Vous êtes sur la page 1sur 2

www.diegowasserman.com.

ar
www.aulasmusicablog.wordpress.com

Pedal note with Alternate Picking Excersises
1a) Sixteens

1b)Sextuplets

6
6
6
6
œ œœœœœ
œ œœœœœ
° # ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ™4 œ œœœœœ
œ œœœœœ
™™
™ ™4
& ™

¢⁄


5 0 0 0 3 0 0 0

° #
&

2a) With Em minor harmonic

¢⁄

12 0

3

œ

™ ™4
™ ™4

2 0 0 0 3 0 0 0

5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

6

2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

6

6

6œ
œœœ œœœ œœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ
0

0

11

0

0

0

8

0

0

0

7

0

0

0

5

0

3

0

2

0

3

0

5

0

3

0

2

0

0

0

2b) with Em minor harmonic in sextuplets

œ

6
#œ 6
6
6
6
œ œœ6œ œœ œ œœ6œ œœ œ œœ6œ œœ œ œœœœœ
° # œœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ
&

5

¢⁄
° #
&

12 0 0 0 0 0

6

11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

6

6

6

7

¢⁄

5 0 0 3 0 0

2 0 0 3 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0

6

≈ ≈ ‰

6

6

Œ

Ó

6

4
4
4
4

Holy Thunderforce 14 ° # & 18 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¢⁄ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 27 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¢⁄ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ° # & .° #4 œ & 4R r 4 0 4 ⁄ ¢ 2 Ex1: AC/DC .Thunderstruck ™™#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™ ™ ™ 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 4 0 7 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 5 0 8 0 ™ ™ 12 ° # ™ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ™ & ™ ¢⁄ ™ 12 ™ 0 10 0 9 0 10 0 9 0 7 0 9 0 5 0 7 0 4 0 5 0 4 0 5 0 4 0 5 0 4 0 ™ ™ ° # ™ nœ œ nœ bœ œ œ œ bœ nœœ ™™ œœ œœbœœ bœœ œ ‰ œj ˙ ™ # & ™ nœ œœœ œœœ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œnœ œœœ nœ ™ œ œ œ œ œœ œœ ˙˙ ™ J j ™ ™ 6 6 5 5 3 3 ™ ™ 5 5 3 3 2 ‰ 2 15 0 14 0 0 0 12 0 0 0 8 0 10 0 12 0 10 0 8 0 0 0 7 0 0 0 5 0 3 0 2 0 3 3 2 2 0 0 ™ ™ ¢⁄ Ex2: Rhapsody of fire .