Vous êtes sur la page 1sur 4

AVT

1870

Obrotomierz

Prosty obrotomierz wyposaony w bezstykowy czujnik odbiciowy


zbudowany na bazie diody nadawczej i fototranzystora dziaajcy w
pamie podczerwieni. Urzdzenie pozwala na atwy pomiar prdkoci
wirowanych obiektw np. k lub waw napdowych. Wystarczy na
mierzony obiekt nanie biay punkt, tak aby odbite od niego wiato
diody pado na fototranzystor.
POZIOM TRUDNOCI MONTAU

Waciwoci
czujnik fotoelektryczny
pomiar w zakresie 0-29999 obr/min
odczyt w [RPM] obr/min i [RPS]obr/sek
pynna regulacja czuoci
zasilanie: 8..12 VDC
wymiary pytki: 3898mm

Zeskanuj kod
i pobierz PDF

Opis ukadu
Schemat elektryczny sterownika pokazano na rysunku 1. Prac ukadu steruje mikrokontroler ATmega8 taktowany
wewntrznym sygnaem zegarowym. Obrotomierz powinien by zasilany napiciem 8...12 V DC doczonym do zcza
ZASILANIE. Dioda D1 zabezpiecza ukad przed niewaciw polaryzacj napicia wejciowego. Stabilizator IC2
dostarcza napicie +5 V, a elementy C2...C5 filtruj je. Do zcza SENSOR jest doprowadzany sygna z czujnika
(rysunek 3) zoonego z diody wieccej w podczerwieni, fototranzystora oraz potencjometru do regulacji czuoci.
Sygna z czujnika wystpujcy w reakcji fototranzystora na wiato odbite diody LED jest doprowadzony do wejcia
przerwania zewntrznego INT0. Oprogramowanie uywa Timera 1 do generowania przerwania co 1 sekund bdcego
podstaw czasu. Liczba obrotw jest zliczana za pomoc przerwania INT0 pomidzy poszczeglnymi przerwaniami
Timera 1. Dlatego na wywietlaczu jest pokazywany wynik pomiaru w obrotach na sekund (RPS), natomiast wynik w
obrotach na minut (RPM) jest obliczany poprzez wymnoenie wskazania RPS przez 60. Na wirujcym obiekcie naley
naklei bia naklejk lub namalowa biay punkt, aby wizka wiata diody LED atwiej odbia si i moga by bez
trudu odebrana przez fototranzystor. Czuo, a co za tym idzie odlego od mierzonego przedmiotu mona ustawi
za pomoc potencjometru.
AVT1870 Obrotomierz

+5V

IC2
7805

C4

ZASILANIE

C2

OUT
GND

C3

+5V
100uF

100nF 100uF

100nF

SENSOR
1
2
3

GND
+5V

R2
0

IC1
MEGA8-P

R1

4,7k

22
21
20

L1

PC6(/RESET)
GND
AREF
AVCC

100uH
9
R5
0

10

8
C1
100nF

PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)

PB7(XTAL2/TOSC2)

GND
VCC

PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)

LED1
NAD

SENSOR
1
2
3

R4
330

T1
GND

ODB

23
24
25
26
27
28

+5V
PR2
10k
DIS1

PB6(XTAL1/TOSC1)

PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)

2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GND

Rysunek 1

PR1
10k

C5

RS
R/W
E

D4
D5
D6
D7
E

D4
D5
D6
D7

R/W
RS

2
1
PODWIETLENIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GND
VCC
CONTR
RS
R/W
E
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
NC
NC

LCD DISPLAY 16x2

IN
1N4007

D1

R3
100
GND

Schemat ideowy obrotomierza

Monta i uruchomienie
Schemat montaowy pytki pokazano na rysunku 2. Zasadniczo monta jest typowy i nieskomplikowany. Klasycznie
naley zacz od elementw najmniejszych gabarytowo, a koczc na wlutowaniu wywietlacza i woeniu
mikrokontrolera do podstawki. Stabilizator napicia IC2, oraz kondensatory C4 i C5 naley wlutowa na leco,
natomiast do montau wywietlacza naley zastosowa zczk z usunitymi pinami 7,8,9,10, - fotografia 2 i 3. Pytka
sensora zostaa tak przygotowana, aby moliwe byo jej odamanie i swobodne oddalenie od pytki wywietlacza.

Rysunek 2

Rozmieszczenie elementw na pytce drukowanej

AVT1870 Obrotomierz

Fot. 3

Fot. 2

zasilania

Regulacja kontrastu
wywietlacza

Zworka podwietlenia LCD

Pynna regulacja
czuoci

8...12V

+
Rysunek 3

Wykaz elementw
Rezystory:
R1: ..............................................................4,7kW
R2, R5:..............................................................0W
PR1, PR2:.............potencjometr montaowy 10kW
R3: ................................................................100W
R4: ................................................................330W
Kondensatory:
C1...C3:.........................................................100nF
C4, C5: ..................................................100uF/25V
Pprzewodniki:
D1:.............................................................1N4007
IC1:..........................ATMEGA8 (zaprogramowany)
IC2: ................................................................7805
LED1:.................dioda nadawcza IR (np. L-53F3C)

AVT1870 Obrotomierz

T1: ............................Fototranzystor (np. L-53P3C)


DIS1:.....................................wywietlacz LCD2x16
Pozostae:
L1: ..............................................dawik 10...100uH
DG301-5,0/2
Goldpin 1x18
Przewody poczeniowe

Zeskanuj
kod
i pobierz
katalog
zestaww
AVT

AVT Korporacja sp. z o.o.


ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 50
fax: 22 257 84 55
www.sklep.avt.pl

08/2015

Dzia pomocy technicznej:


tel.: 22 257 84 58
serwis@avt.pl

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
Monta i podczenie urzdzenia niezgodny z instrukcj, samowolna zmiana czci skadowych oraz jakiekolwiek przerbki konstrukcyjne mog spowodowa uszkodzenie
urzdzenia oraz narazi na szkod osoby z niego korzystajce. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek
szkody powstae bezporednio lub porednio w wyniku uycia lub nieprawidowego dziaania produktu.

AVT1870 Obrotomierz