Vous êtes sur la page 1sur 11

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?

Jaki zapper jest skuteczny


Tematem niniejszego opracowania s pewne aspekty skutecznoci tzw.
zapperw, a wic prostych generatorw traktowanych w kontekcie eliminacji
pasoytw ciaa ludzkiego. Zappery s urzdzeniami o ktrych raczej nie pisz
media gwnego nurtu (ktre jednak nie pisz rwnie o szkodliwoci
aspartamu, przeywalnoci osb ktre podday si chemioterapii i wielu innych
sprawach, o ktrych ludzie nie wiedz a moe powinni). Cho opatentowano
wiele urzdze elektronicznych eliminujcych pasoyty bdcych zapewne
jedn z kilku kluczowych przyczyn kopotw zdrowotnych czowieka, to jednak
metody elektroniczne eliminacji pasoytw ciaa ludzkiego nie doczekay si
zainteresowania oficjalnych czynnikw medycznych czy administracyjnych.
Dlaczego? By moe dlatego, e cho moe oczywistym jest, e metody te s
skuteczne
(na
dowd
duo
patentw,
tysice
wiadectw
a nawet istnienie wynikw w miar niezalenych / uczciwych, cho dziwnie
niedostpnych bada naukowych) ale niestety rne budety potrzebuj
wpywu generowanego przez chorych ludzi wierzcych, e problem ich zdrowia
rozwie suba zdrowia.
Zappery, jako urzdzenia, ktre nie doczekay si akceptacji czynnikw
oficjalnych, nie mog by traktowane jako urzdzenia medyczne. S one wic
wycznie urzdzeniami eksperymentalnymi i autor tekstu nie twierdzi, e
urzdzenia te lecz jakiekolwiek choroby. Na szczcie nie odebrano nam
jeszcze prawa do osobistych eksperymentw. Autor tekstu nie jest lekarzem
i jego opinie nie powinny by traktowane jako porada medyczna.

Podzia zapperw
Bodcem, ktry skoni mnie do napisania tego opracowania jest sporo pyta od goci
mojej strony dotyczcych zappera - najczciej s to pytania typu Jaki zapper jest
skuteczny wzgldnie Jaki zapper radzi mi Pan kupi. Zamierzam omwi to
zagadnienie nieco szerzej. Ponisze treci reprezentuj moje przemylenia, opinie,
wnioski i interpretacje. Cho mam nadziej, e mog one pomc, to jednak nie
twierdz, e s one bezbdne i zachcam kadego do wasnych ocen.
Umownie, (zgodnie z tym, co nakreliem ju w 2004 w opracowaniu Zapper
w Praktyce - Nieznane Kuracje) zappery mona podzieli na:
zapper klasyczny (zapper Clark)
zapper Becka (zwany te take BB, Black Boxem, Blutzapperem, czycicielem
1

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?


krwi)
Istnieje jeszcze tzw. aparat Rife, i mona si zastanawia czy naley go traktowa jako
zapper.
Obecnie (2011) powstaje potrzeba ucilenia definicji zappera Becka, ukazuj si
bowiem coraz nowe urzdzenia nazywane zapperem Becka. Niektre z tych urzdze
na tyle rni si od, nazwijmy to konwencjonalnego / klasycznego zappera
konstrukcji dr Becka, e atrybuty zappera konstrukcji Becka si do nich po prostu nie
odnosz.
Mwic o zapperze Becka bdziemy mie na myli klasyczny zapper Becka,
rozumiany jako urzdzenie, ktre zaprojektowa i ktrym posugiwa si w swoich
pracach dr Robert Beck, a ktrego schemat atwo mona znale z internecie.
Przyjmijmy, e wszelkie atrybuty skutecznoci zappera Becka, o ktrych pisz
(nie tylko w niniejszym opracowaniu) odnosz si wycznie do klasycznego zappera
Becka w tym wanie rozumieniu. Przyjmijmy te, e (klasyczny) zapper Becka
powinien spenia nastpujce wymagania:
** przebieg wyjciowy to naprzemienna fala prostoktna o stromych zboczach
narastania i opadania sygnau
** czstotliwo sygnau to kilka Hz (najlepiej ok. 4 Hz, wysze czstotliwoci s
znacznie mniej skuteczne)
** sygna wyjciowy podawany do pary niewielkich elektrod metalowych (pokrytych
materiaem "trzymajcym" wod, ktry naley nawily, dla niedopuszczenia do
"poparze" od metalu podczas zabiegu)
** urzdzenie powinno mie moliwoci regulacyjne pozwalajce uytkownikowi na
indywidualne ustawienie prdu zabiegu
** napicie zasilania na tyle due, by podczas zabiegu uytkownik mg poczu, i jest
poddawany zabiegowi
Dodatkowy warunek dotyczy sposobu aplikacji sygnau: elektrody zappera Becka
na czas zabiegu umieszcza si precyzyjnie na ttnicach w miejscu najsilniejszego
pulsu, pod elastyczn opask.
W ujciu niniejszego artykuu wic, urzdzenia nie speniajce powyszych wymaga
nie prezentuj sob zappera klasycznego Becka i ich skuteczno nie jest przedmiotem
niniejszych rozwaa.
_____________________________________________________________________
Aparat Rife
Przejd teraz do aparatu Rife, przedstawi swoj opini i w dalszej czci tego
opracowania nie zamierzam si ju zajmowa tym aparatem.
Moim zdaniem jedyne, co wikszo oferowanych na rynku urzdze ma
2

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?


wsplnego z oryginalnym aparatem Rife to... nazwa "Rife" i czasem czstotliwoci
tzw. "obwiedni" (to czstotliwo modulujca czstotliwo non ktrej.. brak). To
tak, jakby poczstowa mionika kawioru fotografi tego smakoyku. Rife i jego
badania, jak sugeruje nawet Wikipedia, zostay zniszczone przez AMA za to, e nie
bdc lekarzem wyleczy tysice pacjentw z raka. Jego laboratorium spalono
a kluczowe informacje spldrowano (ukryto?). Obecne prby odtworzenia dziaania
urzdzenia maj si nijak do skutecznoci oryginalnego aparatu.
Sposb aplikacji sygnau oryginalnego aparatu Rife: wykorzystanie fal
elektromagnetycznych z uyciem tuby luminescencyjnej. Znane s przypadki
stosowania urzdzenia oryginalnego, gdy uzdrowienia doznawaa caa grupa ludzi
znajdujcych si w pomieszczeniu gdzie wynalazca uruchomi swj aparat.
Tymczasem szereg konstrukcji o nazwie generatora Rife stosuje elektrody, w mojej
ocenie samo to nie pozwala ich zakwalifikowa do klasy urzdze Rife.
Wikszo aparatw Rife'a, ktrych producenci twierdz, e s skuteczne, ma
niewielk, zupenie nieporwnywaln ze zniszczonym oryginaem skuteczno. Ich
cena, idca w tysice dolarw, jest w tym kontekcie mieszna i nieadekwatna do
skutecznoci. Prba zarabiania na wykorzystywaniu Legendy.
Mona naby
urzdzenie zwane aparatem Rife od wielu firm. Wikszo oferuje niewielk
skuteczno. Ponadto mona naby urzdzenia ktre oferuj "wbudowan funkcj
Rife". W wikszoci ta "funkcja Rife" to tylko wspomniana przez mnie obwiednia,
a sugerowana aplikacja przebiegu wyjciowego to elektrody! Jeli si myl i krzywdz
kogo, prosz si ujawni, chtnie zamieszcz stosowne sprostowanie.
Nie twierdz, e takie urzdzenia / zappery wcale nie dziaaj. Ale skuteczno
jest maa, i najczciej nie usprawiedliwia to uywania nazwy "Rife". A my nie
dowiemy si, dopki nie kupimy. To wyjaniwszy, przejd do stosowania zapperw.

Zapper klasyczny i zapper Becka


Mwic o zapperze wikszo nieco ju zorientowanych ludzi ma
prawdopodobnie najczciej na myli zapper ktry, zgodnie z terminologi jak
przyjem w Zapper w Praktyce - Nieznane Kuracje, jest zapperem klasycznym,
zalecanym przez dr Clark.
Dr Clark podaje czstotliwoci rezonansowe okrelonych patogenw dla ich
eliminacji. W przypadku osb, ktre jedynie pobienie zapoznay si z jej literatur
wprowadza to czasem spore zamieszanie, bowiem niektre z nich czsto wierz, i
musz posiada generator, ktry jest w stanie wygenerowa dan czstotliwo.
Prbuj te za wszelk cen ustali, jaki patogen je gnbi, co oczywicie czsto jest
zupenie nierealne. Parokrotnie miaem okazj przekona si jak bardzo trudno jest
przekona takich ludzi, e zbdne (i czsto bardzo trudne) jest ustalenie konkretnego
patogenu. Dlaczego zbdne? Poniewa mechanizm dziaania zappera klasycznego (do
koca zreszt nie wyjaniony) obejmuje rne sfery oddziaywania - a rezonans jest
po prostu tylko jedn z nich, tak wic patogen moe by wyeliminowany mimo
zastosowania zupenie innej czstotliwoci.
Jest faktem, e niszczco na wszelkie pasoyty oddziaywuje zapper ustawiony na
3

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?


rne czstotliwoci. W swoich dalszych pracach Hulda Clark stwierdza, i mog to
by czstotliwoci z zakresu od 10 okoo Hz do 500 kHz. Pozytywne rezultaty mona
wic osign stosujc jej zapper nastawiony na praktycznie dowoln czstotliwo
z powyszego zakresu. Zauwamy, i sama dr Clark mwi najczciej
o wykorzystywaniu zappera generujcego 30 kHz... w kontekcie eliminacji rnych
patogenw. Cho czstotliwo rezonansowa danego pasoyta powinna go
unieszkodliwi (oczywicie w sytuacji gdy znajduje si on w zasigu jej
oddziaywania) w cigu trzech minut, to jednak, gdy nie znamy czstotliwoci
rezonansowej bd nie dysponujemy urzdzeniem generujcym zadan czstotliwo,
radzimy sobie przeznaczajc po prostu na zapping wicej czasu, minimum siedem
minut na kady z trzech (lub czterech, jeli wliczymy tzw. priony - o ile zaoymy, e
istniej) szczebli eliminacji (znany sposb trzy razy siedem dr Clark), a znacznie
lepiej, o czym pisze dr Clark w swoich nastpnych ksikach - bez przerwy godzin
lub duej.
Moim zdaniem w wikszoci przypadkw nie ma wic koniecznoci posiadania
i stosowania zapperw pozwalajcych na uzyskiwanie wybranych czstotliwoci. Ja
sam jestem zwolennikiem cigego stosowania zappera o dowolnej praktycznie
czstotliwoci ze wspomnianego powyej zakresu przez co najmniej godzin.
Dlatego, jeli chodzi o zappery klasyczne, ceni sobie tzw. zappery mobilne, to znaczy
takie, ktre mona na sobie nosi godzinami. Podstawowe cechy zapperw mobilnych:
niewielkie rozmiary, kompaktowa konstrukcja - przykadem jest zapper TC oraz
urzdzenie ZBC, ktre prezentuj na swojej stronie internetowej
sposb doczenia generowanego sygnau do ciaa nie wymaga uwagi i wysiku (nie
mog wic by to "synne" rurki do trzymania w doniach)
zasilanie wbudowanym akumulatorem, co pozwala na wieloletnie uytkowanie bez
wydatkw na zakup baterii, i moe zachci do czstszego uycia
odlego midzy elektrodami jest niewielka - zmniejsza to wic tzw. baz
przestrzenn oddziaywania zappera (prd pynie przez mniejszy obszar ciaa)
- nadrabiamy to zwikszonym czasem zappowania, co jest atwe do osignicia dziki
temu, e cech zappera mobilnego jest "za i (prawie) zapomnij" - zappowanie nie
wymaga specjalnego wysiku i uwagi, przeprowadzamy je podczas pracy, zabawy, czy
nawet snu (podczas snu - na przykad na stopie)

Czy warto zakupi drogi zapper wielofunkcyjny?


Wielu z nas lubi, zaatwiajc sprawy, zrobi to radykalnie i jest to bardzo praktyczne
podejcie. W przypadku zakupu zappera jednak niekoniecznie zakup drogiego
urzdzenia, "kombajnu" oferujcego du ilo funkcji, jest dobrym rozwizaniem.
Urzdzenia takie potrafi by na przykad znacznie za drogie w stosunku do swoich
moliwoci. Ludzie oferujcy je wpadaj na najrnorodniejsze pomysy generowania
sobie zysku, oferujc mas komplikacji / niepotrzebnych funkcji czy te rozwiza
nastawionych na zrobienie wraenia i podniesienie ceny.
4

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?


Istnieje na przykad urzdzenie, ktre moe generowa rne czstotliwoci.
Problem polega na tym, e aby zmieni czstotliwo generowan przez taki zapper,
trzeba woy do slotu, w ktre urzdzenie jest wyposaone, okrelon kart pamici,
na ktrej "zaprogramowano" podane czstotliwoci. Niezorientowana osoba
przepaci, i czsto bdzie pragna dokupowa liczne dodatkowe (bardzo kosztowne)
karty z rnymi czstotliwociami. Nie wiadomo, czy to mieszne czy tylko rednio
uczciwe.
Oczywicie mona byoby wprogramowa wszystkie te czstotliwoci
w urzdzenie lub pozwoli ludziom je sobie ustawi. Ale znikn by pretekst do
podbicia miej oku sprzedawcy ceny. A przecie w wikszoci przypadkw nie istnieje
nawet potrzeba posiadania urzdzenia pozwalajcego na wybieranie rnych
czstotliwoci.
Urzdzenia oferujce wiele funkcji miewaj nieintuicyjny sposb obsugi, co
powoduje, e sporo osb potrafi wykorzystywa zaledwie cz ich funkcji... Zakup
tego typu zappera w przypadku takich osb powinien by starannie przemylany.
Zakup rozbudowanego zappera moe mie spory sens w przypadku osb
zamierzajcych specjalizowa si w uywaniu synchrometru dr Clark... szczeglny
sens ma to wwczas, gdy kto czuje e mu to odpowiada i chce wiadczy usugi
zwizane ze stosowaniem synchrometru dr Clark. Aby jednak biegle posugiwa si
synchrometrem, wikszo ludzi musi przej specjalny, do kosztowny kurs. Nie
syszaem o tego typu kursie organizowanym w Polsce.
Oddzieln spraw jest fakt, e zappery wielofunkcyjne pobieraj sporo prdu,
ewentualne zasilanie bateryjne wystarcza na krtko, tak wic praktycznie korzysta si
z nich, gdy zasilane s zasilaczem, trudno wic w zasadzie korzysta z nich
w miejscach bez dostpu do sieci elektrycznej.
Przed nabyciem zappera warto wiedzie, czego oczekujemy. Nabywajc zapper
moemy kupi co, co oferuje nie dziaajc funkcj. Osoba projektujca ukad nie
dotara do istotnej informacji i przebiegi wyjciowe bd ich moc maj si nijak do
wymaganych - tych, ktre s stosowane w skutecznie dziaajcych pierwowzorach.
Jeden z aktywnych na Allegro sprzedawcw sprzedaje urzdzenie, ktre zgodnie
z jego deklaracj ma mie funkcj zappera Becka / Black Boxa / BB. Kilka lat temu
kupiem dla mojego kolegi takie urzdzenie od tego sprzedawcy, wtedy jeszcze
pocztkujcego na Allegro. Zapper Becka wykorzystuje prostoktny przebieg
naprzemienny o napiciu 27 V i o bardzo ostrym zboczu, czstotliwoci najczciej
ok. 4 Hz. Trzeba przyzna e ten sprzedawca zna czstotliwo... i tylko
czstotliwo. Maksymalne napicie skuteczne wynosio kilka, nie za 27 V ale to p
biedy (cho naleaoby to nabywcy wyjani), - przede wszystkim jego napicie nie
byo naprzemienne - urzdzenie generowao przebieg jednokierunkowy - nie ma
zmiany kierunku prdu, dodatkowo sprzedawca nie wiedzia te niczego o sposobie
doczenia urzdzenia do ciaa. Jednak naiwnie wystawiem pozytywn opinie
i napisaem mu maila z wyjanieniem, mylc, e to zaatwi spraw. Nie byo
najmniejszej reakcji. Dwa lata pniej znowu miaem okazj oglda ten produkt
kupiony przez innego mojego znajomego, sytuacja si nie zmienia.

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?


W dn. 3 grudnia 2010 wszedem w internet i popatrzyem na oferowane przez tego
sprzedawc produkty. Jeden z nich oferowany jest przez niego jako zapper
Clark / Beck. Nawet w opisie produktu napisano, e urzdzenie generuje impulsy...
jednokierunkowe. Ponadto z opisu aukcji wynika, e napicie wyjciowe wynosi
kilka wolt. Tak wic, cho urzdzenie oferowane jest jako zapper Becka, to
z pewnoci nie jest klasycznym zapperem Becka, i atrybuty skutecznoci klasycznego
zappera konstrukcji Becka nie dotycz tego urzdzenia.
Zastanawiam si, jak taka sytuacja moe trwa latami. Widocznie moe,
i bdzie tak, a nabywcy stan si wystarczajco wyedukowani, by wymusi zmiany.
Podam jednak jak sprawdzi, czy urzdzenie oferowane jako zapper Becka generuje
prd przemienny na wyjciu. Naley kupi diod LED dwu kocwkow, czerwono zielon (mona kupi w sklepach elektronicznych za kilkadziesit gr). Dioda taka
doczona do wyjcia urzdzenia powinna miga dwoma kolorami.
Reasumujc, dobrze jest wiedzie, czego oczekujemy od zappera, chcc unikn
nietrafionego zakupu.

Skuteczno zappera klasycznego


Wikszo uytkownikw zapperw nie zdaje sobie sprawy, e osignicie duej
skutecznoci zappera klasycznego jest trudne i obwarowane spenieniem pewnych
warunkw. Niestety, s to warunki trudne do spenienia. Dlatego wikszo
z nas jest w stanie wykorzysta zaledwie cz moliwoci zapperw klasycznych.
Aby bowiem wykorzysta pene moliwoci zapperw klasycznych, naley
wyeliminowa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne z naszego organizmu,
a wic take domu i otoczenia. Te zanieczyszczenia s bowiem poywkami
i katalizatorami dla rozwoju wszelkich pasoytw, uatwiaj te reinfekcje. Istniej
wrcz pasoyty, ktre potrzebuj do swojej egzystencji pewnych zwizkw
chemicznych - i tak dugo, jak dugo mamy w organimie okrelony zwizek
chemiczny, pozbycie si okrelonego pasoyta jest mao realne, lub wrcz niemoliwe
metod stosowania zappera.
Eliminacja wszelkich zanieczyszcze chemicznych organizmu jest bardzo trudna, dla
wielu z nas prawdopodobnie niemoliwa, dlatego, e nie znamy ich rda, lub nie
potrafimy si od niego odci. Bardzo pomocne okazaoby si tu opanowanie
posugiwania si synchrometrem, poniewa pozwalaoby to na detekcj zagroe
i kontrol skutecznoci wszelkich dziaa. Opanowanie posugiwania si
synchrometrem jest trudne i kosztowne, i jak wspomniaem, najczciej wymaga
przejcia specjalnego kursu a nastpnie cigego treningu podtrzymujcego.
W rezultacie nieliczni tylko mog monitorowa swoje dziaania w zakresie pozbycia
si szkodliwych zwizkw i pierwiastkw.

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?


Obecnie szkodliwe dla nas zanieczyszczenia wystpuj nawet w powietrzu, wodzie
deszczowej, w wodzie pitnej, ktra w niektrych krajach dodatkowo "ulepszana" jest
pod rnymi pretekstami (np. fluor, majcy rzekomo chroni nasze zby, a jak jest
naprawd wykae kademu krtkie samodzielne badanie tematu z wykorzystaniem
rde spoza gwnego nurtu). O skali problemu zanieczyszcze wiadczy moe te
fakt, i samo picie wody mineralnej z przeroczystych butelek plastikowych wywouje
wg. dr Clark zatrucia. Zanieczyszczone czym szkodliwym mog by produkty,
ktrych nigdy bymy o to nie podejrzewali. Pozbycie si zanieczyszcze w takich
warunkach to zadanie moe trudniejsze od oczyszczenia mitycznych stajni Augiasza.
Co robi? Czciowym rozwizaniem moe by ozonowanie wody z kranu, ktra
staje si po takim zabiegu znacznie bezpieczniejsza.
Fakt, i w organimie wystpuj szkodliwe zwizki chemiczne i pierwiastki, ktrych
tam nie powinno by, stwarza problemy. Jest to stosunkowo nowe zjawisko,
organizm nie posiada wic skutecznych mechanizmw radzenia sobie z tymi
zatruciami. Su one natomiast doskonale pasoytom, wzmacniajc, stymulujc
i przycigajc je wrcz. W takiej sytuacji zapper wykazuje zmniejszon skuteczno,
o czym niejednokrotnie mwi dr. Clark w swoich ksikach.
W tej sytuacji coraz wicej ludzi szuka innych rozwiza - wiadomi faktu, e
pasoyty (szeroko rozumiane - od wirusw poprzez plenie, pierwotniaki, patogeny
powodujce infekcje grzybicze a po te due - oblece, tasiemce) odpowiadaj
w duym stopniu za saby stan zdrowia. Medycyna nie pomaga, karmic nas
tabletkami i nie instruujc, jak odzyska odporno.
W tym kontekcie niektrzy bardziej otwarci na nowe prdy sysz o zapperze,
postanawiaj go naby. Jeli jednak zapper jest orem w walce o odzyskanie
odpornoci, to trzeba jeszcze wiedzie, jakiej broni potrzebujemy oraz nauczy si t
broni posugiwa. Obok zappera Clark istnieje np. zapper Becka. Zastosowanie obu
rodzajw zapperw zwikszy moe skuteczno kadego z nich.
Dodatkowo, nie naley sdzi, e wystarczy po prostu podczy si do
zappera, to moe by za mao. Stosowanie zappera naley postrzega jedynie jako
element wikszej caoci w procesie powrotu do zdrowia, w procesie odzyskiwania
odpornoci o powrotu do zdrowia. Chodzi np. o oczyszczenie przewodu
pokarmowego, wtroby, krwi.
W oczyszczeniu krwi pomc moe zapper Becka.

Zesp metod Roberta Becka


Dr Robert Beck (doktorat z fizyki a nie medycyny, eby to byo jasne) propagowa
swoje metody w latach 90' ub. wieku. Bardzo podoba mi si to, co ten czowiek
zrobi. Jeszcze w 1992 roku by cenionym naukowcem pracujcym dla NASA - praca
nad utajnionymi projektami, patenty na koncie. Specjalista w dziedzinie sabych pl
7

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?


magnetycznych i niskich czstotliwoci, wykadowca uniwersytecki. Otrzyma
nagrod od fundacji Johna Fitzera za prace nad odmiennymi stanami wiadomoci.
Wszystko si zmienio, gdy w marcu roku 1991 przeczyta on
artyku
w magazynie Science News na temat moliwoci niemal cakowitej eliminacji
moliwoci atakowania biaych ciaek krwi przez HIV prdem elektrycznym in vitro.
Dr Beck natychmiast zainteresowa si tym tematem, cho zapewne nie wiedzia
wtedy jeszcze, e zmieni to jego ycie (i ycie wielu innych ludzi rwnie). Wiedzia,
e to co bardzo wanego, co, co zastosowane, moe spowodowa, prawdziw
rewolucj w dziedzinie odzyskiwania zdrowia. Szybko zorientowa si jednak,
e wszdzie napotyka zamknite drzwi prbujc zdoby dalsze informacje. Jednak
w 1993 roku ukaza si amerykaski patent (nr 5188738) na neutralizacj wirusw
i bakterii. Wtedy dr Beck z atwoci zdoby potrzebne mu szczegy. Patent
sprowadza zagadnienie do pobierania krwi pacjenta i poddawania jej oddziaywaniu
sabego prdu elektrycznego. Dr Beck szybko ustali, e patent ten by tylko
ponownym odkryciem, poniewa wielu pacjentw byo ju uprzednio leczonych
i wyleczonych metodami uycia sabych prdw elektrycznych.
Tu objawi si geniusz Roberta Becka. Szybko opracowa metod pominicia fazy
pobierania krwi (jak rwnie konieczno stosowania kosztownych dottniczych
wszczepw platynowych w "ich" (kosztownej, klinicznej) wersji. Jego pomysy s
proste i... na kilka sposobw genialne.
Aplikacja napicia - mae metalowe elektrody obszyte kawaeczkiem materiau,
zwilone, umieszczone za pomoc elastycznej opaski na ttnicach (na przykad
nadgarstka)
Prd dobrany tak, aby niezbdne napicie przenioso si do krwi krcej w ttnicy,
na ktrej umieszczamy t elektrod
Napicie jest nie stae a przemienne - zapobiega to praktycznie "efektowi
elektrolizy", ktry szybko mgby uniemoliwi zabieg na wskutek wywoania
swdzenia lub nawet stanu zapalnego skry
Zaprojektowa on taki generator, ktry daje strome zbocze narastania i opadania
impulsu, wszystko wskazuje na to, e skuteczno takich generatorw w eliminacji
pasoytw jest niepomiernie wiksza
koszt elementw do budowy takiego urzdzenia w wersji podst. jest niewielki (do
ok. kilkadziesit z, 2010 r.)
moliwo samodzielnego stosowania w domu (metoda nie kliniczna)
Dr Beck uczyni swoje odkrycia wasnoci publiczn. Co wicej, da on seri
publicznych wykadw w USA, co spowodowao, i metoda jego wchodzi coraz
bardziej do repertuaru wiodcych, skutecznych metod odzyskania zdrowia w krajach
anglojzycznych (metod bardzo nielubianych przez wadze, jako i daj ludziom
pewn samodzielno, dodajmy).
R. Beck nie poprzesta na opracowaniu generatora. Intuicja i wiedza podpowiedziay
8

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?


mu konieczno rwnolegego zastosowania innych metod, ktre w sumie stanowi
spjny system, na ktry skada si stosowanie czterech elementw:
1. Uywanie zappera Becka / (zwanego te Black Boxem (BB), czycicielem krwi
lub Blutzapperem)
2. Picie srebra koloidalnego
3. Picie wody ozonowanej
4. Stosowanie pulsera magnetycznego (moim zdaniem - w pewnych warunkach do
pominicia)
Jak twierdzi Robert Beck, picie srebra koloidalnego daje organizmowi drugi system
odpornociowy na czas kuracji. Jednak korzystanie ze srebra koloidalnego daje
organizmowi take wiele innych korzyci. Jest swoistym sukcesem mediw gwnego
nurtu zablokowanie przed spoeczestwem informacji o tym, czym, uywany, mgby
by dla zdrowia ludzi tzw. elektro-koloid. Co gorsza, wiele osb obawia si tego
specyfiku. A to ju jest oszaamiajcy sukces mediw, ktrych zadaniem jest,
wydawaoby si, informowanie nas. Jak jest w rzeczywistoci, atwo dostrzec (temu,
kto umie patrze).
Robert Beck rozumia, e zalecajc picie srebra koloidalnego, nie moe postawi ludzi
przed koniecznoci zakupu czsto podejrzanych i kosztownych produktw
oferowanych do sprzeday jako srebro koloidalne. Wrcz nadajcym si do
opowiadania jako dowcip jest przykad na jaki natknem si poszukujc materiaw
do e-booka Srebro Koloidalne i Zdrowie - Poradnik Praktyczny. Firma sprzedawaa
produkt reklamowany jako srebro koloidalne. Ktry z nabywcw dysponowa
dostpem do odpowiedniego wyposaenia, przebada produkt i... okazao si, e nie
ma w nim nawet ladu srebra. Firma, zapytana, stwierdzia bez ladu zaenowania, e
oni przecie nie podaj zawartoci srebra w swoim produkcie, ani nie twierdz,
i zawiera on srebro. Gdy klient zapyta reprezentanta firmy dlaczego wic nazywaj
ten produkt srebrem koloidalnych, cho jest to tylko woda z kranu, ten odpowiedzia,
e cho to woda z kranu, to jednak... nalewano j przy dwikach Srebrnej Sonaty
Fortepianowej (sic!). W e-booku Srebro Koloidalne i Zdrowie prezentuj badanie
produktw zakupionych jako srebro koloidalne przeprowadzonym przez specjalist
w dobrze wyposaonym laboratorium. Tylko dwa produkty spord zakupionych
kilkunastu nadaway si do uytku.
Rozumia to dr Beck, zaoferowa on prost metod samodzielnego wytwarzania srebra
koloidalnego (tzw. elektro - koloid) - dajc ludziom samodzielno pod tym
wzgldem. Wygosi on seri wykadw w USA w poowie lat 90', co zaowocowao
powstaniem swego rodzaju ruchu obywatelskiego osb samodzielnie wytwarzajcych
swoje srebro koloidalne, liczba tych osb szacowana jest dzi na co najmniej kilka
milionw.
Picie wody ozonowanej ma wg. R. Becka za zadanie uatwienie pozbycia si
produktw przemiany materii, co jest niezbdne podczas stosowania tak potnej
metody, jak jest czyszczenie krwi Black Boxem. Ci z Pastwa, ktrzy czytali
9

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?


Aktywny Tlen w Praktyce - Skuteczne Kuracje, zdaj sobie spraw z jeszcze kilku
innych wanych aspektw stosowania ozonu. Przede wszystkim jednak organizm nie
jest w stanie oczyci si, pozby produktw przemiany materii, bez dysponowania
wystarczajc iloci tlenu na poziomie wewntrz komrkowym. Ozon doprowadza
tam ten tlen.
Pulser magnetyczny jest nastpnym elementem kuracji wg. protokou dr Becka.
Sprawa sprowadza si do wyzwalania co kilka sek. w cewce o bardzo prostej
konstrukcji, silnego impulsu magnetycznego. Po przyoeniu cewki do ciaa, impuls
wnika na gboko kilku - kilkunastu cm. Zmienne pole magnetyczne powoduje
przepyw prdu elektrycznego w przewodniku. Pyny ustrojowe s przewodnikami.
Mamy wic metod spowodowania przepywu prdu elektrycznego gboko wewntrz
ciaa, jest to co nieosigalnego dla zappera.
Robert Beck wymyli pulser jako element wspomagajcy dla swojego Protokou - dla
pozbywania si wirusw z gruczow limfatycznych, jak rwnie pobudzania ruchu
limfy. Dalsze peer - research (badania koleeskie) wykazay
przydatno
i skuteczno tej metody w innych take celach, na przykad dla trzymania w szachu
patogenw yjcych sobie w leczonych kanaowo zbach (naley wspomaga to
metodami tlenowymi). Prosty pulser mona sobie zrobi kupujc za grosze jak star
lamp byskow i wczajc w obwd arnika cewk. W momencie bysku cewka
wytwarza silny impuls magnetyczny. Naley zachowa ostrono, mamy do
czynienia z napiciami niebezpiecznymi dla ycia, to zajcie dla wyszkolonego
elektryka. Cewk mona wykona ze standardowej szpuli tamy video, naley j
nawin ile wejdzie drutem miedzianym o rednicy 1 - 1,5 mm unieruchamiajc zwoje
klejem dwuskadnikowym (nie unieruchomione zwoje dadz znacznie sabszy impuls).
Skutecznie dziaajcy pulser powinien wygenerowa pole ok. 19 kilo-gausw, trwa
ok. 10 mikrosekund i wydzieli energi nie mniejsz ni 35 duli.
Wracajc do Roberta Becka i jego Black Boxa. Zbudowa on generator dla siebie
i rozpocz eksperymenty. Rezultaty byy niesamowite, bo szybko odzyska zdrow
fryzur i straci spor nadwag. Dodao mu to wiary i energii. Zmontowa wtedy
troch urzdze dla przyjaci, wie zacza si rozchodzi. Nastpnie zatrudni dwu
lekarzy do badania skutecznoci jego metody. Lekarze ci zaczli stosowa jego
metod do leczenia pacjentw chorych na AIDS. Uwolnili oni od objaww tej
rzekomo nieuleczalnej choroby kilkuset pacjentw (wszystkich, ktrych zaczli
leczy t metod). Jak atwo si domyle, adne czasopismo medyczne nie
opublikowao wynikw osignitych przez lekarzy zatrudnionych przez Becka.
W wietle powyszego, zapper Becka stosowany z choby dwoma innymi
elementami metody Becka (tzn. piciem srebra koloidalnego i wody ozonowanej)
jest znacznie skuteczniejszy od zappera klasycznego.
Tym samym, zapper klasyczny (Clark) wsparty stosowaniem zappera Becka, zyskuje
na skutecznoci. Sdz, e zabieg zapperem Clark powinien nastpowa po
kadorazowym uyciu zappera Becka.

10

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu

Czy zapper klasyczny jest tak skuteczny jak Black Box?


cig dalszy: www.vibronika.eu/BBczII

11

Copyright by Roman Nowak 2010

www.vibronika.eu