Vous êtes sur la page 1sur 1

ANALIZA WYNIKW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z GEOGRAFII

ROK SZKOLNY 2013/2014


Na egzaminie gimnazjalnym cz. Przyrodnicza byo sze zada (19 24).
Zadanie 19 i 23.
III Stosowanie wiedzy i umiejtnoci geograficznych w praktyce.
Zad.19. Mapa umiejtno czytania, interpretacji i posugiwania si map. Ucze: 1) wykazuje
znaczenie skali mapy w przedstawianiu rnych informacji geograficznych , posuguje si skal
mapy .
Zad. 23. Regiony geograficzne Polski. Ucze: przedstawia walory turystyczne wybranego regionu
geograficznego Polski (23.1) i regiony geograficzne Polski - Ucze: wykazuje przyczyny
degradacji wd Morza Batyckiego (23.2).
Wyniki:
zad.19 44%
zad.23 34%
Zadanie 20 , 21 , 24.
I Korzystanie z rnych rde informacji geograficznej.
Zad. 20 Ksztat, ruchy Ziemi i ich nastpstwa. Ucze: przedstawia zmiany w owietleniu Ziemi
oraz w dugoci trwania dnia i nocy w rnych szerokociach geograficznych i porach roku.
Zad. 21 Mapa umiejtno czytania, interpretacji i posugiwania si map. Ucze: lokalizuje na
mapach (rwnie konturowych) najwaniejsze obiekty geograficzne na wiecie -gry.
Zad. 24 Europa. Relacje przyroda czowiek gospodarka. Ucze: wykazuje si znajomoci
podziau politycznego Europy.
Wyniki:
zad. 20 46%
zad. 21-50%
zad. 24 52%
Zadanie 22.
II Identyfikowanie zwizkw i zalenoci oraz wyjanianie zjawisk i procesw.
Zad. 22 Europa. Relacje przyroda czowiek gospodarka. Ucze: wykazuje wpyw gr na cechy
rodowiska przyrodniczego oraz gospodark krajw alpejskich.
Wyniki:
zad. 22 41%