Vous êtes sur la page 1sur 17

TERHAD

PT1 2016
PENTAKSIRAN TINGKATAN 1
UJIAN BERTULIS
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN

PERTENGAHAN TAHUN

2 Jam

ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang
disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Soalan Markah
Penuh

Markah
Diperoleh

Soalan

Markah
Penuh

10

11

10

12

10

13

10

14

10

Markah
Diperoleh

Jumlah
NAMA : ....
ANGKA GILIRAN :
TERHAD

1.

a)

Terdapat banyak jenis alat pengukur yang digunakan untuk mengukur jisim
dan berat objek. Padankan alat pengukur berikut dengan fungsinya yang
betul.

Alat Pengukur

Fungsi Alat Pengukur

Mengukur jisim

Mengukur berat

( 2 markah )
b)

Gariskan jawapan yang betul bagi pernyataan di bawah.


i)

Nilai berat suatu objek adalah ( dipengaruhi / tidak dipengaruhi ) oleh


daya graviti suatu objek.

(ii)

Unit yang digunakan untuk mengukur berat ialah ( kilogram / Newton )


( 2 markah )

2.

Lengkapkan silang kata di bawah.


1

D
2
3

Melintang
3.

Sejenis haiwan unisel

4.

Alat untuk memerhati organisma seni.

5.

Organisma yang mempunyai satu sel

Menegak
1.

Merupakan contoh haiwan multisel.

2.

Organisma yang mempunyai banyak sel.


( 4 Markah )

3.

a)

Kelaskan objek-objek berikut kepada Jirim atau Bukan Jirim.

agar-agar

beruang panda

Wap
air

cahaya

bunyi

cendawan

(3 markah)
b)

Lengkapkan pernyataan berkaitan jirim di bawah.


Jirim

Mempunyai ________________

Memenuhi _________________

4.

(1 markah)
Ciri-ciri empat jenis sumber semula jadi Bumi diringkaskan dalam jadual di bawah.

Sumber Semula Jadi

Ciri-ciri
Terdapat di dalam kerak Bumi
Terdiri daripada kira-kira 70% daripada permukaan
Bumi
Berperanan sebagai pengguna dan pengeluar
Terbentuk daripada sisa-sisa bangkai benda-benda
hidup yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu.

a)

Lengkapkan jadual di atas dengan istilah-istilah yang sesuai.


(4 markah)

b)

Nyatakan SATU sumber semula jadi selain daripada yang dinyatakan di (a).
______________________________________________________________
(1 markah)

c)

Pada pandangan anda, mengapakah humus sangat penting kepada


tumbuhan.
______________________________________________________________
(1 markah)

5.

a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah kereta yang ditinggalkan tersadai di


berhampiran bengkel kereta akibat kemalangan setahun yang lalu.

Pada rajah di atas, labelkan bahagian manakah pada kereta yang diperbuat
daripada logam dan bahagian yang diperbuat daripada bahan bukan logam.

(2 markah)

b)

Setelah beberapa lama kereta tersebut dibiarkan, ianya akan berkarat.


(i)

Apakah bahan yang menyebabkan kereta itu berkarat?


________________________________________________________
________________________________________________________
(2 markah)

(ii)

Bagaimanakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengelakkan


pengaratan?
________________________________________________________
________________________________________________________
(2 markah)

6.

a)

Lengkapkan jadual berikut.

Ukuran

Nilai Kuantiti
Fizik

Unit
SI

a) Jisim sebuah buku

650 g

kg

Nilai Dalam
Bentuk
Imbuhan

Nilai Dalam
Bentuk
Piawai
6.5 X 102 g

b)

Ketebalan
membran sel

0.000000007
m

7 nm

c)

Masa yang diambil


oleh cahaya
bergerak sejauh
satu batu

0.0000054 s

5.4 s

7 X 10-9 m

(2 markah)
b)

Madihah memerlukan 0.80 kg tepung gandum untuk membuat roti jala.


Antara alat berikut, tandakan ( / ) bagi alat yang sesuai digunakan sebagai
alat pengukuran?

( 2 markah )
c)

Apakah kelemahan bagi kaedah pengukuran yang digunakan pada zaman


dahulu?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

7.

a)

Rajah bi bawah menunjukkan sebuah rumah sedang terbakar.

(i)

Nyatakan keadaan jirim bagi asap yang dihasilkan.


________________________________________________________
( 1 markah)

(ii)

Lukiskan keadaan jirim yang dinyatakan pada jawapan (i).

( 1 markah)
b)

Lengkapkan pernyataan berikut menggunakan pernyataan- pernyataan


di bawah.
daya tolakan

rawak

daya tarikan

i)

Zarah-zarah dalam cecair bergerak secara ____________.

ii)

Pepejal tidak boleh dimampatkan kerana __________ antara zarahzarahnya sangat kuat.
( 2 markah )

c)

Rajah di bawah menunjukkan dua contoh objek bagi dua keadaan jirim yang
berbeza.

Setiap objek tersebut mempunyai ciri-ciri jirimnya yang tersendiri.


Senaraikan perbezaan ciri- ciri jirim di antara kedua-dua objek tersebut.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

8.

Lengkapkan teka silang kata di bawah.


1
2

Melintang

4.

Tempat proses kimia berlaku.

6.

Lapisan nipis yang menyaluti sel.

Menegak

1.

Dinding sel dibina daripada ______________________

2.

Nukleus mengandungi bahan _____________________

3.

__________________ mengandungi pigmen hijau.

4.

Vakuol menyimpan _________________ dan nutrien terlarut.


(6

9.

markah)

a)
Rajah di

bawah

menunjukkan 2

gelas diisi

separuh penuh

dengan air.
10

sudu garam dimasukkan ke dalam air di gelas A.


10 sudu
garam

Sebiji telur dimasukkan ke dalam setiap gelas.


Lukiskan kedudukan telur-telur tersebut dalam gelas A dan B di atas.
( 2 markah )
b)

Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti untuk menentukan isipadu lima biji
guli.

300
200

i)

Namakan kaedah yang digunakan dalam aktiviti di atas.


________________________________________________________
( 1 markah )

ii)

Hitungkan ketumpatan sebiji guli jika jisim sebiji guli ialah 12g.

(3 markah )
c)

Satu aktiviti membasmi nyamuk aedes dilakukan oleh pihak kesihatan


setempat setelah banyak berlaku kes denggi.

Berdasarkan konsep ketumpatan, bagaimanakah aktiviti ini boleh


menyelesaikan masalah tersebut.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
( 2 markah )

10.

a)

Rajah di bawah merupakan susunan organisasi sel dalam badan manusia.

i)

Lengkapkan susunan di atas dengan betul.

_____________________________

_____________________________

_____________________________
(3 markah)

ii)

Berikan satu contoh untuk setiap jawapan yang anda nyatakan di (a)(i)
di atas.
P

_____________________________

_____________________________

_____________________________
(3 markah)

b)

Kanser adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel tidak


normal yang tidak terkawal di dalam badan. Kanser bermula apabila sel-sel di
bahagian badan mula tumbuh di luar kawalan. Pertumbuhan sel kanser
adalah berbeza daripada pertumbuhan sel yang normal.
Sel kanser tidak mati, sebaliknya terus berkembang dan membentuk sel yang
baru, yang tidak normal. Sel-sel kanser juga boleh menyerang (tumbuh di
dalam) tisu-tisu yang lain, sesuatu yang sel normal tidak boleh lakukan.
Ini berpunca daripada kegagalan sistem imun berfungsi dengan baik. Mereka
yang mempunyai sistem imun yang sihat dan kuat akan terhindar daripada
kanser. Mereka yang tindakbalas sistem imunnya tidak berfungsi dengan baik
berhadapan dengan risiko kanser yang lebih tinggi.

Berdasarkan pernyataan di atas, nyata dan terangkan langkah pencegahan


yang boleh menghidarkan seseorang itu dari mendapat penyakit kanser?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

11.

a)

Pamela menyediakan empat jenis cecair seperti dalam rajah di bawah.


Setiap cecair dituang ke dalam gelas besar mengikut urutan iaitu madu, sirap
mapel, susu pekat dan air.

Susu pekat

Air

Madu

Sirap mapel

Setelah dituang dan dibiarkan sejuk, bahan-bahan tadi terpisah dan


membentuk lapisan di dalam gelas besar seperti yang ditunjukkan di bawah.

Air
Susu pekat
i)

Siraptidak
mapel
Mengapakah bahan-bahan berkenaan
bercampur dan
Madu
membentuk lapisan walaupun semua
bahan tersebut dalam keadaan
jirim yang sama, iaitu cecair?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(2 markah)

ii)

Susun bahan-bahan tersebut mengikut ketumpatan menaik.

Ketumpatan menaik
(2 markah)
b)

Selepas itu, gula-gula marshmallow dimasukkan ke dalam gelas besar


tersebut. Perhatikan dan terangkan apa yang terjadi beserta sebabnya.
Gula-gula
marshmallow

______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)
c)

George tidak pandai berenang. Cadangkan tindakan yang perlu dilakukan


untuk memastikan dirinya tidak lemas semasa berenang. Jelaskan jawapan
anda menggunakan konsep ketumpatan.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

d)

Jelaskan faktor yang mempengaruhi keapungan sesuatu objek.


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

12.

Rajah di bawah menunujukkan radas yang digunakan untuk menghasilkan air suling

a)

Apakah nama proses yang digunakan dalam eksperimen di atas?


______________________________________________________________
(1 markah)

b)

Pada rajah di atas, lukiskan aliran air masuk dan air keluar pada kondeser
Liebig.
(2 markah)

c)

Nyatakan perubahan jirim yang berlaku di kelalang separa bulat


______________________________________________________________

( 1 markah )
d)

i)

Apakah hasil penyulingan yang terkumpul di dalam kelalang kon?


________________________________________________________

ii)

Terangkan jawapan di (d)(i).


________________________________________________________
________________________________________________________
(2 markah)

iii)

Adakah air suling sesuai untuk diminum sebagai minuman harian?


Wajarkan jawapan anda.
________________________________________________________
________________________________________________________
(2 markah)

e)

Penyulingan adalah satu proses bagi memisahkan campuran. Sebatian juga


boleh dipisahkan kepada unsur-unsurnya. Berikan satu contoh proses
pemisahan sebatian dan nyatakan kegunaannya.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

13.

a)

Sekumpulan arkeologi telah menemui seketul emas tinggalan pra sejarah.


Emas tersebut telah di bawa kemakmal untuk ujian seterusnya. Rajah di
bawah menunjukkan radas dan bahan yang digunakan untuk menentukan
ketumpatannya.

i)

Berdasarkan bahan dan radas di atas berikan contoh jirim tersebut :


Pepejal

__________________

Cecair

__________________
( 2 markah )

ii)

Berdasarkan kepada pengetahuan sains anda, adakah emas tersebut


merupakan unsur atau sebatian atau campuran? Jelaskan kenapa?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(2 markah)

iii)

Huraikan kaedah yang boleh dugunakan oleh ahli arkeologi tersebut


untuk mmendapatkan isipadu bagi menentukan ketumpatannya. Anda
dikehendaki menggunakan radas dan bahan seperti di atas untuk
membantu penerangan kaedah anda.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
( 6 markah )

b)

Pada pandangan anda, kenapa emas mempunyai nilai yang tinggi dipasaran?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

14.

a)

Hutan Simpan Taman Negara diwujudkan supaya haiwan dan tumbuhan


dalam hutan semulajadi tidak terjejas akibat aktiviti manusia.
i)

Terangkan tujuan kewujudan hutan simpan?


________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(2 markah)

ii)

Nyatakan dua aktiviti manusia yang boleh menyebabkan penyusutan


sumber hutan.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(2 markah)

iii)

Nyatakan langkah lain yang perlu diambil untuk mencegah penyusutan


sumber hutan.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(2 markah)

b)

Nyatakan bahan yang boleh dikitar semula atau diguna semula.


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

c)

Membeli-belah adalah aktiviti yang dilakukan oleh setiap orang daripada kita.
Pada pendapat anda, bagaimanakah aktiviti membeli-belah dapat dijalankan
tetapi pada masa yang sama membantu memulihara dan memelihara sumbersumber di Bumi. Beri penerangan dalam pendapat anda
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(4 markah)