Vous êtes sur la page 1sur 5

Document Pont

PRIMER CICLE DE PRIMRIA

rea: LLENGUA ESTRANGERA (ANG)

CONTRIBUCI DE lREA DE LLENGUA ESTRANGERA A LADQUISICI DE LES COMPETNCIES BSIQUES


Lestudi duna llengua estrangera contribueix a ladquisici de la competncia en comunicaci lingstica duna manera directa, en el mateix sentit en qu ho fa la primera llengua.
Laprenentatge duna llengua estrangera es rendibilitza enormement si shi inclou la reflexi sobre este, de manera que cada alumna i alumne identifique com aprn millor. Eixa s la ra de la introducci dun apartat especfic de
reflexi sobre el propi aprenentatge, que aix contribueix a ladquisici de la competncia daprendre a aprendre.
Esta reflexi afavoreix igualment lautonomia i iniciativa personal,ja que prepara les alumnes i els alumnes per a avanar per si mateixos en el coneixement i s deixa llengua.
Les competncies esmentades estan en lactualitat en relaci directa amb la competncia en tractament de la informaci i competncia digital. Les tecnologies de la informaci i la comunicaci ofereixen la possibilitat de comunicarse en temps real amb qualsevol part del mn i tamb laccs senzill i immediat a un flux dinformaci que augmenta cada dia. El coneixement duna llengua estrangera dna loportunitat daccedir a eixa universalitat de la informaci i la
comunicaci, imprescindible per a la plenitud duna realitzaci personal plena i lexercici dels seus drets ciutadans.
Aix, esta rea contribux en gran manera al desenrotllament de la competncia social i ciutadana. Aprendre una llengua estrangera implica conixer les diferents comunitats de parlants desta. Este aprenentatge, ben orientat des de
lescola, ha de traduir-se en un inters per descobrir altres cultures i per relacionar-se amb altres persones, parlants o aprenents deixa llengua, de manera que safavorisca el respecte i la integraci.
Finalment, i encara que en menor grau, esta rea collabora en ladquisici de la competncia di nteracci amb el mn fsic i social donat que afavoreix lestudi daltres pasos i les seues costums; i de la competncia artstica i
cultural a travs de la introducci dels textos i models literaris, adaptats a este nivell, en tant que suposen lexcellncia en ls de la llengua.

CODI DE SIGLES
CCLI: competncia en comunicaci lingstica
CMAT: competncia matemtica
CIMF: competncia en el coneixement i interacci amb el mn fsic i social
TICD: tractament de la informaci i competncia digital

CSIC: competncia social i ciutadana


CCIA: competncia cultural i artstica
CPAA: competncia per a aprendre a aprendre
CAIP: autonomia i iniciativa personal

CANG: criteri davaluaci de lrea dangls

Document Pont

PRIMER CICLE DE PRIMRIA


OBJECTIUS
DREA

rea: LLENGUA ESTRANGERA (ANG)

CONTINGUTS

CRITERIS DAVALUACI

INDICADORS

CCBB

1. Escoltar i comprendre
missatges, servint-se de les
informacions transmeses per a la
realitzaci
de
tasques
relacionades amb la seua
experincia.
2. Expressar-se oralment en
situacions senzilles i habituals,
utilitzant procediments verbals i
no verbals i adoptant una actitud
respectuosa i de cooperaci.

Bloc 1. Escoltar, parlar i conversar


1. Comprensi de missatges orals senzills i prxims a la realitat de les alumnes i dels alumnes per a
lelaboraci de tasques a laula.
2. Escolta atenta i comprensi de textos orals breus i molt senzills procedents de distints suports
audiovisuals i informtics.
5. Escolta atenta i comprensi de textos molt breus i senzills, relacionats amb activitats daula
significatives i produts en distintes situacions de comunicaci.
6. Reproducci de textos orals breus prviament treballats a travs de canons, rimes, dramatitzacions i
relats molt senzills amb suports visuals o gestuals.
7. Desenrotllament destratgies bsiques de comunicaci, per a donar suport a la comprensi i expressi
oral: s del context visual i no verbal (expressi, gest, mim, sons, imatges, etc.), repetici, coneixements
previs sobre el tema o la situaci transferits des de les llenges que coneix.
Bloc4. La llengua com a instrument daprenentatge
1.Desenrotllament del vocabulari i temes relacionats amb lentorn immediat de lalumnat, els seus
interessos i experincies, partint de conceptes adquirits ja en la L1 o la L2.
2. Realitzaci dactivitats contextualitzades en llengua estrangera reprenent continguts amb poca
demanda cognitiva, de les rees no lingstiques ja adquirits en L1 o L2.
3. Utilitzaci destratgies dorganitzaci de la informaci per a lelaboraci de murals, lbums..., que
sistematitzen els resultats.
4. Valoraci de la llengua estrangera com un instrument ms per a aprendre,organitzar-se i pensar.

CANG1. Captar la idea global i


identificar
alguns
elements
especfics en textos orals, amb ajuda
delements lingstics i no lingstics
relacionats amb activitats de laula i
de lentorn de lalumna i de
lalumne.

CANG1.1. Capta la idea global


d'alguns elements especfics en
textos orals, amb ajuda delements
lingstics i no lingstics relacionats
amb activitats de laula i de lentorn
de lalumna i de lalumne.

CCLI

4. Llegir de forma comprensiva


com a font de plaer i satisfacci
personal i per a extraure
informaci dacord amb una
finalitat prvia.
5. Aprendre a utilitzar amb
progressiva autonomia tots els
mitjans al seu abast, incloent-hi
les noves tecnologies, per a
obtindre informaci i per a
comunicar-se en la llengua
estrangera.

Bloc 2. Llegir i escriure


2.1. Animaci a la lectura
1. Lectura de paraules i frases molt senzilles (presentades dins dun context i prviament conegudes) en
interaccions orals reals o simulades, en distintes situacions comunicatives o ldiques, com a part de la
realitzaci duna tasca o per gust i inters per llegir.

CANG2. Llegir i identificar paraules i


frases
senzilles
presentades
prviament de manera oral sobre
temes familiars i dinters, a travs
dactivitats
ldiques
i
comunicatives, i amb el suport
delements visuals, gestuals i
verbals.

3. Escriure textos amb finalitats


variades
sobre
temes
prviament tractats a laula i
amb lajuda de models.
4. Llegir de forma comprensiva
com a font de plaer i satisfacci
personal i per a extraure
informaci dacord amb una

Bloc 2. Llegir i escriure


2.1. Animaci a la lectura

Bloc 6. Tecnologia de la informaci i de la comunicaci


1. s dels mitjans tecnolgics bsics (casset, vdeo...) per a laccs a un input oral i escrit de qualitat en la
llengua estrangera, amb el propsit de facilitar laplicaci de les prpies estratgies daprenentatge
(repetici, prctica de fragments...) o per a ser utilitzats en les produccions prpies (gravacions de canons
o dilegs, filmacions de xicotetes dramatitzacions).

1. Escriptura dirigida de vocabulari bsic i frases molt senzilles, conegudes prviament per lalumnat en el
nivell oral, en distintes situacions comunicatives o ldiques, i/o com a part duna tasca o amb intenci
ldica.
3. Coneixement de diferents textos propis de la comunicaci literria (contes, canons, poemes...) i la
aplicaci destos en la comprensi i la producci en llengua estrangera.

CANG3.
Escriure
paraules
i
expressions utilitzades oralment o
conegudes per lalumnat, a partir de
models i amb una finalitat
especfica.

CANG1.2. Identifica alguns elements


especfics en textos orals, amb ajuda
delements lingstics i no lingstics
relacionats amb activitats de laula i
de lentorn de lalumna i de
lalumne.

CCLI

CANG2.1. Llig paraules i frases


senzilles presentades prviament de
manera oral sobre temes familiars i
dinters, a travs dactivitats
ldiques i comunicatives, i amb el
suport delements visuals,
gestuals i verbals.

CCLI

CANG2.2. Identifica paraules i frases


senzilles presentades prviament de
manera oral sobre temes familiars i
dinters, a travs dactivitats
ldiques i comunicatives, i amb el
suport delements visuals,
gestuals i verbals.

CCLI

CANG3.1. Escriu paraules utilitzades


oralment o conegudes per lalumnat,
a partir de models i amb una finalitat
especfica.

CCLI
CPAA

CANG3.2. Escriu
expressions
utilitzades oralment o conegudes per
lalumnat, a partir de models i amb

CCLI
CPAA

Document Pont

PRIMER CICLE DE PRIMRIA


finalitat prvia.

4. Iniciaci en la utilitzaci de programes informtics educatius per a llegir i escriure missatges senzills.
5. Inters per latenci i la presentaci dels textos.

2. Expressar-se oralment en
situacions senzilles i habituals,
utilitzant procediments verbals i
no verbals i adoptant una actitud
respectuosa i de cooperaci.
3. Escriure textos amb finalitats
variades
sobre
temes
prviament tractats a laula i
amb lajuda de models.

Bloc 1. Escoltar, parlar i conversar


3.Participaci en intercanvis orals reals o simulats relacionats amb actes de parla ritualitzats, a travs de
respostes verbals i no verbals facilitats per rutines de comunicaci, per a realitzar activitats daula en
contextos comunicatius.
4. Reproducci de missatges orals per a expressar necessitats bsiques dins de laula.
Bloc 3. Coneixement de la llengua
3.1. Coneixements lingstics
3.1.1.Usos de la llengua

rea: LLENGUA ESTRANGERA (ANG)


una finalitat especfica.

CANG4. Participar en activitats


daula i en interaccions orals molt
dirigides sobre temes coneguts, en
situacions de comunicaci fcilment
predicibles o relacionades amb
necessitats
de
comunicaci
immediates, com ara: saludar,
parlar
de
gustos,
expressar
sentiments i necessitats
bsiques.

CANG4.1. Participa en activitats


daula i en interaccions orals molt
dirigides sobre temes coneguts, en
situacions de comunicaci fcilment
predictibles o relacionades amb
necessitats
de
comunicaci
immediates, com ara: saludar, parlar
de gustos, expressar sentiments i
necessitats bsiques.

CCLI
CPAA

CANG5. Reconixer i reproduir


alguns aspectes sonors de ritme,
accentuaci
i
entonaci
dexpressions que apareixen en
contextos comunicatius o en
activitats de lectura en veu alta,
sempre a partir de models.

CANG5.1. Reconeix alguns aspectes


sonors de ritme, accentuaci i
entonaci
dexpressions
que
apareixen
en
contextos
comunicatius, sempre a partir de
models.

CCLI

CANG5.2.
Reprodueix
alguns
aspectes
sonors
de
ritme,
accentuaci
i
entonaci
dexpressions que apareixen en
contextos comunicatius, sempre a
partir de models.

CCLI

CANG5.3. Reconeix alguns aspectes


sonors de ritme, accentuaci i
entonaci
dexpressions
que
apareixen en activitats de lectura en
veu alta, sempre a partir de models.

CCLI

CANG5.4.
Reprodueix
alguns
aspectes
sonors
de
ritme,
accentuaci
i
entonaci
dexpressions que apareixen en
activitats de lectura en veu alta,

CCLI

1. Coneixement de la possibilitat de donar i obtindre informaci, expressar sentiments i desitjos o donar


ordes i instruccions, per mitj dels recursos lingstics apropiats a la situaci comunicativa.
2. s de les funcions lingstiques bsiques en intercanvis comunicatius senzills, utilitzant per a cada una
les estructures lingstiques adequades ms senzilles:
Saludar i acomiadar-se.
Identificar-se i presentar-se.
Expressar sentiments, gustos i habilitats.
Respondre a instruccions senzilles i a preguntes per a donar informaci sobre localitzaci dobjectes,
persones i animals
6. Usar progressivament la
llengua estrangera per a afirmar i
ampliar continguts de les rees
no lingstiques ja apresos i per a
aprendre uns altres de nous.
11. Identificar aspectes fontics,
de
ritme,
accentuaci
i
entonaci, aix com estructures
lingstiques i aspectes lxics de
la llengua estrangera i usar-los
com a elements bsics de la
comunicaci.

Bloc 3. Coneixement de la llengua


3.1. Coneixements lingstics
3.1.2.Reflexi sobre la llengua
1. Iniciaci i s dalguns aspectes fontics, del ritme, accentuaci i entonaci de la llengua estrangera com
a estratgia de comprensi i models per a la producci oral.
2. Presa de conscincia de determinades formes i estructures prpies de la llengua estrangera per a
reutilitzar-les en lexpressi en distintes situacionsd e comunicaci.
3. Acostament a pautes de ritme, accentuaci i entonaci caracterstiques, per mitj de rutines, canons i
tirallongues.
4. Reconeixement i s dalgunes formes i estructures habituals prpies de la llengua estrangera
prviament utilitzades.
5. Associaci global de grafia, pronunciaci i significat a partir de models escrits que representen
expressions orals conegudes per lalumnat.
6. Familiaritzaci amb ls destratgies senzilles en la producci de textos, partint sempre dun model i/o
comparant amb les tcniques que utilitza en la seua prpia llengua.
7. Inters per utilitzar la llengua estrangera en situacions variades.

Document Pont

PRIMER CICLE DE PRIMRIA

rea: LLENGUA ESTRANGERA (ANG)


sempre a partir de models.

7. Valorar la llengua estrangera, i


les llenges en general, com a
mitj
de
comunicaci
i
enteniment entre persones de
procedncies i cultures diverses i
com
a
ferramenta
daprenentatge
de
distints
continguts.
8. Manifestar una actitud
receptiva, interessada i de
confiana en la prpia capacitat
daprenentatge i ds de la
llengua estrangera.

Bloc 3. Coneixement de la llengua


3.2. Reflexi sobre laprenentatge
1. s de les estratgies, habilitats i procediments (repetici, memoritzaci, relaci de paraules amb
imatges, organitzaci de vocabulari al voltant dun tpic, observaci de models...) per a ladquisici de
lxic i estructures elementals de la llengua o per a la consolidaci dels ja adquirits.
2. Utilitzaci progressiva de mitjans grfics de consulta i informaci (diccionaris dimatges, vocabularis
temtics...), que donen suport al treball de llengua, el reforcen i el complementen.
3. s progressiu de les noves tecnologies de la informaci i comunicaci per a introduir i reforar els
aprenentatges de la llengua estrangera.
4. s gradual de tcniques bsiques encaminades a fomentar una bona organitzaci del treball i a afavorir
un aprenentatge cada vegada ms autnom.
5. Actitud positiva i de confiana en la prpia capacitat per a aprendre una llengua estrangera i gust pel
treball cooperatiu.

CANG6. Usar algunes estratgies


bsiques per a aprendre a aprendre,
com: demanar ajuda, acompanyar la
comunicaci amb gestos, utilitzar
diccionaris visuals i identificar
alguns aspectes personals que
lajuden a aprendre millor.

CANG6.1. Usa algunes estratgies


bsiques per a aprendre a aprendre,
com: demanar ajuda.

CCLI
CPAA

CANG6.2. Usa algunes estratgies


bsiques per a aprendre a aprendre,
com: acompanyar la comunicaci
amb gestos.

CCLI
CPAA

CANG6.3. Usa algunes estratgies


bsiques per a aprendre a aprendre,
com: utilitzar diccionaris visuals.
CANG6.4. Usa algunes estratgies
bsiques per a aprendre a aprendre,
com: identificar alguns aspectes
personals que lajuden a aprendre
millor.

CCLI
CPAA
CCLI
CPAA

5. Aprendre a utilitzar amb


progressiva autonomia tots els
mitjans al seu abast, incloent-hi
les noves tecnologies, per a
obtindre informaci i per a
comunicar-se en la llengua
estrangera.
7. Valorar la llengua estrangera, i
les llenges en general, com a
mitj
de
comunicaci
i
enteniment entre persones de
procedncies i cultures diverses i
com
a
ferramenta
daprenentatge
de
distints
continguts.

Bloc 3. Coneixement de la llengua


3.2. Reflexi sobre laprenentatge
1. s de les estratgies, habilitats i procediments (repetici, memoritzaci, relaci de paraules amb
imatges, organitzaci de vocabulari al voltant dun tpic, observaci de models...) per a ladquisici de
lxic i estructures elementals de la llengua o per a la consolidaci dels ja adquirits.
2. Utilitzaci progressiva de mitjans grfics de consulta i informaci (diccionaris dimatges, vocabularis
temtics...), que donen suport al treball de llengua, el reforcen i el complementen.
3. s progressiu de les noves tecnologies de la informaci i comunicaci per a introduir i reforar els
aprenentatges de la llengua estrangera.
4. s gradual de tcniques bsiques encaminades a fomentar una bona organitzaci del treball i a afavorir
un aprenentatge cada vegada ms autnom.
5. Actitud positiva i de confiana en la prpia capacitat per a aprendre una llengua estrangera i gust pel
treball cooperatiu.
6.Control del propi procs daprenentatge (reflexi sobre el propi aprenentatge, organitzaci del propi
treball, recerca docasions per a usar i practicarl a llengua, autocorrecci...).
7. Comparaci entre formes i usos de la llengua estrangera amb la L1 i la L2 per a adquirir-los o aclarir-los.
8. Valoraci de la llengua estrangera com a instrument per a fer i aprendre.

CANG7. Valorar ladquisici duna


certa autonomia en ls espontani
de formes i estructures senzilles i
quotidianes.

CANG7.1. Valora ladquisici duna


certa autonomia en ls espontani de
formes i estructures senzilles i
quotidianes.

CCLI
CAIP

9. Utilitzar els coneixements i les


experincies prvies amb altres
llenges per a una adquisici
ms rpida, efica i autnoma de
la llengua estrangera.
10. Utilitzar indistintament les
llenges del currculum com a
ferramentes
dinformaci
i
daprenentatge,
tenint
en

Bloc 5. Aspectes socioculturals i conscincia intercultural


1. Curiositat, respecte i inters per altres llenges i cultures diferents de les prpies.

CANG8. Mostrar inters i curiositat


per aprendre la llengua estrangera i
reconixer la diversitat lingstica
com a element enriquidor.

CANG8.1. Mostra inters i curiositat


per aprendre la llengua estrangera.

CCLI
CSIC

CANG8.2. Mostra inters i curiositat


per reconixer la diversitat lingstica
com a element enriquidor.

CCLI
CSIC

2. Reconeixement i s dexpressions i frmules bsiques de relaci social: saludar-se, acomiadar-se, agrair,


demanar per favor en situacions de comunicaci concretes.
3. Actitud receptiva cap a les persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent de la
prpia.
4. Realitzaci dactivitats de carcter sociocultural representatives de lidioma estranger estudiat.
5. Valoraci de la cultura prpia com a conseqncia del coneixement daltres cultures distintes.

Document Pont

PRIMER CICLE DE PRIMRIA


compte la competncia que es t
en cada una.
11. Identificar aspectes fontics,
de
ritme,
accentuaci
i
entonaci, aix com estructures
lingstiques i aspectes lxics de
la llengua estrangera i usar-los
com a elements bsics de la
comunicaci.

6. Valoraci de la importncia de la llengua estrangera com a instrument de comunicaci.

rea: LLENGUA ESTRANGERA (ANG)