co dookoa powstaje od nowa, to jest nasza codzienno, w ktrej my yjemy.
(cytat z filmu Mi)
Pomys projektu zrodzi si w olsztyneckim
domu kultury, w ubiegym roku. Podczas jednej
z wizyt w rodzinnym miecie, wpada do MDK - u
(jak zwykle) Adriana Zarzycka, ktra przez wiele
lat bya moj podopieczn w zespole tanecznym
JUMP, potem sama bya instruktorem taca,
a obecnie od paru lat uczy rnych form taca
w Szkole Polskiej im. Czesawa Miosza w Edrin
i Glasgow (Szkocja). Wsplna pasja do taca sprawia, e szukaymy sposobw, by urzeczywistni
nasze artystyczne pomysy. Obz, ktry trwa pi
dni (15-20 X), sfinansowa konsulat polski
w Edynburgu i Dom Kultury w Olsztynku. Modzi
Szkoci polskiego pochodzenia, ktrych rodzice
wyemigrowali w poszukiwaniu pracy, s godni
wiedzy o Polsce, a nasi o Polakach w Szkocji.
Na zajciach studyjnych nasi partnerzy z Wysp
Brytyjskich opowiadali o swojej polskiej szkole.
Mieci si ona w budynku szkoy angielskiej.
Zajcia w jzyku polskim odbywaj si raz w tygodniu, w sobot. Modzie uczestniczy w nich chtnie, dojeda na zajcia po kilkadziesit kilometrw, powicajc swj, wolny od szkoy szkockiej,
czas. Gwn czci projektu pod nazw "Tradycje polskie rdem inspiracji twrczych" bya
realizacja dwch przedstawie, odnoszcych si do
rnych aspektw pojmowania tradycji. Pierwszym
z nich jest, nawizujcy do czasw pogaskich
i obrzdu nocy witojaskiej, spektakl Noc
Kupay noc tajemna. Drugi jest efektem naszych

dyskusji o podobnej i dla Szkotw i dla Polakw,


tradycji zryww narodowociowych.
- Nasz wsplny spektakl, o odzyskaniu przez
Polsk niepodlegoci, zawiera gbok metafor
tych wydarze - opowiada na spotkaniu podsumowujcym Kacper. Poniewa spektakl (scen.
W. Jdrzejczak, re. K. Waluk) doskonale wpisuje
si w obchody wita Niepodlegoci - zapraszam
na wystp 11 listopada, tym razem w wykonaniu
grupy olsztyneckiej.
Podsumowaniem pierwszej czci naszego projektu i kilkudniowej (cikiej!) pracy byy przedstawienia w Gimnazjum im. Noblistw Polskich,
Liceum Oglnoksztaccym im. Jacka Kaczmar-

skiego i kinie "Grunwald". Olsztynecka modzie,


jako publiczno stana na wysokoci zadania, za
co serdecznie dzikuj.
Na tym nie koniec . Na pocztku nastpnego
roku modzie z Olsztynka wybiera si do Szkocji,
do polskiej szkoy w Glasgow. Bdzie tam poznawa m. in. szkock kultur, uczy si regionalnych
tacw. Myl, e efekt tego projektu ma wiele
wymiarw. Nawizay si nowe przyjanie i znajomoci, oprcz wymiaru artystycznego istotny jest
aspekt poczucia tosamoci, tak wany dla Polakw poza granicami kraju. Myl, e dla wszystkich jest to, dodatkowo, interesujca lekcja patriotyzmu. Kwintesencj tego mog by sowa kilkunastoletniego Piotra, mieszkajcego od lat za granic - Dla mnie, by patriot to, gdy na pytanie
- skd jeste, z dum i podniesion gow odpowiadam - JESTEM Z POLSKI.
Dyrektor MDK
Katarzyna Waluk

Wkrtce:
4 XI Koncert Zaduszkowy. Ballady rosyjskie (W. Wysocki, . Biczewska, B. Okudawa) w wykonaniu Andrzeja Koryckiego i Dominiki ukowskiej. Kino Grunwald, godz. 18:00, bil. 25 z.
9 XI Warsztaty Terapii Zajciowej i Klub Seniora zapraszaj na inscenizacj sowno-muzyczn
pt. Ta, co nie zgina. Kino Grunwald, godz. 10:00.
10 XI Dom dla Dzieci Nad Jeziorem organizuje IV Wojewdzki Przegld Solistw i Zespow
Muzycznych dla Wychowankw Placwek Opiekuczo-Wychowawczych. Kino Grunwald.
11 XI Uroczyste obchody Narodowego wita Niepodlegoci. Gimnazjum, godz. 16:00, wstp
wolny (szczegowy program na 12 str.).
XI Wieczr teatralny Jesienna zaduma z udziaem olsztyneckich teatrw. Kino Grunwald
29 XI Dyskoteka Andrzejkowa dla modziey szkolnej. Dom Kultury, godz. 18:00-22:00, bil. 5 z

ZAPRASZAMY DO DOMU KULTURY


ZAJCIA

TERMIN

INSTRUKTOR

KOO PLASTYCZNE

CZWARTEK, GODZ. 15:30

KATARZYNA WALUK

KOO RZEBIARSKIE

RODA, GODZ. 15:00

CZESAW MINKIEWICZ

DZIECICY ZESP TANECZNY

RODA, GODZ. 15:00

STUDIO WOKALNE PANI MARII

WTOREK, GODZ. 15:00


gimnazjum, sala nr 134

MARIANNA KUCISKA

SZKOA GRY NA GITARZE

PN. WT. CZW. PT. GODZ. 15:00

WIESAW GSIOROWSKI

SZKKA PERKUSYJNA

PN. WT. R. GODZ. 15:00

ZBIGNIEW CHRZANOWSKI

ZAJCIA TEATRALNE

PONIEDZIAEK, GODZ. 16:00


kino Grunwald

JUSTYNA DBROWSKA

AEROBIK, ZUMBA, FITNESS

PN. WT. CZW. GODZ. 18:00

AGNIESZKA JARUSZEWICZ

YOGA

SOBOTA, GODZ. 10:00

AGNIESZKA JARUSZEWICZ

zapisy codziennie w Domu Kultury lub bezporednio przed zajciami


Strona 20

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Tradycje polskie rdem inspiracji twrczych

Fot. Janusz Dga

Fot. Janusz Dga


Fot. Janusz Dga

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Strona 21

Wspomnienia

Moje pierwsze spotkanie z Olsztynkiem


(cz 3)

W sobotnie popoudnia chtnie


kibicowalimy miejscowej druynie
futbolowej Olimpia podczas
meczw rozgrywanych na wypenionych publicznoci stadionie. Druyna bya bardzo zdyscyplinowana
i ambitna. Punktualnie wchodzia
marszowym krokiem na muraw
boiska w wyrwnanym dwuszeregu,
z trenerem na czele. Bramkarzem
by szczupy blondynek o nazwisku
Undrunas, w wypowiaym brzowym dresie i wyblakej, przypominajcej studenck, czapce na gowie. Mecze przebiegay kulturalnie,
ze skrupulatnym przestrzeganiem
zasad gry. Kady zawodnik pragn
wykaza sw sprawno fizyczn
i umiejtnoci pikarskie wiedzc,
e wszyscy obserwujcy go kibice
nale do osb znajomych i bliskich.
Pewnego razu, w mglisty, wilgotny dzie pniej jesieni doszo do
przykrego incydentu. Z Morga
przybya druyna goci, ktra od
samego pocztku zachowywaa si
raco agresywnie. Gdy tylko
sdzia gwizdkiem zasygnalizowa
pocztek meczu, zamiast gonitwy za
pik rozpoczo si wzajemne
kopanie w poladki i inne czci
ciaa, przeobraajce si w rkoczyny i przewracanie. Widzc to,
publiczno gromadnie ruszya, aby
stan w obronie swojej druyny.
Osaczeni zewszd przybysze zorientowali si w beznadziejnoci sytuacji i zaczli w popochu ucieka do
stojcej obok szosy ciarwki krytej brezentem. Posypay si za nimi
kamienie i grudy ziemi. Po chwili
pojazd z ukrytymi w nim morskimi
pikarzami odjecha z gonym warkotem. Kibice i zawodnicy, okazujc
w gonych rozmowach gniewne
przygnbienie po tak nieoczekiwanym, szybko rozegranym spotkaniu,
z niezadowoleniem opucili stadion.
Szczeglnie trudne dla dojedajcych do pracy, czy szkoy do Olsztyna byy krtkie jesienne i zimowe
dni. Trzeba byo by na dworcu
przed wschodem soca, a wracao

Strona 22

si te po zapadniciu ciemnoci.
Wagony byy zawsze zapenione,
modzie, ustpujc miejsca osobom
starszym, musiaa sta. Niekiedy,
szczeglnie w dni targowe, na korytarzach i przedziaach byo tak ciasno, e nie byo gdzie postawi ng.
Kobiety z wiosek, a take drobni
handlowcy z Olsztynka wieli na
targ w Olsztynie pene kosze jaj,
naczynia wypenione mietan,
warzywa i owoce z ogrdkw. Aby
zrobi wicej miejsca, stawiano to
wysoko na pkach. Pewnego razu
doszo z tego powodu do gonego
incydentu. Podczas gwatownego
hamowania, garnek przewrci si
i spadajc z pki obla gst mietan kilku naszych chopcw. Baba
wrzaskliwie oskaraa ich o to, e
trzymajc si rkami znajdujcego
si wysoko uchwytu, nie okazujc
nalenej ostronoci, cignli stojce tam naczynie. Podczas jazdy
zdarzay si te inne, humorystyczne
sceny, przechodzce niekiedy
w powane spicia. Codziennie
w Grylinach wsiadaa grupka modych mczyzn dojedajcych do
pracy. Ostentacyjnie demonstrowali
swoj niemiecko gonymi rozmowami w swym ojczystym jzyku,
nawet piewem melodyjnych piosenek. Odnoszono si do tego z obojtnoci, a nawet artobliw yczliwoci, gdy nikomu to nie przeszkadzao. Jednego dnia grupka ta,
wsiadajc w Olsztynie, lekko podchmielona piwem, jak zawsze
gono urozmaicaa sobie jazd
powrotn. Spostrzegajc, e nie
podoba si to pewnym naburmuszonym osobom, te bdcym pod
wpywem alkoholu, jakby na przekr, w sposb wyranie wyzywajcy
okazywaa swoj zuchwao. Gdy
oburzeni tym, patriotycznie nastawieni przeciwnicy doradzali zaprzestania gonych, niemieckich pieww, w odpowiedzi zabrzmiaa
marszowa, niemiecka pie. Wzburzeni przeciwnicy takiego zachowania zacisnli pici i wstajc
z miejsc podeszli na blisk odlego-

do Niemcw i okazali gotowo


do walki. Zapewne by do niej doszo
gdyby pocig nie zatrzyma si
w Grylinach.
Ulubionym sposobem spdzania
czasu po odrobieniu lekcji bya gra
w szachy. Rozkadalimy szachownic w wietlicy i w duym skupieniu rozgrywalimy partie. Wytrawnym szachist okaza si nasz
wychowawca- pan Mackiewicz.
Z tak trudnym do pokonania przeciwnikiem odwaali si podejmowa walk tylko niektrzy koledzy,
naprawd obeznani z tajnikami tego
sportu. W napiciu ledzilimy takie
pojedynki, ktrych jednak wychowawcy nie zawsze udawao si
wygrywa. Czsto zachca chopcw do gry z nim, aby udzieli
porad, jak naley stosowa pewne
sztuczki. Nieraz do wietlicy przychodzia ona pana Mackiewicza,
adna, energiczna kobieta. Zauwaylimy jej niebywa wraliwo na
najmniejsze przejawy nieporzdku.
Potulnie wykonywalimy jej uwagi
i polecenia. Rwnie koledzy z miasta odnosili si z szacunkiem do
swojej byej, bardzo wymagajcej
i dobrej nauczycielki matematyki,
uczcej w miejscowej szkole podstawowej.
W pewn ciemn noc, pogreni
w gbokim nie, usyszelimy gone nawoywania, aby natychmiast
wsta, ubra si i wychodzi. Przeraeni, szybko narzucilimy na siebie niezbdn odzie, wybieglimy
po schodach. Zaskoczy nas makabryczny widok- zupenie niedaleko,
na wprost bramy wyjciowej bucha
wysoko ogromny, wietlisty pomie
obejmujcy cay budynek, w ktrym
mieszkaa rodzina lusarza. Jego
ona i crki ze zami w oczach stay
z dala od domu, obok niezbdnych
rzeczy, ktre udao im si wynie,
a gospodarz, w kapciach i jesiennym paszczu, jak optany kry
wok palcego si budynku. Cay
trzs si, a owietlona blaskiem
pomieni blada twarz wyraaa rozpaczliwy, niepowstrzymany lk. My

te musielimy dugo sta i patrze.


Nie pozwolono nam wchodzi do
sypialni, ze wzgldu na moliwo
zaprszenia ognia na drewnianym
dachu zamku. Coraz dokuczliwsze
stawao si przesycone nieznonym
dymem wilgotne powietrze pnej
jesieni. Spalimy potem tylko kilka
godzin, jak zwykle wstalimy o 5:30,
aby rozpocz nasz kolejny
uczniowski dzie. Idc na niadanie,
w opustoszaych ciemnociach
zauwaylimy posta lusarza, nerwowo krztajcego si koo dymicego jeszcze pogorzeliska. Potem
niejednokrotnie widzielimy go na
ulicach miasteczka. W jego zachowaniu i wygldzie nadal by widoczny, nerwowy szok, doznany podczas
tamtej nocy. Sprawia wraenie
czowieka psychicznie niezrwnowaonego. Po kilku miesicach
dowiedzielimy si o jego samobjczej mierci.
Po tym poarze opucilimy
obszerne pomieszczenia w zamku,
przenoszc si do budynku obecnej
przychodni. Z nastaniem chodw,
w duych salach robio si zimno,
ponadto ubikacje znajdoway si na
wietrznym i ciemnym dziedzicu.
Wielu chopcw zrezygnowao
z nauki, inni znaleli miejsce na
stancji w Olsztynie. Ucieszylimy si
moliwoci zamieszkania razem
z kolegami przy ulicy Chopina. Bya
tu na miejscu kuchnia i nie musielimy wieczorami, za tzw. potrzeb,
wybiega na dwr. Kierownictwo
bursy przeja pani Irena Nowojczyk (obecnie Pluciska), moda
wwczas, kruczowosa dziewczyna.
Pieczoowicie dbaa o nasze dobre
wyywienie, ciepo w sypialniach,
ale te o nalen dyscyplin. W tamtych latach ywno bya do
droga i trudno dostpna, szczeglnie miso. Zaopatrzeniowcem,
a zarazem wonym by starszy pan,
ktry pchajc przed sob dwukoowy wzek wyrusza rano do wybranych sklepw. Wraca z adunkiem
chleba, kaszy, masa i margaryny,
cukru i wielu innych produktw.
Nieraz pomaga mu w tym ktry
z chopcw. Zima bya cika i sprawiaa znaczne kopoty. Nierzadko,
w czasie silnych wiatrw, w miecie
zabrako wiata i wody. Pewnego
razu, po wielkiej wichurze nienej,
od wczesnego wieczoru pogrylimy si w dugotrwaej ciemnoci.
Rano nie byo w czym si umy, ani
ugotowa herbaty. W tej krytycznej
sytuacji nie pojechalimy do szkoy,
i eby kucharki mogy przygotowa
obiad, silniejsi koledzy z wiadrami
udali si na odlegy dworzec kolejowy po wod. Jedynie tam mona
byo jej nabra, bo kolej miaa
wwczas wasn, du hydroforni
w budynku koo jeziora.
Piotr Kowal

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

DOBRE RADY PANI EWY


DIETA WEGETARIASKA
Jedn z istotnych cech charakteryzujc kadego z nas jest sposb odywiania. Mocno
upraszczajc t kwesti, mona dokona podziau na tych wszystkich, ktrzy zupenie nie
przywizuj wagi do tego co jedz i kiedy oraz na tych, dla ktrych jest to niezmiernie wane.
Koncentrujc si na tej drugiej grupie i biorc pod uwag ogromn liczb teorii dotyczcych
odpowiedniego odywiania proponuj pozna jedn z nich. Wegetarianizm, bo o nim mowa, to
sposb odywiania, ktry wyklucza jedzenie misa. Posiada on wiele rnych odmian, w tym diet wegask
wykluczajca wszystkie pokarmy pochodzenia zwierzcego, mleko i jaja, laktoowowegetariask, w ktrej podstaw s wprawdzie produkty zboowe, warzywa strczkowe i orzechy, ale mona take je jaja, mleko i jego przetwory. Jeszcze bardziej agodn odmian wegetarianizmu (i t wanie polecam) jest semiwegetarianizm, ktry dodatkowo pozwala nam spoywa w ograniczonych ilociach ryby i drb.
Wspczesna wiedza o ywieniu
pozwala twierdzi, e dieta wegetariaska w swojej czystej formie nie naley do
cakowicie bezpiecznych, a jej stosowanie ma zarwno zalety jak i wady. Natomiast polecana przeze mnie dieta semiwegetariaska to dieta zdecydowanie
zdrowa. Badania naukowe wykazay, e
w porwnaniu do osb odywiajcych si
tradycyjnie u wegetarian znacznie rzadziej wystpuje nadwaga i otyo, nadcinienie, rak puc, choroba wiecowa,
cukrzyca typu II ,kamica pcherzyka
ciowego, choroba niedokrwienna serca
oraz zaparcia. Osoby wybierajce wegetariaski sposb ywienia s czsto bardziej aktywne fizycznie, rezygnuj te ze
wszelkiego rodzaju uywek: papierosw,
alkoholu, kawy i mocnej herbaty. Niektre badania sugeruj take, e wegetarianie s mniej naraeni na wystpowanie
nowotworw piersi u kobiet i nowotworw jelita grubego a take kamicy nerkowej. Zdecydowanie zalet diety wegetariaskiej jest dua ilo spoywanych
warzyw i owocw, produktw zboowych oraz tuszczw rolinnych, przez co
dostarczamy naszemu organizmowi
duych iloci witaminy C i innych witamin rozpuszczalnych w wodzie oraz
bonnika pokarmowego natomiast zdecydowanie mniej soli kuchennej i cukrw
prostych. Diet t cechuje te korzystniejszy profil lipidowy ni u osb ywicych
si tradycyjnie, mniejsza zawarto szkodliwych dla naszego organizmu nasyconych kwasw tuszczowych i cholesterolu, a wiksza nienasyconych kwasw
tuszczowych. Pomimo wielu zalet, musimy mie wiadomo, e stosowanie najbardziej radykalnych form wegetarianizmu moe prowadzi do pewnych niedoborw skadnikw pokarmowych. Dlatego wanie semiwegetarianizm jest najbardziej bezpieczn odmian wegetarianizmu. Dieta wegetariaska, oprcz wszystkich innych, ma take t niewtpliw
zalet, e cechuje si wielk rnorodnoci spoywanych pokarmw - warzywa, owoce, produkty zboowe, a w diecie
semiwegetariaskiej ograniczone wprawdzie iloci, ale jednak ryb, i drobiu, powoduj e nigdy nie jest nudna i choby
dlatego moe sta si nasz diet na cae
ycie.

OWSIANKA
BEZ GOTOWANIA
3 yki patkw owsianych,
2 yki patkw sojowych,
1 yka patkw migdaowych,
150 ml naturalnego
jogurtu,
Winie, maliny,
truskawki, jagody.
Patki zala jogurtem
i odstawi na ca noc.
Rano doda owoce.

MIX
SURWKOWY
1 kawaek biaej kapusty,
1 gar kiszonej kapusty,
1 cebula,
6 rzodkiewek,
1 pczek rzodkiewek,
1 marchewka,
1 jabko,
1 pczek szczypiorku,
olej, cukier, sl, pieprz,
sok z cytryny.
Kapust bia drobno,
pokroi, posoli i odstawi. Cebul posieka,
kapust kiszon drobno
pokroi. Marchew, rzodkiewki i jabko ze skrk
zetrze na tarce jarzynowej. Wszystko razem
wymiesza. Doprawi
olejem, pieprzem, sokiem
z cytryny. Na koniec doda posiekany szczypiorek.

KORECZKI
Z OLIWK
1 op. sera feta,
1 op. oliwek nadziewanych czosnkiem,
pomidorki koktajlowe,
majonez, jogurt,
czosnek.
Ser pokroi w kostk,

na kadej kostce pooy


pomidorek, oliwk i przebi wykaaczk. Majonez,
p na p z jogurtem,
poczy z utartym z sol
czosnkiem. Pola sosem
koreczki.

WEGETARIASKA OGRKOWA
6 ogrkw kiszonych,
1 dua marchewka,
1 rednia pietruszka,
kawaek selera,
3 zbki czosnku,
2 licie laurowe,
3 ziela angielskie,
8 ziarenek pieprzu,
200 ml mietany.
Warzywa obra i razem
z ogrkami zetrze na
tarce. Przeoy do garnka, wla 2 litry wody
i doda cienko pokrojony
czosnek. Gotowa okoo
1/2 godziny, doda mietan i wieo zmielony
pieprz. Podawa z ziemniakami lub ryem.

KOTLETY
GRZYBOWE
0,5 kilograma gotowanych grzybw,
1 jajko,
buka tarta,
natka pietruszki,
sl, pieprz.
Grzyby zemle, doda
jajko, buk tart, posiekana natk, pieprz i sl.
Formowa niewielkie
kotleciki, obtoczy w buce tartej i smay na oleju
na zoto.

ZAPIEKANKA
Z CUKINII
Z ZIEMNIAKAMI
1 rednia cukinia,
4 rednie ziemniaki,
1 cebula,
szklanki buki tartej,

szklanki oliwy,
sl, pieprz, sodka
papryka.
Warzywa obra, ziemniaki i cukini pokroi
w wiksz kostk, a cebul w drobn. Ziemniaki
podgotowa
krtko
w osolonej wodzie. W naczyniu aroodpornym
wymiesza cukini, ziemniaki i cebul. Przyprawi
sol, pieprzem i sodk
papryk. Wla olej
poczony z buk tart.
Wszystko wymiesza i
piec godzin w 200 stopniach, w trakcie pieczenia
potraw przemiesza.

PAPRYKI
FASZEROWANE
5-6 rednich papryk,
20 dkg ryu,
20 dkg mielonego misa
z indyka,
1 dua cebula,
3 yki oleju,
1 puszka drobnej fasoli
w sosie pomidorowym,
pczka pietruszki,
2 yki masa,
szklanki sodkiej
mietany,
3 yki przecieru pomidorowego,
2 szklanki wody,
pieprz, sl, sodka
papryka.
Papryki umy, ci
wierzchy i usun gniazda nasienne. Cebul drobno posieka i zeszkli na
oliwie. Wsypa ry i smay 5 minut, doda fasolk razem z zalew i natk
pietruszki. Zala 2
szklankami wody i dusi,
a ry wchonie cay
pyn. Oddzielnie podsmay miso, poczy
z ryem, doprawi sol,
pieprzem i papryk. Kiedy przestygnie, nadziewa farszem papryki.

W paskim garnku roztopi maso, doda koncentrat i szklanki wody.


Woy faszerowane
papryki i dusi okoo 20
minut. Na koniec doda
do powstaego sosu mietank.

CIASTO
KAKAOWE
BEZ JAJKA
1 szklanka cukru,
1,5 szklanki mki,
5 yek oleju,
250 ml wody,
1 yka octu,
1 yeczka sody,
3 yki kakao,
olejek waniliowy.
Wymiesza skadniki
suche, a nastpnie poczy je z mokrymi.
Blaszk wyoy papierem do pieczenia, wla na
ni ciasto i piec w 170
stopniach okoo 50 minut.

DOMOWA
CZEKOLADA
1,5 szklanki cukru,
0,5 szklanki mleka,
1 kostka masa,
2 szklanki mleka
w proszku,
4 yki kakao,
bakalie, pokruszone
herbatniki, ry preparowany.
Cukier, mleko, maso
gotowa 15 minut, cigle
mieszajc. Jak przestygnie, doda mleko w
proszku, kakao i dokadnie mikserem wymiesza.
Doda bakalie i inne
dodatki. Wyla na blaszk wyoon foli aluminiow lub papierem do
pieczenia i woy do
lodwki do zastygnicia.

Smacznego!

Ewa agowska - Okoowicz

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Strona 23

Pami o Bitwie pod Tannenbergiem


powinna jednoczy!
Stanowczo nie zgadzam si z przeciwnikami zamiaru utworzenia
w okolicach Olsztynka Parku Historii
i Pamici. Tego miejsca nie naley
jednak utosamia ze sawieniem
Paula Von Hindenburga i ora niemieckiego. Zreszt, nie byoby do
tego racjonalnych powodw. Feldmarszaek Hindenburg, jako gwnodowodzcy wojskami niemieckimi
i majcy duy wpyw na cesarza, tak
naprawd nie zasugiwa na wzniesienie mauzoleum ku jego czci. Wrd
samych Niemcw, bliej go znajcych, mia opini osoby o miernych
walorach umysu, ospaej i powierzchownie obeznanej ze sztuka dowodzenia. Podczas walk w sierpniu
1914r. by on tylko figurantem w
sztabie operacji obronnej, w ktrym
gwn rol odegra utalentowany
dowdca gen. Ludendorff, nazywany
mzgiem caej bitwy pod Tannenbergiem, zwyciskiej dla Niemcw.
Tworzenie kultu powoanego przez
cesarza gwnego wodza armii, rzekomo nieomylnego, byo potrzebne
A. Hitlerowi dla umocnienia w III
Rzeszy wadzy autorytarnej przekazanej mu przez prawowitego wadc,
zasuonego dla narodu. Wielkim
bdem jest wic mylenie pamici
o jednej z najkrwawszych bitew
pocztkowego okresu I Wojny wiatowej, ktra pochona dziesitki
tysicy ofiar z Mauzoleum Hindenburga, w rzeczywistoci cynicznego
wymysu nazistw, zrealizowanego
ogromnym nakadem si, jako wanego elementu propagandy hitlerowskiej. Gwnym celem byo tu wpajanie Niemcom obdnej ideologii przemocy, zaborczoci i pogardy do
innych narodw, w myl ktrej
wysza rasa germaska powinna
zapanowa nad wiatem. Wymownym symbolem tego by umieszczony
przed wejciem posg wszechmocnego lwa dziercego w swej apie kul
ziemsk. Stanowi on jakby ilustracj
do sw piewanej wwczas przez
hitlerowcw programowej pieni:
Dzisiaj nale do nas Niemcy,
a jutro cay wiat. Pani Stanisawa
Zitek niesusznie te odradza czenie pamici o bitwie pod Tannenbergiem z pamici o Stalagu IB. Miejsce tej masowej kani wybrano
bowiem nieprzypadkowo - obok
monumentalnej budowli sawicej
zwycistwo ora niemieckiego. Jak
syszaem od osb zwiedzajcych ten
obiekt, wycieczkowiczw celowo
wyprowadzano na wiee, skd bez

Strona 24

prawa fotografowania, mogli zobaczy obz niewolnikw-podludzi.


Wanie w tym zestawieniu przejawiaa si groza zapowiadanej przyszoci po odniesieniu ostatecznego
zwycistwa, osignitego przez godnych germaskich nastpcw wielkiego Paula von Hindenburga. Bardzo wymowne jest wysadzenie
w powietrze powiconego mu mauzoleum niemieckimi rkoma, z przyzwolenia czy rozkazu przywdcw
III Rzeszy, w obliczu zbliajcej si
niechlubnej klski na pocztku 1945r.
Wydaje si, i zawayo tu zrozumienie kompromitujcego znaczenia tego
miejsca dla caego systemu kamliwych mitw o germaskiej wyszoci
i potdze. Mao zasadne wydaj si
opinie jakoby kierowano si obaw
przed profanacj, gdy po wywiezieniu szcztkw feldmarszaka i jego
ony nie byo tam co zbezczeci.
Znaczenie propagandowe miao
te traktowanie umownie nazywanej
bitwy pod Tannenbergiem jako rzekomego zwyciskiego za klsk
poniesion ponad 500 lat temu pod
Grunwaldem. Nazw wybrano identyczn (Grunwald - /niem./ Tannenberg), chocia, tak naprawd, w 1914
roku dziaania bojowe obejmoway
rozlege tereny cignce si od Gbina do parset kilometrw odlegego
Dziadowa. Trudno nawet dociec, czy
ich rozstrzygnicie miao miejsce
akurat pod Tannenbergiem, kiedy to
wojska carskie byy w odwrocie.
Bitwa ta nie bya a tak wielkim
wiadectwem mocy zwyciskiego
niemieckiego ducha bojowego,
bowiem nie wywara wikszego
wpywu na dalsze losy wojny,
w ktrej Niemcy poniosy klsk.
Naley doda, e wczeni carscy
stratedzy kierujc si widocznie niepohamowan dz poszerzenia granic wielko-rosyjskiego imperium,
a nie zdrowym rozsdkiem, pochopnie skierowali liczne, ale sabo uzbrojone i le dowodzone armie w gb
obcego terytorium, niedogodnego dla
dziaa kawalerii ze wzgldu na lesisto-pagrkowaty charakter. Rosyjskie
oddziay, czsto godne, pozbawione
niezbdnego zaopatrzenia, rodkw
transportu i cznoci, rozczonkowywane i nkane przez wroga, wkrtce
stay si dogodnym celem dla zmierzajcych ze wszystkich stron wojsk
niemieckich, lepiej uzbrojonych, wadajcych rozwinit sieci kolei
i wsparciem wasnego zaplecza. Poddani cara skazani byli na pokonywa-

nie dziesitek kilometrw pieszo,


czsto kilka dni bez jedzenia. Nic te
dziwnego, e nierzadkie byy przypadki odmawiania przez dowdcw
liniowych wykonywania pyncych
z gry rozkazw nakazujcych dziaania zaczepne. Wyczerpani sodaci
masowo ginli od kul broni maszynowej rozstawionej przez przeciwnika
na dogodnych pozycjach, na pagrkach i wzniesieniach. Niejednokrotnie, niespodziewanie osaczeni, stawiali te zacieky opr, zadajc wrogowi dotkliwe ciosy. Po obu stronach
straty ludzkie musiay by znaczne.
Z wielkim rozmachem kultywowany
kult chway niezwycionego ora
germaskiego, czego symbolem byo
Mauzoleum Hindenburga, opiera si
na spreparowanym zakamaniu.
W kocowym rezultacie doprowadzi
on cay nard niemiecki do wielkiego
nieszczcia, ktre szczeglnie
dotkno ludno Prus Wschodnich
w straszliwych warunkach zmuszon
porzuci swoje ojczyste strony.
Z tego powodu obecne i przysze
pokolenia Niemcw nie powinny
odczuwa potrzeby otaczania tego
miejsca czci. Naley im je zachowa
w pamici jako pompatyczny relikt
mrocznych czasw hitleryzmu, sucy zbrodniczej ideologii, ktra
zapisaa si w dziejach ich kraju jako
najbardziej haniebna, a zarazem tragiczna karta.
Naley jednak zachowa trwa
pami o wielotysicznych ofiarach
rozegranego w sierpniu i wrzeniu na
terenie Warmii i Mazur krwawego
starcia zbrojnego midzy wojskami
ekspansywnego imperium rosyjskiego i rwnie zaborczych Niemiec.
Umownie nazywane Bitw pod Tannenbergiem, w istocie miao charakter wielonarodowociowy, gdy byli
we wcignici i ginli ludzie
rnych nacji. W przedrewolucyjnej
armii carskiej rdzenni Rosjanie stanowili nie wicej jak 33%, pozosta
cz sodatw dostarczay narody
zawadnite przez to despotyczne
pastwo. Trzeba te pamita, e po
obu stronach tego konfliktu tracili
ycie liczni Polacy z Prus Wschodnich, Pomorza i innych ziem zaboru
pruskiego. Ich miertelnymi wrogami
stali si polscy rodacy z Wileszczyzny, ziem dawnej Rzeczpospolitej
znajdujcych si pod panowaniem
rosyjskim.
W dzieo tworzenia Parku Pamici
naley te wczy Rosjan, dla
ktrych pamitna Bitwa pod Tannenbergiem pozostawia bolesn ran
w postaci ponad 30 tys. zabitych
onierzy i 92 tys. wzitych do niewoli. Dotychczas podawane statystyki, nie wiadomo dlaczego, nie podaj
rwnie znacznej liczby rannych.
A oni to - okaleczeni, czsto niezdolni do samodzielnego ycia, pozostali
na obcej, nieprzyjaznej im ziemi,
doznali najwicej cierpie. Ludzkie
straty po stronie niemieckiej byy niewiele mniejsze. Biorc pod uwag
nastpujce w pniejszym czasie
zgony rannych jecw rosyjskich,

pozbawionych naleytej opieki lekarskiej, oglna liczba miertelnych


ofiar tej tragedii moe siga 100
tysicy.
Wydarzenie to naley wic potraktowa jako wielkie nieszczcie
pocztku XX wieku w naszej czci
Europy. W kultywowaniu pamici
o nim nie moe by adnych przejaww heroizacji jakiejkolwiek strony,
chocia Niemcom, zgodnie z prawd,
nie mona odmawia prawa do okrelania swoich onierzy jako obrocw ojczyzny. Pami o Bitwie pod
Tannenbergiem ma by ostrzeeniem,
aby podobne zo ju nigdy w przyszoci nie powtrzyo si, uwraliwi na wszelkie przejawy zaborczego
militaryzmu, przemocy i pychy narodowej. Temu celowi powinien gwnie suy Park Pamici, susznie
umiejscowiony w obrbie Olsztynka,
gdzie w sierpniu 1914 roku rozegray
si najkrwawsze walki, a miasto
zostao doszcztnie spalone. Wzorem
tu jest upamitnienie, zarwno przez
Francj jak i Niemcy, krwawych
zmaga midzy armiami obu narodw rozegranych w 1916 roku pod
Verdun. Znajduje si tam, licznie
odwiedzane przez wycieczki z obu
krajw, muzeum bitwy, a rozlegy
cmentarz, kryjcy 700 tys. polegych,
otoczony jest pieczoowit trosk.
Kultywowanie pamici o tym miejscu
mierciononego wzajemnego konfliktu suy teraz tworzeniu mdrej
refleksji o nie zawsze rozsdnej przeszoci, budowaniu atmosfery francusko-niemieckiego zaufania i przyjani, a nie rozniecaniu antagonizmw lat minionych.
Ju teraz warto pomyle o godnym uczczeniu zbliajcej si setnej
rocznicy Bitwy pod Tannenbergiem
przypadajcej w 2014 roku. W tym
celu naleaoby oczywicie nawiza
aktywn wspprac ze stron niemieck, a take z obwodem kaliningradzkim. Przy pomocy tych naszych
najbliszych ssiadw, zainteresowanych problemem, mona by zorganizowa wystaw fotografii, obrazw
i innych pamitek o tym wydarzeniu
historycznym. Wystawie mogaby
towarzyszy konferencja naukowa
z udziaem historykw z Polski, Niemiec i Rosji. Zapewne z tej okazji do
Olsztynka zjechayby liczne wycieczki zagraniczne. Przedsiwzicie to
staoby si pierwszym powanym
krokiem w kierunku pomylnego zrealizowania planu utworzenia Parku
Pamici o Bitwie pod Tannenbergiem. Obok niego koniecznie powinno te powsta muzeum powicone
Stalagowi Hohenstein II. W znacznym stopniu oywioby to ruch turystyczny przynoszcy w przyszoci
wymierne korzyci finansowe. Inicjatorw tak pomylanych, wanych
i aktualnych przedsiwzi, w adnym przypadku nie ma podstaw
podejrzewa o zamiary sprzedawania si za przysowiowe skarbniki,
jak to sarkastycznie okrela Pani Stanisawa Zitek.
Piotr Kowal

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Ogoszenia drobne

Sprzedam

l Dziak budowlan o pow. 630 m2 (w Olsztynku przy


ul. Agrestowej) z projektem budowlanym i aktualnym
pozwoleniem na budow. Tel. 502 844 812
l Dziaki pod zabudow przy Olsztynku. Tel. 787 342 344
l Kuchni elektryczn Mastercook KC 247B Plus. Nowa,
nieuywana. Tel. 517 055 554
l Wzek dziecicy wielofunkcyjny. (Firmy Balerina). Kolor
szaro-czerwony. W bardzo dobrym stanie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 514 902 092

Bezpatne ogoszenia drobne

przyjmowane s w biurze
redakcji (MDK w Olsztynku, ul. Chopina 29, w godz. 8.00-18.00)

DO WYNAJCIA
Dom jednorodzinny, wolnostojcy
w atrakcyjnej okolicy (215,15 m2)
w Olsztynku. Dom ocieplony,
nowe okna, 2 kondygnacje
z podpiwniczeniem, gara
w budynku 30 m2. W domu
znajduj si pokoje, 2 azienki,
kuchnia z jadalnia, salon z kominkiem. Bardzo dobra lokalizacja (ok. 27
km do Olsztyna), wok pena infrastruktura: wodna, kanalizacyjna, CO.
adnie zagospodarowane podwrze, dziaka ogrodzona.
Dom doskonay do wynajcia i zamieszkania, z moliwoci zakupu nieruchomoci.

Koszt wynajmu: 600 z miesicznie + opaty


Tel. Kontaktowy: 512153 783

Krzywka
nr 183

8
10

9
11

Poziomo:
1)niezdrowa, 5) szkic na prb, 9) trjka bez sternika, 10) testament
pisowca, 11) do wrenia z, 12) gwatowny, z petem, 13) nad panem,
14) zranienie ptaka, 15) rozmowa z gadem, 16) cz kraty,
18) przed zim, 21) tuszcza w dziczynie, 23) limit do przebrania,
24) dziadowskie, 25) brak pienidzy, 26) za wysok bram,
27) ko z bajki, 28) Kajfasz lub Annasz.

12

13
14

15

16
18

Pionowo:
1) strj wawelski, 2) z jajkiem, 3) kocha si w kinie, 4) ptak
wyjtkowy, 6) wkrtce bdzie wisia, 7) czas teraniejszy,
8) naszyjnik, 16) czuje i wierzy, 17) drzewo dla psa, 19) wiksza
poowa, 20) nie herbatnik, 21) kobietka, 22) mier na mazurach.

21

17

20

19

23

22

24

Krzywka sponsorowana przez

25

26

28

27

Rozwizania prosimy nadsya na kartkach pocztowych do 15 listopada pod adresem redakcji. Spord prawidowych rozwiza wylosujemy nagrod - obiad dla 2 osb w Restauracji Zielarnia (ul. Mrongowiusza 29, Olsztynek). Prawidowym rozwizaniem
ostatniej krzywki byo haso: Co gupiemu po rozumie. Nagrod wylosowaa Joanna Jzwowicz z Olsztynka.
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Biuletyn redaguje zesp w skadzie: Wydawca - MDK, redaktor wydania - Katarzyna Waluk, redaktorzy: Wiesaw Gsiorowski, Tomasz Kurs,
Bogumi Kuniewski, Pawe Rogowski (skad komputerowy, zdjcia), Janusz Dga (zdjcia), Cezary Dugowski (rysunki), Henryka ebrowska, Zygmunt
Puszczewicz, Kazimierz Czesaw Bandzwoek, Ewa Okoowicz-agowska, Robert Waraksa, Justyna Dbrowska. Adres redakcji: 11-015 Olsztynek,
ul. Chopina 29, MDK, tel. 89 519-22-01, woj. warmisko-mazurskie. Zgoszenia reklam w siedzibie redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji tekstw i listw oraz nie odpowiada za tre reklam, ogosze i artykuw sponsorowanych. Miesicznik zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib w Krakowie. e-mail: alboolsztynek@wp.pl. Materiaw nie zamawianych redakcja nie zwraca.
ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Strona 25

Takiej imprezy nigdy nie bdzie


wic kierujemy do Was ordzie.
Przybywajcie zatem wszyscy masowo.
Bdzie gono, toczno i wesoo

na Balu Sylwestrowym
w Karczmie witojaskiej

2012/2013

Zabawia bdzie zesp Mode Wilki.


Zapraszamy 31.12.2012r. na godz. 20:00

Tel. kontaktowy 89 519 20 05


kom. 504 497 890
W ofercie: wycieczki, posiki regeneracyjne, catering, wesela, komunie, stypy,
bale karnawaowe, bankiety i inne imprezy okolicznociowe www.karczmaswietojanska.pl

witojaska Karczma 1, 11-015 Olsztynek, 4 km od Olsztynka w stron Gdaska, trasa E7

SPRZT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY


AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAY
TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI N

POSTAW NA JAKO
- PRZEJD DO N
tel/fax 519 29 50, 519 13 87, Olsztynek, ul. Krtka 2
Strona 26

WA
A
R
NAP
y

ptop
a
l
,
ter y
u
p
m
- ko
or y
z
i
ew
- tel

ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

TECHMARK
Ameryka 9A
11-015 Olsztynek

amechanika pojazdowa w penym zakresie


anaprawa aut
powypadkowych

adiagnostyka
komputerowa

ablacharstwolakiernictwo

akonkurencyjne
ceny

aszybki termin realizacji


wiadczymy take usugi w zakresie:

asprzeda i serwis wzkw


widowych,
aprzyciemnianie szyb,
azakuwanie wy hydraulicznych
( WARSZTAT 519-111-163, 519-111-162
ALBO 10 (197) Padziernik 2012 r.

Strona 27