Vous êtes sur la page 1sur 11

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIA BEZPIECZESTWA NARODOWEGO


Liczba punktw ECTS

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu/moduu:

POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZESTWA CHIN

Nazwa angielska:

CHINAS FOREIGN AND SECURITY POLICY

Kierunek studiw:

Stosunki midzynarodowe

Poziom studiw:

Drugiego stopnia stacjonarne

Specjalno:

Studia Europejskie, Studia Wschodnie, Bezpieczestwo Midzynarodowe

Profil studiw:

Oglnoakademicki

Rok akademicki semestr

2014/2015; semestr II

Liczba godzin pracy studenta


Jednostka prowadzca:
Prowadzcy przedmiot:

Zajcia z udziaem nauczyciela

66

Praca samodzielna

50

Instytut Stosunkw Midzynarodowych,


Zakad Midzynarodowych Stosunkw Ekonomicznych
Dr Piotr R. Kozowski
p.kozlowski@aon.edu.pl

CELE PRZEDMIOTU:
C1 Zapozna z gwnymi uwarunkowaniami wewntrznymi wpywajcymi na proces tworzenia polityki zagranicznej i bezpieczestwa Chin
C2 Przedstawi mechanizmy podejmowania decyzji dotyczcych polityki zagranicznej w chiskim sektorze partyjnym i rzdowym
C3 Ukaza wzgldnie stae priorytety polityki zagranicznej i bezpieczestwa ChRL na tle zmiennoci przywdztwa politycznego, doktryn, sytuacji wewntrznej i
midzynarodowej
C4 Przeanalizowa polityk zagraniczn i bezpieczestwa Chin na jej strategicznych kierunkach aktywnoci
C5 Oceni szanse chiskie na supermocarstwowo i ustanowienie wasnego adu w XXI w.

WYMAGANIA WSTPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJTNOCI I INNYCH KOMPETENCJI:


Analiza polityki zagranicznej
OCZEKIWANE EFEKTY KSZTACENIA:
W zakresie wiedzy:
EK 1 Ma pogbion wiedz o procesach zmian w stosunkach midzynarodowych powodowanych przez polityk zagraniczn i bezpieczestwa Chin oraz o
przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian, ktrej towarzyszy wiedza o ich historyczno-kulturowym, strategicznym i doktrynalnym
kontekcie.
EK 2 Ma wiedz na temat wkadu gwnych decydentw chiskim w dzieo polityki zagranicznej ich pastwa oraz jej realizacji za porednictwem struktur
krajowych i midzynarodowych.
EK 3 Ma pogbion wiedz na temat uwarunkowa historycznych, kulturowych instytucji pastwa chiskiego zajmujcych si polityk zagraniczn i
bezpieczestwa, relacjami midzy nimi i procesami decyzyjnymi w ich ramach dotyczcymi polityki zagranicznej
W zakresie umiejtnoci:
EK 4 Obserwuje, analizuje i interpretuje historyczne i wspczesne zagadnienia zwizane z polityk zagraniczn i bezpieczestwa Chin z uyciem uj
teoretycznych waciwych nauce o stosunkach midzynarodowych, analizie polityki zagranicznej
EK 5 Potrafi modelowa, prognozowa i dokonywa symulacji w formie pisemnej i ustnej w zakresie kierunkw polityki zagranicznej i bezpieczestwa Chin
oraz konkretnych dziaa chiskich decydentw.
W zakresie kompetencji spoecznych:
EK 6 Dysponuje wiadomoci zoonoci zagadnie zwizanych z analiz zachowa i decyzji ludzkich w wielowarstwowych strukturach i zwizanej z nimi
odpowiedzialnoci oraz jest zmotywowany do samoksztacenia i doskonalenia swojego warsztatu analitycznego
EK 7 Posuguje si zawodowo wiedz na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji indywidualnych, grupowych i w instytucjach w sytuacjach
profesjonalnych; posiada zdolno do rozwaania i odgrywania hipotetycznych sytuacji, co pozwala lepiej oceni szanse na sukces danego przedsiwzicia
zawodowego
2

EK 8 Jest wiadomy kulturowo-cywilizacyjnych i etycznych aspektw decydowania w polityce zagranicznej

TRECI PROGRAMOWE:
Liczba godzin pracy studenta
Forma zaj

Temat zaj

W1

Materialne przesanki pozycji


midzynarodowej Chin historia a
wspczesno

K1

Materialne przesanki pozycji


midzynarodowej Chin historia a
wspczesno

W2
W3

K2

Zmiany w chiskiej tosamoci i


chiskim postrzeganiu wiata.
Wartoci kulturowo-cywilizacyjne,
idee, strategie bezpieczestwa i
doktryny w polityce Chin wobec
zewntrza
Zmiany w chiskiej tosamoci i
chiskim postrzeganiu wiata.
Wartoci kulturowo-cywilizacyjne,
idee, strategie bezpieczestwa i

Tre zaj
(zagadnienia)

1. Gospodarka i demografia Chin w ujciu


historycznym.
2. Strategiczne i gospodarcze konsekwencje
geograficznego pooenia Chin
3. Realny potencja Chiskiej Armii
Ludowowyzwoleczej
1. Gospodarka i demografia Chin w ujciu
historycznym.
2. Strategiczne i gospodarcze konsekwencje
geograficznego pooenia Chin
3. Realny potencja Chiskiej Armii
Ludowowyzwoleczej
1. U rde sinocentryzmu. Konfucjanizm jako
ideologia adu midzynarodowego.
2. Okres terapii szokowej a idea postpu. Maoizm a
Dengizm.
3. Ewolucja stosunku do wartoci Zachodu.
4. Nacjonalizm wspczesnych Chiczykw a
1. U rde sinocentryzmu. Konfucjanizm jako
ideologia adu midzynarodowego.
2. Okres terapii szokowej a idea postpu. Maoizm
a Dengizm.
3

Zajcia z udziaem
nauczyciela
Wykady,
seminaria
Konsultacje
i wiczenia

Praca
samodzielna

W4
K3

doktryny w polityce Chin wobec


zewntrza
Koncepcje i praktyka trybutarnego
adu midzynarodowego.
Koncepcje i praktyka trybutarnego
adu midzynarodowego.

W5

Nominalne a realne instytucje


pastwa chiskiego odpowiedzialne
za polityk zagraniczn.

K4

Nominalne a realne instytucje


pastwa chiskiego odpowiedzialne
za polityk zagraniczn.

W6

W7

K5

Przywdcy chiscy a kierunki i


rodki realizacji chiskiej polityki
zagranicznej
Rola niepastwowych podmiotw
chiskich w oddziaywaniach
Pastwa rodka. Pozycja
midzynarodowa Tajwanu, Hong
Kongu, Makau i diaspory chiskiej
na wiecie
Rola niepastwowych podmiotw
chiskich w oddziaywaniach
Pastwa rodka. Pozycja
midzynarodowa Tajwanu, Hong
Kongu, Makau i diaspory chiskiej
na wiecie

3. Ewolucja stosunku do wartoci Zachodu.


4. Nacjonalizm wspczesnych Chiczykw a
1. Dotychczasowe historyczne formy Pax Sinica.

1. Dotychczasowe historyczne formy Pax Sinica.

1. Rzd a kierownictwo partii.


2. Pozycja ChALW w strukturze wadzy.
3. Pozycja polityczna b. przywdcw.
4. Metody i procesy podejmowania decyzji w
chiskiej polityce zagranicznej
1. Rzd a kierownictwo partii.
2. Pozycja ChALW w strukturze wadzy.
3. Pozycja polityczna b. przywdcw.
4. Metody i procesy podejmowania decyzji w
chiskiej polityce zagranicznej
1. Przegld chiskich decydentw, ich dokona i

ich doktrynalnego wkadu


1. Pozycja midzynarodowa i moliwoci dziaania
Tajwanu, Hong Kongu, Makau.
2. Rola diaspory chiskiej w polityce zagranicznej i
bezpieczestwa ChRL.
3. Czy ChRL i ekspaci tworz razem Wielkie
Chiny?
1. Pozycja midzynarodowa i moliwoci dziaania
Tajwanu, Hong Kongu, Makau.
2. Rola diaspory chiskiej w polityce zagranicznej i
bezpieczestwa ChRL.
3. Czy ChRL i ekspaci tworz razem Wielkie
Chiny?

2
2

Polityka ChRL wobec USA

K6

Polityka ChRL wobec USA

2
3
4

Polityka ChRL w Azji Wschodniej

K7

Polityka ChRL w Azji Wschodniej

5
6

Polityka ChRL w Europie

K8

Polityka ChRL w Europie

1. Od wrogoci do porozumienia
2. Amerykaski ad a strategiczna szansa dla
pokojowego wzrostu
3. Chisko-amerykaskie paszczyzny wsppracy i
konfliktu
4. Chiny wobec amerykaskiego osioswania ku
Azji
1. Od wrogoci do porozumienia
2. Amerykaski ad a strategiczna szansa dla
pokojowego wzrostu
3. Chisko-amerykaskie paszczyzny wsppracy i
konfliktu
4. Chiny wobec amerykaskiego osioswania ku
Azji
1. Polityka Chin wobec Japonii
2. Chiny wobec Korei i relacji na Pwyspie
Koreaskim
3. Chiska polityka wobec ASEAN
1. Polityka Chin wobec Japonii
2. Chiny wobec Korei i relacji na Pwyspie
Koreaskim
3. Chiska polityka wobec ASEAN
1. Miejsce Europy w globalnej strategii Chin
2. Polityczne aspekty wymiany handlowej UEChiny
3. Chisko-europejskie paszczyzny wsppracy i
konfliktu
4. Strategiczni partnerzy Chin w Europie
1. Miejsce Europy w globalnej strategii Chin
2. Polityczne aspekty wymiany handlowej UEChiny
3. Chisko-europejskie paszczyzny wsppracy i
5

4.
1.
2.
7

Polityka ChRL wobec Rosji i na


obszarze poradzieckim

3.
4.
1.
2.

K9

Polityka ChRL wobec Rosji i na


obszarze poradzieckim

3.
4.

Polityka ChRL w Azji Poudniowej

K10

Polityka ChRL w Azji Poudniowej

Polityka ChRL w Afryce i na


Bliskim Wschodzie

K11

Polityka ChRL w Afryce i na

konfliktu
Strategiczni partnerzy Chin w Europie
Kontekst historyczny relacji chisko-rosyjskich
Przejawy porozumienia na rzecz
wielobiegunowego wiata
Energetyka i handel broni w polityce Chin
wobec Rosji
Chiny wobec Azji Centralnej Szanghajska
Organizacja Wsppracy
Kontekst historyczny relacji chisko-rosyjskich
Przejawy porozumienia na rzecz
wielobiegunowego wiata
Energetyka i handel broni w polityce Chin
wobec Rosji
Chiny wobec Azji Centralnej Szanghajska
Organizacja Wsppracy

1. Stosunki z Indiami
2. Stosunki z Pakistanem i mniejszymi pastwami
regionu koncepcja sznura pere
3. Regionalny kontekst kwestii tybetaskiej
4. Chiny wobec konfliktu w Afganistanie
1. Stosunki z Indiami
2. Stosunki z Pakistanem i mniejszymi pastwami
regionu koncepcja sznura pere
3. Regionalny kontekst kwestii tybetaskiej
4. Chiny wobec konfliktu w Afganistanie
1. Afryka jako priorytet chiskiej polityki zagranicznej.
2. Chiny wobec rewolt i konfliktw na Bliskm
Wschodzie.
3. Stosunki z Iranem.
4. Prawidowoci w polityce chiskiej wobec krajw
rozwijajcych si
1. Afryka jako priorytet chiskiej polityki zagranicznej.
2. Chiny wobec rewolt i konfliktw na Bliskm
6

Bliskim Wschodzie

10

Polityka ChRL w Ameryce


aciskiej i Oceanii

K12

Polityka ChRL w Ameryce


aciskiej i Oceanii

11

Polityka ChRL w ONZ i innych


organizacjach globalnych

K13

Polityka ChRL w ONZ i innych


organizacjach globalnych

W8

Globalna i regionalna polityka


bezpieczestwa ChRL a rola
Pastwa rodka w budowaniu
nowego adu midzynarodowego

12

Chiny w procesach wsppracy i


integracji azjatyckiej

Wschodzie.
3. Stosunki z Iranem.
4. Prawidowoci w polityce chiskiej wobec krajw
rozwijajcych si
1. Chiska polityka surowcowa w Ameryce aciskiej
i w Oceanii.
2. Stosunki z Australi
3. Stosunki z Brazyli i Wenezuel.
1. Chiska polityka surowcowa w Ameryce aciskiej
i w Oceanii.
2. Stosunki z Australi
3. Stosunki z Brazyli i Wenezuel.
1. ChRL w Radzie Bezpieczestwa
2. ChRL wobec midzynarodowych standardw
ochrony praw czowieka
3. ChRL w misjach pokojowych ONZ
4. ChRL wobec MFW i Banku wiatowego
5. ChRL w G-20.
1. ChRL w Radzie Bezpieczestwa
2. ChRL wobec midzynarodowych standardw
ochrony praw czowieka
3. ChRL w misjach pokojowych ONZ
4. ChRL wobec MFW i Banku wiatowego
5. ChRL w G-20.
1. Gwne zewntrzne i wewntrzne zagroenia dla
bezpieczestwa ChRL
2. Chiskie dziaania w szarej strefie uycia siy i w
sferze wojen prawnych
3. Kierunki modernizacji chiskich si zbrojnych i
strategie bezpieczestwa
4. Czy Chiny s pastwem rewizjonistycznym czy
status quo?
1. Chiny w ASEAN+3 i Szczycie Azji Wschodniej
2. Chiny w APEC
3. Chiskie samodzielne dwu- i wielostronne
7

inicjatywy wsppracy i integracji w Azji


4. Test kocowy
Suma godzin

40

26

Ogem

50
116

FORMY DYDAKTYCZNE:
1.

Wykad

2.

wiczenie

3.

Konsultacje

4.

Praca samodzielna

SPOSOBY OCENY (F FORMUJCA, P PODSUMOWUJCA)


Ocena formujca

Ocena podsumowujca

F1. Ocena za opracowanie studium przypadku (referatu/prezentacji)

P1. Skada si z dorobku punktowego z tytuu testu kocowego.

F2. Ocena aktywnoci na zajciach i odpowiedzi na pytania sprawdzajce


oraz sprawdzianw w trakcie semestru.

P2. Skada si z sumarycznego dorobku punktowego zgromadzonego w czasie


wicze.

F3. Ocena pisemnych analiz biecych wydarze

OBCIENIE PRAC STUDENTA


Forma aktywnoci

Liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci

Godziny z udziaem nauczyciela

66

Godziny realizowane samodzielnie

50

SUMA

116

Sumaryczna liczba punktw ECTS dla przedmiotu

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPENIAJCA


Literatura podstawowa:
1. Jean-Pierre Cabestan - Polityka zagraniczna Chin. Midzy integracj a mocarstwowoci. Warszawa: Dialog, 2013
2. Waldemar J. Dziak i in. (red.) Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju; Warszawa: ISP PAN, 2012
3. Jenny Clegg Chinas Global Strategy; London: Pluto Press, 2009
4. Magorzata Pietrasiak, Tomasz Kamiski (red.) China Go Global. Rosnce znaczenie Chin na arenie midznarodowej; d: Ibidem, 2012
5. David Shambaugh China Goes Global. The Partial Power.Oxford: Oxford University Press, 2013
6. Feng Huiyun Chinas Strategic Culture and Foreign Policy Decision-Making; New York: Routledge, 2007
7. Henry Kissiner O Chinach; Warszawa: Wydawnictwo Czarne, 2014
Literatura uzupeniajca:
1. Randall Peerenboom - China modernizes. A threat for the West or a model for the Rest?; Oxford: Oxford University Press, 2007
2. Zhiqun Zhu US-China Relations in the 21st century; New York: Routledge, 2006
3. Bates Gill Rising Star Chinas New Security Diplomacy; Washington: The Brookings Institution, 2007

MACIERZ ADEKWATNOCI KOMPONENTW KSZTACENIA PRZEDMIOTU


Efekty ksztacenia

Odniesienie danego efektu do efektw


zdefiniowanych dla caego programu

Cele przedmiotu

EK 1

K_W04
K_W10

C1, C2, C3

EK 2

K_W07

C1, C2, C3

EK 3
EK 4

K_W05
K_W06
K_U01
K_U02
K_U03

C1, C2, C3

Treci programowe

W1W8, 112,
K1-K13
W1W8, 112,
K1-K13
W1W8, 112,
K1-K13
115, K6-K13

C4, C5

Narzdzia dydaktyczne

Sposb oceny

W, , K

F1, F3, P1

W, , K

F1, F3, P1

, K

F1, F3, P1

, K

F2, F3, P2

EK 5

K_U05
K_U07

C4, C5

EK 6

K_K01

C1, C2, C3, C4, C5

EK 7

K_K02
K_K03

C1, C2, C3, C4, C5

EK 8

K_K04

C1, C2, C3, C4, C5

115, K6-K13
W1W8, 112,
K1-K13
W1W8, 112,
K1-K13
W1W8, 112,
K1-K13

, K

F2, F3, P2

W, , K

F1, F3, P2

W, , K

F1, F3, P2

W, , K

F1, F3, P2

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA OSIGANYCH PRZEZ STUDENTA


EK 1

Pytania sprawdzajce i sprawdziany, rozmowa ze studentami i animacja dyskusji midzy nimi, ocena pisemnych analiz biecych wydarze

EK 2

Pytania sprawdzajce i sprawdziany, rozmowa ze studentami i animacja dyskusji midzy nimi, ocena pisemnych analiz biecych wydarze

EK 3

Pytania sprawdzajce i sprawdziany, rozmowa ze studentami i animacja dyskusji midzy nimi, ocena pisemnych analiz biecych wydarze

EK 4
EK 5
EK 6
EK 7
EK 8

Pytania sprawdzajce i sprawdziany, opracowanie i przedstawienie studium przypadku (referatu /prezentacji) , rozmowa ze studentami i animacja dyskusji
midzy nimi, , ocena pisemnych analiz biecych wydarze
Pytania sprawdzajce i sprawdziany, opracowanie i przedstawienie studium przypadku (referatu /prezentacji) , rozmowa ze studentami i animacja dyskusji
midzy nimi, , ocena pisemnych analiz biecych wydarze
Pytania sprawdzajce i sprawdziany, opracowanie i przedstawienie studium przypadku (referatu /prezentacji) , rozmowa ze studentami i animacja dyskusji
midzy nimi, ocena pisemnych analiz biecych wydarze
Pytania sprawdzajce i sprawdziany, opracowanie i przedstawienie studium przypadku (referatu /prezentacji) , rozmowa ze studentami i animacja dyskusji
midzy nimi, ocena pisemnych analiz biecych wydarze
Pytania sprawdzajce i sprawdziany, opracowanie i przedstawienie studium przypadku (referatu /prezentacji) , rozmowa ze studentami i animacja dyskusji
midzy nimi, ocena pisemnych analiz biecych wydarze

FORMY OCENY
Efekty
Ksztacenia

na ocen 3

na ocen 3,5

na ocen 4

10

na ocen 4,5

na ocen 5

Student osign
sumaryczny wynik
EK 1 EK 8 punktowy midzy 11 i
13 punktw.

Student osign
sumaryczny wynik
punktowy midzy 13,5
i 14,5 punkta.

Student osign
sumaryczny wynik
punktowy midzy 15 i 17
punktw.

Student osign sumaryczny


wynik punktowy midzy 17,5 i
18,5 punkta.

Student osign sumaryczny


wynik punktowy 19 lub wicej
punktw.

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE


Konsultacje: dr Piotr Kozowski: wtorki 13.15-14.45, bud. 25 pok. 22

dr Marta Gbska

dr Piotr Kozowski

..................

(podpis kierownika zakadu)

(podpis autora sylabusu)

11