Vous êtes sur la page 1sur 52

dD>7

Idd7D7>dDd7dId>7DD>
7dd7IdbdIbDb7DID:d7DId
D 7 Dd b>7b 7bDd b7d: D>7A +d d7DI
ddd: d dDbD >dDd7d: d 7bDd d
Dd77d7ddb7DdbdD>IIdI
2.ddd7IDDId: dddDdd
d7bd:7ddb7ddIdbv::dbDDd
b7D7b7dId7:dI7dI
+dD>77bDd7Id:Ibdb77dID7IddI
d: ddI 7D: 7 >7: +> 7 d DdD7
D>d7bdDbD7bIDdddbDDdbd:
7:ddDbD7b+dD>bDDdbDIDd
:dd:dbDDdbDID7Dd
::D7 d7b 7: 7 d7d 7bddD Db
D:D7DdD>+dDbbd:dIdId
Dd7bd7:+IDbb:dd:7:ddDD
D d 7D> d d D> +d d7DI d: 7
:7IDD7I7dID:b7ddddDbI:d
7bd:d7b:7
Ddbb7Dd7bDdDd:d>7:
b d d7DI b7d: 7 dbdA +d >7: I
bDDdbd:Dddd7:ddDdd+77Id7D7d
IdbD:dd77b7bDDdbd:7bdI>7Dd
dID:b7d:bddII:dbDDdbd:7:7
7b :7 d d7DI d: d d I > d
>7: bDDdbDI Iddb d I d 7bd: D d
7bDdb7D>ddDb7bddD7D:7bddID
ddbdDd>IDDd7bDdD7d
b:dbdbIdbddddIdd7d7>dd
I7D:IDdOdI+dIdddID:b7d:dD7

IdD>I7D>dDdII7>d7D:db:dbdb7D>d:
IdIdD>IdddII7>ddIdD
+d 7 d ddbb7 bdD D7d: d
dId+dbdD7IId:>d>7:b7D>D>I
77dd7I>>d:7:ddDdddd
dDdd:dI>I7dDbD7b+d
D>d:dbd:7:ddD7dD:dbDd
DdO#IDd7IID>>7D:b7D>D>:dbDI
Dd7bdbdDdDdd:7ddbD>7d+I7dD
Db7D>d:dddA7IIdDdbdD7b>
d I 7>7D dID> D dd d b7D>dI +d bdD
7:dDd7I7II>dIdbd7D:D7Dd>
7Dddddbddd
+:dbd7DD>7dII7>dddbdD7:7d7D
D>7 d I7d >7: bDDdbDI I Db
7bddD dXbdDdX> IDI 7D: D7 IdD>I +I
dD7d: d bdD d I7d 77 D ddId 7D:
dId:Dd7DdOdd>D>Dd>7Dd+d
d7DI d Id: d II 7: d DdbdII7
D7D+ddI::D+dD>7dD7d:7dd
Db7bdI 7 7D>7>d 7 IIdII 7 dI d:I
b7D7II dOd: wDd Ib 7bbd 7I dGdDb bDI
d7DddID7D7D>7>d7dId:ddD7DdI
bDD> b bd ddI 7d7d: I dD b7D7II
b: 7d 7D 7IID 7 b 7DdO dd d
ddIdDd: $7bDd dDbD d d D>7 :dId: d
dGdDbbDIdddIdD:d:7d7dG7dD

y7D:d7Id,Dd77d$7bDd
D`dydI7:7bdDdbdd:d7DI>D7I
IDbd d dD: d I : 7 d7d: 7 d d7DI
7:b7D>d:7bDddDbDdb7IdI7D:7:77bIIb

D>7

7IdGdDbbDIddIddII+db7Id:7bdb7
dID d D>7 7I IddII +d bdb7
7bDd Id: I bd d ddI 7D: 7: D
>7: +d d7D 7 7: 7:d 7D b7D>dI
d7bDddydI7dIddbdb7D>7
ddDD>ddO7bD>d7bdddIdb7d
d yI b7D7II# I 7I + 7bbI I y7D:#I
bd d7 dId: 7D: d: dd 7d7b7DI D 2
$77D ddI d b 7D: dD Y>7I
7DI7D> 7D7d: d Ddbdd: dDbd: dII7>dI
Id7bD> bdI ddI ddD7 :ddDd: 7
7d7b7dG7D7b:D:dD>bDDdbDI

dd d dG7D 7:
7D DDD 77dI d
D7 7:d d D7 d7I
D d D> IdGdDbd D
d 7: 7 d7D
7
Marian Rejewski

(1905-1980) as a

second lieutenant

(signals) of the Polish

Army in Britain in late

1943 or in 1944.

(Courtesy Richard

W oytak)

7DI+ b: 7D ddd d d7D


b>7b7>dDbD:bd:Id7dDbDd>dDbd
bd 7D: dd: Id d7D b>7b D7D
77D I7d d7D: d: D d bD7b 7D: d
D7D7Db::d:d:7dDbdD7
b: :d: d dDb b>b bd
:bdD7D D d D>7 7bDd 7D: Id D>7 dI
,DD7ddD7D::DbD7DD>:7>7I
dI
I D7D D 7D: 77D d7D: 77D>d: 7
ddD>IbDd7IDdyIb>b7>dDbD
dbdd2dId:7bd7ddDd
d7D 7bDd bdI +d 7>dd: 7D 77D>ddD d
dDb::d7Dd7DDd>dDbd7b:d
d d7I D d IId d d ydI : D d
7b7b7D7II77Dd7D:ddD>7:bdD

7D d bd 7: Dd>dDbd D d yI d7
ddd:bdDIddD7IId:D$77DddI
Ddb7dID>dII:d7:dd
ddI:ddDd:dDdbdII7bb7d:7d7b7
dG7DI:ddDddD>dD>7ID7
dd dd 7D DDD 77dI d D7D
7DIb:I:ddId:DIddDDD7dI
d Idd7 DI 7D7II 7D: d yI
7d7b7D:ddDd:dD>d7bdI+I
dbdd:dId:b7IIDd7:D>dIdbd
D>7dII7>dI
Id7D7D7b7D:Id>dII$77D
ddI 7I :ddDd: d D> d 7bDd Id
w>D7d7IId:dddbb7bdDbD>dI
ddDd>7:z>>d:DdIIDDd
D : z dd dD I dd7d: 7d:
ddI d: 7Dd d7I bD>7D 7 d: d
bdb+dd7DIbDDdbd:d>7:dD
77db7 7d dD d I d7Dd: I Id
bDDdbD d dd 7IDId: +d 7: Ddd d: 7D
77dbbDDdbDDdd77dId7dD>7
DD> d D> d 7bDd 7D: d I d ydI
b:Ddb7dd7bDdDdD+ddd7
bD7bd: 7: $7D7bD> 7D : 7
7bDdddI#IIdbb7DI,DD7d7D>7b
dD>77IDIbdDd7:ddDbd:dII7>dI
>dd7DI7Id7:DdddI
7D:ddDdI7dIDDI:dd7bDdzdbdDd
>ddDIdIdD>IdIb7D>d:
d7bdII7>d7bD>77:7D>DdIz
ddIzYDIbd:DDdddDd7bd
ddIb:dIddD>I7D:IDdD>7

7bDd+ID:b7d:dD7IdD>7dII7>d7D:
7IdD>b7D>d:dddII7>dIbdD>7d:
7::ddDD>dIdD>Idb7ddDdO7Id
b7D7II

Internal wiring

of Enigma

showing one

connection

Id7d7b7DI7dd:Iddd
ID>dD:b7IDb:d:Dd7bdII7>dDbddd7D
bd bd :ddDd: d D7 IdD>I d 7: d
IdDdDdD:d:dbdDDdbd77IDdDbdd:
+d I dd ddI d b:d > IdD DdDbdd: :
ddbddddIddI+dD>IOddIdd
d bdd: ddI zdd7d: d IdD>I d dI d
dII7>d +d dd IdD bd D :d 7: >7dI D
7DIIIDdO7ddbd>IdD:+Ddbd7

+d dbdd Id I D>7 I d7: + > d


D:I 7D: dD d: d DdO IO ddI D d dII7>d
w +dId dd d D:b7I +d ddI 7
z:dddIdII7D>D>I
IdD>I d7: > d D:I d dbdd D
:dbd:ddIddII7>d
db7Id d bd 7:d I D IOdd IdD>I d
yI b7D7II b: bb7ID7 >dII d IdD>I +d
7 :: D 7 7D I IdD> Ib 7I dd
bd bdI IddI bId IdD>I d zd I dd
ddIDdd7:D7dIDddO7d7ddI
ddddIdd+db7D7IIb:>dII7w7D:
dd d bdI IdD> + 7I
I7 d: d bdI v wDd 7b7 d7D
b:d bd bDD7 Id: I >dD:#I D7d d I
dII7>dI7D:IdIdd7I>dIID:b7Idb7dDD7I
dIA
+dydIb:dIddbD7DId7dGb
ddbDb7DIdbb:Ib7>d:Id
D:b7 7D: I IdD>I dd d7d 7D: +
:ddDddId7D:IdD>IdydIdd:Dd7D7II
7D:b7IDdDY>7I:ddd:77b7dd
dII7>d D:b7I Dd: I7bI d7d: 7>dI b D
dO7b IDI D dO7d w d 7D: d 7d
bdI+dd7dDbd7DbD7DI77d:
7bbI7DbdbbdIDdd7d:7>dI7Dd:
7D> 7D: bdID: dd bDI:dd: 7I IId
IdD>I D> d 7>dI d Dbd bdd:
d7:ddb7IDIGb+IIIdd:dd
Ddd7DIb7D>d:dD:b7IId7D:IdIDd
7>dI7:db
Idd7D7>dI::dDddII7>dI
IdDID>dD>7d>7DdddI7I7

b7D7II D y7D: +d d7d: 7 d dbDID>


7D:d:d:7D7II:DdIbdD$77D
ddI:ddd:7DI77bDd7b:>d
bd>dd7DIIdIDI2 +d
7bDd7Ib7d:77
7: $7D7bD> 7D zD7
7:dbDbD7 d I7d b7D 7 d yI
bdI d D>7 7I d I zd 7
7dyIbdd7dIdd:dd7I
D>7:b7dIDd:>dd+dDd7D:Y>7I#I
IddId:dD:D>IDIDIdII>
2`+dDdd7DI7::d:DdIdbdbD
>dD>77bDdbDDd:IdDddI
77ddydI7:D7DD>bddd
7: ddD Iddbd: ddI :ddDd: d D> d Dd
I7Id7:d>D7ddd77ID
> d bD7DI 777d 7 bbd d
I DId7: 7D> IO DdDd: D>7I d 7
:Ddd:IO7Id7DdyIIIdb:7D:d
wD7D:2dd7d7DD7ID
D>dddydII7d:db7D7bIdbd
ddDb7D:IdIdddDbyI7>dddD7D:
d bDD d7D D7D 7 7Dbd :d:
y7D:7:Ddd:IbId:dd7DdD>7dII7>dI+d
dDb7D:IddIdD7dIdd7IDId:IddDD
D>7db7I7I77bDd7b:d7dD>7
IdD>IdDD>dbdIdD>7d7bdDdd:
dId7dd7DdDbD

7D:Idd
7D d y7D: d>7D D> 7d7b7DI D
ddDdD:d7D:dbz%7D+D>
7D::Ddb7D7d7b7DI7:>d

,DdI Dd: d % 7 d d7 IdI


d7DDd7ddd2d7d7b7DIdd:
d Dd d % 7 b7D 7D D dbd
D>7D:DD7Idbdy7zy+ddbdd:7dD>D
d d yI d d7 7D: d yI
7d7b7DI +D> 7D: db7D
D::7d>7DDD>7I
d Gb Id d d7D
D>7 dII7>dI +d :
77bb7dDd
:dddD

d
b7D7b7bDd
7D +D> d7d:
7 d ID :: D
d D bd7D> 7 7bDd
7 db7d: IO
D>7I +d yI
7 Id7bd:
7bdI D D:b7I
wDbd 7d7: d d7DI
7: b7D>d: D:b7I
dd Id: D> d
ydI7bDd:7DdII
Alan Turing
D Dd Y>7I IddI
(Courtesy of King s College
b: d b +d d7DI
Library, Cambridge, UK)
b: d7I b7D>d d
D:b7I 7>7D +D>
d>7D DD> 7 7 7bDd 7 d: D d
D:b7I7IId:dOID>dO7b7D7II
7IId: 7d7d: D d dII7>d d 7bDd : D d
:ddD:dDDdD:b7I
d d yI 7 d 7bDd +D> bDbdd: :
7ID>7dIIdIdD>II7D:dI:
I7d7IddID>7I7D:7II7Dddbb7bdD

DddDdOdd7d7DD>d
DdbdbIdD>7Id:DdD:b7I7Id7::
+D>#I:7dIdD>I77d:dbd
7bd7IId:7DdOwdbdbId7bd:7
d IdD>I 7D: :Id>7:d: Id 7 dd Dbdb
dO7d d 7IId: dd 7I A 7D: d bdID:D>
bddd7IA+D>#IdId>Id>Dd:7DdII7
:: D 7 d ddbb7 bdD 7II A A
:ID> I7D:I IdD>I Id d dd IId
bdbIdD>I
d +D> :ddd: 7DI I b7D7b 7bDd
:D db7D 7I > 7 d D>7 d
+>%7II>Dd:D7b7D7II7d:7
DdIddOdD7I7dII7>d7D:DddII7>dId d
bDd7d:7Id7D>7dII7>dIdd7IwDI
D d dDdDd: d IddI d7d: IddI 7 dD
Y>7I 7: :ddd: d ydI y7D: 7: Dd: I
7bdddDd7D7dI7dd7Id77D:y
7I7d7:bd7D>DdIddIdI
,D:ddd: db7D d>7D D> D 7Dd
bb7D D d D>7 d >7: db7Id d
>7: IdI 7 b7d bDDdb Dd dd 7Dd
77b7bDDdbIdIdbD:dd7bdII
>>d: D I >>d: D DD> I db7D
:dI>Dd:77:7bDDdbd:d7bddddddd
+d dI bd7d: 7 7dD :7>D7 DdI d bd7d: 7
:7>D77:A
:D db7D Id: I :dI>D 7D +D>
7>dd::>d7dD7DbdI7bDd>IdD
:dI>D bDd: +D>#I dI d>IdI d Dd
IId IdD>I :dbd7Id: I7D:I D 7 d
D7II b: d7I dI dId d IDI D 7D D>7
:b7d7D7>

+D> 7D: db7D


d :dI>D 7:
bA ddD 7D dD>Ddd 7
I +77D> $7bDdI
z+$ 7I D b7>d
7b7
:D>
d
7bDdId7d7b7DI
bDbdd: 7: 7d7:
d>D D +D>#I 7bDd
D IddD> db7D#I
:7>D7 7: 7D: d7D>
I b7DI b d
dD>Dddd: d b7D7b
7bDd
+DD>
d
7d7b7DI# bDbdDI
D D> 7bDdI
dOdDId dD>DddD> dOd
dDbd D7d bA 7I
7d bDd dD#I
>I D 7D Dd>7d:
7d7bDd

Harold Doc Keen, engineer

at BTM of British Bombe

(Courtesy: John Keen (son)

and John Harper, British

Bombe Rebuild Project

Manager, Bletchley Trust)

DI:dI>D7D::db7D7b7bDdI
7ID# D >I 7 d I d7D7 7bDdI
7d:7dbdy7D7d7bdIOddI
bDIb 7d +$ bdd: Dd d d7b dd +d
bddd:dI>Dd:yI7bDd7Idbdd:7I>D7d
b7D>ddyI7AddDbIdD>d
+d I 7D7bD> b7D +$ I d
7O7ddIId:DD>7D:>d7
> d 7bDdI b7D>d: 7D: d: :D> d d
d7I:bDd7IbdId>d:DdD7D:I:
IO7D:77dd>IddDddD>7D:dd:d7b
d7Ib7bDdI7:IOIdIddIDd7b

Idd:ddIdDd:ddIIdIDd
d7DD>7d::dbdID:d:dd7D#IbdDd
7D: d d : ddIdDd: d D>7#I
>I7IdI
+d I dI d: > IdD>I D d
Id:dbDdD>7DbdddDdd:d:
dd bD7D IdD>I ::D# 7d b
:dbD I 7I 7bbId: dD > ddIdDd: d
IdI D> D>7 d d : ID d
7IdI7` DdDI7D7d7bID7:dbD7b
7Dddbb7bdDd:bdd77>d7bd
dId>IdI7D:d:7>D77:$Ib:Dbddd
7 bdb 7D: dd :Ib7:d: +Id 7 :: bdd d
7b7Id:d7bDdI
$ddI d dD#I 7 v77 dbd dDI
d7d:d7bDdI7D:dDd7bDdD:7IAd
d7 d :D d IdD>I d dD d7b7d: d
ddD7D>Id7b7DdIIdIDID
7 dd :d Dd dD dId: d I D 7 bdbD>
7bDd 7D: 7IId: d dI 7 b7D7I D 7Dd
:D> dD d b7D7II D: d Dd bdb IdD>
dDd:ddDIID7dII7>d7D:dD
dDdOdDDdIddDIb7D>dddd
:ddDdOD7D:7D7::D7dDdI
IddbDDdbDI7D:IDI
d d d I dI 7d: 7 dbd y7
b7D7II7:7d7:7:dd7IDdd7Dbd
7D:D>7IIdI7D>ddIDdD:
ddII7>d#IIdD>I+dd7Dv7D>77Ibd
:bd7:+dd7Dbd7D:7dIId:d>ddd
d7D dd I Id d d::d: Idb d
D>7 Id 7 d dd 7O D d bDb7D Idb
d7IdI+dd7Dv7ddbb7d:dIId

Ib dDbddD bDb7D Idb 7bbdI 7D:


d7::DdddIdbdbD+dv7D
7:d>IbIddbdddId:DdD>7
d7b :7 DD> d D> d v7#I 7::D7
I7Db:d7:ddd7DD77dII7>dI
db7IddyIb7D7II7:dddDDbbd:
7Dbd d I bDI:dd: d IIdb +ddd %
:: D D $77D ddI d bDbdDD> d Dd
I#D>+ddG7Dd:ddd:Dd2Ib:7d
ddd: d D> 7I 7: d >D7I I
7III7Dbd dbd y7 b: 7d 7:d D I>Db7D d7I
DddDd#IIdbdD77dII7>dIdD7ddI#
7b Dd:>d d7D D77 DdDDI d d>I7Dd
I7DdId:d7DbID>7DdI
7D:ddD:d:d7D,IdIbIID>d7Db
>d,b7d:Dd7I:7dd7D:IdI
7D 7D: :d: dIbI d bDI d7D
7DDd::dIIIDd7D:bdd77D+d
I :dIbd d7DI D d 7d d 7Db dd d
d7DI7DdIDD7I,7IdDDdDI
7I d b7D7II 7 dbd y7 :dId7d d: 7d
d7I D d D77 D>7 dII7>dI d ,7 7bI
:db7d:d:ID>bDI
:7dDb7D:dd,7ddd7d:I
I7DdID7b:D7d:I7d>b7D+d,7I7d:
dbd7DDId7bddwDbddId:7bDd
II 7dd: d bdI 7 D>7dDbdd: 7:
dII7>dIwd,7IddIdD7IIIDd7II7d7
7b dI d ,7I 77bd: d I II IdD:D>
7Ddddbd7D7:dbdy7ddD
7dd7:ddII7>dIIdD7D:d,7Idb:
7d 7dd: d bDI Dd:>d d
77bIdIIdd7ddIId7DbDd

7Dbd:dddIdd7DD7>dd7
Ddd:d:
+dD7d7:dv7D>7dII7>dID7dD:d:
D$7dD7Db7d:dd7DI7Dd,
I dDbD dGdD D7b ,7 b7D:d
Idd7D>7dI7IIDD>7:7D:7
7I7d7d::dd:Ibd77D:DI+d
7:bdddD>dddD>d7d:DD>7D:
dD> d :d 77D:D :: D :dI d D>7
b:dIdd:DDD>dddII7D:D>d7:
d d7D I7Dd bd d7:D> 7d D d b:
7DbdII:> IdD77:D>7d,
+d D: 7 d7Id d IdbdI +d 7:D> 7
bdbd: 7 I b7I >I 7D: d 7D :bdDI
7D: dGdD D> d b7d: 7d7 dd b:dI
DIbDI7D:dIIIdd7:ddDd7Dv77D:
I7Dd b:dI 7I Db:d: 7D D>7 7bDd d
:7IdD>ID7bd7D:d7bdd>I
ddIdD7dI7D>dbddd7IDId:7d
D: +d >7d: d I 7D :bdDI 7D:
Od:ddD>IdDyD:7Iy:d
d7:D>dd7Dv7dII7>dI7>7D
7D7:77I7bGd:dIID>IdI
7D:ddI>Dddbd::D#ddDDdd:ddI
D:dd7:ddII7>dIIdDI:7II
Gb7D:ddIDdd:d:dd7:dDddI7D
yd>7DD>:IddI7bdD>d
ddDdI
D7d :7 dD :: D d7d 7 d ,#I
D>7I7D:d7bDb7DID7Ddd
DDd7D:IddI7:dDDdbd7D:

7db7D>d:dIId+d,7I7:d:DI>Id
dIII7DdD>d7dD>IbDDbdd
7dI7DdI7Dddb:d7:d::>7b
:7dD7db:d7II7d
Dd > d Id y d7: d ,7I#
dIbA d 7dI b:d: dII7>dI 7 d I7d d 7I
dd7DIdIddI:7dDId:dd7dI
b:d b7D: I bdI dDd:>d 7 ,7#I
b7DddIb:7dIdI7:d7bIIdD:
dI7Dd:77b
:7dDDbd:Ib7D>dDII7DdbdI#
7 ID d I bDI dd d ID>

German U-boat U-117 under attack by U.S. aircraft in the central

Atlantic, 7 August 1943. The boat was eventually sunk.

d7D77bII7D77d:ID>DD7>d+dD
7II::dD7Id77bddb7ddddId
d7II7DbdIddbdd:bDbdDD>d,:7dD
IIdbd:ddIb:d7:Idd#ID>7dII7>dIdD
d7Id:d7D>7D:IIId7IId:
7 d D>7 b: D d dD +d Id: d
d7IDI7II,7IdddIIddbdDb:D>d:
:dbD D:D> b77dI zb7d: d I
7d7 dbDD7II7Dbd ddD 7 d7D 7 D ddD
dD d v7 D>7 dII7>dI b: D d d7: I
:dbD D:D> bDd: 7b 7D7II :: 7d
II7D7IbbdIIdI
d7Ddd7DI#7DdD>77IDDD:d:
db7Idd7IDb77d7b7IIdIdd
dDb7>dIDGdIDd:bD:dDbd7DdD>d7
dD>I:I>IdD>7D7DDD7I,77:
ddD7Dd:+dID7bD7Id:D,7
I:D>dd7DI7:dbddd7IDd7bDI
7dD $I bD I 7b7 d 7 dbDD7II7Dbd
IIDd7D7d77,77:IDdI>Db7DdD
d dI IIdGdD 77bd: 7 7d7 d d7DI ddd:
d bdI 7: ddD Id: d 7b7 D >dD 77
D>7
:7 dD dd 7I D I7Id: d DdD:d:
b7D>dd,7D>77bDdIdb:D7:b77d
d7bDdId7I7:bDDdddId
d7Dv7Ib7D>d7::d:7DdddDd
dI7D:dddbD>7ddDDdbdII7d
b:dIdD7I7>>IDdD7D>7b7I7
dd7bDd
dbdy7d7Dd:ddD:D>b7D>d:dbI
7D:b7d:7d7D7I7b7ddDd:dd

7Iddb::d7dD7ddd7DI7:d
7D d D dbdd dd d b7D>d 7: ddD 7:d
b77,7IdD7dII7>dID>d7bDd+
bD:dI7ddI7ddII7>d7Id7DId:ID>
D dd I I IddD> DDbI d d
b7D7II7y:ddDd:dD>d
Four-rotor
Enigma

D d7

:7
dD b7
b7D>d:
d
D>7 7bDdI
D I ,7I
dIddbdD>
d D> d

dbdy77:
77d7:

d
D
7::Db7D>
D> d 7bDd
d d>I7Dd
7I DId: 7
Dd b:d b
7D ddd:
7I 7A y
D 7:
I7bdI d7
7 7D: d
:dI>Ddd
+db7D7b

d:ddd:7D+D>:Ddb7D7D:bA
ddDD:dIdD>I7dd7bDdb:
DD:dIdD>IIwDbd7>7Dd7DI7Dd
dII7>dI dd D:dbd7d :7 dD# ,7I d>7D
7>7DIbbdIId7dId7Db

db7DIddbd7d
+dbddbdII7D,7Dd>dDbdbDbdDD>,7ID
d7DbbDb:d:d:d7I7D>77bIDID>,
7I 1,4 b7II D 7b d :D> d Id

7I7d>

dId I DddD d I bDI d ,Dd:


7dIDDdddb7DId7Dd:I7dI$db7D
II b7d d d7I b7I d ,Dd: 7dI d
dDd bDI dIbI 7D> 7Dd dd dd D d
IIbdd:ddDIddD77bd:d,7I+
7d7dIIdIIddD7DI>ddD7D>+d
,Dd:7dI::DD7dGdIbdDI7bd
dI 7D: IDdIIdI 7 D> 7I d I :: dDbd II
bD> d b7I dd Idd: 7>7DI d > >I
dbdId7IId:+d,7I7:DdIddD>d7D:
IDD> d :: I d 7b 7 d d7D b>b
IdbddDIb:d7:dd:v77dv2Id:
bD bDb7DI d7:D> d bD dII7>dI d
d7DI d7Dd: b7D>dI 7D: ddDI D d: ID>
+I dD7d: d d7I dID: 7D: bDDd 7D:
77bdII+dd7DIddd:dID>7Id
7+dAdddD7D77D:$7bdI7DII
d7I7I
+d,Dd:7dI::D#d>DIdD:D>IIIDbDI
dGd7bIDd7I7ID$7,DD7d
ddDdIdd7IdI7:dD7I7ddD+ddI
Ib:Dd7:d,77bDd#IdII7>dII
ddddd7IDD>ddd,7Iddb7d:

+d dI :: 7d Id :dbDD:D> 7D: d
dbDD7II7Dbdd7IdI+I:d:d:D7D
7IDIIdd77d,7dII7>dI
dbdy77D:+$d>7Dd:dI>Ddd
77D:Id:d,Dd:7dI77ID:
d777d>Iddd+d,7d:Id7
7dD 7III7Dbd vdd d , D v7 7:
7:d7Dd7IDdD>7dydDdD>d
7 d ,Dd: 7dI 7I D DdbdD> 7>d dI
D>7 dII7>dI 7D: 7: D IdI d: d7
III7DbddI:ddGd:d,Dd:7dI
d:b7d,777bIdb7#Ib7I
ddIdD7dI d , 7D: v7 Id:
dbdy7d,Dd:7dI#dD7DbdD:7
7D: Dd 7D#I IbbdII 7>7DI d D>7 dII7>dI
%7>dd:I7dD7DbDbdDD>dD>7
7IDbddbD>D+I77dddD:d
Idb bDbdDI % 7I D bD:dD 7 d ,Dd:
7dIIdbdI:d7ddddD>7Idbddd
d 7:77DI d I dd d dd D
>dIID> I7I7b 7D: ddI d , b>b
IdbdIbDDd:dII7DdD7D
D$7bd,v7bD7bd:dv7D77I
d>Id 7D zv D 7D w D d
:dddD7D:bDIbDdIdb7d:7bDdI+I
bD7b dI7Id: d v77 D> $7bDd 77
zv$ ddD7D 7D:d 7 $d7:d 7bd: 7I d
7ID dddD d v7 7D: v v7D7 7I d>Id#I
dD>Ddd Id dIb db7d d v$#I dId7b :db
+d b Dd Id d bD:bd: v$
Db:D>d:bDIdIIdb7ID>I7D:7b7
b7dI dd : d :db7:dI dd d dd
7DddDI7d7Dd:dIddIb::

d v7 +d v7 :: 7D
dOdDId 7b>D: DdI
>7D D db7Id
I d7D d7>d 7D:
d7dIIDd7D
d ddD D>
b7d: 7 d v7
7:D:d7dI7
d7:Dddd7:A
I 7b>D: D
7: 7D: bD>
7bDd d 7I
D:IdDI7d d
v7#IdId7bD:D>
IDddb7Id
d Idbd D7d d
Joseph Desch, designer of U.S.

dv7Ddd:d:d
Navy Bombe circa mid-1940s
dIb:d7Ibd:
(Courtesy: Debbie Anderson,
:I7IIb7d7I
daughter)
7D d7dI dObd
Id+d7:d7D:d:d:7dDddDD>dId7b
D7d7IbddIb7IG7d:7D:d7:Dbbd
7bbdddIDI7dv77Id:A
$d7Dd D 7ID>D bDb7D bDDd:
7DDDdD+7D%Id:
wyd,v7#Ib7D7bbd7D:IdD7dII7>d
7bD>7D:Ddd7b71d,I4D77
7D:7d77DddIDI7Dd7bd7ddDd:
dII A 2 d 7I IdIId: ,DdII 7 7: 7D: I7I7b
IDID:d>b7D:DIIDdv77
b7D7II7dD>:b7dD#A
D,D77bdIdDdbdy7
d DdDD I:D> y#I dId7b >7D7D +d 7:
7::D7:dI7bGdd:d7I7dD>7I

D +d d7Dd: b 7 d I d 7D: dDd:


D> :7>7I d I:D> d D7D d v7
:db:d: 7 d :dddD 7 >Idd: d
I: d :dI>Dd: :ddD 7D d I 7DI D:b7d:
+d7b7dIddD#7D>b>dIId
D:dI>DId:I:dbID
IdId>dIId:db7d77dDv7
b7I 7 d I : D d 7d dd d
>IXddd:d7:Dd7dIddIb
7D:dvdD>DddID>dv77D:ddD7D
7D:d$d7:dd:7dD7d:dI>DIdI
7D+dDdI>7d:dII7Dddbdb7Db7
:dI>D 7D: 7D ddbDb :dI>D +d dd bd: Id d
ddbdb7Db77DIdb7IddddGddDId
ddbDb:dI>D7D:7d7I7>dI>Dd7
d dD: >I d v7 bDb:d: 7 d :dI>D Id:
IbdDIdbDDd7D:D7>7d:dDd
>7
77D7ID>I%dId:d7>d:77D
7:d:d7>dddD77D>d:Dd+7DD
7I7d:d,:d>dDdII7:d7d:I7ddD
7II7bb7DDdd7:A DbddI7:
:d:7:d7d:I7ddD77D7ID>Idd7:d
d>7DI
+dI7DDd7Dbdd7IIb7Dbd
7d,v7:db:d:db:D7bbd77D7ID>I#
7DId+dd7D,7IbDDd:77bd:ID>
>d7Db7Id7d7dd7Dd
,Dd:7dI7d7d7DdD>77bDd
7DD:7D:ddD>d:dbdwy
b7dGdId:D:D>dddbDddd2
dbDIdDdbdwy:7d:7D
dddbI77I7d:dD>:7

wDbd d d7Dd: d v7#I DdDDI % IdD


7D:d+7Id,Dd:7dI7Idv7
+d:d7Dd77>dddD+IDdId:7
d,Dd:7dI7dd:D7DIDDdy7bb+d7d
d 7D bDDd: bD:b I d D d
d7DX7Db+d7d+d::7>ddddI7d
b77D D d d7D I7Dd d 7D ::
7D7d77DdIdb:dI7D:d,d:7>7DId7D7D:
77D b:dI :dId d 7>dddD dd d Id77D
d7IId:ddbddd7D:dd7
I7Idv7:ddbD7bdv7D77I
d>Id7DDd:bDdd7D
D:77DdD>7dII7>dI
wDwbd2dDd$yd7:>7dd
dIddD>7DD>77D::bdDI7b7d:,7
,
dd7IIIb7d:,Dd$d:d7Dd7DDd7
y 7: +d 7bd: d: 7D: :db7>d: d
I7Dd I +d 7I d 7D :d b7>dI
b7Id:I>Db7D:77>ddI7D:d,7b7D:d
7DId:7DD:dd:dII7bdIdd7Dbd
77D:Dd:d,7dyd7: bd7Id:D>7D:d:D
IOdddD:dD>b7+dd7d:77:D>7
ddD7D DD 7IID 7D: d d77D D 7d
dd:dDI7D::dDdb7dIId
I7 7:I d bDDD> d 7Dd D> 7D +
D z 7: d: 7 I 7>d D d 7 v7
d:
dD 7IID 7D: 7d d7bd: d I d I7 7I
::d:dI7D:7D>D7dbdbd:D
dbD7IIDdDdb77D#I7D:dDd:
7bd::7dddd:d:bdDIDI:d7D:7IId:

d+D7:d:d:DdbDDD>
dDbd:7b:dddIdbd:bdDI7
7D>7d77:d:ddyd7:d7:dd
7>7D ddd d 7d7I 7IID 7D: 7d 7:
D:+d7d7:D>dIddDd:7:
ddD 7I Id D :db b7d: d dD bd 7IID
dId:d7ddOd:dId7dd:dd
bD7Dd: 7 7d7d: d 7D dGdD +
Db7d:Dd7I7b7dI::D>:D
7>7D7IID7D:7dD7dd7Id:dO7D:d:7
Ddd7d:dIDb7d::Ddbd
#: dd bd A I 7I d dD d>7D b d
bDDD> d d I I::dD I7D D 7D: d dI D
:db d: 7D: dd bd: d 7d dd
DD7IID7D:D7d::D7ddI
+dII7IDD7Dd7d7dbdbd:DD
I7d:ddI7Dd:7D:d7DdD
+d:bdDI+D7DIdd:,d:
7db7D7II7dbd+dDb:d:b:dId
d7d d 7D: d >D7 +d I
bDd:7d7DbDb7DIIdbd7d:
d I D: 7 d7 D d dII7>dI +d
d7DI# Id d7d I7DI b: d7: D 7 dd
dII7>dwDdbdd2dId7:Ibdd:7
dDd,7IIdDd7ddII7>dIdIdd
D7Dd7ID+Ib7Id:d7bDdb7dd
D>7yDdd:d:DD:dddIdD>IDd
I7 7DDd + D: d :7 IdD> d
DDd7d7AdII7>dIddDdId:d7bddD
IO7bdIDd
::dDyb:d7:7AdII7>dI7I>:d7
+d 7b7 dII dd I7 :d7d: IO I D
dbdDd:7I ddbb7ID7:d7d:7ID>7IdD
:7I vDdddII%7IGdd7Id:I7bbI

dDwDbd7>7DddIb:7bdd7D,7I
77:d>dd7bb7bdDdOIdd7DIdd:
II7d:7b77D:Id>7ddd7D,7II
y d7Dd: d II# b7DI II dd dd: 7:
d +d dDI d7:D> d dI# bD bd dD
dd:dIID:7>7DddI7dd:dID>
d bII d 7Db II 7D: I7DdI d: 7D:
bDdd:DdIdId:77bI
dd:d7IDd7:D>D>7dII7>dIdId:Dd:
IIdI +d , v7 bDDbd: d d :dI>Dd: Id
dIb::77b7d:bdd:d7bDDd:I7DI
:7>Idd:d
dbd y7 IdD 7D +D> wy 7I 7D 7:I D
dbdd+D>dd:d7bdID7ID>D
7D:dd:bD:D>D7Dwd7ID
d dIId: d db7D :dI>D +d I ::D#
ddd:dIbbdIIAIddIb7ddDDd:D7D
Ddd d d 7 1d v74 Id: d d 1I4
dI7D:dddD#dbdD7A` D+D>#Id
DIIdI7IIddI7d>d7
:77bDd:7IID>IDDdbdII7A
dId +D>#I DD d v7 d: 7: I
7DID2v7dIDDdd>7D7D>7dv7D7
7Id>Id7DD7DdD7I7I7D:
7dI d: d v b7DI : d dI +
dO7D d I::dD DO I7I 7D: 7dI d b7 I
b7d:dIDDdb7d7DD>D77D>7bDdIwDd
I7 d 7:d db7I 7 w I7D:7: dO7D7D 7I
d dd D> I7DdI D d $7 d D 7
7A DddDdI7I7D:7dI::D#D7
d dd D> D 7 7 I7 D 7D I7: +d
dO7bDbDdddGdD7IDdO7Dd:d
db7Id d Ib Ddd:D 7bbd Id: I 7

Dd:>d7I7DDD7d7D7II7D::dI>D
dD>DddIA
+d Id dIb :: 7I I Idbd v7 Idb
dIDDdd:7D:d7ID#IId:
D 7 d dO7 dbD d d7d: d 7I dD>
d: wD Dd bb7ID $ dIb I >7:I D 7
D:7dDdDd7D>7Dd
IIwD7Ddbb7IDdbdd7d:dIdbddD
D d b7 I:d I d +d Ddd 7bDd:>d: I
>ddD>2
db7Id d Idbdb d 7dI 7: I d
:dDb7Dd$7DdI7D:D>>7:$7DdI>7:d:d
:ddDIDI:dd:D>7Id7dIddD7d:
Idd7DdIDdIIdb:dd$7Ddd
7:7d7ID>DI:ddDDd77IdD>:DdD
7II>Dd:7d7dDdddd:db7DI
d7Dbdd7:DDd:>d7dd
7IdD>bDbdd:7D::dbdd7:ID
+dddd77I7d:$7Dd>7:II77DDd
I7d:d7II>Dd:I7bdAdb7d:7d7d
dId
7dIdd7ID7d::IbIId7DDd
I:ddIdbb7II>DdD7D:DddI:dd:D>
dD d dD D> >dd 7d Idb7d: 7 d
IdddIdIIdbd:7ddDIOdI
IdI:dd:bdID:d:d77d7dIddddd:
7:7DDD:dd>I7b:I
>dDdDD>7b:dI7DD>7:
7>D:bId::D#I7d7DDddb7Id
dddD7d:777DD>A

Joseph Desch and Waves in front of NCR Building #26, circa 1943.

Credit: NCR Archive at the Montgomery County Historical Society

+d 7 :: D I7D: I d d dD>DddI I7I 7D:


7dI d: : 7 7bDd d7 d ,7 D>7
IdD>I +d ,7I bDDd: I7 d 7Db IIdI
Dd:d:dd>7Db7D>dD7ddIId
,Dd: 7dI >d ID>d d>7D dOdD: I d7b dD:
I :ddD:D> 7D: dIbD> d bDI II d>7D
7bdIdd7D:77bdd7Ddd
$7 2 d: d 7 I>Db7D d D d 7d d
7Db D> $7 d dI Dbd: d :77>d d ,
7I 7D 7D d dI D d 7 d7D 7: d
I7DdID>dbd7D7Ddddddb7Idd

:d7:Dd:dI7DDd:II +I7Idd
7D d dI D 7D: I>Db7D dd 7D d
bdID$7bddD:$7d:bdII7DdbdD
dd7DI7DdI7D>Dd,7I :7
dD bDbd:d: d v 7Db d dI 7D: d>7D
:7D>IIId7d7D$7
+I d: b :: D 7D dD: d d db
dd:7dDbDbdD7d:IbdIdIdddDd
7Db7D:bDDd:d7d7+dDdd:Dddd
I7DdId7d:7D:D7IdD>7IId7d
,7D:d:7DI+I7:ddDdDD$7bdDd
d7DI d>7D ID> 7 Dd d:D d d7d I I>D7
b:d +d Dd b:d 7:d d IdbD: d:D b7d: ,
IddIIDIb7Iddb7D7IIddD7dD
DDd :7I 7d d dd 7d 7d Id 7Dd ,
b7d: b:d d I>D7d 7I bI` dd d
Db:dDd7Id:7D7I:77bDd7
7ID:ddD:dDDb7d:7d7
D 7b d dD: Dd d D 7 d7 D d
7A dII7>dI 7I 7bDd +d I I d
7D7>d::dddd7bb:7dd
dddGd:dId7DdOID>dd
7bDdI:dD>ydIDdd:d:7D:
bddII7>dI+d,v7d7IDdd:d:
DIbD d dI bdd:d: D v7D7 7I
d>Id#I :D> D 7D vd 7D> 7dI d7Dd:
I:dD>d7:ddbb7>7I7D:d>dDd77IdbI
7Dddbb7d:b7Dd7d7dI#:7DdDb:d:
d> I I:dD> dI +dd II dD d:
>d:7`$y$y$ :D>
7D: :D> ` $ 7b 7D 7I >dD 7 >7
7D: Idd7 :ddD dbdI bd: d +d ::D#
D 7 d d d 7dI dd D> I 7b
IdDdD>77bDdI

v7D7 7I d>Id#I 7III7D dD>Ddd d $7


7d:7dDdD>dddD>Idbdd:dI>Dd:d
>7IddDd:7D:Iddbd:dbIddI+
7dd:b77Ddb7dD>IIdd
Iddbd: bI 7 bbd dDd> D dDIO d
7I7dd:db7I7D:>7Id>dDd
7d7DDd>dDIO
+d7Id:I7D:dID>dd>
I77Dd:IdDIdDId:Dd7Dd
7I d:7d 7bd: dd d wd I 7: d
d:dddDdbdII7D7dGddDIddI
I 7::D7 I : d Ddd:d: 7I d7bddDI 7d
DDd$7bdbddd:Id7:7d:d7ddII
Id7:7dDdDIdIdDdd:dIdbddI7I
Id 7: ddD dd>7d: Ib 7 DDI 7I +d
7Dbd d db7d 77dD D dD d v7
7DIdd: d 7ID>D d7d d dI
7ddddD>7>dd:+d7v7ID>7D:
dd 7I D d I>dI I7d v D:dI7D:
A 2
wd7dI7D:dI7IIdD7DbDIbd:ddI
dd+dbdd:ddID7d::77D:
d 7D: $7 $ddI d 7DdD7Dbd bd 7:
+dbDb7D y bbb 7D: 7:7D y d>7D
D>Dd7bDdI+dbdbd:dD>7D:Od:d
d7I d dd ddI DIdbDI d dI dd D7
d7:d7D7dIDI
7D7IID7ID>D7:d:IdDIbDI
7DddIdIddb7D7bDdIdGd:
7IId:dObI+d7IId:dII7>dbdID:d:d
bd7D:bd7d:dIdD>Idd2 +dIddDI>7d
y 7D: y DIbDI IdD> d :7I 7D: I D d
7bDdI

wD $7 ` 2 D d IdbD: v#I :D>


y7:d7DD:7dIdd:7I7D:ID>I
7II>Dd:dD+dDdd:dIb7IdddD
D +d I 7b 7dd I d>7D ID >
d7bddDIOIDId7bb7:7:
bbD> DId d7D7d: d >d >7 7bDd +dD d
7bDd Id: Id: I ddId: Id: 7>7D 7D:
Dd: Id dII dd dDD> I >D7 7:
D d D dD DdI d D >7 dd7DA
b7d7bddI

Phil Bochicchio
Dayton, Ohio,1943
(Courtesy of Phil

7: +dbDb7D bbb
::D# D 7 d DdI D
dDddIdDd:d7D
d IdD>I 7>7D :d
bdb :7 dd7d: I
7bDIDD>dO7b
d I7d dII 7D>
d I :: y
y Id: 7 d
d 7: :Dd y
::D# D 7 d
dII dd dd
d7>dd:dD
D d y dId I
7bDd#IddI7D::7I
7b d IdD>I D y#I
dD d :b7d: :7#I
7bDI ID> 7D: DD>

d I7d dII DD>

dId d 7bDdI dd
dD>:dDb72

+ddDdDddD7D7D:d$d7:d
+d b7D:d 7I :: D D:dI7D: d d7DD> d
DDIbd:dI7IIdD:7ID>D

Idbd bDb7DI Dd 7: ddD Id dddD


v7D7 7I d>Id 7D: v77 Db7DI D
7ID>D +d dII :7#I D dd IdD
7D:dD>Id7:dwy$7dbDb77Db
v77 Db7DI d :7I 7IId: dd D>I
dd:+7Dd7:ddDddbA 22 7d
db:D#dO7DdI7Id7Dd:d7Dbd
dD7dDI7ddDddDd:7ID>D
D>I : d 7 7Id: D d IdD>I :7
:d:db7D7IID7ID>Dd7d7D,7
dII7>d +d dII7>d dd7d: d b7D I7DdI
ddD>7Id7I7dIddI77bd:dbA7D:
I7DddII
bIIddID>dII7>d7b7ddd:b7DD
ddd:d>DDD>dIDD>dII,`
D Dd d , v7 7>d: 7D 7 7II7 D d7D
I7DdIddD>D>dId2ddII7D
DDddd,7DdIdD>dIII7bD
d b7 ,7I b: D D>d 7 7I 7 7I D> 7I
:7 dD 7: >D7 7DDd: 7>d 7 d 7:
Dd>dDbd 7d: D dId IDD>I I :d7d: bd7D
bDd:
7IdDddDIdId7:Dd>dDbddDbd7Id:
Dd 7D: ddbd: dbDGd 7D: d7 b7d 7I
>I 7D: d >d7d ddbdDdII > d d: 7:7
7D:dOdD:d:7D>dI7D:7Id:17b7477bbDd:d
:dIbD d d7D ddD> dd D d d7 d>DDD> D
2
Dd2

Dbd :7 7D: d IbbdII d: 7 d db7D


:dI>Dd: dI b: 7: D: d D>7
IdD>I bDIbD D d dI bDDd: D 7D
>dIdD7dd7:ddDId:IbIID
7 dd d dI I: d d7DdD b7d: d
dII7d:D7Dd:dDd7ddD>DddI

dI>Db7D>dIb7Id:d7D>7:dIdD>77Id
7I Dd 7DdD7Dbd b: d d d7I ddDd: D
7D dd 7I d 7 7D 7I 7 Id
Ddd:D> d D7D d dI :bd: +d bdbd
v77 wd7DI d: 7 d dI I d d7d: D
7ID>D2
dId2bDIbDDdDd:D>I
IdddID7ID>D7:DddDbdd:D
7Ddd:dD:d7DdbDIbDId+d
7bDdI d>7D Dd d 77I 7D: I7dI v#I
:D> 2 D Dd I7 D 7 d d7D7 dI
Idd7dId7Dd:d7dd7bDdI7Id:Dd
b7D7II# dDI > d 7bDdI dd D
d7D7dDI7D:dIIbIId:dIdbdbDb7D
DdI dddD 7D 7D: 7ID>D > d Id
D7777dddd,v7b7D7bdI
d>7D7D>7dv77Db7DIDDdODvd7I7
dDdD7ID>D:D>7IIDbdddD
7:+dbDb7Dybbb7d:DI7d7bDdI
+d D d IdbD: dd d Id d I d
dI 7I I 7 7 7I dD> > 7D: D
d72
wdD77dIDDd7DIdd:7D7ID>D
d7bDdId7D>D77D:D7D
w>D77>I#Ibdv77Db7DIDDdOD
vd7I7 dDd D 7ID>D Dbd 7>7D I7 dD
bII I >D:I 7dI dDd: 7D Dd
G7dI wd 7dI I bD> D d Idbd Dd: d
7D: >dd d IdD D: I Idbd >D> d
d7DI
dDddD7d:7dDdI7Dddd7dD
db7dDd>D:IdDDdODbddIId:

U.S. Navy Communications Annex, Building 4

D d d 7Dbd d 7D: d IdIDdII


:d7D> b7IId: 7d7 +I 7I d: 7Dd
bd 7D dD > d d b77D OdbD>
dbdd7dDd:bDd7dIddIId:d:
ddd77d:D>7dbD>d7IDD::D#
D7Idb7Id7dD>7:dIdd7d:7D
:ddD7DddDbd7IDdddd
IA2`
7D> dbdd: d Idb dD> 7D: >d7 dIId:
dDdd:Idbdbd7dIdDdDI7D:
I dI d: d Dd bDIbd: :D>
dD7 dI : d D 7D 7D: Id: D
I7bDI:d:D7IdId7b
7 dGd: d7I 7D: 7 IdI d d
d7Idd7dIwd7IbD:bd:dIIDdd

ddd7bDIdddI7bb:D>ddD7D:7IId:
d dII 7b IdII bdbD> +d IdII
7II>Dd:d7bdDdd:dIdbdbd:dII7D:
bdd: :D> d7I 7D: d7I +dd :ddD II d:
>d:77D:D>ddddIDbDI7DId
+d db7D v7 dI I: IddD dd > dd
:d7D:dDddD>7bd>d:D:I+dD7D:
7bddId7b7:d>bDII+d
ddbd:dD>7#IDddd
b7 ddIdDd: d >I 7IdI d
D>7+dID77Idd:dDId
Dd2 b7d:d7bDdbddIDDD
dDDdI
ddIdIdIID>d7bd
IIdIdD>Id7bbD7bD7Dddbb7bdD
d:bddd7dGd:DddD+Id7b:
D dd :Ib7:d: dD d 7bDd :: b7d 7 bdd
bb7ID>GbI7dbdbb7D
dd 7D: 7 7 d 7DI dd d 7bDd
b:D>Id7I D:ddddddd
bbd:d,v7dI7:dAD7Db7d:d
+7D b7III DdDd: Id dIb d 7D> d
d 77b7 ddId: Id 7D: dDd: d bdb
IDd
,DddIdIddb7Dv7dIDd:
d IdI 77b7 +d dD dDd: d 7:
DbDDdIb7DDD>d7dbbIdd
IdIDddb7DdII7D:dd
IIdbdbIDI
d dD DdI d 7bDd b7d 7 bdd I
7D:d7dd7>7ddDdIdI7b
77:7I77bDdb7b7d:7D$ddDD

22

Navy Bombe

7I7bdbdAd7dI::D#dIdd7D7b7D>7D
7d77DbddD7D:Idd:::dd7ddII7D
D>7db7IdddDIId:DddIbDIId:D
ddD ddI d d b: D D: 7 d dbd
bD7DI+dIdIIId:d$DDdd
dII7ID:dd7DD>>7:bDDdbDI+d
IdIIdDd7:bdddII7DdD
7d7bdd:dbdddd>>dI7D:d7b
bdd:ddD>>>d:ddIIddIdD7bd
b7D7II
7D7IIdbdd:dddII77Dd7bd
IIddd7dIId:dI7d$7bDdI

7b7:dbId7DdII7>dI+d7DIdd:D>d
dII7>dI 7d 7d 7D: 7D d > 7D $` +d $`
7I 7b7 7 bDdd: , dDbD 7bDd DD D d
v77I7D$ +d$`Id:Id:7bIdD
d D>7 dD b7D7II d: d 7d 7d D d
7bDd77b7:dbd:ddII7>d7D:Dd:
Dd7DD>IID7Ddbd7DI7d:ddII7>dID
D>IIdd7b7D:dI
DIdb7IdIdd7DI:ddDbdd:dII7>dI+d
7dd:ddII7>dID>7Idbbb:dddd7b7
dDbdd: D d D>7 +I dGd: 7::D7
b7D7II d dI dd 7 dII7>d b: d d7: +
d7 dId dII7>dI b7D7II Id: 7 b7d:
dbDIbd:b:dIDd7ddDbD+d
b: dD bdd: D d D7 Dd ddd d 7b7
bDb7D
dbId2IddDIddDddGdId:DDdIO
dI 7D bDDI 7 d v77 Db7DI DDdO
$d 7bDdI bDDd: 7d >
ddDI7:ddI7D:7:v2dId:Ddv2
7DdIDDd7I7D:IdDd77DIdd
7ID>D +dId 7bDdI d: D d Idb7d:
D>7ddI+>dd7D:dd77I
d d7DI 7dd: d D>7I d , v7 7D: v7D7
7Id>Idd7bd
Dd>ddD7bDdI7D:Ddd
IdDDD>Dd7D#IddbDdd
d dOdb7DI D 7b d , v7 b7D7b dI
d: I IbbdII 7 7D >7d :bD I
dI D 7 :I7b d , v7 7D 7:d:
yd7Dbd7bDdII7D:dd7DI
D d dd b77b dD> d 7D 7:dG7d
I dD> >dD dd d :bD Dd 2dd

7bDdIA 2 +d ,7 d d dObId d ,Dd:


7dIv7
dID>DDdIOd7D7dIDd
dd,7dII7>dI+d7d7>d:d7Dd7D>d:7
dIdD>I7IDddII7dIdv7b:d7:
7d7Db,7dII7>dIIdDDd7d7d:77
d I7d d 7I d d7DI D 7b :D> dId I d
7DI7D dd dII7>d IdD 7 ,7 I 7 7D: 7
dDDdI7d7I>D77DId:A
wDbdddIddd:d:7,7dId7bDdI
dddDIdId7bDDD77IdD>I7DdII7>dI
b7dd7ddD7D#I>ddbddd
dIb:D#ddO7ddbdDdd7
D7dD7Ddb7Dd7I:d:b7d:D77dId
d7DD> dbdD D DDD77 D:d d :dbD d
I
+dddIIddIdGdId:7d
, v7 7D7bd 7::D7 dI +d
dGdI7Iddd:DdDd7D7D:
bddII7>dI7DDbd7IdddbdDbdd7D
D77 d dd D d7 ddd v 7:
bdd:DdDddI7D:dv7:ddDd:7
dD 7: :dddDI D d IdbD d 7 7d
7:d DDdbdII7 bdd d d7D:d d z
7::D7dIA
d7D Dd d :dddDI 7 7:d: D d
IdbD d 7A 7I d 7:7Dbd Dd:>d ,7
b7DI7D:7bdIdb7IddD7Dd7Dd:
D>7 dII7>dI d v7#I 7 :dI d I7DdI
Dbd7Id: I>Db7D d dD: d 7 d ,Dd: 7dI
I7Db7d:DDddd7D,7I

d:b7d:ddD>ddbd
db7Idd,v7ddIdD>d7dD>I
:I>IddIbddD7DddddDdd
b>bbDD+d:d:b7d:dD7D:dDD>
D wy 7d: 7D 7D d D 7D7DD> Dd d
dIdIdbdI:7+d7dDd::d7d
Idd7bdI7D:dD:d:d7dDddd
:Ib7>d:dIdbddIddb7DI::Ddd7d
77DDd
D Dd7 7 d > b77D D d
7bdd7d:Dd7dbdy7+I
7Idddd,Dd:7dI7DDd::db7IIdD>7
Idbd d I 7I d ,Dd: 7dI d>7D
dd7 I D7D 7D: d D d dI# b7D7b
IbbdIIdI dd DD> d I7D:I dD 7D: dD
Dd:Dddbd7Dd7I7d7IIId
vd7 d7I 7d d 7 :D> 7 7b7D
7ID>Dd7ddIdd7Dd:dd7:
ddD :db7IId: I 7D II : Id 7d: D d
ID7D#I v7D7 $Id db7D I ,D
D:D>7DdO7Db:d:7D7b7d7D:bd7
7dIdd:$:+7#Id#Dd7d
ID7D DIDA ` 7d 7 :7 Id b7d: Dd d
7ddD:IId#:d7Dd:DbD7bddD>7I
>Id7D>ddDdId:ddD:7
Id#:IddD
,DD7d7DIdDd:7IId:77ddd
dd7dddIdIIddIbDdddO7Dd:I
7777dd7d:DDDD>d77>7DId
d7DI:dI>DD>ddb7Dd7D+D>:dI>Dd

d I d :d: dd d Idbd 7: ddD :IbId:


dbDddIddyI7d7b7DId:
7>7DIdD>7D2:Dd:dDdId7I
DI7DD7III7dD>7DdD+dII
d dOddDbdI I >d7 > d ddI Id
IddIdd7D:dddDd:
ID:
dI7DIb77:7b:7d>DdD
7Ib7Idd7I7DD:IId7:D
ddD d dI# 7 d7: D>7 dII7>dI +Id
dII7>dI b: D 7d ddD d7: d dI 7D: d
dD7D:dD7D:d7d:d
dDDdbO
7D7

vdI
7 $d +d >7b $7d7bI D>7 z
d>d$d7:d$dDd>bIv7D7db
>dDb
`>D7dbd7bdDzyw:7d:Dd

zvdb:d2dd7dddd:7I`
2 7b D 7D D>7 b7D d Id D 7D Dd dDIO
IDIzYwD7dd7bDddDdIId
2
IdD>II
7 I yI 7:I7 7b#I D>7
z,DdIydIIdb7`2bdI7dd+7:dI
Ib bd 7 yI I>D7 D b b7I 7 d b
D7d:d7bDd7d7Dbdbd7:dIIdd7d7b7DIdd
d7D> 7 d d +d 7 :dIId 7I 7 D: 7 bd bd7
bdd:Dbb7d7D:dIdd:7D:7IDd:ddD
7D7bdddIIdI7I7b7ddD7ddb7d:d
IAzyI$7d7b7DIdbdd:dD>7ADD7I

2`

d I D> 2 D2 z ` D7 7 ,
:bdD:dIbD>dyIdIb7IdD7IId
ID7Id7bd:77:7d7bDdDd
7:DIddDbddD7dd#Az`
+7b7D7II7D7DI:dd7b7dII7>d
dO Ib 7I d DdDbdd: d7:dI d dII7>d d
7DIIID 7D: d dGdDb Id: I d D7D
7b7D7IIb7DdbDIb7DdDd#IbDb7DDd7D:
d7b
7Db7d:dIddIddIIddIA7dDdd
7IDb7>d7D7bD>dI7bId7d:7dI
d dd D DD> d d#I yI I I>>dId:
7dD7ddIdb7ddID:d7bDdI
7:d7Idbd:d7>dIIdIdD>Id7D
:dbD>dd:Ddb7DDI+d
O z$b7 ` I7I w dI 1d I
dIDI4ddI7:7d7DIdd77dDD>Ddd:dIA,
v77ddDb7$7bdbd7d:ddb7Db
7D7b dI 7>dd: 7 d DId d d 7I d
I7D:I b7bD> DD> Ddd:dIA dd $bD7: 7
d 7b bd :dID# db7 7 bbD> ID: dddI
7:d7:DId
` db7Id dd dd Idd7 :ddD :dI Id: > d
7dIdd:d7bDd7d::ddD:D>Dd:d+IIdd:
zddIdI2D7bDdzdID:dDbdd
7 D 7d d d: ydb $7D7>d dbd
y7+Id7
dIdD7D:7d:7D7D7IId7D
%d7Dbdv$+7bAzdDAwd7DI
d dbd y7 zv db: d
2
$d7D: wy d dId w 7D:
IbdIIId7D$7bDddIA
D:dID d7 Id dIb 7D: $7>bA $7 7d
I z2

:
2 v dD>d + D>I 7D: $d7:d I d
d ydbA wy $d7D: :7d: 2 $7 zv
db:d`dd7dddd:7IdI
AddIdD>7dz:
dI
$d7D: wy d dId w 7D:
IbdIIId7D$7bDddIA
ddIy7b,77D:d7dd7Db+dI
dA>bdb`DzDd`
` db7D d:d7D D7D ybdIID> bddI
d w7 I dbD 2 Ddd
IddIb7D:d$7z7ID>DbdIdDd
v7D7$Iddb7DI
dI
7dIdddDDd,v7+d7bDI:
dDbbdd:Dddd>dDbdbd
dID:dDbd d 7 d 7:d d7

7 +d db$db7Db7 $7dA , v77


>bdd7DIIIb7D zy7:b7+DdyID>

2D:dIDd7IddIb7D:$7>bA
dID:dDbd d 7 d z7:d ,D>d Id
dbdd
7D ddD> d dbd +d % v z7D
wIdId:

DDD,77d7 zvd7$7D:
Db``
d>7ID:D:dd:,77dI+d:d7,
7IIdIXX7DdX7dIX72
` IDd 7 v77 D>7 +d d7D> dIb 7D:
+DADd>dDbd7D:v7D7db2Dz7D7``

DdI7D dddD dDb7 $7bd b 7D: d 7


$7b`
27DddD>ddbd
2 7D dO7D7D bI dDI 7D: d Id Idd
dD:O
2DdI7DdddDybbb7D:d7$7b

22:
27dd7Db,7wd7DIv7D7db
>dDb`
2dI
2DdI7DdddDybbb7D:d7$7b

2:
2` dID:dDbd d 7 d z7:d ,D>d Id
dbdd
2DdI7DdddDybbb7D:d7vdd

$ $` $ dbdI 7D: y` z +d 7D:7: 2


dAzvdb:d2`

vdI D d b7III d d y bbb D:7d:


dAdIdv7D7>b$Id
$ dO7D:I dbdb7Db7 d $7bDd D
:dDb77bDd7IId:Dd,7D:7IDD7I
zb:dID#dO7D:7DD>
2dI
+d,7I7:7ddb7ID
:d7d,7I#dII7>dI7d:dIbDd
7bDdIdddD:O
$d7D: wy d dId w 7D:
IbdIIId7D$7bDddIA2
dIddddddIdw
7D:IbdIIId7D$7bDddIA2bdId
>d7IdbdDD777D:dd7DD>dbdDDd7D
7D:bd+ddI:7d:DIOddI7dd dI
IIIIdddbdDbd:
$d7D:wyD7bv.I`7dD
Addd`
`D>I7dI7dd7dIA7D7vdI
ddd

dD:O
I$dDI7D:dd,
D:dIdd,v7db7D7III7:
:ddDd 7 bA b I d DdDbdd: dO 7 I
7IId:DD7d7DddII7>d
Ib:bd>77dd:Idd
dIbIb7ddI7:ddd7DIdIddIwD
d 7D Dd bb7ID 7 d7D I>D7 bd IdD d I7d
dII7>d bd D :ddD b:dI d b:d Dd 7I
DD:d:7bdDDDIId
Dd dGdD d7D I7d b7d D I7D:7:d:
dII7>dI dO7d 7 Id d7d I7D D d 7
Ib7 IdD 7 dII7>d dd :7 7 $ b d>7D
+dd7dDd7Ib7dA DD>ddO7b
:D> 7 dII7>d 7:d 7 ddb b d dI I
db7d 7 > Ddbd d :7 dII7>d I
d7dI7D
D7 dO7d 7 bD d7D d Dd: d
7bbdId>d:,7IdDdI7DdIdI7bd:
7ddOdD:d:d:IdD:d7dddGdId:7d
7DdII7>dId7:IId:ddd7dI+d
7DIIIDI 7 d: Dd7 Dd: bDb7DI
dIIdD7D::dbdd:7D7IIddbdbd:d
7bdIdII7>dIdI7dDddd>I7D:
Id: d 7I bI d Dd dII7>d2 Dbd d dID>
dII7>d:d:dDb7ddIDddd:dd7d
D>7IdD>dbdD:7d:7IdD>7d
bdD:7#IdII7>dIb:dd7:

wd bI b7d DD> d bdD 7bdI d


dDddO7d77dbbd:b:d7IId:7
dII7>dID>d77bdd:Dd7d7Id
:b d b7D7II : bI dId dI
dII7>dIIDbdDd:>dII
7D7II7IDdd:d:D

k dD>7d:
k 77ID IIdDd7bDd7D:
k dd7DI#I7D:7:7bbdI
db7IddD>7Id:d7bdId7dd
d: bd I7 dDbdd: :ddD ddI I d
D>7 b: D dDb 7 dd Id D7 d d7DI
D:b7d:7I7bddddD:Iddd.7D:Idd:
DdI
DD> dId :d7I 7d: 7D 7D d D 7d
d7D>dD>7#I:7IdD>I
+ dd D:dI7D: d bdII :ddD> 7 b 7D: 7
ddDd#Id7DdO7d+db7D7IDI7
d: I 7DdI 77bd: ,7 b7D:d:
77DdD7D d:b $7 7 2 I
7d7:I $7 IdD 7D dDbd: dII7>d +d
b7D7I7IIdIddII7>dDb:dIdD>
IId:dO
$w+.++..+w.y,,+.yv.
z+7dd7IdddO7dd7IId:7DdO
dDD>I7D7II:D>:7:7d
Id:bIDd7D

y7dDdbdd:dII7>dDb:dIdD>bd
dO
, ,w vv Y Y,.vv yYv
$,wwy
+db7D7Id>DIDD>d7IId:dOdDd7d
bd7D:D>DI77d7IDD7d
D>7
d,,wvvYY
$w+.++..+w.
DD> d 7IId: dO d d>DDD> d bd
dIIDIdd7DbdbDI+dIId D$7
bbdI7D DbddD>7b7DDdDbd7dd
IdIID77:b7ID
D I dO7d d b7D7I D:I D Dd IId
IDd7>DdD7dddDbD>Id
yID2`2`
d ,,wvvY

$w+.++.
+dDdOIdD:ddD>7dDIdddI
:7>7 d DI +d :7>7 II d d7DI ddI
7D:dIDDddII7>ddddI
D dO7d d dd 7d7I d dI bd D d
bd dO 7D: dd dI D d 7IId: dO D D>d
7dIdb7D7I7ddIbd7IId:+II

db7Id 7D dDbdD> 7 , 7 7 Idbb ID


:dbdI7, 7D 77I7dID+dddI7d
Dd: 7 7 ID 7 dbdI 7D I d D
dddD 7 bd 7D: I 7DdO dd D D d
d7D7IIb7d:7D:dIDDddII7>dIDd:
dO7dDIDd IDd:d,+IDI
:7>7d:
,

vdOdb7D7IIdDI7bD7Ddd
,IDd, IDd:dwD>dXX,
Dd,XXwDI7::d:d:7>7
w

7I7DdD7ID`7DX`Xb7Dd7::d:
d:7>7
w

+I bdII bDDdI D 7 DI 7D: bDDdbDI 7d


ddD:7>7d:
wdO7ddIIDdD>:7>7I

2
v

+dId:7>7D>ddII7>dI:ddDd
bD7DI 7D bIdIA dD > d b 7 d bdb
7>Dd: dId bIdIA d d D: 7D
I7D>:b:ddDddD>7#IIdD>I
bId bbI dD DI bbd 7b +d I dbd
I dD :7>7d: D dO7d I Dd
bId 7D: ,w. I 7Dd +d d dGd:
IbbIdID:d:IdI7D:IIIdIdD>I
7IdGd:77ddDddDDI

7D> :ddDd: 7 dO7d 7I d dGd:


bIdI d b7D7I d: D d DdO Id Dd
7DIID
7D>D> d ddI D DdI 7I 7 7 Idb
d7IdvdI7D:d7IIb7d:dddd7:ddb7
dIdb7IDbdddG7d:dDId7:Dd

+ddO7ddII7>d7DIIdI

+dD7Id7DIdIddD>Dd77d
+d dI d d d7 Id d d#I :7I
7D:IDbddd7dDIOddDIdI:7I7D:ID
d d d dD b7DD Db:d 7 DDdddD DI D
dO7d dd I Db:d d DI Dd: D
bIdI
bb:D>:7>7dd7dIdIDI77d
D d bDDdbDI +d D $ 7 ID 7D: Y 7
IDd7D>dIdddDI>dIIIddDddD
DI d7I Dd d I d dD7d: d d#I
IOddDIdIIDdD7b7Dd:Ib7:d:Ib7d:
7IDDbddDIDd7D:DD>dId
I DDdbdII7 D dD d d DI b7D d
7DIdd:d7>DddDddDDI7d
dGd:

+d dD ddd: bd 7D: 7IId: ddI D


7DIId:DDdI7IbDA7D:bwA+dd
7dddIbdD>7dddI
dd ddI dd D7 Id d d>D 7 D +d 7I
dddDdd7I7bd:7dID
d7bb7DD>D7d7d:DddII7>ddIdbd
dI D +d I Ib 7D#I dd IdD>I 7d 77I
d>7:dII 7 D#I ID D d dII7>d +d
dd IdD>I Ib 7D D I dO7d 7d Id
D I D Dd ID 77 D
ddIb7D7I7ddIdD>zDId7:
2 db7Id D I IDI 77 d
dID
+d7DIId:dII7>dD:D7d7Dd
b7b7DIIDdd

Dbddb7D7II7:D7DD>bId
d7DI7:Iddbd:Id7:7d7bbD7DI
7: d bdbd: +d :d d I I: d 7bd: D d
7bDd7IDD7I7dd:ddIIdbdd:bI
>I dd :dI 7D: 7II>Dd: Dd d7b d
d7+ddd:d:ddd7IbI
Dd7bDd7D:Db:ddI:d
7bd: d 7 bdd: d D d dd
:dIb7D>d:ddD>IdbdDdIdd7:d
dddDdb7D>dID7d7D
7 d d7 D dD DdI Id d d
7bb:D> d dD wDbd bdd 7 IdI bdbd:
7D: dD d d7 Dd: d 7bDd D 7D dD
DdI D> d ddbb7 77I 7 7d: d7b
dbD:DIId:DddDddD77I7
d dD b7Id: d d I 7D: D d
IdD>Idd:d7D:IdbdbDDdbDI77DdD
d d bdd: I D d d d7 7D:d: d
dII d IdI 7D: d>7D IdD> d 7bDd d
DdO dd :d +dD I 7 :7 dd :7 d7I
Id: d dI Id7b D>7 IdD>I 7D> 7 7
dDDDD>d7dd7Db7D::7
vdI
$b d D7D Id: D I 7dD:O b7d
7D$bD7:,vz7I7IdD7bbdd
d7DI7vd7I7dDd
DdI7DdddDd7d:y7IDI7D:d7

2:

dD:O

,7D7bd

+d D> :dIbD I 7 +dD7d +wy +


$d7D:wyA:7d:d7

w7D: dI7ID

D7bb:7DbddGdIdD>b7ID
dw7D:ddIIId:
+d w dI dd bDIbd: 7 d , v77
D> $7bDd 77 7 dI dd
7IIdd: 7 7 bI 7 IO D :7I +d db7Db7
DdDbDIIID>7dG7dDIbDIID>
7IdID:dI7D:I:dIDbbIId:ddI
7d7:d:7D:7bddbDb:ddbDIId:D
d7bdIb7D7d7DbdbIdIA7I7I
7 d dIbDI d dDA 7d Dd: dd dd D
7dIIdbD:I7D:7ddD7dIDdI7bd
I`ddD>dd>7D:dd:d
2+dd7IbDIbd:dd77dI
77bIDdDd7D:Dd7D:7IbDIII
7ddDddOb7D>ddDI77D77d7
dG7dDI d D>7 7D: bD I7DI 7b D>7
dG7dDIDd:D77b7O7dddD>`dd
> 7D: Dd7 :d +d D>7 dG7dDI b7D d
7b7d: D 7D :dId: 7DDd d bD I7DI
>7:Idd:db7D>dI7d:DdIDI7d
ddI7DI7D:b7Ddb7D>d:D72IdbD:I+dd
Id:77Id7bd:D::7DdD>77DIDd
v77I7DI7dDDD>I7DdI7D:
7DdIIdGd:d7bI7DD>7

I 2dd D > d DI77D I I 7D: I7bd


bDID> 7I :dDd 7:7D7>dI D 7: dd b7D>dI
ddbD7D:dO7D:D>Idb7dI
+dD>7dII7b7ID7I7IdbI
d DI77DI $I d >dI >dD d 7d D
7O7DI

dIdb
vvA

vdI
v dD>d wy $d7D:A :7d: d7
zvdb:d2
dO7D:I>D7db>dDbb7IdD7d
db>bIdbDd7dd