Vous êtes sur la page 1sur 13

Globalizacja

Przyczyny i skutki

Globalizacja og procesw prowadzcych do


coraz wikszej wspzalenoci i integracji pastw,
spoeczestw, gospodarek i kultur , czego efektem
jest tworzenie si jednego wiata, wiatowego
spoeczestwa;

Gospodarcza

paszczyzny gospodarki

Technologiczna

Spoeczno -kulturowa

Polityczna

Ekologiczna

Paszczyzna gospodarcza
Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega w
gwnej mierze na ujednoliceniu rynkw i
obracanych na nich rnorodnych towarw.
Powoduje to zniesienie wikszo barier
wystpujcych w handlu midzynarodowym, przez
co w zaoeniu firmy z Azji czy Ameryki
Poudniowej mog konkurowa swoimi towarami na
rynkach europejskich, czy amerykaskich. W
centrum globalizacji gospodarki nie znajduj si
jednak lokalne firmy, a ponadnarodowe korporacje,
ktre swoje siedziby maj w zamonych pastwach
pnocnej czci wiata. Pod wzgldem
gospodarczym korporacje s silniejsze od
wikszoci pastw. Poza tym w sferze gospodarki
Logo Mitsubishi. Jego roczne
kryzysy finansowe w jednej czci wiata
przychody pod koniec XX
powoduj, e s one odczuwane globalnie.
wieku byy wiksze od PKB
Polski

Paszczyzna technologiczna
Paszczyzna technologiczna - zakres jej
obejmuje gwnie globalny, swobodny
przepyw informacji wynikajcy z rozwoju
sieci teleinformatycznych; rozwj
nowoczesnego transportu
midzynarodowego uatwiajcy przepyw
towarw i ludzi midzy pastwami oraz
standaryzacj produkcji przemysowej.

Paszczyzna spoeczno-kulturowa - rosnca


rola na wiecie kultury masowej wywodzcej si
gwnie z krgu kultury angloamerykaskiej;
wiodca rola masmediw w ksztatowaniu norm i
pogldw ludzi na caym globie; znoszenie
przeszkd w przepywie ludzi midzy pastwami i
tworzenie midzynarodowego rynku pracy

Paszczyzna spoeczno kulturowa

Paszczyzna polityczna - to gwnie


wzrost znaczenia procesw integracyjnych
- rosnca rola organizacji
midzynarodowych; wsplne dziaania
midzynarodowe - zwalczanie terroryzmu,
przestpczoci midzynarodowej
(Interpol), midzynarodowe prby
rozwizywania konfliktw zbrojnych,
tworzenie prawa midzynarodowego oraz
midzynarodowych instytucji sdowych i
arbitraowych

Paszczyzna ekologiczna - to globalne


zagroenia zwizane z niewaciw
dziaalnoci ludzkoci, a take
midzynarodowe prby dziaania na rzecz
ochrony rodowiska

Kilka wanych poj


Midzynarodowe koncerny przedsibiorstwa tworzce filie ,ktre s w
rnych czciach wiata.
Otwarto polityczna- aktywno pastwa na forum miedzynarodowym.
Zarwno w kontaktach dwustronnych jak i w uczestnictwie w pracach
organizacji midzynarodowych obejmujcych cay wiat bd jego
czci. Aktywno zwizana z dbaoci o interesy wasnego kraju,
zainteresowaniem losami wiata oraz moliwoci wpywania na nie.
Indeks globalizacji ukazuje stopie spoecznej i gospodarczej
ingerencji danego kraju ze wiatem .

Pozytywne skutki globalizacji


szerszy dostp do zrnicowanych dbr
konsumpcyjnych
atwiejsze rozpowszechnianie si nowych
technologii (zwaszcza w krajach rozwijajcych si)
swobodny dostp do informacji i wiedzy
inwestycje w KSR tworz tam nowe miejsca pracy
- zmniejszenie bezrobocia w tych krajach
masowo produkcji powoduje spadek cen
towarw, a tym samym ich powszechniejsz
dostpno
wzrost konkurencji na rynkach wiatowych
wymusza popraw jakoci produkowanych
towarw oraz spadek ich cen
swobodniejszy przepyw ludzi midzy pastwami
moliwo inwestowania na caym wiecie
inwestycje korporacji midzynarodowych w KSR
przyspieszaj ich rozwj gospodarczy
wzrost tolerancji dla odmiennych kultur i
pogldw
wiksze moliwoci midzynarodowych dziaa na
rzecz pokoju i ochrony rodowiska

Negatywne skutki globalizacji


rozwj kultury masowej powoduje zanik
rnorodnoci kulturowej spoeczestw
upadek mniejszych firm, ktre nie s w stanie
sprosta konkurencji ze strony wielkich korporacji
monopolizacja rynkw przez koncerny
midzynarodowe prowadzi do zawyania cen
towarw i usug
zmniejszenie roli rzdw pastw na rzecz
organizacji midzynarodowych
wiksza konkurencyjno na rynkach wiatowych
wymusza utrzymywanie niskich pac
rozwj midzynarodowej przestpczoci i
terroryzmu
cyberprzestpczo
midzynarodowe powizania gospodarcze i
finansowe skutkuj wiksz podatnoci pastw
na kryzysy gospodarcze