Vous êtes sur la page 1sur 2

MINIPROJEKTY

Sterownik zasilania tam LED z wycznikiem


czasowym
AVT
1867

Sterownik jest dedykowany


przede wszystkim dla
zapominalskich. Automatycznie
wycza owietlenie
w nadzorowanym miejscu
po ustalonym, wczeniej
ustawionym czasie. Urzdzenie
powstao jako uzupenienie
istniejcej instalacji
owietleniowej wewntrz szafy,
ale nic nie stoi na przeszkodzie,
aby zastosowa je wszdzie tam,
gdzie jest wskazana konieczno
nadzoru czasu wiecenia
popularnych tam LED.
Schemat ideowy sterownika pokazano na rysunku 1.. Prac ukadu steruje mikrokontroATtiny25 taktowany za pomoc wbudoler ATtiny13
wanego generatora RC. Urzdzenie powinno
by zasilane napiciem staym 12 V doprowadzonym do zcza IN. Stabilizator IC1 dostarcza napicia +5 V, a kondensatory C1...
C3 zapewniaj odpowiednie filtrowanie tego
napicia. Dioda wiecca LED1 peni rol
sygnalizatora pracy ukadu. Owietlenie
LED doczone do wyjcia OUT jest zasilane przebiegiem o zmiennym wypenieniu
(PWM) za porednictwem tranzystora T1
typu IRF7201.
Po doczeniu do zasilania sterownik
pynnie zaczy owietlenie. Nastpnie,
po upywie okrelonego czasu wczeniej
ustalonego przez uytkownika, pynnie je
wyczy. W czasie dziaania jest moliwe
IC1

+12V
8
+

IN
C1

VIN

78L05SMD
VOUT

+5V

C2
100nF

do montau powierzchniowego. Elementy


s montowane po obydwu stronach pytki,
dlatego ich monta wymaga powicenia
uwagi. Monta rozpoczynamy od przylutowania po jednej stronie pytki stabilizatora napicia i tranzystora T1. W kolejnym
kroku naley po drugiej stronie pytki zamontowa pozostae elementy (rezystory,
kondensatory, diod LED oraz mikrokontroler). Jako ostatnie montujemy przycisk oraz
zcza rubowe. Przycisk mona umieci
W ofercie AVT*
AVT-1867 A, B, C
Wykaz elementw:

R1, R2: 1 kV (SMD 0805)


R3: 10 kV (SMD 0805)
C1: 100 mF (SMD D)
C2, C3: 100 nF (SMD 0805)
IC1: 78L05 (SO8)
IC2: ATtiny25 (SO8)
T1: IRF7201 (SO8)
LED1: dioda LED (SMD 1206)
S1: przycisk
IN, OUT: zcze DG301-5,0

Dodatkowe materiay na FTP:


ftp://ep.com.pl, user: 66465, pass: td79fgh6
wzory pytek PCB
Projekty pokrewne na FTP:

C3
GND

100nF
GND

2
3
6
7

100uF

wyduenie czasu wiecenia poprzez nacinicie przycisku. Dziki temu, e sterownik


zostanie wczony do istniejcej instalacji
za gwnym wcznikiem owietlenia, tu
przed tam LED, to poza pynnym rozjanieniem owietlenia jego dziaanie bdzie
praktycznie niezauwaalne. Po wczeniu
przecznikiem wiato pynnie si zaczy,
po wyczeniu przecznikiem wiato natychmiast wyczy si chyba, e minie ustalony wczeniej czas. Wtedy wiato zostanie
pynnie zgaszone, a ukad bdzie oczekiwa
albo na nacinicie przycisku, albo na ponowne wyczenie i wczenie wcznika
gwnego.
Schemat montaowy sterownika pokazano na rysunku 2. Ukad zmontowano na pytce dwustronnej o wymiarach
10 mm34 mm z uyciem elementw

(wymienione artykuy s w caoci dostpne na FTP)

AVT-3133
IC2
8
5
6
7
2
3
1
4

+5V
PWM
LED1
S1
GND

S1

S1

VCC
PB0/PCINT0/AIN0/OC0A/MOSI
PB1/PCINT1/AIN1/OC0B/INT0/MISO
PB2/PCINT2/SCK/ADC1/T0
PB3/PCINT3/CLKI/ADC3
PB4/PCINT4/ADC2
PB5/PCINT5/RESET/ADC0/DW
GND

GND

AVT-1669
OUT
+12V

ATTINY25
R2

PWM

T1
IRF7201

1k
R1

+5V
LED1

LED1

GND

1k

Rysunek 1. Schemat ideowy sterownika tam LED

54

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2015

AVT-1847

R3
10k

GND

AVT-1514

Sterownik owietlenia LED


sterowany dowolnym pilotem
(EdW 4/2015)
Miniaturowy sterownik tamy
LED (EP 2/2015)
Sterownik owietlenia LED
wewntrz szafy (EP 3/2012)
Sterownik sekwencyjnego
zaczania owietlenia
(EP 2/2009)

* Uwaga:
Zestawy AVT mog wystpowa w nastpujcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukad. Tylko i wycznie. Bez elementw
dodatkowych.
AVT xxxx A
pytka drukowana PCB (lub pytki drukowane, jeli w opisie
wyranie zaznaczono), bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx A+ pytka drukowana i zaprogramowany ukad (czyli poczenie
wersji A i wersji UK) bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx B
pytka drukowana (lub pytki) oraz komplet elementw wymieniony w zaczniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Naley mie na uwadze, e o ile nie zaznaczono
wyranie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementw
dodatkowych, ktre nie zostay wymienione w zaczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczsto spotykana wersja, lecz jeli wystpuje,
to niezbdne oprogramowanie mona cign, klikajc w link
umieszczony w opisie kitu)
Nie kady zestaw AVT wystpuje we wszystkich wersjach! Kada wersja ma
zaczony ten sam plik pdf! Podczas skadania zamwienia upewnij si, ktr
wersj zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

MINIPROJEKTY

Rysunek 2. Schemat montaowy sterownika tam LED


poza pytk wdowolnym, atwo dostpnym
miejscu. Prawidowo zmontowany ukad
dziaa powczeniu zasilania. Narysunku 3
pokazano sposb wczenia sterownika pomidzy zasilacz, atam LED. Maksymalny
prd pobierany przez LED nie moe przekracza 4A.
Moliwe s dwie metody zapamitania przez ukad czasu wiecenia diod LED.
Aby wej w tryb zapamitywania czasu
naley przy wyczonym napiciu zasilania

wcisn przycisk S1 i wczy zasilanie.


Dioda LED zacznie szybko miga. Puszczenie
przycisku spowoduje wczenie owietlenia
dioda LED1 bdzie wiecia. W tym trybie kade kolejne nacinicie przycisku S1
zwikszy czas wiecenia o okoo 1 minut.
Poustawieniu wymaganego czasu wiecenia
naley ponownie przytrzyma przycisk S1
do momentu a dioda LED1 zacznie szybko miga. Puszczenie przycisku spowoduje
opuszczenie procedury programowania irestart sterownika znowymi ustawieniami.
Kolejna moliwo programowania czasu wiecenia topomiar tego czasu przez sterownik. Aby wej w tryb zapamitywania
czasu naley przy wyczonym napiciu
zasilania wcisn przycisk S1 i wczy
zasilanie. Dioda LED zacznie szybko miga
puszczenie przycisku spowoduje wczenie
owietlenia dioda LED1 bdzie wiecia.

Kolejne dusze przytrzymanie przycisku


S1 ponownie wywoa szybkie miganie diody LED1. Puszczenie przycisku S1 w tym
momencie wprowadzi ukad w tryb odliczania czasu. Kada odliczona sekunda bdzie sygnalizowana krtkim byskiem diody
LED1. Po odliczeniu przez ukad wymaganego czasu naley ponownie przytrzyma
przycisk S1 do momentu a dioda LED1
zacznie szybko miga. Puszczenie przycisku wywoa opuszczenie procedury programowania oraz restart sterownika znowymi
ustawieniami.
Przycisk S1 ma jeszcze jedn funkcjonalno. Umoliwia regulacj jasnoci doczonego owietlenia. Podczas normalnej
pracy kade przytrzymanie tego przycisku
spowoduje zmian jasnoci wiecenia doczonego owietlenia.

EB

Rysunek 3. Sposb wczenia sterownika wobwd zasilania tam LED

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2015

55