Vous êtes sur la page 1sur 14

aan het

werk in de
toekomst
Optimaal, flexibel,
duurzaam, inspirerend

Steelcase Worklife Amsterdam – www.steelcase.nl


Herikerbergweg 3 – 1101 CN Amsterdam Zuidoost – tel +31 (0)20-311 84 10

Deelnemers: S T E E L C A S E : : E C O S M A R T : : D E S S O : : W A L D M A N N
DEBLICK :: AMBIUS :: C O N N E X :: P O LY V I S I O N :: N E D PA L M :: NWC

a steelcase company
het nieuwe werken
de 9 principes
‘Zelf bepalen hoe, waar, wanneer en met wie je werkt aan resultaten’ Maar liefst 41 procent van de Europeanen* beschouwt het
...sturen op aanwezigheid is zo 2009 hebben van een goede work life balance als de belangrijk-
ste parameter voor succes in het werk. Werknemers wor- Deze bijzondere ruimte
‘Niet je functie maar je talent bepaald je waarde’ den meer mobiel, delen vaker informatie met elkaar, zal verder in deze
...niks zo irritant als een ‘dossierhouder’ die aanschuift om af te stemmen brochure worden
netwerken en weten steeds beter wat ze willen. Het werk
toegelicht.
‘Zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling’ wordt hierdoor steeds vaker ‘overal en altijd’ gedaan, in
...wie anders? samenwerking met anderen. De werkomgeving speelt een
belangrijke rol in het ondersteunen van die nieuwe manier
‘Variëteit is standaard’ van werken.
...niks zo ongelijk is als ongelijke mensen gelijk behandelen

‘Thema’s & taken zijn leidend, niet de grenzen van organisaties’ Resultaten komen voort uit de combinatie van mensen,
...de organisatie is geen doel technologie, het bedrijfsproces en de werkruimte. Organi-
saties doen er verstandig aan de werkomgeving aan te
‘Transparantie tenzij’ passen op de manier waarop de organisatie wil werken,
...dan kan een ander er ook zijn voordeel mee doen
nu en in de toekomst.’
‘Leiderschap op collectieve ambities van organisaties’
...een beetje meer leiderschap en een beetje minder managen De ruimte die Steelcase in samenwerking met duurzame
en innovatieve partners speciaal voor dit project heeft ont-
‘Digitale kennis & vaardigheden horen bij het vak van ambtenaar’ worpen, neemt al deze ontwikkelingen in acht en onder-
...net als staatsrecht overigens
steunt zo ‘Het Nieuwe Werken’
‘Activiteitsgerelateerde werkplekken en optimale ICT ondersteuning’
...goede koffie en zo’n kekke IPhone alstublieft Rick Bomer, algemeen directeur Steelcase Benelux
*Ipsos 2007
Deze hele werkomgeving wordt ge- sessies, waar men in verschillende
bruikt om de identiteit van de organi- houdingen (hoog, zit, lounge) op een
satie over te brengen. actieve manier kennis kan delen.
Dit wordt ondersteund door een inspi-
v e r tA l I n g n A A r d e r u I m t e rerende geur, een interactief whiteboard
Steelcase laat zien hoe Het Nieuwe en verlichting die het overlegdoel 1
Werken in de praktijk wordt gebracht ondersteunt. De kleuren, beplanting
voor dit project, met behulp van de en branding in de verschillende ruimtes

de ingrediënten laatste duurzame innovaties. De eerste


ruimte draait om kennisdeling. Neder-
land vergrijst: als de kennis van de
Babyboom generatie niet overgedragen
zorgen uiteindelijk voor een inspirerend
totaal dat de boodschap van organisa-
tie naar het talent van de toekomst
helder overbrengt.

van een succesvolle wordt, is de kans groot dat deze ver-


loren gaat. De tweede ruimte laat zien
hoe intensieve samenwerking onder-
2

werkomgeving steund kan worden: over 10 jaar wordt


namelijk 80% van al het werk gezamen-
lijk uitgevoerd*. De derde ruimte is ont-
// ruImte 1: kennISdelIng,

ruImte 2: IntenSIeve

SAmenWerkIng,

wikkeld voor creatieve brainstorm- ruImte 3: brAInStOrm// 3

Steelcase vertaalt in deze ruimte


‘Het Nieuwe Werken’ concept
naar een fysieke werkomgeving, duurzAAm men bijvoorbeeld een betere luchtkwa-
waarin de volgende punten Samen met partners die duurzaam liteit bewerkstellen, wat een positief

centraal staan: ondernemen selecteert Steelcase effect heeft op de productiviteit van de Een gezonde, goed
innovatieve producten die minimaal medewerkers. ontworpen werk-
aan de criteria van SenterNovem
OptImAAl en FlexIbel (Agentschap NL) voldoen. De ruimte is InSpIrerend
2 omgeving kan de
Technologische innovaties zorgen zo ‘Cradle to Cradle’ mogelijk ingericht. Welzijn van de medewerkers is erg effectiviteit van een
ervoor dat werken overal mogelijk is, Een duurzame werkomgeving draait belangrijk. Door innovatieve producten, werkomgeving met
ongeacht plaats en tijd. Door een opti- niet alleen om het milieu. Net zo verlichtingsmanagement en een stimu-
male inrichting kan iedereen op zijn of belangrijk is het gebruik van producten lerende geurbeleving levert men betere
3 maximaal 36%
haar manier werken en wordt commu- die veilig zijn voor de gezondheid van prestaties. Het uitdragen van de orga- verbeteren.
nicatie gestimuleerd, waardoor men de mens. Door bij productontwikkeling nisatiecultuur wordt steeds belangrijker
Bron: Fraunhofer Institut
efficiënter en effectiever kan werken. de juiste materialen te selecteren kan om talent aan de organisatie te binden.

1
steelcase
// media:scape // // bFree lOunge //

Wij helpen met passie


organisaties bij hun streven
effectiever en efficiënter te
werken. Sindsde oprichting in
1912 is dit principe onze
belangrijkste focus. Wij
bestuderen de werkprocessen
effectief en // gebruIk deze
kASt vOOr InFOr-
meel Overleg //

van organisaties, om een goed


inzicht te krijgen in de steeds
efficiënt werken
veranderende behoeftes van
individuele medewerkers, teams
en organisaties. Vervolgens
ontwikkelen we op basis van
deze inzichten producten en
diensten die uw kantoor
effectiever maken. Herikerbergweg 3, 1101Cn
Amsterdam zuid-Oost - nl
tel: +31 (0)20-3118410
info_nl@steelcase.com
Het ontwerp van een kantoor wordt www.steelcase.nl

vaak onderschat. Toch kan de juiste in-


richting in hoge mate bijdragen aan het
succes van uw organisatie. Het inrich- generaties en met verschillende werk- meer ingezet worden voor informatie- Steelcase in 1995 al begonnen met de d e k r A C H t vA n r u I m t e
tingsconcept is mede bepalend voor de stijlen aanspreken en de samenwerking uitwisseling, het leggen van contacten, integratie van Cradle to Cradle filosofie Organisaties die de kracht van de
mate waarin u aantrekkelijk bent voor tussen hen bevorderen. het verbinden van mensen en het uit- in haar processen en producten. Deze werkomgeving inzien, gebruiken het als
nieuw talent, effectiviteit verhoogt of dragen van de organisatiecultuur. filosofie zorgt ervoor dat we de juiste een middel om hun grootste kosten-
snel op veranderingen in kunt springen. Andere beïnvloedende factoren zijn so- materialen kunnen selecteren en onze post (personeel) effectiever te laten
ciale en technologische netwerken die een gezOnde, duurzAme Het kantoor zal meer producten zo maken dat de materialen werken, innovatie te stimuleren en
De diversiteit van uw medewerkers in de toekomst steeds belangrijker wor- WerkOmgevIng en meer ingezet worden eindeloos gebruikt kunnen worden. de identiteit van de organisatie te ver-
maakt dat een kantoor verschillend er- den. Deze ontwikkeling leidt tot een la- Een inspirerende werkomgeving moet Voor de gebruikers betekent dit een ankeren.
varen wordt. Een inrichtingsconcept gere bezetting van individuele ook een gezonde werkomgeving zijn, voor informatie- gezonde binnenluchtkwaliteit, die hun
moet mensen uit verschillende culturen, werkplekken. Het kantoor zal meer en voor zowel mens als milieu. Daarom is uitwisseling welzijn ten goede komt.
ambius “Prettige geuren op de
werkplek geven mensen
een goed gevoel”
Van onze vijf zintuigen is geur de
krachtigste trigger van emoties
en herinneringen. We staan er de verSCHIllende
niet bij stil maar 70% van onze geuren per grOep:
> Frisse buitengeuren breng je
perceptie wordt bepaald door
een verfrissende en zuiver
wat we ruiken.
geïnspireerde sfeer.
> Citrusgeuren zijn energiek,
verjongend en inspirerend.
Als onderneming kan je de ervaring > Fruitige geuren zijn vaak
verstrekken die je bezoekers, klanten jeugdig en opbeurend.
en medewerkers zullen hebben bij het > Bloemengeuren zijn verfijnd en
betreden van de bedrijfsgebouwen. exotisch en creëren een open
Prettige geuren in de werkplaats geven en uitnodigende sfeer.
mensen een goed gevoel. De arbeiders- > Frisse en opbeurende geuren van
vreugde en productiviteit worden frisse lucht, vers linnen of vers
verhoogt en spanning verminderen gewassen katoen verleiden iedereen.
door aangename geuren toe te voegen.
Microfresh levert een inspirerende en Het aantrekkelijk design van de
gedenkwaardige atmosfeer wat leidt Microfresh toestellen geeft grootte
tot een prettige omgeving. flexibiliteit en biedt een nieuwe manier
om de sfeer te verbeteren. Indien u
graag meer informatie heeft aarzel dan
niet om ons te contacteren.

Impact 6, 6921 rz, duIven


tel. +31 (0)26-3195500
info@ambius-nl.nl
//mICrOFreSH tOeStel// www.ambius.com
Connex
// tube // // WOOdY //
Connex Cablemanagement B.V.
// lInkS vAn bOven nAAr beneden
is gespecialiseerd in kabel-
managementoplossingen voor de
“De biologische WOOdY, SAllA grIJS, Jute en WIt //

utiliteitsbouw. Sinds 1998 werd kringloop wordt


optimaal” t e C H n O l O g I e & I n n O v At I e
bij Connex Cablemanagement
Bij verduurzaming speelt ook technolo-
B.V verduurzaming een feit
gie een belangrijke rol. Connex inno-
dankzij, en geïnspireerd door, het veert en investeert in technologie om
IFD-concept (Industrieel, Flexibel kabels geheel onzichtbaar te maken;
en Demontabel bouwen). De kunst der kabelcamouflage,
d.m.v. nieuwe ICT-technologie.

WerkplekbeHeer
CAble CAre; OpgeruImd
S tA At n e t J e S
Tijdens het productontwerp ontstaan Kabels, snoeren en stekkerdozen
functionele oplossingen waarbij reke-
ning wordt gehouden met onnodige
verspilling van grondstoffen en een
kabelgoten uit tonen onesthetisch op uw werkplek
en vervuilen de directe omgeving.
Niet alleen vanaf nieuwe aanleg, maar
minima aan onderdelen. Deze wijze
van ontwerpen komt ten gunste van
de kostprijs van het Connexproduct.
aardappelschillen ook d.m.v. onze jaarlijkse opfrisactie
blijft uw werkplek schoon en
overzichtelijk; Opgeruimd staat netjes!

A F vA l W O r d t
Onze nIeuWe nieuwe producten. Maïs en aardappel- bIOlOgISCHe en deSIgnpOtentIeel
grOndStOF schillen worden omgezet naar teCHnISCHe krInglOOp In StekkerdOzen
Connex ontwikkelt Bioplastics die na einde levensduur Ook combinaties van biologische en Duurzaam ontwerpen en innoveren is kringloop wordt hierdoor optimaal.
haar producten op volledig composteerbaar worden. technische kringlopen zijn denkbaar. een must. Draagbare computers en Technische producten worden inrich-
duurzame wijze. De biologische kringloop wordt Woody, een stekkerdoos voor laptop- accessoires blijven vragen om bereik- tingsproducten zonder functionaliteits-
Afval vormt veelal hierdoor gesloten. De ChipChain gebruikers, is hiervan een sprekend baarheid. Een stekkerdoos moet 100% verlies. De designafdeling van Connex
de basis voor kabelketting verbindt werkplekken voorbeeld. Snoeihout wordt gebruikt demontabel zijn om aan het einde van ontwerpt verrassend mooie contact- Connex Cablemanagement b.v.
de Sonman 20, 5066 gJ, mOergeStel
grondstof die met het gebouw op ‘low cost’ wijze. als behuizing en stekkerdoosbinnen- z’n levensduur omgezet te worden in dozen, afgestemd op uw interieur; o.a. tel. +31 (0)13 5130303
gebruikt wordt in werkjes krijgen een 2e leven. nieuwe producten. De technische TUBE en SALLA. www.kabelcamouflage.nl
deblick | visuele beleving
deblick is krachtig in ontwerpen,
produceren, begeleiden en
// Onze AkOeStISCHe OplOSSIngen
realiseren van visuele projecten en CuStOm mAde lAmpenkAppen
zIJn nIet Alleen FunCtIOneel mAAr
binnen interieurprojecten. Creëren OOk veel AmbIAnCe In uW
Co-creatie; samen met de WerkOmgevIng’ //

opdrachtgever zorgen voor een


nog beter resultaat binnen elk
interieurproject. Integratie van
communicatie, functionaliteit
en techniek zorgen voor nog
slimmere en heldere oplossingen.

duurzAAmHeId
Duurzaamheid is binnen deblick een
begrip dat overal in terugkomt. Samen Hallenweg 3, 5615 pp, eindhoven
tel: +31 (0)40-2931870
met leveranciers en klanten worden info@deblick.nl
duurzame oplossingen die ten goede www.deblick.nl

komen van milieu en werkomgeving


ontwikkeld. Alleen op deze manier kun
je bouwen aan duurzaamheid en een OntWIkkelIng Enkele voorbeelden van deze omka- is een door de deblick ontwikkelde lijn Formaten kunnen voor iedere ruimte/
lange termijnrelatie met je klanten en Bij de ontwikkeling van de diverse derde producten; décovers® is een custom akoestische scheidingswanden. werkplek op maat gemaakt worden.
leveranciers. producten wordt gelet op de afkomst door deblick ontwikkelde ‘custom Van verrijdbare akoestische wanden
en basis van materialen, tevens moeten wandbekleding’ voorzien van een des- Custom staat voor specifieke uitstraling tot bureau scheidingswanden,
Duurzaamheid is de manier van denken de producten volledig recyclebaar zijn. sin, visual of een combinatie van beide. “Visuele beleving/ en gewenste akoestisch waarde.
en werken, onze voorkeur gaat dan Halffabrikaten worden afzonderlijk Het basismateriaal is PVC en wordt op- branding draagt bij Het geheel is gebaseerd op een hoog-
ook uit naar leveranciers die met hun van elkaar geproduceerd zodat elk losmiddelenvrij door ons geproduceerd waardig aluminium basis, deze wordt
productiemethodes en producten PVC ingrediënt helder blijft voordat ze en verwerkt door gebruik te maken van
aan een prettige voorzien van een eigen ontwerp met Kijk voor meer projecten en producten
en oplosmiddelen vrij produceren. worden samengevoegd. verlijming op waterbasis. découstic® werkomgeving” dessin, visual of gewenste projectstof. op www.deblick.nl
desso
// Airmaster® 9502 // // Airmaster® 4307 //
100% veilig en oneindig
hergebruik van materialen in de
technische cirkel, dat is één van
de elementen van Cradle to
Cradle tapijttegels. Geen afgifte
van schadelijke stoffen en geen // bOven: Airmaster® 8412,
Onder: Airmaster® 4208//
afval zorgen voor een positieve
bijdrage van producten aan
het milieu en de omgeving.

een fris kantoor


In dit licht past de nieuwe AirMaster®
met duurzame
tapijttegels
tapijttegel perfect in deze filosofie. taxandriaweg 15, 5142pe, Waalwijk
tel: +31 (0)416-684100
De gepatenteerde combinatie van info@desso.com
speciale garens en poolconstructie www.desso.nl

zorgt ervoor dat dit tegeltapijt de bin-


nenlucht zuivert.
schade veroorzaken. Het nieuwe Air- TNO, uitgebreid getest door het onaf- wat inhoudt dat het tapijt stof in de gedeelte van de dag binnen zitten.
b I n n e n k l I m A At Master® tegeltapijt houdt 13 keer meer hankelijke Duitse testinstituut GUI. lucht met meer dan 90 procent terug- Zo brengen mensen met een fulltime
Het binnenklimaat in gebouwen is vaak stofdeeltjes vast dan een harde vloer Uit dit onderzoek blijkt dat AirMaster® brengt en juist het vasthouden van stof kantoorbaan gemiddeld 1880 uur binnen
slechter dan het buitenklimaat in een en 4 x meer dan standaardtapijt bij dertien maal effectiever is in het vast- in ruimtes is essentieel om te voorkomen door. Met een betere binnenluchtkwali-
gemiddelde grote stad. Dit wordt onder stofdeeltjes kleiner dan 2.5 micrometer houden van stof dan harde vloeren en dat het gaat rondzweven waardoor teit krijg je frissere kantoren waardoor
andere veroorzaakt door fijnstof wat (=fijnstof). viermaal effectiever dan standaardtapijt “Met een betere gebruikers het inademen. men zich prettiger voelt, beter kan con-
door de lucht blijft zweven en daarmee bij stofdeeltjes kleiner dan 2.5 micro- luchtkwaliteit krijgt centreren en uiteindelijk meer plezier
voor een groot aantal klachten zorgt. OnAFHAnkelIJk geteSt meter. Desso biedt daardoor als enige menSen veel bInnen heeft in het werk.
Voor astma en allergieën is fijnstof funest AirMaster® werd het afgelopen jaar producent een tapijtsoort dat met een
men meer plezier in Goede luchtkwaliteit in gebouwen is
maar het kan ook andere lichamelijke ontwikkeld en is, in aanwezigheid van gouden logo is gecertificeerd door GUI, het werk” essentieel aangezien mensen een groot
ecosmart // geSCHeIden AFvAl
InzAmelen vOOr
de tOekOmSt //

Een duurzaam kantoor is een


// betere reCYClIng
kantoor zonder afval. Een schone met SCHerp OOg vOOr
utopie? Nee, een haalbaar en kOStenbeSpArIng //

praktisch concept, waargemaakt


door EcoSmart.
En… met een scherp oog voor
kostenbesparing.

een modern, zetten wij dit deel via een traceerbaar


verbrandingsproces om in groene ener-
gie. Een procedure waarvan het aanle-
A F vA l I n e e n n I e u W e r O l
Het is inmiddels een bekend gegeven.
Steeds meer grondstoffen worden
afvalvrij kantoor? verende kantoor een officieel
‘groencertificaat’ ontvangt, waardoor
het stroomverbruik volledig verduur-
schaars. Zelfs zozeer, dat een aantal
ervan binnen afzienbare tijd niet meer
natuurlijk te delven is. Eén van de op-
ecosmart zaamd is.

Op deze manier kan ieder kantoor zijn


lossingen voor dat dreigende probleem
is, dat we deze grondstoffen terughalen
uit producten en materialen die we al in
zorgt ervoor. reststromen 100% nuttig en duurzaam
inzetten. Zonder afval!

gebruik hebben. Dat vergt wat van de


manier waarop producten gemaakt
worden en van de manier waarop ze eCOSmArt reststromen zoveel mogelijk bij de bron, H e t l A At S t e r e S t J e
na einde levensduur weer verzameld mAAkt Het mOgelIJk dus op de werkplek, gescheiden WOrdt grOene energIe
en verwerkt worden. Het creëren van EcoSmart helpt grote, vooruitstrevende worden. Deze perfect gesorteerde Praktisch geen afval meer, dus! En voor
deze zogenaamde Cradle-to-Cradle organisaties in Nederland en België in stromen zetten wij vervolgens door de kleine hoeveelheden ongesorteerd
cycli vormt een uitdaging, die even hun streven hun kantoren afvalvrij te voor verwerking tot nieuwe grondstof- “Afval krijgt een afval die er dan onverhoopt tóch nog
groot als noodzakelijk is. En afval maken. Met uitgebalanceerde inzamel- fen. Een integraal proces van kantoor- nieuwe betekenis: vrijkomen (restafval) bieden wij ook een
krijgt hierbij een nieuwe betekenis. middelen op en rondom de kantoor- werkplek tot en met verwerking en duurzame oplossing. Als het niet meer Westeind 7, 5245 nl, rOSmAlen

Een hoofdrol zelfs: die van grondstof werkplek en een toegewijd team van recycling, dat we weergeven in
grondstof voor de lukt deze reststroom verder door te
tel. +31 (0)73-5131100
info@ecosmart.eu
voor de toekomst! afvalspecialisten, zorgen wij er voor dat overzichtelijk, professionele rapporten. toekomst” scheiden tot bruikbare grondstoffen, www.ecosmart.eu
nedPalm // WInkelCentrum
belvAl plAzA
In luxemburg //

NedPalm is specialist in Tropische


binnenbeplanting en Mediterrane
buitenbeplanting. Het bedrijf
is opgericht in 2004 en onze
activiteiten bestaan uit het // deCOrAtIeve
bAmbOepAlm (rHApIS
adviseren, ontwerpen, aanleggen exCelSA) //
en onderhouden van Mediterrane-
en Tropische tuinen in Nederland
en West-Europa. “Een goed beplantings-
plan draagt bij aan
de vermindering van
NedPalm staat voor kwaliteit, integriteit
en een verantwoord milieu. Door onze
zeer specialistische kennis, zijn we part-
Gezond groen de ziektefrequentie”

ner voor het bedrijfsleven, de overheid


en particulieren en in staat een sfeer-
volle, gezonde en milieuverantwoorde
in een duurzame tOt SlOt
groeninrichting te creëren, zowel indoor
als outdoor. omgeving Voor meer informatie maken we
u graag attent op onze website
www.nedpalm.nl.
OntWIkkelIngen
In de laatste paar jaren van het huidige
millennium zijn de overheid en het be- voor Mediterrane aanplant toeneemt. veel gebruik werd gemaakt van kunst- waar mensen werken, met als belangrijk naar licht-, lucht-, temperatuur- en
drijfsleven meer en meer gericht op het Ook als we kijken naar de ontwikkelin- stof planten, zien we nu een stijgende neveneffect dat een goed beplantings- vochtigheidomstandigheden.
milieu en de ontwikkeling van duurzame gen op het gebied van “binnenlucht ver- tendens naar duurzaamheid en meer plan bijdraagt aan de vermindering van Voor buitenbeplanting, zoals o.a.
producten. Het groene denken komt betering” in overheidsgebouwen en kwaliteit van leven en werken, waardoor de ziektefrequentie van medewerkers. palmbomen en olijfbomen worden
zelfs al vaak tot uiting in de marketing bedrijfspanden en de actualiteit van het juist wordt geïnvesteerd in levende be- eerst gegevens als ligging, zon/
van overheden en ondernemingen. zogenaamde Sick building Syn- planting. Door het gebruik van bijvoor- Onze WerkWIJze schaduw, luwte/wind, stand grond-
Door de klimaatverandering en de daar- drome, merken we dat onze visie op dit beeld Clean Air planten ontstaat een Voor binnenbeplanting, in kantoren, ser- water en grondsamenstelling in kaart Oude Helderseweg 85b, 1817 bJ Alkmaar
tel. +31 (0)72-5648563
mee gepaard gaande stijging van tem- gebied aanslaat. Waar planten vroeger veel betere lucht- en vochtigheidsba- res en atria doen we, alvorens tot een gebracht voordat we tot een gericht ad- www.nedpalm.nl
peraturen, merken we dat de interesse een “low interest product” waren en er lans in de droge ruimten van kantoren advies te komen, vooraf eerst research vies komen. info@nedpalm.nl
PolyVision // ēno 2810 – 96”
vOOr 16:9 prOJeCtIe //

1 Traditioneel droog uitwisbaar.


Schrijf de hele dag lang op ēno.
Je veegt het moeiteloos weer
schoon (en je kunt het oppervlak
niet beschadigen).
d y n a m i c b o a r d NIEUW!
2. magneethoudend
Bring learning to life™ Interactiviteit,
geëmailleerd staal Maak je functionaliteit en schoonheid... alles in
geen zorgen – ēno is bestand
tegen magneten.
Het interactieve één. (dynamic board is een product uit

whiteboard voor
de ēno flex series)
3. interactiviteit
Voeg een stylus pen, computer
en projector toe. En in een
de toekomst
handomdraai is ēno interactief.

// ēno Flex SerIeS dYnAmIC bOArd 2820-01


met geïntegreerde rAIl & SCHuIFbOrd //

Traditioneel
whiteboard
eCOlOgISCH OppervlAk Het WOrdt nóg beter... e n g r O e n e r ēno is ’s werelds omgeving te creëren, voor zowel mens
+ interactiviteit
ēno is een bijna onverwoestbaar droog- Net toen je dacht dat het niet enige schrijfoppervlak met een milieu- als milieu.
- kabels, uitwisbaar bord, uitgerust met een beter kon, wordt het nóg certificaat. En doordat ēno volledig uit
- installatie e3 environmental ceramicsteel™ mooier. Want ēno recycleerbare materialen bestaat, haalt e n v O O r d e l I g e r Je zou niet
oppervlak dat een Cradle to Cradle™ installeren is zeer het een perfect rapportcijfer: minder denken dat een product als ēno verkrijg-
a steelcase company
= ēno Silver certificaat draagt met levenslange eenvoudig. Geen onveilige stoffen, betere luchtkwaliteit baar is tegen een voordelige prijs, maar
garantie op draden en kabels en een minder rommelige werkom- dat is wel zo. Met ēno heb je drie borden zuiderring 56, 3600 genk
tel. +32 (0)89-323130
het oppervlak. betekent geen dure installatie van geving. ēno laat zien dat PolyVision zich in één, een super- eenvoudige installatie business.center@polyvision.be
data- en stroomvoorzieningen. inzet om een gezonde en veilige werk- en een lage ‘total cost of ownership’. www.polyvision.com
waldmann
// mAIA //
Rond 30% van de totale
energiekosten van een kantoor-
gebouw gaan in de verlichting
zitten. Daarom wordt energie-
zuinige verlichting van steeds
groter belang.

// AtArO //

spaarlamp van 11 W zorgt MAIA voor

lICHtmAnAgement
De nieuwste familie, ATARO, is
energie-efficiënt de hoogste lichtkwaliteit bij een laag ver-
bruik.

uitgerust met het unieke Waldmann-


sensorsysteem PULSE HFMD (High
Frequency Motion Detector). Door de
en individueel Graag stellen wij u de lichtcomponenten
en de integratie in een op uw situatie toe-
gesneden lichtconcept in een persoonlijk
hoogfrequentietechniek neemt PULSE
HFMD binnen een definieerbaar gebied
zelfs de kleinste beweging waar. De
regeling schakelt de ATARO-verlichting
licht op kantoor gesprek aan u voor. Neemt u gerust
contact met ons op voor een afspraak
met onze lichtadviseur in uw regio.

in zodra iemand binnenkomt, en ook


weer uit als de laatste persoon de Werkplek geOrIënteerde // mInelA // normen, in het bijzonder aan DIN 5035-
ruimte verlaten heeft. Bovendien past verlICHtIng Deze verlicht het gehele bureaublad 8. Maar MAIA is in alles ‘anders’. Want
het sensorsysteem de lichtsterkte van De innovatieve LED-bureau-armatuur gelijkmatig en zonder storende ze voldoet ook aan diverse individuele
de verlichting automatisch aan bij het mInelA combineert Lichtkwaliteit, schaduwen met een aangename en eisen.
beschikbare daglicht. Op die manier Energiezuinigheid en een aansprekend activerende kleurtoon.
kan het stroomverbruik van de afzon- Design op een nieuw niveau. Lichttech- Niet op de laatste plaats ook een
derlijke lampen tot 50% gereduceerd nisch blinkt MINELA uit met een echte De nieuwe werkplekverlichting, mAIA, wonder van economie. Door de innova- lingewei 19, 4004 lk, tiel
worden t.o.v. het geïnstalleerde innovatie: een langwerpige high power voldoet aan de eisen van alle relevante
AMBIO CO2 tieve antiverblindingstechnologie van tel: +31 (0)344-631019
info-nl@waldmann.com
nominale vermogen. multichip LED die slechts 5 watt gebruikt. internationale plannings- en produkt- Efficient Light Waldmann, genaamd AMBIO, en een www.waldmann.com
adressen
SteelCASe deSSO p O lY v I S I O n
Herikerbergweg 3 Taxandriaweg 15 Zuiderring 56
1101CN Amsterdam Zuid-Oost - NL 5142PE Waalwijk - NL 3600 Genk - BE
Tel: +31 (0)20-3118410 Tel: +31 (0)416-684100 Tel: +32 (0)89-323130
Fax: +31 (0)20-3118415 Fax: +31 (0)416-335955 Fax: +32 (0)89-323131
info_nl@steelcase.com info@desso.com business.center@polyvision.be
www.steelcase.nl www.desso.nl www.polyvision.com

AmbIuS eCOSmArt WAldmAnn


Impact 6 Westeind 7 Lingewei 19
6921RZ Duiven - NL 5245NL Rosmalen - NL 4004LK Tiel - NL
Tel: +31 (0)26-3195500 Tel: +31 (0)73-5131100 Tel: +31 (0)344-631019
Fax: +31 (0)26-3195511 Fax: +31 (0)73-5131101 Fax: +31 (0)344-627856
info@ambius-nl.nl info@ecosmart.eu info-nl@waldmann.com
www.ambius-nl.nl www.ecosmart.eu www.waldmann.com

COnnex n e d pA l m
De Sonman 20 Oude Helderseweg 85B
5066 GJ Moergestel - NL 1817BJ Alkmaar - NL
Tel: +31 (0)13 5130303 Tel: +31 (0)72-5648563
Fax: +31 (0)13-5133679 Fax: +31 (0)72-5648564
algemeen@kabelcamouflage.nl info@nedpalm.nl
www.kabelcamouflage.nl www.nedpalm.nl

deblICk nWC
Hallenweg 3 Nieuwe Boteringestraat 28-30
5615PP Eindhoven - NL 9712 PM Groningen
Tel: +31 (0)40-2931870 Tel: +31 (0)50-2100121
Fax: +31 (0)40-2931280 info@nwc.me
info@deblick.nl www.nwc.me
www.deblick.nl
Aan het werk in de toekomst
Colofon
Optimaal, flexibel, duurzaam, inspirerend Het nieuwe werken is een uitgave
van Steelcase Nederland bv,
in samenwerking met de volgende
partners: Ambius, Connex, Deblick,
Desso, Ecosmart, NedPalm, NWC,
PolyVision en Waldmann.

eIndredACtIe
Lilian Doets, Steelcase bv

C O n C e p t e n r e A l I S At I e
Bureau De Hoge, Zaltbommel

druk
Sociaal, ambitieus en open Fennema Drukkers, Gorinchem
Groen, intelligent en vitaal
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op enige
andere wijze, zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.

© 2010, Steelcase bv