Vous êtes sur la page 1sur 12

AVT

5311

Pytka ewaluacyjna
dla mikrokontrolerw AVR

Zestaw ewaluacyjny powsta z myl o


wszystkich tych, ktrzy chc si nauczy
programowania mikrokontrolerw AVR firmy
Atmel. Oprcz moliwoci doczenia
mikrokontrolerw ATmega8
i ATmega32 wyposaono j rwnie w ciekawe
ukady peryferyjne, dziki ktrym mona za jej
pomoc wykona modele kilku uytecznych
urzdze. Poczenia pomidzy ukadami
wykonano w taki sposb, aby pytk dao si
dowolnie rekonfigurowa.
Rekomendacje: pytka przyda si wszystkim,
ktrzy chc zapozna si z programowaniem
mikrokontrolerw AVR, w tym rwnie w jzyku
Bascom AVR.

Waciwoci
pytka przystosowana do mikrokontrolerw AVR zasilanych napiciem 5 V w obudowach
DIL o 28 (ATmega8/88/168) i 40 (ATmega16/32) wyprowadzeniach.
zcza umoliwiajce dowolne zestawianie pocze
ukady peryferyjne: graficzny wywietlacz LCD, tekstowy wywietlacz LCD, MAX232, M41T00 (RTC),
MCP3021 (A/C), MCP9701 (temp/C), wywietlacze i diody LED, przyciski, buzzer, FT232R (UART/USB),
74HC595 (rejestry przesuwajce), zcze moduu Ethernet.
wsppraca z dowolnym programatorem mikrokontrolerw AVR
dwa sposoby zasilania pytki: z portu USB lub zewntrznego zasilacza
zasilanie z portu USB lub z zasilacza 712 VAC/DC

Zeskanuj kod
i pobierz PDF

Opis ukadu
Zestaw ewaluacyjny przeznaczony do nauki programowania mikrokontrolerw AVR firmy Atmel. Umoliwia nauk
w typowych etapach: od zawiecenia diody LED, do uycia wywietlacza graficznego lub multipleksowanego LED
oraz budowy nieskomplikowanego interfejsu uytkownika. Wybr jzyka programowania naley do uytkownika:
moe to by Bascom AVR, dowolny kompilator C i inne. Zestaw pozwala na zastosowanie rnych mikrokontrolerw,
od niewielkich ATmega8 do majcych wiksze zasoby ATmega32 lub ATmega64. Na pytce umieszczono dwie
podstawki, a sam zestaw poddaje si atwiej rekonfiguracji, jeli z jaki powodw nie pasuj standardowe poczenia
wykonane na pytce.
Pytka zostaa wyposaona w najczciej uywane ukady peryferyjne: zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem
bateryjnym, driver portu szeregowego RS232, konwerter UART/USB, ukad do sterowania przekanikami lub
niewielkimi silniczkami ULN2003, podstawki dla wywietlaczy LCD (graficznego i tekstowego), przetwornik A/C,
termometr, rejestr przesuwajcy z wyjciami rwnolegymi i 4-cyfrowy, multipleksowany wywietlacz LED. Dla
ukadw, ktrych nie zamontowano na pytce, przeznaczono zcza rozszerze rozmieszczone wzdu krawdzi pytki,
dziki ktrym mona je atwo doczy spoza pytki.
AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

Rys. 1 Schemat pytki ewaluacyjnej: podstawki mikrokontrolerw i cz peryferiw

AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

Pytka ewaluacyjna moe by zasilana z portu USB mikrokontrolera lub z zewntrznego zasilacza (zalecane)
dostarczajcego napicie 712 V AC lub DC. Do wyboru rda zasilania suy zworka JP2: w pozycji 1-2 zacza ona
zasilanie z USB, natomiast w 2-3 jest ono podawane z zewntrznego zasilacza. Pytk wyposaono w mostek
prostowniczy (B1), kondensatory filtrujce oraz stabilizator napicia 5 V, wic jako zasilacz moe suy te zwyky
transformator napicia sieci lub zasilacz niestabilizowany. W sytuacji, gdy zworka jest umieszczona w pooeniu
zasilanie z USB, to stabilizator jest omijany i zasilanie jest pobierane wprost z komputera PC. Zaczenie napicia
sygnalizuje dioda wiecca D1.

1-2

Zasilanie
USB

2-3

Zasilanie
EXT

Na pytce zamontowano podstawki pod ukady mikrokontrolerw w obudowach DIP (DIL) do montau przewlekanego. W
zwizku z rnymi rozkadami wyprowadze zastosowano podstawki do ukadw obudowach: 40- (ATmega16/32 i
ATmega64) i 28-nkowych (ATmega8). Ukady umieszczone w podstawkach s programowane z uyciem dowolnego
programatora AVR ze zczem 10-stykowym (KANDA), doczanego do zcza P3. Sygnay z niego s podawane przez
zworki umieszczone na zczu JP5, ktre po pierwsze doprowadza sygnay do rnych wyprowadze obudw
DIP28/DIP40 (ATmega8 MCLR, PB3, PB4, PB5; ATmega32 MCLR, PB5, PB6, PB7), a po drugie, po usuniciu
zworek umoliwia dowolne ich doczenie do programowanego ukadu.

Programowanie mikrokontrolera Atmega8

Programowanie mikrokontrolera ATmega32

Wszystkie sygnay z podstawek, w ktrych s umieszczane mikrokontrolery, s dostpne na zczu JP1. Dziki niemu
mona np. doczy mikrokontroler do zewntrznego urzdzenia lub pytki, albo poda sygnay programujce na dowolne
jego doprowadzenia.

Na pytce umieszczono dwa rezonatory kwarcowe: o czstotliwoci 4 MHz (Q1) oraz o czstotliwoci zegarkowej, to jest
32768 Hz (Q2). Rezonatory s doczane za porednictwem zcz JP3 (ATM32-CLK) i JP4 (ATM8-CLK), ktre peni
podobn rol, jak zcze programatora oraz umoliwiaj taktowanie mikrokontrolera sygnaem z generatora zegarowego
(gdyby bya taka potrzeba).
Wyprowadzenia
rezonatora
8MHz

Wyprowadzenia
ATmega32

Wyprowadzenia
rezonatora
32kHz

Wyprowadzenia
ATmega8

Kwarc 8MHz
doczony do ATmega8

Kwarc 8MHz
doczony do ATmega32

Pytka umoliwia uywanie mikrokontrolerw zasilanych napiciem +5 V. Zasilanie innym napiciem wymaga wymiany
stabilizatora U1 oraz zasilania wycznie z zewntrznego zasilacza (poniewa zasilanie z USB jest niestabilizowane).
Oprcz tego trzeba si liczy z koniecznoci wymiany rezystorw ograniczajcych prd pyncy przez diody i
wywietlaczach LED oraz ukadw 74HC595 na 74AHC595.
Schemat ideowy czci mikrokontrolerowej pytki umieszczono na rysunku 1, natomiast peryferyjnej na rysunku 2.
AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

D11
BAS85

Rys. 2 Schemat pytki ewaluacyjnej: peryferia

AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

Ukady peryferyjne
Diody LED
Wikszo pocztkujcych w dziedzinie programowania mikrokontrolerw rozpoczyna nauk od prostego programu, ktrego
zadaniem jest zawiecenie diod LED i zgaszenie diod LED. Na pytce umieszczono 8 takich diod (D3D10) z rezystorami
ograniczajcymi ich prd (R3R10). Katody diod doczono do potencjau masy, a anody s dostpne na zczu J9.

Przyciski
Dla potrzeb wykonania interfejsu uytkownika, wprowadzenia nastaw lub po prostu nauki obsugi przycisku, na pytce
umieszczono 4 miniaturowe przyciski oznaczone jako SW0SW3. Sygnay z przyciskw s dostpne na zczu J9. Stanem
aktywnym jest poziom 0, natomiast bezczynnoci 1.

Wywietlacz LED
Na pytce wlutowano 4 cyfry LED (SEG1SEG4), ktre mog pracowa z multipleksowaniem. Zastosowano wywietlacze ze
wspln anod. Rol kluczy zaczajcych zasilanie peni tranzystory T1T4, natomiast katody s poprzez rezystory
ograniczajce prd segmentw R23R27, R32, R34 bezporednio doprowadzone do zcza. Zasilanie jest pobierane ze
stabilizatora U1, ktry zasila te reszt ukadw na pytce. Sygnay wywietlacza s dostpne na zczu J10.

Rejestry przesuwajce
Z myl o sterowaniu wywietlaczem multipleksowanym LED za pomoc 3 doprowadze mikrokontrolera na pytce
umieszczono rejestry przesuwajce 74HC595 (U9, U10). Maj one szeregowe wejcie danych, wyjcie umoliwiajce
doczenie kolejnego ukadu w acuchu oraz wejcia zegara przesuwajcego i sterujcego wyjciowymi rejestrami typu
zatrzask. W tego typu zastosowaniach, jak sterowanie wywietlaczem LED, wprost bezcenne s wyjciowe zatrzaski
zapobiegaj one migotaniu wywietlacza wtedy, gdy do rejestrw jest wpisywana informacja. Ukady na pytce s poczone
szeregowo i wsplnie maj pojemno 16-bitw.
Sygnay wejciowe rejestrw s dostpne na zczu J17 i nosz nazwy:
- LATCH595 (dopr. 1, sygna zegarowy wyjciowych zatrzaskw),
- SHIFT595 (dopr. 3, sygna zegarowy przesuwajcy),
- DI595 (dopr. 5, wejcie danych).
Sygnay wyjciowe oznaczone jako Q1AQ1H (U9) oraz Q2A.Q2H (U10) s dostpne na zczach, odpowiednio: J19, J21.

AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

Konwerter UART/USB
Na pytce zamontowano popularny konwerter UART/USB typu FT232R. Sygnay z ukadu konwertera s dostpne na zczu
J7, natomiast do zcza USB (P1) s one doprowadzone za porednictwem zworek zcza J8. Dziki temu jest moliwe
wykonanie programowej emulacji interfejsu USB opisanej np. w EP 8/2011 przy okazji projektu terminala AVR oraz w notach
aplikacyjnych firmy Atmel. Wwczas mona sygnay danych USB poda za pomoc przewodw wprost na doprowadzenia
mikrokontrolera.

Konwerter UART/RS232
Mimo i nowe urzdzenia nie s wyposaane w interfejs RS232, to jednak stale w warsztacie niejednego elektronika mona
znale przyrzdy, terminale i inne urzdzenia, ktre s w niego wyposaone. Dlatego te na pytce zamontowano popularny
ukad konwertera MAX232 (U4) oraz zcze DSUB9F (eskie). Umoliwia to wykonania np. aplikacji sterujcej modemem
lub komunikujcej si ze starszym modelem komputera PC. Wykorzystano pojedynczy kana MAX, a jego sygnay RXD i TXD
doprowadzono do zcza J11.

Driver ULN2003A
Na pytce nie ma adnych elektromechanicznych ukadw wykonawczych, takich jak przekaniki, silniki lub innego rodzaju
napdy. Do ich sterowania wyposaono j jednak w ukad drivera ULN2003A (U2). Za jego porednictwem mona sterowa
obcieniami wymagajcymi prdu zasilania do 0,5 A i zasilanych ze znacznie wyszego napicia, ni ukady zamontowane na
pytce. Sygnay wejciowe drivera UIN1UIN8 s dostpne na zczu J5, natomiast wyjciowe UOUT1UOUT8 na zczu J6.

AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

Przetwornik A/C
Ukad MCP3021 jest miniaturowym przetwornikiem A/C o rozdzielczoci 10-bitw, z wyjciem szeregowym, kompatybilnym
2
z I C.Ukad jest dostpny w obudowie SOT-23A, a wic ma wymiary pojedynczego tranzystora SMD. Mimo i
mikrokontrolery AVR maj wbudowane wielowejciowe przetworniki A/C, to przewidziano miejsce dla opcjonalnego ukadu
MCP3021, ktry nosi oznaczenie U6. Jego sygnay wejciowe s dostpne na zczu J22, na ktre te doprowadzono sygnay z
termometru analogowego oraz potencjometru.

Termometr analogowy
Na pytce ewaluacyjnej, pod oznaczeniem U7 kryje si analogowy przetwornik temperatury na napicie LM50 lub podobny.
Moe on mierzy temperatur w zakresie -40+125C. Jego napicie wyjciowe zmienia si o 19,5 mV/C. Typowy pobr
prdu w przedziale temperatury 070C wynosi zaledwie 6 mA. Sygna wyjciowy termometru jest dostpny na zczu J22 i
moe by mierzony za pomoc przetwornika U6 lub wbudowanego w mikrokontroler.

Zegar RTC z podtrzymaniem


Jedn z ciekawszych aplikacji, bardzo chtnie wykonywan na pocztku nauki programowania, jest zegar cyfrowy. Aby
umoliwi w prosty sposb napisanie takiego wanie programu, na pytce zamontowano nowoczesny ukad zegara RTC
2
taktowany za pomoc sygnau wytwarzanego na bazie kwarcu zegarkowego X1, z interfejsem kompatybilnym z I C i
podtrzymaniem bateryjnym za pomoc kondensatora C28 o bardzo duej pojemnoci wynoszcej 0,47 F. Kondensator jest
adowany poprzez rezystor R22 i rozadowywany podczas zaniku napicia zasilania.

Magidtrala I2C
Sygnay magistrali I2C s dostpne na zczu J11

AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

Zcza wywietlaczy LCD


Do pytki mona doczy typowy, alfanumeryczny wywietlacz LCD zasilany napiciem 5 V. Suy do tego zcze LCD1, w
ktrym mona umieci wywietlacz za pomoc goldpinw. Sygnay wywietlacza alfanumerycznego s dostpne na zczu
J12. Doprowadzonego do niego wszystkie linie danych oraz kontrolne, a wic wywietlaczem mona sterowa zarwno w
trybie interfejsu 4-bitowego, jak i 8-bitowego. Rezystor R12 ogranicza prd podwietlenia ta.

GND
Zworka dla wywietlacza LCD

Do bardziej zaawansowanych aplikacji przewidziano uycie wywietlacza graficznego, zasilanego pojedynczym napiciem
+5 V, doczanego do zcza LCDGRAF1. Rwnie wywietlacz graficzny jest doczany za pomoc goldpinw. Sygnay
danych i kontrolne wywietlacz s dostpne do doprowadzeniach zcza J15. Rezystor R13 suy do ograniczenia prdu
podwietlenia ta. Za pomoc zworek zakadanych na zcze J24 mona wybra, skd bdzie podawane napicie kontrastu dla
wywietlacza graficznego. Jeli bdzie potrzebne napicie ujemne, to do jego generowania mona wykorzysta ukad drivera
RS232 (napicie pobiera si z wyjcia dowolnego drivera po zwarciu jego wejcia do wysokiego poziomu logicznego; ma ono
warto okoo -5 V DC).

VEE
Zworka dla wywietlacza GRAFICZNEGO

AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

Zcze moduu Ethernet


Do pytki mona doczy modu Ethernet. Do jego zasilania suy stabilizator SPX1117-3.3 (U8), natomiast sygnay doprowadza
si do zcza J4. Na zczu wyprowadzone s sygnay interfejsu SPI mikrokontrolera Atmega32 (MOSI, MISO, SCK, SS).

Monta i uruchomienie
Dla zestawu zaprojektowano i wykonano pytk dwustronn z metalizacj otworw. Jej schemat montaowy pokazano na
rysunku 3a, oraz 3b. Wykorzystano elementy do montau przewlekanego i SMD. Wikszo kondensatorw i rezystorw ma
obudowy 0805. Mimo tego monta pytki nie jest trudny. Jedynie przylutowanie ukadu konwertera UART/USB FT232R (U3)
moe by kopotliwe ze wzgldu na may odstp pomidzy nkami ukadu (0,65 mm). W przylutowaniu ukadu w takiej
obudowie bardzo pomocne s topnik i plecionka. Topnik umoliwia rozpynicie si cyny i uniknicie zwar pomidzy nkami
ukadu, natomiast plecionka jest pomocna do odprowadzania jej nadmiaru. Obudowy tranzystorw, ukadw przetwornika A/C
(SOT23) oraz termometru (SC70) s bardzo mae do ich przytrzymania przyda si pseta. Dla wasnej wygody warto zachowa
kolejno montau od elementw najniszych (rezystory i kondensatory SMD) do najwyszych, to jest zcz goldpin, DSUB9
itp.

Jako podstawek ukadw scalonych warto uy tzw. podstawek precyzyjnych. Zwykle s one lepszej jakoci i dziki temu bd
duej suyy. Przed montaem podstawki 40-nkowej (J4) naley ostrym noykiem wyci wewntrzne rozprki, poniewa
na pytce wewntrz niej bdzie umieszczona podstawka 28-nkowa J2.

AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

DIL28
Opis i funkcje portw dla ATmega8 i podobnych

DIL40
Opis i funkcje portw dla ATmega32 i podobnych

Rys. 3a Rozmieszczenie elementw na pytce drukowanej

10

AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

Rys. 3b Rozmieszczenie elementw na pytce drukowanej

AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR

11

Wykaz elementw
Rezystory (SMD, 0805)
R1, R3...R10, R14, R22: ............................................1 kW
R2, R18...R21: .........................................................10 kW
R11:.........................................................................100 W
R12, R13: ................................................................100 W

Inne:
CON1:......................................DB9F (ktowe, do druku)
J1: ..................................DIP28 (podstawka precyzyjna)
J2: ..................................DIP40 (podstawka precyzyjna)
JP1, JP3...JP5, J5...JP22:....dwurzdowe listwy goldpin
JP2: .............................................................goldpin 13
L1: ...............................................100 mH (SMD, dawik)
P1:..............................................................gniazdo USB
P2: ...........................gniazdo zasilania SMD 5,5/2,1 mm
P3: .................................................dwurzdowy goldpin
Q1:........................................................................8 MHz
Q2, X1: ............................................................32768 Hz
SP1:..........................................................gonik piezzo
SW0...SW4: ............................................. mikroprzycisk
SW5: ......................................wcznik ktowy do druku
Zworki

(przewlekany, dobra zalenie od podwietlenia LCD)

R15, R16: ...............................................................4,7 kW


R17: .........................................................................47 kW
R23...R27, R32...R34: .............................................680 W
R28...R31, R35...R38:.............................................2,2 kW
PR1, PR2: .............................10 kW (potencjometr mont.)
Kondensatory:
C1, C2: .........................................470 mF/25 V (elektrolit.)
C3, C4, C10...C20, C26, C29, C30: ....100 nF (SMD, 0805)
C5, C18, C21, C27: ...........................10 mF/16 V (SMD, B)
C6...C9:................................................27 pF (SMD, 0805)
C22...C25:.....................................1 mF/16 V (SMD, 0805)
C28:................................................................0,47 F/5,5 V
Pprzewodniki:
B1: ........................................DF06S mostek prostowniczy
D1...D10: ...............................................LED (SMD, 1206)
D11: ........................................................................BAS85
T1...T4: .....................................................BC857 (SOT23)
U1:...............................................................7805 (TO220)
U2:........................................................ULN2803 (SOL18)
U3:.........................................................FT232R (SOIC28)
U4: ..................................................MAX232ACPE (SO16)
U5: .............................................................M41T00 (SO8)
U6:....................................................MCP3021 (SOT23/5)
U7: ..........................................LM50 (MCP9701) (SOT23)
U8: ...............................................LM1117 3.3V (SOT223)
U9, U10:.............................................74HC595AD (SO16)
SEG1...SEG4: ........................SA52-11SRWA lub podobne

Zeskanuj
kod
i pobierz
katalog
zestaww
AVT

AVT Korporacja sp. z o.o.


ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 50
fax: 22 257 84 55
www.sklep.avt.pl

ver. 160615
09/2011

Dzia pomocy technicznej:


tel.: 22 257 84 58
serwis@avt.pl

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
Monta i podczenie urzdzenia niezgodny z instrukcj, samowolna zmiana czci skadowych oraz jakiekolwiek przerbki konstrukcyjne mog spowodowa uszkodzenie
urzdzenia oraz narazi na szkod osoby z niego korzystajce. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek
szkody powstae bezporednio lub porednio w wyniku uycia lub nieprawidowego dziaania produktu.

12

AVT 5311 Pytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerw AVR