Vous êtes sur la page 1sur 10

b

a
e
d

araw gabi

t
o
n

a
s
i
e

r
q66
t

h
o
o
. f
b

4
bb 4 .

&

.
b
t

.
.
.

.
a

o
e
e
F

l
a ? bbb 44 eid

t
h
o
bb b


&

.
b

a
o
e
e
n
l
d

i
bb a

&s
e

r
h
o
o

f
b

?
a

bb
t
b

e
e
o
l

d
a
i
bb b
j

r s . . e
&
.

r

h
o
o

f
b
bb b t
a
..
& o .
e

. . e

..

d
n
a
i
P
s
e

.
.
?

t bbb
r
h

o bb
f
t
r

& b

j o
e

n
l
a
i
s
e
bb b
r
h

.
& t

n f

b
t
a
e
o
l
? b
e

bb
a

d
s
i

r
regine velasquez
piano accompaniment

Piano

Voice

hmmm

Piano

Voice

'di

bi - ro ang su - mu - lat

ng

a - wi - tin

pa - ra sa - 'yo

Piano

Voice

pa

ra

a - kong i - sang

si - ra

lo,

hi - lo't

li - to

Piano

29november2k15 heideabot

[ e.ms. for: k. rama ]

b ot
bb b r a
&
n
e

a
d
s
i
e

r
t
bb h
o

.
& b

o
f

.

.

b

b
t
a
o
e
e
n
l
? b
b
d

a bb
i
.

t
h
bb b
2
44
r

.
&
4

b
a
o
e
e
n
bb b l
d
2
4

i
& a
4 gg
4

s
e

g
t
r
h
o
.
o

b
? b
2
44

4
bb
a
.
t

e
e
o
l
d
bb b 4
a
i

r
& 4 .

s

e
h

r

o
o

b
bb b 4t f
a
e
& 4 gg
.. e

g
o

.l
d
n
a
i
s
e

b
.
bb 4
r
h
t

o bb
f
t

r
& b . . o
j

e

l
n
a
i
s
e
bb b
r
h
.
& t

.
.
o

n
o
f
b
t
a
e

. o

e
al

bbb

s
id

r
2

araw gabi - http://PianistAko.blogspot.com

Voice

sa

a - kin pang mi - na - nang piya - no

tik - la - do'y pi - lit

ni - la - ro

Piano

11

Voice

ba - ka

sa - ka - ling may - r'ong to

no

big

la

na lang

u - mus -

11

Piano

13

Voice

bong

tung - kol

sa - an man ka

yang

13

Piano

15

Voice

a - wi - ting

pa - ra sa - 'yo

'di

15

Piano

bi - ro ang ga - wing

su - kat

ang

b r o t . .
bb b
a
& e

.
n

a
d
s
i
e

r
t
bb h
o
.

& b b
o
f

.
t

a
o
e
e
n
l
? b
d

a bb
i
. -

t
h
b
2

r o

& b b . .
4

a
o
e
e
n
bb b l
d
2

i
& a
4
b

s
e


t
r
h
o
o

f
b
? b
2
b

bb
a

.
t

e
e
o
l
d
bb 2
4
a
i

w
b

& 4
.
4 e
s
r
h
o
o

b
bb b 2t f
4

a
& 4
4

e
o

l
d
n
a
i
s
e

?
4
2

b
bb 4
r
h

4 .
t
o

o bb t f r

.
& b
j

e
o
.

l
n
a
i
s
e
w
bb b ggg www
r
h
& gg t

o
f
P
b
t
a
e
o
l
? bb w
e
n
n
b
b
a
d
s
i

r
3

araw gabi - http://PianistAko.blogspot.com

17

Voice

ti -

nig sa

to - no

sam - pu man

a - king dik - syo - nar

yo

kung

17

Piano

19

Voice

ang tug - ma'y

'di was - to

bas - ta't

i - si - pin 'di mag - ba - ba - go

dam -

19

Piano

21

Voice

da

min

ko

sa

yo

21

Piano

23

Voice

23

Piano

raw

ga

bi

na

sa

sip

ka

b
t
bb b
a
&
j e r
j no

a
d
s
i
e

r
t
bb h
o

& b .

o
f

.
.
.

..

t .
b
.
a
o
e
e
n
l
? b

d
a bb
i

t
b r
o
h j

r .
&bb
R
b
.

a
o
e
e
n
bb b l
d
i
& a
b

n
s

e

r
h
F
o
o

f
b
? b
bb
n
b a
t

e
e
o
l
d
bb
2
a
i

.
.
r
&
j
j

.
s

e

r
h
o
o

b
bb b t f
2

ggg

&
4
... ...
e
e
o
l
d
n
a
i
s
e

?
2

t b b

r
h

o bb 2
f
t
4
j

& b 4 . o
4

le

n
a
i
s
e

bb b 2

.
44 n
r

n
b .
h
& 4t
o

o
f
b
t

a
e
o
l
? b b 42 .
4
e
n
4 n
b
b
a
d
s
i

r
4

araw gabi - http://PianistAko.blogspot.com

25

Voice

na - pa - pa - na - gi - nip

ka

ka - hit

sa'n

mag - pun -

la - sing

sa

25

Piano

27

Voice

ta

raw

ga - bi

na - la

tu -

27

Piano

29

Voice

wa

ka - pag

ka - pi - ling

ka

a - raw - ga - bi

ta

yong

29

Piano

31

Voice

dal - 'wa

yeah

31

Piano

b
t
bb b
a
o
e

r
&

n
d

a
s
i
e

r
t

bb h
o

& b

o
f

.
.

b
.
t

a
o
e
e
n
l
? b
id
a bb

t
h
b
j o
& b b . .
.
b

a
o
e
e
n
bb b l
d
..
i
& a

s
nt
r
h
o
o

f
b
? b

bb
a
t

e
e
o
l
d
bb b
a
i
j

&
s .

e
r
h
o
o

b
bb b t f

a
&

. e
b

o
.

le
d
n
a
i
s
e
?
b
bb
r

. h

o bb
f
t
2
r

& b o
4
j
.
le

n
a
i
s
e
bb b
2h
r
& t
4

b o

..


o
f

b
t
a
e
o
l
? bb
2
e
b

n
4

b
.
a

-
s
id

r
5

araw gabi - http://PianistAko.blogspot.com

33

Voice

bi - ru - in mong na - sa - bi - ko

ang

33

Piano

35

Voice

na - is

kong

i - pa - ha - tid

da - pat mo

la - mang ma - ba - tid

la -

35

Piano

37

Voice

man

ni-tong

dib - dib

ti

la sam - pung da - ang a - wi

tin ang na -

37

Piano

39

Voice

ta - pos kong

39

Piano

lik - ha - in

i - to ang tu - nay na dam - da - min

b
& b b 42

41

i
e
bb h
& b 42

Voice

b
a

e
d

t
44 w
o
.
n
4
t
4
o

araw gabi - http://PianistAko.blogspot.com

tang - ga - pin

41

at

ding

o
f
t

a
s
r

gin

a
o
e

l
? b 42
4

d
4 w
a bb
i
e

t
h j R . o
b
& b b .

b
.
a
o
e
n
w e
bb b l
d
i
& a

s
e
n
t
r
h

f
b
? b
bb w
n
b a
t
e
e
o
l
d
bb
a
i

b
r
&
j
j
. .
s
e

r
o
o

f
b
bb b t

&
e

e
o

l
d
n
a
i
s
e
?
b
bb
r
h
t

o bb r t.fo r

.
& b

e
o
J


l
n
a
i
s
e
bb b
r
h

& t

.
.

b .. ..

o
f

b
t
a
e
o
l
? bb
e
n
n
b a
b

d
s
i

r
Piano

43

Voice

raw

ga - bi

na - sa

sip

ka

43

Piano

45

Voice

na - pa - pa - na - gi

nip

ka

ka - hit

sa'n

mag - pun -

45

Piano

47

Voice

47

Piano

ta

raw

ga

bi

na - la

la - sing

sa

tu - wa

b
t
bb b
a
o
r
. . .
&
j
j
e


a
d
s
i
e

r
t
bb h
o

& b

o
f
.. .

.
.
..
b
t
a
o
e
e
n
l
? b
id
a bb

t
h
o

b
b

&bb

a
.
o

J
e
e
n
l
d
a
i
bb
e

t
bs

&

r
h

o
o -
f
b
a
t
?
b
e
e
o bb
j
l
.

a
i
s
e
r
h
o
bb b . o

.
.

&

f
b
R
a
t
e
e
o
l
d
n
bb b
a
i
s

&

t
r
h
o

o ? bb
f
t

e
o

l
n
a
i
s
e
.

bb b

b
.
rn b .
h

& t .. .. ..

o
. .
o
f
b
t
a
e
o

l
? bb
n

b
e
j
n
b .
nb n
a
d
b
s
i

r
7

araw gabi - http://PianistAko.blogspot.com

49

Voice

ka - pag

ka - pi - ling

ka

a - raw - ga - bi

ta

yong

49

Piano

51

Voice

dal

51

Piano

53

Voice

'wa

53

Piano

55

Piano

'wa

a - raw - ga

bi

ta - yong dal -

b
a

e
d

.
&
n
o
a
s
i
e

r
t
bb h
o
&

o
f

. .

t
b
.

a
o
e
e
n
l
? b
d
a b
i

t
h
o

b b b ab

& b -.
o
e
e
n
l
d
a
i
b

. e
bs
b b b ..
b

.
t
&

r
. h

n o
.
.

f
b
a
t
?
b
b
e
o b .
j le
b b n
b
d

i
a
s
e
r
h
o
bb b o

& f ..
..

a
t
e
e
o
l
d
a
i
?nb b
s
b
e


. h

r
t
o

o
f
bb
t

nnn#
b

j
&
R
e
o
.
l
n
a
i
s
e
#
n
bb b
r

n nh

n
& t
#

o
f
b
t
a
e
o
l
? b
nn#
e

n
n
j
b
b

id
.

r
8

57

Voice

bb

araw gabi - http://PianistAko.blogspot.com

a - raw - ga - bi

ta

yong

raw
3

57

Piano

59

Voice

dal - 'wa

59

Piano

61

Piano

63

Voice

63

Piano

rit.

b
t
# a
o
r

&

a
d
s
i
e

r
# h
t
o

&
o
f

t
b
f
a
o
e
e
n

l
?#
d
#
j
j a
i
.
#
n e

t
#
h

o J


&
.
R b
R
a
o
e
n
# le
d
i
& a
.. ..

s
e

r
h
o
o

f
b
?#
j a
t

e
o #
.
e . .
l

a
i

s
e r
&

r
h
o
o

b
# f

a
t

.
..
&
b

e
o
l
d
n
a
i
s
e

?
#
# # n or
j
h
t
.

o # j t f . . -

e
&

o
l
n
a
i
s
e
#
h

or

& t

o
f
b
t
a
e
o
l
?#
e
n
a

r
9

araw gabi - http://PianistAko.blogspot.com

65

Voice

ga - bi

na - sa - i

sip

ka

na - pa - pa - na - gi

nip

ka

65

Piano

a tempo

67

Voice

ka

hit

sa'n

mag - pun

ta

raw

ga -

67

Piano

69

Voice

bi

na - la - la - sing

sa

tu - wa

ka - pag

69

Piano

71

Voice

a - raw - ga - bi

71

Piano

ta

yong

dal - 'wa

ka - pi - ling

ka

10

#
&

73

i
# he
&

Voice

b
a

e
d

t
o .
n
-

araw gabi - http://PianistAko.blogspot.com

a
s
r

t
ggg
o

o
f
.
b .

t
a
o
e
n
l
?#
d
a
i
w
e

t
h
o

r .
#
r
b
. .
.

.
&

a
o
e
e
n
l
d
i
#sa

.
.
t
&

r
h

P
f
b
a
t
?
#

.
gge
o
#
n e

l
g
gg

d
a
i
s
e
r
h
#
o
o

.
.
.
& f

b
a
t
e

e
o
ggg
l

id
n
# .
g
a

R s

&
e
gg

gg

r
h
t

o ? # n t fo

n
e
o

l
n

a
i
s
e

r
h
t
o

o
f
b
t
a
e
o
l
e
n
a
d
s
i

r
a - raw - ga - bi

ta

73

yong

Piano

75

Voice

dal - 'wa

75

Piano

77

Voice

ahhh...

77

Piano

rit.

piano accompaniment
title: araw gabi
sung by: regine velasquez
transcribed/arranged by: heideabot
e.m.s. for: k. rama
29november2k15
http://PianistAko.blogspot.com