Vous êtes sur la page 1sur 5

BORANG PENILAIAN KENDIRI

BORANG 1

PERINGKAT PERTAMA (P1)


Program Sekolah Rakan Alam Sekitar (SERASI) 2013/2014
Sempena Minggu Alam Sekitar Malaysia (MASM)
Nama dan Kod Sekolah

: _____________________________________________

Daerah

: _____________________________________________

Alamat Lokasi Sekolah

: _____________________________________________

Alamat Surat Menyurat

: _____________________________________________
_____________________________________________

No. Telefon

:____________________

Faks: __________________

E-mel

: _____________________________________________

Laman web

:______________________________________________

Nama Pengetua/Guru Besar: _____________________________________________


Tandakan () di ruang yang berkenaan
Kawasa
n

Kawasa
n
percuka
ian

Gred

Bandar

Luar
Bandar

Kemudahan Infrastruktur
Ada
Bekalan elektrik
Bekalan air paip
Kantin
Tandas Curah
Tandas Pam
Jalan Perhubungan (Cth: jalan air/jalan raya)
Nyatakan:

Tandakan ()

Kawasa
n
Perkada
ran
Luar
Kawasa
n
Perkada
ran
Tiada

Tandakan yang berkaitan:


Menengah
Jenis
Sekolah Rendah
Kategori Asrama

SM
SK

SMK
SRK
Penuh

SMKA

SMT
SJK
Harian

MRSM SWASTA
SWASTA
Tiada

Kategori Sekolah
Keluasan
kawasan
sekolah (ekar)

Pulau

Bilangan Guru

SKM

Bilangan Pelajar

Nama Guru Penilai: _______________________ Tandatangan: ____________________


Tarikh : ____________________

A)

GARIS PANDUAN SKEMA PEMARKAHAN PERINGKAT PERTAMA

i)

Aktiviti-aktiviti kesedaran yang dinilai adalah dalam tempoh tahun 2011 hingga 2013.

ii)

Penetapan markah bagi setiap kriteria yang dinilai adalah seperti berikut:-

KRITERIA
1
2
3
4
5
Jumlah Markah

MARKAH
PENUH
Pengurusan
Alam Sekitar
Aktiviti
Kesedaran
Alam Sekitar
Penghijauan
Sekolah
Kebersihan
dan Keindahan
Persekitaran
Sekolah
Inovasi Alam
Sekitar

MARKAH DIPEROLEHI
20%
20%
20%
20%
20%

100%

KATEGORI PENILAIAN
1.
BIL.

PENGURUSAN ALAM SEKITAR


PERKARA/BUTIRAN

1.1 Adakah sekolah tuan mempunyai Strategi dan Pelan


Tindakan Pengurusan Alam Sekitar?

RUANG
JAWAPAN
Tiada
Ada

1.2 Adakah sekolah tuan mempunyai Carta Organisasi


Jawatankuasa Alam Sekitar Sekolah (Lestari/SERASI)?

Tiada

Nota : Jawatankuasa mestilah di bawah pengurusan sekolah


dan bukannya Kelab.
1.3 Adakah sekolah tuan mempunyai laporan (rekod) bagi setiap
pelaksanaan aktiviti alam sekitar?

Ada

Tiada
Ada
Sebahagian

1.4 Adakah sekolah tuan mempunyai


(SERASI/Lestari/Eco-Schools dll)?

fail

alam

sekitar
Tiada
Ada

2.
BIL.

AKTIVITI KESEDARAN ALAM SEKITAR (2011 2013)


PERKARA/BUTIRAN

2.1 Pernahkah sekolah tuan melaksanakan aktiviti Gotongroyong membersihkan kawasan sekolah?

RUANG
JAWAPAN
Tiada
Ada

2.2 Pernahkah sekolah tuan menyambut Program Khas


bersempena dengan hari alam sekitar seperti Hari Bumi (22
April), Hari Alam Sekitar Sedunia (5 Jun), Hari Laut sedunia
(8 Jun), Hari Ozon Sedunia (16 Sept) dll.?

Tiada

2.3 Adakah sekolah tuan mempunyai sudut SERASI, bilik khas,


bilik darjah atau pusat sumber sekolah yang mempunyai
koleksi bahan bacaan, rujukan dan multimedia yang
berkaitan dengan alam sekitar?

Tiada

2.4 Pernahkah sekolah tuan mengadakan Taklimat / Ceramah /


Pameran / Bengkel / Seminar berkaitan alam sekitar di
peringkat sekolah?

Tiada

3.
BIL.

Ada

Ada

Ada

PENGHIJAUAN SEKOLAH
PERKARA/BUTIRAN

3.1 Adakah sekolah tuan mengguna semula air hujan untuk


menyiram pokok, membersih longkang dan sebagainya?

RUANG
JAWAPAN
Tiada
Ada

3.2 Adakah sekolah tuan mempunyai program penanaman


pokok? (contoh satu murid satu pasu, satu pokok satu murid,
projek menanam sejuta pokok, projek taman herba, dll).

Tiada

Ada
3.3 Berapakah bilangan taman yang terdapat di kawasan
sekolah? ( contoh:Taman Herba, Taman Kaktus, Taman Ilmu,
Taman Rama-Rama, Taman Botani dll )

Tiada
kurang 5
5 ke atas

3.4 Adakah terdapat pelabelan pokok-pokok di sekolah tuan


dengan nama tempatan atau nama saintifik?

Tiada
Ada

3.5 Adakah notis penjimatan air atau penjimatan elektrik


dipamerkan di kawasan sekolah?

Tiada
Ada

3.6 Adakah pelajar-pelajar di sekolah tuan diajar cara membuat


baja kompos dari sisa makanan atau sisa kebun / rumput?

Tiada
Ada

4.

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN PERSEKITARAN DI SEKOLAH


BIL.

PERKARA/BUTIRAN
lanskap
taman
4.1 Adakah
terancang, menarik dan nama
taman disesuaikan dengan
jenis
tanaman,
tema,
kegunaan
dan
sejarah
pembentukan taman?
4.2 Adakah sekolah melakukan
pembakaran terbuka?

RUANG
JAWAPAN
Tiada
Ada

Tiada
Ada

4.3 Adakah
sekolah
tuan
mengamalkan pengasingan
sampah
(contoh
kertas,
plastik & botol)?
4.4 Adakah bangunan sekolah
mempunyai lukisan mural
atau poster berunsurkan alam
sekitar?
4.5 Apakah tahap kebersihan
tandas di sekolah tuan?

Tiada
Ada

Tiada
Ada
Bersih
Tidak
Sederhana

5.
BIL.

INOVASI ALAM SEKITAR


PERKARA / BUTIRAN

RUANG

JAWAPAN
5.1 Hasil kreativiti dalam membuat barangan hiasan dengan
menggunakan bahan kitar semula. (cth: bakul drpd penyedut
minuman, bingkai gambar, hiasan di sekolah, tempat alat
tulis)

5.2 Hasil kreativiti yang digunakan untuk menyelesaikan


masalah berkaitan alam sekitar di sekolah (cth: penggunaan
arang/daun pewangi dalam tandas, botol mineral sebagai
pasu bunga dll.)

Tiada
Ada
dihasilkan
Ada dan
dipamerkan
Tiada
Ada

PENGESAHAN WAKIL SEKOLAH


Saya bagi pihak sekolah *BERSETUJU / TIDAK BERSETUJU dicalonkan ke peringkat kedua
sekiranya layak.
Nama : ____________________________

* potong yang tidak berkenaan

Tandatangan: ____________________